Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2096(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0189/2010

Внесени текстове :

A7-0189/2010

Разисквания :

PV 05/07/2010 - 18
CRE 05/07/2010 - 18

Гласувания :

PV 06/07/2010 - 6.13
CRE 06/07/2010 - 6.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0260

Приети текстове
PDF 553kWORD 145k
Вторник, 6 юли 2010 г. - Страсбург
Устойчиво бъдеще за транспорта
P7_TA(2010)0260A7-0189/2010

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2010 г. относно устойчиво бъдеще за транспорта (2009/2096(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Устойчиво бъдеще за транспорта: интегрирана, основана на технологии и лесна за ползване система“ (COM(2009)0279),

–  като взе предвид заключенията на председателството на Съвета от 17 и 18 декември 2009 г. относно съобщението на Комисията, озаглавено „Устойчиво бъдеще за транспорта: интегрирана, основана на технологии и лесна за ползване система“ (17456/2009),

–  като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена „Европейската транспортна политика до 2010 г.: време за вземане на решения“ (COM(2001)0370),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Нека Европа продължи да се движи ‐ Устойчива мобилност за нашия континент ‐ Междинен преглед на Бялата книга за транспорта на Европейската комисия от 2001 г.“ (COM(2006)0314),

–  като взе предвид представената от Комисията Зелена книга относно пазарните инструменти за опазването на околната среда и за целите на свързаните с това политики (COM(2007)0140),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за прилагане на интернализация на външните разходи“ (СOM(2008)0435),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Постигане на по-екологосъобразен транспорт“ (СOM(2008)0433),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Ограничаване на глобалното изменение на климата до 2 градуса Целзий. Пътят до 2020 година и след това“ (COM(2007)0002),

–  като взе предвид представената от Комисията Зелена книга „ТЕМ-Т: Преглед на политиката за по-добре интегрирана трансевропейска транспортна мрежа в служба на общата транспортна политика“ (COM(2009)0044),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за действие за внедряване на интелигентните транспортни системи в Европа“ (COM(2008)0886),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Програма на ЕС за товарния транспорт: Засилване на ефективността, интеграцията и устойчивостта на товарния транспорт в Европа“ (COM(2007)0606),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за действие в областта на логистиката на превоза на товари“ (СOM(2007)0607),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Логистика на превоза на товари в Европа – ключът към устойчива мобилност“ (COM(2006)0336),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Втори доклад относно наблюдението на развитието на железопътния пазар“ (СOM(2009)0676),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегически цели и препоръки за политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г.“ (COM(2009)0008),

–  като взе предвид съобщението на Ко мисията относно съобщение и план за действие с оглед на установяване на европейско пространство за морски транспорт без бариери (COM(2009)0010),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Морски транспорт на къси разстояния“ (COM(2004)0453),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Съобщение относно европейската пристанищна политика“ (COM(2007)0616),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Към общоевропейска транспортна мобилност с повишена безопасност, чистота и ефективност: Първи доклад за интелигентните автомобили“ (COM(2007)0541),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска програма за действие за безопасност по пътищата: да намалим наполовина броя на жертвите на пътнотранспортните произшествия в Европейския съюз до 2010 г.: споделена отговорност“ (COM(2003)0311),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Средносрочен преглед на Европейската програма за действие в областта на безопасността по пътищата“ (COM(2006)0074),

–  като взе предвид Зелената книга на Комисията, озаглавена „Към нова култура за градска мобилност“ (COM(2007)0551),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за действие за градска мобилност“ (COM(2009)0490),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 март 2010 г. относно „ЕС 2020“(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 април 2005 г. относно морския транспорт на къси разстояния(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 29 септември 2005 г. относно Европейската програма за действие за безопасност по пътищата: да намалим наполовина броя на жертвите на пътнотранспортните произшествия в Европейския съюз до 2010 г.: споделена отговорност(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 18 януари 2007 г. относно Европейска програма за сигурност по пътищата ‐ оценка в средносрочен план(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 юли 2007 г. относно „Нека Европа продължава да се движи – устойчива мобилност за нашия континент“(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 юли 2007 г. относно прилагането на първия пакет за железниците(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 септември 2007 г. относно логистиката на транспорта на стоки в Европа ‐ ключът към устойчива мобилност(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2008 г. относно устойчивата европейска транспортна политика, предвид европейските политики в областта на енергетиката и околната среда(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2008 г. относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Към общоевропейска транспортна мобилност с повишена безопасност, чистота и ефективност: Първи доклад за интелигентните автомобили(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2008 г. относно товарния транспорт в Европа(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2008 г. относно европейска пристанищна политика(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2009 г. относно постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи(12),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 април 2009 г. относно Зелената книга относно бъдещето на политиката в областта на трансевропейската транспортна мрежа(13),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 април 2009 г. относно план за действие за интелигентните транспортни системи(14),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 април 2009 г. относно план за действие относно градската мобилност(15),

  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1070/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за изменение на регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 с цел подобряване на функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система(16),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по регионално развитие (A7-0189/2010),

А.  като има предвид, че транспортният сектор представлява важен елемент от развитието на Европейския съюз и неговите региони и градове, който оказва пряко въздействие върху конкурентоспособността и социалното сближаване на регионите и градовете и по този начин съществено допринася за изграждането на европейския единен пазар,

Б.  като има предвид, че транспортът изпълнява тройна функция: икономическа, социална и за териториално сближаване, като всички те са от съществено значение за процеса на европейската интеграция,

В.  като има предвид, че транспортният сектор играе ключова роля в икономиката и за заетостта, с оглед на това, че представлява 10 % от благосъстоянието на ЕС (разглеждано във връзка с брутния вътрешен продукт) и осигурява над 10 милиона работни места и по тази причина ще играе решаваща роля за прилагането на стратегията „ЕС 2020“,

Г.  като има предвид, че транспортът е съществен елемент от европейската политика и като има предвид, че по тази причина ЕС се нуждае от финансова рамка, която да е в съответствие с предизвикателствата на транспортната политика през следващите години, да стимулира икономиката в краткосрочен план, да увеличава средносрочната и дългосрочната производителност и да засилва Европа като място за изследователска дейност,

Д.  като има предвид, че транспортният сектор оказва значително влияние върху околната среда и върху здравето и качеството на живот на хората, и че макар и да улеснява личната и професионалната мобилност на хората, на него се дължат общо 27 % от общите емисии на CO2 през 2008 г. и като има предвид, че тази цифра се е увеличила още повече; като има предвид, че в рамките на транспортния сектор автомобилният транспорт е бил източник на 70,9 %, въздухоплаването на 12,5 %, морското и речното корабоплаване на 15,3 % и железниците на 0,6 % от общите емисии на CO2 през 2007 г.,

Е.  като има предвид, че за всички видове транспорт в Европа бяха положени усилия за подобряване на безопасността; обаче като има предвид, че през 2008 г. в резултат на пътнотранспортни произшествия са загинали близо 39 000 , а 300 000 са били тежко ранени, което означава, че са необходими допълнителни усилия по отношение на всички аспекти относно безопасността, и по-специално безопасността по пътищата,

Ж.  като има предвид, че ЕС пое ангажимент, в рамките на пакета относно изменението на климата, да постигне 20 % намаление на емисиите на парникови газове до 2020 г. в сравнение с 1990 г., като тази цел продължава да има задължителен характер,

З.  като има предвид, че установените в бялата книга от 2001 г. цели бяха само частично изпълнени, така че е необходимо разглеждането на въпроса дали те следва да бъдат запазени или формулирани по нов начин, и, ако се окаже необходимо, ще трябва да се положат по-големи усилия за тяхното постигане,

И.  като има предвид, че проблемите при транспонирането, като например забавено или погрешно транспониране, оказват значително въздействие върху ефективността на европейското законодателство; следователно като има предвид, че е наложително предприемането на действия във връзка с това,

Й.  като има предвид, че дейността на Парламента трябва да бъде последователна, особено в областите, които засягат пряко транспортната политика като например политиката в областта на околната среда, социалната политика, политиките в областта на урбанизацията и планирането на земеползването, както и политиката на заетостта и икономическата политика,

К.  като има предвид, че финансовата и икономическа криза тежко засегна транспортния сектор − положение, което при все това следва да се възприеме като възможност за подкрепа и насърчаване на транспортния сектор с насоченост към бъдещето, особено чрез насърчаване на устойчивостта на видовете транспорт и на инвестициите, наред с другото, в железопътния и водния транспорт; като има предвид, че това ще гарантира условия на по-справедлива конкуренция на пазара,

Л.  като има предвид, че като част от предстоящия преглед на агенциите трябва да се анализира тяхната добавена стойност, както и необходимостта от създаване на Европейска транспортна агенция,

М.  като има предвид, че е от съществено значение и за транспортния сектор да се определят измерими цели, като начин от една страна за по-добро наблюдение на ефективността на транспортната политика, а от друга страна − за установяване на насоки във връзка със социалното и икономическото планиране, както и с цел да се покаже, че предложените мерки са необходими за прилагане на напредничава транспортна политика,

Н.  като има предвид, че значителното развитие в областта на изследователската дейност, инфраструктурата и технологиите изисква адаптирането на финансовите ресурси и инструменти,

О.  като има предвид, че развитието на обществото и на много икономически сектори води до увеличаване на търсенето в транспортния сектор, в резултат на което всички видове транспорт са от съществено значение; като има предвид, че при все това последните следва да бъдат измервани в съответствие с тяхната ефективност от гледна точка на икономическата, екологичната и социалната политика, както и на политиката на заетостта,

П.  като има предвид, че в бъдеще устойчивото взаимодействие на всички видове транспорт в областта на пътническия и товарния превоз ще бъде необходимо с цел постигане на безопасни, устойчиви, последователни от логистична гледна точка и следователно ефективни транспортни вериги, включително мултимодални решения и свързване на транспорт на далечни разстояния с местен транспорт,

Социални, икономически и екологични предизвикателства

1.  Изразява убеденост в общата потребност на политиката на ЕС от ясна и последователна перспектива за бъдещето на транспорта като сектор в основата на единния пазар, гарантиращ свободното движение на хора и стоки и териториалното сближаване в цяла Европа; счита, че докато продължава да допринася за значителна част от устойчивия растеж и конкурентоспособност на Европа, транспортният сектор трябва да гарантира икономическа ефективност и да се развива в рамките на постоянно високи социални и екологични стандарти;

2.  Изразява убеденост, че демографската промяна, особено в градските райони, ще породи предизвикателства за транспорта и мобилността от гледна точка на безопасността и капацитета, и че в тази светлина основното право на мобилност, осигурявано, наред с другото, чрез подобрена достъпност и изграждане на липсващи инфраструктурни връзки, и приложимостта на това право са от решаващо значение; подчертава, че в този контекст добре интегрираните мултимодални транспортни вериги, включително ходене пеша, използване на велосипеди и обществения транспорт, са бъдещата насока за градските райони; отбелязва във връзка с това, че в градските райони именно съществуващата структура ще определи най-подходящия вид транспорт; счита, че добрите връзки на обществения транспорт в селските райони ще намалят използването на лични автомобили; призовава, в интерес на създаването на съгласувани градски и крайградски транспортни системи и на запазването на населението в селските райони, за формиране на функционални градски региони;

3.  Призовава Комисията да въведе планове за устойчива градска мобилност за градове с над 100 000 жители и, при надлежно отчитане на принципа на субсидиарност, да насърчава градовете да изготвят планове за мобилност, в които се предлага интегрирана концепция за транспорта с цел намаляване на щетите върху околната среда, както и придаването на по-голяма ефективност на мобилността и превръщането й в по-благоприятна за здравето възможност;

4.  Счита, че нарастващото търсене и в областта на товарния превоз води, наред с другото, до натоварване на капацитета и понижена ефективност поради инфраструктурни проблеми и по тази причина, преди всичко, интермодалното използване и безопасността на ползвателите на транспорта и на транспортираните стоки следва да бъдат повишени и че основното подобряване на инфраструктурата, в частност преодоляването на известните от години затруднения, е от съществено значение;

5.  Подчертава, че намаляването на въглеродните емисии в областта на транспорта е едно от основните предизвикателства пред бъдещата транспортна политика на ЕС и че всички налични, устойчиви средства следва да бъдат използвани за постигането на тази цел, като например енергийния микс, насърчаващ научноизследователската и развойна дейност във връзка с по–щадящи околната среда технологии и видове транспорт, мерките в областта на ценообразуването и интернализацията на външните разходи за всички видове транспорт, при условие че постъпленията, получени на равнище ЕС, се използват за подобряване устойчивостта на мобилността и се предприемат мерки за оказване на въздействие върху поведението на ползвателите и специалистите в областта на транспорта (повишаване на осведомеността, щадящо околната среда поведение и др.); подчертава, че за тази цел следва да се предприеме приоритетното създаване на финансови стимули, изключващи евентуално нарушаване на конкуренцията между видовете транспорт и между държавите-членки в процеса;

6.  Признава, че според Международната морска организация (ММО) емисиите на CO2 от морския транспорт са от 3 до 5 пъти по-ниски от тези от сухоземния транспорт, но изразява загриженост относно очакваните емисии на SOx и NOx от морския транспорт, които до 2020 г. почти ще се изравнят с тези от сухоземния транспорт, и неубедителния опит на ММО за въвеждане на система за намаляване на емисиите на CO2;

7.  Подчертава необходимостта от по-добро информиране на обществеността за последствията от пътуването в свободното време и призовава Комисията да вземе предвид пътуването в свободното време в своя подход на политиката;

Безопасност

8.  Подчертава, че безопасността трябва да остане една от приоритетните цели на бъдещата транспортна политика и че безопасността на активните и пасивните ползватели на всички видове транспорт трябва да бъде гарантирана; счита, че е от основно значение да се намалят последиците от транспорта за здравето, особено чрез използването на съвременни технологии, и да се гарантират правата на пътниците във всички видове транспорт, особено на пътниците с ограничена подвижност, посредством ясно и прозрачно регламентиране; подкрепя създаването на Харта на правата на пътниците в Европейския съюз;

9.  Призовава Комисията да представи много кратко проучване за най-добрите практики на държавите-членки във връзка с въздействието на устройствата за ограничаване на скоростта, инсталирани във всички видове превозни средства и на всички видове пътища, градски и междуградски, с оглед да се представят законодателни мерки, целящи намаляване на емисиите и повишаване на безопасността по пътищата;

10.  Подчертава необходимостта от гарантиране на личната безопасност и правната сигурност за работниците в транспортния сектор, наред с другото, чрез създаване на достатъчен брой безопасни и сигурни зони за паркиране и чрез хармонизиране на прилагането на правилата в областта на пътния транспорт и предвидените от тях санкции; подчертава, също така, че въвеждането на трансгранично прилагане на санкциите ще подобри безопасността по пътищата за всички ползватели;

11.   Отбелязва, че с увеличението на шосейния товарен транспорт, предлагането на зони за обществено паркиране, предназначени за тежкотоварни автомобили в трансевропейската пътна мрежа (TERN) не се развива със същия темп, което означава, че спазването на периодите на управление на превозното средство и почивка, по-специално през нощта, от професионалните водачи, както и пътната безопасност като цяло са сериозно застрашени, докато в държавите-членки на ЕС възможностите за почивка не се подобрят количествено и качествено;

Ефективна интермодалност

12.  Счита, че развитието на пътническия и товарния превоз като цяло до голяма степен зависи от ефективното използване на различните видове транспорт, и че поради това целта на европейската транспортна политика следва да бъде ефективна интермодалност, която да е тясно свързана с намаляването на въглеродните емисии, безопасността и икономическите аспекти на транспорта; счита, че това ще доведе до оптимално преразпределяне между различните видове транспорт и до промяна в посока към по-устойчиви видове транспорт, ще осигури оперативна съвместимост в рамките на отделните видове транспорт и между тях, ще насърчи по-устойчиви транспортни и логистични вериги и избор на вид транспорт и ще засили безпроблемните транспортни потоци между отделните видове транспорт и транспортни възли;

13.  Подчертава, че ефикасната интермодалност следва да бъде измервана не само с критериите на икономическата ефективност, но и с критериите на опазването на околната среда, на социалните условия и условията на труд, на аспектите на безопасността и териториалното сближаване, като следва да се вземат предвид и различните технически възможности и изходни равнища на отделните видове транспорт и на страните, регионите и градовете в Европа;

14.  Подчертава, че ефикасната интермодалност означава подобряване на инфраструктурата ‐ наред с другото, чрез разработване на зелени коридори, намаляване на затрудненията и подобряване на железопътния и водния транспорт, повишаване на безопасността посредством нови технологии и подобряване на условията на труд;

Завършване на единния пазар

15.  Призовава за редовен преглед на европейското законодателство и неговото транспониране и прилагане, за да се гарантира неговата ефективност; призовава Комисията последователно да отстрани затрудненията, които възникват от грешно или закъсняло транспониране на европейското законодателство в държавите-членки;

16.  Предлага в новата рамка на Договора от Лисабон и със съгласието на Комисията да се провежда най-малко едно общо годишно заседание с представителите на националните парламенти, които отговарят по въпросите на транспорта, с оглед обмен на информация и сътрудничество, целящи да се гарантира по-добро, по-ефективно прилагане на законодателството на ЕС в областта на транспорта;

17.  Счита, че транспортът играе съществена роля за завършването на европейския единен пазар и за свободното движение на хора и стоки, и че преди всичко в сектора на железопътния транспорт следва да се постигне едно регулирано отваряне на пазара във всички държави-членки на ЕС; счита, че това пълно отваряне на пазара ще облагодетелства потребителите и следва да бъде съпътствано от мерки за гарантиране на качеството на обществените услуги, както и от дългосрочен план за инвестиции в инфраструктура и техническа оперативна съвместимост с цел да се повиши ефективността и безопасността, и от мерки, целящи да се избегне нарушаване на конкуренцията в интрамодалния и интермодалния превоз, наред с другото в социалната и фискалната област, както и в областта на безопасността и на околната среда; интернализацията на външните социални и екологични разходи следва да се извърши постепенно, започвайки с по-замърсяващите видове пътен и въздушен транспорт;

18.  Призовава Комисията и органите на държавите-членки да улеснят окончателната либерализация на каботажния превоз, да намалят широко разпространените празни курсове и да осигурят по-устойчива пътна и железопътна мрежа чрез повече възли за товарен транспорт;

19.  Счита, че е от съществено значение, с цел създаване на ефективна морска транспортна система, която да допълва другите видове транспорт, още веднъж вниманието да се съсредоточи върху ясен процес на либерализация, който да дава възможност на този сектор да бъде действително конкурентоспособен;

20.  Подчертава, по отношение на икономическите изисквания, значението на действително европейско управление на транспортната инфраструктура (железопътни коридори в областта на товарния и пътническия превоз, единно европейско небе, пристанища и техните връзки с транспортната мрежа, морско пространство без граници и речно корабоплаване), за да се премахне „граничното въздействие“ във всички видове транспорт и за да се увеличи конкурентоспособността и привлекателността на Европейския съюз;

21.  Призовава за създаването на единна европейска система за резервации с оглед подобряване на ефективността на различните видове транспорт и опростяване и повишаване на оперативната им съвместимост;

22.  Подчертава, че транспортът оказва влияние върху социалната политика и политиката в областта на здравеопазването и на сигурността и че в рамките на създаването на единно транспортно пространство условията на труд и заетост, образованието и обучението трябва да се хармонизират на високо равнище и постоянно да се подобряват въз основа на ефективен социален диалог на европейско равнище; изтъква, наред с другото, че създаването на европейски центрове за обучение и центрове на ЕС за високи постижения в съответните държави-членки може да допринесе за насърчаване на измеримо качество на обучението и на статута на заетите в транспортния сектор лица, както и за взаимното признаване на съответните образователни степени;

23.  Счита, че за постигане на по-голяма ефективност на транспортната политика съществува необходимост от оценка на програмите (като „Галилео“ и интелигентните транспортни системи (ITS) за всички видове транспорт) и, в зависимост от резултатите, стратегията и програмирането следва да се преориентират по целесъобразност; отбелязва последваща необходимост, наред с другото, от нова програма за безопасност на пътното движение, допълнително съживяване на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), междинен преглед на програмата NAIADES, спешно и цялостно изпълнение на програмата „Единно европейско небе“, SESAR и Осмата рамкова програма за научни изследвания, както и опростено продължение на програмата Marco Polo;

Европейските агенции

24.  Счита, че техническата оперативна съвместимост и нейното финансиране, европейското сертифициране, стандартизирането и взаимното признаване са важни елементи на ефективно функциониращия единен пазар и тяхното изпълнение следва в засилена степен да спада към задачите на съответните агенции; подчертава, че всичките агенции следва да се стремят към сходно високо равнище на отговорност и компетентност и своевременно да го постигнат, като то следва да подлежи на редовна оценка; насърчава, по-конкретно, развиването на пълния потенциал на Европейската железопътна агенция, включително постепенно поемане от страна на агенцията на отговорност за удостоверяване на целия нов парк от превозни средства и железопътна инфраструктура, и за редовни проверки на националните органи за безопасност или равностойни органи в държавите-членки, както е предвидено в Директива 2004/49/ЕО от 29 април 2004 г.;

25.  Подчертава, че 75 % от транспорта се реализира по пътищата и призовава да се разгледа необходимостта от агенция за движение по пътищата, в частност с цел подобряване на безопасността по пътищата и също така с цел гарантиране на основното право на хората на безопасна мобилност чрез подкрепа на нови приложения (като „Галилео“ или съответните равностойни технологии за интелигентни транспортни системи) и провеждане на изследователски програми; освен това счита, че тази агенция следва да може да се намесва регулаторно, ако става въпрос за отстраняването на пречки за устойчивостта на единния пазар;

26.  Подчертава, че речното корабоплаване продължава да е изправено пред разнородна институционална рамка и изисква установяването на постоянно и структурирано сътрудничество между компетентните институции с цел пълно използване на потенциала на този вид транспорт;

Научни изследвания и технологии

27.  Призовава за дневен ред за научни изследвания и технологии в транспортния сектор; счита, че този дневен ред следва да бъде изготвен в сътрудничество с всички съответни заинтересовани страни с цел осъзнаване на потребностите на сектора и, съответно, подобряване отпускането на финансиране от ЕС; счита, че приоритет следва да се дава на проекти за декарбонизация на транспорта, повишаване на прозрачността на веригата на доставките и безопасността и сигурността на транспорта, подобряване на управлението на движението и намаляване на административната тежест;

28.  Подчертава, че научноизследователската и развойна дейност и иновациите изискват подкрепа, тъй като те водят до значително подобряване по отношение на околната среда във всички видове транспорт поради намаляване на отработените газове и шума от движението, повишават безопасността чрез създаване на решения за осигуряване на по-добро оползотворяване на съществуващия инфраструктурен капацитет и намаляване на задръстванията и, не на последно място, водят до засилена енергийна независимост сред видовете транспорт в цялата транспортна мрежа; подчертава във връзка с това, че интелигентни, оперативно съвместими и свързани системи за организация на транспорта и безопасност, като ERTMS, „Галилео“, SESAR, интелигентните транспортни системи (ITS) и съответните подходящи технологии, изискват подкрепа по отношение на научноизследователската и развойна дейност и на прилагането им; призовава държавите-членки да гарантират, че всички граждани в Европа се ползват от въпросните интелигентни транспортни системи; отбелязва, че необходимите рамкови условия и отворени стандарти трябва да бъдат въведени по отношение на перспективни технологии, без да се дава необосновано предимство на определена технология;

29.  Подчертава, че в рамките на опазването на климата и енергийната независимост на ЕС всеки вид транспорт следва да намали емисиите си на CO2 и следва да получи подкрепа чрез научноизследователска и развойна дейност в иновативни, енергийно ефективни и чисти технологии и енергия от възобновяеми източници, което да води, наред с другото, до по-устойчиви превозни средства във всички видове транспорт; счита, че същевременно това би засилило конкурентоспособността на европейските дружества;

30.  Подчертава необходимостта от единно определение за подходящите понятия в областта на безопасността на пътния транспорт и научните изследвания във връзка с произшествията, за да се осигури съпоставимост на резултатите и на евентуално предприетите мерки;

31.  Подчертава, че хармонизирането на транспортните документи съгласно най-новите стандарти за комуникация и тяхната многостранна и международна приложимост може да доведе до значително подобряване на безопасността и логистиката, както и до силно намаляване на административните разходи;

Транспортен фонд и Европейска транспортна мрежа

32.  Подчертава, че ефективната транспортна политика изисква финансова рамка, която е адекватна спрямо възникващите предизвикателства и, за тази цел, настоящите средства за транспорт и мобилност следва да бъдат увеличени; счита, че е необходимо следното:

   а. създаване на Транспортен фонд, разполагащ със средства над вече включените в бюджета на ЕС средства, което предстои да се извърши посредством обединяване на една част от средствата за структурната политика и политиката на сближаване, както и публично-частните партньорства или други финансови инструменти, като например гаранции; този фонд следва да се използва на всички равнища на управление за подобряване на транспортната инфраструктура, подпомагане на проектите на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), гарантиране на техническа и оперативна съвместимост, подпомагане на изследванията и насърчаване на прилагането на интелигентни транспортни системи във всички видове транспорт; финансирането следва да се ръководи от прозрачни критерии за подбор, които да отчитат ефективната интермодалност, както е посочено в параграф 5, социалната политика, сигурността и социалното, икономическото и териториалното сближаване;
   б. бюджетно задължение за транспортната политика в рамките на многогодишната финансова рамка;
   в. възможността, в рамките на Пакта за стабилност и растеж и с оглед насърчаване на устойчивостта в средносрочен и дългосрочен план, дългосрочните инвестиции в транспортните инфраструктури, които подобряват конкурентоспособността на икономиката, да бъдат взети под внимание при изчисляването на публичния дефицит след предварително одобрение от страна на Комисията;
   г. използването на фонда с цел да се изиска, наред с другото, съфинансиране от постъпленията, получени от интернализацията на външните разходи;

33.  Настоява за това една последователна и интегрирана транспортна политика да има възможност чрез финансово подпомагане, което не се мери по критериите на конкуренцията в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ, да подпомага, наред с другото железопътния транспорт и корабоплаването, пристанищната политика и публичния пътнически превоз;

34.  Счита, че финансовата и икономическа криза трябва да бъде използвана като възможност за целенасочено подпомагане на транспортния сектор и чрез предоставяне на финансови помощи да се даде възможност за инвестиране преди всичко в безопасен, екологичен и по такъв начин устойчив транспорт; счита, че инвестициите на ЕС в транспортни проекти следва да бъдат взети под внимание в контекста на стратегията „ЕС 2020“, тъй като транспортната система и системата за мобилност предоставят уникални възможности за създаване на стабилни работни места;

35.  Изразява убеждението, че определението за една европейска централна мрежа в рамките на всеобхватната мрежа TEN, което продължава да бъде приоритет за транспортната политика на ЕС, следва да се оценява според критериите на устойчивото развитие на европейско, но и на регионално и местно равнище, и че многомодалните платформи и сухите докове и продължават да бъдат съществена част от предлаганата инфраструктура, тъй като дават възможност за осъществяване на ефективно свързване между различните видове транспорт;

36.  Счита, че проектите на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) следва да продължат да бъдат приоритет за транспортната политика на ЕС и че съществува неотложна необходимост за справяне с липсата на инфраструктура и за преодоляване на историческите и географските бариери, които остават по границите; подчертава, че TEN-T следва да бъде интегрирана в паневропейска мрежа с връзки, простиращи се извън ЕС, и счита, че този процес може да бъде ускорен чрез засилване на финансирането;

37.  Настоява за това транспортната инфраструктура на речното корабоплаване, речните пристанища и многомодалното свързване на морските пристанища със сушата и железопътните връзки да добият по-голяма роля в европейската транспортна политика, както и да получат повече подкрепа с цел подпомагане на намаляването на въздействието върху околната среда и повишаване на безопасността на транспорта в ЕС; счита, че екологичната устойчивост на речните плавателни съдове може да бъде значително подобрена, ако в тях се монтират нови двигатели, оборудвани с най-новите технологии за контрол на емисиите;

38.  Подчертава необходимостта, морските превози на къси разстояния и проектите за морски магистрали да бъдат разглеждани в по-широк контекст, като се включват страните в непосредствена географска близост до Европа; изтъква, че това ще изисква да се постигне по-добро взаимодействие между регионалната политика, политиката за развитие и транспортната политика;

39.  Признава, че регионалните летища играят решаваща роля в развитието на периферните и най-отдалечените райони, като увеличават възможността им за връзка с транспортните възли; счита, че е особено уместно да се прилагат комбинирани решения, където е възможно; счита, че (високоскоростните) железопътни връзки между летищата предлагат отлична възможност за устойчиво свързване на различни видове транспорт;

Транспортът в глобален контекст

40.  Подчертава, че създаването на европейско транспортно пространство представлява важен приоритет и по-специално по отношение на въздушния и морския транспорт зависи в голяма степен от международно приемане в рамките на бъдещи споразумения, които все още предстои да бъдат договорени за всички видове транспорт, в които ЕС следва да приеме в нарастваща степен решаваща роля в съответните международни организации;

Измерими цели за 2020 г.

41.  Изисква спазването на ясни и в по-голяма степен измерими цели, които да бъдат постигнати през 2020 г. спрямо 2010 г., и поради това предлага:

   да се намали броят на смъртните случаи и на тежко ранените сред активните и пасивните ползватели на пътния транспорт с 40 %, като тази цел залегне както в предстоящата Бяла книга относно транспорта, така и в новата Програма за действие в областта на безопасността по пътищата,
   да се увеличи с 40 % броят на зоните за паркиране на тежкотоварни превозни средства в трансевропейската пътна мрежа (TERN) във всяка държава-членка, за да се повиши безопасността по пътищата и да се осигури спазването на времето за почивка на професионалните водачи,
   да се удвои броят на пътниците в автобуси, трамваи и влакове (и, ако е приложимо, на пътниците на кораби) и да се увеличи с 20 % финансирането на транспортните концепции, които поддържат ходенето пеша или пътуването с велосипед, като се гарантира зачитане на правата, предоставени от европейското законодателство, и по-конкретно на правата на пътниците с увреждания и на тези с ограничена подвижност,
   да се намалят с 20 % емисиите на CO2 в пътното движение за превоз на пътници и товари, което да се постигне посредством съответни иновации, насърчаване на алтернативни енергийни източници и оптимизиране на логистичното равнище на превоза на пътници и товари,
   да се намали с 20 % енергията, използвана от релсовите превозни средства в сравнение с равнището и капацитета от 2010 г. и да се намали с 40 % използването на дизел в железопътния сектор, което да се постигне посредством целеви инвестиции в електрификацията на железопътната инфраструктура,
   от 2011 г. в релсовия транспорт целият нов парк от превозни средства, които са поръчани от 2011 г. нататък, и всички нови свързващи линии и подновени елементи да бъдат оборудвани със оперативно съвместима система за автоматичен контрол на скоростта на влаковете, съвместима с ERTMS, засилване на финансовите усилия на ЕС за изпълнението и разширяването на Плана за внедряване на ERTMS,
   да се намалят с 30 % емисиите на CO2 от въздушния транспорт в цялото въздушно пространство на ЕС до 2020 г.; след това растежът във въздушния транспорт трябва да бъде неутрален по отношение на въглеродните емисии,
   да подпомага финансово оптимизацията, развитието и, при необходимост, създаването на многомодални връзки (платформи) за речното корабоплаване, речните пристанища и железопътния транспорт и да увеличи броя им с 20 %,
   поне 10 % от финансирането за трансевропейски транспортни мрежи (TEN-T) да бъде заделено за проекти за речно корабоплаване,

42.  Призовава Комисията да следи напредъка за постигането на тези цели и да докладва ежегодно на Парламента;

o
o   o

43.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2010)0053.
(2) ОВ C 33 E, 9.2.2006 г., стр.142.
(3) ОВ C 227 E, 21.9.2006 г., стр. 609.
(4) ОВ C 244 E, 18.10.2007 г., стр. 220.
(5) Приети текстове, P6_TA(2007)0345.
(6) Приети текстове, P6_TA(2007)0344.
(7) ОВ C 187 E, 24.7.2008 г., стр.154.
(8) ОВ C 66 E, 20.3.2009 г., стр.1.
(9) ОВ C 286 E, 27.11.2009 г., стр. 45.
(10) ОВ C 295 E, 4.12.2009 г., стр. 79.
(11) ОВ C 295 E, 4.12.2009 г., стр. 74.
(12) Приети текстове, P6_TA(2009)0119.
(13) Приети текстове, P6_TA(2009)0258.
(14) Приети текстове, P6_TA(2009)0308.
(15) Приети текстове, P6_TA(2009)0307.
(16) ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 34.

Правна информация - Политика за поверителност