Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2139(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0186/2010

Внесени текстове :

A7-0186/2010

Разисквания :

PV 05/07/2010 - 19
CRE 05/07/2010 - 19

Гласувания :

PV 06/07/2010 - 6.14
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0261

Приети текстове
PDF 305kWORD 97k
Вторник, 6 юли 2010 г. - Страсбург
Годишен доклад за дейността на Комисията по петиции през 2009 г.
P7_TA(2010)0261A7-0186/2010

Резолюция на Европейския парламент 6 юли 2010 г. относно разискванията на Комисията по петиции през 2009 г. (2009/2139(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно разискванията на Комисията по петиции,

–  като взе предвид членове 24 и 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 10 и 11 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид член 48 и член 202, параграф 8, от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по петиции (A7-0186/2010),

А.  като има предвид, че дейността на Комисията по петиции през 2009 г. беше белязана от прехода от шестия към седмия парламентарен мандат, и че в състава на комисията имаше значителни промени, като две трети от членовете заседаваха за първи път,

Б.  като има предвид, че 2009 г. отбеляза края на мандата на Европейския омбудсман и Комисията по петиции беше пряко ангажирана с изслушванията на кандидатите за поста,

В.  като има предвид, че Договорът от Лисабон влезе в сила на 1 декември 2009 г., като създаде необходимите предпоставки за повишаване на участието на гражданите в процеса на вземане на решения на равнище ЕС, в стремеж да се затвърди неговата легитимност и да се засили неговата отчетност,

Г.  като има предвид, че гражданите на ЕС се представляват пряко от Парламента и правото да отправят петиция, както е залегнало в Договора, им дава средства да се обръщат към своите представители винаги когато считат, че правата им са нарушени,

Д.  като има предвид, че влизането в сила на европейското законодателство има пряко въздействие върху гражданите, които са в най-добра позиция да оценят неговата ефективност и недостатъци и да сигнализират за оставащите пропуски, които е необходимо да бъдат запълнени, за да се гарантира придържане към целите на Съюза,

Е.  като има предвид, че европейските граждани, индивидуално или колективно, се обръщат към Парламента с искане за обезщетение, когато е нарушено европейското право,

Ж.  като има предвид, че Парламентът, чрез Комисията по петиции, има задължение да разследва подобни въпроси и да полага максимални усилия, за да прекрати подобни нарушения на правото; като има предвид, че за да предложи на гражданите най-подходящото и бързо удовлетворение, Комисията по петиции продължи да задълбочава сътрудничеството си с Комисията, с другите парламентарни комисии, с европейски органи, агенции и мрежи, както и с държавите-членки,

З.  като има предвид, че броят петиции, получени от Парламента през 2009 г., беше малко по-висок от този през 2008 г. (т.е. 1924 спрямо 1849) и че се потвърждава засилващата се тенденция за електронно отправяне на петиции (около 65 % бяха получени под тази форма през 2009 г. спрямо 60 % през 2008 г.),

И.  като има предвид, че броят на недопустимите петиции, получени през 2009 г., показва, че следва да се наблегне допълнително на по-доброто информиране на гражданите относно компетентността на Съюза и ролята на различните му институции,

Й.  като има предвид, че в много случаи, гражданите отправят петиция до Парламента относно решения, взети от компетентните административни или съдебни органи в държавите-членки, и като има предвид, че гражданите се нуждаят от механизми, чрез които да могат да призоват националните органи към отчетност относно участието си както в европейския законодателен процес, така и в процеса на правоприлагане,

К.  като има предвид, че гражданите следва, по-специално, да бъдат осведомени, че – както призна Европейският омбудсман с решението от декември 2009 г., с което се приключва разглеждането на жалба 822/2009/BU срещу Комисията – завеждането на дела пред националните съдилища е част от процеса на прилагане на европейското законодателство в държавите-членки и Комисията по петиции не може да разглежда въпроси, които са в процес на разглеждане от национален съд или да преразглежда резултата от тези процедури,

Л.  като има предвид, че скъпоструващите съдебни производства, най-вече в определени държави-членки, могат да се превърнат в пречка за гражданите и могат дори да ги възпрат да внесат иск в компетентните национални съдилища, когато счетат, че националните им органи не са спазили техните права, произтичащи от правото на ЕС,

М.  като има предвид, че Парламентът среща особено деликатен проблем, когато му бъде отправена петиция относно предполагаем пропуск на национална юрисдикция, която не е поискала преюдициално заключение от Съда на ЕС в нарушение на член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и особено ако Европейската комисия не е използвала правомощията си в съответствие с член 258 за предприемане на действия срещу въпросната държава-членка,

Н.  като има предвид, че процесът на отправяне на петиция – чрез механизма си на действие и тъй като правото на отправяне на петиция е гарантирано на всички граждани и на всички физически или юридически лица, които пребивават или имат седалище на територията на държава-членка на ЕС, съгласно Договора – се различава от останалите начини за получаване на удовлетворение, които са на разположение на гражданите на равнище ЕС, като внасянето на жалба до Европейския омбудсман или до Комисията,

О.  като има предвид, че гражданите имат право на бърза и насочена към уреждане на спора правна защита и на високо ниво на прозрачност и яснота от страна на всички европейски институции, и като има предвид, че Парламентът многократно е отправял искания към Комисията да използва прерогативите си като пазител на Договора и да предприеме действия срещу нарушаването на европейското законодателство, за което сигнализират вносителите на петиции, особено когато въвеждането на законодателството на ЕС на национално равнище води до неговото нарушаване,

П.  като има предвид, че много петиции продължават да предизвикват загриженост по отношение на въвеждането в националното законодателство и прилагането на европейското законодателство в областта на вътрешния пазар и околната среда, и като взема предвид предишните призиви, отправени от Комисията по петиции към Комисията да гарантира, че са засилени проверките на прилагането на законодателството в тези области и че те са станало по-ефикасни,

Р.  като има предвид, че, въпреки че Комисията може изцяло да провери съответствието с правото на ЕС едва когато националните органи вземат окончателно решение, е важно, особено във връзка с въпросите, отнасящи се до околната среда и всички случаи, при които отнасящите се до времето аспекти са особено важни, да се провери на ранен етап дали националните органи правилно прилагат всички съответни процедурни изисквания съгласно правото на ЕС и, при необходимост, да се проведе подробно проучване относно прилагането и въздействието на законодателството в сила, с цел да се получи изискваната информация,

С.  като има предвид колко е важно да се предотвратят по-нататъшни безвъзвратни загуби на биологично разнообразие, особено в определените по „Натура 2000“ територии, и ангажимента на държавите-членки да гарантират защитата на специалните защитени зони съгласно Директивата за хабитатите (92/43/ЕИО) и Директивата за птиците (79/409/EИО),

Т.  като има предвид, че петициите подчертават въздействието на европейското законодателство върху ежедневието на гражданите на ЕС, и като признава необходимостта да се предприемат всички нужни мерки, за да се консолидира напредъкът, постигнат в засилването на правата на гражданите, които произтичат от правото на ЕС,

У.  като има предвид, че в предишните доклади относно дейността си и в становището си относно контрола при прилагането на законодателството на Общността, Комисията по петиции е поискала да бъде редовно информирана относно етапите, на които се намират процедурите за нарушения относно въпроси, засегнати и в петиции,

Ф.  като има предвид, че държавите-членки носят основно отговорността за правилното транспониране и прилагане на европейското законодателство, и като признава, че много от тях се оказват все по-ангажирани с работата на Комисията по петиции през 2009 г.,

1.  Приветства плавния преход към новия парламентарен мандат и отбелязва, че голяма част от работата на Комисията по петиции, за разлика от работата на други парламентарни комисии, беше прехвърлена към новия мандат, тъй като разглеждането на значителен брой петиции не беше довършено;

2.  Приветства влизането в сила на Договора от Лисабон и изразява увереност, че Парламентът ще бъде тясно включен в развитието на новата гражданска инициатива, така че този инструмент да може пълноценно да постига целта си и да гарантира засилена прозрачност и отчетност в процеса на вземане на решения на равнище ЕС, като позволява на гражданите да отправят предложения за подобрения или допълнения към правото на ЕС;

3.  Приветства Зелената книга относно Европейска гражданска инициатива(1), публикувана от Комисията в края на 2009 г., като първа стъпка в посока превръщане на идеята в практика;

4.  Посочва, че Парламентът е получавал кампанийни петиции, подкрепени от повече от един милион подписа, и настоява на необходимостта да се гарантира, че гражданите са надлежно уведомени за разликата между този вид петиция и гражданската инициатива;

5.  Припомня резолюцията си относно гражданската инициатива(2), по която Комисията по петиции предостави становище; настоятелно призовава Комисията да установи обхватни правила за прилагане, които определят ясно ролите и задълженията на институциите, ангажирани с процесите на проучване и вземане на решения;

6.  Приветства правно обвързващата сила, която получава Хартата на основните права с влизането в сила на Договора от Лисабон, и подчертава значението на Хартата за изясняването на основните права и за популяризирането им сред гражданите;

7.  Счита, че както Съюзът, така и неговите държави-членки са длъжни да гарантират, че основните права, включени в Хартата, се съблюдават надлежно, и изразява увереност, че Хартата ще помогне за развитието на концепцията за гражданство на Съюза;

8.  Изразява увереност, че ще бъдат предприети всички необходими процедурни стъпки, за да се гарантира, че институционалните аспекти на присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи ще бъдат бързо изяснени, и отбелязва намерението на Комисията по петиции да даде своя принос в работата на Парламента по този въпрос;

9.  Припомня предишното си искане съответните служби на Парламента и Комисията да извършат пълен преглед на процедурите за правна защита, които могат да използват гражданите на ЕС, и подчертава необходимостта от продължаване на преговорите по изменението на Рамковото споразумение между Европейския парламент и Комисията с цел да бъдат изцяло взети предвид правата на гражданите на ЕС, най-вече по отношение на европейската гражданска инициатива;

10.  Приветства стъпките, предприети от Комисията за рационализиране на съществуващите служби за подпомагане на обществеността, с цел информиране на гражданите за техните права, произтичащи от правото на ЕС, и за средствата за правна защита, налични в случай на нарушение, прегрупирайки различните релевантни уебстраници ( като например тези на SOLVIT и ECC-Net) под рубриката „Вашите права в ЕС“ на основния уебсайт на ЕС;

11.  Изтъква, че Парламентът многократно е призовавал Комисията да разработи система за ясно указване на различните механизми за подаване на жалба, които са на разположение на гражданите, и счита, че са необходими допълнителни мерки, като крайната цел е уебстраницата 'Вашите права в ЕС„ да се превърне в лесна за използване онлайн система за обслужване на “едно гише„; очаква първите оценки за прилагането на Плана за действие 2008 г.(3), които се чакат през 2010 г.;

12.  Припомня своята резолюция относно работата на Европейския омбудсман през 2008 г. и насърчава новия преизбран омбудсман да продължи да работи в посока засилване на отвореността и отчетността на европейската администрация и да гарантира, че решенията се вземат възможно най-открито и възможно най-близко до гражданите;

13.  Препотвърждава решимостта си да подкрепи институцията на омбудсмана в усилията й да повиши обществената осведоменост за своята работа и да идентифицира и да предприеме действия срещу случаи на лошо управление от страна на европейските институции; счита, че омбудсманът представлява ценен източник на информация в цялостния стремеж да се подобри европейската администрация;

14.  Отбелязва, че петициите, получени през 2009 г., 40  % от които са счетени за недопустими, продължават да се съсредоточават върху околната среда, основните права, правосъдието и вътрешния пазар; от географска гледна точка, повечето петиции се отнасят до Съюза като цяло, следвани от петициите за Германия, Испания, Италия и Румъния, което показва, че гражданите следят внимателно работата на Съюза и се обръщат към него с искане за предприемане на мерки;

15.  Признава значението на работата на вносителите на петиции и на Комисията по петиции за опазването на околната среда на Съюза; приветства инициативата на Комисията по петиции да възложи проучване относно прилагането на Директивата за хабитатите преди международната година на биологичното разнообразие и счита това за полезно средство при оценката на стратегията на ЕС в областта на биологичното разнообразие до този момент и изготвянето на нова стратегия;

16.  Отбелязва, че все повече и повече петиции подчертават проблемите, с които се сблъскват гражданите, които упражняват правото си на свободно движение; тези петиции се отнасят до прекалено дългия период от време за издаване от приемащите държави-членки на разрешения за пребиваване на членове на семейство, които са граждани на трета държава, и до трудностите при упражняването на избирателни права и при признаването на квалификации;

17.  Отново изразява предишните си призиви към Комисията да внесе практически предложения за разширяване на защитата на потребителите срещу нелоялни търговски практики и по отношение на малките предприятия, както е изискал в резолюцията си относно заблуждаващата реклама от издателства на фирмени указатели(4), тъй като комисията продължава да получава петиции от жертви на заблуждаваща реклама от издателства на фирмени указатели;

18.  Признава централната роля, която играе Комисията в работата на Комисията по петиции, която продължава да разчита на нейното експертно мнение, когато оценява петициите, идентифицира нарушения на европейското законодателство и търси начини за правна защита, и признава усилията на Комисията да подобри като цяло времето си за отговор на исканията за проучване, отправяни от комисията, така че съобщаваните от граждани случаи да могат да бъдат разрешавани възможно най-бързо;

19.  Насърчава Комисия да се намесва на ранен етап винаги когато петициите сигнализират за възможни вреди по отношение на специални защитени зони, като напомня на съответните национални органи техните ангажименти за опазване на целостта на териториите, включени в мрежата „Натура 2000“ съгласно Директива 92/43/ЕИО (Директивата за местообитанията), и , когато е необходимо, като предприема превантивни мерки за гарантиране на спазването на европейското законодателство;

20.  Приветства новоизбраните членове на Комисията – и по-специално члена на Комисията, отговарящ за междуинституционалните отношения и администрацията – и изразява увереността си, че те ще осъществяват възможно най-тясно и ефективно сътрудничество с Комисията по петиции и ще я зачитат като един от най-важните начини за комуникация между гражданите и европейските институции;

21.  Изразява съжаление, че Комисията трябва тепърва да разгледа многократните призиви от страна на Комисията по петиции за официално и редовно актуализиране на напредъка на процедурите за нарушение, свързани с отворени петиции; отбелязва, че месечното публикуване на решенията на Комисията относно процедури за нарушение – в съответствие с членове 258 и 260 от Договора – макар че е похвално от гледна точка на прозрачността, не представлява подходящ отговор на подобни искания;

22.  Счита, че да се проследяват процедурите за нарушение като се следят прессъобщенията на Комисията и се отнасят към определени петиции би било ненужна загуба на време и ресурси за Комисията по петиции, особено в случая с хоризонталните нарушения, и отправя искане Европейската комисия да информира Комисията по петиции относно всяко производство за установяване на нарушение от интерес за последната;

23.  Отново изразява надежда, че гражданите на ЕС следва да се възползват от същото равнище на прозрачност от страна на Комисията, независимо дали внасят официална жалба или отправят петиция до Парламента, и отново призовава Комисията да гарантира, че се отдава по-голямо внимание на процеса на разглеждане на петициите и на неговата роля за разкриването на нарушения на европейското законодателство, по отношение на които впоследствие са открити процедури за нарушение;

24.  Припомня, че в много случаи, петициите разкриват проблеми, свързани с транспонирането и прилагането на европейско законодателство и признава, че откриването на процедури за нарушение не осигурява непременно на гражданите незабавно решение на техните проблеми, като се има предвид средната продължителност на подобни процедури;

25.  Приветства усилията на Комисията да развива алтернативни средства за насърчаване на по-доброто прилагане на европейското законодателство и положителното отношение на определени държави-членки, които предприемат необходимите стъпки, за да коригират нарушенията на ранен етап от процеса на прилагане;

26.  Приветства засиленото участие на държавите-членки в дейността на комисията по петиции и присъствието на техни представители на заседанията; счита, че подобно сътрудничество следва да бъде задълбочено, тъй като националните органи са основно отговорни за прилагането европейското законодателство след като то е транспонирано в техния правен ред;

27.  Подчертава, че по-тясното сътрудничество с държавите-членки е изключително важно за работата на Комисията по петиции; счита, че един от начините за постигане на това би могло бъде посредством засилване на сътрудничеството с националните парламенти, по-специално в контекста на Договора от Лисабон;

28.  Насърчава държавите-членки да са готови да проявяват повече прозрачност и проактивност при отговор на петициите, свързани с изпълнението и прилагането на европейското право;

29.  Счита, че, в светлината на Договора от Лисабон, Комисията по петиции на ЕП следва да изгради по-близки работни отношения с комисии с подобни функции в националните и регионалните парламенти на държавите-членки, с цел да се насърчава взаимното разбиране на петиции по европейски въпроси и да се гарантира на гражданите най-бързият отговор на най-подходящото равнище;

30.  Обръща внимание на заключенията в своята резолюция относно въздействието на засиленото жилищно строителство в Испания и призовава испанските органи да продължат да предоставят оценки на взетите мерки, както са правили досега;

31.  Отбелязва нарастващия брой на вносители на петиции, които се обръщат към Парламента с искане за правна защита по въпроси, които се извън компетентността на ЕС, като например изчисляването на обезщетенията за пенсиониране, въвеждането в сила на решения на национални съдилища и пасивността от страната на национални администрации; Комисията по петиции направи всичко по силите си да пренасочи подобни оплаквания към компетентните национални органи;

32.  Счита, че въпреки че широката употреба на интернет следва да се насърчава, тъй като улеснява комуникацията с гражданите, следва да се намери решение, така че комисията да не бъде натоварвана с „не-петиции“; счита, че възможно решение може да се намери с преразглеждане на процеса на регистрация в Парламента, и насърчава отговорните служители да пренасочват съответните досиета към отдела за кореспонденция с гражданите, а не да ги внасят в Комисията по петиции;

33.  Подчертава необходимостта да се продължи работата в посока увеличаване на прозрачността на администрирането на петициите: вътрешно, чрез постоянно подобряване на приложението за електронна петиция, което осигурява на членовете пряк достъп до досиетата на петициите, и външно, чрез установяване на лесен за използване, интерактивен портал за петиции, който ще даде възможност на Парламента да достига по-ефективно до гражданите и ще направи процедурите на гласуване в комисията и нейните отговорности по-ясни за обществеността;

34.  Насърчава създаването на портал, предоставящ многоетапен интерактивен модел за петиции, който може да информира гражданите относно това какво може да се постигне чрез отправяне на петиции към Парламента и какви са въпросите от неговата компетентност и може да включва връзки към алтернативни средства за търсене на правна защита на европейско и национално равнище; призовава за възможно най-подробно описание на отговорностите на Европейския съюз в различните области, за да се премахне всяка възможност за объркване между правомощията на Съюза и правомощията на държавите-членки;

35.  Отчита, че осъществяването на подобна инициатива няма да бъде безплатно, но настоятелно призовава съответните административни служби да работят с Комисията по петиции, за да намерят най-подходящите решения, тъй като подобен портал ще бъде от първостепенно значение не само за подобряването на контакта между Парламента и гражданите на ЕС, но и за намаляването на броя на недопустимите петиции;

36.  Подчертава, че до намирането на задоволително решение на въпроса с ресурсите е необходимо незабавно подобряване на съществуващия уебсайт;

37.  Приветства приемането на новия Правилник за дейността на Парламента и преразглеждането на разпоредбите, свързани с администрирането на петициите; насърчава работата на Секретариата и представителите на политически групи по ревизиран наръчник за членовете на ЕП относно правилата и вътрешните процедури на Комисията по петиции, тъй като подобен документ не само ще помогне на членовете при тяхната работа, но и допълнително ще увеличи прозрачността на процеса, свързан с петициите;

38.  Отново изразява призива си към съответните административни отдели да вземат необходимите мерки, за да създадат електронен регистър, чрез който гражданите могат да дадат или да оттеглят подкрепата си за дадена петиция, съгласно член 202;

39.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на Комисията по петиции съответно на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, правителствата на държавите-членки, както и на техните комисии по петиции и национални омбудсмани или сходни компетентни органи.

(1) COM(2009)0622 от 11.11.2009 г.
(2) Резолюция на Европейския парламент от 7 май 2009 г. с искане към Комисията да представи предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на гражданската инициатива (Приети текстове, 7.5.2009 г., P6_TA(2009)0389).
(3) План за действие относно интегриран подход към предоставяне на услуги за подпомагане на граждани и предприятия във връзка с единния пазар – работен документ на службите на Комисията SEC (2008)1882.
(4) Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно заблуждаващата реклама от издателства на фирмени указатели (OВ C 45 E, 23.2.2010 г., стр. 17).

Правна информация - Политика за поверителност