Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2139(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0186/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0186/2010

Συζήτηση :

PV 05/07/2010 - 19
CRE 05/07/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2010 - 6.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0261

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 301kWORD 83k
Τρίτη 6 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο
Ετήσια έκθεση 2009 της Επιτροπής Αναφορών
P7_TA(2010)0261A7-0186/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2009 (2009/2139(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 24 και 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 202, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A7-0186/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών το 2009 σηματοδοτήθηκε από τη μετάβαση από την έκτη στην έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο, και ότι η σύνθεση των μελών της Επιτροπής Αναφορών μεταβλήθηκε σημαντικά, καθώς τα δύο τρίτα των μελών της συμμετείχαν για πρώτη φορά,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 έληξε η θητεία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και ότι η Επιτροπή Αναφορών συμμετείχε άμεσα στις ακροάσεις των υποψηφίων για τη συγκεκριμένη θέση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της νομιμότητας και της λογοδοσίας της,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ εκπροσωπούνται άμεσα από το Κοινοβούλιο, και ότι το δικαίωμα αναφοράς, όπως αυτό κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη, τους παρέχει τη δυνατότητα να απευθυνθούν στους εκπροσώπους τους οποτεδήποτε θεωρούν ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχει άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες, οι οποίοι είναι οι καταλληλότεροι να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα και τις ελλείψεις της και να υποδείξουν τα εναπομένοντα κενά που πρέπει να συμπληρωθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τους στόχους της Ένωσης,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, προσφεύγουν στο Κοινοβούλιο ζητώντας αποζημίωση όταν παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, μέσω της Επιτροπής Αναφορών, είναι υποχρεωμένο να διερευνά τέτοιου είδους ανησυχίες και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να θέτει τέρμα σε τέτοιου είδους νομικές παραβάσεις, ότι, προκειμένου να προσφέρει στους πολίτες τα πλέον πρόσφορα και ταχύτερα μέσα προσφυγής, η Επιτροπή Αναφορών συνεχίζει να ενισχύει τη συνεργασία της με την Επιτροπή, με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, ευρωπαϊκά όργανα, υπηρεσίες και δίκτυα, και με τα κράτη μέλη,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αναφορών τις οποίες έλαβε το Κοινοβούλιο το 2009 ήταν ελαφρά υψηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό που καταγράφηκε το 2008 (δηλαδή 1 924 έναντι 1 849), και ότι επιβεβαιώθηκε η αυξανόμενη τάση ηλεκτρονικής υποβολής των αναφορών (περίπου 65% ελήφθησαν σε αυτήν τη μορφή το 2009 έναντι 60% το 2008),

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μη παραδεκτών αναφορών που ελήφθησαν το 2009 υποδεικνύει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις αρμοδιότητες της Ένωσης και τον ρόλο των διαφόρων θεσμικών οργάνων της,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι πολίτες απευθύνουν αναφορές στο Κοινοβούλιο σχετικά με αποφάσεις που λαμβάνονται από τις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές των κρατών μελών, και ότι χρειάζονται μηχανισμούς μέσω των οποίων να μπορούν να ζητούν από τις εθνικές αρχές να τους εκπροσωπούν τόσο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας όσο και της διαδικασίας επιβολής της νομοθεσίας,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες θα πρέπει ειδικότερα να ενημερωθούν ότι –όπως αναγνωρίστηκε από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή στην απόφαση του Δεκεμβρίου 2009 με την οποία ολοκληρώθηκε η έρευνα για την καταγγελία 822/2009/BU κατά της Επιτροπής– οι διαδικασίες των εθνικών δικαστηρίων αποτελούν μέρος της διαδικασίας εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη μέλη, και ότι η Επιτροπή Αναφορών δεν μπορεί να επιληφθεί ζητημάτων τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών των εθνικών δικαστηρίων ή να αναθεωρήσει το αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά έξοδα των δικαστικών διαδικασιών, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη, μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο για τους πολίτες και ενδέχεται να τους αποτρέψουν στην πράξη από το να ασκήσουν προσφυγές ενώπιον των αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων, όταν θεωρούν ότι οι εθνικές αρχές δεν έχουν σεβαστεί τα δικαιώματά τους δυνάμει του δικαίου της ΕΕ,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα όταν λαμβάνει αναφορές για εικαζόμενες παραλείψεις των εθνικών δικαστηρίων να ζητούν προκαταρκτική απόφαση του Δικαστηρίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 267 της ΣΛΕΕ, ιδίως εάν η Επιτροπή δεν κάνει χρήση των εξουσιών που της παρέχει το άρθρο 258 ώστε να αναλάβει δράση κατά του οικείου κράτους μέλους,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία των αναφορών –μέσω των μηχανισμών λειτουργίας της και επειδή το δικαίωμα αναφοράς παρέχεται σε όλους τους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ βάσει της Συνθήκης– διαφέρει από άλλα μέσα προσφυγής που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες σε επίπεδο ΕΕ, όπως η υποβολή καταγγελιών στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ή στην Επιτροπή,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες δικαιούνται πρόσβαση σε μέσα ταχείας και εστιαζόμενης στην εξεύρεση λύσεων αποκατάστασης καθώς και διαφάνεια και σαφήνεια υψηλού επιπέδου από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Επιτροπή να κάνει χρήση των προνομίων που διαθέτει ως θεματοφύλακας της Συνθήκης ώστε να ενεργεί κατά των παραβάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ που αποκαλύπτουν οι αναφέροντες, ιδίως στις περιπτώσεις που η μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό επίπεδο οδηγεί σε παράβασή της,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αναφορές εξακολουθούν να εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τη μεταφορά και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά και το περιβάλλον, και έχοντας κατά νου τις παλαιότερες εκκλήσεις που έχει απευθύνει η Επιτροπή Αναφορών προς την Επιτροπή ώστε να διασφαλιστεί η ενίσχυση και η αποτελεσματικότητα των ελέγχων επιβολής της νομοθεσίας σε αυτούς τους τομείς,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η Επιτροπή μπορεί να ελέγξει πλήρως τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ μόνον εφόσον ληφθεί μια τελική απόφαση από τις εθνικές αρχές, είναι σημαντικό, ιδίως σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και όλες τις υποθέσεις στις οποίες η παράμετρος του χρόνου είναι ιδιαίτερα σημαντική, να εξακριβώνει σε πρώιμο στάδιο εάν οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές εφαρμόζουν ορθά όλες τις σχετικές διαδικαστικές απαιτήσεις δυνάμει του δικαίου της ΕΕ, και, αν είναι αναγκαίο, να διεξαγάγει εμπεριστατωμένες μελέτες σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο της ισχύουσας νομοθεσίας με στόχο την συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντική είναι η πρόληψη περαιτέρω ανεπανόρθωτων απωλειών της βιοποικιλότητας, ιδίως εντός των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000, και η δέσμευση των κρατών μελών να διασφαλίσουν την προστασία των ειδικών ζωνών διατήρησης βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/EΟΚ) και της οδηγίας για τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ),

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές υπογραμμίζουν τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ, και αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εδραιωθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην προηγούμενη έκθεση δραστηριοτήτων της και στη γνωμοδότησή της σχετικά με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε να ενημερώνεται τακτικά σχετικά με τα στάδια των διαδικασιών επί παραβάσει των οποίων τα θέματα καλύπτονται επίσης από αναφορές,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την ορθή μεταφορά και επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και αναγνωρίζοντας ότι πολλά από αυτά είχαν αυξημένη συμμετοχή στο έργο της Επιτροπής Αναφορών το 2009,

1.  επικροτεί την ομαλή μετάβαση στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο και σημειώνει ότι μεγάλο μέρος του έργου της Επιτροπής Αναφορών, σε αντίθεση με το έργο άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών, μεταφέρθηκε στη νέα περίοδο επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί η εξέταση σημαντικού αριθμού αναφορών·

2.  επικροτεί την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και έχει την πεποίθηση ότι το Κοινοβούλιο θα εμπλακεί στενά στην ανάπτυξη της νέας πρωτοβουλίας πολιτών έτσι ώστε να μπορέσει αυτό το μέσο να πετύχει πλήρως τον στόχο του και να διασφαλίσει αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, επιτρέποντας στους πολίτες να προτείνουν βελτιώσεις ή προσθήκες στη νομοθεσία της ΕΕ·

3.  επικροτεί την Πράσινη Βίβλο σχετικά με την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών(1), η οποία δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στο τέλος του 2009, ως ένα πρώτο βήμα προς την έμπρακτη εφαρμογή αυτής της ιδέας·

4.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει λάβει αναφορές τύπου εκστρατείας που συνοδεύονται από ένα εκατομμύριο και πλέον υπογραφές και υπ.ποστηρίζει επίμονα ότι είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα ενημερωθούν πλήρως για τη διάκριση μεταξύ αυτού του είδους αναφοράς και της πρωτοβουλίας πολιτών·

5.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του για την πρωτοβουλία πολιτών(2), στο οποίο είχε συνεισφέρει η Επιτροπή Αναφορών με τη γνωμοδότησή της· παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει κατανοητούς κανόνες εφαρμογής που θα προσδιορίζουν με σαφήνεια τους ρόλους και τις υποχρεώσεις των θεσμικών οργάνων που εμπλέκονται στις διαδικασίες εξέτασης και λήψης αποφάσεων·

6.  επικροτεί τη νομικά δεσμευτική ισχύ που απέκτησε ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και υπογραμμίζει την συμβολή του Χάρτη στο να καταστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα σαφέστερα και πιο ορατά για όλους τους πολίτες·

7.  θεωρεί ότι τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη της έχουν υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι τηρούνται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα που περιλαμβάνονται στον Χάρτη, και πιστεύει ότι ο Χάρτης θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ιδέας της ιθαγένειας της Ένωσης·

8.  πιστεύει ότι θα αναληφθούν όλες οι απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα διευκρινιστούν γρήγορα οι θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, και επισημαίνει την πρόθεση της Επιτροπής Αναφορών να συμβάλει στο έργο του Κοινοβουλίου όσον αφορά το ζήτημα αυτό·

9.  υπενθυμίζει το προηγούμενό του αίτημα να διεξαχθεί πλήρης επανεξέταση των διαδικασιών προσφυγής που διατίθενται στους πολίτες της ΕΕ από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για την αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής προκειμένου να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα αυξημένα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις πρωτοβουλίες των ευρωπαίων πολιτών·

10.  επικροτεί τις ενέργειες που έγιναν από την Επιτροπή για τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών υποστήριξης του κοινού, προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα που τους παρέχει η ΕΕ και σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα προσφυγής σε περίπτωση παράβασης, ομαδοποιώντας τις διάφορες συναφείς ιστοσελίδες (όπως εκείνες του SOLVIT και του ECC-Net) στο κεφάλαιο Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ στον κύριο ιστότοπο της ΕΕ·

11.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα καλέσει την Επιτροπή να δημιουργήσει σύστημα για τη σαφή επισήμανση των διαφόρων μηχανισμών καταγγελίας που διατίθενται στους πολίτες και πιστεύει ότι απαιτούνται περαιτέρω βήματα, με απώτερο στόχο τη μετατροπή της ιστοσελίδας Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ σε μια φιλική προς τον χρήστη διαδικτυακή μονοαπευθυντική υπηρεσία· προσβλέπει στις αρχικές αξιολογήσεις της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της του 2008(3), οι οποίες αναμένονται το 2010·

12.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2008 και ενθαρρύνει τον προσφάτως επανεκλεγέντα Διαμεσολαβητή να συνεχίσει το έργο του ούτως ώστε να ενισχύσει τον ανοικτό χαρακτήρα και τη λογοδοσία της ευρωπαϊκής διοίκησης και να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και στο πλησιέστερο στους πολίτες δυνατό επίπεδο·

13.  επιβεβαιώνει εκ νέου την αποφασιστικότητά του να στηρίξει τον Διαμεσολαβητή στην προσπάθειά του για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για το έργο του και για τον εντοπισμό και την ανάληψη δράσης κατά των περιπτώσεων κακοδιοίκησης από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· θεωρεί ότι ο Διαμεσολαβητής αποτελεί μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών στη συνολική προσπάθεια βελτίωσης της ευρωπαϊκής διοίκησης·

14.  διαπιστώνει ότι οι αναφορές που ελήφθησαν το 2009, εκ των οποίων το 40% περίπου κρίθηκαν μη παραδεκτές, συνέχισαν να επικεντρώνονται στο περιβάλλον, στα θεμελιώδη δικαιώματα, στη δικαιοσύνη και την εσωτερική αγορά· όσον αφορά τη γεωγραφική τους κατανομή, οι περισσότερες αναφορές αφορούσαν το σύνολο της Ένωσης –και ακολουθούν η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ρουμανία– καταδεικνύοντας ότι οι πολίτες πράγματι παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς το έργο της Ένωσης και στρέφονται σε αυτήν για ανάληψη δράσης·

15.  αναγνωρίζει την σπουδαιότητα του έργου των αναφερόντων και της Επιτροπής Αναφορών του για την προστασία του περιβάλλοντος της Ένωσης· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της επιτροπής να αναθέσει τη διεξαγωγή μελέτης για την εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους πριν από το Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας, και τη θεωρεί χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της σημερινής και την εκπόνηση της νέας στρατηγικής βιοποικιλότητας της ΕΕ·

16.  παρατηρεί ότι όλο και περισσότερες αναφορές υπογραμμίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες που ασκούν το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία· οι εν λόγω αναφορές αφορούν το υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται στα κράτη μέλη υποδοχής για την έκδοση αδειών παραμονής σε μέλη της οικογένειας των πολιτών που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και τις δυσκολίες κατά την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και αναγνώρισης των προσόντων τους·

17.  επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς την Επιτροπή να υποβάλει πρακτικές προτάσεις για να επεκταθεί στις μικρές επιχειρήσεις η προστασίας των καταναλωτών έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως ζητήθηκε στο ψήφισμά του σχετικά με τις παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων(4), καθώς η Επιτροπή Αναφορών συνεχίζει να λαμβάνει αναφορές από θύματα απάτης καταλόγων επιχειρήσεων·

18.  αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή στο έργο της Επιτροπής Αναφορών, η οποία εξακολουθεί να βασίζεται στην τεχνογνωσία της κατά την αξιολόγηση των αναφορών, τον εντοπισμό των παραβάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την αναζήτηση μέσων προσφυγής, και αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για τη βελτίωση του συνολικού χρόνου ανταπόκρισής της στα αιτήματα της Επιτροπής Αναφορών για έρευνες, έτσι ώστε οι υποθέσεις που καταγγέλλονται από πολίτες να μπορούν να δευθετούνται το ταχύτερο δυνατόν·

19.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρεμβαίνει σε πρώιμα στάδια, όποτε οι αναφορές επισημαίνουν πιθανές ζημίες σε περιοχές ειδικής προστασίας, υπενθυμίζοντας στις αρμόδιες εθνικές αρχές τη δέσμευσή τους να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των χώρων που έχουν ταξινομηθεί ως Natura 2000 βάσει της οδηγίας 92/43/ΕOΚ (οδηγία για τους οικοτόπους) και, όταν είναι αναγκαίο, να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

20.  χαιρετίζει τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής - ιδίως τον αρμόδιο για τις διοργανικές σχέσεις και τη διοίκηση Επίτροπο - και έχει την πεποίθηση ότι θα συνεργασθεί με την Επιτροπή Αναφορών κατά το δυνατόν στενότερα και πιο αποτελεσματικά και ότι θα τη σεβαστεί ως έναν από τους σημαντικότερους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών οργάνων·

21.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στις επανειλημμένες εκκλήσεις της Επιτροπής Αναφορών για επίσημη και τακτική ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο στις διαδικασίες επί παραβάσει που σχετίζονται με αναφορές των οποίων η εξέταση εξακολουθεί να μην έχει ολοκληρωθεί· επισημαίνει ότι η μηνιαία δημοσίευση των αποφάσεων της Επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει –σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της Συνθήκης– μολονότι είναι αξιέπαινη όσον αφορά τη διαφάνεια, δεν αποτελεί επαρκή ανταπόκριση στα εν λόγω αιτήματα·

22.  πιστεύει ότι η παρακολούθηση των διαδικασιών επί παραβάσει μέσω των ανακοινωθέντων Τύπου της Επιτροπής και η αντιστοίχισή τους με ορισμένες αναφορές θα σπαταλούσε άσκοπα τον χρόνο και τους πόρους της Επιτροπής Αναφορών, ιδίως στην περίπτωση οριζόντιων διαδικασιών επί παραβάσει·

23.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο διαφάνειας από την Επιτροπή είτε υποβάλλουν επίσημη καταγγελία είτε καταθέτουν αναφορά στο Κοινοβούλιο και καλεί για μια ακόμη φορά την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος τόσο η διαδικασία αναφορών όσο και ο ρόλος που διαδραματίζει αποκαλύπτοντας παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις οποίες κινούνται εν συνεχεία διαδικασίες επί παραβάσει·

24.  υπενθυμίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι αναφορές αποκαλύπτουν προβλήματα που συνδέονται με τη μεταφορά και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αναγνωρίζει ότι η έναρξη των διαδικασιών επί παραβάσει δεν παρέχει απαραίτητα στους πολίτες άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους, δεδομένης της μέσης διάρκειας αυτών των διαδικασιών·

25.  επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να αναπτύξει εναλλακτικά μέσα για την προώθηση της καλύτερης εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και τη θετική στάση ορισμένων κρατών μελών που προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να αποκαταστήσουν τις παραβάσεις στα αρχικά στάδια της διαδικασίας εφαρμογής·

26.  επικροτεί την αυξημένη συμμετοχή των κρατών μελών στη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών και την παρουσία των εκπροσώπων τους στις συνεδριάσεις· πιστεύει ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί καθώς οι εθνικές αρχές είναι πρωτίστως υπεύθυνες για την επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μετά τη μεταφορά της στην εθνική έννομη τάξη·

27.  τονίζει ότι η στενότερη συνεργασία με τα κράτη μέλη είναι εξαιρετικά σημαντική για το έργο της Επιτροπής Αναφορών· πιστεύει ότι ένας τρόπος για την επίτευξη του στόχου αυτού θα μπορούσε να είναι η εντατικοποίηση της συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια, ιδίως στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας·

28.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα να διαδραματίσουν πιο διαφανή και προενεργητικό ρόλο αποκρινόμενα σε αναφορές που σχετίζονται με την εφαρμογή και επιβολή του ευρωπαϊκού δικαίου·

29.  θεωρεί ότι, με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ θα πρέπει να σφυρηλατήσει στενότερους εργασιακούς δεσμούς με παρεμφερείς επιτροπές των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων των κρατών μελών ώστε να προωθηθεί η αμοιβαία κατανόηση των αναφορών για ευρωπαϊκά θέματα και να διασφαλισθεί η ταχύτερη απόκριση προς τους πολίτες στο καταλληλότερο επίπεδο·

30.  εφιστά την προσοχή στα συμπεράσματα του ψηφίσματός του σχετικά με τον αντίκτυπο της εκτεταμένης αστικοποίησης στην Ισπανία και ζητεί από τις ισπανικές αρχές να συνεχίσουν να παρέχουν τις αξιολογήσεις των μέτρων που έχουν ληφθεί, όπως έχουν κάνει έως τώρα·

31.  επισημαίνει τον αυξημένο αριθμό αναφερόντων που προσφεύγουν στο Κοινοβούλιο για ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ, όπως, για παράδειγμα, τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών παροχών, την εφαρμογή των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων και την παθητική στάση των εθνικών διοικήσεων· η Επιτροπή Αναφορών έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανακατευθύνει τις εν λόγω καταγγελίες προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

32.  πιστεύει ότι, μολονότι η εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου θα πρέπει να ενθαρρύνεται καθώς διευκολύνει την επικοινωνία με τους πολίτες, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε η Επιτροπή Αναφορών να μην επιβαρύνεται με κείμενα που δεν αποτελούν αναφορές· θεωρεί ότι μια πιθανή λύση θα ήταν η επανεξέταση της διαδικασίας καταχώρισης στο Κοινοβούλιο και προτρέπει το αρμόδιο προσωπικό να ανακατευθύνει τους εν λόγω φακέλους στη Μονάδα Αλληλογραφίας με τον Πολίτη, αντί να τους υποβάλλει στην Επιτροπή Αναφορών·

33.  τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι της προσπάθειες για την αύξηση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των αναφορών: τόσο σε εσωτερικό επίπεδο με τη συνεχή αναβάθμιση της εφαρμογής διαδικασίας ηλεκτρονικών-αναφορών –η οποία παρέχει στα μέλη της επιτροπής άμεση πρόσβαση στους φακέλους των αναφορών– όσο και σε εξωτερικό επίπεδο μέσω της δημιουργίας μιας φιλικής προς τον χρήστη και διαδραστικής διαδικτυακής πύλης αναφορών που θα επέτρεπε στο Κοινοβούλιο να προσεγγίσει αποτελεσματικότερα τους πολίτες, ενώ επίσης θα καθιστούσε πιο διαφανείς για το κοινό τις διαδικασίες ψηφοφορίας και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αναφορών·

34.  ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης που θα προσφέρει ένα διαδραστικό πρότυπο αναφορών πολλαπλών σταδίων, το οποίο θα μπορούσε να πληροφορεί τους πολίτες σχετικά με το τι μπορεί να επιτευχθεί υποβάλλοντας αναφορές στο Κοινοβούλιο και σχετικά με τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, και θα μπορούσε να περιλαμβάνει συνδέσμους προς εναλλακτικά μέσα προσφυγής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· ζητεί τη λεπτομερέστερη δυνατή περιγραφή των αρμοδιοτήτων της Ένωσης στους διάφορους τομείς, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η σύγχυση μεταξύ αρμοδιοτήτων της ΕΕ και εθνικών αρμοδιοτήτων·

35.  αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας δεν θα ήταν άνευ κόστους αλλά προτρέπει τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες να συνεργαστούν με την Επιτροπή Αναφορών για να εξευρεθούν οι καταλληλότερες λύσεις, καθώς μια τέτοια διαδικτυακή πύλη θα έχει τεράστια σημασία όχι μόνον επειδή θα βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και των πολιτών της ΕΕ αλλά επίσης επειδή θα μειώσει τον αριθμό των μη παραδεκτών αναφορών·

36.  τονίζει ότι, μέχρι να διευθετηθεί ικανοποιητικά το ζήτημα των πόρων, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί πάραυτα η υπάρχουσα ιστοσελίδα·

37.  επικροτεί την έγκριση του νέου Κανονισμού του Κοινοβουλίου και την αναθεώρηση των διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση αναφορών· ενθαρρύνει τη Γραμματεία και τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων να ασχοληθούν με την κατάρτιση ενός αναθεωρημένου οδηγού για τα μέλη που θα αφορά τους κανόνες και τις εσωτερικές διαδικασίες της Επιτροπής Αναφορών, καθώς ένα τέτοιο έγγραφο όχι μόνο θα συμβάλει στο έργο των βουλευτών αλλά θα αυξήσει περαιτέρω τη διαφάνεια της διαδικασίας αναφορών·

38.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τα αρμόδια διοικητικά τμήματα να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μητρώου μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να υποστηρίζουν ή να αποσύρουν κάποια αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κανονισμού·

39.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στις δικές τους επιτροπές αναφορών και στους εθνικούς διαμεσολαβητές τους ή σε παρεμφερείς αρμόδιους φορείς.

(1) COM(2009)0622 της 11.11.2009.
(2) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 με το οποίο ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας πολιτών (Κείμενα που εγκρίθηκαν, 7.5.2009, P6_TA(2009)0389).
(3) Σχέδιο δράσης για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών συνδρομής για την ενιαία αγορά προς πολίτες και επιχειρήσεις – έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SEC(2008)1882.
(4) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων (EE C 45 E, 23.2.2010, σ. 17).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου