Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2139(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0186/2010

Pateikti tekstai :

A7-0186/2010

Debatai :

PV 05/07/2010 - 19
CRE 05/07/2010 - 19

Balsavimas :

PV 06/07/2010 - 6.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0261

Priimti tekstai
PDF 223kWORD 76k
Antradienis, 2010 m. liepos 6 d. - Strasbūras
2009 m.Peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita
P7_TA(2010)0261A7-0186/2010

2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Peticijų komiteto svarstymų 2009 metais (2009/2139(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Peticijų komiteto svarstymo rezultatų,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 24 ir 227 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 10 ir 11 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį ir 202 straipsnio 8 dalį,

–  atsižvelgdamas į Peticijų komiteto pranešimą (A7-0186/2010),

A.  kadangi 2009 m. Peticijų komiteto veiklai įtakos turėjo perėjimas nuo šeštosios prie septintosios Parlamento kadencijos, nemažai komiteto narių pasikeitė ir du trečdaliai narių dalyvauja jo veikloje pirmą kartą,

B.  kadangi 2009 m. pasibaigė Europos ombudsmeno kadencija ir Peticijų komitetas tiesiogiai dalyvavo kandidatų į šias pareigas klausymuose,

C.  kadangi Lisabonos sutartis įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d. ir sudarė būtinas prielaidas piliečiams dalyvauti ES sprendimų priėmimo procese ir taip sustiprinti komiteto legitimumą ir atsiskaitomumą,

D.  kadangi ES piliečiams tiesiogiai atstovauja Parlamentas, o Sutartyje įtvirtinta peticijų teisė sudaro jiems galimybę kreiptis į savo atstovus, kai, jų manymu, pažeidžiamos jų teisės,

E.  kadangi Europos teisės aktų įgyvendinimas daro tiesioginį poveikį piliečiams, kurie puikiai gali įvertinti šių aktų efektyvumą ir trūkumus, taip pat informuoti apie spragas, kurias reikėtų pašalinti siekiant užtikrinti, kad būtų siekiama Sąjungos tikslų,

F.  atsižvelgdamas į tai, kad pažeidus Europos teisės aktą Europos piliečiai atskirai arba kartu kreipiasi į Parlamentą dėl padėties ištaisymo,

G.  kadangi Parlamentas Peticijų komiteto pastangomis turi pareigą išnagrinėti šiuos klausimus ir padaryti viską, kas galima, kad šie pažeidimai būtų pašalinti; kadangi siekdamas piliečiams pasiūlyti tinkamiausius ir greičiausiai įgyvendinamus sprendimus Peticijų komitetas ir toliau stiprino bendradarbiavimą su Komisija, kitais Parlamento komitetais, ES įstaigomis, agentūromis ir tinklais bei valstybėmis narėmis,

H.  kadangi 2009 m. gauta šiek tiek daugiau peticijų nei užregistruota 2008 m. (atitinkamai 1924 ir 1849), ir patvirtinta, kad vis dažniau peticijos teikiamos elektroniniu būdu (2009 m. gauta apie 65 proc., o 2008 m. 60 proc.),

I.  kadangi 2009 m. gauta nemažai nepriimtinų peticijų, manoma, kad reikėtų atkreipti dėmesį į piliečių informavimą apie Sąjungos kompetenciją ir jos įvairių institucijų vaidmenį,

J.  kadangi dažnai piliečiai Parlamentui teikia peticijas dėl sprendimų, kuriuos priėmė valstybės narės kompetentinga administracinė ar teisėsaugos institucija, ir kadangi piliečiams reikalingos priemonėmis, kuriomis naudodamiesi jie galėtų pareikalauti iš nacionalinių valdžios institucijų atsiskaityti už jų veiklą ES teisėkūros procese ir įgyvendinant teisės aktus,

K.  kadangi, vadovaujantis Europos ombudsmeno 2009 m. sprendimu dėl skundo 822/2009/BU prieš Komisiją, piliečiai turėtų būti informuojami, kad nacionalinių teismų procesai yra Europos teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse procedūros dalis, taigi Peticijų komitetas negali nagrinėti klausimų, kurie priklauso nacionalinių teismų kompetencijai, arba iš naujo nagrinėti šių teismų sprendimų,

L.  kadangi didelės teisminių procedūrų išlaidos, ypač kai kuriose valstybėse narėse, gali būti kliūtis piliečiams ir gali iš tiesų trukdyti jiems kreiptis į kompetentingus nacionalinius teismus, kai jie mano, kad nacionalinės valdžios institucijos pažeidė jų teises, nustatytas pagal ES teisę,

M.  kadangi Parlamentui kyla ypatinga problema, kai jam pateikiamos peticijos dėl tariamo nacionalinių teismų vengimo kreiptis į Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo, nors tai būtų privaloma pagal SESV 267 straipsnį, ypač Komisijai nesinaudojant 258 straipsnyje nustatytais jos įgaliojimais imtis veiksmų prieš atitinkamą valstybę narę,

N.  kadangi peticijų procedūra taikomu nagrinėjimo metodu ir dėl to, kad Sutarties nuostatos užtikrina peticijų teisę visiems piliečiams ir gyventojams, skiriasi nuo kitų priemonių, taikomų ES lygmeniu, pavyzdžiui, skundų Europos ombudsmenui ar Komisijai,

O.  kadangi piliečiai turi teisę iš Europos institucijų tikėtis, kad įvykus pažeidimui padėtis bus ištaisyta nedelsiant ir pirmiausia ieškant konkretaus sprendimo, taip pat didelio skaidrumo ir aiškumo, be to, kadangi Parlamentas pakartotinai prašė Komisijos naudotis savo, kaip Sutarties sergėtojos, kompetencija ir reaguoti į peticijas pateikusių asmenų atskleistus Europos teisės pažeidimus, ypač tais atvejais, kai ES teisės aktus perkeliant į nacionalinę teisę ES teisė pažeidžiama,

P.  kadangi dažnai peticijose tebereiškiamas susirūpinimas dėl Europos teisės, susijusios su vidaus rinka ir aplinkos apsauga, perkėlimo ir įgyvendinimo ir atsižvelgiant į anksčiau Peticijų komiteto Komisijai pateiktus raginimus užtikrinti griežtesnį ir našesnį įgyvendinimo tikrinimą,

Q.  kadangi neatsižvelgiant į tai, kad Komisija gali visapusiškai tikrinti atitiktį ES teisei tik tada, kai nacionalinės institucijos priima galutinį sprendimą, labai svarbu, ypač klausimais, susijusiais su aplinkosauga, kuo anksčiau patikrinti, ar vietos, regioninės ir nacionalinės institucijos tinkamai taiko ES teisėje numatytus visus procedūrinius reikalavimus ir esant reikalui atlikti išsamius galiojančių teisės aktų taikymo ir poveikio tyrimus, siekiant gauti visą reikiamą informaciją,

R.  atsižvelgdamas į tai, kad labai svarbu užkirsti kelią tam, kad toliau būtų negrįžtamai prarandama biologinė įvairovė, ypač teritorijose, priskirtose tinklui Natura 2000, ir į valstybių narių įsipareigojimą užtikrinti specialių apsaugos teritorijų apsaugą pagal Buveinių direktyvą (92/43/EEB) ir Paukščių direktyvą (79/409/EEB),

S.  kadangi peticijose atsispindi Europos teisės daromas poveikis ES piliečių kasdieniniam gyvenimui, pripažįsta, kad reikia imtis visų įmanomų veiksmų siekiant skatinti pažangą, pasiektą užtikrinant ES piliečių teises,

T.  kadangi ankstesnėje savo veikos ataskaitoje ir savo nuomonėje dėl Komisijos metinės Bendrijos teisės taikymo kontrolės ataskaitos Peticijų komitetas prašė nuolat jį informuoti apie tas pažeidimų nagrinėjimo procedūras, dėl kurių peticijose buvo keliami klausimai,

U.  atsižvelgdamas į tai, kad visų pirma valstybės narės atsakingos už teisingą Europos teisės perkėlimą ir įgyvendinimą ir pripažindamas, kad 2009 m. vis daugiau jų dalyvavo Peticijų komiteto veikloje,

1.  džiaugiasi sklandžiu Parlamento kadencijų pasikeitimu ir pabrėžia, kad skirtingai nuo kitų Parlamento komitetų nemažai Peticijų komiteto atliekamo darbo buvo perduota naujajai kadencijai, kadangi daug peticijų buvo iki galo neišnagrinėta;

2.  džiaugiasi, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis, ir yra įsitikinęs, kad Parlamentas aktyviai dalyvaus vystant naująją piliečių iniciatyvos teisę, kad taikant šią priemonę būtų visiškai pasiekti jos tikslai ir būtų užtikrintas didesnis skaidrumas ir atskaitomybė ES sprendimų priėmimo procese, piliečiams suteikus galimybę siūlyti ES teisės patobulinimus ir papildymus;

3.  džiaugiasi 2009 m. pabaigoje Komisijos parengta Žaliąja knyga dėl Europos piliečių iniciatyvos(1), kuri yra pirmasis bandymas idėją įgyvendinti realybėje;

4.  pažymi, kad Parlamentas jau gavo į kampanijas panašių peticijų, prie kurių pridėta daugiau nei milijonas parašų, ir pabrėžia, kad būtina užtikrinti, jog piliečiai gerai suvoktų skirtumą tarp tokių peticijų ir piliečių iniciatyvos;

5.  primena savo rezoliuciją dėl piliečių iniciatyvos(2), prie kurios Peticijų komitetas pridėjo savo nuomonę; ragina Komisiją nustatyti išsamias įgyvendinimo taisykles, kuriose būtų aiškiai numatytas institucijų, dalyvaujančių nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo procese, vaidmuo ir pareigos;

6.  džiaugiasi, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Pagrindinių teisių chartija tapo teisiškai privaloma, ir pabrėžia, kad ši chartija labai svarbi visiems piliečiams aiškinant ir parodant jų pagrindines teises;

7.  mano, kad ES ir valstybės narės yra įpareigotos užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi chartijoje numatytų pagrindinių teisių, ir tikisi, kad chartija padės suformuluoti Sąjungos pilietybės sąvoką;

8.  tikisi, kad bus imtasi visų reikalingų priemonių, siekiant užtikrinti, kad būtų greitai išsiaiškinti visi ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos instituciniai aspektai, ir pabrėžia Peticijų komiteto siekį prisidėti prie Parlamento veiklos šioje srityje;

9.  primena savo ankstesnius prašymus, kad atitinkamos Parlamento ir Komisijos tarnybos turėtų visapusiškai peržiūrėti ES piliečiams prieinamas teisių gynimo procedūras, ir pabrėžia, kad svarbu vykdyti derybas dėl peržiūrėto Komisijos ir Parlamento pagrindų susitarimo, kuriame būtų visapusiškai atsižvelgta į didesnes ES piliečių teises, ypač atsižvelgiant į Europos piliečių iniciatyvas;

10.  džiaugiasi Komisijos pastangomis modernizuoti pagalbos visuomenei tarnybas, siekiant informuoti ES piliečius apie jų teises ir galimybes ištaisyti padėtį, jei esama pažeidimų, ir apie tai, kad pagrindinėje ES interneto svetainėje visi susiję interneto puslapiai (pvz., SOLVIT ir ECC-Net) buvo paskelbti su viena rubrika „Jūsų teisės ES“;

11.  pažymi, kad Parlamentas pakartotinai kreipėsi į Komisiją, prašydamas parengti aiškią įvairių ES piliečių skundų nagrinėjimo metodų sistemą, ir mano, kad reikia tolesnių veiksmų siekiant galutinio tikslo – rubriką „Jūsų teisės ES“ paversti vartotojui draugiška interneto vieno langelio schema; laukia, kada bus pateiktas pradinis 2008 m. Veiksmų plano įgyvendinimo įvertinimas(3), kuris turėtų būti atliktas 2010 m.;

12.  primena savo rezoliuciją dėl 2008 m. Europos ombudsmeno veiklos ir skatina naujai išrinktą ombudsmeną toliau siekti pagerinti Europos administracijos atvirumą ir atsiskaitomybę ir užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami kuo atviriau ir kuo arčiau piliečių;

13.  patvirtina savo sprendimą remti Ombudsmeno tarnybą siekiant geriau informuoti visuomenę apie savo veiklą, nustatyti Europos institucijų netinkamo administravimo atvejus ir su jais kovoti; tiki, kad, siekiant bendrai pagerinti Europos administraciją, ombudsmenas – vertingas informacijos šaltinis;

14.  pabrėžia, kad pagrindinės 2009 m. gautų peticijų, iš kurių beveik 40 proc. įvertintos kaip nepriimtinos, temos tebebuvo aplinkos apsauga, pagrindinės teisės, teisingumas ir vidaus rinka; geografinis peticijų išsidėstymas: dauguma peticijų buvo bendrai Sąjungos klausimais, kitos dėl Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir Rumunijos, taigi piliečiai atidžiai stebi Sąjungos veiklą ir imasi veiksmų problemoms spręsti;

15.  pripažįsta peticijų teikėjų ir Parlamento Peticijų komiteto veiklos svarbą saugant Sąjungos aplinką; teigiamai vertina komiteto iniciatyvą užsakyti tyrimą dėl Buveinių direktyvos taikymo prieš tarptautinius biologinės įvairovės metus ir mano, kad jis naudingas įvertinant seną ir parengiant naują ES biologinės įvairovės strategiją;

16.  pažymi, kad esama vis daugiau peticijų susijusių su asmenimis, kurie susidūrė su problemomis įgyvendindami asmenų judėjimo laisvę; šios peticijos susijusios su ypač ilgu laiko tarpu, kurį trunka priimančios valstybės narės sprendimas išduoti leidimą gyventi trečiųjų šalių piliečių šeimos nariams, ir su sunkumais, kuriuos jie patiria įgyvendindami balsavimo teisę ir siekdami kvalifikacijos pripažinimo;

17.  pakartoja ankstesnius savo prašymus Komisijai pateikti praktinių pasiūlymų, kaip būtų galima vartotojų apsaugos nuo nesąžiningos prekybos tvarką pritaikyti smulkiam verslui, atsižvelgiant į savo rezoliuciją dėl klaidinančių žinynų leidėjų(4), kadangi Peticijų komitetas ir toliau gauna peticijas iš klaidinančių žinynų leidėjų aukų;

18.  pripažįsta, kad Komisija atlieka esminį vaidmenį Peticijų komiteto, kuris ir toliau pasitiki Komisijos žiniomis vertinant peticijas, nustatant ES teisės pažeidimus ir siekiant ištaisyti padėtį, veikloje, taip pat pripažįsta Komisijos pastangas greičiau atsakyti į Peticijų komiteto prašymus atlikti tyrimus, kad piliečių nurodytos problemos būtų kuo greičiau išspręstos;

19.  ragina Europos Komisiją kuo anksčiau įsikišti, kai peticijose pranešama apie galimą žalą specialiai saugomoms teritorijoms, primenant atitinkamoms vietos valdžios institucijoms apie jų įsipareigojimą užtikrinti vietovių, kurios pagal Direktyvą 92/43/EEB priskiriamos Natura 2000 kategorijai, saugumą, taikant prevencines priemones, kurios padėtų užtikrinti Europos teisėkūros atitiktį;

20.  sveikina naujai išrinktus Komisijos narius, ypač už tarpinstitucinius santykius ir administravimą atsakingą Komisijos narį, ir tikisi, kad jie kiek įmanoma glaudžiau ir veiksmingiau bendradarbiaus su Peticijų komitetu ir gerbs jo, kaip vieno iš svarbiausių piliečių ir ES institucijų bendravimo tarpininko, vaidmenį;

21.  apgailestauja, kad Komisija dar neišnagrinėjo pakartotinių Peticijų komiteto prašymų nuolat oficialiai informuoti apie procedūrų, susijusių su neatsakytomis peticijomis dėl pažeidimų, pažangą; pabrėžia, kad nors ir sveikintina tai, jog Komisijos sprendimai dėl pažeidimų procedūrų pagal Sutarties 258 ir 2602 straipsnius spausdinami kiekvieną mėnesį, ši informacija nepakankama, kad būtų galima patenkinti minėtuosius prašymus;

22.  mano, kad stebėti pažeidimų procedūras pagal Komisijos pranešimus spaudai ir bandyti pritaikyti juos peticijoms – nereikalingas Peticijų komiteto laiko ir išteklių švaistymas, ypač tais atvejais, kai susiduriama su horizontaliaisiais pažeidimais, taip pat prašo Komisijos pranešti Peticijų komitetui apie jam svarbias procedūras dėl pažeidimų;

23.  pakartoja, kad yra įsitikinęs, jog ES piliečiai turėtų naudotis tokiu pačiu skaidrumo lygiu, nesvarbu, ar jie pateikia oficialų skundą, ar kreipiasi į Parlamentą su peticija, taigi dar kartą ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų geriau pripažįstama peticijų procedūra, ir įgyvendinti savo vaidmenį išaiškinant Europos teisės pažeidimus, dėl kurių buvo pradėta procedūra dėl pažeidimo;

24.  primena, kad daugeliu atvejų peticijose atskleidžiamos problemos, susijusios su Europos teisės perkėlimu ir įgyvendinimu, ir pripažįsta, kad proceso dėl pažeidimų pradžia nebūtinai reiškia, kad piliečių problemos bus greitai išspręstos, atsižvelgiant į šių procedūrų nagrinėjimo trukmę;

25.  džiaugiasi Komisijos pastangomis parengti alternatyvias priemones, kurios skatintų geriau įgyvendinti Europos teisę, ir teigiamu nusiteikimu kai kurių valstybių narių, kurios imtųsi veiksmų ir ištaisytų pažeidimus ankstyvuosiuose teisės aktų įgyvendinimo etapuose;

26.  džiaugiasi, kad valstybės narės labiau dalyvauja Peticijų komiteto veikloje ir siunčia savo atstovus į posėdžius; mano, kad šis bendradarbiavimas turėtų būti sutvirtintas, kadangi Europos teisę perkėlus į nacionalinę sistemą pagrindinė nacionalinės valdžios institucijų pareiga – ją įgyvendinti;

27.  pabrėžia, kad Peticijų komiteto veiklai itin svarbus glaudesnis valstybių narių bendradarbiavimas; mano, kad vienas iš sprendimų galėtų būti bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais intensyvus stiprinimas, ypač vadovaujantis Lisabonos sutartimi;

28.  ragina valstybes nares būti pasirengusiomis atlikti skaidresnį ir aktyvesnį vaidmenį atsakant į peticijas, susijusias su ES teisės aktų įgyvendinimu ir vykdymu;

29.  mano, kad atsižvelgiant į Lisabonos sutartį šios kadencijos Europos Parlamento Peticijų komitetui derėtų užmegzti glaudesnius veiklos ryšius su panašiais komitetais valstybių narių nacionaliniuose ir regioniniuose parlamentuose, siekiant plėsti abipusį ES klausimais pateikiamų peticijų suvokimą, taip pat užtikrinti, kad piliečiams būtų atsakoma greičiausiai ir tinkamiausiu lygmeniu;

30.  atkreipia dėmesį į išvadas, pateiktas savo rezoliucijoje dėl Ispanijoje vykdomos ekstensyvios urbanizacijos įtakos, ir prašo Ispanijos valdžios institucijų toliau teikti taikomų priemonių vertinimus, kaip jos tai darė iki šiol;

31.  pabrėžia, kad vis daugiau asmenų, pateikiančių peticijas, kreipiasi į Parlamentą prašydami ištaisyti pažeidimus, susijusius su klausimais, nepriklausančiais ES kompetencijai, pavyzdžiui, dėl senatvės pensijų skaičiavimo, nacionalinių teismų sprendimų įgyvendinimo ir nacionalinių administracijų neveiklumo; Peticijų komitetas labai stengiasi šiuos skundus persiųsti kompetentingoms nacionalinėms institucijoms;

32.  mano, kad nors reikėtų siūlyti naudotis internetu, kadangi jis skatina piliečių bendravimą, reikėtų ieškoti sprendimų ir neužkrauti Peticijų komiteto ne peticijomis; mano, kad vienas iš sprendimų būtų Parlamente persvarstyti registracijos procedūrą, ir ragina atsakingus darbuotojus minėtąsias bylas perduoti ne Peticijų komitetui, o Piliečių laiškų skyriui;

33.  pabrėžia, kad reikia ir toliau dirbti siekiant gerinti peticijų tvarkymą: vidinį – nuolat tobulinant e. peticijų sistemą, kuri sudaro galimybes nariams tiesiogiai gauti peticijų dokumentus, ir išorinį – parengiant vartotojui patogią, interaktyvią peticijų elektroninę svetainę, kurioje Parlamentas galėtų veiksmingiau informuoti piliečius, taip pat visuomenei geriau išaiškinti komiteto balsavimo procedūras ir atsakomybę;

34.  ragina sukurti elektroninę svetainę, kurioje būtų kelių pakopų peticijų anketa, kurioje piliečiai būtų informuojami ir apie tai, ko galima pasiekti pateikus peticiją Parlamentui ir apie Parlamento kompetenciją, šioje svetainėje taip pat galėtų būti nurodytos ir kitos ginčų sprendimo priemonės Europos ir nacionaliniais lygmenimis; ragina, kad Sąjungos atsakomybė įvairiose srityse būtų apibrėžta kaip galima aiškiau, siekiant išvengti bet kokios painiavos tarp Sąjungos įgaliojimų ir valstybių narių įgaliojimų;

35.  pripažįsta, kad šios iniciatyvos įgyvendinimas kainuotų, tačiau ragina atitinkamas administracijos tarnybas bendradarbiauti su peticijų komitetu ir ieškoti geriausių sprendimų, kadangi ši svetainė būtų labai svarbi ne tik gerinant Parlamento ir ES piliečių bendravimą, bet ir sumažinant nepriimtinų peticijų skaičių;

36.  pabrėžia, kad iki surandant geriausią išteklių problemos sprendimą būtina nedelsiant patobulinti esamą tinklavietę;

37.  džiaugiasi, kad buvo patvirtintos naujos Parlamento darbo tvarkos taisyklės ir kad persvarstomos nuostatos, susijusios su peticijų nagrinėjimu; džiaugiasi Sekretoriato ir politinių frakcijų atstovų darbu su Taisyklių ir vidinių procedūrų Peticijų komiteto nariams atmintine, kadangi šis dokumentas ne tik padės nariams dirbti, bet ir pagerins peticijų procedūros skaidrumą;

38.  dar kartą ragina atitinkamus administracijos departamentus imtis priemonių, kurių reikia siekiant nustatyti elektroninį registrą, kuris sudarytų piliečiams galimybę, vadovaujantis 202 straipsniu, pritarti arba prieštarauti peticijai;

39.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir Peticijų komiteto pranešimą Tarybai, Komisijai, Europos ombudsmenui, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir jų peticijų komitetams bei nacionaliniams ombudsmenams arba panašioms kompetentingoms institucijoms.

(1) COM(2009)0622, 2009 11 11.
(2) 2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rezoliucija, kuria Komisijos prašoma pateikti pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos įgyvendinimo (Priimti tekstai, 2009 5 7, P6_TA(2009)0389).
(3) Komisijos tarnybų darbo dokumentas dėl bendrų veiksmų siekiant teikti su bendrąja rinka susijusias pagalbos paslaugas piliečiams ir verslui SEC (2008)1882.
(4) 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl klaidinančių žinynų leidėjų (OL C 45 E, 2010 2 23, p. 17.).

Teisinė informacija - Privatumo politika