Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2139(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0186/2010

Predkladané texty :

A7-0186/2010

Rozpravy :

PV 05/07/2010 - 19
CRE 05/07/2010 - 19

Hlasovanie :

PV 06/07/2010 - 6.14
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0261

Prijaté texty
PDF 308kWORD 78k
Utorok, 6. júla 2010 - Štrasburg
Výročná správa Výboru pre petície za rok 2009
P7_TA(2010)0261A7-0186/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2010 o výsledku rokovaní Výboru pre petície počas roku 2009 (2009/2139(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na predchádzajúce uznesenia o výsledku rokovaní Výboru pre petície,

–  so zreteľom na články 24 a 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 10 a 11 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 48 a článok 202 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície (A7-0186/2010),

A.  keďže činnosť Výboru pre petície v roku 2009 bola poznačená prechodom zo šiesteho do siedmeho volebného obdobia a zloženie výboru sa výrazne zmenilo, pretože dve tretiny predstavovali členovia, ktorí boli členmi výboru po prvý raz,

B.  keďže v roku 2009 sa skončilo funkčné obdobie Európskeho ombudsmana a Výbor pre petície sa priamo podieľal na vypočutiach kandidátov na tento úrad,

C.  keďže Lisabonská zmluva nadobudla platnosť 1. decembra 2009, čím vytvorila potrebné predpoklady zvýšenej účasti občanov na postupoch prijímania rozhodnutí EÚ v úsilí o posilnenie jej legitímnosti a zodpovednosti,

D.  keďže občania EÚ sú priamo zastúpení Parlamentom a právo na petície, zakotvené v zmluve, je pre nich prostriedkom, vďaka ktorému sa môžu obracať na svojich zástupcov vždy, keď sa domnievajú, že ich práva boli porušené,

E.  keďže uplatňovanie európskych právnych predpisov má priamy dosah na občanov, ktorí dokážu najlepšie posúdiť ich účinnosť a nedostatky a upozorňovať na medzery, ktoré treba vyplniť, aby sa zaručil súlad s cieľmi Únie,

F.  so zreteľom na to, že európski občania, ako jednotlivci aj ako celok, sa na Parlament obracajú, aby dosiahli nápravu v prípade porušenia európskeho práva,

G.  keďže Parlament je povinný prostredníctvom svojho Výboru pre petície vyšetrovať takéto problematické otázky a čo najviac sa snažiť o odstránenie týchto prípadov porušenia práva; keďže Výbor pre petície, s cieľom poskytnúť občanom čo najprimeranejšiu a najrýchlejšiu nápravu, naďalej posilňuje svoju spoluprácu s Komisiou, ostatnými parlamentnými výbormi, európskymi orgánmi, agentúrami a sieťami a členskými štátmi,

H.  keďže počet petícií, ktoré Parlament dostal v roku 2009, sa oproti roku 2008 mierne zvýšil (t.j. 1924 v porovnaní s 1849) a potvrdila sa tendencia stúpajúceho počtu petícií, ktoré boli predložené elektronicky (približne 65 % takto podaných petícií v roku 2009 oproti 60 % v roku 2008),

I.  keďže počet neprípustných petícií doručených v roku 2009 svedčí o tom, že sa treba ešte viac zamerať na lepšie informovanie občanov o právomociach Únie a úlohách jej jednotlivých inštitúcií,

J.  keďže v mnohých prípadoch sa sťažnosti občanov, ktoré sú predmetom petícií adresovaných Parlamentu, týkajú rozhodnutí, ktoré prijali príslušné správne alebo súdne orgány v členských štátoch, a keďže občania potrebujú mechanizmy, prostredníctvom ktorých môžu brať vnútroštátne orgány na zodpovednosť za ich účasť v európskom legislatívnom procese a pri presadzovaní právnych predpisov,

K.  keďže občania by mali byť oboznámení predovšetkým s tým, že – ako uznal Európsky ombudsman v rozhodnutí z decembra 2009, ktorým sa uzatvorilo vyšetrovanie vo veci 822/2009/BU vs. Komisia – vnútroštátne súdne konania sú súčasťou vykonávania európskych právnych predpisov v členských štátoch a že Výbor pre petície sa nemôže zaoberať záležitosťami, ktoré sú predmetom vnútroštátnych súdnych konaní, ani preskúmavať výsledok takýchto konaní,

L.  keďže vysoké náklady na súdne konania, najmä v niektorých členských štátoch, môžu predstavovať prekážku pre občanov a mohli by im skutočne brániť v podávaní žalôb na príslušné vnútroštátne súdy, ak si myslia, že vnútroštátne orgány nerešpektovali ich práva vyplývajúce z práva EÚ,

M.  keďže Parlament sa stretáva s osobitným problémom pri petíciách, ktoré sa týkajú údajného pochybenia vnútroštátnych súdov, ktoré nepostupujú v súlade s článkom 267 ZFEÚ a nepožiadajú Súdny dvor o začatie prejudiciálneho konania, a to najmä ak Komisia nevyužíva svoje právomoci podľa článku 258, ktoré jej umožňujú prijať proti príslušnému členskému štátu opatrenia,

N.  keďže postup podávania petícií sa od ostatných opravných prostriedkov, ktoré sú občanom k dispozícii na úrovni EÚ, napríklad od predkladania sťažností Európskemu ombudsmanovi alebo Komisii, líši svojimi pracovnými mechanizmami a aj tým, že petičné právo je všetkým občanom a osobám s pobytom v EÚ zaručené v ustanoveniach zmluvy,

O.  keďže občania majú právo na rýchly opravný prostriedok prinášajúci riešenie a na vysokú mieru transparentnosti zo strany všetkých európskych inštitúcií a keďže Parlament opakovane žiada Komisiu, aby využívala svoje výsady ako strážkyňa zmlúv s cieľom konať proti porušeniu európskych právnych predpisov, na ktoré sťažovatelia poukazujú, najmä ak má transpozícia právnych predpisov EÚ na vnútroštátnej úrovni za následok ich porušenie,

P.  keďže mnohé petície naďalej vyvolávajú obavy týkajúce sa transpozície a vykonávania európskych právnych predpisov o vnútornom trhu a životnom prostredí, a so zreteľom na predchádzajúcu výzvu, ktorou Výbor pre petície žiada Komisiu, aby zaručila posilnenie a zefektívnenie kontroly presadzovania vykonávania predpisov v týchto oblastiach,

Q.  keďže napriek tomu, že Komisia môže v plnej miere kontrolovať súlad s právnymi predpismi EÚ len vtedy, keď vnútroštátne orgány prijmú konečné rozhodnutie, je dôležité, najmä vo vzťahu k otázkam životného prostredia a všetkým prípadom, v ktorých je mimoriadne dôležité časové hľadisko, overovať už v počiatočnom štádiu, či miestne, regionálne a vnútroštátne orgány správne uplatňujú všetky príslušné procedurálne požiadavky v súlade s právom EÚ, a v prípade potreby podrobne analyzovať uplatňovanie platných právnych predpisov a ich dosah s cieľom získavať všetky potrebné informácie,

R.  keďže je dôležité predchádzať ďalším nenapraviteľným stratám biodiverzity, najmä v oblastiach vymedzených ako Natura 2000, a so zreteľom na to, že členské štáty sa zaviazali, že zaručia ochranu osobitných chránených oblastí v súlade so smernicou o biotopoch (92/43/EHS) a smernicou o vtákoch (79/409/EHS),

S.  keďže petície zdôrazňujú vplyv európskych právnych predpisov na každodenný život občanov EÚ a berúc na vedomie potrebu vykonať všetky kroky potrebné na upevnenie pokroku, ktorý bol dosiahnutý v súvislosti s posilnením práv občanov EÚ,

T.  keďže Výbor pre petície vo svojej predchádzajúcej správe o činnostiach a vo svojom stanovisku k výročnej správe Komisie týkajúcej sa monitorovania uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva požiadal, aby bol pravidelne informovaný o stave konaní o porušení právnych predpisov vo veciach, na ktoré sa vzťahujú aj petície,

U.  so zreteľom na to, že členské štáty majú primárnu zodpovednosť za správne transponovanie a presadzovanie európskych právnych predpisov, a so zreteľom na to, že mnohé z nich sa v roku 2009 stále viac zapájali do práce Výboru pre petície,

1.  víta hladký prechod do nového volebného obdobia a poznamenáva, že veľká časť práce Výboru pre petície bola na rozdiel od ostatných parlamentných výborov prenesená do nového volebného obdobia, pretože preskúmanie obrovského počtu petícií nebolo ukončené;

2.  víta nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy a je presvedčený, že Parlament sa bude dôsledne podieľať na rozvoji novej iniciatívy občanov, aby tento nástroj mohol v plnej miere plniť svoj účel a zaručiť vyššiu transparentnosť a zodpovednosť v procese prijímania rozhodnutí EÚ a zároveň umožnil občanom navrhovať zlepšenia alebo doplnenia právnych predpisov EÚ;

3.  víta zelenú knihu o európskej iniciatíve občanov(1), ktorú Komisia zverejnila na konci roka 2009 ako prvý krok smerom k prevedeniu koncepcie do praxe;

4.  poukazuje na to, že Parlamentu boli doručené hromadné petície s viac ako miliónom podpisov, a zdôrazňuje potrebu zaručiť, aby občania boli plne oboznámení s tým, že medzi týmto druhom petície a iniciatívou občanov je rozdiel;

5.  pripomína svoje uznesenie o iniciatíve občanov(2), na ktorom sa Výbor pre petície podieľal svojím stanoviskom; naliehavo vyzýva Komisiu, aby stanovila zrozumiteľné vykonávacie pravidlá, v ktorých budú jasne vymedzené úlohy a povinnosti inštitúcií zapojených do preskúmania a prijímania rozhodnutí;

6.  víta právne záväzný charakter, ktorý nadobudla Charta základných práv nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, a zdôrazňuje jej význam pri objasňovaní a zviditeľňovaní základných práv vo vzťahu ku všetkým občanom;

7.  domnieva sa, že aj Únia aj jej členské štáty sú povinné zaručiť, aby základné práva obsiahnuté v charte boli dodržiavané v plnom rozsahu, a verí, že charta pomôže rozvíjať koncepciu občianstva Únie;

8.  verí, že budú podniknuté všetky procedurálne kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby sa urýchlene objasnili inštitucionálne aspekty pristúpenia EÚ k Európskemu dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd, a berie na vedomie zámer Výboru pre petície prispieť k činnosti Parlamentu v tejto oblasti;

9.  pripomína svoju predchádzajúcu výzvu, že úplnú revíziu opravných prostriedkov, ktoré môžu občania EÚ uplatniť, by mali vykonať príslušné útvary Parlamentu a Komisie, a vyzdvihuje význam uskutočňovania rokovaní o revidovanej rámcovej dohode medzi Európskym parlamentom a Komisiou, aby sa plne zohľadnili rozšírené práva občanov EÚ najmä so zreteľom na európsku iniciatívu občanov;

10.  víta kroky, ktoré podnikla Komisia s cieľom zefektívniť existujúce asistenčné služby pre verejnosť, aby boli občania informovaní o svojich právach v rámci EÚ a možnostiach opravných prostriedkov, ktoré majú k dispozícii v prípade porušenia, tým, že rôzne súvisiace internetové stránky (napríklad SOLVIT a ECC-Net) zoskupila v oddiele Vaše práva v EÚ na hlavnej internetovej stránke EÚ;

11.  zdôrazňuje, že Parlament opakovane vyzýval Komisiu, aby vypracovala systém jasného zviditeľňovania rôznych mechanizmov podávania sťažností, ktoré sú občanom k dispozícii, a domnieva sa, že sú potrebné ďalšie opatrenia, aby sa podarilo splniť konečný cieľ, ktorým je to, aby sa stránka Vaše práva v EÚ stala jednoducho použiteľným jednotným kontaktným miestom na internete; očakáva prvé hodnotenia vykonávania jej akčného plánu za rok 2008(3), ktoré by mali byť vypracované v roku 2010;

12.  pripomína svoje uznesenie o činnostiach Európskeho ombudsmana v roku 2008 a nabáda nového ombudsmana, aby sa naďalej usiloval posilňovať otvorenosť a zodpovednosť európskej administratívy a zaručiť, aby sa rozhodnutia prijímali čo najotvorenejším spôsobom a na úrovni, ktorá je čo najbližšie k občanom;

13.  potvrdzuje odhodlanie podporovať úrad ombudsmana v jeho úsilí zvyšovať povedomie verejnosti o svojej práci a odhaľovať prípady nesprávneho úradného postupu európskych inštitúcií a konať proti nim; domnieva sa, že ombudsman predstavuje cenný zdroj informácií v celkovom úsilí o skvalitnenie európskej administratívy;

14.  poznamenáva, že petície doručené v roku 2009, z ktorých takmer 40 % bolo označených za neprípustné, sa naďalej zameriavali na životné prostredie, základné práva, spravodlivosť a vnútorný trh; pokiaľ ide o geografické rozloženie, väčšina petícií sa týkala Únie ako celku, hneď za ňou nasledovalo Nemecko, Španielsko, Taliansko a Rumunsko, čo dokazuje, že občania bedlivo sledujú prácu Únie a žiadajú od nej činy;

15.  uznáva význam práce predkladateľov petícií a Výboru pre petície vo vzťahu k ochrane prostredia v Únii; víta iniciatívu výboru objednať pred nadchádzajúcim medzinárodným rokom biodiverzity vypracovanie štúdie týkajúcej sa uplatňovania smernice o biotopoch, ktorú považuje za užitočný nástroj hodnotenia doterajšej stratégie EÚ týkajúcej sa biodiverzity a vypracúvanie novej;

16.  konštatuje, že čoraz viac petícií poukazuje na problémy, s ktorými sa občania stretávajú pri výkone svojho práva na slobodu pohybu; tieto petície upozorňujú na príliš dlhé lehoty, ktoré prijímajúce členské štáty potrebujú na vydávanie povolení na pobyt rodinným príslušníkom z tretích krajín, ako aj na problémy s uplatňovaním hlasovacích práv a uznávaním kvalifikácií;

17.  pripomína svoje predchádzajúce výzvy Komisii, aby predložila praktické návrhy na rozšírenie ochrany spotrebiteľov pred nespravodlivými obchodnými postupmi na malé podniky, ako to žiadal vo svojom uznesení o klamlivých adresárových spoločnostiach(4), keďže výbor naďalej prijíma petície od obetí podvodov zo strany adresárových spoločností;

18.  je si vedomý kľúčovej úlohy, ktorú Komisia zohráva v súvislosti s činnosťou Výboru pre petície, ktorý sa pri posudzovaní petícií naďalej opiera o jej odborné poradenstvo, pričom zisťuje prípady porušenia európskych právnych predpisov a snaží sa o nápravu, a berie na vedomie úsilie Komisie o skrátenie celkovej lehoty, v ktorej reaguje na žiadosti výboru o vyšetrovanie, aby sa prípady, ktoré oznámia občania, vyriešili čo najskôr;

19.  nabáda Komisiu, aby zakročila vždy v začiatočnom štádiu, keď petície signalizujú potenciálne poškodenie osobitne chránených území, a pripomenula príslušným vnútroštátnym orgánom ich záväzky týkajúce sa zaručenia celistvosti oblastí, ktoré sa podľa smernice 92/43/EHS (smernica o biotopoch) označujú ako oblasti Natura 2000, a aby v prípade potreby prijala preventívne opatrenia na zabezpečenie súladu s európskymi právnymi predpismi;

20.  víta novozvolených komisárov, a najmä nového člena Komisie zodpovedného za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu, a verí, že budú s Výborom pre petície čo najužšie a najúčinnejšie spolupracovať a budú ho rešpektovať ako jeden z najdôležitejších komunikačných kanálov medzi občanmi a európskymi inštitúciami;

21.  ľutuje, že Komisia sa stále musí zaoberať opakovanými výzvami výboru o úradné a pravidelné aktualizovanie informácií o tom, ako  napredujú konania o porušení týkajúce sa otvorených petícií; poznamenáva, že z pohľadu transparentnosti je chvályhodné, že rozhodnutia Komisie o konaniach o porušení v súlade s článkami 258 a 260 zmluvy sú zverejňované raz za mesiac, ale nepredstavuje to primeranú reakciu na takéto žiadosti;

22.  verí, že sledovaním konaní o porušení na základe tlačových oznámení Komisie a ich priraďovaním k príslušným petíciám by sa zbytočne mrhalo časom a prostriedkami výboru, najmä v prípade horizontálnych porušení, a žiada, aby Komisia informovala Výbor pre petície o všetkých relevantných konaniach týkajúcich sa porušenia predpisov;

23.  zdôrazňuje svoje presvedčenie, že Komisia by mala občanom EÚ poskytovať tú istú mieru transparentnosti, či už podávajú formálnu sťažnosť alebo predkladajú Parlamentu petíciu, a opäť raz vyzýva Komisiu, aby zabezpečila väčšie uznanie petičných postupov a ich úlohy pri odhaľovaní prípadov porušenia európskych právnych predpisov, v súvislosti s ktorými sa neskôr otvárajú konania o porušení;

24.  pripomína, že petície v mnohých prípadoch odhaľujú problémy súvisiace s transpozíciou a presadzovaním európskych právnych predpisov, a uznáva, že začatie konania o porušení nemusí občanom vždy priniesť okamžité riešenie ich problémov vzhľadom na priemernú dĺžku trvania konaní;

25.  víta úsilie Komisie vypracovať alternatívne prostriedky na podporu lepšieho vykonávania európskych právnych predpisov, ako aj pozitívny prístup niektorých členských štátov, ktoré prijímajú opatrenia potrebné na nápravu porušenia už v počiatočnom štádiu implementácie;

26.  víta väčšie zapojenie členských štátov do činnosti Výboru pre petície a prítomnosť ich zástupcov na jeho schôdzach; verí, že takáto spolupráca by sa mala posilniť, keďže prvoradou úlohou vnútroštátnych orgánov je presadzovať európske právne predpisy, ktoré už transponovali do svojho právneho poriadku;

27.  zdôrazňuje, že užšia spolupráca s členskými štátmi je pre prácu Výboru pre petície nesmierne dôležitá; je presvedčený, že jedným zo spôsobov ako to dosiahnuť by mohlo byť zintenzívnenie spolupráce s národnými parlamentmi, a to najmä v kontexte Lisabonskej zmluvy;

28.  pobáda členské štáty, aby boli pripravené zohrávať transparentnejšiu a aktívnejšiu úlohu pri reagovaní na petície týkajúce sa vykonávania a presadzovania európskych právnych predpisov;

29.  domnieva sa, že v súvislosti s Lisabonskou zmluvou by mal Výbor pre petície EP nadviazať užšie pracovné vzťahy s podobnými výbormi národných a regionálnych parlamentov členských štátov s cieľom podporovať spoločné chápanie petícií týkajúcich sa európskych otázok a zabezpečiť čo najrýchlejšiu odpoveď občanom na najvhodnejšej úrovni;

30.  upozorňuje na závery svojho uznesenia o vplyve rozsiahlej urbanizácie v Španielsku a žiada španielske orgány, aby ďalej poskytovali hodnotenia prijatých opatrení, ako to robili doposiaľ;

31.  berie na vedomie rastúci počet predkladateľov petícií, ktorí sa na Parlament obracajú so žiadosťou o nápravu vo veciach, ktoré nepatria do rozsahu pôsobností EÚ, napríklad výpočet dôchodkových nárokov, zabezpečovanie vykonania rozhodnutí vnútroštátnych súdov a nečinnosť vnútroštátnych správnych orgánov; Výbor pre petície sa všemožne snaží postupovať takéto sťažnosti príslušným vnútroštátnym orgánom;

32.  domnieva sa, že hoci by sa malo podporovať čo najširšie používanie internetu, pretože uľahčuje komunikáciu s občanmi, treba nájsť riešenie ako zabrániť tomu, aby bol výbor zaťažovaný sťažnosťami, ktoré nie sú petíciami; domnieva sa, že jedným z riešení by mohla byť revízia postupu registrácie v Parlamente, a zodpovedných zamestnancov vyzýva, aby postupovali príslušné zložky Oddeleniu korešpondencie s občanmi, a neposielali ich Výboru pre petície;

33.  zdôrazňuje potrebu naďalej pracovať na zvyšovaní transparentnosti riadenia petičnej agendy: na internej úrovni nepretržitou aktualizáciou aplikácie na podávanie elektronických petícií, ktorá poslancom umožňuje priamy prístup k súborom petícií, a na externej úrovni vytvorením užívateľsky jednoduchého, interaktívneho portálu petícií, ktorý by Parlamentu umožnil účinnejšie oslovovanie občanov a taktiež by verejnosti priblížil hlasovacie postupy a úlohy výboru;

34.  podporuje myšlienku vytvoriť portál poskytujúci viacúrovňový interaktívny vzor petícií, ktorý by občanov informoval o tom, čo sa dá dosiahnuť predkladaním petícií Parlamentu, a o právomociach Parlamentu a ktorý by obsahoval odkazy na alternatívne opravné prostriedky na európskej a na národnej úrovni; žiada čo najpodrobnejší opis kompetencií Európskej únie v rôznych oblastiach, aby sa zabránilo zamieňaniu kompetencií Únie s vnútroštátnymi kompetenciami;

35.  berie na vedomie, že realizácia takejto iniciatívy by si vyžiadala určité náklady, naliehavo však vyzýva príslušné správne útvary, aby sa spolu s Výborom pre petície pokúsili nájsť čo najvhodnejšie riešenie, pretože takýto portál bude mať rozhodujúci význam nielen pre zlepšenie vzťahov medzi Parlamentom a občanmi EÚ, ale aj pre zníženie počtu neprípustných petícií;

36.  zdôrazňuje, že kým sa nájde uspokojujúce riešenie týkajúce sa zdrojov, je potrebné okamžite vylepšiť súčasnú internetovú stránku;

37.  víta skutočnosť, že Parlament schválil nový rokovací poriadok a že boli zrevidované ustanovenia týkajúce sa riadenia petičnej agendy; podporuje prácu sekretariátu a zástupcov politických skupín na revidovanej príručke pre poslancov týkajúcej sa pravidiel a interných postupov Výboru pre petície, pretože takýto dokument bude nielen pomáhať poslancom pri ich práci, ale aj zvýši transparentnosť petičného postupu;

38.  pripomína svoju výzvu adresovanú príslušným správnym oddeleniam, aby prijali opatrenia potrebné na vytvorenie elektronického registra, prostredníctvom ktorého môžu občania vyjadriť určitej petícii svoju podporu alebo od podpory odstúpiť v súlade s článkom 202 rokovacieho poriadku;

39.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície Rade, Komisii, Európskemu ombudsmanovi, vládam členských štátov, ich výborom pre petície a ombudsmanom alebo obdobným kompetentným orgánom.

(1) KOM(2009)0622, 11.11.2009.
(2) Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009, ktorým sa Komisia žiada, aby predložila návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vykonávaní iniciatívy občanov (Prijaté texty, 7.5.2009, P6_TA(2009)0389).
(3) Akčný plán integrovaného prístupu k poskytovaniu asistenčných služieb občanom a podnikom – pracovný dokument Komisie SEK (2008)1882.
(4) Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o klamlivých adresárových spoločnostiach (Ú. v. EÚ C 45 E, 23.2.2010, s. 17).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia