Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2221(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0197/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0197/2010

Συζήτηση :

PV 05/07/2010 - 21
CRE 05/07/2010 - 21

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2010 - 6.15
CRE 06/07/2010 - 6.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0262

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 406kWORD 126k
Τρίτη 6 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο
Προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας
P7_TA(2010)0262A7-0197/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας (2009/2221(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο αξιολόγησης της στρατηγικής της Λισαβόνας (SEC(2010)0114),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας – Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και των αναγκών σε δεξιότητες» (COM(2008)0868),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Παράρτημα της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τις νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» (SEC(2008)3058),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Κοινή δέσμευση για την απασχόληση» (COM(2009)0257),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας – Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και των αναγκών σε δεξιότητες, που εγκρίθηκαν στις Βρυξέλλες στις 9 Μαρτίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προαγωγή της πλήρους συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία» (COM(2007)0498), συνοδευόμενη από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Απασχόληση των νέων στην ΕΕ» (SEC(2007)1093),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ (μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ)(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση. Μια ανανεωμένη ανοιχτή μέθοδος συντονισμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της νεολαίας» (COM(2009)0200),

–  έχοντας υπόψη τη θέση της 2ας Απριλίου 2009, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού(3),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων» (COM(2009)0329),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Απασχόληση στην Ευρώπη το 2009», Νοέμβριος 2009,

–  έχοντας υπόψη την ανεξάρτητη έκθεση με τίτλο «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας: δράση τώρα» που εκπόνησε η Επιτροπή και περιλαμβάνει συμβουλές και βασικές προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της μελλοντικής στρατηγικής της ΕΕ για 2020 για την ανάπτυξη και την απασχόληση, Φεβρουάριος 2010,

–  έχοντας υπόψη την ανεξάρτητη έκθεση με τίτλο «Δρόμοι προς την απασχόληση: τρέχουσες πρακτικές και μελλοντικές ανάγκες για την ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας, η απασχόληση και η ανεργία στους νέους: θεωρήσεις για την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας», που ζητήθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία (τελική έκθεση για τη νεολαία, Σεπτέμβριος 2008),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Eurofound για τη νεολαία και την απασχόληση, Μάρτιος 2007,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Cedefop με τίτλο «Επαγγελματικός προσανατολισμός: ικανότητες των επαγγελματιών και τρόποι απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη», Μάρτιος 2009,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Cedefop με τίτλο «Δεξιότητες για το μέλλον της Ευρώπης: πρόβλεψη των αναγκών για επαγγελματικές δεξιότητες», Μάιος 2009,

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση του Cedefop για την έρευνα σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη: συγκεφαλαιωτική έκθεση με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», Δεκέμβριος 2009,

–  έχοντας υπόψη τις προβλέψεις για την απασχόληση 2008 του ΟΟΣΑ με τίτλο «Επιτυχής εκκίνηση; μετακινήσεις των νέων στην αγορά εργασίας στις χώρες του ΟΟΣΑ», Νοέμβριος 2008,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία το οποίο έχει στόχο την προώθηση της συμμετοχής όλων των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία, Μάρτιος 2005,

–  έχοντας υπόψη την αναφορά 1452/2008, της κ. Anne - Charlotte Bailly, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Génération Précaire, σχετικά με τη δίκαιη πρακτική άσκηση και την κατάλληλη πρόσβαση των νέων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (C-555/07) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας, Ιανουάριος 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με τον διάλογο πανεπιστημίων-επιχειρήσεων: μια νέα εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων στην Ευρώπη(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 156 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0197/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει μαζική αύξηση των ποσοστών ανεργίας στα κράτη μέλη της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα από αυτήν την τάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό νεανικής ανεργίας αυξάνεται εντονότερα σε σχέση με το ποσοστό της μέσης ανεργίας και περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών στην ΕΕ ήταν άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2009, αριθμός που ισούται με ποσοστό 21,4% όλων των νέων, δημιουργώντας το παράδοξο ότι ενώ οι νέοι, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αποτελούν απαραίτητο πυλώνα στήριξης των ασφαλιστικών συστημάτων, μένουν ταυτόχρονα στο οικονομικό περιθώριο,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες για τους νέους να βρουν μόνιμη, κανονική απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι εισέρχονται κυρίως στην αγορά εργασίας μέσω άτυπων, ιδιαίτερα ευέλικτων, αβέβαιων και επισφαλών μορφών απασχόλησης (περιθωριακή μερική, προσωρινή ή ορισμένου χρόνου απασχόληση κτλ.), και ότι οι πιθανότητες αυτή να αποτελέσει σκαλοπάτι για μόνιμη απασχόληση είναι χαμηλές,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα άσκησης και πρακτικής φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τους εργοδότες για να αντικαθιστούν την κανονική απασχόληση, εκμεταλλευόμενοι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες μορφές εκμετάλλευσης των νέων πρέπει να εξεταστούν και να εξαλειφθούν αποτελεσματικά από τα κράτη μέλη,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα από τα δέκα μέτρα που εγκρίθηκαν στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Πράγα το 2009 για την απασχόληση αφορούν την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση, τις περιόδους μαθητείας, τη διευκόλυνση της κινητικότητας και την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και της αντιστοίχισης των δεξιοτήτων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία και η υποαπασχόληση των νέων επιφέρουν δυσβάσταχτο κοινωνικό και οικονομικό κόστος για την κοινωνία, με αποτέλεσμα την απώλεια ευκαιριών οικονομικής ανάπτυξης, τη διάβρωση της φορολογικής βάσης η οποία υπονομεύει τις επενδύσεις σε υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες, τις αυξημένες δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας, τις μη επαρκώς αξιοποιημένες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, και τον κίνδυνο της μακροπρόθεσμης ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες γενιές πρέπει να μειώσουν τα τεράστια δημόσια χρέη που προκαλούν οι σημερινές γενιές,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις οικονομικές και δημογραφικές προβολές θα προκύψουν 80 εκατομμύρια ευκαιρίες απασχόλησης στην ΕΕ την επόμενη δεκαετία, η πλειονότητα των οποίων θα απαιτεί εργατικό δυναμικό με δεξιότητες υψηλού επιπέδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας για άτομα με δεξιότητες υψηλού επιπέδου σε όλη την ΕΕ αγγίζει περίπου το 85%, για δεξιότητες μεσαίου επιπέδου το 70% και για δεξιότητες χαμηλού επιπέδου το 50%,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς η μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 50% των νέων θέσεων εργασίας δημιουργούνται από ΜΜΕ,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία και μεταξύ των θέσεων εργασίας αποτελεί διαρθρωτική πρόκληση για τους νέους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητείες έχουν σε μεγάλο βαθμό θετικό αντίκτυπο στην πρόσβαση των νέων στην απασχόληση, κυρίως εάν επιτρέπουν την απόκτηση επαγγελματισμού και ειδικών προσόντων απευθείας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά, ενώ οι συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, τα αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, τα δάνεια ανάπτυξης σταδιοδρομίας και οι επενδύσεις στην κατάρτιση από τους εργοδότες πρέπει να ενθαρρυνθούν,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι συχνά αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω ηλικίας κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, καθώς και κατά την κατάργηση θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν την ανεργία και τη φτώχεια σε σχέση με τους νέους· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι νέοι έχουν πληγεί σφοδρότερα από την ανεργία κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι νέοι με αναπηρία αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερα εμπόδια στην ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπρεπής εργασία οδηγεί τους νέους από την κοινωνική εξάρτηση στην αυτάρκεια, τους βοηθά να ξεφύγουν από τη φτώχεια και τους επιτρέπει να συμβάλουν ενεργά στην κοινωνία, οικονομικά και κοινωνικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθεσίες ορισμένων κρατών μελών εισάγουν διακρίσεις λόγω ηλικίας με περιορισμούς στα δικαιώματα των νέων που βασίζονται αποκλειστικά στην ηλικία, όπως τα κατώτερα επίπεδα ελάχιστου μισθού για τους νέους στο Ηνωμένο Βασίλειο, η περιορισμένη πρόσβαση στο Revenu de solidarité active στη Γαλλία και τα μειωμένα επιδόματα ανεργίας για τους νέους στη Δανία, τα οποία στο σύνολό τους, αν και αποσκοπούν να επιτρέψουν την είσοδο των νέων στην εργασία, είναι απαράδεκτα και μπορεί να είναι αντιπαραγωγικά εμποδίζοντας τους νέους να ξεκινήσουν μια οικονομικά ανεξάρτητη ζωή, ιδίως σε περιόδους κρίσης με υψηλή ανεργία των νέων,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημεία αναφοράς της στρατηγικής της Λισαβόνας για τη νεολαία και τον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής κατάρτισης (VET) δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευλυγισία με ασφάλεια έχει καταστεί η γενική στρατηγική για τις αγορές εργασίας της ΕΕ στοχεύοντας σε ευέλικτες και αξιόπιστες συμβάσεις, στη διά βίου μάθηση, σε ενεργείς πολιτικές αγοράς εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση· λαμβάνοντας υπόψη, δυστυχώς, ότι η συγκεκριμένη στρατηγική σε πολλά κράτη μέλη έχει ερμηνευτεί περιοριστικά ως «ευελιξία» παραβλέποντας τη σφαιρική προσέγγιση και την ασφάλεια της απασχόλησης και την κοινωνική ασφάλιση,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη δημογραφική αλλαγή ο ευρωπαϊκός οικονομικός χώρος θα δεχθεί μεγάλη επιβάρυνση από το 2020 εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με επαρκή εκπαίδευση, κατάρτιση και συνεχή κατάρτιση,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά τον ευρωπαϊκό οικονομικό ιστό, τόσο λόγω του αριθμού τους όσο και του στρατηγικού τους ρόλου στην καταπολέμηση της ανεργίας,

1.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση έναντι των νέων και της απασχόλησης βασισμένη στα δικαιώματα· η πτυχή της ποιότητας της αξιοπρεπούς εργασίας για τους νέους δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο, και τα βασικά πρότυπα εργασίας και άλλα πρότυπα που αφορούν την ποιότητα της εργασίας, όπως οι ώρες εργασίας, ο βασικός μισθός, η κοινωνική ασφάλιση και η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, πρέπει να αποτελούν βασικούς προβληματισμούς στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται·

Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας

2.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να χαράξουν στρατηγική απασχόλησης για την ΕΕ η οποία συνδυάζει τα οικονομικά μέσα και τις πολιτικές απασχόλησης, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη δίχως θέσεις εργασίας, και συνεπάγεται τον καθορισμό φιλόδοξων σημείων αναφοράς για την απασχόληση των νέων ανθρώπων· ενθαρρύνει σθεναρά την επικέντρωση της στρατηγικής για την εργασία κυρίως στις αναπτυσσόμενες πράσινες θέσεις εργασίας και τις θέσεις απασχόλησης στη κοινωνική οικονομία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

3.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν πράσινες θέσεις απασχόλησης, παραδείγματος χάριν παρέχοντας κατάρτιση σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν αποδοτικά κίνητρα, όπως επιδοτήσεις για την απασχόληση ή ασφαλιστικές εισφορές για νέους που θα διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας· καλεί τους εργοδότες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να προσλαμβάνουν νέους, να επενδύουν τόσο στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για νέους όσο και στη συνεχή κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους κατά τη διάρκεια της απασχόλησης και να στηρίζουν την επιχειρηματικότητα της νεολαίας· τονίζει τον ειδικό ρόλο και τη σημασία των μικρών επιχειρήσεων όσον αφορά την ειδική γνώση και την παραδοσιακή τεχνογνωσία· ενθαρρύνει τη διασφάλιση της πρόσβασης των νέων στον ευρωπαϊκό μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων που δημιουργήθηκε πρόσφατα·

5.  υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η επιχειρηματική εκπαίδευση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας απόκτησης των δεξιοτήτων που απαιτούνται για νέους τύπους απασχόλησης·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να αποκτήσουν φιλόδοξη πολιτική στον τομέα της κατάρτισης των νέων·

7.  καλεί την Επιτροπή –λαμβάνοντας υπόψη και τις θετικές εθνικές εμπειρίες εταιρικών σχέσεων μεταξύ σχολείων, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και κοινωνικών εταίρων– να προαγάγει και να υποστηρίξει ορισμένα πειραματικά προγράμματα στους νέους στρατηγικούς τομείς της ανάπτυξης προβλέποντας κατάλληλη επιστημονική, τεχνολογική και προσανατολισμένη στην απασχόληση κατάρτιση των νέων, ιδίως των γυναικών, για να ευνοηθεί η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτόν υποτροφίες, σχέσεις μαθητείας υψηλής κατάρτισης και μη άτυπες συμβάσεις εργασίας·

8.  καλεί τα πανεπιστήμια να δημιουργούν ενωρίς επαφές με εργοδότες και να προσφέρουν στους φοιτητές τη δυνατότητα απόκτησης των απαραίτητων για την αγορά εργασίας δεξιοτήτων·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολυσχιδή μέτρα με στόχο την τόνωση της οικονομίας, όπως η μείωση των φόρων και η μείωση του διοικητικού φόρτου των ΜΜΕ, προκειμένου να επέλθει ανάπτυξη και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ιδίως για τους νέους·

10.  ελπίζει σε επιτυχία ως προς τη ζήτηση μικροπιστώσεων από νέους· πιστεύει ότι πρέπει να παρέχονται συνεπείς και επαγγελματικές συμβουλές στα άτομα που ιδρύουν νέες επιχειρήσεις·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σφαιρικές και στοχοθετημένες πολιτικές για την αγορά εργασίας οι οποίες θα διασφαλίζουν την ένταξη με σεβασμό και την ουσιαστική απασχόληση των νέων, π.χ. μέσω της δημιουργίας δικτύων έμπνευσης, ρυθμίσεων άσκησης, η οποία θα συνοδεύεται από χρηματοδοτική ενίσχυση ούτως ώστε ο ασκούμενος να έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί και να ζήσει κοντά στον τόπο όπου θα πραγματοποιήσει την άσκηση, διεθνών κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού και κέντρων νεολαίας για ατομική καθοδήγηση όπως η συλλογική οργάνωση και γνώσεις νομικών πτυχών σχετικά με την άσκησή τους·

12.  αναγνωρίζει τη δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση που αντιμετωπίζουν οι νέοι για να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θεσπίσουν μέτρα για να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στη χρηματοδότηση, και να καθιερώσουν προγράμματα καθοδήγησης για τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων που θα απευθύνονται σε νέους σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν με καινοτόμα προγράμματα τις ικανότητες των ατόμων που διακόπτουν τη φοίτηση στο σχολείο και να τα προετοιμάζουν για την αγορά εργασίας·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν για έγκαιρες συνεργασίες μεταξύ σχολείου και κόσμου της εργασίας κατά τον αναπροσανατολισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων· φρονεί ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης διότι διαθέτουν δικτύωση με τους εργοδότες και γνωρίζουν τις ανάγκες τους·

15.  καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τη χρηματοδότηση και να διασφαλίσει την καλύτερη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, να καθορίσει ένα ελάχιστο ποσοστό 10% των κονδυλίων του ταμείου για σχέδια με στόχο τους νέους και να διευκολύνει την πρόσβαση στο ταμείο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην θέτουν σε κίνδυνο την εκτέλεση μικρών και καινοτόμων σχεδίων με υπερβολικούς ελέγχους και να επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία και στον τομέα των δυνατοτήτων της απασχόλησης των νέων, προγραμμάτων όπως το «Youth in Αction'· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον προσδιορισμό των στόχων τους όσον αφορά τη νεολαία·

16.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη συνεργασία επιχειρήσεων-φορέων παροχής εκπαίδευσης ως το κατάλληλο εργαλείο για την καταπολέμηση της διαρθρωτικής ανεργίας·

Εκπαίδευση και μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση

17.  καλεί τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου προκειμένου για την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 για μέγιστο ποσοστό 10% των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο έως το 2012· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και του αναλφαβητισμού, π.χ. μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, παροχή βοήθειας για μαθητές που αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, ενίσχυση της πρακτικής διάστασης των σχολικών προγραμμάτων, εισαγωγή συμβούλων σε όλα τα σχολεία, καθιέρωση άμεσης παρακολούθησης των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο· επισημαίνει ότι η Φινλανδία έχει επιτύχει τη μείωση του αριθμού μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, μελετώντας μαζί τους τη δυνατότητα αναζήτησης μιας νέας κατεύθυνσης· καλεί την Επιτροπή να συντονίσει σχέδιο σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τους δεσμούς του εκπαιδευτικού συστήματος με τον κόσμο της εργασίας και να οργανώσουν συστήματα πρόγνωσης των αναγκών σε δεξιότητες και εξειδικεύσεις·

19.  ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για να εξασφαλισθεί ότι όλα τα παιδιά θα τυγχάνουν εξαρχής της απαραίτητης γι' αυτά στήριξης, ιδίως δε να εξασφαλισθεί η στοχοθετημένη στήριξη παιδιών με προβλήματα ομιλίας ή άλλους περιορισμούς, προκειμένου να τους παρέχονται οι μεγαλύτερες δυνατές ευκαιρίες στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα·

20.  ζητεί περισσότερα και καλύτερα προγράμματα μαθητείας· παραπέμπει στα θετικά αποτελέσματα του διπλού συστήματος στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία όπου το σύστημα θεωρείται σημαντικό μέρος της μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τα προγράμματα μαθητείας και να παρακινήσουν τις επιχειρήσεις να προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης στους νέους ακόμη και σε περιόδους κρίσης· υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς κατάρτισης προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα εργατικό δυναμικό με υψηλές δεξιότητες που θα χρειαστούν οι επιχειρήσεις στο μέλλον· τονίζει ότι τα προγράμματα μαθητείας δεν πρέπει να υποκαταστήσουν τις κανονικές θέσεις εργασίας·

21.  ζητεί περισσότερα και καλύτερα προγράμματα άσκησης· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, ακολουθώντας τη δέσμευση της ανακοίνωσης COM(2007)0498 σχετικά με την πρόταση «μιας πρωτοβουλίας για έναν ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης», να εκπονήσουν έναν ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τα προγράμματα άσκησης με σκοπό τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής αξίας τους και την αποφυγή εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα άσκησης αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης και δεν πρέπει να υποκαθιστούν τις κανονικές θέσεις εργασίας. Οι προδιαγραφές αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν περιγραφή της εργασίας ή των προσόντων που πρέπει να αποκτηθούν, ένα χρονικό περιορισμό για τα προγράμματα άσκησης, ένα ελάχιστο επίδομα βάσει του συνήθους κόστους ζωής στον τόπο στον οποίο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση που ανταποκρίνεται στις εθνικές παραδόσεις, ασφάλιση στον τόπο εργασίας, παροχές κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα και σαφή διασύνδεση με το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα·

22.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα πρακτικής σε κάθε κράτος μέλος τα οποία θα περιλαμβάνουν:

   τον αριθμό των προγραμμάτων πρακτικής
   τη διάρκεια των περιόδων πρακτικής
   τις κοινωνικές παροχές για τους ασκούμενους
   τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους ασκούμενους
   την ηλικιακή ομάδα των ασκούμενων
  

και να εκπονήσει συγκριτική μελέτη σχετικά με τα διάφορα προγράμματα πρακτικής που υπάρχουν στα κράτη μέλη της ΕΕ·

23.  ζητεί η παρακολούθηση να ελέγχεται από το εκάστοτε κράτος μέλος·

24.  προτείνει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης και αναγνώρισης των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της μαθητείας και της άσκησης, το οποίο θα συνδράμει και στην αύξηση της κινητικότητας του νέου εργατικού δυναμικού·

25.  ζητεί την προστασία των νέων από εργοδότες - δημόσιους και ιδιώτες - που μέσω προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, μαθητείας ή και άσκησης, καλύπτουν καίριες και βασικές ανάγκες με χαμηλό ή μηδαμινό κόστος εκμεταλλευόμενοι τη θέληση των νέων για μάθηση χωρίς καμία προοπτική μελλοντικής πλήρους ένταξης των εν λόγω νέων στο εργατικό τους δυναμικό·

26.  υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης της επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κινητικότητας των νέων μεταξύ των κρατών μελών και την ανάγκη αύξησης της αναγνώρισης και της διαφάνειας των προσόντων, των δεξιοτήτων και των τίτλων στην ΕΕ· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων για τη δια βίου μάθηση και του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και να ενισχυθεί το πρόγραμμα Leonardo da Vinci·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την εναρμόνιση των εθνικών προφίλ προσόντων και των ευρωπαϊκών προφίλ προσόντων, προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η κινητικότητα των νέων στους τομείς της εκπαίδευσης και της εργασίας·

28.  υπογραμμίζει τον ρόλο των φορέων παροχής εκπαίδευσης του ιδιωτικού τομέα, καθώς ο ιδιωτικός τομέας είναι συνήθως πιο καινοτόμος στον σχεδιασμό μαθημάτων και πιο ευέλικτος στην παροχή τους·

29.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε νέους υπό καθεστώς άσκησης, πρακτικής και μαθητείας επιδοτώντας, υπό προϋποθέσεις, ένα ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών τους·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν τα προγράμματα μαθητείας, άσκησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν το σύστημα σχολικού προσανατολισμού μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να βοηθά τους νέους και τις οικογένειές τους στην επιλογή των διαύλων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους κλίσεις, ικανότητες και φιλοδοξίες, μειώνοντας τον κίνδυνο της μετέπειτα εγκατάλειψης ή αποτυχίας·

32.  αναγνωρίζει ότι, σε περιόδους κρίσης, οι νέοι αναζητούν την εκπαίδευση και πρέπει να τους παρέχονται κίνητρα για να το πράττουν· καλεί όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους με την παροχή ενός ελάχιστου δικαιώματος σε δωρεάν εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο, εξασφαλίζοντας την οικονομική στήριξη των νέων σπουδαστών· καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν περαιτέρω στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ακόμα και σε περιόδους δημοσιονομικών και κοινωνικών περιορισμών, να υιοθετήσουν το ταχύτερο δυνατό, το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων και να θεσπίσουν, όπου είναι απαραίτητο, εθνικά πλαίσια δεξιοτήτων·

33.  υπενθυμίζει ότι σκοπός της διαδικασίας της Κοπεγχάγης είναι η ενθάρρυνση της αξιοποίησης του ευρέος φάσματος διαθέσιμων ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης (π.χ. στο σχολείο, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας ή μέσω ιδιαίτερων μαθημάτων)·

34.  καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τα προγράμματα της ΕΕ τα οποία στηρίζουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση όπως το πρόγραμμα της διά βίου μάθησης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι δράσεις Mαrie Curie και το Erαsmus Mundus και η πρωτοβουλία για την επιστημονική εκπαίδευση·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να συστήσουν εθνικές ομάδες εργασίας για τους νέους, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας, προωθώντας μια μεγαλύτερη και κοινή ευθύνη της κυβέρνησης, των εργοδοτών και των ατόμων για επενδύσεις στις δεξιότητες• ζητεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν συμβουλευτικά όργανα σε όλα τα σχολεία, προκειμένου να πραγματοποιείται πιο ομαλά η μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας και να προαχθεί η συνεργασία μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων·

36.  θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσαρμοσθεί το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης στη ραγδαία μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και στη ζήτηση νέων επαγγελμάτων·

37.  θεωρεί ότι η εκμάθηση γλωσσών είναι καίριας σημασίας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας και την προώθηση της κινητικότητάς τους και των ίσων ευκαιριών·

Προσαρμογή στις ανάγκες των ατόμων και της αγοράς εργασίας

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τους νέους σχετικά με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θεσπίζονται κατάλληλοι μηχανισμοί επανεξέτασης για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην απασχόληση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές και στρατηγικές βασιζόμενες στον κύκλο ζωής, στο πλαίσιο των οποίων η εκπαίδευση και η απασχόληση ενσωματώνονται καλύτερα, η ασφαλής μετάβαση αποτελεί βασικό σημείο και πραγματοποιείται διαρκής επαγγελματική κατάρτιση του εργατικού δυναμικού για την απόκτηση ικανοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

39.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, περιλαμβανομένων των μη τυπικών μορφών μάθησης και της επαγγελματικής εμπειρίας, προκειμένου να υποστηριχθεί η κινητικότητα των νέων·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αναγνώριση των εκπαιδευτικών επιδόσεων στο πλαίσιο της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης, προκειμένου οι νέοι να μπορούν να αποδείξουν στη συνέχεια την εκπαίδευση και τις ικανότητές τους, όπως απαιτείται όταν αναζητούν εργασία στην αγορά·

41.  ζητεί να αυξηθεί η υποστήριξη και το κύρος της επαγγελματικής κατάρτισης·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τη στρατηγική της ευλυγισίας με ασφάλεια, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να αποτελέσει η ασφάλεια της μετάβασης κορυφαία προτεραιότητα της ατζέντας, δημιουργώντας παράλληλα κινητικότητα και ευκολότερη πρόσβαση για τους νέους• υπογραμμίζει ότι η ευελιξία χωρίς κοινωνική ασφάλεια δεν αποτελεί αειφόρο τρόπο καταπολέμησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην αγορά εργασίας· , τουναντίον αποτελεί τρόπο καταστρατήγησης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των νέων·

43.  απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν και τα τέσσερα στοιχεία της ευλυγισίας με ασφάλεια στον εθνικό σχεδιασμό των στρατηγικών για την απασχόληση των νέων, δηλαδή:

   α. ευέλικτες και αξιόπιστες συμβατικές συμφωνίες,
   β. ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης, άσκησης ή διά βίου μάθησης που διασφαλίζουν τη διαρκή ανάπτυξη δεξιοτήτων,
   γ. αποτελεσματικές ενεργείς πολιτικές για την αγορά εργασίας που επικεντρώνονται στις δεξιότητες, την ποιοτική απασχόληση και την ενσωμάτωση,
   δ. αποτελεσματικούς μηχανισμούς εργασιακής κινητικότητας,
   ε. συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που παρέχουν στους νέους κυρίως ασφάλεια μετάβασης μεταξύ των διαφόρων καταστάσεων απασχόλησης, μεταξύ της ανεργίας και της απασχόλησης, ακόμα και μεταξύ της κατάρτισης και της απασχόλησης, και δεν τους αναγκάζουν να είναι ευέλικτοι,
   στ. αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων·

44.  καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να διασφαλίσουν την ποιοτική απασχόληση, ώστε να μην πέφτουν οι νέοι στην «παγίδα της επισφάλειας'· καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, με βάση τις κείμενες εθνικές νομοθεσίες και σε συνεργασία με την Επιτροπή, να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν καλύτερα πρότυπα προκειμένου να προστατεύσουν εκείνους που εργάζονται σε επισφαλείς ή χαμηλής ποιότητας θέσεις εργασίας·

45.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση των μακροπρόθεσμων συνεπειών της ανεργίας των νέων και της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών·

46.  υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν ισχυρό και διαρθρωμένο κοινωνικό διάλογο σε όλους τους χώρους εργασίας με στόχο την προστασία των νέων εργαζομένων από την εκμετάλλευση και την επισφαλή εργασία που συχνά συνδυάζεται με την προσωρινή εργασία· υπογραμμίζει την ανάγκη να ασχοληθούν οι κοινωνικοί εταίροι με τους νέους εργαζόμενους και τις ειδικές τους ανάγκες·

47.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν περισσότερα ώστε να διασφαλίσουν ότι η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω ηλικίας στην απασχόληση, έχει μεταφερθεί σωστά και εφαρμόζεται αποτελεσματικά• πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα για να διασφαλιστεί ότι τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει της συγκεκριμένης νομοθεσίας·

48.  καλεί τα κράτη Μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να προχωρήσουν σε εφαρμογή στρατηγικών ενημέρωσης και πληροφόρησης των νέων για τα δικαιώματά τους στην εργασία, καθώς και για τις διάφορες εναλλακτικές οδούς ένταξης τους στην αγορά εργασίας·

49.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την προσέγγιση μεταξύ του κόσμου της εργασίας και της εκπαίδευσης, προκειμένου να διαμορφωθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως για παράδειγμα τα παράλληλα, τα οποία συνδυάζουν τη θεωρητική εκπαίδευση με την πρακτική εμπειρία, για να εφοδιάσουν τους νέους τόσο με τις αναγκαίες γενικές γνώσεις όσο και με ειδικές ικανότητες· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε επενδύσεις για να υποστηρίξουν μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την επαγγελματική κατάρτιση (VET), τις τεχνικές σπουδές και την επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε τα προγράμματα αυτά να μην αντιμετωπίζονται ως μειωτική επιλογή, αλλά ως ευκαιρία για την κάλυψη των κενών απασχόλησης τεχνικών ειδικοτήτων, η ζήτηση των οποίων αυξάνεται αισθητά, και για να τεθεί εκ νέου σε κίνηση η ευρωπαϊκή οικονομία·

50.  καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να προχωρήσουν στον εντατικότερο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιφέρειες και κλάδους, όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά νέων ανέργων·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να απαλύνουν τις επιπτώσεις της ανεργίας των νέων στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα αυτής της γενεάς και να προσφέρουν στους νέους ανθρώπους κίνητρο για μακρόχρονη εκπαίδευση με τον γενναιόδωρο υπολογισμό του χρόνου της εκπαίδευσης·

52.  καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να εντείνουν τις προσπάθειες ενημέρωσης των νέων για το δικαίωμα συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο, και να ενισχύσουν τη συμμετοχή της μεγάλης αυτής μερίδας του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στις δομές των φορέων εκπροσώπησης τους·

Μειονεκτήματα και διακρίσεις

53.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία που αφορά τους νέους και συγκεκριμένα η εθνική νομοθεσία που βασίζεται στην οδηγία (2000/78/ΕΚ) για την ισότητα στην απασχόληση δεν χρησιμοποιείται για την εισαγωγή διακρίσεων σε βάρος της πρόσβασης των νέων εργαζομένων σε κοινωνικές παροχές· πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν πολύ περισσότερα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εργαζόμενοι και εργοδότες γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της νομοθεσίας αυτής·

54.  συνιστά στα κράτη μέλη να αναλάβουν κατάλληλες πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσουν στους νέους μετανάστες την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής τους, την αναγνώριση των τίτλων τους στη χώρα προέλευσης, την πρόσβαση σε καίριες ειδικότητες, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτόν την κοινωνική τους ενσωμάτωση και τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας·

55.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν αρκετές και καλύτερες δυνατότητες παιδικής μέριμνας στους νέους γονείς, όπως τα ολοήμερα σχολεία με αποδεκτό κόστος διευκολύνοντας, κατά συνέπεια, τη συμμετοχή των νέων γονέων, και ιδίως των μητέρων, στην αγορά εργασίας·

56.  ζητεί οι ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη στους νέους γονείς, είτε στο πλαίσιο της παιδικής μέριμνας είτε στο πλαίσιο των βρεφονηπιακών σταθμών, να είναι σε επαρκές επίπεδο για να μην αποθαρρύνεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην αγορά εργασίας·

57.  καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν μια βραχυπρόθεσμη προσπάθεια εστιάζοντας την προσοχή τους στους νέους άνεργους άνδρες στους τομείς που πλήττονται από την κρίση, χωρίς να παραβλέπουν τα μακροπρόθεσμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα θετικής δράσης για τους νέους στους τομείς της αγοράς εργασίας στους οποίους δεν υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση της νεολαίας, με σκοπό να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις των προηγούμενων διακρίσεων λόγω ηλικίας και να επιτευχθεί ένα πραγματικά διαφοροποιημένο εργατικό δυναμικό, με εκάστοτε εύλογη προσαρμογή των δεδομένων για νέους με αναπηρία· επισημαίνει τη θετική εμπειρία όσον αφορά τη θετική δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων·

59.  τονίζει ότι πρέπει να δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα για άτομα με αναπηρίες, με στόχο να αυξηθούν οι πιθανότητες πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας·

60.  υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ενθάρρυνση των προγραμμάτων άσκησης και της κινητικότητας για τους νέους που φοιτούν σε σχολεία ή παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης για καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως ο κινηματογράφος, η μουσική, ο χορός, το θέατρο ή το τσίρκο·

61.  θεωρεί ότι τα προγράμματα εθελοντισμού που λειτουργούν σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του κοινωνικού, του πολιτιστικού και του αθλητικού τομέα, χρήζουν μεγαλύτερης υποστήριξης·

62.  καλεί τους επαγγελματικούς κλάδους να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις μεταξύ των γενεών σε επιχειρήσεις και οργανώσεις, επιτυγχάνοντας έτσι μια ενεργό ανταλλαγή γνώσεων και συνενώνοντας με παραγωγικό τρόπο την πείρα διαφορετικών γενεών·

63.  αναγνωρίζει πόσο σημαντικό είναι οι νέοι να μπορούν να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι δικαιούνται ατομικά ένα αξιοπρεπές εισόδημα που τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας οικονομικά ανεξάρτητης ζωής·

64.  ζητεί από τα κράτη μέλη οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να λαμβάνουν αποτελεσματική βοήθεια για τις επαγγελματικές τους επιλογές, για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα δικαιώματά τους και τη διαχείριση του ελάχιστου εισοδήματός τους·

Στρατηγικές και μέσα διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ

65.  προτείνει το Συμβούλιο και η Επιτροπή να καθιερώσουν μια Ευρωπαϊκή Εγγύηση Νέων, που θα διασφαλίζει σε κάθε νέο άνθρωπο εντός της ΕΕ το δικαίωμα σε θέση εργασίας, μαθητεία, πρόσθετη επιμόρφωση ή συνδυασμένη εργασία και επιμόρφωση μετά από μια μέγιστη περίοδο 4 μηνών ανεργίας·

66.  επιδοκιμάζει την πρόοδο προς τον καθορισμό της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει δημόσια και διαφανής αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισαβόνας και, συγκεκριμένα, του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αναφοράς για τη νεολαία, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των πολιτών και οι οργανώσεις νεολαίας δεν συμμετείχαν επαρκώς σε διαβουλεύσεις κατά τη διαδικασία ανάπτυξης της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020·

67.  ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν και να αξιολογήσουν νέα δεσμευτικά κριτήρια αναφοράς· καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί ετησίως τα υφιστάμενα κριτήρια αναφοράς και την εγγύηση για τη νεολαία με σκοπό την επίτευξη αποτελεσμάτων και προόδου βάσει πιο αναλυτικών στατιστικών πληροφοριών και, προπαντός, κατανεμημένων ανά φύλο και ομάδα ηλικίας·

68.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν νέα βελτιωμένα μέσα διακυβέρνησης και πληροφόρησης όσον αφορά το έργο σχετικά με την απασχόληση της νεολαίας·

69.  προτείνει τη σύσταση μιας μόνιμης ομάδας εργασίας της ΕΕ για τη νεολαία στην οποία θα συμμετέχουν οργανώσεις νεολαίας, κράτη μέλη, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και οι κοινωνικοί εταίροι με σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με την απασχόληση της νεολαίας, τη δυνατότητα χάραξης διατομεακών πολιτικών, τα κοινά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και τη δρομολόγηση νέων πολιτικών·

70.  επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των νέων στη χάραξη πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι ανάγκες τους· συνιστά, εν προκειμένω, να προβεί η Επιτροπή σε διαβουλεύσεις με εκπροσώπους εθνικών συμβουλίων νεολαίας σχετικά με τις προτεραιότητες για τους νέους·

71.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των πολιτικών στους νέους, να συμπεριλάβουν τη νεολαία σε όλες τις διαδικασίες και να θεσπίσουν Συμβούλια Νέων για την παρακολούθηση πολιτικών που αφορούν τους νέους·

72.  καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δώσουν το καλό παράδειγμα αφαιρώντας από τους αντίστοιχους ιστοτόπους τους το υλικό που διαφημίζει τα μη αμειβόμενα προγράμματα άσκησης και να καταβάλλουν

o
o   o

   ένα ελάχιστο επίδομα βάσει του επιπέδου του κόστους διαβίωσης του τόπου όπου πραγματοποιείται η πρακτική,
   παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε όλους τους ασκούμενούς τους·

73.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16.
(2) ΕΕ C 279 E, 19.11.2009, σ. 23.
(3) ΕΕ C 137 E, 27.5.2010, σ. 68.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0187.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου