Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2153(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0203/2010

Внесени текстове :

A7-0203/2010

Разисквания :

PV 05/07/2010 - 23
CRE 05/07/2010 - 23

Гласувания :

PV 06/07/2010 - 6.17
CRE 06/07/2010 - 6.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0264

Приети текстове
PDF 385kWORD 103k
Вторник, 6 юли 2010 г. - Страсбург
Зелена книга на Комисията за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз
P7_TA(2010)0264A7-0203/2010

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2010 г. относно Зелена книга на Комисията за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз (2009/2153(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 191 и 192 от Договора за функционирането на Европейския съюз, които имат за цел насърчаването на високо равнище на защитата на здравето на хората и опазването на околната среда,

–  като взе предвид Зелената книга на Комисията за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз (COM(2008)0811),

–  като взе предвид заключенията, приети от Съвета на Европейския съюз на 25 юни 2009 г. (11462/09 от 26 юни 2009 г.),

–  като взе предвид Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците(1),

–  като взе предвид Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци(2),

–  като взе предвид своята позиция от 17 януари 2002 г. относно окончателната обща позиция на Съвета с оглед приемане на решение на Европейския парламент и на Съвета за установяване на шестата програма за действие на Общността в областта на околната среда(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2008 г. относно устойчиво земеделие и биогаз: необходимост от преразглеждане на законодателството на ЕС(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2009 г. относно „2050: бъдещето започва днес − препоръки за бъдеща интегрирана политика на ЕС за опазване на климата“(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 април 2008 г. относно междинния преглед на изпълнението на Шестата програма за действие на Общността в областта на околната среда(6),

–  като взе предвид своята позиция от 14 ноември 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за опазване на почвата и за изменение на Директива 2004/35/ЕО(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2007 г. относно Тематичната стратегия за опазване на почвите(8),

–  като взе предвид своята позиция от 25 октомври 2005 г. относно общата позиция на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 29 септември 2005 г. относно дела на възобновяемите енергийни източници в ЕС и предложенията за конкретни действия(10),

–  като взе предвид своята позиция от 17 юни 2008 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 февруари 2007 г. относно тематична стратегия за рециклирането на отпадъци(12),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0203/2010),

A.  като има предвид, че инициативата на Комисията, предприета чрез нейната Зелена книга, предоставя възможност за общностни действия в областта на управлението на биологични отпадъци,

Б.  като има предвид, че правилното управление на биологичните отпадъци има не само екологични, но и икономически и социални предимства,

В.  като има предвид, че член 2, параграф 4 от рамковата директива за отпадъците предвижда, че специфични или допълнителни разпоредби относно управлението на определени категории отпадъци могат да бъдат установени чрез специални директиви,

Г.  като има предвид, че Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци не предвижда достатъчно инструменти за устойчивото управление на органичните отпадъци,

Д.  като има предвид, че разпоредбите в областта на управлението на биологични отпадъци са фрагментарни и че действащите законодателни инструменти не са достатъчни за постигане на зададените цели за ефективно управление на биологичните отпадъци; като има предвид, следователно, че е необходима специална директива относно управлението на биологичните отпадъци; като има предвид, че обединяването на разнообразните разпоредби за управлението на биологичните отпадъци в един законодателен акт би било само по себе си отлично законодателно постижение и проява на по-добро законотворчество, като същевременно ще се осигури опростяване, по-голяма яснота и по-добро наблюдение и изпълнение на прилагането и правна сигурност, а това на свой ред ще гарантира доверието на обществеността и частните инвеститори в дългосрочен план,

Е.  като има предвид, че според заключенията на конференцията за рециклирането на биологични отпадъци в Европа, която се проведе в Барселона на 15 февруари 2010 г. с участието на Съвета, Комисията и Европейския парламент(13), е необходимо да се действа за създаването на европейска законодателна рамка за биологичните отпадъци, тъй като това е ключов момент за насърчаването на подобно регламентиране,

Ж.  като има предвид, че една специална директива относно биологичните отпадъци следва да притежава необходимата гъвкавост, за да обхване различните налични възможности за управление, при отчитане на наличието на голям брой променливи и съображения от местно естество, които е необходимо да бъдат взети под внимание,

З.  като има предвид неизследвания потенциал на биологичните отпадъци, които са управлявани съгласно силно различаващи се политики във всяка една държава-членка; като има предвид, че е необходимо подобрение на управлението на тези отпадъци, за да се постигне ефективно и устойчиво управление на ресурсите; като има предвид, че разделното събиране на биологичните отпадъци следва да се засили, за да се постигнат целите за рециклиране и производство на енергия от възобновяеми източници, като по този начин се допринесе за постигането на целите на стратегията „ЕС-2020“, по-специално в рамките на водещия принцип за ефективност на ресурсите,

И.  като има предвид, че разделното събиране позволява, по-специално, оптималното управление на някои видове биологични отпадъци, т.е. кухненските отпадъци на равнището на потребителите и на общественото хранене, както и биоразградимите и компостируеми отпадъци от заведения за обществено хранене, които използват съдове за еднократна употреба,

Й.  като има предвид, че компостирането на органични отпадъци позволява рециклирането на биоразградимите и компостируеми продукти, които вече са обхванати от инициатива на Комисията (инициативата за водещите пазари),

К.  като има предвид, че е необходимо определяне на стандарти на равнище ЕС за качество за третирането на биологични отпадъци и за качеството на компоста; като има предвид, че регламентирането на параметрите за качество на компоста, включващо интегриран подход, който гарантира проследяемостта, качеството и безопасната употреба, ще направи възможно изграждането на потребителско доверие в този продукт; като има предвид, че компостът следва да се класифицира според качеството, до степен, при която използването на компост няма да оказва вредно въздействие върху почвата и подпочвените води, и по-специално върху селскостопанските продукти, отглеждани на тази почва,

Л.  като има предвид, че с оглед на тяхното слабо прилагане поставените цели за пренасочване на биологичните отпадъци от депата за отпадъци изискват допълнителни законодателни насоки, ако се цели постигането на тези цели,

М.  като има предвид, че може да са необходими предпазни мерки, за да се гарантира, че използването на компост не води до замърсяване на почвата или подпочвените води,

Н.  като има предвид, че възможностите за използване на компост с лошо качество, за да не се вреди на околната среда или човешкото здраве, също следва да бъдат разгледани и оценени, и като има предвид, че правилното определяне, на равнище ЕС, на възможностите за използване на компост с лошо качество и установяването на случаите, в които компостът се счита за продукт, и случаите, в които той се счита за отпадък, ще позволи на държавите-членки да се ориентират по-лесно при вземането на решения по въпроси, свързани с използването на компост,

О.  като има предвид, че Европа, ефективна по отношение на ресурсите, е един от водещите пунктове в стратегията „Европа 2020 г.“ и следователно ефективността на ресурсите следва да се насърчава; като има предвид, че рециклирането на биологичните отпадъци допринася за повишаването на ефективността на ресурсите,

П.  като има предвид, че влажните биологични отпадъци намаляват ефективността на изгарянето; като има предвид, че изгарянето на биологични отпадъци е косвено насърчавано от директивата относно производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; като има предвид, че биологичните отпадъци могат да допринесат в по-голяма степен за борбата срещу изменението на климата чрез рециклирането им до компост с цел подобряване качеството на почвата и постигане на поглъщане на въглерод, което понастоящем не се насърчава чрез директивата относно производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници,

Р.  като има предвид, че анаеробното разлагане за производството на биогаз е ефективно средство за оползотворяване на енергия, като същевременно отпадъците от това анаеробно разграждане могат да се използват за производството на компост,

С.  като има предвид, че основната цел на подходящото управление на биологични отпадъци трябва да бъдат резултатите, което означава, че всички технологични възможности за управление на биологични отпадъци могат да се оставят отворени, за да се насърчават иновациите, научноизследователската дейност и конкуренцията,

Т.  като има предвид, че съществува важно взаимодействие между прехода към рециклиращо общество, което развива нисковъглеродна икономика, и потенциала за създаване на „зелени“ работни места в тази област, а оттам и необходимост за отпускане на бюджетни средства за изследвания на въздействието на събирането и управлението на биологични отпадъци върху работната среда,

У.  като има предвид, че Комисията и държавите-членки следва да насърчават дейностите по повишаване на обществената осведоменост за околната среда в тази област, по-специално в училищата, с цел да се поощрява устойчивото управление на твърдите битови отпадъци, както и с цел повишаване на обществената осведоменост относно предимствата на разделното събиране; като има предвид, че общините и общинските предприятия играят важна роля за предоставянето на консултации и информация за обществеността относно превенцията на отпадъците,

Ф.  като има предвид, че биологичните отпадъци представляват над 30% от твърдите битови отпадъци; като има предвид, че обемът на биологичните отпадъци в Европейския съюз нараства, като представлява значим източник на емисии на парникови газове и други отрицателни последици за околната среда, когато се депонира, при условия, вследствие на които понастоящем управлението на отпадъци е четвъртият по важност източник на парникови газове,

Х.  като има предвид, че на практика не само биологичните отпадъци с домакински произход се третират устойчиво,

Ц.  като има предвид, че управлението на тези отпадъци следва да бъде организирано в съответствие с „йерархията на отпадъците“: превенция и намаляване, повторно използване, рециклиране, други видове оползотворяване, по-специално за енергийни цели, а като последна възможност − депониране, в съответствие с член 4 от рамковата директива за отпадъците, според която рециклирането на биологичните отпадъци е за предпочитане пред тяхното изгаряне, тъй като то не само избягва образуването на метан, но и допринася за борбата с изменението на климата чрез поглъщането на въглерод и подобряването на качеството на почвата; като има предвид, че превенцията е приоритетната цел при управлението на биологични отпадъци и предоставя възможност, по-специално, да се избегнат хранителните отпадъци и зелените отпадъци, например чрез подобрено планиране на обществените паркове, като се използват растения и дървета, които не изискват особена поддръжка,

Ч.  като има предвид, че за да преминем към екологично ефективно управление на биологичните отпадъци, въпросът трябва да бъде разгледан по интегриран начин в политиките за енергетиката и опазването на почвите и в съответствие с целите за смекчаване на последиците от изменението на климата; като има предвид, че допълнително предимство е запазването на биологичното разнообразие, когато преработените биологични отпадъци се използват за заместител на торф, като по този начин се защитават екосистемите в мочурливите местности,

Ш.  като има предвид, че анаеробното разлагане на биологични отпадъци с цел производство на биогаз може да осигури ценен принос за устойчивото управление на ресурсите в ЕС и за изпълнението по устойчив начин на целите на ЕС за енергия от възобновяеми енергийни източници,

Щ.  като има предвид, че биологичните отпадъци следва да бъдат разглеждани като ценен природен ресурс, който може да бъде използван за производство на висококачествен компост, като по този начин се спомага за борбата срещу влошаването на състоянието на почвите в Европа, поддържа се плодородието на почвите, намалява се използването на химически торове в селското стопанство, и особено на тези, които са на базата на фосфор, и се повишава капацитетът на почвите за задържане на вода,

АА.  като има предвид, че в държавите-членки се използват различни системи за управление на отпадъците и депонирането все още е най-широко използваният метод за изхвърляне на твърди битови отпадъци в Европейския съюз, въпреки че то е най-лошият вариант от гледна точка на околната среда,

АБ.  като има предвид, че производството на гориво за транспорта от биологични отпадъци предоставя значимо предимство за околната среда,

АВ.  като има предвид, че научноизследователската дейност и технологичните иновации следва да бъдат насърчавани в областта на управлението на биологичните отпадъци,

АГ.  като има предвид, че понастоящем разделното събиране на отпадъцитеправи възможно предотвратяването на замърсяването и спомага за постигането на целта за получаване на висококачествен компост, като осигурява качествени материали за рециклирането на биологични отпадъци и прави по-ефективно оползотворяването на енергията,

АД.  като има предвид, че наличните проучвания и опит в държавите-членки показват, че е важно да се извършва разделно събиране, което е както практично, така и устойчиво от гледна точка на околната среда и от икономическа гледна точка, като то следва да стане задължително; като има предвид, че разделното събиране следва да бъде предпоставката за производството на висококачествен компост,

Законодателство

1.  Настоятелно призовава Комисията да преразгледа съществуващото законодателство, приложимо за биологичните отпадъци, в съответствие с принципа на субсидиарност, с оглед изготвяне на предложение за специална директива до края на 2010 г., включваща, наред с другото:

   създаването на задължителна система за разделно събиране за държавите-членки, с изключение на случаите, в които това не е подходящият вариант от гледна точка на околната среда и от икономическа гледна точка,
   рециклирането на биологичните отпадъци,
   система за класифициране на качеството на различните видове компост от биологични отпадъци;

2.  Призовава Комисията да подсигури измерването в количествени показатели, в рамките на Националния план за емисиите, на постигнатото чрез рециклиране и компостиране намаляване на емисиите, изразени в еквивалент на CO2;

3.  Отбелязва, че една бъдеща рамка на Европейския съюз би осигурила правно ръководство и яснота за много държави-членки и би ги насърчила да инвестират в областта на управлението на биологичните отпадъци; призовава Комисията да подкрепи държавите-членки при въвеждането на системи за разделяне на отпадъците и да въведе задължителни и амбициозни цели за рециклирането на тези отпадъци;

4.  Припомня, че член 8, параграф 2, подточка iv от Шестата програма за действие на Общността в областта на околната среда 2001–2010 г. от 22 юли 2002 г. задължава Комисията да разработи законодателство относно биоразградимите отпадъци, като приоритетно действие, с оглед постигането на целта за устойчиво използване и управление на природните ресурси и отпадъците, но дори след осем години няма готово законодателно предложение, което е неприемливо;

5.  Призовава Комисията да разработи, в своята оценка за въздействието, усъвършенствана система за управлението на биологичните отпадъци по отношение на рециклирането на разделно събирани биологични отпадъци, използването на компостиране в полза на селското стопанство и околната среда, възможностите за механично/биологично преработване, както и използването на биологични отпадъци като източник за генериране на енергия; счита, че тази оценка на въздействието следва да бъде използвана за основа при подготвянето на нова правна рамка на Европейския съюз по отношение на биоразградимите отпадъци;

Оползотворяване

6.  Настоятелно призовава Комисията да определи критерии, в съгласие с държавите-членки, за производството и оползотворяването на висококачествен компост и да приеме минимални изисквания за крайните продукти, в съответствие с член 6 от рамковата директива за отпадъците, което да позволи класифициране на качеството, обхващащо различните видове оползотворяване на различните видове компост, получен чрез преработването на биологични отпадъци, в рамките на стратегия, основана на интегриран подход, който гарантира не само качеството, но и проследяемостта и безопасната употреба на продукта;

Енергия

7.  Счита, че анаеробното разлагане е особено полезно за биологичните отпадъци, тъй като резултатът от него е богат на хранителни вещества подобрител за почвата, остатък, а също така и биогаз, който е възобновяем енергиен източник, който може да се трансформира в биометан или да се използва за производството на електричество за покриване на базовите нужди;

8.  Счита, че за да се превърне изгарянето на биологични отпадъци във възможна алтернатива в йерархията на отпадъците, съществено условие за това е то да се съчетае с оползотворяването на енергията;

9.  Подчертава, че в рамките на процеса на рециклиране на биологичните отпадъци с енергийни цели следва да се отчитат аспектите, свързани с енергийната ефективност и устойчивото развитие, и че затова тези продукти трябва главно да се използват по възможно най-ефективен начин; поради това отново заявява, че разделното събиране на отпадъците е от първостепенно значение за спазването на директивата относно депонирането на отпадъци(14), доставя качествени материали за рециклиране на биологични отпадъци и подобрява ефикасността на оползотворяването на енергията;

10.  Отбелязва, че за да се засили нивото на пренасочване, рециклиране и генериране на биогаз, следва да се оставят отворени всички технологични инструменти и възможности, които максимализират рециклирането на ресурсите или производството на биогаз;

11.  Счита, че биологичните отпадъци представляват ценен възобновяем ресурс за производството на електроенергия и биогориво за транспорта и за подаването на газ в газопреносната мрежа, чрез преобразуването на биогаз в биометан (предимно метан – 50 % до 75 % – и въглероден диоксид), и призовава Комисията да анализира и насърчи възможностите за използване на биологичните отпадъци за производството на биогаз;

12.  Подчертава, че трябва да нарасне пренасочването на биологични отпадъци от депата за отпадъци; в този контекст отбелязва, че биологичните отпадъци могат да допринесат за постигането на целта на ЕС за най-малко 20% енергия от възобновяеми източници до 2020 г., както и на целите, определени в директивата на ЕС за качеството на горивата; припомня, че директивата за енергията от възобновяеми източници подкрепя използването на всички видове биомаса, включително на биологичните отпадъци, за енергийни цели, като възобновяеми източници на енергия, както и че биогоривата, получени от отпадъци, се броят двойно при отчитането на целта за 10 % енергия от възобновяеми източници в областта на транспорта; затова призовава държавите-членки да разгледат в националното си законодателство оползотворяването на енергия от биоразградимите части на отпадъците, като част от интегрирана политика за йерархията на отпадъците, и настоятелно ги приканва да обменят идеи за най-добра практика;

Научни изследвания и иновации

13.  Настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да насърчават и подпомагат научноизследователската дейност и технологичните иновации в областта на управлението на биологичните отпадъци;

14.  Призовава Комисията да продължава да работи по изследвания относно методите на преработка на биологичните отпадъци, с цел да даде по-добро количествено изражение на ползите от нея по отношение на почвите, както и оползотворяването на енергията и въздействието върху околната среда;

Осведоменост и информираност

15.  Настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да насърчават дейностите по повишаване на обществената осведоменост за околната среда в областта на биологичните отпадъци, по-специално в училищата и висшите учебни заведения, с цел да се насърчат модели на поведение за по-добро предотвратяване на отпадъците, да се поощри устойчивото управление на биологичните отпадъци и твърдите битови отпадъци, както и с цел повишаване на обществената осведоменост относно превенцията и рециклирането на отпадъците, а също така и предимствата на разделното събиране и биологичното преработване на биологичните отпадъци; във връзка с това подчертава важната роля на градовете, общините и общинските предприятия при консултирането и предоставянето на информация на гражданите в областта на превенцията на генерирането на отпадъци;

Екологични аспекти

16.  Счита, че преработените биологични отпадъци следва да се използват, за да се запази органичната материя и да се завършат хранителните цикли, особено фосфатният цикъл, чрез рециклирането им до почва, като поради това призовава Комисията да признае, че политиките следва да се оценяват според приноса им за смекчаването на неприемливо бързото изчерпване на световните запаси от фосфати;

17.  Подчертава необходимостта безвредните биологични отпадъци да се разглеждат като ценен природен ресурс, който може да се използва за производството на качествен компост;

18.  Счита, че бъдещето на селското стопанство зависи и от опазването и възстановяването на плодородието на почвата; отбелязва, че използването на качествен компост в селското стопанство може да допринесе за опазването на производителността на почвите, да увеличи капацитета на водозадържане на почвите, както и капацитета им за задържане на въглерод, и за намаляване на използването на синтетични торове; подчертава ролята на държавите-членки за гарантиране на използването на качествен компост на обработваемите земи;

19.  Припомня, че контролирането на газовете, отделяни от депонирани вещества, може да бъде затруднено при компостирането, което би представлявало сериозна опасност за околната среда и атмосферата; припомня, че правилното компостиране, по-специално на битовите биологични отпадъци, изисква също така защита на подпочвените води от проникването на инфилтрат от фабриките за компостиране;

20.  Изтъква, че с оглед постигането на целите на различните равнища (борба срещу затоплянето на климата, влошаването и ерозията на почвата; постигането на целите за получаване на енергия от възобновяеми източници) комбинацията от компостиране и ферментация на разделно събрани биологични отпадъци, ако съответното е изпълнимо, несъмнено притежава предимства и следва да бъде насърчавана;

21.  Следователно призовава Комисията да предложи национални цели за рециклиране на биологични отпадъци, за да ограничи количеството биологични отпадъци, налични за най-нежеланите решения за управление на отпадъците, като депонирането и изгарянето;

Спазване на директивата относно депонирането на отпадъци

22.  Отново заявява, че управлението на биологичните отпадъци трябва да бъде структурирано в съответствие с йерархията при преработването на отпадъците, а именно: превенция, рециклиране, други видове оползотворяване на отпадъците, включително с енергийни цели, и като последна възможност – депониране (Директива 1999/31/ЕО, член 5, и Директива 2008/98/EО(15)); призовава Комисията да осъществява още по-сериозен надзор върху спазването и прилагането на разпоредбите за депонирането в сметища в целия Европейски съюз;

23.  Отбелязва различията между съществуващите национални законодателни мерки и в системите за управление на отпадъците на държавите-членки, както и факта, че депонирането в сметища продължава да бъде най-използваният метод за освобождаване от твърдите битови отпадъци в Европейския съюз; призовава държавите-членки да укрепят сътрудничеството си и да засилят обмена на най-добри практики в областта на управлението на биологични отпадъци;

24.  Счита, че механично-биологичната обработка (МБО) представлява един ефикасен метод за извличане на значителни количества гниещи отпадъци от депата, които могат да се използват в компостирането, анаеробното разлагане и оползотворяването на енергия;

Икономически аспекти

25.  Счита, че са необходими финансови стимули за разширяване на тези системи за разделно събиране на биологични отпадъци и други системи за управление на биологичните отпадъци, които водят до максимално оползотворяване на ресурсите;

26.  Изтъква, че усъвършенстването на управлението на биологичните отпадъци и хармонизирането на стандартите за качество на компоста са необходими за насърчаването на развитието на европейски пазар на компост;

27.  Счита, че принципът „замърсителят плаща“ следва да служи като основа за възстановяването на възникналите поради замърсяване с вредни вещества допълнителни разходи, така че за негативните външни последици, свързани с разстилането на биологични отпадъци, да не плащат земеделските производители;

28.  Подчертава факта, че в много държави-членки вече е налице определена инфраструктура, но се изискват финансови стимули за създаване и установяване на потенциалните пазари на компост и остатъци от разлагането, биоенергия и биогорива от биологични отпадъци;

29.  Подчертава предимствата за околната среда от производството на транспортни горива от биологични отпадъци; ; призовава държавите-членки да вземат предвид, в контекста на йерархията на отпадъците, откога прилагат преразгледаната рамкова директива за отпадъците, а Комисията да отрази това в своите насоки относно прилагането;

30.  Настоятелно призовава Комисията да включи във всички текущи или допълнителни проучвания на въздействието в тази област въпроса за това, какъв вид икономически стимули, средства или помощи могат да бъдат мобилизирани или създадени за разработването и внедряването на технологии, които позволяват правилното управление на биологичните отпадъци;

o
o   o

31.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.
(2) ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.
(3) ОВ C 271 Е, 7.11.2002 г., стр. 154.
(4) ОВ C 66 E, 20.3.2009 г., стр. 29.
(5) ОВ C 67 E, 18.3.2010 г., стр. 44.
(6) ОВ C 247 E, 15.10.2009 г., стр. 18.
(7) ОВ C 282 E, 6.11.2008 г., стр. 281.
(8) ОВ C 282 E, 6.11.2008 г., стр. 138.
(9) ОВ C 272 Е, 9.11.2006 г., стр. 59.
(10) ОВ C 227 Е, 21.9.2006 г., стр. 599.
(11) ОВ C 286 Е, 27.11.2009 г., стр. 81.
(12) ОВ C 287 Е, 29.11.2007 г., стр. 135.
(13) Докладна записка от секретариата на Съвета, 9 март 2010 г., документ на Съвета 7307/10.
(14) Директива 1999/31/EО, съображение 17.
(15) ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.

Правна информация - Политика за поверителност