Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2153(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0203/2010

Indgivne tekster :

A7-0203/2010

Forhandlinger :

PV 05/07/2010 - 23
CRE 05/07/2010 - 23

Afstemninger :

PV 06/07/2010 - 6.17
CRE 06/07/2010 - 6.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0264

Vedtagne tekster
PDF 159kWORD 77k
Tirsdag den 6. juli 2010 - Strasbourg
Grønbog fra Kommissionen om håndtering af bioaffald i EU
P7_TA(2010)0264A7-0203/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2010 om Kommissionens grønbog om håndtering af bioaffald i EU (2009/2153(INI))

Europa-Parlamentet,

  der henviser til artikel 191 og 192 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der har til formål at fremme et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet,

–  der henviser til Kommissionens grønbog om håndtering af bioaffald i EU (KOM(2008)0811),

–  der henviser til Rådets konklusioner vedtaget den 25. juni 2009 (11462/09 af 26. juni 2009),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald(1),

–  der henviser til Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald(2),

–  der henviser til sin holdning af 17. januar 2002 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram(3),

–  der henviser til sin beslutning af 12. marts 2008 om bæredygtigt landbrug og biogas: behov for revision af EU-lovgivningen(4),

–  der henviser til sin beslutning af 4. februar 2009 om »2050: Fremtiden begynder i dag - henstillinger til EU's fremtidige integrerede politik om klimaændringer«(5),

–  der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om midtvejsevaluering af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram(6),

–  der henviser til sin holdning af 14. november 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammebestemmelser om beskyttelse af jordbunden og om ændring af direktiv 2004/35/EF(7),

–  der henviser til sin beslutning af 13. november 2007 om en temastrategi for jordbundsbeskyttelse(8),

–  der henviser til sin holdning af 25. oktober 2005 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om overførsel af affald(9),

–  der henviser til sin beslutning af 29. september 2005 om den vedvarende energis andel i EU og forslag til konkrete foranstaltninger(10),

–  der henviser til sin holdning af 17. juni 2008 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald og om ophævelse af visse direktiver(11),

–  der henviser til sin beslutning af 13. februar 2007 om en temastrategi for genanvendelse af affald(12),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0203/2010),

A.  der henviser til Kommissionens initiativ med grønbogen, der giver mulighed for en EU-indsats med hensyn til håndtering af bioaffald,

B.  der henviser til, at en hensigtsmæssig håndtering af bioaffald ikke blot giver miljømæssige, men også sociale og økonomiske fordele,

C.  der understreger, at der i henhold til artikel 2, stk. 4, i rammedirektivet for affald, i særdirektiver kan fastsættes specifikke særbestemmelser eller bestemmelser til supplering af bestemmelserne i dette direktiv med henblik på regulering af håndteringen af visse kategorier affald,

D.  der henviser til, at direktiv 1999/31/EF om deponering af affald ikke giver tilstrækkelige instrumenter til en bæredygtig håndtering af organisk affald,

E.  der henviser til, at bestemmelserne om håndtering af bioaffald findes spredt i lovgivningen, og at de nuværende retsakter ikke er tilstrækkelige til at opfylde de ønskede mål for en effektiv håndtering af bioaffald; der derfor understreger behovet for et særdirektiv om håndtering af bioaffald; der fremhæver, at en samling af alle de spredte bestemmelser om håndtering af bioaffald i én samlet retsakt i sig selv vil være et skridt til dels at øge den lovgivningsmæssige kvalitet og sikre bedre lovgivning og dels til forenkling, større klarhed, bedre kontrol med og håndhævelse af gennemførelsen samt større retssikkerhed, og dermed på længere sigt til at sikre offentlige og private investorers tillid,

F.  der henviser til, at det ifølge konklusionerne fra konferencen om genanvendelse af bioaffald i Europa, som blev afholdt i Barcelona den 15. februar 2010 med deltagelse af Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet(13), er nødvendigt at gøre en indsats for at skabe EU-lovgivningsrammer for bioaffald, fordi vi befinder os på et afgørende tidspunkt for at fremme en sådan regulering,

G.  der henviser til, at et særdirektiv om bioaffald bør være tilstrækkelig fleksibelt til at omfatte de forskellige muligheder for håndtering, eftersom der findes en lang række variable faktorer og lokale hensyn at tage i betragtning,

H.  der henviser til de uudforskede muligheder med bioaffald, som er blevet forvaltet på grundlag af meget forskellige politikker i de enkelte medlemsstater; der henviser til, at det er nødvendigt med en bedre håndtering af dette affald for at få en effektiv og bæredygtig forvaltning af ressourcerne; der henviser til, at den særskilte indsamling af bioaffaldet bør udvides med henblik på at kunne opfylde målene for genanvendelse og vedvarende energi og dermed opfylde målene i EU 2020-strategien, navnlig inden for rammerne af flagskibet ressourceeffektivitet,

I.  der henviser til, at særskilt indsamling af affald navnlig muliggør en optimal håndtering af visse typer bioaffald, f.eks. køkkenaffald på forbruger- og cateringniveau og også biologisk nedbrydeligt og komposterbart affald fra restauranter, der anvender engangsservice,

J.  der henviser til, at kompostering af organisk affald gør det muligt at genanvende biologisk nedbrydelige og komposterbare produkter, som allerede er omfattet af et fællesskabsinitiativ (lead market-initiativ),

K.  der henviser til, at der bør fastsættes kvalitetsstandarter på EU-niveau for behandling af bioaffald og kompostkvalitet; der henviser til, at en regulering af kvalitetsparametrene for kompost, herunder en integreret tilgang, der sikrer sporbarhed, kvalitet og sikker anvendelse, vil gøre det muligt at opbygge forbrugernes tillid til dette produkt; der henviser til, at kompost bør klassificeres efter kvalitet, således at anvendelse af kompost ikke får nogen skadelig virkning for jorden og grundvandet og især ikke for de landbrugsprodukter, der stammer fra den pågældende jord,

L.  der henviser til, at der kræves yderligere lovgivningsmæssige retningslinjer for at opfylde målsætningerne om at undgå bioaffald på deponeringsanlæg, i betragtning af det beskedne omfang de hidtil er blevet opfyldt i,

M.  der henviser til, at det kan være nødvendigt med beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at anvendelsen af kompost ikke resulterer i forurening af jordbund eller grundvand,

N.  der henviser til, at mulighederne for at anvende kompost af ringe kvalitet på en måde, der ikke skader miljøet eller menneskers sundhed, også bør overvejes og vurderes, og der henviser til, at det vil gøre det lettere for medlemsstaterne at orientere sig, når de træffer afgørelser om spørgsmål vedrørende anvendelse af kompost, hvis mulighederne for anvendelse af kompost af ringe kvalitet defineres på EU-niveau, og det fastlægges, hvornår kompost betragtes som et produkt, og hvornår det betragtes som affald,

O.  der henviser til, at et ressourceeffektivt Europa er et af flagskibene i Europa 2020-strategien, og at der derfor bør tilskyndes til ressourceeffektivitet; der henviser til, at genanvendelse af bioaffald bidrager til at øge ressourceeffektiviteten,

P.  der henviser til, at fugtigt bioaffald mindsker forbrændingens effektivitet; der henviser til, at der indirekte tilskyndes til forbrænding af bioaffald i direktivet om el-produktion fra vedvarende energikilder; der henviser til, at bioaffald bedre kan bidrage til at bekæmpe klimaændringerne ved, at det genanvendes til kompost med henblik på at forbedre jordbundskvaliteten og opnå kulstofbinding, men at dette i øjeblikket ikke fremmes i direktivet om el-produktion fra vedvarende energikilder,

Q.  der henviser til, at anaerob nedbrydning til produktion af biogas er et effektivt middel til energiudnyttelse; der henviser til, at fermentatet derfra kan anvendes til fremstilling af kompost,

R.  der henviser til, at det vigtigste mål for en hensigtsmæssig håndtering af bioaffald må være resultatet, hvilket betyder, at alle teknologiske valgmuligheder til håndtering af bioaffald holdes åbne for at tilskynde til innovation, videnskabelig forskning og konkurrence,

S.  der henviser til den betydelige synergi mellem overgang til et genanvendelsessamfund, udvikling af en CO2-fattig energiøkonomi og potentialet for skabelse af grønne jobs på dette område, og at der derfor er behov for at afsætte midler til undersøgelse af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved indsamling og håndtering af bioaffald,

T.  der henviser til, at Kommissionen og medlemsstaterne bør iværksætte foranstaltninger til at øge miljøbevidstheden på dette område, især i skoler, med henblik på at fremme en bæredygtig håndtering af fast kommunalt affald og gøre borgerne bevidste om fordelene ved særskilt affaldsindsamling; der henviser til den vigtige rolle, som kommuner og kommunale virksomheder spiller i forbindelse med rådgivning og formidling af information til borgerne om forebyggelse af affald,

U.  der henviser til, at bioaffald udgør over 30 % af det faste kommunale affald; der henviser til den stigende mængde bioaffald i EU, som udgør en væsentlig kilde til drivhusgasemissioner og andre negative miljøvirkninger, når det deponeres under sådanne forhold, der bevirker, at håndtering af affald nu udgør den fjerdestørste drivhusgaskilde,

V.  der henviser til, at det ikke kun er bioaffald fra husholdninger, der i praksis behandles bæredygtigt,

W.  der henviser til, at håndteringen af dette affald bør ske på grundlag af »affaldshierarkiet«, dvs. forebyggelse og reduktion, genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse, navnlig til energiformål, og som sidste mulighed deponering (i overensstemmelse med artikel 4 i affaldsrammedirektivet), ifølge hvilket genanvendelse af bioaffald langt er at foretrække frem for forbrænding, fordi man ved genanvendelse ikke blot undgår dannelse af metangas, men også bidrager til at bekæmpe klimaændringer ved hjælp af kulstofbinding og til at forbedre jordbundskvaliteten; der henviser til, at forebyggelse må være det vigtigste mål for håndteringen af bioaffald og navnlig gør det muligt at undgå fødevareaffald og grønt affald ved f.eks. bedre planlægning af offentlige parker med træer og buske, som ikke kræver megen vedligeholdelse,

X.  der henviser til, at det for at gøre fremskridt mod en miljømæssig effektiv håndtering af bioaffald er nødvendigt, at affaldshåndteringen betragtes ud fra et integreret perspektiv i energi- og jordbundsbeskyttelsespolitikkerne og i overensstemmelse med målsætningerne for modvirkning af klimaændringerne; der henviser til, at en yderligere fordel er bevarelsen af den biologiske mangfoldighed, når behandlet bioaffald anvendes som erstatning for tørv, og vådområdernes økosystemer derved beskyttes,

Y.  der henviser til, at anaerob nedbrydning med henblik på fremstilling af biogas af bioaffald kan yde et værdifuldt bidrag til en bæredygtig ressourceforvaltning i EU og til at opfylde EU's mål for vedvarende energi på en bæredygtig måde,

Z.  der henviser til, at det er nødvendigt at betragte bioaffald som en værdifuld naturlig ressource, der kan anvendes til fremstilling af kompost af høj kvalitet, hvilket bidrager til at bekæmpe jordbundsforringelsen i EU ved at opretholde jordens produktivitet, formindske anvendelse af kunstgødning i landbruget, navnlig fosforbaseret kunstgødning, og forøge jordens vandoptagelseskapacitet,

AA.  der henviser til de forskellige affaldshåndteringsordninger, der anvendes i medlemsstaterne, og til, at deponering af affald fortsat er den mest anvendte metode til bortskaffelse af fast kommunalt affald i EU, selv om det er den dårligste løsning for miljøet,

AB.  der understreger den miljømæssige fordel ved at bruge bioaffald til produktion af brændstof til transport,

AC.  der henviser til, at den videnskabelige forskning og teknologiske innovation på området for håndtering af bioaffald bør fremmes,

AD.  der henviser til, at særskilt indsamling gør det muligt at undgå forurening og fremmer målsætningen om at få kompost af høj kvalitet, levere kvalitetsmaterialer til genanvendelse af bioaffald og gøre energiudnyttelsen mere effektiv,

AE.  der henviser til, at tilgængelige undersøgelser og erfaringerne i medlemsstaterne viser, at det er vigtig med særskilt indsamling, som både er gennemførlig og miljømæssigt og økonomisk bæredygtig, og at særskilt indsamling bør gøres obligatorisk; der henviser til, at særskilt indsamling bør være en forudsætning for fremstilling af kompost af høj kvalitet,

Lovgivning

1.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at revidere den eksisterende lovgivning vedrørende bioaffald med henblik på, i overensstemmelse med nærhedsprincippet og inden udgangen af 2010, at udarbejde et forslag til et særdirektiv, der bl.a. omfatter følgende:

   indførelse af en obligatorisk ordning med særskilt indsamling for medlemsstaterne, undtagen hvor dette af miljømæssige og økonomiske årsager ikke er nogen hensigtsmæssig løsning
   genanvendelse af bioaffald
   kvalitetsbaseret klassifikation af de forskellige typer kompost, der stammer fra bioaffald;

2.  opfordrer Kommissionen til som led i de nationale emissionsplaner at angive CO2-reduktioner, der opnås ved genanvendelse og kompostering af organisk affald;

3.  bemærker, at en fremtidig EU-ramme vil give retlig vejledning og klarhed for mange medlemsstater og vil tilskynde dem til at foretage investeringer i forbindelse med håndtering af bioaffald; opfordrer Kommissionen til at støtte medlemsstaterne i forbindelse med indførelse af affaldssorteringssystemer og til at opstille bindende og ambitiøse målsætninger for genanvendelsen af dette affald;

4.  erindrer om, at det i artikel 8, stk. 2, nr. iv) i Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram 2001-2010 af 22. juli 2002 blev pålagt Kommissionen at udarbejde lovgivning om biologisk nedbrydeligt affald som et prioriteret tiltag med henblik på at opfylde målsætningen om bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald, men at der selv otte år senere ikke er blevet fremsat noget lovgivningsforslag, hvilket er uacceptabelt,

5.  opfordrer Kommissionen til i sin konsekvensanalyse at udarbejde et forbedret system til håndtering af bioaffald i forbindelse med genanvendelse af separat indsamlet bioaffald, brug af kompostering til gavn for landbrug og miljø, mekaniske/biologiske behandlingsmuligheder og brugen af bioaffald som energikilde; mener, at denne konsekvensanalyse bør anvendes som grundlag for udarbejdelsen af nye EU-retlige rammer om biologisk nedbrydeligt affald;

Anvendelse

6.  opfordrer Kommissionen til i fællesskab med medlemsstaterne at fastsætte kriterier for fremstilling og anvendelse af kompost af høj kvalitet og til at vedtage minimumskrav til slutprodukter, jf. artikel 6 i affaldsrammedirektivet, hvilket giver mulighed for en kvalitetsinddeling, som dækker de forskellige former for anvendelse af kompost, der fremstilles ved behandling af bioaffald, inden for rammerne af en strategi baseret på en integreret tilgang, der ud over produktets kvalitet også garanterer dets sporbarhed og sikker anvendelse af det;

Energi

7.  anser anaerob nedbrydning for at være særlig velegnet til bioaffald, fordi det giver næringsrige jordforbedringsmidler, fermentat og også biogas, som er vedvarende energi, der kan omdannes til biometan eller anvendes til fremstilling af grundlastelektricitet;

8.  mener, at en afgørende forudsætning for at gøre forbrænding af bioaffald til et brugbart alternativ i affaldshierarkiet er, at den kobles sammen med energigenvinding;

9.  understreger, at der ved anvendelse af bioaffald til energiformål skal tages hensyn til energieffektivitet og bæredygtig udvikling, og at dette affald derfor bør anvendes på en så effektiv måde som muligt; gentager derfor, at særskilt indsamling er en væsentlig forudsætning for at efterkomme direktivet om deponering af affald(14), for at få bioaffald af høj kvalitet til genanvendelse og for at forbedre energigenvindingseffektiviteten;

10.  bemærker, at alle teknologiske redskaber og muligheder, som maksimerer genanvendelse af ressourcer eller fremstilling af biogas, bør lades åbne for at undgå deponering af affald og øge omfanget af genanvendelse og fremstilling af biogas;

11.  mener, at bioaffald udgør en værdifuld vedvarende ressource til produktion af elektricitet og biobrændstof til transport og til tilførsel til gasnettet, via omdannelse af biogas til biomethan (især methan - 50 %-75 % - og kuldioxid), og opfordrer Kommissionen til at analysere og fremme mulighederne for anvendelse af bioaffald til produktion af biogas;

12.  understreger, at omdirigeringen af bioaffald fra deponering bør øges; bemærker i denne forbindelse, at bioaffald kan bidrage til EU's mål om 20 % vedvarende energi inden 2020 og målene i EU-direktivet om brændstofkvalitet; minder om, at direktivet om vedvarende energi understøtter brugen af alle former for biomasse, herunder biologisk affald til energiformål, som en vedvarende energikilde, og at biobrændstoffer fra affald tæller dobbelt mod målet om 10 % vedvarende energi i transportsektoren; opfordrer derfor medlemsstaterne til i deres nationale lovgivning som led i en integreret affaldshierarki-politik at overveje udnyttelse af energien fra den bionedbrydelige del af affald og opfordrer dem til at videregive bedste praksis-idéer;

Forskning og innovation

13.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at opmuntre til og støtte videnskabelig forskning og teknologisk innovation på området for håndtering af bioaffald;

14.  opfordrer Kommissionen til yderligere at engagere sig i forskning i metoder til behandling af bioaffald for bedre at kunne måle nyttevirkningen for jorden såvel som for energiudnyttelse og miljøbelastning;

Bevidstliggørelse og information

15.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme foranstaltninger til styrkelse af miljøbevidstheden med hensyn til bioaffald, især i skolerne og på de højere læreanstalter, med henblik på at fremme bedre adfærdsmønster for affaldsforebyggelse, bæredygtig håndtering af bioaffald og fast kommunalt affald og gøre borgerne bevidste om affaldsforebyggelse og genvinding samt fordelene ved særskilt indsamling og biologisk behandling af bioaffald; understreger i denne forbindelse den vigtige rolle, som byer, kommuner og kommunale virksomheder spiller i forbindelse med rådgivning og formidling af information til borgerne om forebyggelse af affald;

Miljømæssige aspekter

16.  mener, at behandlet bioaffald bør anvendes til bevaring af organisk materiale og fuldførelse af næringsstoffernes kredsløb, navnlig for så vidt angår fosfat, ved at det genanvendes i jorden, og opfordrer derfor Kommissionen til at anerkende, at det bør undersøges, hvordan forskellige politikker bidrager til at reducere det uacceptabelt hurtige forbrug af verdens fosfatressourcer;

17.  betoner nødvendigheden af at betragte bioaffald uden skadelige stoffer som en værdifuld naturressource til fremstilling af kvalitetskompost;

18.  mener, at landbrugets fremtid også afhænger af, at jordens frugtbarhed bevares og genoprettes; konstaterer, at anvendelse af kvalitetskompost i landbruget kan bidrage til at bevare jordens produktivitet, øge vandbindingen og evnen til at lagre kulstof og begrænse anvendelsen af syntetiske gødningsstoffer; understreger medlemsstaternes rolle med hensyn til at sikre anvendelse af kvalitetskompost på landbrugsjord;

19.  påpeger, at det under komposteringen kan være vanskeligt at kontrollere udslippet af gasser fra de stoffer, der er deponeret, hvilket kan udgøre en alvorlig fare for miljøet og atmosfæren; erindrer om, at korrekt kompostering navnlig af kommunalt bioaffald også kræver, at grundvandet beskyttes mod nedsivende vand fra komposteringsanlægget;

20.  understreger, at med henblik på at nå målene på forskellige niveauer (bekæmpelse af klimaopvarmningen, jordbundsforringelse og jorderosion; opnåelse af målene for vedvarende energi) er en kombination af kompostering og gæring af selektivt indsamlet bioaffald, hvis det er muligt, absolut at foretrække og bør fremmes;

21.  opfordrer derfor Kommissionen til at foreslå nationale mål for genanvendelse af bioaffald for at begrænse den mængde bioaffald, der går til de mindst ønskværdige former for affaldshåndtering såsom deponering og forbrænding;

Overholdelse af direktivet om deponering af affald

22.  erindrer om, at håndteringen af bioaffald bør følge det hierarki, der generelt gælder for affaldshåndtering: forebyggelse, genanvendelse, andre former for udnyttelse, bl.a. til energiformål, og som sidste løsning bortskaffelse i form af deponering (art. 5 i direktiv 1999/31/EF samt direktiv 2008/98/EF(15)); opfordrer Kommissionen til at føre endnu strengere tilsyn med, at bestemmelserne om deponering overholdes og anvendes overalt i Fællesskabet;

23.  konstaterer, at de enkelte medlemsstater har forskellige nationale lovgivningsforanstaltninger og forskellige affaldshåndteringsordninger, og at deponering forsat er den mest udbredte metode til bortskaffelse af fast husholdningsaffald i Den Europæiske Union; opfordrer medlemsstaterne til at øge deres samarbejde og deres udveksling af bedste praksis, når det gælder håndtering af bioaffald;

24.  mener, at mekanisk-biologisk behandling er en effektiv metode, hvorved betydelige mængder forrådneligt affald kan frasorteres inden deponering med henblik på anvendelse i form af kompostering, anaerob nedbrydning og energigenvinding;

Økonomiske aspekter

25.  mener, at økonomiske incitamenter er nødvendige for at udvide denne særskilte indsamling og andre systemer til håndtering af bioaffald, der kan optimere ressourcegenvindingen;

26.  understreger, at forbedringer i håndteringen af bioaffald og harmoniseringen af kvalitetsstandarder for kompost er nødvendige for at fremme udviklingen af et europæisk marked for kompost;

27.  er af den opfattelse, at princippet om, at forureneren betaler, bør danne grundlag for godtgørelsen af de ekstraomkostninger, der opstår ved udledning af forurenende stoffer, således at de eksterne omkostninger ved spredning af bioaffald ikke væltes over på landbruget;

28.  understreger, at en vis infrastruktur allerede er på plads i mange medlemsstater, men at der er brug for økonomiske incitamenter for at skabe og etablere de potentielle markeder for kompost og fermentat samt bioenergi og biobrændstoffer fra bioaffald;

29.  understreger den miljømæssige fordel ved at bruge bioaffald til produktion af transportbrændstof; opfordrer medlemsstaterne til i betragtning af affaldshierarkiet at tage hensyn hertil, når de gennemfører det reviderede affaldsrammedirektiv, og opfordrer Kommissionen til at lade dette afspejle sig i dens gennemførelsesbestemmelser;

30.  opfordrer indtrængende Kommissionen til i alle nuværende eller supplerende undersøgelser, som den foretager af dette spørgsmål, at anføre, hvilke former for økonomiske incitamenter, midler eller støtte der kan tages i anvendelse eller indføres med henblik på udvikling og anvendelse af teknologier, der muliggør en korrekt håndtering af bioaffald;

o
o   o

31.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.
(2) EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
(3) EFT C 271 E af 7.11.2002, s. 154.
(4) EUT C 66 E af 20.3.2009, s. 29.
(5) EUT C 67 E af 18.3.2010, s. 44.
(6) EUT C 247 E af 15.10.2009, s. 18.
(7) EUT C 282 E af 6.11.2008, s. 281.
(8) EUT C 282 E af 6.11.2008, s. 138.
(9) EUT C 272 E af 9.11.2006, s. 59.
(10) EUT C 227 E af 21.9.2006, s. 599.
(11) EUT C 286 E af 27.11.2009, s. 81.
(12) EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 135.
(13) Notat fra Generalsekretariatet af 9. marts 2010, Rådsdokument 7307/10.
(14) Direktiv 1999/31/EF, betragtning 17.
(15) EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik