Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0286(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0145/2010

Внесени текстове :

A7-0145/2010

Разисквания :

PV 06/07/2010 - 16
CRE 06/07/2010 - 16

Гласувания :

PV 07/07/2010 - 8.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0267

Приети текстове
PDF 278kWORD 77k
Сряда, 7 юли 2010 г. - Страсбург
Промишлени емисии (комплексно предотвратяване и ограничаване на замърсяването) (преработен текст) ***II
P7_TA(2010)0267A7-0145/2010
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2010 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (преработена) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11962/2/2009 – C7-0034/2010),

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0844),

–  като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0002/2008),

–  като взе предвид Съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята позиция на първо четене(1),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 януари 2009 г.(2),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 9 октомври 2008 г.(3),

–  като взе предвид член 66 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0145/2010),

1.  Приема на второ четене изложената по-долу позиция;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) OВ C 87 E, 1.4.2010 г., стр. 191.
(2) ОВ С 182, 4.8.2009 г., стр. 46.
(3) ОВ С 325, 19.12.2008 г., стр. 60.


Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 7 юли 2010 г. с оглед приемането на Директива 2010/.../ЕC на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (преработена)
P7_TC2-COD(2007)0286

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2010/75/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност