Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0286(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0145/2010

Esitatud tekstid :

A7-0145/2010

Arutelud :

PV 06/07/2010 - 16
CRE 06/07/2010 - 16

Hääletused :

PV 07/07/2010 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0267

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 72k
Kolmapäev, 7. juuli 2010 - Strasbourg
Tööstusheited (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) ***II
P7_TA(2010)0267A7-0145/2010
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 7. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (11962/2/2009 – C7-0034/2010);

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0844);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0002/2008);

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7 ja artikli 192 lõiget 1;

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1);

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. jaanuari 2009. aasta arvamust(2);

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 9. oktoobri 2008. aasta arvamust(3);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 66;

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-0145/2010),

1.  võtab vastu allpool toodud teise lugemise seisukoha;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 87 E, 1.4.2010, lk 191.
(2) ELT C 182, 4.8.2009, lk 46.
(3) ELT C 325, 19.12.2008, lk 60.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 7. juulil 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/…/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud)
P7_TC2-COD(2007)0286

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2010/75/EL) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika