Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0286(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0145/2010

Ingivna texter :

A7-0145/2010

Debatter :

PV 06/07/2010 - 16
CRE 06/07/2010 - 16

Omröstningar :

PV 07/07/2010 - 8.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0267

Antagna texter
PDF 266kWORD 73k
Onsdagen den 7 juli 2010 - Strasbourg
Industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning) ***II
P7_TA(2010)0267A7-0145/2010
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juli 2010 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (11962/2/2009 – C7-0034/2010),

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0844),

–  med beaktande av artiklarna 251.2 och 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C6-0002/2008),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–  med beaktande av artiklarna 294.7 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen(1),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 14 januari 2009(2),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 9 oktober 2008(3),

–  med beaktande av artikel 66 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0145/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 87 E, 1.4.2010, s. 191.
(2) EUT C 182, 4.8.2009, s. 46.
(3) EUT C 325, 19.12.2008, s. 60.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 7 juli 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/…/EU om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning)
P7_TC2-COD(2007)0286

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2010/75/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy