Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0161(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0163/2010

Předložené texty :

A7-0163/2010

Rozpravy :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Hlasování :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 22/09/2010 - 5.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Přijaté texty
PDF 790kWORD 595k
Středa, 7. července 2010 - Štrasburk
Pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ***I
P7_TA(2010)0269A7-0163/2010
Text
 Úplné znění

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (KOM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))
POZMĚŇOVACÍ NÁVRH PARLAMENTU(2)
k návrhu Komise

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Návrh byl pozměněn dne 7. července 2010 takto(1):

(1) Věc byla postoupena zpět do výboru v souladu s čl. 57 odst. 2 druhým pododstavcem (A7-0163/2010).
(2)* Politické pozměňovací návrhy: nový či pozměněný text je vyznačen tučnou kurzívou , vypuštěný text je indikován znakem ▌


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,
kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy
(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 50, čl. 53 odst. 1, článek 62 a článek 144 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(2),

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Finanční krize v letech 2007/2008 odhalila závažné nedostatky ve finančním dohledu jak v konkrétních případech, tak ve vztahu k finančnímu systému jako celku. Organizace dohledu na úrovni jednotlivých členských států pokulhává za realitou integrovaných a vzájemně propojených evropských finančních trhů, na kterých mnoho finančních firem působí přes hranice ▌. Krize odhalila nedostatky v oblasti spolupráce, koordinace, jednotného uplatňování práva Unie a důvěry mezi vnitrostátními orgány dohledu.

(1a)  Evropský parlament pravidelně vyzýval k posílení skutečně rovných podmínek pro všechny zúčastněné subjekty na úrovni Unie a současně poukazoval na závažné případy selhání dohledu Unie nad stále integrovanějšími finančními trhy.

(2)  Skupina odborníků na vysoké úrovni vedená Jacquesem de Larosièrem ve své zprávě vypracované na žádost Komise a zveřejněné dne 25. února 2009 (Larosièrova zpráva) došla k závěru, že rámec dohledu by měl být posílen, aby se snížilo riziko a závažnost budoucích finančních krizí. Doporučila proto dalekosáhlé reformy struktury dohledu nad finančním sektorem v Evropské unii. Larosièrova zpráva dále dospěla k závěru, že by měl být vytvořen Evropský systém orgánů finančního dohledu (ESFS), který by se skládal ze tří evropských orgánů dohledu (ESA) – jednoho pro bankovnictví, jednoho pro sektor cenných papírů a jednoho pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění – a že by měl být zřízen Evropský výbor pro systémová rizika.

(3)  Ve svém sdělení ze dne 4. března 2009 nazvaném „Urychlit oživení evropské ekonomiky“(4) Komise navrhla předložení legislativních návrhů týkajících se zřízení ESFS a ve sdělení ze dne 27. května 2009 nazvaném „Evropský finanční dohled“(5) uvedla podrobnější informace o možné architektuře tohoto nového rámce dohledu.

(4)  Ve svých závěrech ze dne 19. června 2009 Evropská rada doporučila zřízení Evropského systému orgánů finančního dohledu, který by se měl skládat ze tří ESA. Systém by se měl zaměřit na zvýšení kvality a jednotnosti vnitrostátního dohledu, posílení kontroly nad skupinami s přeshraniční působností, vytvoření jednotného evropského kodexu, který by se vztahoval na všechny finanční instituce na vnitřním trhu, a zajištění vhodné harmonizace kritérií a metod, které budou příslušné orgány používat při posuzování rizika úvěrových institucí. Evropská rada zdůraznila, že orgány ESA by také měly disponovat pravomocí dohledu nad ratingovými agenturami, a vyzvala Komisi, aby připravila konkrétní návrhy pro zajištění stěžejní úlohy ESFS v krizových situacích.

(5)  Dne 23. září 2009 přijala Komise návrhy tří nařízení zřizujících ESFS, zahrnující zřízení tří orgánů ESA.

(6)  Má-li ESFS účinně fungovat, je nutné provést změny právních předpisů Unie v oblasti fungování zmíněných tří orgánů ESA. Tyto změny se týkají vymezení rozsahu některých pravomocí orgánů ESA začlenění některých pravomocí ▌stanovených právními předpisy Unie a změn k zajištění řádného a účinného fungování v rámci ESFS.

(7)  Zřízení tří ▌orgánů ESA by mělo být doprovázeno vytvořením jednotného kodexu, aby se zajistila důsledná harmonizace a jednotné uplatňování, a tím se přispělo k účinnějšímu fungování vnitřního trhu. ▌

(7a)  Nařízení o zřízení ESFS stanoví, že orgány ESA mohou v oblastech konkrétně stanovených příslušnými právními předpisy připravovat návrhy technických norem, které se předkládají Komisi ke schválení v souladu s články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů. Tato směrnice určuje první soubor takových oblastí a neměla by se dotýkat zařazení dalších oblastí v budoucnosti.

(7b)  Příslušné právní předpisy by měly definovat oblasti, v nichž mají orgány ESA pravomoc připravovat návrhy technických norem, a způsob jejich schvalování. Zatímco v případě aktů v přenesené pravomoci musí příslušné právní předpisy stanovit prvky, podmínky a specifikace, jak je podrobně uvedeno v článku 290 SFEU, v případě prováděcích aktů by měly být pravidla a obecné zásady pro mechanismy kontroly stanoveny na základě rozhodnutí 1999/468/ES až do přijetí nařízení uvedeného v článku 291 SFEU.

(8)  V rámci identifikace oblastí technických norem by se měla nalézt přiměřená rovnováha při vytváření jednotného souboru harmonizovaných pravidel a předejít zbytečně komplikované regulaci a vymáhání. Měly by být vybrány pouze takové oblasti, v nichž konzistentní technická pravidla významně a efektivně přispějí k dosažení cílů příslušných právních předpisů, přičemž musí být zajištěno, aby politická rozhodnutí přijímaly svými obvyklými postupy Evropský parlament, Rada a Komise.

(9)  Problematika, která je předmětem technických norem, by měla být skutečně technická, takže jejich příprava bude vyžadovat odborné znalosti odborníků v oblasti dohledu. Technické normy, které byly přijaty jako akty v přenesené pravomoci, by měly dále rozvíjet, upřesňovat a určovat podmínky důsledné harmonizacejednotného uplatňování pravidel obsažených v základních nástrojích přijímaných Evropským parlamentem a Radou a doplňovat nebo měnit jiné než podstatné prvky legislativního aktu. Na druhé straně by technické normy přijaté jako prováděcí předpisy měly stanovit podmínky pro jednotné uplatňování právně závazných aktů EU. Technické normy by neměly umožňovat politickou volbu. ▌

(9a)  V případě aktů v přenesené pravomoci je vhodné zavést postup přijímání technických norem stanovený v článku 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010 [EBA], nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA] a nařízení (EU) č. …/2010 [EIOPA]. Prováděcí normy by měly být přijímány postupem uvedeným v článku 7e nařízení (EU) č. .../2010 [EBA], nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA] a nařízení (EU) č. …/2010 [EIOPA]. Evropská rada podpořila tzv. Lamfalussyho čtyřúrovňový přístup, aby se postup při vypracování právních předpisů Uniie ve finanční oblasti stal efektivnějším a transparentnějším. Komise se zmocňuje k přijetí prováděcích aktů v mnoha oblastech a platí rozsáhlá řada nařízení a směrnic úrovně 2 přijatých Komisí. V případě, že technické normy mají dále rozpracovat, upřesnit nebo určit podmínky uplatňování těchto opatření úrovně 2, měly by být přijaty až poté, co je toto opatření úrovně 2 přijato, a měly by respektovat jeho obsah.

(9b)  Závazné technické normy přispívají k jednotnému kodexu právních předpisů v oblasti finančních služeb, jak potvrdila Evropská rada ve svých závěrech z června roku 2009. Jelikož některé požadavky legislativních aktů EU nejsou v současné fázi plně harmonizovány a v souladu se zásadou obezřetnosti v oblasti dohledu, vytváření a upřesňování závazných technických norem, specifikace nebo určování podmínek uplatňování těchto požadavků by nemělo bránit členským státům, aby požadovaly dodatečné informace nebo ukládaly přísnější požadavky. Technické normy by proto měly umožňovat členským státům, aby tak v konkrétních oblastech činily, pokud tyto právní akty takovou možnost rozhodování v otázkách obezřetnosti připouštějí.

(10)  Jak je stanoveno v nařízeních o zřízení ESFS, měly by evropské orgány dohledu před předložením technických norem Komisi v případě potřeby uspořádat otevřené veřejné konzultace o technických normách a provést analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů.

(11)  Nařízení o zřízení ESFS stanoví mechanismus pro urovnávání sporů mezi příslušnými vnitrostátními orgány dohledu. V případě, že příslušný orgán nesouhlasí s postupem nebo obsahem opatření či nečinností jiného příslušného orgánu v oblastech uvedených v právních předpisech Unie podle nařízení (EU) č. .../2010 [EBA], nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA] a nařízení (EU) č. .../2010 [EIOPA], ve kterých příslušné právní předpisy vyžadují spolupráci, koordinaci nebo společné rozhodování příslušných vnitrostátních orgánů z více než jednoho členského státu, měly by orgány ESA být schopny na žádost dotčeného příslušného orgánu pomoci orgánům dosáhnout dohody ve lhůtě stanovené orgány ESA, která zohledňuje veškeré relevantní lhůty v příslušných právních předpisech a naléhavost a složitost sporu. Pokud takový spor přetrvává, měly by být orgány ESA schopny záležitost urovnat.

(12)  Čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. .../2010 [EBA], nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA] a nařízení (EU) č. .../2010 [EIOPA] o možnosti řešení sporů v nařízeních o zřízení ESFS obecně nevyžadují následné změny příslušných právních předpisů. Avšak v těch oblastech, kde již příslušné právní předpisy zavedly určitou formu nezávazného zprostředkování nebo kde existují lhůty k přijetí společných rozhodnutí jedním či více příslušnými vnitrostátními orgány, jsou zapotřebí změny s cílem zajistit jasnost a minimální narušení procesu dosahování společného rozhodnutí, avšak takovým způsobem, aby v případě potřeby orgány ESA mohly spory vyřešit. Závazný postup pro urovnávání sporů má řešit situace, kdy příslušné orgány dohledu nemohou mezi sebou vyřešit procedurální či věcné otázky týkající se souladu s právem Unie.

(12a)  Tato směrnice by tudíž měla určit situace, ve kterých může vznikat potřeba řešit procedurální nebo věcnou otázku týkající se souladu s právem Unie a orgány dohledu přitom nemusí být schopny danou záležitost vyřešit samy. V takových situacích by měl některý z orgánů podílejících se na dohledu předložit záležitost příslušnému evropskému orgánu dohledu. Tento evropský orgán dohledu by měl jednat v souladu s postupem stanoveným ve zřizovacím nařízení a v této směrnici. Měl by mít možnost požadovat od dotyčných příslušných orgánů, aby za účelem urovnání dané záležitosti a zajištění souladu s právem Unie podnikly určitá opatření nebo od nich upustily, a to se závaznou platností pro tyto příslušné orgány. V případech, kdy příslušné právní předpisy Unie přenechávají právo rozhodování členským státům, by neměla rozhodnutí evropského orgánu dohledu nahrazovat výkon tohoto práva příslušející v souladu s právem Unie příslušným orgánům.

(13)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu(6) stanoví zprostředkování nebo společná rozhodnutí, pokud jde o určení významných poboček pro účely členství v kolegiu dohledu, validaci modelu a hodnocení rizika skupiny. Ve všech těchto oblastech by změna měla jasně stanovit, že v případě sporu během stanovené časové lhůty může Evropský orgán pro bankovnictví spor vyřešit uplatněním procesu uvedeného v nařízení (EU) č. …/2010 [EBA]. Tento přístup ozřejmuje, že i když Evropský orgán pro bankovnictví by neměl nahradit výkon vlastního rozhodnutí příslušných orgánů dohledu v souladu s právními předpisy Unie, spory mohou být řešeny a spolupráce posílena dříve, než je učiněno či zveřejněno konečné rozhodnutí ve vztahu k instituci.

(14)  Aby se zajistil hladký přechod stávajících úkolů ▌Evropského výboru orgánů bankovního dohledu (CEBS), Evropského výboru orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS) a Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) na nové orgány ESA, měly by být odkazy na tyto výbory nahrazeny ve všech příslušných právních předpisech odkazy na Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a na Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(14a)  Uvedení postupu projednávání ve výborech do souladu se SFEU, zejména s jejími články 290 a 291, by mělo proběhnout postupně a tento proces by měl být plně dokončen během tří let. S cílem zohlednit technický vývoj na finančních trzích a specifikovat požadavky stanovené v pozměněných směrnicích, měla by mít Komise pravomoc přijmout opatření prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 SFEU.

(14b)  Evropský parlament a Rada by měly mít možnost proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady by tuto lhůtu mělo být možno prodloužit o tři měsíce v případě, že se jedná o oblasti důležitého zájmu. Evropský parlament a Rada mohou ostatní instituce informovat o svém záměru námitky nevyslovit. Takové časné schválení aktů v přenesené pravomoci je obzvláště vhodné, jestliže je třeba dodržet lhůty, např. v případě harmonogramů stanovených v základním aktu, podle nichž má Komise přijímat akty v přenesené pravomoci.

(14c)  V prohlášení č. 39 k článku 290 Smlouvy o fungování EU, připojeném k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu podepsanou dne 13. prosince 2007, vzala tato konference na vědomí záměr Komise pokračovat při vypracovávání návrhů aktů v přenesené pravomoci v oblasti finančních služeb v konzultacích s odborníky jmenovanými členskými státy, a to v souladu se svými zavedenými postupy.

(15)  Nová architektura dohledu zřízená ESFS bude vyžadovat, aby vnitrostátní orgány dohledu úzce spolupracovaly s orgány ESA. Změny příslušných právních předpisů by měly zajistit, že vykonávání povinnosti sdílení informací obsažené v nařízeních ▌kterými se orgány ESA zřizují, nebrání žádné právní překážky.

(15a)  Důvěrné informace vyměněné mezi příslušnými orgány a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy nebo Evropským výborem pro systémová rizika nebo těmto orgánům předané by měly podléhat povinnosti zachování profesního tajemství, která platí pro osoby zaměstnané nebo dříve zaměstnané u příslušných orgánů, které informace získají.

(16)  Nařízení o zřízení ESFS ▌stanoví, že orgány ESA mohou navazovat kontakty s orgány dohledu ze třetích zemí a napomáhají při přípravě rozhodnutí o rovnocennosti týkajících se režimů dohledu ve třetích zemích. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů(7) a směrnice 2006/48/ES by měly být změněny, aby se orgánům ESA umožnilo zavést dohody o spolupráci s třetími zeměmi a vyměňovat informace v případech, kdy uvedené třetí země mohou zaručit ochranu služebního nebo profesního tajemství.

(17)  Existence jediného konsolidovaného seznamu či rejstříku pro každou kategorii finančních firem v Evropské unii, což je nyní úkolem všech příslušných vnitrostátních orgánů, zlepší transparentnost a bude lépe odrážet realitu jednotného finančního trhu. Orgánům ESA by měla být uložena povinnost zřídit, zveřejňovat a pravidelně aktualizovat rejstříky a seznamy finančních subjektů v rámci Evropské unie. To se týká seznamu povolení úvěrovým institucím udělených vnitrostátními orgány dohledu. Rovněž se to týká rejstříku všech investičních podniků a seznamu regulovaných trhů podle směrnice 2004/39/ES. Podobně by orgánu ESMA měla být uložena povinnost zřídit, zveřejnit a pravidelně aktualizovat seznamy schválených prospektů a osvědčení o schválení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování ▌(8).

(18)  V těch oblastech, kde mají orgány ESA povinnost připravovat návrhy technických norem, by uvedené návrhy měly být předkládány Komisi do tří let od zřízení těchto orgánů ESA, nebyla-li příslušným nařízením stanovena jiná lhůta.

(18a)  Úkoly orgánu ESMA v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry(9) by se neměly dotknout pravomoci Evropského systému centrálních bank podporovat plynulé fungování platebních systémů v souladu s čl. 127 odst. 2 čtvrtou odrážkou SFEU.

(18b)  Technické normy, které má vytvořit orgán EIOPA v souladu s touto směrnicí a v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi(10), by se neměly dotknout pravomocí členských států, pokud jde o obezřetnostní požadavky na tyto instituce podle směrnice 2003/41/ES.

(18c)  Podle čl. 13 odst. 5 směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, může příslušný orgán domovského členského státu přenést schvalování prospektu na příslušný orgán jiného členského státu, pokud s tím tento orgán souhlasí. Čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA] požaduje, aby takové dohody o delegování byly příslušnému orgánu oznámeny nejméně jeden měsíc před zahájením jejich účinnosti. S ohledem na zkušenosti z přenášení schválení podle směrnice 2003/71/ES, která zahrnuje kratší lhůty, je nicméně vhodné ustanovení čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA] na tuto situaci neuplatnit.

(18d)  Orgány ESA by v této fázi neměly vytvářet návrhy technických norem týkající se stávajících požadavků na to, aby osoby, které skutečně řídí činnost investičních podniků, úvěrových institucí, SKIPCP a jejich správcovských společností, měly dostatečně dobrou pověst a dostatečné množství zkušeností, aby se zajistilo řádné a obezřetné řízení z jejich strany. S ohledem na důležitost těchto požadavků by však orgány ESA měly dát přednost tomu, aby v pokynech určily nejlepší postupy a zajistily přibližování dohledových a obezřetnostních postupů k těmto osvědčeným postupům. Měly by činit totéž i pokud jde o obezřetnostní požadavky týkající se skutečného sídla nebo správního ústředí těchto institucí.

(18e)  Účelem vytváření návrhů technických norem v souvislosti s přístupem založeným na interním ratingu, pokročilým přístupem k měření a na přístupech zohledňujících vnitřní model tržního rizika, jak je uvedeno v této směrnici, by mělo být zajištění kvality a robustnosti takových přístupů, jakož i důslednost jejich přezkoumávání ze strany příslušných orgánů. Tyto normy by měly příslušným orgánům umožňovat, aby institucím povolily vyvíjet rozdílné přístupy založené na jejich zkušenostech a zvláštních podmínkách, v rámci požadavků směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES a s výhradou požadavků technických norem.

(19)  Jelikož cílů této směrnice, konkrétně zlepšení fungování vnitřního trhu díky zajištění vysoké, efektivní a jednotné úrovně obezřetnostní regulace a dohledu, ochrany vkladatelů, investorů a oprávněných osob, a tím podniků a spotřebitelů, ochrany integrity, účinnosti a správného fungování finančních trhů, zachovávání stability a udržitelnosti finančního systému, udržování reálné ekonomiky, zajišťování veřejných financí a posilování mezinárodní koordinace dohledu, nemohou dostatečným způsobem dosáhnout samotné členské státy a lze jich lépe dosáhnout s ohledem na rozsah opatření na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je pro dosažení uvedených cílů nezbytné.

(19a)  Komise by měla do 1. ledna 2014 podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tom, že orgány ESA předložily návrh technických norem uvedených v této směrnici a měla by předložit vhodné návrhy.

(20)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry(11), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu ▌(12), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu)(13), směrnice 2003/41/ES ▌(14), směrnice 2003/71/ES, směrnice 2004/39/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu ▌(15), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu(16), směrnice 2006/48/ES ▌(17), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí(18) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)(19) by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 98/26/ES

Směrnice 98/26/ES se mění takto:

1)  V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:"

3.  Členský stát uvedený v odstavci 2 okamžitě uvědomí Evropský výbor pro systémová rizika, ostatní členské státy a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č …/2010(20)(ESMA).

"

2)  V čl. 10 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

Členské státy určí systémy a příslušné provozovatele systémů, kteří spadají do oblasti působnosti této směrnice, oznámí je orgánu ESMA a sdělí mu, které orgány byly určeny v souladu s čl. 6 odst. 2. Orgán ESMA zveřejní tyto informace na svých internetových stránkách.

2a)  Vkládá se nový článek 10a, který zní:"

Článek 10a

1.  Příslušné orgány pro účely této směrnice spolupracují s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy v souladu s nařízením (EU) č .../2010 [ESMA].

2.  Příslušné orgány neprodleně poskytnou orgánu ESMA veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své povinnosti podle článku 20 nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA].

"

Článek 2

Změny směrnice 2002/87/ES

Směrnice 2002/87/ES se mění takto:

1)  Článek 4 se mění takto:

a)  Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

2.  Koordinátor určený v souladu s článkem 10 informuje mateřský podnik v čele skupiny, nebo pokud mateřský podnik neexistuje, informuje regulovaný podnik s nejvyšší bilanční sumou v nejvýznamnějším finančním sektoru ve skupině o tom, že skupina byla určena za finanční konglomerát, a o určení koordinátora. Koordinátor rovněž informuje příslušné orgány, které povolily regulované podniky ve skupině, a příslušné orgány členského státu, ve kterém má sídlo smíšená finanční holdingová společnost, a Smíšený výbor evropských orgánů dohledu zřízený článkem 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 [EBA], nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 [EIOPA] a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.…/2010 [ESMA](21) (dále jen ‚smíšený výbor‘).

"

b)  Doplňuje se nový odstavec ▌, který zní:"

3.  JCESA zveřejní na své internetové stránce seznam určených finančních konglomerátů a seznam aktualizuje. Tyto informace jsou dostupné pomocí hypertextového odkazu na internetových stránkách každého z evropských orgánů dohledu.

"

1a)  V čl. 9 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

   ca) vytvoření strategie řešení problémů, která je pravidelně aktualizována a nejméně jednou ročně přezkoumávána a která zahrnuje strukturovaný mechanismus včasné intervence, pohotová nápravná opatření a pohotovostní plán pro případ úpadku.
"

1b)  Název oddílu 3 se nahrazuje tímto:"

OPATŘENÍ K USNADNĚNÍ DOPLŇKOVÉHO DOZORU A DOZORU NA EVROPSKÉ ÚROVNI

"

1c)  V oddílu 3 se vkládá tento článek:"

Článek -10

Smíšený výbor v souladu s článkem 42 nařízení (EU) č. .../2010 [EBA], nařízení (EU) č. .../2010 [EIOPA] a nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA] zajistí ve všech odvětvích i státech soulad s právními předpisy Evropské unie.

"

1d)  V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

1.  Pro zajištění vhodného doplňkového dozoru nad regulovanými podniky ve finančním konglomerátu je určen jediný koordinátor příslušný pro koordinaci a výkon doplňkového dozoru z řad příslušných orgánů dotčených členských států, včetně orgánů členského státu, ve kterém má sídlo smíšená finanční holdingová společnost. Na internetových stránkách JCESA se zveřejní totožnost koordinátora.

"

1e)  V čl. 11 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

V zájmu usnadnění doplňkového dozoru a jeho vybudování na širokém právním základě zavedou koordinátor a jiné dotyčné příslušné orgány a v případě potřeby ostatní dotyčné příslušné orgány vzájemné koordinační dohody. Koordinační dohody mohou koordinátorovi svěřovat další úkoly a mohou upřesňovat postupy pro dotyčné příslušné orgány při rozhodování podle článků 3 a 4, čl. 5 odst. 4, článku 6, čl. 12 odst. 2 a článků 16 a 18 a pro spolupráci s ostatními příslušnými orgány.

V souladu s článkem 8 a s postupem stanoveným v článku 42 nařízení (EU) č. …/2010 [EBA], nařízení (EU) č. …/2010 [EIOPA] a nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA] JCESA vytvoří pokyny zaměřené na sbližování praxe dohledu s ohledem na konzistenci koordinačních dohod o dohledu v souladu s článkem 131a směrnice 2006/48/ES a čl. 248 odst. 4 směrnice 2009/138/ES.

"

1f)  V čl. 12 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:"

Příslušné orgány si mohou rovněž vyměňovat informace, které mohou být nutné pro plnění jejich úkolů, o regulovaných podnicích ve finančním konglomerátu v souladu se sektorovými předpisy s těmito orgány: centrální banky, Evropský systém centrálních bank, Evropská centrální banka a Evropský výbor pro systémová rizika v souladu s článkem 21 nařízení (EU) č. …/2010 [ESRB].

"

1g)  Vkládá se nový článek, který zní:"

Článek 12a

1.  Příslušené orgány spolupracují pro účely této směrnice s JCESA v souladu s nařízením (EU) č. .../2010 [EBA], nařízením (EU) č. …/2010 [EIOPA] a nařízením (EU) č. …/2010[ESMA].

2.  Příslušené orgány bezodkladně poskytnou JCESA veškeré informace nezbytné k tomu, aby tyto orgány mohly plnit své povinnosti podle článku 20 nařízení (EU) č. .../2010 [EBA], nařízení (EU) č. …/2010 [EIOPA] a nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].‚.

"

1h)  V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

1.  Členské státy zajistí, aby na jejich území neexistovaly žádné právní překážky, které by bránily fyzickým a právnickým osobám zahrnutým do doplňkového dozoru, bez ohledu na to, zda se jedná o regulované podniky či nikoli, vyměňovat si mezi sebou informace, které mohou být významné pro účely doplňkového dozoru, a vyměňovat si informace v souladu s touto směrnicí a s evropskými orgány dohledu podle článku 20 nařízení (EU) č. .../2010 [EBA], nařízení (EU) č. …/2010 [EIOPA] a nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA], v případě potřeby prostřednictvím JCESA.

"

1i)  V článku 16 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

Aniž je dotčen čl. 17 odst. 2, mohou JCESA a členské státy určit, jaká opatření mohou příslušné orgány přijmout ohledně smíšených finančních holdingových společností. V souladu s článkem 8 a s postupem stanoveným v článku 42 nařízení (EU) č. .../2010 [EBA], nařízení (EU) č. …/2010 [EIOPA] a nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA] mohou vytvořit pokyny pro opatření vztahující se k smíšeným finančním holdingovým společnostem.

"

2)  V článku 18 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

Aniž jsou dotčeny sektorové předpisy, ověřují příslušné orgány v případě, kdy platí čl. 5 odst. 3, zda regulované podniky, jejichž mateřský podnik má sídlo ve třetí zemi, podléhají dozoru ze strany příslušného orgánu třetí země, který je rovnocenný dozoru stanovenému touto směrnicí pro doplňkový dozor nad regulovanými podniky uvedenými v čl. 5 odst. 2. Ověření provádí příslušný orgán, který by byl koordinátorem, kdyby se měla použít kritéria stanovená v čl. 10 odst. 2, na žádost mateřského podniku nebo kteréhokoli z regulovaných podniků povolených v Unii nebo z vlastního podnětu.

Tento příslušný orgán konzultuje ostatní dotyčné příslušné orgány a ▌ všechny použitelné pokyny, které jsou vypracovány prostřednictvím JCESA v souladu s články 8 a 2 nařízení (EU) č. .../2010 [EBA], nařízení (EU) č. …/2010 [EIOPA] a nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA]. Pro tento účel příslušný orgán věc konzultuje JCESA před přijetím rozhodnutí.

"

2a)  V článku 18 se vkládá nový odstavec, který zní:"

'1a.  V případě, že příslušný orgán rozhodne, že třetí země má rovnocenný dohled, na rozdíl o názoru jiného příslušného orgánu, může tento jiný příslušný orgán věc předložit JCESA, který může jednat v souladu s článkem 11 nařízení (EU) č. .../2010 [EBA], nařízení (EU) č. …/2010 [EIOPA] a nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

"

2b)  V článku 19 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2.  Aniž je dotčen čl. 218 odst. 1 a 2 SFEU, posuzuje Komise, jíž je nápomocen JCESA, Evropský bankovní výbor, Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Výbor pro finanční konglomeráty, výsledky jednání uvedených v odstavci 1 a výsledný stav.

"

3)  Název kapitoly III před článkem 20 se nahrazuje tímto:"

PŘENESENÉ PRAVOMOCI ▌

"

4)  V čl. 20 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

1.  Komise přijme v souladu s články 21, 21a a 21b prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci úpravy, které budou provedeny v této směrnici, a to v následujících oblastech:

     a) přesnější formulace definic uvedených v článku 2 s ohledem na pokrok na finančních trzích ve vztahu k uplatňování této směrnice;
     b) přesnější formulace definic uvedených v článku 2 s cílem zajistit důslednou harmonizaci a jednotné uplatňování této směrnice v Unii;
     c) sladění terminologie a úprava definic ve směrnici v souladu s následnými akty Unie o regulovaných podnicích a jiných souvisejících otázkách;
     d) přesnější definice metod výpočtu stanovených v příloze I beroucí v úvahu pokrok na finančních trzích a techniky finančního dohledu;
     e) koordinace předpisů přijatých podle článků 7 a 8 a přílohy II za účelem podpory důsledné harmonizace a jednotného uplatňování v rámci Unie.

"

5)  Článek 21 se mění takto:

   a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 20 odst. 1 se svěří Komisi na období čtyř let od vstupu této směrnice v platnost. Komise předloží zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o období stejné délky, pokud toto přenesení Evropský parlament nebo Rada podle článku 21a nezruší."
  

Vkládají se nové odstavce, které znějí:"

2a.  Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, uvědomí o této skutečnosti současně Evropský parlament i Radu.

2b.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi s výhradou podmínek stanovených v článcích 21a a 21b.

"

  

Odstavec 3 se zrušuje.

  

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:"

4.  JCESA může poskytovat obecné pokyny ohledně toho, zda je pravděpodobné, že ujednání o doplňkovém dozoru příslušných orgánů ve třetích zemích dosahují cílů doplňkového dozoru, jak jsou vymezeny v této směrnici, ve vztahu k regulovaným podnikům ve finančním konglomerátu, v jehož čele stojí podnik se sídlem mimo Unii. JCESA tyto pokyny průběžně přezkoumává a přihlíží ke všem změnám doplňkového dozoru prováděného takovými příslušnými orgány.

"

   e) Odstavec 5 se zrušuje.

6)  Vkládají se nové články, které znějí:"

Článek 21a

Zrušení přenesení pravomoci

1.  Přenesení pravomoci podle čl. 20 odst. 1 může Evropský parlament nebo Rada kdykoli zrušit.

2.  Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede přenesené pravomoci, jež by se mohly stát předmětem zrušení.

3.  Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm uvedených. Nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v něm uveden. Nedotýká se již platných aktů v přenesené pravomoci. Zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 21b

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta může prodloužit o tři měsíce.

2.  Pokud po uplynutí této lhůty nevznese Evropský parlament ani Rada námitku k aktu v přenesené pravomoci, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost v den, který je v něm uveden.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím tohoto období, pokud Evropský parlamentu i Rada sdělí Komisi svůj záměr nevznést žádné připomínky.

3.  Pokud Evropský parlament nebo Rada vysloví proti aktu v přenesené pravomoci námitky, nevstoupí tento akt v platnost. V souladu s článkem 296 SFEU orgán, který vznese námitku proti aktu v přenesené pravomoci, tuto námitku odůvodní.

Článek 21c

Technické normy

1.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice, mohou evropské orgány dohledu v souladu s článkem 42 nařízení (EU) č. …/2010 [EBA], nařízení (EU) č. …/2010 [EIOPA] a nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA] připravovat ▌:

   a) návrh regulačních norem s ohledem na čl. 2 bod 11 pro upřesnění uplatňování článku 17 směrnice Rady 78/660/EHS(22) v kontextu této směrnice;
   b) návrh regulačních norem s ohledem na čl. 2 bod 17 pro stanovení postupů nebo upřesnění kritérií pro určení ‚dotyčných příslušných orgánů‘;
   c) návrh regulačních norem s ohledem na čl. 3 odst. 5 pro upřesnění alternativních parametrů pro určení finančního konglomerátu;
   d) návrh regulačních norem s ohledem na čl. 6 odst. 2 k zajištění jednotného uplatňování této směrnice a upřesnění metod výpočtu uvedených v příloze I části II, avšak aniž je dotčen čl. 6 odst. 4;
   e) návrh regulačních norem s ohledem na čl. 7 odst. 2 k zajištění jednotného uplatňování postupů zahrnutí položek do rozsahu definice ‚koncentrací rizik‘ v rámci obezřetnostního dohledu uvedeného v druhém pododstavci uvedeného článku;
   f) návrh regulačních norem s ohledem na čl. 8 odst. 2 k zajištění jednotného uplatňování postupů zahrnutí položek do rozsahu definice ‚koncentrací rizik‘ v rámci obezřetnostního dohledu uvedeného v druhém pododstavci uvedeného článku;

2.  Na Komisi jsou přeneseny pravomoci k přijetí návrhů regulačních norem uvedených v písm. a), b) a c) prvního odstavce postupem podle článku 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010 [EBA], nařízení (EU) č. …/2010 [EIOPA] a nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA]. Komisi je rovněž svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v písm. d), e) a f) prvního odstavce postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [EIOPA], a nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

"

Článek 3

Změny směrnice 2003/6/ES

Směrnice 2003/6/ES se mění takto:

-1)  Článek 1 se mění takto:

Bod 5) se nahrazuje tímto:"

   5. ‚uznávanými tržními postupy‘ postupy, které se rozumně očekávají na jednom nebo více finančních trzích a jsou uznány příslušným orgánem podle obecných zásad přijatých Komisí postupem aktů v přenesené pravomoci podle článků 17, 17a a 17b;

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 může vytvořit návrhy prováděcích technických norem s cílem zajistit jednotné podmínky uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí v souladu s prvním a třetím pododstavcem ve vztahu k uznávaným tržním postupům.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v druhém pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

"

Druhý pododstavec se nahrazuje tímto:"

Aby se vzal v úvahu technický pokrok na finančních trzích a zajistilo jednotné uplatňování této směrnice v Unii, Komise stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci opatření týkající se bodů 1, 2 a 3 tohoto článku. Tato opatření se přijímají postupem platným pro akty v přenesené pravomoci podle článků 17, 17a a 17b.

"

-1a)  Článek 6 se mění takto:

V odstavci 10 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

Tato opatření se přijímají postupem platným pro akty v přenesené pravomoci podle článků 17, 17a a 17b.

"

Doplňuje se nový odstavec, který zní:"

10a.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování právně závazných aktů Unie přijatých Komisi v souladu s šestou odrážkou prvního pododstavce odstavce 10, může orgán EMSA vypracovat návrhy technických norem.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].‚.

"

-1a)  Článek 8 se mění takto:

   a) Dosavadní znění se označuje jako odstavec 1 a nahrazuje se tímto:"
1.  Zákazy stanovené v této směrnici se nevztahují na obchodování s vlastními akciemi v rámci programů ‚zpětného odkupu‘ nebo za účelem stabilizace finančního nástroje, pokud toto obchodování probíhá v souladu s prováděcími opatřeními. Tato opatření se přijímají postupem platným pro akty v přenesené pravomoci podle článků 17, 17a a 17b."
   b) Doplňuje se nový odstavec, který zní:"
1a.  Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí v souladu odstavcem 1, může orgán EMSA vypracovat návrhy prováděcích technických norem.
Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA]."

-1c)  V článku 14 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"

4.  Členské státy poskytnou každoročně orgánu ESMA souhrnné informace týkající se všech administrativních opatření a sankcí uvalených v souladu s odstavci 1 a 2.

Příslušný orgán podá současně orgánu ESMA zprávu o všech sankcích, které se zveřejní v souladu s prvním pododstavcem. V případě, kdy se zveřejněná sankce týká investiční firmy povolené v souladu se směrnicí 2004/39/ES, ESMA připojí odkaz na zveřejněnou sankci v rejstříku investičních firem zřízených podle čl. 5 odst. 3 směrnice 2004/39/ES.

"

-1d)  Vkládá se nový článek, který zní:"

Článek 15a

1.  Příslušné orgány pro účely této směrnice spolupracují s ESMA v souladu s nařízením (EU) č .../2010 [ESMA].

2.  Příslušné orgány neprodleně poskytnou ESMA veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své povinnosti podle článku 20 nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA].

"

1)  ▌Článek 16 se mění takto:

   a) V odstavci 2 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:"
Aniž je dotčen článek 258 SFEU, může příslušný orgán, jehož žádosti o informace nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno nebo jehož žádost o informace byla zamítnuta, na toto zamítnutí nebo nevyhovění v přiměřené lhůtě upozornit orgán ESMA. V takovém případě orgán ESMAS může jednat v souladu s článkem 11 nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA], aniž jsou dotčeny možnosti odmítnout vyhovět žádosti o informace uvedené v druhém pododstavci a možnost orgánu ESMA jednat v těchto případech v souladu s článkem 9 tohoto nařízení.
Aniž je dotčen článek 258 SFEU, může příslušný orgán, jehož žádosti o zahájení vyšetřování nebo žádosti o povolení pro jeho zaměstnance, aby mohli doprovázet své protějšky v příslušných orgánech jiného členského státu, není vyhověno v přiměřené lhůtě nebo jehož žádost je zamítnuta, na toto zamítnutí nebo nevyhovění v přiměřené lhůtě upozornit orgán ESMA. V takovém případě orgán ESMAS může jednat v souladu s článkem 11 nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA], aniž jsou dotčeny možnosti odmítnout vyhovět žádosti o informace uvedené ve čtvrtém pododstavci čl. 16 odst. 4 a možnost orgánu ESMA jednat v těchto případech v souladu s článkem 9 tohoto nařízení.
   b) V odstavci 4 se pátý pododstavec nahrazuje tímto:
"
   c) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:"
5.  Aby byly zajištěny jednotné podmínky uplatňování odstavců 2 a 4, může ESMA připravovat návrhy prováděcích technických norem pro postupy a formy týkající výměny informací a přeshraniční kontroly, jak jsou uvedeny v tomto článku.
Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy provádění technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA]."

1a)  Článek 17 se mění takto:

Odstavec 2a se nahrazuje tímto:"

2a.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 1, čl. 6 odst. 10, článku 8, čl. 14 odst. 2 a čl. 16 odst. 5 se svěří Komisi na období čtyř let od vstupu této směrnice v platnost. Komise předloží zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději 6 měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o období stejné délky, pokud toto přenesení Evropský parlament nebo Rada podle článku 17a nezruší.

"

Vkládají se nové odstavce, které znějí:"

2aa.  Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, uvědomí o této skutečnosti současně Evropský parlament i Radu.

2ab.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi s výhradou podmínek stanovených v článcích 17a a 17b.

"

Odstavec 3 se zrušuje.

1b)  Vkládají se nové články, které znějí:"

Článek 17a

Zrušení přenesení pravomoci

1.  Přenesení pravomoci podle článku 1, čl. 6 odst. 10, článku 8, čl.14 odst. 2 a čl. 16 odst. 5 mohou kdykoliv Evropský parlament nebo Rada zrušit.

2.  Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede přenesené pravomoci, jež by se mohly stát předmětem zrušení.

3.  Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm uvedených. Nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v něm uveden. Nedotýká se již platných aktů v přenesené pravomoci. Zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 17b

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta může prodloužit o tři měsíce.

2.  Pokud po uplynutí této lhůty nevznese Evropský parlament ani Rada námitku k aktu v přenesené pravomoci, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost v den, který je v něm uveden.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím tohoto období, pokud Evropský parlamentu i Rada sdělí Komisi svůj záměr nevznést žádné připomínky.

3.  Pokud Evropský parlament nebo Rada vysloví proti aktu v přenesené pravomoci námitky, nevstoupí tento akt v platnost. V souladu s článkem 296 SFEU orgány, který vznesou námitku proti aktu v přenesené pravomoci, tuto námitku odůvodní.

"

Článek 4

Změny směrnice 2003/41/ES

Směrnice 2003/41/ES se mění takto:

-1)  Článek 9 se mění takto:

Písmeno a) se nahrazuje tímto:"

   a) instituce byla zapsána příslušným dozorovým orgánem ve vnitrostátním rejstříku nebo byla povolena; v případě přeshraničních činností uvedených v článku 20 se v rejstříku uvádějí také členské státy, ve kterých instituce působí; tyto informace jsou sděleny Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), který je zveřejní na svých internetových stránkách;
"

Odstavec 5 se nahrazuje tímto:"

5.  V případě přeshraniční činnosti uvedené v článku 20 podléhají podmínky provozování instituce předchozímu povolení příslušnými orgány domovského členského státu. Při udělení tohoto povolení členské státy okamžitě informují EIOPA.

"

1)  Článek 13 se mění takto:

a)  Dosavadní text se označuje jako odstavec 1.

b)  Doplňuje se nový odstavec, který zní:"

2.  Orgán EIOPA zřízený nařízením (EU) č. .../2010 může připravit návrhy prováděcích norem pro formy a formáty dokumentů uvedených v odst. 1 písm. c) body i) až vi).

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010.

"

1a)  V čl. 14 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

Každé rozhodnutí zakázat činnost instituce musí obsahovat přesné odůvodnění a být oznámeno dané instituci. Musí být také oznámeno orgánu EIOPA.

"

1b)  V čl. 15 odst. 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

6.  Za účelem další harmonizace pravidel výpočtu technických rezerv, která může být odůvodněná zejména u úrokových sazeb a dalších předpokladů ovlivňujících úroveň technických rezerv, vydá Komise po poradě s EIOPA každé dva roky nebo na žádost členského státu zprávu o situaci ohledně vývoje přeshraničních činností.

"

2)  V článku 20 se doplňuje nový pododstavec ▌, který zní:"

11.  ▌Členské státy podají zprávu orgánu EIOPA o svých vnitrostátních předpisech obezřetnostní povahy relevantní pro oblast plánů zaměstnaneckého penzijního pojištění, na něž se nevztahuje odkaz na vnitrostátní sociální a pracovněprávní předpisy v odstavci 1. ▌

Členské státy aktualizují tyto informace pravidelně a nejméně jednou za dva roky a orgán EIOPA dá tuto informaci k dispozici na svých internetových stránkách.

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto odstavce, orgán EIOPA vytvoří návrhy prováděcích technických norem pro postupy, formáty a šablony, jež mají být používány příslušnými orgány členských států při předávání a aktualizaci příslušných informací pro orgán EIOPA. Orgán uvedené návrhy prováděcích technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených ve třetím pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [EIOPA].

"

2a)  Článek 21 se mění takto:

Název se nahrazuje tímto:"

Spolupráce mezi členskými státy, Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Komisí

"

b) vkládá se nový odstavec, který zní:"

2a.  Příslušné orgány pro účely této směrnice spolupracují s orgánem EIOPA v souladu s nařízením (EU) č .../2010 [EIOPA].

Příslušné orgány neprodleně poskytnou EIOPA veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své povinnosti podle této směrnice a podle nařízení (EU) č. .../2010 [EIOPA], v souladu s článkem 20 uvedeného nařízení.

"

c) odstavec 3 se nahrazuje tímto:"

3.  Každý členský stát informuje Komisi a orgán EIOPA o hlavních obtížích, které se vyskytnou při uplatňování této směrnice.

Komise, orgán EIOPA a příslušné orgány daných členských států prošetří tyto obtíže co nejdříve, aby nalezly vhodné řešení.

"

Článek 5

Změny směrnice 2003/71/ES

Směrnice 2003/71/ES se mění takto:

-1)  V článku 4 se vkládá nový odstavec, který zní:"

3a.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace této směrnice, může Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vypracovat návrhy technických norem po určení výjimek týkajících odst. 1 písm. a), d) a e) a odst. 2 písm. a), b), e), f), g) a h).

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7a až 7d nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

"

-1a)  V čl. 5 odst. 2 se doplňují nové pododstavce, které znějí:"

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování této směrnice, orgán ESMA připraví návrh prováděcích technických norem s cílem zajistit jednotné uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí postupem podle odstavce 5 v souvislosti s jednotnou šablonou pro prezentaci souhrnu a aby se investorům umožnilo porovnat příslušný cenný papír s dalšími relevantními produkty.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

"

-1b)  V článku 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:"

3a.  Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí v souladu odstavcem 1, může orgán EMSA vypracovat návrhy prováděcích technických norem.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

"

1)  V článku 8 se doplňuje nový pododstavec ▌, který zní:"

5.  Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí v souladu odstavcem 4, může orgán EMSA vypracovat návrhy prováděcích technických norem. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy provádění technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

"

2)  Článek 13 se mění takto:

   a) V odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"
Příslušný orgán oznámí orgánu ESMA schválení prospektu a dodatku k tomuto prospektu v témže okamžiku, kdy je toto schválení oznámeno emitentovi, předkladateli nabídky nebo osobě, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Příslušné orgány informují v témže okamžiku orgán ESMA a poskytnou mu kopii uvedeného prospektu a dodatku k tomuto prospektu."
   b) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:"
5.  Příslušný orgán domovského členského státu může přenést schvalování prospektu na příslušný orgán jiného členského státu po předchozím oznámení orgánu ESMA a po dohodě s příslušným orgánem. Toto přenesení se oznámí emitentovi, předkladateli nabídky nebo osobě, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, do tří pracovních dnů ode dne rozhodnutí, které přijme příslušný orgán domovského členského státu. Lhůta uvedená v odstavci 2 začne běžet od uvedeného dne. Čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA] se nepoužije na přenesení schvalování prospektu podle tohoto odstavce.
Pro zajištění jednotného uplatňování této směrnice a pro usnadnění komunikace mezi orgány dohledu a orgánem ESMA může orgán ESMA vytvořit návrhy prováděcích technických norem pro zavedení standardních formulářů, šablon a postupů pro oznamování uvedené v tomto odstavci.
Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v druhém pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA]."

3)  Článek 14 se mění takto:

   a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Jakmile je prospekt schválen, uloží jej emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, u příslušného orgánu domovského členského státu, který jej zpřístupní orgánu ESMA, a zveřejní jej co nejdříve, v každém případě přiměřenou dobu před veřejnou nabídkou dotyčných cenných papírů nebo jejich přijetím k obchodování, nejpozději na počátku této nabídky či obchodování. Kromě toho v případě počáteční veřejné nabídky třídy akcií dosud nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu, která má být poprvé přijata k obchodování, bude prospekt k dispozici nejméně šest pracovních dnů před koncem nabídky."

b)  Vkládá se odstavec ▌, který zní:"

4a.  Orgán ESMA na svých internetových stránkách zveřejní seznam prospektů schválených v souladu s článkem 13, případně včetně hypertextového odkazu na prospekty zveřejněné na internetových stránkách příslušného orgánu domovského členského státu, na internetových stránkách emitenta nebo na internetových stránkách regulovaného trhu. Zveřejněný seznam je aktualizován a každá položka seznamu zůstává na internetových stránkách po dobu nejméně 12 měsíců.

"

4)  V článku 16 se doplňuje nový odstavec ▌, který zní:"

3.  Aby se zajistila soudržná harmonizace, upřesnily požadavky stanovené v tomto článku a zohlednil technický vývoj na finančních trzích, orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních norem s cílem upřesnit situace, kdy si významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo nepřesnost týkající se údajů uvedených v prospektu vyžadují zveřejnění dodatku k prospektu. Orgán ESMA předloží uvedené návrhy regulačních norem Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

5)  Článek 17 se mění takto:

   a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1.  Aniž je dotčen článek 23, jestliže se veřejná nabídka nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu provádí v jednom členském státě nebo více členských státech nebo v členském státě jiném nežli domovském členském státu, je prospekt schválený domovským členským státem s veškerými dodatky platný pro veřejnou nabídku nebo přijetí k obchodování v jakémkoli počtu hostitelských členských států za předpokladu, že orgán ESMA a příslušný orgán každého hostitelského členského státu obdrží oznámení v souladu s článkem 18. Příslušné orgány hostitelských členských států neprovádějí žádné schvalovací nebo správní řízení týkající se prospektů.

"

b)  Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

2.  Pokud po schválení prospektu vyvstanou významné nové skutečnosti, podstatné chyby nebo nepřesnosti uvedené v článku 16, požaduje příslušný orgán domovského členského státu zveřejnění dodatku, který musí být schválen v souladu s čl. 13 odst. 1. Orgán ESMA a příslušný orgán hostitelského členského státu mohou příslušný orgán domovského členského státu informovat o potřebě nových údajů.

"

6)  V článku 18 se doplňují nové odstavce ▌, které znějí:"

3.  Příslušný orgán domovského členského státu oznámí orgánu ESMA osvědčení o schválení prospektu v témže okamžiku jako příslušnému orgánu hostitelského členského státu.

Orgán ESMA a příslušný orgán hostitelského členského státu na svých internetových stránkách zveřejní seznam osvědčení o schválení prospektů (včetně případně dodatků k těmto prospektům) oznámených v souladu s tímto článkem, případně včetně hypertextového odkazu na tyto položky zveřejněné na internetových stránkách příslušného orgánu domovského členského státu, na internetových stránkách emitenta nebo na internetových stránkách regulovaného trhu. Zveřejněný seznam je aktualizován a každá položka seznamu zůstává na internetových stránkách po dobu nejméně 12 měsíců.

4.  Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování této směrnice a aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích, může orgán ESMA vypracovat návrhy prováděcích norem pro zavedení standardních formulářů, šablon a postupů oznamování osvědčení o schválení, kopií prospektů, překladu souhrnu a jakéhokoli dodatku prospektu.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

7)  Článek 21 se mění takto:

Vkládají se nové odstavce, které znějí:

1a.  Příslušné orgány pro účely této směrnice spolupracují s orgánem ESMA v souladu s nařízením (EU) č .../2010 [ESMA].

1b.  Příslušné orgány neprodleně poskytnou orgánu ESMA veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své úkoly podle článku 20 nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA].

"

   b) V odstavci 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:"
Členské státy uvědomí Komisi, orgán ESMA a příslušné orgány ostatních členských států o všech ujednáních uzavřených v souvislosti s přenesením úkolů, včetně přesných podmínek tohoto přenesení."

c)  V odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

Orgán se může účastnit kontrol na místě podle písmene d) prováděných společně dvěma či více příslušnými orgány.

"

8)  Článek 22 se mění takto:

a)  Odstavec 3 se nahrazuje tímto:"

3.  Odstavec 1 nebrání příslušným orgánům ve výměně důvěrných informací či v předávání důvěrných informací orgánu ESMA nebo Evropskému výboru pro systémová rizika, s výhradou omezení, která se týkají informací o konkrétních firmách a o působení na třetí země, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA] a nařízení (EU) č. .../2010 [ESRB]. Informace vyměněné mezi příslušnými orgány a orgánem ESMA nebo Evropským výborem pro systémová rizika podléhají povinnosti zachování profesního tajemství, která platí pro osoby zaměstnané nebo dříve zaměstnané u příslušných orgánů, které informace získají.

"

b)  Doplňuje se nový odstavec ▌, který zní:"

4.  Aby se zajistila soudržná harmonizace podle tohoto článku a zohlednil technický vývoj na finančních trzích, orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních norem s cílem upřesnit informace, jež stanoví odstavec 2.

Na Komisi se přenáší pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

8a)  Článek 23 se nahrazuje tímto:

Článek 23

Bezpečnostní opatření

1.  Jestliže příslušný orgán hostitelského členského státu zjistí, že se emitent nebo finanční instituce pověřené veřejnou nabídkou dopustili protiprávního činu nebo že došlo k porušení povinností emitenta z důvodu skutečnosti, že cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, sdělí svá zjištění příslušnému orgánu domovského členského státu a orgánu ESMA.

2.  Pokud i přes opatření přijatá příslušným orgánem domovského členského státu nebo z důvodu toho, že se tato opatření ukážou jako nedostatečná, emitent nebo finanční instituce pověřená veřejnou nabídkou nadále porušuje příslušné právní předpisy, příslušný orgán hostitelského členského státu po informování příslušného orgánu domovského členského státu a orgánu ESMA přijme veškerá vhodná opatření k ochraně investorů a co nejdříve o tom informuje Komisi a orgán ESMA.

"

Článek 6

Změny směrnice 2004/39/ES

Směrnice 2004/39/ES se mění takto:

-1)  V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:"

3.  K zohlednění vývoje na finančních trzích a zajištění jednotného uplatňování této směrnice vymezí Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b ve věci výjimek uvedených v písmenech c), i) a k) kritéria k určení toho, kdy má být činnost považována na úrovni skupiny za doplňkovou k hlavní činnosti, a určení toho, kdy je činnost prováděna příležitostně.

"

-1a)  V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2.  K zohlednění vývoje na finančních trzích a k zajištění jednotného uplatňování této směrnice, upřesní Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b definice uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

"

1)  V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:"

3.  Členské státy vytvoří rejstřík všech investičních podniků. Rejstřík je veřejně přístupný a obsahuje údaje o službách nebo činnostech, pro něž má investiční podnik povolení. Rejstřík se pravidelně aktualizuje. Každé vydané povolení musí být oznámeno Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Orgán ESMA vytvoří seznam všech investičních podniků v Unii. Seznam obsahuje údaje o službách nebo činnostech, pro něž má investiční podnik povolení, a je pravidelně aktualizován. Orgán ESMA zveřejňuje tento seznam na svých internetových stránkách a aktualizuje jej.

Pokud příslušný orgán v souladu s čl. 8 písm. b) až d) povolení odejme, informace o tomto odejmutí se v seznamu zveřejní po dobu pěti let.

"

2)  V článku 7 se doplňuje nový odstavec ▌, který zní:"

4.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto článku a čl. 9 odst. 2 až 4, čl. 10 odst. 1 a 2 a článku 12, orgán ESMA připraví návrhy regulačních norem s cílem:

     a) upřesnit údaje, které mají být poskytnuty příslušným orgánům podle čl. 7 odst. 2, včetně plánu činností;
     b) upřesnit požadavky na vedení investičních podniků podle čl. 9 odst. 4 a informace pro oznamování předpokládané v čl. 9 odst. 2;
     c) upřesnit požadavky na akcionáře a členy s kvalifikovanou účastí a překážky, jež mohou bránit účinnému výkonu dohledu ze strany příslušného orgánu podle čl. 10 odst. 1 a 2.

Orgán Komisi předloží návrhy technických norem uvedené v písmenech a) a b) do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních technických norem uvedených v písmenech a), b) a c) podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

Aby byly zajištěny jednotné podmínky provádění čl. 7 odst 2 a čl. 9 odst. 2 vypracuje orgán ESMA návrh prováděcích technických norem k určení standardních formulářů, šablon a postupů pro oznamování či poskytování informací podle těchto ustanovení.

Orgán návrhy prováděcích technických regulačních norem uvedené ve čtvrtém pododstavci předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených ve čtvrtém pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010.

"

2a)  V článku 8 se doplňuje nový odstavec, který zní:"

Každé odejmutí povolení se oznamuje orgánu ESMA.

"

3)  V článku 10a se doplňuje nový odstavec ▌, který zní:"

8.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto článku, orgán ESMA připravuje návrhy regulačních norem ke stanovení vyčerpávajícího seznamu informací uvedených v odstavci 4, jež musí navrhovaní nabyvatelé zahrnout do svého oznámení, aniž je dotčen čl. 10a odst. 2.

Orgán uvedené návrhy regulačních technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování článků 10, 10a a 10b, vypracuje orgán ESMA návrh prováděcích technických norem k určení standardních formulářů, šablon a postupů pro konzultační proces mezi příslušnými orgány podle čl. 10 odst. 4.

Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat návrhy prováděcích technických norem uvedených ve třetím pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

3a)  V čl. 10b odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

Aby byl zohledněn vývoj na finančních trzích a bylo zajištěno jednotné uplatňování této směrnice, přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b opatření, která upraví kritéria stanovená v prvním pododstavci tohoto odstavce.

"

3b)  V článku 13 se odstavec 10 nahrazuje tímto:"

K zohlednění vývoje na finančních trzích a k zajištění jednotného uplatňování odstavců 2 až 9, přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b prováděcí opatření upřesňující konkrétní organizační požadavky kladené na investiční podniky, které poskytují různé investiční služby nebo vykonávají různé investiční činnosti a poskytují doplňkové služby nebo jejich kombinaci.

"

3c)  Článek 15 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

1.  Členské státy uvědomí Komisi a orgán ESMA o veškerých potížích obecné povahy, s nimiž se jejich investiční podniky potýkají při svém usazování nebo poskytování investičních služeb nebo provádění investičních činností ve třetích zemích.

"

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

2.  Pokud Komise na základě informací, které jí byly předány podle odstavce 1, shledá, že určitá třetí země neumožňuje investičním podnikům z Unie účinný přístup na trh srovnatelný s přístupem, který Unie umožňuje investičním podnikům dotyčné třetí země, předloží Radě návrhy zohledňující pokyny vydané Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy a požadující, aby jí bylo uděleno odpovídající zmocnění pro jednání za účelem získání srovnatelných podmínek hospodářské soutěže pro investiční podniky z Unie. Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.

V souladu s článkem 217 SFEU je Evropský parlament neprodleně a plně informován ve všech stádiích tohoto postupu.

Pro účely tohoto článku je orgán Komisi nápomocen.

"

3d)  V čl. 16 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy může vypracovat pokyny pro metody sledování uvedené v tomto článku.

"

3e)  V čl. 18 odst. 3 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:"

3.  K zohlednění vývoje na finančních trzích a k zajištění důsledné harmonizace a jednotného uplatňování odstavců 1 a 2, Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b:

"

3f)  V čl. 19 odst. 6 se první odrážka nahrazuje tímto:"

   výše uvedené služby se týkají akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu nebo na rovnocenném trhu třetí země, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů nebo jiných forem dluhových cenných papírů (kromě dluhopisů nebo cenných papírů zahrnujících derivátový nástroj), SKIPCP a jiných nekomplexních finančních nástrojů. Trh třetí země se považuje za rovnocenný regulovanému trhu, pokud splňuje požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě III. Komise a orgán ESMA zveřejní na svých internetových stránkách seznam trhů, které jsou považovány za rovnocenné. Tento seznam se pravidelně aktualizuje. Orgán ESMA napomáhá Komisi v tomto hodnocení trhů třetích zemí;
"

3g)  V čl. 19 odst. 10 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:"

10.  K zajištění nutné ochrany investorů a jednotného uplatňování odstavců 1 až 8 Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b zajistí, aby investiční podniky jednaly při poskytování investičních nebo doplňkových služeb svým klientům v souladu se zásadami stanovenými v uvedených ustanoveních. Tato opatření přihlédnou k:

"

3h)  V čl. 21 odst. 6 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:"

6.  K zajištění nezbytné ochrany investorů, spravedlivého a řádného fungování trhů a jednotného uplatňování odstavců 1, 3 a 4 přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b opatření týkající se:

"

3i)  V čl. 22 odst. 3 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:"

3.  K zajištění toho, aby opatření na ochranu investorů a zaručení spravedlivého a řádného fungování trhů zohledňovala technický vývoj na finančních trzích a jednotné uplatňování odstavců 1 a 2, Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b stanoví opatření, která vymezí:

"

3j)  V čl. 23 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

3.  Členské státy, které rozhodnou, že investičním podnikům povolí využívat smluvní zástupce, zřídí veřejný rejstřík. Smluvní zástupci se zapisují do veřejného rejstříku v členském státě, v němž jsou usazeni. Orgán ESMA zveřejní na svých internetových stránkách odkazy/hyperlinky na veřejné rejstříky zřízené na základě tohoto článku členskými státy, které rozhodly, že investičním podnikům povolí využívat smluvní zástupce.

"

3k)  V čl. 24 odst. 5 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:"

5.  K zajištění důsledné harmonizace a jednotného uplatňování odstavců 2, 3 a 4 s ohledem na měnící se tržní praxi a k usnadnění účinného fungování jednotného trhu vymezí Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b:

"

3l)  Článek 25 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

1.  Aniž je dotčeno rozdělení odpovědnosti za kontrolu dodržování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu), zajistí členské státy, které v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA] koordinuje orgán ESMA, přijetí vhodných opatření umožňujících příslušnému orgánu sledovat činnosti investičních podniků k zajištění toho, aby jednaly čestně, spravedlivě, profesionálně a způsobem podporujícím integritu trhu.

"

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

2.  Členské státy vyžadují, aby investiční podniky uchovávaly nejméně po dobu pěti let pro příslušný orgán relevantní údaje týkající se všech transakcí s finančními nástroji, které provedly na vlastní účet nebo jménem klienta. V případě transakcí provedených jménem klientů obsahují záznamy všechny informace o totožnosti klienta a informace požadované podle směrnice Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz.

Orgán ESMA může požádat o přístup k těmto údajům v souladu s postupem a podmínkami stanovenými v článku 20 nařízení (EU) č. .../2010.

"

c) odstavec 7 se nahrazuje tímto:"

7.  ' K zajištění toho, že opatření na ochranu integrity trhu budou upravována způsobem zohledňujícím technický vývoj na finančních trzích, a k zajištění důsledné harmonizace a jednotného uplatňování odstavců 1 až 5 Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b vymezí metody a opatření pro ohlašování finančních transakcí, formu a obsah těchto hlášení a kritéria pro vymezení relevantního trhu v souladu s odstavcem 3.‚.

"

3m)  Článek 27 se mění takto:

a)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

'2.  Orgán příslušný pro trh nejrelevantnější z hlediska likvidity ve smyslu článku 25 stanoví nejméně jednou ročně na základě aritmetického průměru hodnot příkazů provedených na trhu pro danou akcii třídu akcií, ke které daná akcie přísluší. Tyto informace se zpřístupňují všem účastníkům trhu a předávají Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zveřejní tyto informace na svých internetových stránkách.

"

b)  v odstavci 7 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:"

7.  ‚K zajištění jednotného uplatňování odstavců 1 až 6 způsobem, který podporuje efektivní oceňování akcií a maximalizuje možnost investičních podniků dosáhnout pro jejich klienty nejlepších podmínek, přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b opatření, která:‘.

"

3n)  V čl. 28 odst. 3 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:"

'3.  K zajištění transparentního a řádného fungování trhů a jednotného uplatňování odstavce 1 přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b opatření, která:

"

3o)  V čl. 29 odst. 3 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:"

3.  ‚K zajištění jednotného uplatňování odstavců 1 a 2 přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b opatření týkající se:‘.

"

3p)  V čl. 30 odst. 3 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:"

'3.  K zajištění účinného a řádného fungování finančních trhů a k zajištění  jednotného uplatňování odstavců 1 a 2, přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b opatření týkající se:

"

4)  Článek 31 se mění takto:

a)  v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

Pokud investiční podnik hodlá využívat smluvní zástupce, sdělí příslušný orgán domovského členského státu investičního podniku na žádost příslušného orgánu hostitelského členského státu a v přiměřené lhůtě totožnost smluvních zástupců, které hodlá investiční podnik v tomto členském státě využívat. Hostitelský členský stát může tyto informace zveřejnit. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy může požádat o přístup k těmto údajům v souladu s postupem a podmínkami stanovenými v článku 20 nařízení (EU) č. .../2010.

"

   b) doplňuje se odstavec 7, který zní:"

7.  Aby byla zajištěna jednotná harmonizace tohoto článku, může orgán ESMA vypracovat návrh regulačních norem k upřesnění informací, jež mají být oznamovány, v souladu s odstavci 2, 4 a 6.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

Pro zajištění jednotných podmínek pro uplatňování tohoto článku může orgán ESMA vypracovat návrhy technických norem s cílem zavést standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu s odstavci 3, 4 a 6.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených ve třetím pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010.

"

5)  V článku 32 se doplňuje nový pododstavec ▌, který zní:"

10.  Aby byla zajištěna jednotná harmonizace tohoto článku ▌, může orgán ESMA vypracovat návrh regulačních norem k upřesnění informací, jež mají být oznamovány, v souladu s odstavci 2, 4 a 9.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

Pro zajištění jednotných podmínek pro uplatňování tohoto článku může orgán ESMA vypracovat návrhy technických norem s cílem zavést standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu s odstavci 3 a 9.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených ve třetím pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010.

"

5a)  V článku 36 se doplňuje nový odstavec, který zní:"

5a.  ‚Každé odejmutí povolení se oznamuje orgánu ESMA.‘.

"

5b)  V článku 39 se doplňuje nový odstavec, který zní:"

'1a.  Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, připravuje orgán ESMA návrhy prováděcích technických norem pro určení podmínek uplatňování písmene d). Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených ve třetím pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010.

"

5c)  V čl. 40 odst. 6 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:"

6.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování odstavců 1 až 5, Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b:

"

5d)  V článku 41 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2.  Příslušný orgán, který požaduje pozastavení obchodování s finančním nástrojem nebo stažení finančního nástroje z obchodování na jednom nebo více regulovaných trzích, své rozhodnutí ihned zveřejní a uvědomí o něm Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány ostatních členských států. S výjimkou případů, kdy by to mohlo závažně poškodit zájmy investorů nebo řádné fungování trhu, požádají příslušné orgány ostatních členských států o pozastavení obchodování s tímto finančním nástrojem nebo stažení tohoto finančního nástroje z obchodování na regulovaných trzích a MTF, jež jsou provozovány pod jejich dohledem.

"

5e)  Článek 42 se mění takto:

a) v odstavci 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

Regulovaný trh sdělí příslušnému orgánu svého domovského členského státu, ve kterém členském státě hodlá takové systémy vytvořit. Příslušný orgán domovského členského státu tuto informaci sdělí do jednoho měsíce členskému státu, ve kterém daný regulovaný trh hodlá takové systémy vytvořit. Orgán ESMA může požádat o přístup k těmto údajům v souladu s postupem a podmínkami stanovenými v článku 20 nařízení (EU) č. .../2010.

"

b) doplňuje se nový odstavec, který zní:"

7a.  Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, připravuje orgán ESMA návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování odstavce 1. Orgán uvedené návrhy prováděcích technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených ve třetím pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010.

"

5f)  V čl. 44 odst. 3 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:"

3.  K zohlednění vývoje na finančních trzích a k zajištění důsledné harmonizace a jednotného uplatňování odstavců 1 a 2, Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b přijme opatření týkající se:

"

5g)  V čl. 45 odst. 3 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:"

3.  K zajištění účinného a řádného fungování finančních trhů s cílem zohlednit technický vývoj na finančních trzích a zajistit důslednou harmonizaci a jednotné uplatňování tohoto článku přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b opatření týkající se:

"

6)  Článek 47 se nahrazuje tímto:"

Článek 47

Seznam regulovaných trhů

Každý členský stát vypracuje seznam regulovaných trhů, pro které je domovským členským státem, a předá tento seznam ostatním členským státům a orgánu ESMA. Podobné sdělení se uskuteční při každé změně uvedeného seznamu. Orgán ESMA seznam všech regulovaných trhů zveřejňuje na svých internetových stránkách a aktualizuje jej.

"

7)  Článek 48 se mění takto:

   a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Každý členský stát určí příslušné orgány pověřené plněním každého z úkolů stanovených touto směrnicí. Členské státy sdělí Komisi, orgánu ESMA a příslušným orgánům ostatních členských států, které příslušné orgány jsou pověřené plněním těchto úkolů a případné rozdělení těchto úkolů."
   b) V odstavci 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:"
Členské státy uvědomí Komisi, orgán ESMA a příslušné orgány ostatních členských států o všech ujednáních uzavřených v souvislosti s přenesením úkolů, včetně přesných podmínek tohoto přenesení."
   c) odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Orgán ESMA seznam všech příslušných orgánů podle odstavců 1 a 2 zveřejňuje na svých internetových stránkách a aktualizuje jej."

7a)  V článku 51 se vkládají nové odstavce, které znějí:"

Členské státy poskytnou každoročně Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy souhrnné informace týkající se všech administrativních opatření a sankcí uvalených v souladu s odstavci 1 a 2.

Příslušný orgán podá současně orgánu ESMA zprávu o všech sankcích, které se zveřejní v souladu s předchozím pododstavcem. V případě, že se zveřejněná sankce týká investičního podniku povoleného v souladu s touto směrnicí, připojí orgán ESMA odkaz na zveřejněnou sankci v rejstříku investičních podniků zřízeným podle čl. 5 odst. 3 této směrnice.

"

8)  V článku 53 se doplňuje nový odstavec ▌, který zní:"

3.  Příslušné orgány oznámí orgánu ESMA postupy vyřizování stížností a zjednávání nápravy podle odstavce 1, které jsou dostupné v jejich jurisdikci.

Orgán ESMA seznam všech mimosoudních mechanismů zveřejňuje na svých internetových stránkách a aktualizuje jej.

"

8a)  Název kapitoly II se nahrazuje tímto:"

Spolupráce mezi příslušnými orgány jednotlivých členských států a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy

"

8b)  V čl. 56 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:"

K usnadnění a urychlení spolupráce, a zejména výměny informací, určí členské státy jediný příslušný orgán jako kontaktní místo pro účely této směrnice. Členské státy sdělí Komisi, orgánu ESMA a ostatním členským státům názvy orgánů, které určí k přijímání žádostí o výměnu informací nebo o spolupráci podle tohoto odstavce. Orgán ESMA seznam těchto orgánů zveřejňuje na svých internetových stránkách a aktualizuje jej.

"

8c)  V článku 56 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"

Pokud má příslušný orgán závažné důvody se domnívat, že subjekty, které nespadají pod jeho dohled, na území jiného členského státu jednají nebo jednaly v rozporu s touto směrnicí, informuje o tom co nejkonkrétněji příslušný orgán jiného členského státu a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Tento orgán přijme příslušná opatření. Vyrozumí rovněž informující příslušný orgán a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o výsledku opatření a v rámci možností o významném vývoji, k němuž došlo v mezidobí. Tímto odstavcem není dotčena příslušnost příslušného orgánu, který informace předal.

"

8d)  V článku 56 se odstavec 5 nahrazuje tímto:"

5.  K zajištění jednotného uplatňování odstavců 1 a 2 vymezí Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b podobu spolupráce příslušných orgánů a kritéria, podle nichž by bylo možné považovat činnost regulovaného trhu v hostitelském členském státě za činnost se značným významem pro fungování trhů cenných papírů, a stanoví ochranu investorů v tomto hostitelském členském státě.

"

9)  V článku 56 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:"

6.  Pro zajištění jednotných podmínek pro uplatňování tohoto článku může orgán ESMA vypracovat návrhy prováděcích technických norem s cílem zavést standardní formuláře, šablony a postupy pro dohody o spolupráci uvedené v odstavci 2.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

"

10)  Článek 57 se mění takto:

a)  Dosavadní znění se označuje jako odstavec 1.

   aa) Doplňuje se nový odstavec, který zní:"
1a.  Aby bylo dosaženo sbližování postupů dohledu, může se orgán podílet na činnosti kolegií orgánů dohledu, včetně šetření na místě, které společně provádí dva nebo více příslušných orgánů v souladu s článkem 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ..../2010 [ESMA]."
   b) Doplňuje se odstavec 2, který zní:"
2.  Pro zajištění důsledné harmonizace odstavce 1 může orgán ESMA vypracovat návrhy regulačních norem upřesňující, jaké údaje si vyměňují příslušné orgány v rámci své spolupráce při dohledu, kontrole na místě a vyšetřování.
Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].
Pro zajištění jednotných podmínek pro uplatňování odstavce 1 může orgán ESMA vypracovat návrhy prováděcích technických norem s cílem zavést standardní formuláře, šablony a postupy pro spolupráci příslušných orgánů při dohledu, kontrole na místě a vyšetřování.
Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených ve třetím pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010."

11)  Článek 58 se mění takto:

a)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:"

4.  Pro zajištění jednotných podmínek uplatňování odstavců 1 a 2 může orgán ESMA vypracovat návrhy prováděcích technických norem s cílem zavést standardní formuláře, šablony a postupy pro výměnu informací.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. .../2010.

"

   b) odstavec 5 se nahrazuje tímto:"
5.  Články 54, 58 a 63 nebrání příslušnému orgánu, aby předával orgánu ESMA, Evropskému výboru pro systémová rizika zřízenému nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010, centrálním bankám, Evropskému systému centrálních bank a Evropské centrální bance jako měnovým orgánům a případně jiným orgánům veřejné moci příslušným pro dohled nad platebními systémy a systémy vypořádání důvěrné informace určené k plnění jejich úkolů; podobně mohou tyto orgány nebo instituce předávat příslušným orgánům informace, které mohou příslušné orgány potřebovat pro účely plnění svých funkcí podle této směrnice."

11a)  V článku 59 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2.  V případě takového odmítnutí o něm příslušný orgán vyrozumí dožadující orgán a orgán ESMA a poskytne co nejpodrobnější informace.

"

12)  V článku 60 se doplňuje nový pododstavec ▌, který zní:"

4.  V zájmu zajištění jednotných podmínek uplatňování odstavců 1 a 2 může orgán ESMA vypracovat návrhy prováděcích technických norem pro zavedení standardních formulářů, šablon a postupů pro konzultace dalších příslušných orgánů před udělením povolení.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci ▌podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

"

13)  Článek 62 se mění takto:

a)  v odst. 1 druhém pododstavci se třetí věta nahrazuje tímto:"

Komise a orgán ESMA jsou o těchto opatřeních neprodleně informovány.‚;

"

   b) v odst. 2 třetím pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:"
‚Komise a orgán ESMA jsou o těchto opatřeních neprodleně informovány.‘;"
   c) V odst. 3 druhém pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:"
‚Komise a orgán ESMA jsou o těchto opatřeních neprodleně informovány.‘."

13a)  Vkládá se nový článek, který zní:"

'Článek 62a

1.  Příslušné orgány pro účely této směrnice spolupracují s orgánem ESMA v souladu s nařízením (EU) č .../2010 [ESMA].

2.  Příslušné orgány neprodleně poskytnou ESMA veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své povinnosti podle této směrnice a podle nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA], v souladu s článkem 20 uvedeného nařízení.

"

14)  V článku 63 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

1.  Členské státy a orgán ESMA mohou v souladu s článkem 18 nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA] uzavírat s příslušnými orgány třetích zemí dohody o spolupráci upravující výměnu informací pouze tehdy, pokud je s ohledem na sdělované informace zaručena ochrana služebního tajemství alespoň na stejné úrovni jako podle článku 54. Tato výměna informací musí být určena k plnění úkolů uvedených příslušných orgánů.

Členské státy a orgán ESMA mohou do třetí země předávat osobní údaje v souladu s kapitolou IV směrnice 95/46/ES.

Členské státy a orgán ESMA mohou dohody o spolupráci upravující výměnu informací uzavírat rovněž s orgány, subjekty a fyzickými nebo právnickými osobami třetích zemí příslušnými pro jeden nebo několik z následujících úkolů:

   a) dohled nad úvěrovými institucemi, jinými finančními institucemi, pojišťovnami a finančními trhy;
   b) likvidaci a konkurs investičních podniků a jiná podobná řízení;
   c) provádění povinných auditů účetnictví investičních podniků a jiných finančních institucí, úvěrových institucí a pojišťoven při výkonu dohledu nebo při plnění jejich úkolů v oblasti správy systémů odškodnění;
   d) dozor nad orgány, které se účastní likvidace a konkursu investičních podniků a podobných řízení;
   e) dozor nad osobami pověřenými výkonem povinných auditů pojišťoven, úvěrových institucí, investičních podniků a jiných finančních institucí.

Dohody o spolupráci uvedené ve třetím pododstavci mohou být uzavírány pouze tehdy, pokud je s ohledem na sdělované informace zaručena ochrana služebního tajemství alespoň na stejné úrovni jako podle článku 54. Výměna informací je určena k plnění úkolů uvedených orgánů či subjektů nebo fyzických či právnických osob.

"

14a)  Článek 64 se mění takto:

a)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 2, článku 4, čl. 10b odst. 1, čl. 13 odst. 10, článcích 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 a čl. 56 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu čtyř let po vstupu této směrnice v platnost. Komise předloží zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o období stejné délky, pokud toto přenesení Evropský parlament nebo Rada podle článku 64c nezruší.

"

   b) Vkládají se nové odstavce, které znějí:"
-2a.  Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, uvědomí o této skutečnosti současně Evropský parlament a Radu.
-2b.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi s výhradou podmínek stanovených v článcích 64a a 64b."
   c) odstavec 2a se nahrazuje tímto:"
2a.  Žádný z aktů v přenesené pravomoci nesmí měnit základní ustanovení této směrnice."
   d) odstavec 4 se zrušuje.

14b)  Vkládají se nové články, které znějí:"

Článek 64a

Zrušení přenesení pravomoci

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou kdykoli zrušit přenesení pravomocí uvedené v článcích 2, 4, čl. 10b odst. 1, čl. 13 odst. 10, článcích 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 a čl. 56 odst. 2.

2.  Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede přenesené pravomoci, jež by se mohly stát předmětem zrušení.

3.  Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm uvedených. Nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v něm uveden. Neovlivní platnost již platných aktů v přenesené pravomoci. Zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 64b

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta může prodloužit o tři měsíce.

2.  Pokud po uplynutí této lhůty nevznese Evropský parlament ani Rada námitku k aktu v přenesené pravomoci, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost v den, který je v něm uveden.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím tohoto období, pokud jak Evropský parlament, tak i Rada sdělí Komisi svůj záměr nevznést žádné připomínky.

3.  Pokud Evropský parlament nebo Rada vysloví proti aktu v přenesené pravomoci námitky, nevstoupí tento akt v platnost. V souladu s článkem 296 SFEU orgán, který vznese námitku proti aktu v přenesené pravomoci, tuto námitku odůvodní.

"

Článek 7

Změny směrnice 2004/109/ES

Směrnice 2004/109/ES se mění takto:

-1)  Ustanovení čl. 2 odst. 3 se mění takto:

a)  první pododstavec se nahrazuje tímto:"

3.  Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích, byla zajištěna důsledná harmonizace a upřesněny požadavky odstavce 1, přijme Komise v souladu s postupy stanovenými v čl. 27 odst. 2 a 2a akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření týkající se definic uvedených v odstavci 1.

"

b) třetí pododstavec se nahrazuje tímto:"

Opatření uvedená v písmenech a) a b) druhého pododstavce se stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b.

"

-1a)  Článek 4 se mění takto:

a)  v odstavci 2 se vkládá nové písmeno, které zní:"

   aa) přílohu obsahující shrnutí ročních účetních závěrek podle zemí;
"

b) odstavec 6 se nahrazuje tímto:"

6.  Komise přijímá prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b opatření s cílem zohlednit technický vývoj na finančních trzích, zajistit důslednou harmonizaci a specifikovat požadavky stanovené v odstavci 1. Komise zejména specifikuje technické podmínky, za nichž má zveřejněná výroční finanční zpráva, včetně auditorské zprávy, zůstat veřejně přístupná. Komise může případně rovněž upravit dobu pěti let uvedenou v odstavci 1.

"

-1b)  V článku 5 se odstavec 6 mění takto:

a)  první pododstavec se nahrazuje tímto:"

6.  Aby vzala v úvahu technický vývoj na finančních trzích, zajistila důslednou harmonizaci a upřesnila příslušné požadavky odstavců 1 až 5 tohoto článku a zaručila jejich jednotné uplatňování, přijme Komise postupem stanoveným v čl. 27 odst. 2 a 2a příslušná opatření.

"

b) třetí pododstavec se nahrazuje tímto:"

Opatření uvedená v písmenu a) se přijímají regulativním postupem uvedeným v čl. 27 odst. 2. Opatření uvedená v písm. b) a c) se přijímají prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b.

"

c) čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:"

V případě potřeby může Komise upravit dobu pěti let uvedenou v odstavci 1 prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci podle článků 27, 27a a 27b.

"

-1c)  Ustanovení čl. 9 odst. 7 se mění takto:

a)  první pododstavec se nahrazuje tímto:"

7.  Komise přijímá prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b opatření s cílem zohlednit technický vývoj na finančních trzích, zajistit důslednou harmonizaci a specifikovat požadavky stanovené v odstavcích 2, 4 a 5.

"

b)  druhý pododstavec se nahrazuje tímto:"

Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27, 27a a 27b specifikuje maximální délku ‚krátkého vypořádacího cyklu‘ uvedeného v odstavci 4 tohoto článku, jakož i vhodné kontrolní mechanismy příslušného orgánu domovského členského státu.

"

1)  Článek 12 se mění takto:

a)  v odstavci 8:

  i) návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:"

8.  Aby vzala v úvahu technický vývoj na finančních trzích, zajistila důslednou harmonizaci a specifikovala požadavky stanovené v odstavcích 1, 2, 4, 5 a 6 tohoto článku, stanoví Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b opatření:

"

   ii) písmeno a) se zrušuje;
     iii) druhý pododstavec se zrušuje;

b)  doplňuje se nový odstavec ▌, který zní:"

9.  Aby zajistil jednotné podmínky uplatňování ▌ tohoto článku a vzal v úvahu technický vývoj na finančních trzích, může ESMApřipravovat návrhy prováděcích technických norem pro stanovení ▌standardního formuláře, šablon a postupů, které se použijí pro oznamování požadovaných informací emitentovi podle odstavce 1 nebo při podávání informací podle čl. 19 odst. 3.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

2)  Článek 13 se mění takto:

a)  v odstavci 2 ▌:

   i) první pododstavec se nahrazuje tímto:

2.  Komise přijímá prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b opatření s cílem zohlednit technický vývoj na finančních trzích, zajistit důslednou harmonizaci a specifikovat požadavky stanovené v odstavci 1. Zejména určí:

"

     ii) písmeno c) se nahrazuje tímto:"
   c) obsah oznámení, které má být provedeno,
"
     iii) druhý pododstavec se zrušuje;

b)  Doplňuje se nový odstavec, který zní:"

3.  Aby zajistil jednotné podmínky uplatňování ▌ tohoto článku a vzal v úvahu technický vývoj na finančních trzích, může ESMApřipravovat návrhy prováděcích technických norem pro stanovení ▌ standardního formuláře, šablon a postupů, které se použijí pro oznamování požadovaných informací emitentovi podle odstavce 1 tohoto článku nebo při podávání informací podle čl. 19 odst. 3.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedenýchprvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

2a)  V článku 14 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Komise přijímá prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b opatření s cílem zohlednit technický vývoj na finančních trzích, zajistit důslednou harmonizaci a specifikovat požadavky stanovené v odstavci 1.

"

2b)  V článku 17 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"

4.  Komise přijímá prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b opatření s cílem zohlednit technický vývoj na finančních trzích, přihlédnout k vývoji informačních a komunikačních technologií a zajistit důslednou harmonizaci a specifikovat požadavky stanovené v odstavcích 1, 2 a 3. Zejména specifikuje druhy finančních institucí, jejichž prostřednictvím může akcionář vykonávat finanční práva podle odst. 2 písm. c).

"

2c)  V článku 18 se odstavec 5 nahrazuje tímto:"

5.  Komise přijímá prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b opatření s cílem zohlednit technický vývoj na finančních trzích, přihlédnout k vývoji informačních a komunikačních technologií a zajistit důslednou harmonizaci a specifikovat požadavky stanovené v odstavcích 1 až 4. Zejména specifikuje druhy finančních institucí, jejichž prostřednictvím může držitel dluhového cenného papíru vykonávat finanční práva stanovená v odst. 2 písm. c).

"

2d)  V článku 19 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"

4.  Aby zajistila důslednou harmonizaci a specifikovala požadavky stanovené v odstavcích 1, 2 a3, přijímá Komise opatření prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27, 27a a 27b.

Komise zejména specifikuje postup, kterým emitent, držitel akcií či jiných finančních nástrojů nebo osoba uvedená v článku 10 musí podat informace u příslušného orgánu domovského členského státu podle odstavců 1 nebo 3, aby:

     a) umožnila podání elektronickými prostředky v domovském členském státě;
     b) koordinovala podání výroční finanční zprávy uvedené v článku 4 této směrnice s podáním ročních informací uvedených v článku 10 směrnice 2003/71/ES.

"

2e)  V článku 21 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"

4.  S cílem zohlednit technický vývoj na finančních trzích, přihlédnout k vývoji informačních a komunikačních technologií a specifikovat požadavky stanovené v odstavcích 1, 2 a 3, přijímá Komise opatření prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b.

Komise zejména specifikuje:

     a) minimální standardy pro šíření regulovaných informací podle odstavce 1;
     b) minimální standardy pro mechanismus centrálního ukládání podle odstavce 2.

Komise může rovněž určit a aktualizovat seznam médií pro šíření informací k veřejnosti.

"

2f)  V článku 22 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

1.  Orgán ESMA vypracuje pokyny v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA] pro další usnadnění přístupu veřejnosti k informacím zveřejňovaným podle směrnice 2003/6/ES, směrnice 2003/71/ES a této směrnice.

"

2g)  Článek 23 se mění takto:

     a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Pokud je sídlo emitenta ve třetí zemi, může příslušný orgán domovského členského státu osvobodit emitenta od povinností podle článků 4 až 7 a čl. 12 odst. 6, článků 14, 15 a 16 až 18 za předpokladu, že právní předpisy dané třetí země stanoví rovnocenné požadavky nebo takový emitent splní požadavky právních předpisů třetí země, které příslušný orgán domovského členského státu považuje za rovnocenné.
Příslušný orgán poté informuje ESMA o udělené výjimce."
   b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
4.  Aby zajistila důslednou harmonizaci a jednotné uplatňování odstavce 1, přijme Komise postupem stanoveným v čl. 27 odst. 2 prováděcí opatření:
   i) která stanoví mechanismus zajišťující určení rovnocennosti informací vyžadovaných podle této směrnice, včetně účetní závěrky, a informací, včetně účetní závěrky, vyžadovaných podle právních a správních předpisů třetí země;
   ii) která stanoví, že na základě svých právních a správních předpisů nebo praxe a postupů založených na mezinárodních standardech stanovených mezinárodními organizacemi, zajišťuje třetí země, ve které je emitent registrován, rovnocennost požadavků na informace stanovených v této směrnici.

V souvislosti s prvním pododstavcem bodem ii) rovněž Komise přijímá prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b opatření týkající se hodnocení standardů platných pro emitenty z více než jedné země.
Komise postupem stanoveným v čl. 27 odst. 2 přijme nutná rozhodnutí o rovnocennosti účetních standardů užívaných emitenty ze třetí země za podmínek stanovených v čl. 30 odst. 3 nejpozději do pěti let po datu uvedeném v článku 31. Pokud Komise rozhodne, že účetní standardy třetí země nejsou rovnocenné, může dotčeným emitentům povolit, aby po vhodné přechodné období tyto účetní standardy nadále používali.
V souvislosti s třetím pododstavcem rovněž Komise přijímá prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b opatření s cílem stanovit obecná kritéria rovnocennosti pro účetní standardy platné pro emitenty z více než jedné země.
Návrh aktu v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy."
   c) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:"
5.  Aby zajistila důslednou harmonizaci a specifikovala požadavky stanovené v odstavci 2, může Komise přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b opatření definující druh informací zveřejňovaných ve třetí zemi, který je důležitý pro veřejnost v Unii."
   d) V odstavci 7 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"
Komise rovněž přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b opatření na zavedení obecných kritérií pro posouzení rovnocennosti pro účely prvního pododstavce."
   e) Doplňuje se nový odstavec, který zní:"
7a.  Orgán ESMA je nápomocen Komisi při provádění úkolů podle tohoto článku v souladu s článkem 18 nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA]"

2h)  Článek 24 se mění takto:

a)  V odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

1.  Každý členský stát určí ústřední orgán uvedený v čl. 21 odst. 1 směrnice 2003/71/ES jako příslušný ústřední správní orgán, který plní povinnosti stanovené v této směrnici a zajišťuje uplatňování ustanovení přijatých podle této směrnice. Členské státy o tom odpovídajícím způsobem uvědomí Komisi a ESMA.

"

   b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Členské státy uvědomí Komisi, ESMA v souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) č. .../2010[ESMA] a příslušné orgány jiných členských států o jakékoli přijaté úpravě týkající se delegování úkolů, včetně přesných podmínek upravujících toto delegování."

3)  ▌Článek 25 se mění takto:

     a) vkládají se nové odstavce, které znějí:"
2a.  Příslušné orgány pro účely této směrnice spolupracují s ESMA v souladu s nařízením (EU) č .../2010 [ESMA].
2b.  Příslušné orgány neprodleně poskytnou ESMA veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své povinnosti podle této směrnice a podle nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA], v souladu s článkem 10 uvedeného nařízení."
     b) v odstavci 3 se první věta nahrazuje tímto:"
Odstavec 1 nebrání příslušným orgánům, aby si vyměňovaly důvěrné informace s orgánem ESMAEvropským výborem pro systémová rizika (ESRB) zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.…/2010.‚.nebo je těmto orgánům předávaly."
  

c) odstavec 4 se nahrazuje tímto:"

4.  Členské státy a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy podle článku 18 nařízení (../..ESMA) mohou uzavírat dohody o spolupráci stanovící výměnu informací s příslušnými orgány nebo subjekty třetích zemí, kterým jejich příslušné právní předpisy povolují plnit jakýkoliv z úkolů, které tato směrnice ukládá příslušným orgánům, v souladu s článkem 24. V případě, že členské státy uzavírají dohody o spolupráci, uvědomí o tom ESMA. Tato výměna informací podléhá zárukám úředního tajemství nejméně na úrovni uvedené v tomto článku. Cílem takové výměny informací je výkon funkce dohledu uvedených orgánů nebo subjektů. Pocházejí-li informace z jiného členského státu, nesmějí být sděleny bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je poskytly, a případně výhradně pro účely, ke kterým tyto orgány daly souhlas.

"

3a)  Článek 26 se nahrazuje tímto:"

Článek 26

Bezpečnostní opatření

1.  Jestliže příslušný orgán hostitelského členského státu zjistí, že se emitent nebo držitel akcií či jiných finančních nástrojů nebo osoba uvedená v článku 10 dopustili protiprávního činu nebo porušili své povinnosti, sdělí svá zjištění příslušnému orgánu domovského členského státu a orgánu ESMA.

2.  Pokud i přes opatření přijatá příslušným orgánem domovského členského státu nebo z důvodu toho, že se tato opatření projeví jako nedostatečná, emitent nebo držitel cenných papírů nadále porušuje příslušné právní předpisy, příslušný orgán hostitelského členského státu po informování příslušného orgánu domovského členského státu přijme v souladu s čl. 3 odst. 2 veškerá vhodná opatření k ochraně investorů a co nejdříve o tom informuje Komisi a ESMA.

"

3b)  Název kapitoly VI se nahrazuje tímto:"

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ

"

3c)  Článek 27 se mění takto:

   a) odstavec 2a se nahrazuje tímto:"

2a.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 5 odst. 6, čl. 9 odst. 7, čl. 12 odst. 8, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 2, čl. 17 odst. 4, čl. 18 odst. 5, čl. 19 odst. 4, čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 5 a čl. 23 odst. 7 se Komisi svěří na dobu čtyř let po vstupu této směrnice v platnost. Komise předloží zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději 6 měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezruší v souladu s článkem 27c.

"

b) vkládají se nové odstavce, které znějí:"

2aa.  Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, oznámí to současně Evropskému parlamentu i Radě.

2ab.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi s výhradou podmínek stanovených v článcích 27a a 27b.

"

3d)  Vkládají se nové články, které znějí:"

Článek 27a

Zrušení přenesení pravomoci

1.  Přenesení pravomoci podle čl. 2 odst. 3, čl. 5 odst. 6, čl. 9 odst. 7, čl. 12 odst. 8, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 2, čl. 17 odst. 4, čl. 18 odst. 5, čl. 19 odst. 4, čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 5 a čl. 23 odst. 7 mohou kdykoliv Evropský parlament nebo Rada zrušit.

2.  Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno.

3.  Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí blíže určených v daném rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě, nebo od pozdějšího, v tomto rozhodnutí uvedeného data. Rozhodnutí nemá vliv na účinnost aktů v přenesené pravomoci, které jsou již v platnosti. Zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 27b

Námitky k aktům v přenesené pravomoci

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou vznést námitku proti aktu v přenesené pravomoci ve lhůtě tří měsíců od oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta může prodloužit o tři měsíce.

2.  Pokud po uplynutí této lhůty nevznese Evropský parlament ani Rada námitku k aktu v přenesené pravomoci, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost v den, který je v něm uveden.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím tohoto období, pokud Evropský parlamentu i Rada sdělí Komisi svůj záměr nevznést žádné připomínky.

3.  Pokud Evropský parlament nebo Rada vznesou námitku k přijatému aktu v přenesené pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí. V souladu s článkem 296 SFEU orgán, který vznese námitku proti aktu v přenesené pravomoci, tuto námitku odůvodní.

"

Článek 8

Změny směrnice 2005/60/ES

Směrnice 2005/60/ES se mění takto:

-1a)  V článku 11 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"

4.  Členské státy informují sebe navzájem, evropské orgány dohledu v rozsahu odpovídajícím účelům této směrnice a v souladu s příslušenými ustanoveními nařízení (EU) č .../2010 [EBA], nařízení (EU) .../2010 [EIOPA] a nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA] a Komisi o případech, kdy mají za to, že třetí země splňuje podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2, nebo o jiných situacích, v nichž jsou splněna technická kritéria stanovená v souladu s čl. 40 odst. 1 písm. b).

"

-1b)  V článku 16 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2.  Členské státy informují sebe navzájem, evropské orgány dohledu v rozsahu odpovídajícím účelům této směrnice a v souladu s příslušenými ustanoveními nařízení (EU) č .../2010 [EBA], nařízení (EU) .../2010 [EIOPA] a nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA] a Komisi o případech, kdy mají za to, že třetí země splňuje podmínky stanovené v odst. 1 písm. b).

"

-1c)  V článku 28 se odstavec 7 nahrazuje tímto:"

7.  Členské státy informují sebe navzájem, evropské orgány dohledu v rozsahu odpovídajícím účelům této směrnice a v souladu s příslušenými ustanoveními nařízení (EU) č .../2010 [EBA], nařízení (EU) .../2010 [EIOPA] a nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA] a Komisi o případech, kdy mají za to, že třetí země splňuje podmínky stanovené v odstavcích 3, 4 nebo 5.

"

-1d)  V článku 31 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2.  Členské státy, evropské orgány dohledu v rozsahu odpovídajícím účelům této směrnice a v souladu s příslušenými ustanoveními nařízení (EU) č .../2010 [EBA], nařízení (EU) .../2010 [EIOPA] a nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA] a Komise informují sebe navzájem o případech, kdy právní předpisy třetí země neumožňují uplatňovat opatření požadovaná v odstavci 1 prvním pododstavci, a mohou být podniknuty koordinované kroky k nalezení řešení

"

1)  V článku 31 se doplňuje ▌ odstavec, který zní:"

4.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto článku a zohledněn technický vývoj v oblasti boje proti praní peněz nebo financování terorismu, Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), zřízený nařízením (EU) č. …/2010 [EBA], Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), zřízený nařízením (EU) č. …/2010 [ESMA], a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), zřízený nařízením (EU) č. …/2010 [EIOPA, mohou s přihlédnutím ke stávajícímu rámci a ve vhodných případech za spolupráce s dalšími příslušnými orgány EU v oblasti potírání praní špinavých peněz a boje proti financování terorismu připravovat návrhy regulačních norem v souladu s článkem 42 těchto nařízení za účelem upřesnění typu doplňkových opatření uvedených v ▌odstavci 3 tohoto článku a minimálních opatření, která mají úvěrové a finanční instituce přijmout v případě, kdy právní předpisy třetí země nedovolují uplatňování opatření požadovaných podle odst. 1 prvního pododstavce tohoto článku.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

"

2)  V článku 34 se doplňuje nový odstavec, který zní:"

3.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a byl zohledněn technický vývoj v oblasti boje proti praní peněz nebo financování terorismu, mohou orgány EBA, ESMA a EIOPA vytvořit návrhy regulačních norem v souladu s článkem 42 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 [EBA], nařízením (EU) č. …/2010 [ESMA] a nařízením (EU) č. …/2010 [EIOPA]upřesnění minimálního obsahu sdělení uvedeného v odstavci 2, přičemž zohlední stávající rámec a budou, je-li to vhodné, spolupracovat s dalšími příslušnými orgány EU v oblasti potírání praní špinavých peněz a boje proti financování terorismu.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

"

2a)  Vkládá se nový článek, který zní:"

Článek 37a

1.  Příslušené orgány spolupracují pro účely této směrnice s evropskými orgány dohledu, v souladu s nařízením (EU) č. .../2010 [EBA], nařízením (EU) č. …/2010 [EIOPA] a nařízením (EU) č. …/2010[ESMA].

2.  Příslušené orgány poskytnou evropským orgánům dohledu veškeré informace nezbytné k tomu, aby tyto orgány mohly plnit své povinnosti podle této směrnice podle nařízení (EU) č. .../2010 [EBA], nařízení (EU) č. …/2010 [EIOPA] a nařízení (EU) č. …/2010[ESMA].

"

2b)  Název kapitoly VI se nahrazuje tímto:"

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

"

2c)  Článek 40 se mění takto:

  a) v odstavci 1:
   i) první pododstavec se nahrazuje tímto:"
1.  Aby bylo možné při boji proti praní peněz nebo financování terorismu vzít v úvahu technický rozvoj a upřesnit požadavky stanovené v této směrnici, může Komise přijmout tato opatření:
Tato opatření se přijímají prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 41, 41a a 41b.
   ii) druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
"
   b) V odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"
Tato opatření se přijímají prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 41, 41a a 41b."

2d)  Článek 41 se mění takto:

   a) V odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:"
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 tohoto rozhodnutí, a to za předpokladu, že opatření přijatá tímto postupem nemění základní ustanovení této směrnice."
   b) odstavec 2a se nahrazuje tímto:"
2a.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 40 se svěří Komisi na období čtyř let od vstupu této směrnice v platnost. Komise předloží zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději 6 měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o období stejné délky, pokud toto přenesení Evropský parlament nebo Rada podle článku 41a nezruší."
   c) vkládají se nové odstavce, které znějí:"
'2b.  Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, oznámí to současně Evropskému parlamentu i Radě.
2c.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 41a a 41b."
   d) odstavec 3 se zrušuje.

2e)  Vkládají se nové články, které znějí:"

Článek 41a

Zrušení přenesení pravomoci

1.  Přenesení pravomoci uvedené v článku 40 může kdykoli zrušit Evropský parlament nebo Rada.

2.  Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno.

3.  Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí blíže určených v daném rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě, nebo od pozdějšího, v tomto rozhodnutí uvedeného data. Rozhodnutí nemá vliv na účinnost aktů v přenesené pravomoci, které jsou již v platnosti. Zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie.

"

Článek 41b

Námitky k aktům v přenesené pravomoci

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou vznést námitku proti aktu v přenesené pravomoci ve lhůtě tří měsíců od oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta může prodloužit o tři měsíce.

2.  Pokud po uplynutí této lhůty nevznese Evropský parlament ani Rada námitku k aktu v přenesené pravomoci, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost v den, který je v něm uveden.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím tohoto období, pokud Evropský parlamentu i Rada sdělí Komisi svůj záměr nevznést žádné připomínky.

3.  Pokud Evropský parlament nebo Rada vznesou námitku k přijatému aktu v přenesené pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí. V souladu s článkem 296 SFEU orgán, který vznese námitku proti aktu v přenesené pravomoci, tuto námitku odůvodní.„.

Článek 9

Změny směrnice 2006/48/ES

1)  ▌Článek 6 se nahrazuje tímto ▌:"

1.  Členské státy stanoví, že úvěrové instituce musí před zahájením své činnosti získat povolení. Aniž jsou dotčeny články 7 až 12, stanoví požadavky pro toto povolení a sdělí je Komisi a Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA) zřízenému nařízením (EU) Evropského parlamentu a Rady č. .../2010 [EBA].

2.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku vypracuje EBA:

     a) návrh regulačních norem o informacích poskytovaných příslušným orgánům při žádostech povolení úvěrových institucí, včetně plán činností uvedeného v článku 7,
     b) návrh regulačních norem stanovících podmínky ke splnění požadavků uvedených v článku 8;
   ( c) návrh na zavedení technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro takovéto poskytování informací;
   ( d) návrh regulačních norem ke stanovení požadavků na akcionáře a společníky s kvalifikovanou účastí a k upřesnění překážek, jež mohou bránit účinnému výkonu dohledu ze strany příslušného orgánu podle článku 12.

Orgán EBA předloží návrhy technických norem uvedené v písmenech a), b) a c) Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedenýchpísm. a), c), a d) prvního pododstavce postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

Komisi je rovněž svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedenýchpísm. b) prvního pododstavce postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [EBA].‚.

"

1a)  V čl. 9 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:"

     'b) dotyčné členské státy sdělí Komisi a EBA důvody využití této možnosti; a
"

2)  Článek 14 se nahrazuje tímto:"

Článek 14

Každé vydání povolení musí být oznámeno orgánu EBA.

Název každé úvěrové instituce, které bylo vydáno povolení, se zapíše do seznamu. ▌Orgán EBA zveřejňuje ▌tento seznam na svých internetových stránkách a aktualizuje jej.

"

2a)  V článku 17 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2.  Odnětí povolení se oznámí Komisi a EBA a musí být opatřeno zdůvodněním. Osoby, kterých se týká, jsou o těchto důvodech vyrozuměny.

"

3)  V článku 19 se doplňuje nový odstavec ▌, který zní:"

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace této směrnice, EBA připravuje návrhy regulačních norem ke stanovení taxativnícho seznamu informací uvedených v čl. 19a odst. 4, jež musí navrhovaní nabyvatelé zahrnout do svého oznámení, aniž je dotčen čl. 19 odst. 3.

Orgán EBA uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování této směrnice, vypracuje EBA návrh prováděcích technických norem ke stanovení společných postupů, formulářů a šablon ke konzultačnímu procesu mezi příslušnými orgány uvedenými v článku 19b.

Orgán EBA uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených ve čtvrtém pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [EBA].‚.

"

3a)  V článku 22 se doplňují nové odstavce, které znějí:"

2a.  Orgán EBA může za účelem upřesnění požadavků stanovených v tomto článku a zajištění sbližování postupů dohledu vytvořit návrhy technických norem pro specifikaci systémů, postupů a mechanismů uvedených v odstavci 1 při dodržování zásad přiměřenosti a úplnosti zmíněných v odstavci 2.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

"

2b.  Aby se usnadnilo provádění a byla zajištěna konzistentnost informací shromažďovaných podle odstavce 2a tohoto článku a zásady politiky odměňování stanovené v bodech 22 a 22a přílohy 5, může EBA vypracovat návrhy regulačních norem k upřesnění systémů, postupů a mechanismů uvedených v odstavci 1 při dodržování zásad přiměřenosti a úplnosti zmíněných v odstavci 2.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

Orgán ESMA úzce spolupracuje s EBA při vytváření těchto technických norem pro politiky odměňování pro kategorie pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování investičních služeb a činností ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů.

4)  V článku 26 se doplňuje nový odstavec ▌, který zní:"

5.  Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování článku 25 a tohoto článku ▌, připravuje EBA:

     a) návrhy regulačních norem k upřesnění informací, které mají být uvedeny v souladu s článkem 25 a tímto článkem, a
     b) návrh na zavedení technických norem pro vypracování standardních formulářů, šablon a postupů pro takovéto oznamování;

Orgán EBA uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v písm. a) prvního pododstavce postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010 [EBA]. Komisi je rovněž svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedenýchpísm. b) prvního pododstavce postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [EBA].‚.

"

5)  V článku 28 se doplňuje nový odstavec ▌, který zní:"

'4.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku ▌ vypracuje EBA:

     a) návrhy regulačních norem k upřesnění informací, které mají být uvedeny v souladu s tímto článkem, a
     b) návrh na zavedení technických norem pro vypracování standardních formulářů, šablon a postupů pro takovéto oznamování.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v písm. a) prvního pododstavce postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010. Komisi je rovněž svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v písm. b) prvního pododstavce postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [EBA].

6)  V článku 33 se první pododstavec nahrazuje tímto:

Dříve než zahájí postup podle článku 30, mohou příslušné orgány hostitelského členského státu v naléhavých případech učinit předběžná opatření nezbytná pro ochranu vkladatelů, investorů a dalších osob, jimž jsou služby poskytovány. O takových opatřeních neprodleně uvědomí Komisi, EBA a příslušné orgány ostatních dotčených členských států.

"

6a)  Článek 36 se nahrazuje tímto:"

Článek 36

Členské státy sdělí Komisi a Evropskému orgánu pro bankovnictví počet a povahu případů, v nichž došlo k zamítnutí podle článku 25 a čl. 26 odst. 1 až 3 nebo k učinění opatření podle čl. 30 odst. 3.

"

6b)  V článku 38 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2.  Příslušné orgány oznámí Komisi, orgánu EBA a Evropskému bankovnímu výboru veškerá povolení vydaná úvěrovým institucím se skutečným sídlem mimo Evropskou Unii pro jejich pobočky.

"

6c)  V čl. 39 odst. 2 se doplňuje nové písmeno ba), které zní:"

     ba) že úřad EBA může získávat informace od příslušných orgánů členských států obdržené od vnitrostátních orgánů třetích zemí podle článku 20 nařízení (EU) č. .../2010 [EBA];
"

6d)  V článku 39 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

3a.  Orgán EBA je nápomocen Komisi při provádění úkolů podle tohoto článku v souladu s článkem 18 nařízení (EU) č. .../2010 [EBA].

"

7)  V článku 42 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, připravuje EBA:

     a) návrhy regulačních norem pro upřesnění informací v něm obsažených.
   b) Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, návrhy prováděcích technických norem k vypracování standardních formulářů, šablon a postupů pro požadavky na sdílení informací ▌, které pravděpodobně usnadní dohled nad úvěrovými institucemi.

Orgán EBA uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v písm. a) druhého pododstavce postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010. Komisi je rovněž svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedenýchpísm. a) druhého pododstavce postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [EBA]

8)  V čl. 42a odst. 1 se na konci čtvrtého pododstavce doplňuje toto:"

Pokud na konci původního dvouměsíčního období kterýkoli z dotčených příslušných orgánů postoupil záležitost Evropskému orgánu pro bankovnictví v souladu s článkem 11 nařízení (EU) č. .../2010 [EBA], příslušné orgány hostitelského členského státu odloží přijetí svého rozhodnutí a vyčkají ▌rozhodnutí, které Evropský orgán pro bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení. Příslušné orgány hostitelského členského státu přijmou své rozhodnutí v souladu s rozhodnutím orgánu EBA. Dvouměsíční lhůta se považuje za lhůtu pro smírčí jednání ve smyslu uvedeného nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost není orgánu postoupena po skončení původního dvouměsíčního období nebo po dosažení společného rozhodnutí.

"

9)  Článek 42b se mění takto:

   a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Při výkonu svých povinností vezmou příslušné orgány v úvahu sbližování v oblasti nástrojů dohledu a postupů dohledu při uplatňování požadavků právních a správních předpisů přijatých podle této směrnice. Pro tento účel členské státy zajistí:
   a) aby se příslušné orgány podílely na činnosti orgánu EBA;
   b) aby se příslušné orgány řídily pokyny a doporučeními orgánu EBA a aby případně uvedly, z jakého důvodu tak nečiní;
   c) aby vnitrostátní mandáty příslušných orgánů nebránily těmto orgánům ve výkonu povinností plynoucích z členství v orgánu EBA podle této směrnice.
"
   b) odstavec 2 se zrušuje.

10)  V článku 44 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2.  Odstavec 1 není překážkou výměně informací mezi příslušnými orgány jednotlivých členských států nebo předávání informací orgánu EBA v souladu s touto směrnicí a ostatními směrnicemi vztahujícími se na úvěrové instituce i v souladu s články 16 a 20 nařízení (EU) č. .../2010 [EBA]. Na tyto informace se vztahuje profesní tajemství podle odstavce 1.

"

11)  Článek 46 se ▌nahrazuje tímto:"

Článek 46

‚Členské státy a orgán EBA mohou v souladu s článkem 18 nařízení (EU) č. .../2010 [EBA] s příslušnými orgány třetích zemí nebo s orgány či subjekty třetích zemí, jak jsou vymezeny v článku 47 a čl. 48 odst. 1 této směrnice, uzavírat dohody o spolupráci, upravující výměnu informací, pouze tehdy, pokud jsou sdělené informace chráněny profesním tajemstvím alespoň v míře stanovené v čl. 44 odst. 1 této směrnice. Účelem této výměny informací je plnění dohlížecích úkolů zmíněných orgánů nebo subjektů.

Pocházejí-li informace z jiného členského státu, lze je předávat pouze s výslovným souhlasem orgánů, které je poskytly, a případně pouze pro účely, ke kterým tyto orgány udělily souhlas.

12)  Článek 49 se mění takto:

a)  ▌první odstavec se nahrazuje tímto:

Tento oddíl není příslušnému orgánu překážkou v tom, aby sděloval následujícím orgánům či subjektům informace určené k výkonu jejich funkce:

     a) centrálním bankám Evropského systému centrálních bank a jiným subjektům s obdobnými úkoly, které jednají jako měnové orgány, mají-li tyto informace význam pro výkon jejich úkolů stanovených právními předpisy, včetně provádění měnové politiky a souvisejícího zajištění likvidity, dohledu nad platebními a zúčtovacími systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry a ochrany stability finančního systému;
     b) případně jiným státním orgánům odpovědným za dohled nad platebními systémy;
   c) Evropskému výboru pro systémová rizika (ESRB) v případě, že mají tyto informace význam pro výkon jeho úkolů stanovených nařízením (EU) Evropského parlamentu a Rady ▌.

Tento oddíl nebrání těmto orgánům nebo subjektům uvedeným v prvním pododstavci sdělovat příslušným orgánům informace, které pro ně jsou nezbytné pro účely článku 45.

"

b)  Čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:"

V naléhavé situaci podle čl. 130 odst. 1 umožní členské státy příslušným orgánům neprodleně sdělit informaci centrálním bankám v Evropském systému centrálních bank, pokud má tato informace význam pro výkon jejich úkolů stanovených právními předpisy včetně provádění měnové politiky a souvisejícího zajištění likvidity, dohledu nad platebními a zúčtovacími systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry a ochrany stability finančního systému, a ESRB podle nařízení (EU) č. .../2010 [ESRB], pokud má tato informace význam pro výkon jeho úkolů stanovených právními předpisy.‚

"

13)  Článek 63a se mění takto:

   a) odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
4.  Ustanovení, jimiž se nástroj řídí, stanoví jistinu, nezaplacený úrok nebo dividendu tak, aby absorbovaly ztráty a nebránily rekapitalizaci úvěrové instituce prostřednictvím vhodných mechanismů, vypracovaných orgánem EBA podle odstavce 6."
   b) odstavec 6 se nahrazuje tímto:"
6.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a sbližování postupů dohledu, připravuje EBA návrhy regulačních technických norem pro určení požadavků vztahujících se na nástroje uvedené v odstavci 1 tohoto článku. Orgán uvedené návrhy regulačních norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.
Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v předchozím pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010 [EBA].
Orgán EBA rovněž vydá pokyny týkající se nástrojů uvedených v čl. 57 prvním pododstavci písm. a).
Orgán EBA sleduje uplatňování těchto pokynů."

14)  V čl. 74 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování této směrnice pro sdělování těchto výpočtů úvěrovými institucemi uplatní příslušné orgány od 31. prosince 2012 jednotný formát, jednotnou četnost, jazyk a jednotné lhůty podávání zpráv. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování této směrnice, orgán EBA připravuje návrhy prováděcích technických norem pro zavedení jednotného formátu (se souvisejícími specifikacemi), jednotné četnosti ▌a jednotné lhůty podávání zpráv v rámci Evropské unie před 1. lednem 2012. Formáty podávání zpráv musí být přiměřené povaze, rozsahu a komplexnosti činností úvěrových institucí.

Aby bylo zajištěno uplatňování této směrnice, připravuje orgán EBA i návrhy prováděcích norem, pokud jde o řešení v oblasti informačních technologií, která mají být u tohoto podávání zpráv použita.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených ve druhém a třetím pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [EBA].

"

15)  V čl. 81 odst. 2 se doplňují nové pododstavce, které znějí:"

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto článku, připravuje orgán EBA po konzultaci s orgánem ESMA návrhy regulačních norem k upřesnění metody hodnocení, pokud jde o úvěrová hodnocení. Orgán EBA uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v písm. a) druhého pododstavce postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010 [EBA].

"

(16)  V čl. 84 odst. 2 se doplňují nové pododstavce, které znějí:"

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto článku, připravuje orgán EBA po konzultaci s orgánem ESMA návrhy regulačních norem k upřesnění metody hodnocení, pokud jde o úvěrová hodnocení. Orgán EBA uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v písm. a) prvního pododstavce postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010 [EBA].

"

17)  V čl. 97 odst. 2 se doplňují nové pododstavce, které znějí:"

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto článku, připravuje orgán EBA po konzultaci s orgánem ESMA návrhy regulačních norem k upřesnění metody hodnocení, pokud jde o úvěrová hodnocení. Orgán EBA uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v písm. a) prvního pododstavce postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010 [EBA].

"

18)  V čl. 105 odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:"

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto článku, může orgán EBA připravovat návrhy regulačních norem, aby se upřesnily metody hodnocení, podle nichž příslušné orgány povolují úvěrovým institucím používat pokročilé přístupy k měření.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v písm. a) druhého pododstavce postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010

"

19)  V čl. 106 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto odstavce, připravuje orgán EBA návrhy regulačních norem pro upřesnění výjimek podle písmen c) a d) a pro upřesnění podmínek, jež se používají k určení ekonomicky spjaté skupiny klientů, jak je uvedeno v odstavci 3. Orgán EBA uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v písm. a) druhého pododstavce postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010 [EBA].

"

20)  V článku 110 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2.  Členské státy stanoví, že ohlášení je učiněno alespoň dvakrát ročně. Příslušné orgány uplatní od 31. prosince 2012 jednotný formát, četnost a lhůty pro podávání zpráv. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování této směrnice, orgán EBA připravuje návrhy prováděcích technických norem pro zavedení jednotného formátu (se souvisejícími specifikacemi), jednotné četnosti ▌a jednotné lhůty podávání zpráv v rámci Evropské unie před 1. lednem 2012. Formáty podávání zpráv musí být přiměřené povaze, rozsahu a komplexnosti činností úvěrových institucí.

Aby bylo zajištěno uplatňování této směrnice, připravuje orgán EBA i návrhy prováděcích technických norem, pokud jde o řešení v oblasti informačních technologií, která mají být u tohoto podávání zpráv použita.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedené v prvním a druhém pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [EBA].

"

20a)  V čl. 111 odst. 1 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:"

Členské státy mohou stanovit nižší limit než 150 milionů EUR a informují o tom orgán EBA a Komisi.

"

21)  V článku 122a se odstavec 10 nahrazuje tímto:"

10.  Orgán EBA každoročně podá Komisi zprávu o dodržování tohoto článku příslušnými orgány.

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, EBA připravuje návrhy regulačních norem pro sbližování postupů dohledu s ohledem na tento článek, včetně opatření přijatých v případě porušení povinností týkajících se hloubkové kontroly a řízení rizik. Orgán EBA uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v písm. a) druhého pododstavce postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010 [EBA].

"

22)  V článku 124 se doplňuje nový odstavec ▌, který zní:"

6.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto článku, může orgán EBA připravovat návrhy regulačních norem pro upřesnění tohoto článku a společného postupu a metodiky hodnocení rizika.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v písm. a) prvního pododstavce postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010 [EBA].

"

22a)  V článku 126 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"

4.  ‚Příslušné orgány oznámí EBA a Komisi veškeré dohody, na něž se vztahuje odstavec 3.‘.

"

V čl. 129 odst. 1 se za pododstavec 1 vkládá nový pododstavec, který zní:"

'Pokud orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě neplní úkoly uvedené v prvním pododstavci nebo pokud příslušné orgány v dostatečné míře nespolupracují s orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě při plnění úkolů uvedených v prvním pododstavci, může jakýkoli z příslušných orgánů předložit věc orgánu EBA, který může jednat v souladu s článkem 11 nařízení .../2010 [EBA].

"

23)  V čl. 129 odst. 2 se pátý pododstavec nahrazuje tímto:"

Pokud na konci šestiměsíčního období kterýkoli z dotčených příslušných orgánů postoupil záležitost orgánu EBA v souladu s článkem 11 nařízení (EU) č. …/2010 [EBA], orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě odloží přijetí svého rozhodnutí, vyčká jakéhokoli rozhodnutí, které EBA může přijmout v souladu s čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení, a přijme rozhodnutí v souladu s rozhodnutím EBA. Dvouměsíční lhůta se považuje za lhůtu pro smírčí jednání ve smyslu uvedeného nařízení. EBA přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost není orgánu EBA postoupena po skončení šestiměsíčního období nebo po dosažení společného rozhodnutí.

"

23a)  V čl. 129 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

Orgán EBA může připravit návrhy prováděcích technických norem pro zajištění jednotných podmínek uplatňování postupu společného rozhodování uvedeného v tomto odstavci s ohledem na žádosti o povolení uvedené v čl. 84 odst. 1, čl. 87 odst. 9 a článku 105 a příloze III části 6 s cílem usnadnit přijímání společných rozhodnutí.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy provádění technických norem uvedených v předchozích dvou pododstavcích postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [EBA].

"

24)  Ustanovení čl. 129 odst. 3 se mění takto:

a)  Ve třetím pododstavci se pojem 'Evropský výbor orgánů bankovního dohledu' nahrazuje tímto: „Evropský orgán pro bankovnictví“.

   b) Čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:"
V případě, že příslušné orgány nedosáhnou takového společného rozhodnutí do čtyř měsíců, rozhodne o použití článků 123 a 124 a čl. 136 odst. 2 na konsolidovaném základě orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě po řádném zohlednění posouzení rizik dceřiných podniků, které vypracovaly příslušné odpovědné orgány. Pokud na konci čtyřměsíčního období kterýkoli z dotčených příslušných orgánů postoupil záležitost orgánu EBA v souladu s článkem 11 nařízení (EU č. …/2010 [EBA], orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě odloží přijetí svého rozhodnutí, vyčká jakéhokoli rozhodnutí, které orgán EBA může přijmout v souladu s čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení, a přijme rozhodnutí v souladu s rozhodnutím EBA. Čtyřměsíční lhůta se považuje za lhůtu pro smírčí ve smyslu uvedeného nařízení. Orgán EBA přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost není orgánu EBA postoupena po skončení čtyřměsíčního období nebo po dosažení společného rozhodnutí."
   c) Pátý pododstavec se nahrazuje tímto:"
Odpovídající příslušné orgány pověřené dohledem nad dceřinými podniky mateřských úvěrových institucí v EU nebo mateřských finančních holdingových společností v EU rozhodnou o použití článků 123 a 124 a čl. 136 odst. 2 na individuálním nebo subkonsolidovaném základě po náležitém zohlednění názorů a výhrad vyjádřených orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě. Pokud na konci čtyřměsíčního období kterýkoli z dotčených příslušných orgánů postoupil záležitost orgánu EBA v souladu s článkem 11 nařízení (EU č. …/2010 [EBA], příslušné orgány odloží přijetí svého rozhodnutí, vyčkají jakéhokoli rozhodnutí, které orgán EBA může přijmout v souladu s čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení, a přijmou rozhodnutí v souladu s rozhodnutím EBA. Čtyřměsíční lhůta se považuje za lhůtu pro smírčí jednání ve smyslu uvedeného nařízení. Orgán EBA přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost není orgánu postoupena po skončení čtyřměsíčního období nebo po dosažení společného rozhodnutí."
   d) Sedmý pododstavec se nahrazuje tímto:"
Pokud byl konzultován orgán EBA, všechny příslušné orgány jeho stanovisko zváží a podají vysvětlení ohledně veškerých významných odchylek od tohoto stanoviska."
   e) Desátý pododstavec se nahrazuje tímto:"
Orgán EBA může vytvářet návrhy prováděcích technických norem pro zajištění jednotných podmínek uplatňování postupu společného rozhodování uvedeného v tomto odstavci a s ohledem na použití článků 123 a 124 a čl. 136 odst. 2 s cílem usnadnit přijímání společných rozhodnutí. ▌
Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedenýchprvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [EBA]."

25)  V čl. 130 odst. 1 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:"

130.  ‚Nastane-li naléhavá situace, včetně situace uvedené v článku 10 nařízení (EU) č. …/2010 [EBA], včetně nepříznivého vývoje na ▌ trzích, která by mohla ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému v jakémkoli členském státě, v němž byly povoleny subjekty skupiny nebo v němž jsou usazeny významné pobočky uvedené v článku 42a, orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě uvědomí, jakmile je to možné, s výhradou kapitoly 1 oddílu 2, EBA, ESRB a orgány uvedené v čl. 49 čtvrtém pododstavci a v článku 50 a sdělí veškeré informace nezbytné k plnění jejich úkolů. Tyto povinnosti se vztahují na všechny příslušné orgány podle článků 125 a 126 a na příslušný orgán určený podle čl. 129 odst. 1.

Pokud orgán uvedený v čl. 49 čtvrtém pododstavci zjistí situaci popsanou v prvním pododstavci tohoto odstavce, uvědomí, jakmile je to možné, příslušné orgány uvedené v článcích 125 a 126 a orgán EBA.‚

"

26)  V článku 131 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:"

‚Orgány příslušné k vydání povolení dceřiným podnikům úvěrových institucí mohou dvoustrannou dohodou, v souladu s článkem 13 nařízení (EU) č. …/2010 [EBA], přenést svou dohlížecí pravomoc na příslušné orgány, které vydaly povolení mateřskému podniku a vykonávají nad ním dohled, aby na sebe převzaly odpovědnost za dohled nad dceřiným podnikem v souladu s touto směrnicí. O existenci a obsahu takových dohod se uvědomí orgán EBA. Tyto informace předá příslušným orgánům ostatních členských států a Evropskému bankovnímu výboru.

"

27)  Článek 131a se mění takto:

     a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě zřizuje kolegia orgánů dohledu s cílem usnadnit provádění úkolů uvedených v článku 129 a čl. 130 odst. 1 a v souladu s požadavky důvěrnosti uvedenými v odstavci 2 tohoto článku a s právními předpisy Unie případně zajišťuje vhodnou koordinaci a spolupráci s příslušnými orgány třetích zemí.
EBA vykonává vedoucí úlohu při zajišťování, podpoře a sledování účinného, efektivního a systematického fungování kolegií uvedených v tomto článku, v souladu s článkem 12 nařízení (EU) č. …/2010 [EBA]. Za tímto účelem se orgán EBA účastní způsobem, jaký považuje za vhodný, a je v tomto ohledu považován za příslušný orgán.
     a) výměna informací mezi sebou a s orgánem EBA, v souladu s článkem 12 nařízení (EU) č. …/2010 [EBA];
     b) dohoda o dobrovolném svěření úkolů a případném dobrovolném delegování odpovědností;
     c) stanovení programů dohledových šetření založených na hodnocení rizika skupiny v souladu s článkem 124;
     d) zvýšení účinnosti dohledu vyloučením nadbytečných duplicit požadavků dohledu, také ve vztahu k požadavkům na informace podle čl. 130 odst. 2 a čl. 132 odst. 2;
     e) důsledné uplatňování obezřetnostních požadavků podle této směrnice na všechny subjekty v rámci bankovní skupiny, aniž jsou dotčeny možnosti a diskreční pravomoci, jež stanoví právní předpisy Společenství;
     f) použití čl. 129 odst. 1 písm. c) s ohledem na činnost ostatních fór případně zřízených v této oblasti.

Příslušné orgány a orgán EBA zúčastněné v kolegiích orgánů dohledu úzce spolupracují. Požadavky důvěrnosti podle kapitoly 1 oddílu 2 nebrání příslušným orgánům ve výměně informací důvěrné povahy v rámci kolegií orgánů dohledu. Zřízením a činností kolegií orgánů dohledu nejsou dotčena práva a povinnosti příslušných orgánů podle této směrnice."
    b) v odstavci 2:
     i) druhý pododstavec se nahrazuje tímto:"
Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto článku a čl. 42a odst. 3, může orgán EBA připravit návrhy regulačních norem s cílem upřesnit obecné podmínky pro ▌činnost kolegií,
Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v písm. a) druhého pododstavce postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010 [EBA]."
   ii) Šestý pododstavec se nahrazuje tímto:"
‚S výhradou požadavků důvěrnosti podle kapitoly 1 oddílu 2 orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě informuje orgán EBA o činnostech kolegia orgánů dohledu, a to i v průběhu naléhavých situací, a sdělí orgánu EBA veškeré informace, které mají zvláštní význam pro účely sbližování dohledu."

27a)  V čl. 132 odst. 1 se za první pododstavec vkládají nové pododstavce, které znějí:"

Příslušné orgány pro účely této směrnice spolupracují s orgánem EBA v souladu s nařízením (EU) č .../2010 [EBA].

Příslušné orgány poskytnou orgánu EBA veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své povinnosti podle této směrnice a podle nařízení (EU) č. .../2010 [EBA], v souladu s článkem 20 uvedeného nařízení.‚.

"

27b)  V článku 140 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:"

3.  Orgány příslušné k dohledu na konsolidovaném základě sestaví seznamy finančních holdingových společností uvedených v čl. 71 odst. 2. Tyto seznamy předávají příslušným orgánům ostatních členských států, Evropskému orgánu pro bankovnictví a Komisi.

"

28)  Ustanovení čl. 143 odst. 2 se mění takto:

a)  Na konci prvního pododstavce se doplňuje nová věta, která zní:"

Orgán EBA je Komisi a Evropskému bankovnímu výboru nápomocen při výkonu uvedených úkolů, včetně toho, zda by takové pokyny měly být aktualizovány.‚ ;

"

   b) Druhý pododstavec se nahrazuje tímto:"
‚Příslušný orgán, který provádí ověření uvedená v odst. 1 prvním pododstavci, k těmto pokynům přihlíží. Pro tento účel příslušný orgán konzultuje orgán EBA před přijetím rozhodnutí."

28a)  Ustanovení čl. 143 odst. 3 čtvrtého pododstavce se nahrazuje tímto:"

Techniky dohledu se zaměří na dosažení cílů dohledu na konsolidovaném základě, jak jsou vymezeny v této kapitole, a oznámí se ostatním dotčeným příslušným orgánům, Evropskému orgánu pro bankovnictví a Komisi.

"

29)  V článku 144 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

‚Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy prováděcích technických norem pro určení ▌ formátu, struktury, obsahu a data každoročního zveřejnění údajů podle tohoto článku. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy provádění technických norem uvedených ve třetím pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [EBA].

"

30)  V článku 150 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

a)  Doplňuje se nový odstavec 3, který zní:"

3.  Orgán EBA připravuje návrhy prováděcích technických norem, aby bylo zajištěno jednotné provádění této směrnice, co se týče:

   a) podmínek použití přílohy V bodů 15 až 17;
   b) podmínek použití přílohy VI části 2, pokud jde o kvantitativní faktory uvedené v bodě 12, kvalitativní faktory uvedené v bodě 13 a srovnávací standard uvedený v bodě 14;
  

Orgán EBA uvedené návrhy prováděcích technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedenýchprvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [EBA]

"

31)  ▌Článek 156 se mění takto:

     a) slova „Evropský výbor orgánů bankovního dohledu“ se ve všech pádech nahrazují slovy „Evropský orgán pro bankovnictví“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru„;
     b) první pododstavec se nahrazuje tímto:"
Komise ve spolupráci s Evropským orgánem pro bankovnictví a členskými státy a se zřetelem k příspěvku Evropské centrální banky pravidelně kontroluje, zda tato směrnice, spolu se směrnicí 2006/49/ES, má významný dopad na hospodářský cyklus, a v návaznosti na tuto kontrolu zváží, zda existuje důvod k přijetí jakýchkoli nápravných opatření."

Článek 10

Změny směrnice 2006/49/ES

Směrnice 2006/49/ES se mění takto:

1)  V článku 18 ▌se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

5.  ▌Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 může vytvořit návrhy regulačních norem pro upřesnění metod hodnocení, za nichž příslušné orgány povolují ▌ institucím používat interní modely pro účely výpočtu kapitálových požadavků podle této směrnice.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v písm. a) prvního pododstavce postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

"

1a)  V čl. 22 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

Pokud příslušné orgány nevyžadují uplatňování kapitálových požadavků na konsolidovaném základě, oznámí tuto skutečnost orgánu EBA a Komisi.

"

1b)  Ustanovení čl. 32 odst. 1 se mění takto:

a) druhý pododstavec se nahrazuje tímto:"

Příslušné orgány oznámí uvedené postupy Evropskému orgánu pro bankovnictví, Radě a Komisi.

"

b)  Doplňuje se nový odstavec, který zní:"

3a.  Evropský orgán pro bankovnictví vydá pokyny týkající se postupů uvedených v prvním odstavci tohoto článku.

"

1c)  V článku 36 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

1.  Členské státy určí orgány, které jsou příslušné vykonávat povinnosti uvedené v této směrnici. Uvědomí o tom Evropský orgán pro bankovnictví a Komisi, přičemž uvedou veškeré rozdělení působnosti.

"

1d)  V čl. 38 odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:"

1.  Příslušné orgány pro účely této směrnice spolupracují s orgánem EBA v souladu s nařízením (EU) č .../2010 [EBA].

2.  Příslušné orgány poskytnou neprodleně orgánu EBA veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své povinnosti podle této směrnice a podle nařízení (EU) č. .../2010 [EBA], v souladu s článkem 20 uvedeného nařízení.

Článek 11

Změny směrnice 2009/65/ES (SKIPCP)

Směrnice 2009/65/ES se mění takto:

1)  V článku 5 se doplňuje nový pododstavec ▌, který zní:

8.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto článku, může orgán ESMA připravovat návrhy regulačních norem pro upřesněníinformací, které mají být příslušným orgánům poskytnuty v žádosti o povolení SKIPCP.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

"

1a)  V čl. 6 odst. 1 se doplňují nový pododstavec, který zní:"

Veškerá udělená povolení se oznamují orgánu ESMA, jenž na svých internetových stránkách zveřejní a aktualizuje seznam správcovských společností, jimž bylo vydáno povolení.

"

2)  V článku 7 se doplňuje nový pododstavec ▌, který zní:"

6.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto článku, připravuje orgán ESMA návrhy regulačních norem pro

     a) upřesnění informací, které jsou příslušným orgánům poskytovány v žádosti o povolení správcovské společnosti, včetně programu činností;
     b) upřesnění požadavků na správcovskou společnost podle čl. 7 odst. 2 a informací pro oznamování předpokládaných v čl. 7 odst. 2;
     c) určení požadavků na akcionáře a společníky s kvalifikovanou účastí a upřesnění překážek, jež mohou bránit účinnému výkonu dohledu ze strany příslušného orgánu ve smyslu čl. 8 odst. 1 a čl. 10 odst. 1 a 2 směrnice 2004/39/ES, jak uvádí článek 11 této směrnice.

Orgán EBA předloží návrhy regulačních norem uvedené v písmenech a), a b) Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v písmenech a), b) a c) podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

Aby byly zajištěny jednotné podmínky provádění tohoto článku, vypracuje orgán ESMA návrh prováděcích technických norem k vymezení standardních formulářů, šablon a postupů pro oznamování či poskytování informací podle písmen a) a b) prvního pododstavce.

Orgán uvedené návrhy prováděcích technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy provádění technických norem uvedených ve čtvrtém pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010.

"

2a)  V článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2.  Členské státy informují orgán ESMA a Komisi o všech obecných obtížích, kterým musí SKIPCP čelit při uvádění svých podílových jednotek na trh v třetí zemi.

Komise tyto obtíže co nejdříve prošetří v  zájmu nalezení vhodného řešení. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy jí bude při plnění tohoto úkolu nápomocen.

"

2b)  V článku 11 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

3.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace této směrnice, orgán EBA může připravovat návrhy regulačních norem ke stanovení vyčerpávajícího seznamu informací uvedených v tomto článku, s odkazem na čl. 10b odst. 4 směrnice 2004/39/ES, jež musí navrhovaní nabyvatelé zahrnout do svého oznámení, aniž je dotčen čl. 10a odst. 2 této směrnice.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování této směrnice, může orgán ESMA vypracovat návrh provádění technických norem ke stanovení standardních formulářů, šablon a postupů ke konzultačnímu procesu mezi příslušnými orgány uvedenými v tomto článku, s odkazem na čl. 10 odst. 4 směrnice 2004/39/ES.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy provádění technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010.

"

(2c)  Ustanovení čl. 12 odst. 3 se mění takto:

     a) první pododstavec se nahrazuje tímto:"
3.  Aniž je dotčen článek 116, přijme Komise do 1. července 2010 prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článků 112, 112a a 112b opatření, jimiž stanoví postupy a opatření uvedené v druhém pododstavci odst. 1 písm. a), a požadavky na strukturu a organizaci , jimiž se zajistí minimalizace střetu zájmů v souladu s odst. 1 písm. b) druým pododstavcem."
     b) druhý pododstavec se zrušuje.

3)  V článku 12 se doplňuje nový pododstavec ▌, který zní:"

4.  Aby byly zajištěny jednotné podmínky uplatňování tohoto článku, může orgán ESMA vytvořit návrhy prováděcích technických norem pro určení aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se postupů, opatření, struktur a organizačních požadavků, na které odkazuje odstavec 3 tohoto článku.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy provádění technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. .../2010.

"

3a)  Ustanovení čl. 14 odst. 2 se mění takto:

     a) v prvním pododstavci se návětí nahrazuje tímto:"
2.  Aniž je dotčen článek 116, přijme Komise formou aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 112, 112a a 112b opatření, jimiž zajistí, aby správcovská společnost dodržovala povinnosti stanovené v odstavci 1, přičemž zejména:"
     b) druhý pododstavec se zrušuje.

4)  V článku 14 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:"

3.  Aby byly zajištěny jednotné podmínky uplatňování tohoto článku, může orgán ESMA vytvořit návrhy prováděcích technických norem pro určení aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se kritérií, zásad a opatření uvedených v odst. 2 písm. a), b) a c).

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010.

"

4a)  V článku 17 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

10.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto článku, může orgán ESMA vypracovat návrh regulačních norem k upřesnění informací, jež mají být oznamovány, v souladu s odstavci 1, 2, 3, 8 a 9.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

Pro zajištění jednotných podmínek pro uplatňování tohoto článku může orgán ESMA vytvořit návrhy technických norem s cílem zavést standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu s odstavci 3 a 9.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených ve třetím pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010.

"

4b)  V článku 18 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

4a.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto článku, může orgán ESMA vypracovat návrhy regulačních norem k upřesnění informací, jež mají být oznamovány, v souladu s odstavci 1, 2 a 4.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

Pro zajištění jednotných podmínek pro uplatňování tohoto článku může orgán ESMA vytvořit návrhy technických norem s cílem zavést standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu s odstavci 2 a 4.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených ve třetím pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010.

"

4c)  V článku 20 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

4a.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, orgán ESMA může připravit návrhy technických regulačních norem za účelem stanovení informací, které se poskytují příslušným orgánům spolu se žádostí o správu SKIPCP zřízeného v jiném členském státě.

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 7 nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

Pro zajištění jednotných podmínek pro uplatňování tohoto článku, může orgán ESMA vytvořit návrhy prováděcích technických norem s cílem zavést standardní formuláře, šablony a postupy pro poskytování informací.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených ve třetím pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010.

5)  V čl. 21 odst. 7 se první pododstavec nahrazuje tímto:

7.  ‚V naléhavých případech mohou příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti před zahájením postupu podle odstavců 3, 4 nebo 5 učinit předběžná opatření nezbytná k ochraně zájmů investorů a dalších osob, kterým jsou služby poskytovány. Komise, orgán ESMA a příslušné orgány ostatních dotčených členských států jsou  o těchto opatřeních co nejdříve informovány.‘.

"

5a)  V čl. 21 odst. 7 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

'Po konzultaci s příslušnými orgány dotyčných členských států může Komise rozhodnout, že dotčený členský stát musí tato opatření pozměnit či zrušit, aniž jsou dotčeny pravomoci orgánu ESMA podle článku 9 nařízení EU) č. .../2010 [ESMA]

"

5b)  V článku 21 odst. 9 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

9.  Členské státy informují orgán ESMA a Komisi o počtu a druhu případů, v nichž neudělily povolení podle článku 17 nebo zamítly žádost podle článku 20, a o opatřeních přijatých v souladu s odstavcem 5 tohoto článku.

"

5c)  Ustanovení čl. 23 odst. 6 se mění takto:

     a) první pododstavec se nahrazuje tímto:"
6.  Komise může formou aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 112, 112a a 112b přijmout opatření týkající se opatření, která má přijmout depozitář za účelem plnění svých povinností, pokud jde o SKIPCP spravovaný správcovskou společností usazenou v jiném členském státě, včetně podrobností, které je nutné zahrnout do standardní smlouvy, již má používat depozitář a správcovská společnost v souladu s odstavcem 5."
     b) druhý pododstavec čl. 23 odst. 6 se zrušuje.

6.  V článku 29 se doplňují nové odstavce, které znějí:"

5.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto článku, může orgán ESMA připravovat návrhy regulačních norem k upřenění:

     a) informací, které jsou příslušným orgánům poskytovány v žádosti o povolení investiční společnosti, včetně programu činností, a
     b) překážek, které mohou bránit účinnému výkonu dohledu ze strany příslušného orgánu, jak je uvedeno v čl. 29 odst. 1 písm. c).

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

6.  Pro zajištění jednotných podmínek pro uplatňování tohoto článku může orgán ESMA vytvořit návrhy prováděcích technických norem s cílem zavést standardní formuláře, šablony a postupy pro poskytování informací uvedených v odst. 5 písm. a).

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy provádění technických norem uvedenýchprvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

"

6a)  V článku 32 se odstavec 6 nahrazuje tímto:"

6.  Členské státy sdělí Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a Komisi totožnost investičních společností, na které se vztahují zvláštní ustanovení odstavců 4 a 5.

"

6b)  Ustanovení čl. 33 odst. 6 se mění takto:

     a) první pododstavec se nahrazuje tímto:"
6.  Komise může formou aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 112, 112a a 112b přijmout opatření týkající se opatření, která má přijmout depozitář za účelem plnění svých povinností, pokud jde o SKIPCP spravovaný správcovskou společností usazenou v jiném členském státě, včetně podrobností, které je nutné zahrnout do standardní smlouvy, již má používat depozitář a správcovská společnost v souladu s odstavcem 5."
     b) druhý pododstavec se zrušuje.

6c)  Ustanovení čl. 43 odst. 5 se mění takto:

     a) první pododstavec se nahrazuje tímto:"
5.  Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článků 112, 112a a 112b přijmout opatření, která stanoví podrobný obsah, formu a způsob poskytnutí informací uvedených v odstavcích 1 a 3."
     b) druhý pododstavec se zrušuje.

7)  V článku 43 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:"

6.  Aby byly zajištěny jednotné podmínky uplatňování tohoto článku, může orgán ESMA připravit návrhy prováděcích technických norem pro určení aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se obsahu, formátu a způsobu, jakým mají být poskytovány informace uvedené v odstavcích 1 a 3 tohoto článku.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci ▌ podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

"

8)  V článku 50 se doplňuje nový odstavec ▌, který zní:"

4.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto článku, může orgán ESMA připravovat návrhy prováděcích norem pro upřesnění podmínek uplatňování ustanovení týkajících se kategorií aktiv, do nichž SKIPCP mohou investovat v souladu s tímto článkem a s akty v přenesené pravomoci, které přijímá Komise a které se týkají těchto ustanovení.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

"

9)  Článek 51 se mění takto:

a)  V odstavci 1 se doplňuje pododstavec, který zní:"

Příslušné orgány členských států zajišťují, aby k veškerým informacím obdrženým podle předchozího odstavce, které se týkají všech správcovských a investičních společností, na něž dohlížejí, měly přístup orgán ESMA a ESRB za účelem sledování systémových rizik na úrovni Unie.

"

   b) Čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:"
4.  Aniž je dotčen článek 116, Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článků 112, 112a a 112b opatření, která podrobněji stanoví
     a) kritéria pro posouzení přiměřenosti postupů pro řízení rizik uplatňovaných správcovskou společností v souladu s odst. 1 prvním pododstavcem;
     b) podrobná pravidla pro přesný a nezávislý odhad hodnoty OTC derivátů a 
     c) podrobná pravidla pro obsah a způsob sdělování informací uvedených v odst. 1 třetím pododstavci příslušným orgánům domovského členského státu správcovské společnosti.
"

c)  Doplňuje se nový odstavec ▌, který zní:"

5.  Aby byly zajištěny jednotné podmínky uplatňování tohoto článku, může orgán ESMA připravovat návrhy prováděcích technických norem pro určení aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se kritérií a pravidel uvedených v odst. 4 písm. a), b) a c).

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

"

9a)  V čl. 52 odst. 4 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:"

Členské státy zašlou orgánu ESMA seznam kategorií dluhopisů uvedených v prvním pododstavci a emitentů, kteří jsou v souladu s právními předpisy a předpisy o dohledu podle uvedeného pododstavce oprávněni emitovat dluhopisy splňující kritéria stanovená v tomto článku. K těmto seznamům připojí oznámení o statusu nabízených záruk. Komise a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy neprodleně předají tyto informace ostatním členským státům, spolu s veškerými komentáři, které považují za vhodné, a tyto informace zveřejní na svých internetových stránkách. Tato sdělení mohou být předmětem výměny názorů v rámci Evropského výboru pro cenné papíry uvedeného v čl. 112 odst. 1.

"

10)  Článek 60 se mění takto:

a) v odstavci 6:

i) první pododstavec se nahrazuje tímto:"

6.  Komise může přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článků 112, 112a a 112b opatření, kterými stanoví:

ii) druhý pododstavec se zrušuje;

b)  Doplňuje se nový odstavec ▌, který zní:

7.  Aby byly zajištěny jednotné podmínky uplatňování tohoto článku, může orgán ESMA připravovat návrhy prováděcích technických norem pro určení aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se smluv a druhů nesrovnalostí uvedených v odst. 6 písm. a), b) a c).

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010.

"

11)  Článek 61 se mění takto:

   a) odstavec 3 se nahrazuje tímto:"

3.  Komise může přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 112, 112a a 112b opatření, která podrobněji stanoví:

     a) informace, které mají být uvedeny ve smlouvě podle odstavce 1; a 
     b) druhy nesrovnalostí podle odstavce 2, které se považují za nesrovnalosti s nepříznivým dopadem na ‚feeder‘ SKIPCP.

"

b)  Doplňuje se nový odstavec ▌, který zní:"

4.  Aby byly zajištěny jednotné podmínky uplatňování tohoto článku, může orgán ESMA připravovat návrhy prováděcích technických norem pro určení aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se smluv, opatření a druhů nesrovnalostí uvedených v odst. 3 písm. a) a b).

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010.

"

11a)  V článku 62 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"

4.  Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článků 112, 112a a 112b přijmout opatření, kterými se podrobněji stanoví obsah smlouvy podle odst. 1 prvního pododstavce.

"

11b)  V článku 64 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"

4.  Komise může přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článků 112, 112a a 112b opatření, kterými stanoví:

     a) formu a způsob poskytnutí informací podle odstavce 1 nebo
     b) pro případ, že ‚feeder‘ SKIPCP převádí všechna svá aktiva nebo část svých aktiv na ‚master‘ SKIPCP výměnou za podílové jednotky, postup ocenění a auditu takového majetkového vkladu a úlohu depozitáře ‚feeder‘ SKIPCP v tomto procesu.

"

12)  V článku 64 se doplňuje nový pododstavec ▌, který zní:"

5.  Aby byly zajištěny jednotné podmínky uplatňování tohoto článku, podle nichž jsou informace poskytovány, může orgán ESMA připravovat návrhy prováděcích technických norem pro určení aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se formátu a způsobu jejich poskytování a postupu uvedených v odst. 4 písm. a) a b).

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010.

"

13)  V článku 69 se doplňuje nový pododstavec ▌, který zní:"

5.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto článku, může orgán ESMA připravovat návrhy regulačních norem pro upřesnění podmínek uplatňování ustanovení týkajících se obsahu prospektu, výroční a pololetní zprávy, jak je stanoveno v příloze I, a formátu těchto dokumentů.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

"

13a)  V článku 75 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"

4.  Komise může prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci podle článků 112, 112a a 112b přijmout opatření stanovující konkrétní podmínky, jež musí být splněny při poskytnutí prospektu na jiném než papírovém nosiči trvalého charakteru nebo prostřednictvím internetových stránek, které nejsou nosičem trvalého charakteru.

"

13b)  V článku 78 se odstavec 7 nahrazuje tímto:"

7.  Komise přijme formou aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 112, 112a a 112b opatření, kterými se stanoví:

     a) podrobný a vyčerpávající obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům podle odstavců 2, 3 a 4;
    b) podrobný a vyčerpávající obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům v těchto specifických případech:
     i) v případě SKIPCP tvořených více podfondy obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům upisujícím určitý podfond včetně informace, jak přejít z jednoho podfondu do druhého a jaké náklady jsou s tím spojeny;
     ii) v případě SKIPCP s různými třídami akcií obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům upisujícím konkrétní třídu akcií,
     iii) v případě fondu fondů obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům upisujícím SKIPCP, který sám investuje do jiného SKIPCP nebo jiného subjektu kolektivního investování uvedeného v čl. 50 odst. 1 písm. e),
     iv) v případě ‚master-feeder‘ struktur obsah klíčových údajů pro investory poskytovaných investorům upisujícím ‚feeder‘ SKIPCP and
     v) v případě strukturovaných SKIPCP, SKIPCP s ochranou kapitálu nebo jiných srovnatelných SKIPCP obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům, pokud jde o zvláštní charakteristiku těchto SKIPCP; and
     c) podrobnosti o formátu a prezentování klíčových informací pro investory poskytovaných investorům podle odstavce 5.

"

14)  V článku 78 se doplňuje nový odstavec ▌, který zní:"

8.  Aby byly zajištěny jednotné podmínky uplatňování tohoto článku, může orgán ESMA připravovat návrhy technických norem ▌ pro určení aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí v souladu s odstavcem 7 týkajících se informací uvedených v odstavci 3.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010.

"

14a)  V článku 81 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2.  Komise může formou aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 112, 112a a 112b přijmout opatření stanovující konkrétní podmínky, jež musí být splněny při poskytnutí klíčových informací pro investory na jiném než papírovém trvalém nosiči nebo prostřednictvím internetových stránek, které nejsou trvalým nosičem.

"

14b)  V článku 83 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

3.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto článku, může orgán ESMA připravovat návrhy regulačních norem pro upřesnění požadavků tohoto článku týkajících se půjček.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

"

15)  V článku 84 se doplňuje nový pododstavec ▌, který zní:"

4.  Aby byla zajištěna důsledná harmonizace tohoto článku, může orgán ESMA připravovat návrhy regulačních norem pro upřesnění podmínek, které SKIPCP musí splnit po přijetí dočasného pozastavení odkupu nebo vyplácení podílových jednotek SKIPCP uvedené v odst. 2 písm. a), pokud bylo přijato rozhodnutí o pozastavení.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy regulačních norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 7 až 7d nařízení (EU) č. …/2010.

"

15a)  Článek 95 odst. 1 se mění takto:"

1.  Komise může přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článků 112, 112a a 112b opatření, kterými stanoví:

     a) rozsah informací podle čl. 91 odst. 3;
     b) umožnění přístupu příslušných orgánů hostitelského členského státu SKIPCP k informacím nebo dokumentům podle čl. 93 odst. 1, 2 a 3, v souladu s čl. 93 odst. 7.

"

16.  V článku 95 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2.  Aby byly zajištěny jednotné podmínky uplatňování článku 93, může orgán ESMA připravovat návrhy prováděcích technických norem k upřesnění ▌:

   a) formy a obsahu standardního vzorového oznámení, které SKIPCP použije pro účely oznámení podle čl. 93 odst. 1, včetně informace o tom, k jakým dokumentům se překlady vztahují;
   b) formy a obsahu standardního vzorového osvědčení, které použijí příslušné orgány členského státu podle čl. 93 odst. 3;
   c) postupu pro výměnu informací a používání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování podle ustanovení článku 93.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010.

"

16a)  V článku 97 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

1.  Členské státy určí příslušné orgány příslušné k plnění úkolů stanovených v této směrnici. Uvědomí o tom Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení jejich působnosti.

"

16b)  V článku 101 se vkládá odstavec, který zní:"

2a.  Příslušné orgány pro účely této směrnice spolupracují s orgánem ESMA v souladu s nařízením …/… [ESMA].

Příslušné orgány neprodleně poskytnou orgánu ESMA veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své úkoly podle článku 20 nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA].

"

17)  V článku 101 se odstavce 8 a 9 nahrazují tímto:"

8.  Příslušné orgány mohou upozornit orgán ESMA na situace, kdy

   a) žádost o výměnu informací podle článku 109 byla zamítnuta nebo jí nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno;
   b) žádost o provedení šetření nebo ověření na místě podle článku 110 byla zamítnuta nebo jí nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno; or
   c) žádost o povolení, aby vlastní pracovníci mohli doprovázet pracovníky příslušného orgánu druhého členského státu, byla zamítnuta nebo jí nebylo vyhověno v přiměřené lhůtě.

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 258 SFEU, může orgán ESMA v těchto případech jednat v souladu s pravomocemi, které mu svěřuje článek 11 nařízení (EU) No .../2010 [ESMA], aniž jsou dotčeny možnosti odmítnout vyhovět žádosti o informace či šetření podle odstavce 6 tohoto článku a možnost orgánu ESMA jednat v těchto případech v souladu s článkem 9 uvedeného nařízení.

9.  Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, může orgán ESMA připravovat návrhy technických prováděcích norem pro vytvoření jednotných postupů pro spolupráci příslušných orgánů při provádění ověřování na místě a šetření uvedených v odstavcích 4 a 5.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení .../2010 [ESMA].

"

18)  Článek 102 se mění takto:

a)  V odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

2.  Odstavec 1 nebrání příslušným orgánům členských států ve výměně informací podle této směrnice nebo jiných právních předpisů Unie o SKIPCP nebo podnicích podílejících se na činnosti SKIPCP nebo v předávání informací orgánu ESMA v souladu s nařízením (EU) č. .../2010 nebo Evropskému výboru pro systémová rizika zřízenému nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010. Na tyto informace se vztahuje profesní tajemství podle odstavce 1 tohoto článku.

"

b)  V odstavci 5 se doplňuje nové písmeno ▌, které zní:"

   d) Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010, Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010, Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění [EIOPA] zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) No .../2010 a ESRB.
"

18a)  Čl. 103 odst.3 se nahrazuje tímto:"

3.  Členské státy oznámí orgánu ESMA, Komisi a ostatním členským státům názvy orgánů, které mohou obdržet informace v souladu s odstavcem 1.

"

18b)  Čl. 103 odst. 7 se nahrazuje tímto:"

7.  Členské státy oznámí orgánu ESMA, Komisi a ostatním členským státům názvy orgánů nebo subjektů, které mohou obdržet informace v souladu s odstavcem 4.

"

19)  Článek 105 se nahrazuje tímto:"

Článek 105

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování ustanovení této směrnice týkající se výměny informací, může orgán ESMA připravovat návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování s ohledem na postupy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány a mezi příslušnými orgány a orgán ESMA.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 7e nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

"

20)  V čl. 108 odst. 5 se první pododstavec písm. b) a druhý pododstavec nahrazují tímto:

   b) pokud je to nezbytné, upozornit orgán ESMA, který může jednat v souladu s pravomocemi, které mu svěřuje článek 11 nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA].

Komisi a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy je bezodkladně oznámeno každé opatření přijaté podle prvního pododstavce písm. a).

20a)  Název kapitoly XIII se nahrazuje tímto:"

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A VÝKONNÉ PRAVOMOCI

"

20b)  Článek 111 se nahrazuje tímto:"

Článek 111

Komise může přijímat technické změny této směrnice v těchto oblastech:

     a) objasnění definic s cílem zajistit důslednou harmonizaci a jednotné používání této směrnice v celé Unii nebo
     b) přizpůsobení terminologie a vypracování definic v souladu s následnými předpisy týkajícími se SKIPCP a souvisejících otázek.

Tato opatření se přijímají prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 112, 112a a 112b.

"

20c)  Článek 112 se nahrazuje tímto:"

Článek 112

1.  Komisi je nápomocen Evropský výbor pro cenné papíry, zřízený rozhodnutím Komise 2001/528/ES.

'2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 se svěří Komisi na období čtyř let od vstupu této směrnice v platnost. Komise předloží zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději 6 měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o období stejné délky, pokud toto přenesení Evropský parlament nebo Rada podle článku 64c nezruší.

2a.  Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, oznámí to současně Evropskému parlamentu i Radě.

2b.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci se Komisi udělí v souladu s podmínkami stanovenými v článcích 112a a 112b.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 zmíněného rozhodnutí.‚.

"

20d)  Vkládají se nové články, které znějí:"

Článek 112a

Zrušení přenesení pravomoci

1.  Přenesení pravomoci podle článků 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 může kdykoli zrušit Evropský parlament nebo Rada.

2.  Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno.

3.  Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm uvedených. Nabývá účinku okamžitě, nebo od pozdějšího, v tomto rozhodnutí uvedeného data. Nedotýká se již platných aktů v přenesené pravomoci. Zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 112b

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou vznést námitku proti aktu v přenesené pravomoci ve lhůtě tří měsíců od oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta může prodloužit o tři měsíce.

2.  Pokud po uplynutí této lhůty nevznese Evropský parlament ani Rada námitku k aktu v přenesené pravomoci, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost v den, který je v něm uveden.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím tohoto období, pokud jak Evropský parlament, tak i Rada sdělí Komisi svůj záměr nevznést žádné připomínky.

3.  Pokud Evropský parlament nebo Rada vznesou námitku k přijatému aktu v přenesené pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí. V souladu s článkem 296 SFEU orgán, který vznese námitku proti aktu v přenesené pravomoci, tuto námitku odůvodní.

"

Článek 11a

Přezkum

Komise do 1. ledna 2014 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tom, zda orgány ESA předložily návrh technických norem uvedených v této směrnici, je-li toto předložení povinné či dobrovolné, a příslušné návrhy.

Článek 12

Provedení

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 13

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 14

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne […].

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

(1) Stanovisko ze dne 18. března 2010 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).
(2) Stanovisko ze dne 18. března 2010 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne ....
(4) KOM(2009)0114.
(5) KOM(2009)0252.
(6) Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.
(7) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.
(8) Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.
(9) Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.
(10) Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s. 10.
(11) Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.
(12) Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1.
(13) Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16.
(14) Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s. 10.
(15) Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.
(16) Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.
(17) Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.
(18) Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201.
(19) Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.
(20) Úř. věst. L
(21) Úř. věst. L .
(22) Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11.

Právní upozornění - Ochrana soukromí