Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0161(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0163/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0163/2010

Viták :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Szavazatok :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 22/09/2010 - 5.9
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Elfogadott szövegek
PDF 715kWORD 594k
2010. július 7., Szerda - Strasbourg
Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatásköre ***I
P7_TA(2010)0269A7-0163/2010
Szöveg
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelveknek az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))
AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI(2)
a Bizottság alábbi javaslatához

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A javaslat(1) 2010. július 7-én az alábbiak szerint módosult:

(1) A javaslatot az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták a bizottsághoz (A7-0163/2010).
(2)* Módosítások: az új vagy módosított szövegrészeket vastag dőlt betűk jelzik, a törléseket a ▌szimbólum jelzi.


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
az 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelveknek az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatásköre tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 50. cikkére, 53. cikke (1) bekezdésére, 62. cikkére és 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére(2),

a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően(3),

mivel:

(1)  A 2007/2008. évi pénzügyi válság jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi rendszer egészét egyaránt érintő hiányosságokat tárt fel a pénzügyi felügyelet terén. A nemzeti alapú felügyeleti modellek nem tudtak lépést tartani az integrálódó és összekapcsolódó európai pénzügyi piacokkal, amelyeken a pénzügyi vállalkozások egyre gyakrabban határokon átnyúló tevékenységet folytatnak ▌. A válság emellett komoly hiányosságokat tárt fel a nemzeti felügyeletek közötti együttműködés, koordináció, az uniós jog alkalmazásában megvalósított következetesség és a bizalom terén is.

(1a)  Az Európai Parlament már a korábbiakban rendszeresen felszólított arra, hogy törekedni kell a feltételek uniós szinten történő egyenlővé tételére minden szereplő számára, rámutatva ugyanakkor az egyre integráltabb pénzügyi piacok uniós felügyeletének hiányosságaira.

(2)  A Jacques de Larosière által elnökölt magas szintű szakértői csoport 2009. február 25-én közzétett, a Bizottság kérésére készített jelentése (a Larosière-jelentés), megállapította, hogy a jövőbeni pénzügyi válságok kockázatának és súlyosságának csökkentése érdekében meg kell erősíteni a felügyeleti keretet. A csoport ennek megfelelően a közösségi pénzügyi szektor felügyeleti struktúrájának nagyszabású reformját ajánlotta az Európai Unióban. A Larosière-jelentés továbbá arra a következtetésre jutott, hogy indokolt létrehozni a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét (ESFS), amely három európai felügyeleti hatóságból (ESA) áll – egy a bankok ▌, egy az értékpapírok ▌, egy pedig a biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj ▌ felügyeletére –, emellett javasolta az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozását is.

(3)  A Bizottság 2009. március 4-i „Impulzusok az európai gazdaság élénkítéséhez” című közleményében(4) az ESFS-t létrehozó jogszabály előterjesztésére tett javaslatot, 2009. május 27-i, „Európai pénzügyi felügyelet”(5) című közleményében pedig részletesebb információkkal szolgált ezen új felügyeleti keret lehetséges szerkezetéről.

(4)  Az Európai Tanács 2009. június 19-i következtetéseiben azt ajánlotta, hogy hozzák létre a három új ESA-ból álló Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét. A rendszer céljául a nemzeti felügyelet minőségének és következetességének javítását, a határokon átnyúlóan tevékenykedő csoportok felügyeletének szigorítását, a belső piac összes pénzügyi intézményére alkalmazandó egységes európai szabálykönyv létrehozását és az illetékes hatóságok által a hitelintézetek kockázatának értékelésére alkalmazandó kritériumok és módszertanok megfelelő harmonizálásának biztosítását indokolt kitűzni. Az Európai Tanács kiemelte, hogy az ESA-kat a hitelminősítő intézetekre kiterjedő felügyeleti hatáskörrel is fel kell ruházni, és felkérte a Bizottságot, hogy készítsen elő konkrét javaslatokat a tekintetben, hogy az ESFS miként játszhatna határozott szerepet a válsághelyzetekben.

(5)  A Bizottság 2009. szeptember 23-án elfogadott három rendeletjavaslatot az ESFS, és egyúttal a három ESA létrehozásáról.

(6)  Az ESFS eredményes működése érdekében módosítani szükséges azokat az uniós jogszabályokat, amelyek érintik a három ESA tevékenységi területét. E változtatások az ESA bizonyos hatáskörei hatályának meghatározására, bizonyos hatásköröknek a vonatkozó uniós jogszabályokban ▌ megállapított hatáskörökbe való integrálására, és olyan módosításokra vonatkoznak, amelyek biztosítják az ESFS zökkenőmentes és eredményes működését.

(7)  A három ESA létrehozása mellett ▌ célszerű kidolgozni egy egységes szabálykönyvet, amelynek révén biztosítható a következetes harmonizáció és a szabályok egységes alkalmazása, ami hozzájárul a belső piac működőképességének növeléséhez. ▌

(7a)  Az ESFS-t létrehozó rendeletek rendelkeznek arról, hogy a vonatkozó jogszabályban kifejezetten meghatározott területeken az ESA-k technikai standardok tervezetét dolgozhatják ki, amelyeket a Bizottságnak nyújtanak be az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 290. és 291. cikke szerinti, felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási aktusok révén történő elfogadásra. Ezen irányelv meghatározza az ilyen területek első csoportját, ami nem érinti más területeknek a jövőben ezek közé való felvételét.

(7b)  A vonatkozó jogszabályoknak meg kell határozniuk azokat a területeket, melyeken az európai felügyeleti hatóságok felhatalmazást kapnak a technikai standardok tervezetének és azok elfogadási módjának kidolgozására. Míg a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében a vonatkozó jogszabálynak – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkében meghatározottak szerint – meg kell állapítania az ellenőrzési mechanizmus elemeit, feltételeit és specifikációját, a végrehajtási aktusok ellenőrzésére szolgáló mechanizmusra vonatkozó szabályokat és elveket az EMUSz 291. cikkében előírt rendelet elfogadásáig az 199/468/EK határozatra kell alapozni.

(8)  A technikai standardokkal szabályozott területek azonosításakor megfelelő egyensúlyra kell törekedni az egységes harmonizált szabályrendszer kialakítása és az indokolatlanul bonyolult szabályozás és végrehajtás elkerülése között. Csak olyan területek jöhetnek szóba, ahol az egységes technikai szabályok jelentősen és hatékonyan hozzájárulnak a vonatkozó jogszabály céljainak teljesítéséhez, biztosítva egyúttal, hogy a szakpolitikai döntéseket a szokásos eljárásokkal összhangban, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság hozza meg.

(9)  A technikai standardoknak kifejezetten technikai jellegű kérdéseket kell szabályozniuk, kidolgozásukhoz felügyeleti szakértők szaktudása szükséges. Célszerű, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusként elfogadott technikai standardok továbbfejlesszék, részletezzék és határozzák meg azon szabályok következetes összehangolásának feltételeit, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott alapaktusok tartalmaznak, kiegészítve vagy módosítva a jogszabály egyes nem lényegi elemeit. Másrészről azonban a végrehajtási intézkedésként elfogadott technikai standardok nem módosíthatják a jogilag kötelező érvényű uniós aktusok egyetlen elemét sem. A technikai standardok ezért nem vethetnek fel politikai döntéshozatalt. ▌

(9a)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében célszerű bevezetni a(z) .../2010/EU [EBA], a(z) .../2010/EU [ESMA] és a(z) .../2010/EU [EIOPA] rendelet 7. cikkében előírt technikai standardok elfogadási eljárását. A végrehajtási standardokat a(z) …/2010/EU rendelet [EBA] 7. cikkében, a(z)…/2010/EU rendeletben [ESMA], és a(z) …/2010/EU [EIOPA] rendeletben előírt eljárással összhangban kell elfogadni. Az Európai Tanács jóváhagyta az uniós pénzügyi jogszabályokkal kapcsolatos szabályozási folyamat hatékonyabbá és átláthatóbbá tételére vonatkozó Lámfalussy-féle négyszintű megközelítést. A Bizottságot felhatalmazták arra, hogy több területen végrehajtási aktusokat fogadjon el, és már hatályban van számos 2. szintű bizottsági rendelet és irányelv. Azokban az esetekben, amikor a technikai standardok célja az ilyen 2. szintű szabályok alkalmazási feltételeinek a továbbfejlesztése, pontosítása vagy meghatározása, a standardokat kizárólag az adott 2. szintű intézkedések elfogadását követően lehet elfogadni, és azoknak tiszteletben kell tartaniuk a 2. szintű intézkedés tartalmát.

(9b)  A kötelező érvényű technikai standardok hozzájárulnak a pénzügyi szolgáltatásokról szóló jogszabályokkal kapcsolatos egységes szabálykönyvhöz, amelynek létrehozását az Európai Tanács 2009. júniusi következtetéseiben hagyták jóvá. Amíg az uniós jogalkotási aktusokban foglalt követelmények némelyikét nem harmonizálták teljes körűen, valamint a felügyelet elővigyázatossági elvével összhangban, a szóban forgó követelmények alkalmazási feltételeit továbbfejlesztő, pontosító vagy meghatározó technikai standardok nem akadályozhatják a tagállamokat abban, hogy kiegészítő információk nyújtását írják elő vagy szigorúbb követelményeket szabjanak meg. A technikai standardoknak ezért lehetővé kell tenniük, hogy a tagállamok bizonyos területeken ezt megtehessék, amennyiben az érintett jogalkotási aktusok ilyen prudenciális mérlegelési lehetőséget írnak elő.

(10)  Az ESFS-t létrehozó rendeleteknek megfelelően, a technikai standardok Bizottsághoz történő benyújtása előtt az európai felügyeleti hatóságoknak adott esetben indokolt nyilvános konzultációt folytatniuk a standardokról és elemezniük a kapcsolódó potenciális költségeket és hasznokat.

(11)  Az ESFS-t létrehozó rendeletek a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti nézetkülönbségek rendezésére szolgáló mechanizmusról rendelkeznek. Ha valamely illetékes hatóság nem ért egyet egy másik illetékes hatóság eljárásával vagy egy intézkedésének tartalmával vagy a tétlenségével az uniós jogszabályokban, a(z) .../2010/EU [EBA], a(z) .../2010/EU [ESMA] és a(z) .../2010/EU [EIOPA] rendelettel összhangban, meghatározott olyan területeken, ahol a vonatkozó jogszabályok együttműködést, koordinációt vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél több tagállam illetékes hatóságai számára, az ESA-nak valamely érintett illetékes hatóság kérésére képesnek kell lennie a hatóságok segítésére a megállapodás elérésében, az ESA által meghatározott határidőn belül, amely figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályokban szereplő határidőket, valamint a nézetkülönbség sürgősségét és összetettségét. Ha a nézetkülönbség tartósan fennáll, az ESA-knak döntési jogkörrel kell rendelkezniük az ügyben.

(12)  Az ESFS-t, létrehozó a(z) .../2010/EU [EBA], a(z) .../2010/EU [ESMA] és a(z) .../2010/EU [EIOPA] rendeletek vitarendezésre lehetőséget adó rendelkezése általában nem igényli a vonatkozó jogszabályok ebből eredő módosítását. Azokon a területeken azonban, ahol a vonatkozó jogszabályokban már létrehoztak valamilyen nem kötelező jellegű közvetítési megoldást, vagy ahol az illetékes nemzeti hatóságok együttes határozatainak meghozatalát határidők szabályozzák, módosításokra van szükség ahhoz, hogy a közös döntéshozatal folyamata egyértelmű legyen és a lehető legkisebb fennakadással járjon, de ahhoz is, hogy az ESA-k szükség esetén képesek legyenek a nézetkülönbségek rendezésére. A nézetkülönbségek rendezésére irányuló kötelező eljárás célja olyan helyzetek megoldása, amikor az illetékes felügyelők egymás között nem tudják rendezni az uniós törvények betartásával kapcsolatos eljárási vagy lényegi kérdéseket.

(12a)  Ennek az irányelvnek tehát meg kell határoznia azokat a helyzeteket, melyekben az uniós joggal való eljárási vagy érdemi összeegyeztethetőségi kérdést meg kell oldani, és a felügyelők esetleg egyedül nem képesek ennek megoldására. Ilyen helyzetekben az egyik érintett felügyelőnek képesnek kell lennie a kérdés illetékes európai felügyeleti hatóságnál való felvetésére. Ennek az európai felügyeleti hatóságnak az irányelvben meghatározott eljárás szerint kell fellépnie. Képesnek kell lennie, hogy az érintett illetékes hatóságot az ügy rendezése és az uniós jog betartásának biztosítása érdekében adott intézkedésre vagy valamely intézkedéstől való tartózkodásra kötelezze, az érintett illetékes hatóságokra kötelező erővel. Olyan esetekben, ha a vonatkozó uniós jog a tagállamoknak mérlegelési lehetőséget biztosít, az európai felügyeleti hatóságok határozatainak nem szabad a nemzeti hatóságok uniós jognak megfelelően gyakorolt mérlegelési jogának helyébe lépnie.

(13)  A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(6) közvetítést vagy közös döntéshozatalt ír elő a jelentős fióktelepeknek a felügyeleti kollégiumi tagság, a modellérvényesítés és a csoportkockázati értékelés céljából való meghatározása tekintetében. E területek mindegyikén egyértelmű módosítással kell jelezni, hogy a meghatározott időszakig tartó nézetkülönbségek esetén az Európai Bankfelügyeleti Hatóság a(z) …/2010/EU rendeletben [EBA] felvázolt eljárással rendezheti a nézetkülönbséget. Ez a megközelítés egyértelművé teszi, hogy – miközben az Európai Bankfelügyeleti Hatóság nem léphet az uniós joggal összhangban mérlegelési jogkörrel rendelkező illetékes nemzeti hatóságok helyébe –, a nézetkülönbségek rendezhetők és az együttműködés megerősíthető, mielőtt végleges határozat hozatalára vagy kibocsátására kerülne sor egy intézmény felé.

(14)  Annak biztosítása érdekében, hogy az új ESA-k zökkenőmentesen átvehessék és elláthassák az európai bankfelügyelők bizottságának (CEBS), az európai biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek bizottságának (CEIOPS) és az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának (CESR) jelenlegi feladatait, a vonatkozó jogszabályokban e bizottságokra tett hivatkozásokat indokolt értelemszerűen az Európai Bankfelügyeleti Hatóságra (EBA), az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóságra (EIOPA) és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságra (ESMA) tett hivatkozásokra változtatni.

(14a)  A komitológiai eljárásoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez, különösen annak 290. és 291. cikkéhez igazítását esetről esetre kell végrehajtani, és három éven belül teljesen be kell fejezni. A pénzügyi piacokon végbement technikai fejlődés figyelembevétele és a módosított irányelvekben lefektetett követelmények pontos meghatározása érdekében az EUMSz 290. cikkével összhangban a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának hatáskörét a Bizottságra ruházzák.

(14b)  Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés dátumát követő három hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. Nagy jelentőségű területekre tekintettel ennek az időszaknak az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére három hónappal meghosszabbíthatónak kell lennie. Az Európai Parlament és a Tanács tájékoztathatja a többi intézményt arról, ha nem szándékozik kifogást emelni. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok fentiek szerinti korai elfogadása különösen helyénvaló olyankor, amikor határidőket kell betartani, például az alap-jogiaktusban a Bizottság számára a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása tekintetében előírt menetrend betartása érdekében.

(14c)  A 2007. december 13-án aláírt Lisszaboni Szerződést elfogadó kormányközi konferencia záróokmányához csatolt, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéről szóló 39. nyilatkozatban a konferencia tudomásul vette a Bizottság azon szándékát, hogy a kialakult gyakorlatnak megfelelően továbbra is konzultál a tagállamok által kinevezett szakértőkkel a pénzügyi szolgáltatások területére vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetének elkészítése során.

(15)  Az ESFS által létrehozott új felügyeleti architektúrában a nemzeti felügyeleti hatóságoknak szorosan együtt kell működniük az ESA-kkal. A vonatkozó jogszabályok módosításával célszerű biztosítani, hogy ne álljanak jogi akadályok az ESA-k létrehozásáról szóló rendeletekben szereplő ▌ információ-megosztási kötelezettségek előtt.

(15a)  Az illetékes hatóságok és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság vagy az Európai Rendszerkockázati Testület között kicserélt bizalmas információkra a szakmai titoktartás kötelezettségnek kell kiterjednie, és ennek a hatálya alá tartoznak az illetékes hatóságok által jelenleg vagy korábban foglalkoztatott, az adott információkat átvevő személyek.

(16)  Az ESFS-t létrehozó rendeletek értelmében az ESA-k kapcsolatba léphetnek harmadik országok felügyeleti hatóságaival, és segítik a harmadik országbeli felügyeleti rendszerek egyenértékűségéről szóló határozatok előkészítését. A pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet(7) és a 2006/48/EK irányelvet célszerű módosítani annak érdekében, hogy az ESA-k együttműködési megállapodásokat köthessenek harmadik országokkal és információcserét is végrehajthassanak, ha az említett harmadik országok garantálni tudják a szakmai titoktartást.

(17)  Az Európai Unióban működő pénzügyi cégek minden egyes kategóriáját tartalmazó, jelenleg az egyes nemzeti felügyeleti hatóságok hatáskörébe tartozó egységes jegyzék vagy nyilvántartás növeli az átláthatóságot és jobban megfelel az egységes pénzügyi piac igényeinek. Az ESA-kat meg kell bízni azzal, hogy hozzák létre, tegyék közzé és rendszeresen frissítsék az Európai Unió pénzügyi szereplőinek nyilvántartásait és jegyzékeit. Ez a feladat a nemzeti felügyeletek által kiadott hitelintézeti engedélyek jegyzékét is érinti. Érinti továbbá a 2004/39/EK irányelv szerinti befektetési vállalkozások és szabályozott piacok nyilvántartását, illetve jegyzékét. Hasonlóképpen, az ESMA-t meg kell bízni azzal, hogy az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló, 2003. november 4-i 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(8) ▌ alapján hozza létre, tegye közzé és rendszeresen tegye naprakésszé a jóváhagyott tájékoztatók és a jóváhagyási igazolások jegyzékét.

(18)  Azokon a területeken, ahol az ESA-k kötelesek technikai standardok tervezetét kidolgozni, ezeket az ESA-k létrehozásától számított három éven belül be kell nyújtani a Bizottságnak, kivéve, ha a vonatkozó jogszabály más határidőt állapít meg.

(18a)  Az ESMA-nak a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló, 1998. május 19-i 98/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel(9) kapcsolatos feladatai nem sértik a Központi Bankok Európai Rendszerének a fizetési rendszerek zökkenőmentes működése előmozdításával kapcsolatos – az EUMSz. 127. cikke (2) bekezdése negyedik franciabekezdése szerinti – hatáskörét.

(18b)  Az ezen irányelvnek megfelelően és a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel(10) kapcsolatosan az EIOPA által kidolgozandó technikai standardok nem sértik az ilyen intézményekre vonatkozó prudenciális követelmények tekintetében a 2003/41/EK irányelvben meghatározott tagállami hatásköröket.

(18c)  Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK irányelv 13. cikke (5) bekezdésének megfelelően a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága átadhatja a tájékoztató jóváhagyását egy másik tagállam illetékes hatóságának, ez utóbbi hatóság egyetértésének feltételével. A(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet 13. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy az átruházási megállapodásokról általában legalább egy hónappal azok hatályba lépése előtt tájékoztatni kell a hatóságot. Tekintettel azonban a 2003/71/EK szerinti – rövidebb határidőhöz kötött – jóváhagyás-átruházásokkal kapcsolatos tapasztalatokra, a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet 13. cikkének (3) bekezdését erre az esetre nem helyénvaló alkalmazni.

(18d)  Az ESA-knak a jelen szakaszban nem kell technikai standardok tervezetét kidolgozniuk azon hatályos követelmény vonatkozásában, miszerint a befektetési vállalkozások, a hitelintézetek, az ÁÉKBV-k és vagyonkezelő társaságaik üzletmenete tényleges irányítóinak jó hírnévvel rendelkező személyeknek kell lenniük, akik megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkeznek e társaságok körültekintő és megfontolt irányítására. Tekintettel azonban e követelmények fontosságára, az ESA-knak kiemelt feladatként kell kezelniük iránymutatásaikban a legjobb gyakorlatok azonosítását, valamint a felügyeleti és prudenciális gyakorlatok összhangba hozását e legjobb gyakorlatokkal. Ugyanezt a megközelítést kell követniük az említett intézetek vezetőivel kapcsolatos prudenciális követelmények tekintetében is.

(18e)  Az ezen irányelv szerinti, belső minősítésen alapuló rendszerrel, fejlett mérési rendszerrel, a belső piaci kockázatmegközelítési modellel és a piaci kockázati módszerrel kapcsolatos technikai standardok tervezetének kidolgozásának azt a célt kell szolgálnia, hogy biztosítsa e módszerek magas színvonalát és megbízhatóságát, valamint az illetékes hatóságok általi felülvizsgálatuk egységességét. A standardoknak lehetővé kell tenniük az illetékes hatóságok számára, hogy engedélyezhessék az intézményeknek a tapasztalataikon és a specialitásukon alapuló, eltérő módszerek kidolgozását, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv követelményeinek betartásával és a technikai standardokkal kapcsolatos követelményekre figyelemmel.

(19)  Mivel ezen irányelv célkitűzéseit, nevezetesen a belső piac működőképességének fokozását a prudenciális szabályozás és felügyelet magas, hatékony és egyenletes szintje révén, a betétesek, a befektetők és a kedvezményezettek, és ezáltal a vállalkozások és a fogyasztók védelmét, a pénzügyi piacok integritásának, hatékonyságának és szabályos működésének védelmét, a pénzügyi rendszer stabilitását és fenntarthatóságát, a reálgazdaság fenntartását, az államháztartás védelmét és a nemzetközi felügyeleti koordináció erősítését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok a fellépés terjedelme miatt uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározottak szerinti szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvével összhangban ez az irányelv nem lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(19a)  A Bizottság 2014. január 1-jéig jelentést tesz az Európai Parlament és a Tanács számára az ESA-k által előterjesztett tervezetekről az ezen irányelvben előírt technikai standardok tervezete tekintetében, és ezekkel kapcsolatban javaslatokat terjeszt elő.

(20)  A fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló, 1998. május 19-i 98/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet(11) , a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről ▌ szóló, 2002. december 16-i 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet(12), a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 2003. január 28-i 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet(13), a ▌ 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet(14) , a 2003/71/EK irányelvet, a 2004/39/EK irányelvet(15), a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról ▌ szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet(16) a ▌ 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet(17), a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló, 2006. június 14-i 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet(18) és az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet(19) ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/26/EK irányelv módosításai

A 98/26/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

(1)  A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

3.  A (2) bekezdésben említett tagállam köteles haladéktalanul értesíteni az Európai Rendszerkockázati Testületet, a többi tagállamot és a(z) …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel(20) létrehozott Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot (ESMA)

"

(2)  A 10. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A tagállamok megállapítják, hogy mely rendszerek és kapcsolódó rendszer-üzemeltetők tartoznak az irányelv hatálya alá, és erről értesítik az ESMA-t, valamint tájékoztatják a 6. cikk (2) bekezdésének megfelelően kijelölt hatóságokról. Az ESMA ezen információkat közzéteszi a honlapján.

(2a)  Az irányelv a következő 10a. cikkel egészül ki:"

10a. cikk

1.  E rendelet alkalmazása érdekében az illetékes hatóságok a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelettel összhangban együttműködnek az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal.

2.  Az illetékes hatóságok a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelettel összhangban haladéktalanul az ESMA rendelkezésére bocsátják a feladatai elvégzéséhez szükséges valamennyi információt.

"

2. cikk

A 2002/87/EK irányelv módosításai

A 2002/87/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

(1)  A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

2.  A 10. cikkel összhangban kinevezett koordinátor tájékoztatja a csoport élén álló anyavállalatot, illetve anyavállalat hiányában azt a szabályozott vállalkozást, amely a csoport legfontosabb pénzügyi ágazatában a legnagyobb mérlegfőösszeggel rendelkezik, hogy a csoportot pénzügyi konglomerátumként azonosították, és hogy koordinátort neveztek ki. A koordinátor tájékoztatja azokat az illetékes hatóságokat, amelyek szabályozott vállalkozásokat engedélyeztek a csoporton belül, továbbá azon tagállam illetékes hatóságait, amelyben a vegyes pénzügyi holdingtársaság székhelye található, valamint a(z) …/2010/EU [EBA], a …/2010/EU [EIOPA] és a …/2010/EU [ESMA] európai parlamenti és tanácsi rendelet(21)40. cikkével létrehozott európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságát (a továbbiakban: »vegyes bizottság«).

"

b)  a cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:"

3.  A JCESA honlapján közzéteszi és naprakész állapotban tartja az azonosított pénzügyi konglomerátumok jegyzékét. Ez az információ hiperhivatkozással elérhető valamennyi európai felügyeleti hatóság honlapján.

"

(1a)  A 9. cikk (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:"

   (ca) részletes döntéshozatali rendszer kidolgozása, amelyet rendszeresen aktualizálni kell és legalább évente felül kell vizsgálni, amely egy strukturált korai beavatkozási mechanizmust, azonnali korrekciós intézkedéseket és csőd esetén vészhelyzeti intézkedési tervet tartalmaz.
"

(1b)  A III. szakasz címe helyébe a következő szöveg lép:"

KIEGÉSZÍTŐ ÉS AZ EURÓPAI FELÜGYELET ELLÁTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK

"

(1c)  A 3.szakasz a következő cikkel egészül ki:"

10. cikk

A vegyes bizottság a(z)…/2010/EU [EBA], a(z)…/2010/EU [EIOPA] és a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet 42. cikkével összhangban biztosítja a következetes, ágazaton és határokon átnyúló felügyeletet.

"

(1d)  A 10. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

'1.  Egy pénzügyi konglomerátumhoz tartozó szabályozott vállalkozások megfelelő kiegészítő felügyeletének ellátása érdekében az érintett tagállamok illetékes hatóságai közül – a vegyes pénzügyi holdingtársaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait is beleértve – a kiegészítő felügyelet összehangolásáért és ellátásáért felelős koordinátort neveznek ki. A koordinátor kilétére vonatkozó információt közzéteszik a JCESA honlapján.

"

(1e)  A 11. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

A kiegészítő felügyelet széles jogalapon történő bevezetése érdekében a koordinátornak és a többi érintett illetékes hatóságnak, valamint szükség esetén az egyéb érdekelt illetékes hatóságoknak megfelelő koordinációs megállapodásokat kell kötniük. A koordinációs megállapodások további feladatokat is megállapíthatnak a koordinátor számára, és meghatározhatják az érintett illetékes hatóságok között a 3. és 4. cikk, az 5. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk, a 12. cikk (2) bekezdése, a 16. és 18. cikk szerint létrehozandó döntéshozatali eljárásokat, valamint az egyéb illetékes hatóságokkal folytatott együttműködést.

A JCESA a 8. cikkel, valamint a(z)…/2010/EU [EBA] rendelet 42. cikkében, a(z)…/2010/EU [EIOPA] rendeletben és a(z) …/2010/ EU [ESMA] rendeletben előírt eljárással összhangban irányvonalakat dolgoz ki, amelyek célja a felügyeleti eljárások konvergenciája a felügyeleti koordinációs megállapodások következetessége tekintetében, a 2006/48/EK irányelv 131. cikkének a) pontjával és a 2009/138/EK irányelv 248. cikkének (4) bekezdésével összhangban.

"

(1f)  A 12. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

Az illetékes hatóságok az ágazati szabályokban megállapított rendelkezésekkel összhangban, kicserélhetik a feladataik ellátásához szükséges információkat az alábbi hatóságokkal: a központi bankok, a Központi Bankok Európai Rendszere, az Európai Központi Bank és az Európai Rendszerkockázati Testület, a(z) …/2010/EU [ESRB] rendelet 21. cikkével összhangban.

"

(1g)  A szöveg az alábbi cikkel egészül ki:"

12a. cikk

1.  E rendelet alkalmazása érdekében az illetékes hatóságok a(z) …/2010/EU [EBA], a(z) …/2010/EU [EIOPA] és a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelettel összhangban együttműködnek a JCESA-val.

2.  Az illetékes hatóságok a(z) …/2010/EU [EBA], a(z) …/2010/EU [EIOPA] és a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelettel összhangban haladéktalanul a JSESA rendelkezésére bocsátják a feladatai elvégzéséhez szükséges valamennyi információt.».

"

(1h)  A 14. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

1.  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a joghatóságuk alá tartozó területeken ne legyenek olyan jogi akadályok, amelyek meggátolhatják a kiegészítő és európai felügyelet hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeket – legyenek azok szabályozott vagy nem szabályozott vállalkozások – abban, hogy kicseréljék egymással a kiegészítő és európai felügyelet szempontjából lényegesnek minősülő információkat, illetve információkat cseréljenek az ezen irányelvvel összhangban, valamint az európai felügyeleti hatóságokkal a(z) …/2010/EU [EBA], a(z) …/2010/EU [EIOPA] és a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelettel összhangban, szükség esetén a JCESA révén.

"

(1i)  A 16. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

A 17. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a JCESA és a tagállamok határozhatnak arról, milyen intézkedéseket hozhatnak az illetékes hatóságok a vegyes pénzügyi holdingtársaságok ellenőrzésével kapcsolatosan.' A JCESA a 8. cikkel, valamint a(z)…/2010/EU [EBA], a(z)…/2010/EU [EIOPA] és a(z) …/2010/ EU [ESMA] rendelet 42. cikkében eljárással összhangban irányvonalakat dolgozhat ki a vegyes pénzügyi holdingtársaságokkal kapcsolatos intézkedések tekintetében.

"

(2)  A 18. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

»Az ágazati szabályok sérelme nélkül, ahol az 5. cikk (3) bekezdése alkalmazandó, az olyan szabályozott vállalkozások ellenőrzése során, ahol az anyavállalat székhelye harmadik országban található, az illetékes hatóságok meggyőződnek arról, hogy az említett vállalkozásokat olyan felügyelet hatálya alá vonta-e ezen harmadik országbeli illetékes hatóság, amely egyenértékű az 5. cikk (2) bekezdésében említett szabályozott vállalkozások kiegészítő felügyeletére vonatkozó rendelkezésekben előírt felügyelettel. Az ellenőrzést az anyavállalat, illetve az Unióban engedélyezett vállalkozás megbízása alapján, vagy saját kezdeményezésére azon illetékes hatóság végzi el, amely a 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelmények alkalmazása esetén megbízást kapna koordinátori feladatok ellátására.

Az említett illetékes hatóság konzultációt folytat az egyéb érintett illetékes hatóságokkal, és figyelembe vesz ▌ minden alkalmazandó, a JCESA által a(z)…/2010/EU [EBA], a(z)…/2010/EU [EIOPA] és a(z) …/2010/ EU [ESMA] rendelet 8. és 42. cikkével összhangban készített iránymutatást. E célból az illetékes hatóság döntéshozatala előtt konzultációt folytat a JCESA-val.

"

(2a)  A 18. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

1a.  Amennyiben egy illetékes hatóság egy másik érintett illetékes hatóság véleményével ellentétben úgy határoz, hogy egy harmadik ország egyenértékű felügyelettel rendelkezik, az utóbbi az ügyet a JCESA tudomására hozhatja, amely a(z)…/2010/EU [EBA], a(z)…/2010/EU [EIOPA],és a(z) …/2010/ EU [ESMA] rendelet 11. cikkével összhangban felléphet.

"

2b.  A 19. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

'2.  Az EUMSz Szerződés 218. cikke (1) és (2) bekezdésének sérelme nélkül, a Bizottság – a JCESA az európai bankbizottság, az európai biztosítási és foglalkoztatásinyugdíj-bizottság, valamint a pénzügyi konglomerátumokkal foglalkozó bizottság segítségével – megvizsgálja az (1) bekezdésben említett tárgyalások eredményét és a kialakult helyzetet.

"

(3)  A 20. cikk előtti III. fejezet címének helyébe a következő szöveg lép:"

ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR ▌

"

(4)  A 20. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

1.  A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén a 21., 21a. és 21.b cikkel összhangban elvégzi az irányelvben az alábbi területeken szükséges technikai kiigazításokat:

   a) a 2. cikkben említett meghatározások egyértelműbbé tétele az irányelv alkalmazása során a pénzpiacokon bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében;
   b) a 2. cikkben említett meghatározások egyértelműbbé tétele az Unió területén az irányelv következetes harmonizációja és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében;
   c) a terminológia egységesítése és a meghatározások átalakítása a szabályozott vállalkozásokra és az azokkal kapcsolatos ügyekre vonatkozó további Uniós jogszabályokkal összhangban;
   d) az I. mellékletben ismertetett számítási módszerek pontosabb meghatározása a pénzpiaci fejlemények és a prudenciális működési technikák figyelembevétele érdekében;
   e) a 7. és a 8. cikknek, valamint a II. mellékletnek megfelelően bevezetett rendelkezések összehangolása az Unió területén a rendelkezések következetes harmonizációja és egységes alkalmazásának ösztönzése érdekében.

"

(5)  A 21. cikk a következőképpen módosul:

   a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
2.  A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő négyéves időtartamra felhatalmazást kap a 20. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság a négyéves időszak lejártát megelőzően legalább hat hónappal jelentést készít az átruházott hatáskörökről. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács a 24b. cikk szerint nem vonja vissza a felhatalmazást, akkor az a korábbinak megfelelő időtartamra automatikusan meghosszabbodik."
  

b) a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:"

2a.  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően arról egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

2b.  A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköre a 21a. és 21b. cikkben lefektetett feltételektől függ.

"

  

A (3) bekezdést el kell hagyni.

  

d) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

4.  A JCESA általános iránymutatásokat adhat arról, hogy a harmadik országok illetékes hatóságai által alkalmazott kiegészítő felügyeleti rendelkezések alkalmasak-e a kiegészítő felügyelet ezen irányelvben előírt céljainak megvalósítására olyan szabályozott vállalkozások esetében, amelyeknél a pénzügyi konglomerátum élén álló szervezet székhelye nem az Unió területén található. A JCESA gondoskodik az ilyen iránymutatások rendszeres felülvizsgálatáról, és figyelembe veszi az illetékes hatóságok által végzett, kiegészítő felügyeleti tevékenységben bekövetkező változásokat.

"

   e) Az (5) bekezdést el kell hagyni.

(6)  A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:"

21a. cikk

Felhatalmazás visszavonása

1.  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 20. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazást.

2.  Annak az intézménynek, amely belső eljárást indított annak eldöntése érdekében, hogy vissza kívánja-e vonni a felhatalmazást, arra kell törekednie, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű időn belül tájékoztassa arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve a visszavonás tárgyát képező felhatalmazást.

3.  A visszavonásról szóló határozat véget vet az erről szóló határozatban megjelölt hatáskörök átruházásának. A határozat azonnal vagy a határozatban megállapított későbbi időpontban lép hatályba. A már hatályos felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét nem érinti. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

21b. cikk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elleni kifogások

1.  Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés dátumát követő három hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak három hónappal meghosszabbítható.

2.  Amennyiben sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és a meghirdetett dátumon hatályba lép.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ezen időtartam vége előtt is kihirdethetők az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és hatályba léphetnek, ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást emelni.

3.  Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, akkor az nem lép hatályba. Az EUMSz 296. cikkével összhangban a kifogást emelő intézmény megindokolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogását.

21c. cikk

Technikai standardok

1.  Az irányelv következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az európai felügyeleti hatóságok a(z) …/2010/EU [EBA], a(z) …/2010/EU [ESMA] és a(z) …/2010/EU [EIOPA] rendelet 42. cikkével összhangban kidolgozhatnak:

   a) szabályozási standardok tervezete a 2. cikk (11) bekezdésére tekintettel, az irányelvvel összefüggésben a 78/660/EGK tanácsi irányelv (22) 17. cikke alkalmazásának pontosítása céljából;
   b) szabályozási standardok tervezete a 2. cikk (17) bekezdésére tekintettel, az érintett illetékes hatóságok meghatározására szolgáló eljárások létrehozása vagy kritériumok pontosítása céljából;
   c) szabályozási standardok tervezete a 3. cikk (5) bekezdésére tekintettel, a pénzügyi konglomerátum azonosítására szolgáló alternatív paraméterek pontosítása céljából
   d) szabályozási standardok tervezete a 6. cikk (2) bekezdésére tekintettel, a 6. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül az I. melléklet II. részében felsorolt számítási módszerek egységes alkalmazásának biztosítása céljából;
   e) szabályozási standardok tervezete a 7. cikk (2) bekezdésére tekintettel, az eljárások egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a nevezett cikk második albekezdésében említett felügyelettel összefüggésben az egyes elemeknek a »kockázati koncentráció« fogalmába való besorolása céljából;
   f) szabályozási standardok tervezete a 8. cikk (2) bekezdésére tekintettel, az eljárások egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a nevezett cikk harmadik albekezdésében említett felügyelettel összefüggésben az egyes elemeknek a »csoporton belüli ügylet« fogalmába való besorolása céljából;

2.  Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett szabályozási standardok tervezetének elfogadási hatáskörét a(z)…/2010/EU [EBA], a(z)…/2010/EU [EIOPA] és a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet 7-7d. cikkeiben megállapított eljárással összhangban a Bizottságra ruházzák. Az (1) bekezdés d), e) és f) pontjában említett szabályozási standardok tervezetének elfogadási hatáskörét a(z)…/2010/EU [EBA], a(z)…/2010/EU [EIOPA] és a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikkével összhangban a Bizottságra ruházzák.

"

3. cikk

A 2003/6/EK irányelv módosításai

A 2003/6/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

(-1)  A 1. cikk a következőképpen módosul:

a) a 5. pont helyébe a következő szöveg lép: „2."

     '5 «Elfogadott piaci gyakorlatok»: olyan gyakorlatok, amelyeket egy vagy több pénzügyi piacon ésszerűen elvárnak, és amelyeket az illetékes hatóság a Bizottság által a 17., 17a. és a 17b. cikkben lefektetett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos eljárásnak megfelelően elfogadott standardokkal összhangban elfogad.

A .../2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság [ESMA] végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki annak érdekében, hogy biztosítsa az elfogadott piaci gyakorlatokkal kapcsolatban a Bizottság által az első és harmadik albekezdésekkel összhangban elfogadott, felhatalmazáson alapuló aktusok egységes végrehajtási feltételeit.

A második albekezdésben említett technikai standardok tervezetének elfogadási hatáskörét a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikkével összhangban a Bizottságra ruházzák.

"

b) a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

A pénzügyi piacok alakulásának figyelembevétele és ezen irányelv Unión belüli egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el e cikk 1., 2. és 3. pontjára vonatkozóan. Ezeket az intézkedéseket a 17., 17a., és 17b. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

"

(-1a)  A 6. cikk a következőképpen módosul:

A (10) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

Ezeket az intézkedéseket [...] a 17., 17a., és 17b. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

"

A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

10a.  A (10) bekezdés első albekezdésének hatodik francia bekezdésével összhangban a Bizottság által elfogadott kötelező jogi erejű uniós jogszabályok következetes harmonizációjának és egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA technikai végrehajtási standardok tervezetét dolgozhatja ki.

Az első albekezdésben említett technikai standardok tervezetének elfogadási hatásköreit a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikkével összhangban a Bizottságra ruházzák.»

"

(-1b)  Az 8. cikk a következőképpen módosul:

     a) a meglévő szöveg (1) bekezdésként él tovább, és helyébe az alábbi szöveg lép:"
1.  Az ebben az irányelvben meghatározott tilalmak nem alkalmazhatók a részvény-visszavásárlási programok keretében bonyolított, saját részvényekre vonatkozó ügyletekre, sem a pénzügyi eszközök stabilizálására, feltéve, hogy az ilyen ügyleteket végrehajtási intézkedésekkel összhangban hajtják végre. Ezeket az intézkedéseket a 17., 17a., és 17b. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
   b) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"
1a.  A (1) bekezdéssel összhangban a Bizottság által elfogadott, felhatalmazáson alapuló aktusok egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA technikai végrehajtási standardok tervezetét dolgozhatja ki.
Az első albekezdésben említett technikai standardok tervezetének elfogadási hatáskörét a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikkével összhangban a Bizottságra ruházzák.»"

(-1c)  A 14. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

  »(4) A tagállamok minden évben összesítő tájékoztatást bocsátanak az ESMA rendelkezésére az (1) és (2) bekezdéssel összhangban szükséges valamennyi adminisztratív intézkedésről és szankciókról.

Ezzel egyidejűleg az illetékes hatóság jelentést tesz az ESMA számára az első albekezdéssel összhangban nyilvánosságra hozott valamennyi szankcióról. Ha a nyilvánosságra hozott szankció a 2004/39/EK irányelvnek megfelelően engedélyezett befektetési vállalkozással kapcsolatos, akkor az ESMA a nyilvánosságra hozott szankcióra hivatkozást tesz a befektetési vállalkozásoknak a 2004/39/EK irányelvvel létrehozott nyilvántartásában.

"

(-1d)  A rendelet szövege kiegészül a következő cikkel:"

15a. cikk

1.  Ezen irányelv alkalmazása érdekében az illetékes hatóságok a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelettel összhangban együttműködnek az ESMA-val.

2.  Az illetékes hatóságok a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelettel összhangban haladéktalanul az ESMA rendelkezésére bocsátják a feladatai elvégzéséhez szükséges valamennyi információt.».

"

(1)  A 16. cikk a következőképpen módosul:

   a) A (2) bekezdés negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
258. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül, az az illetékes hatóság, amelynek az információkérése alapján nem járnak el ésszerű időn belül, vagy amelynek az információkérését elutasítják, ezt ésszerű határidőn belül bejelentheti az ESMA-nak. Ebben az esetben az ESMA a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet 11. cikkének megfelelően járhat el, a második albekezdésben az információk átadására előírt megkeresés teljesítésének megtagadásával kapcsolatos lehetőségek, valamint az ESMA a nevezett rendelet 9. cikkével összhangban történő fellépése lehetőségének sérelme nélkül.
258. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül, az az illetékes hatóság, amelynek a vizsgálat indítására vonatkozó kérelme alapján, vagy az annak engedélyezésére vonatkozó kérelme alapján, hogy tisztviselői elkísérhessék a másik tagállam illetékes hatóságának tisztviselőit, nem járnak el ésszerű időn belül, vagy amelynek a kérelmét elutasítják, az intézkedés megtagadását vagy elmaradását ésszerű határidőn belül bejelentheti az ESMA-nak. Ebben az esetben az ESMA a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet 11. cikkének megfelelően járhat el, a 16. cikk (4) bekezdése negyedik albekezdésében az információk átadására előírt megkeresés teljesítésének megtagadásával kapcsolatos lehetőségek, valamint az ESMA a nevezett rendelet 9. cikkével összhangban történő fellépése lehetőségének sérelme nélkül.
   b) a (4) bekezdés ötödik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:
"
   c) Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
5.  A (2) és a (4) bekezdés egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA technikai végrehajtási standardok tervezetét dolgozhatja ki az e cikkben foglaltak szerint az információcserével és határokon átnyúló vizsgálatokkal kapcsolatos eljárások és formai követelmények tekintetében.
Az első albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének elfogadási hatáskörét a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikkével összhangban a Bizottságra ruházzák."

(1a)  A 17. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2a) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

2a.  A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő négyéves időtartamra felhatalmazást kap a 1. cikkben, a 6. cikk (10) bekezdésében, a 14. cikk (2) bekezdésében és a 16. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság a négyéves időszak lejártát megelőzően legalább 6 hónappal jelentést készít az átruházott hatáskörökről. Ha az Európai Parlament vagy a Tanács a 17a. cikk szerint nem vonja vissza a hatáskörök átruházását, akkor az a korábbinak megfelelő időtartamra automatikusan meghosszabbodik».;

"

b) a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:"

'2aa.  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően arról egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

'2ab.  A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköre a 17a. és 17b. cikkben lefektetett feltételektől függ.

"

c) a (3) bekezdést el kell hagyni.

(1b)  A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:"

17a. cikk

A felhatalmazás visszavonása

1.  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 1. cikkben, a 6. cikk(10) bekezdésében, a 8. cikkben, a 14. cikk (2) bekezdésében és a 16. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazást.

2.  Annak az intézménynek, amely belső eljárást indított annak eldöntése érdekében, hogy vissza kívánja-e vonni a felhatalmazást, arra kell törekednie, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű időn belül tájékoztassa arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve a visszavonás tárgyát képező felhatalmazást.

3.  A visszavonásról szóló határozat véget vet az erről szóló határozatban megjelölt hatáskörök átruházásának. A határozat azonnal vagy a határozatban megállapított későbbi időpontban lép hatályba. A már hatályos felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét nem érinti. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

17b. cikk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elleni kifogások

1.  Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés dátumát követő három hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak három hónappal meghosszabbítható.

2.  Amennyiben sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és a meghirdetett dátumon hatályba lép.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ezen időtartam vége előtt is kihirdethetők az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és hatályba léphetnek, ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást emelni.

3.  Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, akkor az nem lép hatályba. Az EUMSz 296. cikkével összhangban a kifogást emelő intézmények megindokolják a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogását.

"

4. cikk

A 2003/41/EK irányelv módosításai

A 2003/41/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

(-1)  A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) az a) pont helyébe a következő szöveg lép:"

     a) az intézmény engedéllyel rendelkezik, vagy azt az illetékes felügyeleti hatóság a nemzeti nyilvántartásba bejegyezte; a 20. cikkben említett határokon átnyúló tevékenységek esetén a nyilvántartásban jelezni kell, hogy mely tagállamokban működik az intézmény; ezt az információt közölni kell az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatósággal (EIOPA), amely azt honlapján közzéteszi;
"

Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

5.  A 20. cikkben említett határokon átnyúló tevékenység esetén az intézmény működésének feltételeit a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak előzetesen jóvá kell hagyniuk. Az ilyen engedély kiadásakor a tagállamok azonnal tájékoztatják az EIOPA-t.

"

(1)  A 13. cikk a következőképpen módosul:

a)  A meglévő szöveg (1) bekezdésként él tovább;

b)  A cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:"

2.  A …/2010/EU rendelettel létrehozott EIOPA végrehajtási standardokat dolgozhat ki az (1) bekezdés c), valamint i)-vi) pontjaiban felsorolt dokumentumokra vonatkozó formanyomtatványok és nyomtatványminták tekintetében.

Az első albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének elfogadási hatáskörét a(z) …/2010/EU rendelet 7e. cikkével összhangban a Bizottságra ruházzák.

"

(1a)  A 14. cikk (4) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

Bármilyen, az intézmény tevékenységének betiltására vonatkozó határozatnak részletes indokolást kell tartalmaznia, és az érintett intézményt értesíteni kell. Az EIOPA-t ugyancsak értesíteni kell.

"

(1b)  A 15. cikk (6) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

6.  A biztosítástechnikai tartalékok kiszámítására vonatkozó szabályok további, különösen a kamatlábak és más, a biztosítástechnikai tartalékok szintjét befolyásoló feltevések terén esetleg indokolttá váló harmonizációja érdekében a Bizottság az EUOPA tanácsadására támaszkodva kétévente vagy valamely tagállam kérelmére jelentést ad ki a határokon átnyúló tevékenységek alakulására vonatkozóan.

"

(2)  A 20. cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:"

  »11. ▌ A tagállamok közlik az EIOPA-val azokat a prudenciális jellegű, foglalkoztatóinyugdíj-rendszerekkel kapcsolatos lényeges nemzeti rendelkezéseiket, amelyeket nem fed le az (1) bekezdésben a nemzeti szociális és munkajogra tett hivatkozás. ▌

A tagállamok rendszeresen, de legalább kétévente naprakésszé teszik ezeket az információkat, melyeket az EIOPA a honlapján közzétesz.

Az e bekezdés egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az EIOPA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozza ki arról, hogy a szóban forgó információknak az EIOPA részére történő továbbításakor és azok naprakésszé tételekor a tagállamoknak mely eljárásokat kell alkalmazniuk, illetve mely formanyomtatványokat és mintadokumentumokat kell használniuk. A Hatóság az említett végrehajtási technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A harmadik albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének elfogadási hatáskörét a(z) …/2010/EU [EIOPA] rendelet 7e. cikkével összhangban a Bizottságra ruházzák.

"

(2a)  A 21. cikk a következőképpen módosul:

A cím helyébe a következő szöveg lép:"

A tagállamok, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és a Bizottság közötti együttműködés

"

b) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

2a.  Ezen irányelv alkalmazása érdekében az illetékes hatóságok a(z) …/2010/EU [EIOPA] rendelettel összhangban együttműködnek az ESMA-val.

Az illetékes hatóságok haladéktalanul az EIOPA rendelkezésére bocsátják az ezen irányelvvel és a(z) …/2010/EU [EIOPA] rendelettel ráruházott feladatok elvégzéséhez szükséges valamennyi információt, a nevezett rendelet 20. cikkének megfelelően.

"

c) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

3.  Valamennyi tagállam tájékoztatja a Bizottságot és az EIOPA-t minden lényeges nehézségről, amely ezen irányelv alkalmazásából ered.

A Bizottság, az EIOPA és az érintett tagállamok illetékes hatóságai a lehető leggyorsabban megvizsgálják ezeket a nehézségeket annak érdekében, hogy megfelelő megoldást találjanak.

"

5. cikk

A 2003/71/EK irányelv módosításai

A 2003/71/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

(-1)  A 4. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

'3a.  Ezen irányelv következetes harmonizációjának biztosítása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (ESMA) szabályozási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki az (1) bekezdés a), d) és e) pontjaira, valamint a (2) bekezdés a), b), e), f), g) és h) pontjaira vonatkozó mentességek pontosítása céljából.

Az első albekezdésben említett szabályozási technikai standardok tervezetének elfogadási hatáskörét a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet 7a-7d.. cikkeivel összhangban a Bizottságra ruházzák.

"

(-1a)  A 5. cikk (2) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:"

Az ESMA ezen irányelv egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozza ki, gondoskodva a Bizottság által az (5) bekezdéssel összhangban elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok egységes végrehajtásáról az összefoglaló elkészítéséhez használandó egységes mintadokumentummal kapcsolatban, és lehetővé téve hogy a befektetők összehasonlíthassák az érintett értékpapírokat egyéb megfelelő termékekkel.

Az első albekezdésben említett technikai standardok tervezetének elfogadási hatáskörét a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikkével összhangban a Bizottságra ruházzák.

"

(-1b)  A 7. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

3a.  Az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki a Bizottság által az (1) bekezdéssel összhangban elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok egységes alkalmazásának biztosítása érdekében.

Az első albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének elfogadási hatáskörét a(z) .../2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikkével összhangban a Bizottságra ruházzák.

"

(1)  A 8. cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:"

5.  Az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki a Bizottság által az (4) bekezdéssel összhangban elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Az első albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének elfogadási hatáskörét a(z) .../2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikkével összhangban a Bizottságra ruházzák.».

"

(2)  A 13. cikk a következőképpen módosul:

   a) A (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki: "
»Az illetékes hatóság a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy értesítésével egyidejűleg az ESMA-t is értesíti a tájékoztató és kiegészítése jóváhagyásáról. Az illetékes hatóságok az értesítéssel együtt megküldik az ESMA részére az említett tájékoztató és kiegészítése egy példányát is."
   b) A (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
5.  A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága átadhatja a tájékoztató jóváhagyását egy másik tagállam illetékes hatóságának, az ESMA előzetes értesítésének és az illetékes hatóság egyetértésének a feltételével. Az ilyen átadásról a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által hozott határozat napjától számított 3 munkanapon belül értesíteni kell a kibocsátót, az ajánlattevőt vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személyt. A (2) bekezdésben említett határidőt e naptól kezdve kell számítani.' A(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet 13. cikkének (3) bekezdése nem alkalmazandó a tájékoztató jóváhagyásának az e bekezdéssel összhangban történő átadására.
Ezen irányelv egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében, valamint a felügyeletek közötti, illetve az ESMA-val való kommunikáció megkönnyítése érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki az e bekezdésben előírt értesítéshez felhasználandó egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások megállapítása céljából.
A második albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének elfogadási hatáskörét a(z) .../2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikkével összhangban a Bizottságra ruházzák."

(3)  A 14. cikk a következőképpen módosul:

   a) A (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
1.  A tájékoztatót a jóváhagyást követően közvetlenül a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságánál és kell elhelyezni, az illetékes hatóság közreműködésével az ESMA számára hozzáférhetővé kell tenni, és az ajánlattevőnek vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személynek a lehető leggyorsabban, de mindenesetre ésszerű időben és legkésőbb a nyilvános kibocsátás vagy az érintett értékpapírok bevezetésének megkezdése előtt azt a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátania. Ezenkívül a szabályozott piaci kereskedésbe még be nem vezetett részvényosztály elsődleges nyilvános kibocsátása esetén az első alkalommal történő piaci bevezetéskor a tájékoztatót legalább 6 munkanappal az ajánlat lejárta előtt rendelkezésre kell bocsátani."

  b) a cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:"

(4a)  »Az ESMA saját weboldalán közzéteszi a 13. cikkel összhangban jóváhagyott tájékoztatók listáját, beleértve adott esetben a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága, a kibocsátó vagy a szabályozott piac weboldalán közzétett tájékoztatóra mutató hiperlinket. A közzétett listát naprakész állapotban kell tartani és minden elemét legalább 12 hónapig fent kell hagyni a weboldalon.«

"

(4)  A 16. cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki: "

»3.  A következetes végrehajtásnak és az e cikkben megállapított követelmények pontosításának biztosítása és a pénzügyi piacokon végbement technikai fejlemények figyelembevétele érdekében az ESMA szabályozási standardok tervezetét dolgozza ki azon helyzetek pontosítására, amelyekben a tájékoztatóban foglalt információval kapcsolatos lényegi hiba, tárgyi tévedés vagy pontatlanság a tájékoztató kiegészítésének a közzétételét teszi szükségessé, és az ESMA az említett szabályozási standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének elfogadási hatáskörét a(z) .../2010/EU [ESMA] rendelet 7.–7d. cikkeiben megállapított eljárással összhangban a Bizottságra ruházzák.».

(5)  A 17. cikk a következőképpen módosul:

   a) A (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

»1.  »(1) A 23. cikk sérelme nélkül, ha nyilvános ajánlattétel vagy szabályozott piacra történő bevezetés egy vagy több tagállamban vagy a székhely szerinti tagállamon kívüli tagállamban történik, a székhely szerinti tagállam által jóváhagyott tájékoztató és annak minden kiegészítő jegyzéke bármely számú fogadó tagállamban történő nyilvános kibocsátásra vagy szabályozott piacra történő bevezetésre érvényes, feltéve hogy az ESMA és valamennyi fogadó tagállam illetékes hatóságának értesítésére a 18. cikknek megfelelően sor került. A fogadó tagállamok illetékes hatóságai nem hagyhatnak jóvá tájékoztatókat, vagy ehhez kapcsolódóan nem folytathatnak le közigazgatási eljárásokat.«;

"

b)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

'2.  Amennyiben a tájékoztató jóváhagyása után a 16. cikkben említett lényeges új tényezőkre, tárgyi tévedésekre vagy pontatlanságokra derül fény, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága előírja a 13. cikk (1) bekezdésével összhangban jóváhagyandó kiegészítő jegyzék közzétételét. Az ESMA és a fogadó tagállam illetékes hatósága tájékoztathatja a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát az új információk szükségességéről.

"

(6)  Az 18. cikk a következő ▌ bekezdésekkel egészül ki: "

»3.  A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a tájékoztató jóváhagyási igazolásának a fogadó tagállam illetékes hatósága részére való megküldésével egyidejűleg az ESMA-t is értesíti arról.

Az ESMA és a fogadó tagállam illetékes hatósága saját weboldalaikon közzéteszik azon tájékoztatók (és adott esetben kiegészítéseik) jóváhagyási igazolásainak a listáját, amelyekről e cikkel összhangban értesítést küldtek, beleértve adott esetben a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága, a kibocsátó vagy a szabályozott piac weboldalán közzétett ezen tájékoztatókra mutató hiperlinket. A közzétett listát naprakész állapotban kell tartani és minden elemét legalább 12 hónapig fent kell hagyni a weboldalakon.

4.  Ezen irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében, valamint a pénzügyi piacokon végbement technikai fejlemények figyelembevétele érdekében az ESMA végrehajtási standardok tervezetét dolgozhatja ki a jóváhagyási igazolások, a tájékoztató egy példányának, az összefoglaló fordításának és a tájékoztató kiegészítéseinek a megküldéséhez felhasználandó egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások megállapítása céljából.

Az első albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének elfogadási hatáskörét a(z) .../2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikkével összhangban a Bizottságra ruházzák.».

(7)  A 21. cikk a következőképpen módosul:

A cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

(1a)  E rendelet alkalmazásában az illetékes hatóságok a …/2010/EU [ESMA] rendeletnek megfelelően együttműködnek az ESMA-val.

(1b)  Az illetékes hatóságok a(z) …/2010./EU [ESMA] rendelet 20. cikkének megfelelően haladéktalanul az ESMA rendelkezésére bocsátják a feladatainak elvégzéséhez szükséges valamennyi információt.

"

   b) A ▌ (2) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, az ESMA-t és a többi tagállam illetékes hatóságait a hatáskörök átruházása tekintetében megkötött megállapodásaikról, beleértve az ilyen átruházást szabályozó pontos feltételeket is."

c)  A (4) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:"

A Hatóság részt vehet a d) pontban említett, két vagy több illetékes hatóság által közösen végzett helyszíni vizsgálatokban

"

(8)  A 22. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

3.  Az (1) bekezdés nem gátolja az illetékes hatóságok között a bizalmas információk cseréjét vagy a bizalmas információknak az ESMA vagy az Európai Rendszerkockázati Testület felé továbbítását, a(z) …/2010/EU [ESMA] és a(z) …/2010/EU [ESRB] rendeletekben meghatározott, vállalkozásra jellemző különleges információkkal kapcsolatos korlátokra és harmadik országokra gyakorolt hatásokra is figyelemmel. Az illetékes hatóságok és az ESMA vagy az Európai Rendszerkockázati Testület között kicserélt információkra a szakmai titoktartás kötelezettsége terjed ki, és ennek a hatálya alá tartoznak az illetékes hatóságok által jelenleg vagy korábban foglalkoztatott, az adott információkat átvevő személyek.

"

b)  A cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki: "

»4.  Az e cikk következetes harmonizálásának biztosítása és a pénzügyi piacokon végbement technikai fejlemények figyelembevétele érdekében az ESMA szabályozási technikai standardok tervezetét dolgozza ki a (2) bekezdésben előírt információk pontosítása érdekében.

Az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének elfogadási hatáskörét a(z) .../2010/EU [ESMA] rendelet 7.–7d. cikkeiben megállapított eljárással összhangban a Bizottságra ruházzák.».

(8a)  A 23. cikk helyébe a következő szöveg lép:

'23. cikk

Óvintézkedések

1.  Ha a fogadó tagállam illetékes hatósága megállapítja, hogy a kibocsátó vagy a nyilvános ajánlattételért felelős pénzügyi intézmények szabálytalanságokat követtek el, illetve hogy a kibocsátó az értékpapírok szabályozott piacra történő bevezetésével kötelezettségszegést követett el, akkor e megállapításait megküldi a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának és az ESMA-nak.

2.  Ha a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai által meghozott intézkedések ellenére, vagy mert az ilyen intézkedések nem bizonyultak megfelelőnek, a kibocsátó vagy a nyilvános ajánlattételért felelős pénzügyi intézmény továbbra is megsérti a vonatkozó törvényi vagy szabályozási rendelkezéseket, a fogadó tagállam illetékes hatósága a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának és az ESMA-nak a tájékoztatását követően meghoz minden megfelelő intézkedést a befektetők védelmében, és erről a legkorábban adódó alkalommal tájékoztatja a Bizottságot és az ESMA-t.

"

6. cikk

A 2004/39/EK irányelv módosításai

A 2004/39/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

(-1)  A 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

3.  A pénzügyi piacok fejlődésének figyelembevétele és ezen irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság a 64., a 64a. és a 64b. cikknek megfelelően, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározhatja a c), i) és k) pont szerinti kivételek tekintetében azokat a kritériumokat, amelyek alapján valamely tevékenységet csoportszinten a főtevékenységhez képest kiegészítőnek kell tekinteni, valamint annak meghatározását, hogy valamely tevékenység végzése eseti jelleggel történik.

"

(-1a)  A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

'2.  A pénzpiacokon bekövetkező technikai változások figyelembevétele és ezen irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság – a 64.,a 64a. és a 64b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló aktusok révén – intézkedéseket fogad el az (1) bekezdésben megállapított fogalommeghatározások egyértelművé tételére vonatkozóan.

"

(1)  A 5. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

»3.  A tagállamok ▌ valamennyi befektetési vállalkozást nyilvántartanak. A nyilvántartás nyilvánosan hozzáférhető, és információkat tartalmaz azon szolgáltatásokról vagy tevékenységekről, amelyekre a befektetési vállalkozás engedéllyel rendelkezik. A jegyzéket rendszeresen frissíteni kell. Minden engedély kiadásáról értesíteni kell az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot (ESMA).

Az ESMA jegyzéket készít az Unióban működő összes befektetési vállalkozásról. A jegyzék információkat tartalmaz azon szolgáltatásokról vagy tevékenységekről, amelyekre a befektetési vállalkozás engedéllyel rendelkezik, és a jegyzéket rendszeresen frissíteni kell. Az ESMA e jegyzéket saját honlapján közzéteszi és naprakész állapotban tartja.

Amennyiben egy illetékes hatóság a 8. cikk b)–d) pontjával összhangban visszavont egy engedélyt, a visszavonást a jegyzéken öt éven át közzéteszik.».

"

(2)  A 7. cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:"

4.  »A ▌ 9. cikk (2)–(4) bekezdése, a 10. cikk (1) és–(2) bekezdése és a 12. cikk következetes harmonizálása érdekében az ESMA szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki az alábbi célokból:

   a) a 7. cikk (2) bekezdése értelmében az illetékes hatóságok számára nyújtandó információk pontos meghatározása, az üzleti tervet is ideértve;
   b) a befektetési vállalkozások irányítására vonatkozó, a 9. cikk (4) bekezdése szerinti követelmények, valamint a 9. cikk (2) bekezdésében előírt értesítés céljára szolgáló információk pontos meghatározására;
   c) a befolyásoló részesedéseket birtokló részvényesekre és tagokra vonatkozó követelmények, valamint azon tényezők pontos meghatározása, amelyek megakadályozhatják az illetékes hatóságot a 10. cikk (1) és (2) bekezdésében előírt felügyeleti feladatainak hatékony teljesítésében.

A Hatóság az a) és b) pontokban említett szabályozási standardok tervezeteit 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Az a), b) és c) pontban említett szabályozási standardok tervezetének elfogadási hatáskörét a …/2010/EU rendelet 7.–7d. cikkével összhangban a Bizottságra ruházzák.

A 7. cikk (2) bekezdésére és a 9. cikk (2) bekezdésére vonatkozó egységes alkalmazási feltételek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki a nevezett cikkekben előírt információ nyújtására vagy az értesítésre szolgáló egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából.

A Hatóság az első albekezdésben említett szabályozási technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A negyedik albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének elfogadási hatáskörét a …/2010/EU rendelet 7e. cikkével összhangban a Bizottságra ruházzák».

"

(2a)  A 8. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

'Minden engedély kiadásáról értesíteni kell az ESMA-t.

"

(3)  A 10a. cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:"

8.  Az ezen cikk következetes harmonizálása érdekében az ESMA szabályozási standardok tervezetét dolgozza ki a (4) bekezdésben említett, a részesedést szerezni kívánók által benyújtandó információk kimerítő jegyzékének megállapítása tekintetében, a 10a. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül.

A Hatóság az említett szabályozási technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének a(z) …/2010/EU rendelet 7.–7d. cikkének megfelelő elfogadására.

A 10., 10a. és 10b.. cikkekre vonatkozó egységes alkalmazási feltételek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai strandardok tervezetét dolgozza ki a nevezett cikkekben előírt információ nyújtására vagy az értesítésre szolgáló egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából, a 10. cikk (4) bekezdése értelmében az érintett illetékes hatóságok között szükséges konzultációs folyamat módozatai tekintetében .

A Hatóság az említett technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap a harmadik albekezdésben említett végrehajtási technikai standardoknak a(z) .../2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

(3a)  A 10b. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A pénzpiacokon bekövetkező technikai változások figyelembevétele és ezen irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság a 64., a 64a. és a 64b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló aktusok révén intézkedéseket fogad el az e bekezdés első albekezdésében megállapított kritériumok kiigazítására vonatkozóan.

"

(3b)  A 13. cikk (10) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

A pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele és ezen irányelv és egységes alkalmazásánakbiztosítása érdekében a Bizottság a 64., a 64a. és a 64b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló aktusok révén elfogadja azon végrehajtási intézkedéseket, amelyek részletesen meghatározzák a különféle befektetési szolgáltatásokat és/vagy tevékenységeket, illetve kiegészítő szolgáltatásokat vagy ezek kombinációját végző befektetési vállalkozásokkal szemben megállapítandó konkrét szervezeti követelményeket.

"

(3c)  A 15. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

1.  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és az ESMA-t minden általános nehézségről, amellyel befektetési vállalkozásaik valamely harmadik országban szembesülnek letelepedésük, befektetési szolgáltatásaik nyújtása és/vagy befektetési tevékenységeik végzése során.

"

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

'2.  Ha az (1) bekezdés alapján számára benyújtott információ alapján a Bizottság úgy véli, hogy valamely harmadik ország nem biztosítja az uniós befektetési vállalkozások számára a hatékony piaci hozzáférést hasonlóan ahhoz, mint amit az Unió biztosít az adott harmadik ország befektetési vállalkozásainak, a Bizottság az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság által kiadott útmutatást figyelembe véve javaslatot terjeszthet a Tanács elé megfelelő felhatalmazást kérve tárgyalások folytatására az uniós befektetési vállalkozások számára hasonló versenylehetőségek megszerzése érdekében. A Tanács minősített többséggel jár el.

Az EUMSz 217. cikkével összhangban az Európai Parlamentet haladéktalanul és maradéktalanul tájékoztatni kell az eljárás minden szakaszáról.

Az e cikkben említett feladatok végrehajtása céljából a Hatóság segítséget nyújt a Bizottság számára.

"

(3d)  A 16. cikk (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:"

Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság útmutatást dolgozhat ki az ebben a cikkben említett figyelemmel kísérés módszereire vonatkozóan.

"

(3e)  A 18. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:"

3.  A pénzpiacokon bekövetkező technikai változások figyelembevétele, valamint az (1) és (2) bekezdés következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében a Bizottság a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén:

"

(3f)  A 19. cikk (6) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

     '– a fenti szolgáltatások valamely szabályozott piacra vagy ezzel egyenértékű harmadik országbeli piacra bevezetett részvényekhez, pénzpiaci eszközökhöz, kötvényekhez vagy az értékpapírosított adósság más formáihoz (kivéve a származtatott eszközökben foglalt kötvényeket vagy értékpapírosított adósságot), az ÁÉKBV-khez és más, nem összetett pénzügyi eszközökhöz kötődnek. A harmadik országbeli piac akkor tekinthető a szabályozott piaccal egyenértékűnek, ha az a III. cím alatt megállapított követelményekkel egyenértékű követelményeknek felel meg. A Bizottság és az ESMA közzéteszi azon piacok listáját, amelyeket egyenértékűnek kell tekinteni. Ezt a listát rendszeres időközönként frissítik. Az ESMA segítséget nyújt a Bizottságnak a harmadik országbeli piacok ilyen értékeléséhez.».
"

(3g)  A 19. cikk (10) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:"

10.  A Bizottság a 64., a 64a. és a 64b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló aktusok révén a befektetők szükséges védelme és az (1)–(8) bekezdés egységes alkalmazásának biztosítása érdekében végrehajtási intézkedéseket fogad el annak biztosítására, hogy a befektetési vállalkozások megfeleljenek az ott megállapított elveknek, amikor ügyfeleiknek befektetési vagy kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Ezen intézkedéseknek figyelembe kell venniük:

"

(3h)  A 21. cikk (6) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:"

6.  A befektetők szükséges védelme, a piacok tisztességes és rendezett működése, valamint az (1), (3) és (4) bekezdés egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság a 64., 64a. és 64b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló aktusok révén intézkedéseket fogad el a következőkről:

"

(3i)  A 22. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:"

'3.  Annak biztosítása érdekében, hogy a befektetővédelmi intézkedések, illetve a piacok tisztességes és rendezett működéséhez szükséges intézkedések figyelembe vegyék a pénzügyi piacok technikai fejlődését, és az (1) és (2) bekezdés egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság – a 64.,a 64a. és a 64b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló aktusok révén – intézkedéseket fogad el, amelyek meghatározzák a következőket:

"

(3j)  A 23. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(3)  Nyilvános jegyzéket kell létrehozniuk azon tagállamoknak, amelyek úgy döntenek, hogy engedélyezik a befektetési vállalkozások számára meghatalmazottak kinevezését. A meghatalmazottakat abban a tagállamban kell a nyilvános jegyzékbe bejegyezni, ahol letelepedtek. Az ESMA saját weboldalán közzéteszi az e cikk értelmében a befektetési vállalkozások számára meghatalmazottak kinevezését engedélyező tagállamok által létrehozott nyilvános jegyzékekre mutató hivatkozásokat/linkeket.

"

(3k)  A 24. cikk (5) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:"

(5)  A változó piaci gyakorlatra figyelemmel a (2), (3) és (4) bekezdés következetes harmonizációja és egységes alkalmazása, valamint az egységes piac hatékony működésének elősegítése érdekében a Bizottság – a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározza az alábbiakat:

"

(3l)  A 25. cikk a következőképpen módosul:

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(1)  A …/2010/EU [ESMA] rendelet 16. cikkének megfelelően az ESMA által koordinált tagállamok a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 2003. január 28-i 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek érvényesítésére vonatkozó felelősség megosztásának sérelme nélkül biztosítják, hogy megfelelő intézkedésekkel tegyék lehetővé azt, hogy az illetékes hatóság figyelemmel kísérhesse a befektetési vállalkozások tevékenységét annak biztosítására, hogy becsületesen, tisztességesen, hivatásszerűen és a piac integritását elősegítő módon járjanak el.

"

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(2)  A tagállamok előírják a befektetési vállalkozásoknak, hogy legalább öt éven át őrizzék meg az illetékes hatóság számára a pénzügyi eszközökkel folytatott valamennyi ügyletükre vonatkozó lényeges adatokat, függetlenül attól, hogy saját számlára vagy ügyfél nevében kereskedtek-e. Az ügyfelek nevében végzett ügyletek esetén a nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell az ügyfél kilétére vonatkozó összes információt és adatot, valamint a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv alapján előírt információkat.

A(z) …/2010/EU rendelet 20. cikkében lefektetett eljárásnak és feltételeknek megfelelően az ESMA hozzáférést kérhet ezekhez az információkhoz.

"

A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(7)  Annak biztosítása érdekében, hogy a piac integritásának védelmére irányuló intézkedéseket a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele alapján módosítsák, valamint az (1)–(5) bekezdés következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 64., a 64a. és a 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározhatja a pénzügyi ügyletek bejelentésének módszereit és szabályait, az ilyen jelentések formáját és tartalmát, valamint a (3) bekezdés szerinti releváns piac meghatározásának szempontjait.

"

(3m)  A 27. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(2)  A likviditás szempontjából leginkább érintett, a 25. cikkben meghatározott piac illetékes hatósága minden egyes részvény esetében legalább évente meghatározza azt a részvényosztályt, amelybe az tartozik, az adott piacon az adott részvényre vonatkozóan végrehajtott megbízások számtani átlagértéke alapján. Ezt az információt közzé kell tenni az összes piaci résztvevő számára és továbbítani kell az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak. Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság az információt honlapján közzéteszi.

"

b)  A (7) bekezdés első albekezdésének bevezető része helyébe a következő szöveg lép:"

(7)  Az (1)–(6) bekezdés olyan módon történő egységes alkalmazásának biztosítására, amely támogatja a részvények hatékony értékelését, és maximalizálja a befektetési vállalkozások azon lehetőségét, hogy ügyfeleik számára a legjobb üzletet érjék el, a Bizottság a 64., a 64a. és a 64b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló aktusok révén intézkedéseket fogadhat el, amelyek:

"

(3n)  A 28. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:"

(3)  A pénzpiacokon bekövetkező technikai változások figyelembe vétele és az (1) bekezdés egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 64., a 64a. és a 64b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló aktusok révén – intézkedéseket fogad el, amelyek:

"

(3o)  A 29. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:"

(3)  Az (1) és a (2) bekezdés egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 64., a 64a. és a 64b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló aktusok révén – intézkedéseket fogad el a következők tekintetében:

"

(3p)  A 30. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:"

(3)  A pénzpiacok hatékony és rendezett működésének biztosítása és az (1) és (2) bekezdés egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 64., a 64a. és a 64b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló aktusok révén – intézkedéseket fogad el a következők tekintetében:

"

(4)  A ▌ 31. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

Azon esetekben, amikor a befektetési vállalkozás meghatalmazottakat szándékozik alkalmazni, a befektetési vállalkozás székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága a fogadó tagállam illetékes hatóságának kérésére ésszerű időn belül tájékoztatást ad azon meghatalmazottak kilétéről, akiket a befektetési vállalkozás abban a tagállamban alkalmazni szándékozik. A fogadó tagállam az ilyen információkat nyilvánosságra hozhatja. A(z) …/2010/EU rendelet 20. cikkében lefektetett eljárásnak és feltételeknek megfelelően az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hozzáférést kérhet ezekhez az információkhoz.»

"

b)  A cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:"

(7)  E cikk következetes harmonizációja érdekében az ESMA szabályozási standardok tervezetét dolgozhatjaja ki a (2), (4) ▌ és (6) bekezdés értelmében rendelkezésre bocsátandó információk meghatározása céljából.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének …/2010/EU [ESMA] rendelet 7.–7d. cikkének megfelelő elfogadására.

E cikk egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából az információk (3), (4) és (6) bekezdéssel összhangban történő továbbításához.

A Bizottság hatáskört kap a harmadik albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(5)  A 32. cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:"

(10)  E cikk következetes harmonizációja ▌ érdekében az ESMA szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki a (2), (4) és (9) bekezdés értelmében rendelkezésre bocsátandó információk meghatározása céljából.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezete …/2010/EU rendelet 7.–7d. cikkének megfelelő elfogadására.

E cikk egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából az információk (3) és (9) bekezdéssel összhangban történő továbbításához.

A Bizottság hatáskört kap a harmadik albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(5a)  A 36. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

(5a)  Az ESMA bármely engedély visszavonásáról értesítést kap.

"

(5b)  A 39. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

(1a)  A pénzügyi piacok fejlődésének figyelembevétele, valamint e cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozza ki a d) pont alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap a harmadik albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(5c)  A 40. cikk (6) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:"

6.  Az (1)–(5) bekezdés következetes harmonizációja, valamint egységes alkalmazása érdekében a Bizottság a 64., a 64a. és a 64b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló aktusok révén:

"

(5d)  A 41. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(2)  Az az illetékes hatóság, amely valamely pénzügyi eszköz kereskedelmének felfüggesztését vagy kereskedésből való törlését követeli egy vagy több szabályozott piacon, határozatát azonnal közzéteszi, és tájékoztatja az Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot és a többi tagállam illetékes hatóságát. A többi tagállam illetékes hatóságának is kérnie kell az ilyen pénzügyi eszköz kereskedésének felfüggesztését vagy kereskedésből való törlését a felügyeletük alatt működő szabályozott piacokon és MTF-eken, kivéve, ha ez jelentős kárt okozna a befektetők érdekeinek vagy a belső piac rendezett működésében.

"

(5e)  A 42. cikk a következőképpen módosul:

A (6) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

A szabályozott piac tájékoztatja a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát arról a tagállamról, amelyben ilyen mechanizmusokat szándékozik fenntartani. A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága egy hónapon belül továbbítja ezt az információt azon tagállamnak, amelyben a szabályozott piac ilyen mechanizmusokat szándékozik biztosítani. A(z) …/2010/EU rendelet 20. cikkében lefektetett eljárásnak és feltételeknek megfelelően az ESMA hozzáférést kérhet ezekhez az információkhoz.

"

A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

(7a)  A pénzügyi piacok fejlődésének figyelembevétele, valamint e cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozza ki az (1) bekezdés alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából. A Hatóság az említett végrehajtási technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap a harmadik albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(5f)  A 44. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:"

(3)  A pénzpiacokon bekövetkező változások figyelembevétele, valamint az (1) és (2) bekezdés következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el a következők tekintetében:

"

(5g)  A 45. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:"

(3)  A pénzpiacok hatékony és rendezett működésének biztosítása és a pénzpiacokon bekövetkező változások figyelembevétele, valamint e cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 64., a 64a. és a 64b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló aktusok révén – intézkedéseket fogad el a következők tekintetében:

"

(6)  A 47. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

47. cikk

A szabályozott piacok jegyzéke

Minden tagállam létrehozza azon szabályozott piacok jegyzékét, amelyek vonatkozásában ez a tagállam a székhely szerinti tagállam, és továbbítja a jegyzéket a többi tagállamnak és az ESMA-nak. Hasonlóképpen tájékoztatást kell adni a jegyzékben bekövetkező valamennyi változásról. Az ESMA saját honlapján közzéteszi és naprakész állapotban tartja a szabályozott piacok összesített jegyzékét.

"

(7)  A 48. cikk a következőképpen módosul:

   a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Minden egyes tagállam kijelöli azokat az illetékes hatóságokat, amelyek feladata az ezen irányelvben előírt feladatok elvégzése. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, az ESMA-t és a többi tagállam illetékes hatóságát az egyes feladatok végrehajtásáért felelős illetékes hatóságokról, illetve az ilyen feladatok esetleges megosztásáról."
   b) A (2) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, az ESMA-t és a többi tagállam illetékes hatóságait minden, a hatáskörök átruházására vonatkozó esetlegesen általuk megkötött megállapodásról, beleértve az ilyen átruházást szabályozó pontos feltételeket is."
   c) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Az ESMA saját honlapján közzéteszi és naprakész állapotban tartja az (1) és (2) bekezdésben említett illetékes hatóságok jegyzékét."

(7a)  A 51. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:"

A tagállamok évente összevont tájékoztatást adnak az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak az (1) és (2) bekezdés szerint megállapított valamennyi közigazgatási intézkedésről, illetve szankcióról.

Az illetékes hatóság az előző albekezdésnek megfelelően a nyilvánosságra hozott szankciókról a nyilvánosságra hozatallal egy időben jelentést nyújt az ESMA-nak. Amennyiben a közzétett szankciók egy, az ezen irányelvnek megfelelően engedélyezett befektetési vállalkozásra vonatkoznak, az ESMA az ezen irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint létrejött befektetési vállalkozás nyilvántartásában hivatkozást tüntet fel a közzétett szankcióra.

"

(8)  Az 53. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

(3)  Az illetékes hatóságok értesítik az ESMA-t azokról az (1) bekezdésben említett panasztételi és jogorvoslati eljárásokról, amelyek joghatóságuk alatt rendelkezésre állnak.

Az ESMA saját honlapján közzéteszi és naprakész állapotban tartja a bíróságon kívüli mechanizmusok összesített jegyzékét.

"

(8a)  A II. fejezet címe helyébe az alábbi cím lép:"

Együttműködés a különböző tagállamok illetékes hatóságai és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság között

"

(8b)  Az 56. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép: "

Az együttműködés és különösen az információcsere elősegítése és felgyorsítása érdekében a tagállamok ezen irányelv céljaira egyetlen illetékes hatóságot jelölnek ki kapcsolattartó pontként. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, az ESMA-t és a többi tagállamot azon hatóságok nevéről, amelyeket kijelöltek az információváltásra irányuló kérelmek fogadására, illetve az e bekezdés szerinti együttműködésre. Az ESMA saját honlapján közzéteszi és naprakész állapotban tartja ezen hatóságok jegyzékét.»

"

(8c)  Az 56. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

Amennyiben az illetékes hatóság jó okkal gyanítja, hogy a felügyelete alá nem tartozó szervezetek egy másik tagállam területén ezen irányelv rendelkezéseivel ellentétesen járnak vagy jártak el, erről a másik tagállam illetékes hatóságát és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeletet a lehető legrészletesebben tájékoztatja. Ez utóbbi hatóság hozza meg a szükséges intézkedést. Tájékoztatja az őt értesítő illetékes hatóságot és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot az intézkedés eredményéről, valamint a lehetséges mértékben a lényeges közbenső fejleményekről. Ez a bekezdés nem sértheti az információt továbbító illetékes hatóság hatásköreit.

"

(8d)  Az 56. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(5)  Az (1) és (2) bekezdés egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – megállapítja az illetékes hatóságok együttműködésének módozatait és azon ismérveket, amelyek alapján a szabályozott piacnak a fogadó tagállamban végrehajtott műveletei lényeges fontosságúnak tekinthetők az ilyen fogadó tagállamban az értékpapírpiacok működése, illetve a befektetők védelme szempontjából.

"

(9)  Az 56. cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:"

(6)  E cikk egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából a (2) bekezdésében említett együttműködési mechanizmusokhoz.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(10)  Az 57. cikk a következőképpen módosul:

a)  A meglévő szöveg (1) bekezdésként él tovább.

   aa) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"
(1a)  A felügyeleti gyakorlatok konvergenciája érdekében a Hatóság részt vehet a felügyeleti kollégiumok tevékenységeiben, ideértve a két vagy három illetékes hatóság által a(z) …/2010/EU [ESMA] európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkével összhangban közösen végzett helyszíni vizsgálatokban."
   b) A cikk a következő (2) bekezdéssel egészül ki:"
(2)  Az (1) bekezdés következetes harmonizációja érdekében az ESMA szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki az illetékes hatóságok felügyeleti tevékenységekben, helyszíni ellenőrzésekben és vizsgálatokban való együttműködése során egymás között kicserélendő információk meghatározása céljából.
A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének …/2010/EU [ESMA] rendelet 7.–7d. cikkének megfelelő elfogadására.
Az (1) bekezdés egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából az illetékes hatóságok felügyeleti tevékenységekben, helyszíni ellenőrzésekben és vizsgálatokban való együttműködéséhez.
A Bizottság hatáskört kap a harmadik albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására."

(11)  Az 58. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(4)  Az (1) és (2) bekezdés egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki az információcsere során használandó egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából.

A Bizottság hatáskört kap az eső albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

   b) Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  »Az 54., 58. és 63. cikk rendelkezései nem akadályozzák az illetékes hatóságot abban, hogy a feladatai ellátásához szükséges bizalmas információkat továbbítsa az ESMA-nak, a(z) …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Rendszerkockázati Testületnek, a központi bankoknak, a Központi Bankok Európai Rendszerének és az Európai Központi Banknak, mint monetáris hatóságoknak, illetve adott esetben más, a fizetési és elszámolási rendszerek felügyeletéért felelős állami hatóságoknak; hasonlóképpen az ilyen hatóságok vagy testületek nem akadályozhatók meg abban, hogy az illetékes hatóságoknak az ezen irányelvben előírt feladataik ellátásához szükséges információkat átadják.«"

(11a)  Az 59. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

»(2)  Az ilyen elutasítás esetén az illetékes hatóság megfelelően értesíti az együttműködést kérő illetékes hatóságot és az ESMA-t a lehető legrészletesebb információk nyújtásával.

"

(12)  A 60. cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:"

(4)  Az (1) és (2) bekezdés egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki az engedély megadása előtt más illetékes hatóságokkal folytatott konzultáció során használandó egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(13)  A 62. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdés második albekezdésének harmadik mondata helyébe a következő szöveg lép:"

Az ilyen intézkedésekről a Bizottságot és az ESMA-t késedelem nélkül tájékoztatni kell.

"

   b) A (2) bekezdés harmadik albekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:"
Az ilyen intézkedésekről a Bizottságot és az ESMA-t késedelem nélkül tájékoztatni kell."
   c) A (3) bekezdés második albekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:"
Az ilyen intézkedésekről a Bizottságot és az ESMA-t késedelem nélkül tájékoztatni kell."

(13a)  Az irányelv a következő cikkel egészül ki:"

62a. cikk

(1)  E rendelet alkalmazásában az illetékes hatóságok a …/2010/EU [ESMA] rendeletnek megfelelően együttműködnek az ESMA-val.

(2)  Az illetékes hatóságok a …/2010/EU rendelet 20. cikkének megfelelően haladéktalanul megadják az ESMA-nak az e rendeletből és a …/2010/EU [ESMA] rendeletből fakadó feleadatai ellátásához szükséges valamennyi információt.

"

(14)  A 63. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(1)  A tagállamok és – a(z) …/../EU [ESMA] rendelet 18. cikkének megfelelően – az ESMA csak akkor köthetnek harmadik országok illetékes hatóságaival információk kicserélését előíró együttműködési megállapodásokat, ha az átadott információkra az 54. cikkben előírt szakmai titoktartási garanciákkal legalább egyenértékű garanciák vonatkoznak. Ilyen információcserére kizárólag az említett illetékes hatóságok feladatainak ellátása céljából kerülhet sor.

A tagállamok és az ESMA a 95/46/EK irányelv IV. fejezetének megfelelően továbbíthatnak személyes adatokat harmadik országba.

A tagállamok és az ESMA olyan harmadik országbeli hatóságokkal, testületekkel és természetes, illetve jogi személyekkel is köthetnek információcserét előíró együttműködési megállapodásokat, akik/amelyek legalább az alábbiak egyikéért felelősek:

   a) a hitelintézetek, más pénzügyi szervezetek, biztosítóintézetek felügyeletéért, illetve a pénzügyi piacok felügyeletéért;
   b) befektetési vállalkozások felszámolásáért és csődeljárásáért és más hasonló eljárásokért;
   c) felügyeleti feladataik ellátása során befektetési vállalkozások és más pénzügyi intézmények, hitelintézetek és biztosítóintézetek beszámolóinak törvényben előírt könyvvizsgálatáért, vagy amelyek feladataik ellátása során kártalanítási rendszereket igazgatnak;
   d) befektetési vállalkozások felszámolásában és csődeljárásában, illetve más hasonló eljárásokban érintett szervezetek felügyeletéért;
   e) biztosítóintézetek, hitelintézetek, befektetési vállalkozások és más pénzügyi intézmények beszámolóinak törvény által előírt könyvvizsgálatával megbízott személyek felügyeletéért.

A harmadik albekezdésben említett együttműködési megállapodások kizárólag abban az esetben köthetők meg, ha az átadott információk legalább az 54. cikkben előírt szakmai titoktartási garanciákkal egyenértékű garanciák hatálya alá tartoznak. Ilyen információcserére kizárólag az említett hatóságok, szervek, természetes vagy jogi személyek feladatainak ellátása céljából kerül sor.

"

(14a)  A 64. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(2)  A 2. cikkben, a 4. cikkben, a 10b. cikk (1) bekezdésében, a 13. cikk (10) bekezdésében, a 18., 19., 21., 22., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 40., 44., 45. cikkben és az 56. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört az ezen irányelv hatálybalépését követő négy évre a Bizottságra ruházzák. A Bizottság a négyéves időszak lejártát megelőzően legalább 6 hónappal jelentést készít az átruházott hatáskörökről. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács a 64c. cikk szerint nem vonja vissza a felhatalmazást, akkor az a korábbinak megfelelő időtartamra automatikusan meghosszabbodik.

"

   b) A cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:"
(-2a)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását követően azokról egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(-2b)  A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköre a 64a. és a 64b. cikkben lefektetett feltételektől függ."
   c) A (2a) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2a)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nem módosítják ezen irányelv lényeges rendelkezéseit."
   d) A (4) bekezdést el kell hagyni.

(14b)  A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:"

64a. cikk

A felhatalmazás visszavonása

(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. és 4. cikkben, a 10b. cikk (1) bekezdésben, a 13. cikk (10) bekezdésben, a 18., 19., 21., 22., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 40., 44., 45. cikkben, valamint az 56. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást.

(2)  Annak az intézménynek, amely belső eljárást indított annak eldöntése érdekében, hogy vissza kívánja-e vonni a felhatalmazást, arra kell törekednie, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű időn belül tájékoztassa arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve a visszavonás tárgyát képező felhatalmazást.

(3)  A visszavonásról szóló határozat véget vet az erről szóló határozatban megjelölt hatáskörök átruházásának. A határozat azonnal vagy a határozatban megállapított későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

64b. cikk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elleni kifogások

(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés dátumát követő három hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak három hónappal meghosszabbítható.

(2)  Amennyiben az említett időszak végéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és a meghirdetett napon hatályba lép.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ezen időtartam vége előtt is kihirdethetők az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és hatályba léphetnek, ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást emelni.

(3)  Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, akkor az nem lép hatályba. Az EUMSz. 296. cikkének megfelelően a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény megjelöli kifogásának indokait.

"

7. cikk

A 2004/109/EK irányelv módosításai

A 2004/109/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

(-1)  A 2. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a)  Az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(3)  A pénzügyi piacokon bekövetkező technikai fejlődés figyelembevétele, a következetes harmonizáció és az (1) bekezdésben lefektetett követelmények meghatározása érdekében a Bizottság a 27. cikk (2) és (2a) bekezdésében említett eljárásokkal összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási intézkedéseket fogad el az (1) bekezdésben megállapított fogalommeghatározásokkal kapcsolatban.

"

A harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

A második albekezdés a) és b) pontjában említett intézkedéseket a 27., a 27a. és a 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.

"

(-1a)  A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:"

   aa) az éves beszámolók országonkénti összefoglalását tartalmazó melléklet;
"

A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(6)  A Bizottság – a 27., a 27a. és a 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el a pénzügyi piacokon bekövetkező technikai fejlemények figyelembevétele céljából és az (1) bekezdésben lefektetett követelmények következetes harmonizációja és meghatározása érdekében. A Bizottság elsősorban azokat a technikai feltételeket határozza meg, amelyek között a közzétett éves pénzügyi beszámolónak és a könyvvizsgálói jelentésnek a nyilvánosság számára hozzáférhetőnek kell maradnia. Adott esetben a Bizottság kiigazíthatja az (1) bekezdésben említett ötéves időszakot is.

"

(-1b)  Az 5. cikk (6) bekezdése a következőképpen módosul:

a)  Az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

  »(6) A 27. cikk (2) és (2a) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a Bizottság intézkedéseket fogad el a pénzügyi piacokon bekövetkezett technikai fejlődés figyelembevétele, a következetes harmonizáció, a követelmények meghatározása és e cikk (1)–(5) bekezdésének egységes alkalmazásának biztosítása céljából.

"

A harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

Az a) pontban említett intézkedéseket a 27. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A b) és c) pontban említett intézkedéseket a 27., a 27a. és a 27b. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktussal kell meghatározni.

"

A negyedik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

Szükség esetén, a Bizottság – a 27., a 27a. és a 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – kiigazíthatja az (1) bekezdésben említett ötéves időszakot.

"

(-1c)  A 9. cikk (7) bekezdése a következőképpen módosul:

a)  Az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(7)  A Bizottság – a 27., a 27a. és a 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el a pénzügyi piacokon bekövetkező technikai fejlemények figyelembevétele céljából, a következetes harmonizáció biztosítása és a (2), (4) és (5) bekezdésben lefektetett követelmények meghatározása céljából.

"

b)  A második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

A Bizottság a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal meghatározza az e cikk (4) bekezdésében említett »rövid elszámolású ciklus« maximális hosszát, valamint a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által alkalmazott megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat is.

"

(1)  A 12. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (8) bekezdésben:

i.  Az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:"

(8)  A pénzpiacokon bekövetkező technikai változások figyelembevétele és e cikk (1), (2), (4), (5) és (6) bekezdésének következetes harmonizációja és a követelmények meghatározása érdekében a Bizottság – a 27., a 27a. és a 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el:

"

   ii. az a) pontot el kell hagyni;
   iii. a második albekezdést el kell hagyni;

b)  A cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:"

(9)  E cikk ▌ alkalmazása egységes feltételeinek és a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki az e cikk (1) bekezdése értelmében a kibocsátó felé közlendő információk közléséhez vagy a 19. cikk (3) bekezdése értelmében használandó ▌ formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

(2)  A 13. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i.  Az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(2)  A Bizottság – a 27., a 27a. és a 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el a pénzügyi piacokon bekövetkező technikai fejlemények figyelembevétele céljából, a következetes harmonizáció és az (1) bekezdésben lefektetett követelmények meghatározása érdekében. A Bizottság elsősorban a következőket határozza meg:

"

   ii. A c) pont helyébe a következő szöveg lép:"
   c) a megteendő bejelentés tartalma;
"
   iii. a második albekezdést el kell hagyni;

b)  A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

(3)  E cikk (1) bekezdése alkalmazása egységes feltételeinek és a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki az e cikk (1) bekezdése értelmében a kibocsátó felé közlendő információk közléséhez vagy a 19. cikk (3) bekezdése szerinti bejelentéshez használandó ▌ formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

(2a)  A 14. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)  A Bizottság – a 27., a 27a. és a 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el a pénzügyi piacokon bekövetkező technikai fejlemények figyelembevétele céljából, a következetes harmonizáció és az (1) bekezdésben lefektetett követelmények meghatározása érdekében.

"

(2b)  A 17. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(4)  A Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el a pénzügyi piacokon bekövetkező technikai fejlődés és az információs és a kommunikációs technika fejleményeinek figyelembevétele céljából, valamint az (1), (2) és (3) bekezdés következetes harmonizációjának biztosítása és az itt lefektetett követelmények meghatározása céljából. A Bizottság elsősorban azon pénzintézetek típusait határozza meg, amelyeken keresztül a részvényesek a (2) bekezdés c) pontjában említett pénzügyi jogaikat gyakorolhatják.

"

(2c)  A 18. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(5)  A Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el a pénzügyi piacokon bekövetkező technikai fejlődés és az információs és a kommunikációs technika fejleményeinek figyelembevétele céljából, valamint az (1)–(4) bekezdés következetes harmonizációjának biztosítása és az itt lefektetett követelmények meghatározása céljából. A Bizottság elsősorban azon pénzintézetek típusait határozza meg, amelyeken keresztül a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tulajdonosai a (2) bekezdés c) pontjában említett pénzügyi jogaikat gyakorolhatják.

"

(2d)  A 19. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(4)  A Bizottság – a 27., a 27a. és a 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el az (1), (2) és (3) bekezdés következetes harmonizációjának biztosítása és az itt lefektetett követelmények meghatározása céljából.

A Bizottság elsősorban azt az eljárást határozza meg, amellyel összhangban, a kibocsátónak, a részvénytulajdonosnak, más pénzügyi eszközök tulajdonosának vagy a 10. cikkben említett személynek vagy jogalanynak az (1) vagy a (3) bekezdés értelmében be kell jelentenie az információkat a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságánál, annak érdekében, hogy:

   a) lehetővé tegyék az elektronikus eszközökkel történő irattározást a székhely szerinti tagállamban;
   b) koordinálják az ezen irányelv 4. cikkében említett éves pénzügyi beszámolók irattározását a 2003/71/EK irányelv 10. cikkében említett éves információk irattározásával.

"

(2e)  A 21. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(4)  A Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el a pénzügyi piacokon bekövetkező technikai fejlődés és az információs és a kommunikációs technika fejleményeinek figyelembevétele céljából, valamint az (1), (2) és (3) bekezdésben lefektetett követelmények meghatározása céljából.

A Bizottság elsősorban a következőket határozza meg:

   a) a szabályozott információk terjesztésének minimumszabályai az (1) bekezdésben említettek szerint;
   b) a központi tárolórendszer minimum-előírásait a (2) bekezdésben említettek szerint.

A Bizottság meghatározhatja és aktualizálhatja az információk nyilvánosság részére történő terjesztésére szolgáló médiumok jegyzékét.

"

(2f)  A 22. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(1)  Az ESMA a(z) .../2010/EU [ESMA] rendelet 8. cikke értelmében megfelelő iránymutatásokat dolgoz ki a 2003/6/EK irányelv, a 2003/71/EK irányelv és az ezen irányelv alapján nyilvánosságra hozandó információk hozzáférésének további elősegítése céljából.

"

(2g)  A 23. cikk a következőképpen módosul:

   a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
1.  Ha a kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelye egy harmadik országban van, akkor a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága mentesítheti az adott kibocsátót a 4–7. cikk, valamint a 12. cikk (6) bekezdése, a 14. cikk, a 15. cikk és a 16–18. cikk szerinti követelmények alól, feltéve, hogy az adott harmadik ország jogszabályai egyenértékű követelményeket határoznak meg, vagy ha az adott kibocsátó megfelel a harmadik ország azon jogszabályi követelményeinek, amelyeket a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága egyenértékűnek minősít.
Az illetékes hatóság ilyen esetben értesíti az ESMA-t a mentesítés megadásáról."
   b) A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Az (1) bekezdés következetes harmonizálásának biztosítása érdekében a Bizottság a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban olyan végrehajtási intézkedéseket fogad el, amelyek
   i. az ezen irányelv alapján megkövetelt információ – a pénzügyi kimutatásokat és információkat is beleértve – egyenértékűségének megteremtését biztosító rendszert hoznak létre, egy harmadik ország törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezései által megkövetelt pénzügyi kimutatásokat is beleértve;
   ii. a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések következtében, vagy a nemzetközi szervezetek által meghatározott nemzetközi standardokon alapuló gyakorlatok vagy eljárások miatt meghatározzák azt, hogy a kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelye szerinti harmadik ország biztosítsa az ezen irányelvben előírt információs követelmények egyenértékűségét.

Az első albekezdés ii. pontjával összefüggésben a Bizottság – a 27., a 27a. és a 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – az egynél több ország kibocsátóira vonatkozó standardok értékelésével kapcsolatos intézkedéseket határoz meg.
A Bizottság a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerint meghozza a szükséges határozatokat a harmadik országbeli kibocsátók által használt számviteli standardok egyenértékűségéről, legkésőbb a 31. cikkben említett időpontot követő öt éven belül. Ha a Bizottság úgy határoz, hogy a harmadik ország számviteli standardjai nem egyenértékűek, akkor lehetővé teheti az érintett kibocsátók számára, hogy egy megfelelő átmeneti időszakban továbbra is ezeket a számviteli standardokat használják.
A harmadik albekezdéssel összefüggésben a Bizottság – a 27., a 27a. és a 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – az egynél több ország kibocsátóira vonatkozó számviteli standardokkal kapcsolatos általános egyenértékűségi követelmények kialakítására irányuló intézkedéseket is elfogad.
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el."
   c) Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A (2) bekezdés következetes harmonizációjának biztosítása és az itt lefektetett követelmények meghatározása érdekében a Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – olyan intézkedéseket fogadhat el, amelyek a harmadik országban közzétett információk azon típusát határozzák meg, amely fontos az Unió nyilvánossága számára."
   d) A (7) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
Az első albekezdés alkalmazása érdekében a Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el, amelyek célja az általános egyenértékűségi kritériumok megállapítása."
   e) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"
(7a)  Az ESMA a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet 18. cikkével összhangban segíti a Bizottságot e cikk szerinti feladatai végrehajtásában."

(2h)  A 24. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(1)  Mindegyik tagállam kijelöli azt a 2003/71/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésében említett központi hatóságot, amely központi illetékes közigazgatási hatóságként felelős az ebben az irányelvben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért és az ezen irányelv szerint elfogadott rendelkezések alkalmazásának biztosításáért. A tagállamok ennek megfelelően tájékoztatják a Bizottságot és az ESMA-t.

"

   b) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet 13. cikkének (3) bekezdésének megfelelően az ESMA-t és a többi tagállam illetékes hatóságait a feladatok átruházásával kapcsolatban életbe léptetett intézkedésekről, ideértve a hatáskörök átruházása szabályozásának pontos feltételeit is."

(3)  A 25. cikk a következőképpen módosul:

   a) A cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:"
(2a)  E rendelet alkalmazásában az illetékes hatóságok a(z) …/2010/EU [ESMA] rendeletnek megfelelően együttműködnek az ESMA-val.
(2b)  Az illetékes hatóságok a(z) …/2010/EU rendelet 20. cikkének megfelelően haladéktalanul megadják az ESMA-nak az e rendeletből és a(z) …/2010/EU [ESMA] rendeletből fakadó feladatai ellátásához szükséges valamennyi információt."
   b) A ▌ (3) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:"
Az (1) bekezdés nem gátolja az illetékes hatóságok között a bizalmas információk cseréjét vagy az információknak az ESMA vagy a(z) …/…/EU rendelettel létrehozott Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) felé továbbítását."
  

A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(4)  A tagállamok és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság a(z) …/…/ESMA rendelet 18. cikke értelmében együttműködési megállapodásokat köthetnek, amelyek lehetővé teszik az információcserét harmadik országok illetékes hatóságaival vagy testületeivel, amelyek számára az adott harmadik ország vonatkozó jogszabályai tették lehetővé, hogy elvégezzenek bármely olyan feladatot, amelyet ez az irányelv jelölt ki az illetékes hatóságok számára a 24. cikkel összhangban. A tagállamok értesítik az ESMA-t, amikor együttműködési megállapodásokat kötnek. Az ilyen jellegű információcserére legalább az ebben a cikkben említett garanciákkal egyenértékű szakmai titoktartási garanciák vonatkoznak. Az ilyen információcsere célja az említett hatóságok vagy testületek felügyeleti feladatainak az ellátása. Ha az információk egy másik tagállamból származnak, az információk nem hozhatók nyilvánosságra az adott információkat közzétevő illetékes hatóság kifejezett hozzájárulása nélkül, és – adott esetben – kizárólag arra a célra hozhatók nyilvánosságra, amelyhez a hatóságok hozzájárulásukat adták.

"

(3a)  A 26. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

26. cikk

Óvintézkedések

(1)  Ha egy fogadó tagállam illetékes hatósága azt tapasztalja, hogy a kibocsátó vagy a részvény- vagy más pénzügyieszköz-tulajdonos, vagy a 10. cikkben említett személy vagy jogalany szabálytalanságokat követett el vagy nem tett eleget a kötelezettségeinek, akkor megállapításait közli a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságával és az ESMA-val.

(2)  Ha a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által hozott intézkedések ellenére, vagy mert ezek intézkedések nem bizonyulnak megfelelőnek, a kibocsátó vagy az értékpapír-tulajdonos továbbra is megsérti a vonatkozó törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket, a fogadó tagállam illetékes hatósága – a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának tájékoztatását követően – a 3. cikk (2) bekezdésével összhangban minden szükséges intézkedést megtesz a befektetők védelmében, minél előbb tájékoztatva erről a Bizottságot és az ESMA-t.

"

(3b)  A VI. fejezet címe helyébe a következő cím kerül:"

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ ÉS VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

"

(3c)  A 27. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2a) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(2a)  A 2. cikk (3), az 5. cikk (6), a 9. cikk (7), a 12. cikk (8), a 13. cikk (2), a 14. cikk (2), a 17. cikk (4), a 18. cikk (5), a 19. cikk (4), a 23. cikk (5) és a 23. cikk (7) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört az ezen irányelv hatálybalépését követő négy évre a Bizottságra ruházzák. A Bizottság legalább 6 hónappal a négyéves időszak lejárta előtt jelentést készít az átruházott hatáskörökről. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács a 27c. cikk szerint nem vonja vissza a felhatalmazást, akkor az a korábbinak megfelelő időtartamra automatikusan meghosszabbodik.

"

A cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:"

(2aa)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően arról egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

»(2ab)  A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköre a 27a. és 27b. cikkben lefektetett feltételektől függ.

"

(3d)  A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:"

27a. cikk

A felhatalmazás visszavonása

(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (3), az 5. cikk (6), a 9. cikk (7), a 12. cikk (8), a 13. cikk (2), a 14. cikk (2), a 17. cikk (4), a 18. cikk (5), a 19. cikk (4), a 21. cikk (4), a 23. cikk (5) és a 23. cikk (7) bekezdésében említett felhatalmazást.

(2)  Annak az intézménynek, amely belső eljárást indított annak eldöntése érdekében, hogy vissza kívánja-e vonni a felhatalmazást, arra kell törekednie, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű időn belül tájékoztassa arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve az esetleges visszavonás tárgyát képező felhatalmazást.

(3)  A visszavonásról szóló határozat véget vet az erről szóló határozatban megjelölt hatáskörök átruházásának. A határozat azonnal vagy a határozatban megállapított későbbi időpontban lép hatályba. A határozat a már hatályos, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét nem érinti. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

27b. cikk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elleni kifogások

(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés dátumát követő három hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak három hónappal meghosszabbítható.

(2)  Amennyiben az említett időszak végéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és a meghirdetett napon hatályba lép.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ezen időtartam vége előtt is kihirdethetők az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és hatályba léphetnek, ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást emelni.

(3)  Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, akkor az nem lép hatályba. Az EUMSz. 296. cikkének megfelelően a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény megjelöli kifogásának indokait.

"

8. cikk

A 2005/60/EK irányelv módosításai

A 2005/60/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

(-1a)  A 11. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(4)  A tagállamok ezen irányelv alkalmazásának megfelelő mértékben és a(z) …/2010/EU [EBA] rendelet, a(z) …/2010/EU [EIOPA] rendelet és a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatják egymást, az európai felügyeleti hatóságokat és a Bizottságot azokról az esetekről, amikor úgy vélik, hogy egy harmadik ország teljesíti az (1) vagy (2) bekezdésben megállapított feltételeket, illetve egyéb esetekben, amikor a 40. cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelően meghatározott technikai követelmények teljesülnek.

"

(-1b)  A 16. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(2)  A tagállamok ezen irányelv alkalmazásának megfelelő mértékben és a(z) …/2010/EU [EBA] rendelet, a(z) …/2010/EU [EIOPA] rendelet és a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatják egymást, az európai felügyeleti hatóságokat és a Bizottságot azokról az esetekről, amikor úgy vélik, hogy egy harmadik ország teljesíti az (1) bekezdés b) pontjában megállapított feltételeket.

"

(-1c)  A 28. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(7)  A tagállamok ezen irányelv alkalmazásának megfelelő mértékben és a(z) …/2010/EU [EBA] rendelet, a(z) …/2010/EU [EIOPA] rendelet és a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatják egymást, az európai felügyeleti hatóságokat és a Bizottságot azokról az esetekről, amikor úgy vélik, hogy egy harmadik ország teljesíti a (3), (4) vagy (5) bekezdésben megállapított feltételeket.

"

(-1d)  A 31. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(2)  A tagállamok és az európai felügyeleti hatóságok és a Bizottság ezen irányelv alkalmazásának megfelelő mértékben és a(z) …/2010/EU [EBA] rendelet, a(z) …/2010/EU [EIOPA] rendelet és a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatják egymást azokról az esetekről, amikor egy harmadik ország jogi szabályozása nem engedi az (1) bekezdés első albekezdése értelmében előírt intézkedések alkalmazását és a megoldáshoz összehangolt intézkedésre van szükség.

"

(1)  A 31. cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:"

(4)  E cikk következetes harmonizálása és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem technikai fejlődésének figyelembevétele érdekében a(z) …/2010/EU [EBA] rendelettel létrehozott Európai Bankfelügyeleti Hatóság, a a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság és a(z) …/2010/EU [EIOPA] rendelettel létrehozott Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság – figyelembe véve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem területén már meglévő keretrendszert, és adott esetben együttműködve az e területen működő egyéb uniós szervekkel e rendeletek 42. cikkének megfelelően szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki az e cikk (3) bekezdésében említett kiegészítő intézkedések típusának, valamint azoknak a minimális lépéseknek a pontos meghatározása céljából, amelyeket a hitelintézetek és a pénzügyi szolgáltatók kötelesek tenni, amennyiben az e cikk (1) bekezdésének első albekezdésében előírt intézkedések alkalmazását a harmadik ország jogszabályai nem teszik lehetővé.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének a(z) …/2010/EU rendelet 7.–7d. cikkének megfelelő elfogadására.

"

(2)  A 34. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

(3)  Ezen irányelv következetes harmonizálásának a biztosítása, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem technikai fejlődésének a figyelembevétele érdekében az EBA, az ESMA és az EIOPA – figyelembe véve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem területén már meglévő keretrendszert, és adott esetben együttműködve az e területen működő egyéb uniós szervekkel – a (2) bekezdésben említett tájékoztatás minimális tartalmának pontos meghatározása céljából szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki a(z) …/2010/EU [EBA], a(z) …/2010/EU [ESMA] és a(z) …/2010/EU [EIOPA] európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikkével összhangban.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének a(z) …/2010/EU rendelet 7.–7d. cikkének megfelelő elfogadására.

"

(2a)  A szöveg a következő cikkel egészül ki:"

37a. cikk

(1)  Az illetékes hatóságok ezen irányelv alkalmazásában a(z) …/2010/EU [EBA], a(z) …/2010/EU [EIOPA] és a(z) …/2010/EU [ESMA] rendeletnek megfelelően együttműködnek az európai felügyeleti hatóságokkal.

(2)  Az illetékes hatóságok az ezen irányelv és a(z) …/2010/EU [EBA], a(z) …/2010/EU [EIOPA] és a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet értelmében rájuk rótt feladatok elvégzéséhez szükséges információkat az európai felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátják.

"

(2b)  A VI. fejezet címe helyébe a következő cím kerül:"

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK

"

(2c)  A 40. cikk a következőképpen módosul:

  a) az (1) bekezdésben:
   i. Az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harcban elért technikai fejlődés figyelembevétele és az ezen irányelv következetes harmonizációjának és a benne lefektetett követelmények pontos meghatározása érdekében a Bizottság az alábbi intézkedéseket fogadhatja el:
Az intézkedéseket a 41., 41a. és 41b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.
   ii. A második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:
"
   b) A (3) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
Az intézkedéseket a 41., 41a. és 41b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni."

(2d)  A 41. cikk a következőképpen módosul:

   a) A (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkében foglalt rendelkezésekre, és amennyiben az ezen eljárás szerint elfogadott intézkedések nem változtatják meg ezen irányelv lényeges előírásait."
   b) A (2a) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2a)  A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő négyéves időtartamra felhatalmazást kap a 40. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legalább 6 hónappal a négyéves időszak lejárta előtt jelentést készít az átruházott hatáskörökről. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács a 41a. cikk szerint nem vonja vissza a felhatalmazást, akkor az a korábbinak megfelelő időtartamra automatikusan meghosszabbodik."
   c) A cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:"
(2b)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását követően azokról egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(2c)  A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköre a 41a. és a 41b. cikkben lefektetett feltételektől függ."
   d) A (3) bekezdést el kell hagyni.

(2e)  A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:"

41a. cikk

A felhatalmazás visszavonása

(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 40. cikkben említett felhatalmazást.

(2)  Annak az intézménynek, amely belső eljárást indított annak eldöntése érdekében, hogy vissza kívánja-e vonni a felhatalmazást, arra kell törekednie, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű időn belül tájékoztassa arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve az esetleges visszavonás tárgyát képező felhatalmazást.

(3)  A visszavonásról szóló határozat véget vet az erről szóló határozatban megjelölt hatáskörök átruházásának. A határozat azonnal vagy a határozatban megállapított későbbi időpontban lép hatályba. A határozat a már hatályos, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét nem érinti. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé.

"

41b. cikk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elleni kifogások

(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés dátumát követő három hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak három hónappal meghosszabbítható.

(2)  Amennyiben az említett időszak végéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az a meghirdetett napon hatályba lép.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ezen időtartam vége előtt is kihirdethetők az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és hatályba léphetnek, ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást emelni.

(3)  Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, akkor az nem lép hatályba. Az EUMSz. 296. cikkének megfelelően a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény megjelöli kifogásának indokait.

9. cikk

A 2006/48/EK irányelv módosításai

(1)  A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

(1)  A tagállamok megkövetelik a hitelintézetektől, hogy tevékenységük megkezdése előtt engedélyt szerezzenek. A tagállamok a 7–12. cikk sérelme nélkül megállapítják az ilyen engedély követelményeit és azokról tájékoztatják a Bizottságot és a(z) …/2010/EU [EBA] európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Bankfelügyeleti Hatóságot (EBA).

(2)  E cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az EBA kidolgozza az alábbiakat:

   a) szabályozási standardok tervezete a hitelintézetek engedély iránti kérelméhez csatoltan az illetékes hatóságok számára benyújtandó információkkal kapcsolatosan, a 7. cikkben előírt üzleti tervet is ideértve,
   b) szabályozási standardok tervezete, melyek meghatározzák a 8. cikkben előírt követelmény teljesítésének feltételei,
   c) végrehajtási technikai standardok tervezete az ilyen információk biztosítása során használandó egységes formanyomtatványokhoz, mintadokumentumokhoz és eljárásokhoz,
   d) szabályozási standardok tervezete, mely meghatározza a befolyásoló részesedéseket birtokló részvényesekre és tagokra vonatkozó követelményeket, ezenkívül pontosan meghatározhatja, hogy mely tényezők akadályozhatják meg az illetékes hatóságot a 12. cikk szerinti felügyeleti feladatainak hatékony gyakorlásában.

Az EBA az a) és b) pontokban említett technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap az első bekezdés a), c) és d) pontjában említett szabályozási standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7.–7d. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására.

A Bizottság hatáskört kap az (1) bekezdés b) pontjában említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.»

"

(1a)  A 9. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:"

   b) az érintett tagállamok kötelesek tájékoztatni a Bizottságot és az EBA-t azon indokaikról, amelyek alapján e lehetőséget gyakorolják, és
"

(2)  A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

14. cikk

Minden engedély kiadásáról értesíteni kell az EBA-t.

Valamennyi hitelintézet, amely számára kiadták az engedélyt, bekerül egy jegyzékbe. Az EBA közzéteszi ezt a jegyzéket a honlapján, és naprakész állapotban tartja.

"

(2a)  A 17. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(2)  Az engedély visszavonásáról tájékoztatni kell a Bizottságot és az EBA-t, és a visszavonást meg kell indokolni. Az érintett személyeket tájékoztatni kell ezekről az indokokról.

"

(3)  A 19. cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:"

Ezen irányelv következetes harmonizálásának biztosítása érdekében az EBA szabályozási standardok tervezetét dolgozza ki a 19a. cikk (4) bekezdésében említett, a részesedést szerezni kívánók által benyújtandó információk kimerítő jegyzékének megállapítása céljából, a 19. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül.

Az EBA az említett technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének a(z) …/2010/EU rendelet 7.–7d. cikkének megfelelő elfogadására.

Ezen irányelv egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az EBA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozza ki a 19b. cikkben említettek szerint az érintett illetékes hatóságok közötti konzultációs folyamat módozataira vonatkozó egységes eljárások, formanyomtatványok és mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából.

Az EBA az említett technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap a negyedik albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(3a)  A 22. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:"

(2a)  Az e cikkben megállapított követelmények pontos meghatározása és a felügyeleti gyakorlatok közelítésének biztosítása céljából az EBA – a (2) fejezetben említett arányosság és átfogóság elvének tiszteletben tartása mellett – szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki az (1) bekezdésben említett rendszerek, eljárások és mechanizmusok pontos meghatározása céljából.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7.–7d. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására.

"

(2b)  Az V. melléklet 22. és 22a. pontjában lefektetett javadalmazási politikára vonatkozó elvek végrehajtásának elősegítése és az e cikk (2a) bekezdése értelmében gyűjtött információk következetességének biztosítása érdekében az EBA – a (2) fejezetben említett arányosság és átfogóság elvének tiszteletben tartása mellett – szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki az (1) bekezdésben említett rendszerek, eljárások és mechanizmusok pontos meghatározása céljából.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7.–7d. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására.

Az ESMA – azon javadalmazási politikák tekintetében, amelyek azokra a munkavállalókra vonatkoznak, akik a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti befektetési szolgáltatások és tevékenységek végzésében részt vesznek – az EBÁ-val szorosan együttműködik e technikai standardok tervezetének a kidolgozásában.

(4)  A 26. cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki: "

»(5)  E ▌ cikk egységes alkalmazása érdekében az EBA kidolgozza az alábbiakat:

   a) szabályozási standardok tervezete a 25. és e cikk értelmében rendelkezésre bocsátandó információk meghatározása céljából, és
     b) végrehajtási technikai standardok tervezetének kidolgozása az említett értesítéssel kapcsolatos egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából.

Az EBA az említett technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdés a) pontjában említett szabályozási standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7.–7d. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására. A Bizottság hatáskört kap az első albekezdés b) pontjában említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására is.

"

(5)  A 28. cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:"

(4)  E cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az EBA kidolgozza az alábbiakat:

   a) szabályozási standardok tervezete az e cikk értelmében rendelkezésre bocsátandó információk meghatározása céljából, és
   b) végrehajtási technikai standardok tervezetének kidolgozása az említett értesítéssel kapcsolatos egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdés a) pontjában említett szabályozási standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7.–7d. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására. A Bizottság hatáskört kap az (1) bekezdés b) pontjában említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására is.»

(6)  A 33. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

»Szükséghelyzet esetén a fogadó tagállam illetékes hatóságai a 30. cikkben előírt eljárás lefolytatását megelőzően, a betétesek, befektetők és a szolgáltatásokban részesülő egyéb személyek érdekeinek védelmében megteszik a szükséges óvintézkedéseket. Az ilyen intézkedésekről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni kell a Bizottságot, az EBA-t és a többi tagállam illetékes hatóságait.

"

(6a)  A 36. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

36. cikk

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és az EBA-t azon esetek számáról és jellegéről, amelyekben a 25. cikk, valamint a 26. cikk (1)–(3) bekezdése alapján elutasításra került sor, vagy amelyekben a 30. cikk (3) bekezdésének megfelelően hoztak intézkedéseket.

"

(6b)  A 38. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(2)  Az illetékes hatóságok bejelentenek a Bizottságnak, az EBA-nak és az Európai Bankbizottságnak minden olyan fiókengedélyt, amelyet az Európai Unión kívüli központi irodával rendelkező hitelintézetek kaptak.

"

(6c)  A 39. cikk (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:"

     ba) hogy az EBA képes legyen megszerezni a tagállamok illetékes hatóságaitól a harmadik országok nemzeti hatóságaitól a(z) ..../2010/EU [EBA] rendelet 20. cikke értelmében kapott információkat;
"

(6d)  A 39. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

(3a)  E cikk alkalmazásában az EBA a(z) …/2010/EU [EBA] rendeletnek megfelelően támogatást nyújt a Bizottságnak.

"

(7)  A 42. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

E cikk egységes alkalmazása érdekében az EBA kidolgozza az alábbiakat:

   a) szabályozási standardok tervezete a bennük szereplő információk pontos meghatározása céljából.
   b) E cikk egységes alkalmazása érdekében végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozza ki a hitelintézetek felügyeletét valószínűsíthetően megkönnyítő információk megosztásával kapcsolatos követelményekhez szükséges egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából.

Az EBA az említett technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap a második albekezdés a) pontjában említett szabályozási standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7.–7d. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására. A Bizottság hatáskört kap a második albekezdés a) pontjában említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására is.„

(8)  A 42a. cikk (1) bekezdése negyedik albekezdésének vége a következő mondattal egészül ki:"

Ha a kezdeti két hónapos időszak végén bármelyik érintett illetékes hatóság az ügyet a(z) …/2010/EU [EBA] rendelet 11. cikkével összhangban az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé utalja, a fogadó tagállam illetékes hatóságai elhalasztják döntésüket és megvárják az Európai Bankfelügyeleti Hatóság által az említett rendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján esetleg hozott határozatot. A fogadó tagállam illetékes hatóságai határozatukat a Hatóság határozatának megfelelően hozzák meg. A két hónapos időszak az említett rendelet szerinti egyeztető eljárásnak minősül. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon belül meghozza határozatát. A kezdeti két hónapos időszak vége után vagy az együttes határozat meghozatala után az ügy már nem utalható a Hatóság elé.

"

(9)  A 42b. cikk a következőképpen módosul:

   a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Feladataik teljesítése során, az irányelv alapján elfogadott törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések alkalmazásakor az illetékes hatóságok figyelembe veszik a felügyeleti eszköztár és a felügyeleti gyakorlat közelítését. Ennek érdekében a tagállamok biztosítják, hogy:
   a) az illetékes hatóságok részt vesznek az EBA tevékenységeiben,
   b) az illetékes hatóságok kövessék az EBA iránymutatásait és ajánlásait, illetve amennyiben nem így tesznek, ezt indokolják meg,
   c) az illetékes hatóságokra ruházott nemzeti feladatkörök ne akadályozzák az őket ezen irányelv alapján az EBA tagjaként terhelő kötelezettségek ellátásában.
"
   b) a (2) bekezdést el kell hagyni.

(10)  A 44. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(2)  Az (1) bekezdés nem akadályozza a különböző tagállamok illetékes hatóságait abban, hogy ezen irányelvnek és más, a hitelintézetekre vonatkozó irányelveknek, valamint a(z) …/2010/EU [EBA] rendelet 16. és 20. cikkének megfelelően információkat cseréljenek az EBA-val vagy információkat továbbítsanak a részére. Az így továbbított információra is az (1) bekezdésben meghatározott hivatali titoktartási feltételek vonatkoznak.

"

(11)  ▌ A 46. cikk ▌ helyébe a következő szöveg lép:"

46. cikk

A tagállamok és az EBA – a(z) …/2010/EU [EBA] rendelet 18. cikkének megfelelően – csak abban az esetben köthetnek információcseréről szóló együttműködési megállapodásokat harmadik országok illetékes hatóságaival, vagy az ezen irányelv 47. cikkében és 48. cikkének (1) bekezdésében meghatározott harmadik országbeli hatóságokkal vagy szervekkel, ha a közölt információkra olyan szakmai titoktartási garanciák vonatkoznak, amelyek legalább az ezen irányelv 44. cikke (1) bekezdésében említett garanciákkal egyenértékűek. A szóban forgó információcserének az említett hatóságok vagy szervek felügyeleti feladatainak ellátását kell szolgálnia.

Amennyiben az információ egy másik tagállamból származik, az információt az azt átadó hatóság kifejezett egyetértése nélkül nem lehet közölni, és – amennyiben szükséges – kizárólag azokra a célokra használható, amelyekhez az érintett hatóságok jóváhagyásukat adták.

(12)  A 49. cikk a következőképpen módosul:

a)  ▌ Az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

Ez a szakasz nem akadályozza az illetékes hatóságot abban, hogy továbbítsa az alábbiak feladatainak ellátását szolgáló információkat:

   a) az európai központi banki rendszerben működő központi bankok és más, monetáris hatósági minőségükben hasonló feladatokat ellátó szervek, ha az információk a törvény által előírt feladataik teljesítéséhez szükségesek, beleértve a monetáris politika irányítását és a kapcsolódó likviditási intézkedéseket, a fizetési, klíring és elszámolási rendszerek felügyeletét, és a pénzügyi rendszerek stabilitásának védelmét;
   b) szükség szerint más, a fizetési rendszerek ellenőrzéséért felelős hatóságok;
   c) az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB), amennyiben az információ a(z) …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt jogszabályi feladatai ellátásához szükségesek ▌.

Ez a szakasz nem akadályozza az első albekezdésben említett hatóságokat vagy szerveket abban, hogy ezeket az információkat közöljék az illetékes hatóságokkal, mivel azokra a 45. cikk alkalmazásában szükségük lehet.

"

b)  a negyedik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

A 130. cikk (1) bekezdése szerinti válsághelyzetben a tagállamok engedélyezik, hogy az illetékes hatóságok haladéktalanul információkat továbbítsanak az európai központi banki rendszerben működő központi bankoknak, ha az információk a törvény által előírt feladataik teljesítéséhez szükségesek, beleértve a monetáris politika irányítását és a kapcsolódó likviditási intézkedéseket, a fizetési, elszámolási és értékpapír-elszámolási rendszerek felügyeletét, és a pénzügyi rendszer stabilitásának védelmét, illetve az a(z) …/2010/EU [ESRB] rendelet értelmében az ESRB-nek, ha a szóban forgó információk törvény által előírt feladatai teljesítéséhez szükségesek.

"

(13)  A 63a. cikk a következőképpen módosul:

   a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
4.  Az eszközt szabályozó rendelkezések előírják, hogy a tőkének, a kifizetetlen kamatnak vagy osztaléknak képesnek kell lennie a veszteség elvonására, és nem akadályozhatja a hitelintézetnek az EBA által a (6) bekezdés alapján kidolgozott megfelelő mechanizmusok segítségével történő feltőkésítését."
   b) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
6.  A következetes harmonizáció és a felügyeleti gyakorlatok közelítésének biztosítása céljából az EBA szabályozási technikai standardok tervezetét dolgozza ki az e cikk (1) bekezdésében említett eszközökre vonatkozó követelmények pontos meghatározása céljából. A Hatóság az említett szabályozási standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság hatáskört kap az előző albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7.–7d. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására.
Az EBA az 57. cikk első bekezdésének a) pontjában említett eszközök tekintetében iránymutatásokat is kibocsát.
Az EBA felügyeli ezen iránymutatások alkalmazását."

(14)  A 74. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

Ezen irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az illetékes hatóságok 2012. december 31-től egységes jelentési formátumot, gyakoriságot, nyelvet és határidőket alkalmaznak az e számításoknak a hitelintézetek általi közlésére vonatkozóan. Az irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az EBA 2012. január 1-je előtt végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozza ki az egységes (és utasításokkal ellátott) jelentési formátumok, a jelentési gyakoriság ▌ és határidők Európai Unión belüli bevezetése céljából. A jelentési formátumoknak a hitelintézetek tevékenységeinek természetével, nagyságrendjével és összetettségével arányosnak kell lennie.

Az irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az EBA végrehajtási standardok tervezetét dolgozza ki továbbá a szóban forgó jelentésekhez alkalmazandó informatikai megoldások tekintetében.

A Bizottság hatáskört kap a második és harmadik albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(15)  A 81. cikk (2) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:"

E cikk következetes harmonizációjának biztosítása érdekében az EBA az ESMA-val konzultálva szabályozási standardok tervezetét dolgozza ki a hitelminősítésekkel kapcsolatos értékelési módszertan pontos meghatározása céljából. Az EBA az említett technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap a második albekezdés a) pontjában említett szabályozási standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7.–7d. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására.

"

(16)  A 84. cikk (2) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:"

E cikk következetes harmonizációjának biztosítása érdekében az EBA az ESMA-val konzultálva szabályozási standardok tervezetét dolgozza ki a hitelminősítésekkel kapcsolatos értékelési módszertan pontos meghatározása céljából. Az EBA az említett technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdés a) pontjában említett szabályozási standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7.–7d. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására.

"

(17)  A 97. cikk (2) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:"

»E cikk következetes harmonizációjának biztosítása érdekében az EBA az ESMA-val konzultálva szabályozási standardok tervezetét dolgozza ki a hitelminősítésekkel kapcsolatos értékelési módszertan pontos meghatározása céljából. Az EBA az említett technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdés a) pontjában említett szabályozási standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7.–7d. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására.

"

(18)  A 105. cikk (1) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:"

E cikk következetes harmonizációjának biztosítása érdekében az EBA szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki annak a minősítési módszertannak a pontos meghatározása céljából, amely alapján az illetékes hatóságok a hitelintézetek számára engedélyezik a fejlett mérési módszerek alkalmazását.

A Bizottság hatáskört kap a második albekezdés a) pontjában említett szabályozási standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7.–7d. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására. ▌

"

(19)  A 106. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

E bekezdés következetes harmonizációjának biztosítása érdekében az EBA szabályozási standardok tervezetét dolgozza ki a c) és a d) pontban szereplő mentességek, valamint azon feltételek pontos meghatározása céljából, amelyeket annak megállapítására használnak, hogy létezik-e egymással kapcsolatban álló ügyfelek (3) bekezdés szerinti csoportja. Az EBA az említett technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap a második albekezdés a) pontjában említett szabályozási standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7.–7d. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására.

"

(20)  A 110. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

2.  A tagállamok előírják, hogy a jelentést legalább évente kétszer kell benyújtani. Az illetékes hatóságok 2012. december 31-étől egységes jelentési formátumokat, gyakoriságokat ▌ és határidőket alkalmaznak. Ezen irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az EBA 2012. január 1-je előtt végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozza ki az egységes (és utasításokkal ellátott) jelentési formátumok, a jelentési gyakoriság ▌ és határidők Európai Unión belüli bevezetése céljából. A jelentési formátumoknak a hitelintézetek tevékenységeinek természetével, nagyságrendjével és összetettségével arányosnak kell lennie.

Az irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az EBA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozza ki továbbá a szóban forgó jelentésekhez alkalmazandó informatikai megoldások tekintetében.

A Bizottság hatáskört kap az első és második albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7e. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására.

"

(20a)  A 111. cikk (1) bekezdésének negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

A tagállamok 150 millió EUR-nál alacsonyabb határértéket is megállapíthatnak, és erről tájékoztatják az EBA-t és a Bizottságot.

"

(21)  A 122a. cikk (10) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

10.  Az EBA évente jelentést tesz a Bizottságnak az illetékes hatóságok e cikknek való megfeleléséről.

E cikk következetes harmonizációjának biztosítása érdekében az EBA szabályozási standardok tervezetét dolgozza ki a felügyeleti gyakorlat konvergenciája érdekében e cikkre tekintettel, beleértve az átvilágításra és a kockázatkezelésre vonatkozó kötelezettségek megszegése esetén hozandó intézkedéseket is. Az EBA az említett technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap a második albekezdés a) pontjában említett szabályozási standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7.–7d. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására.

"

(22)  A 124. cikk a következő bekezdéssel ▌ egészül ki:"

6.  E cikk következetes harmonizációjának biztosítása érdekében az EBA szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki e cikk és egy közös kockázatértékelési eljárás és módszertan pontos meghatározása céljából.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdés a) pontjában említett szabályozási standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7.–7d. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására.

"

(22a)  A 126. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

4.  Az illetékes hatóságok értesítik az EBA-t és a Bizottságot a (3) bekezdés hatálya alá tartozó bármely megegyezésről.

"

A 129. cikk (1) bekezdésébe az első albekezdés után a következő albekezdés kerül beillesztésre:"

Amennyiben a konszolidáló felügyeleti hatóság elmulasztja az első albekezdésben említett feladatok végrehajtását, vagy az illetékes hatóságok nem működnek együtt a konszolidáló felügyeleti hatósággal az első albekezdésben említett feladatok végrehajtásához szükséges mértékben, az ügyet az érintett illetékes hatóságok bármelyike az EBA elé tárhatja, amely a(z) …/2010/EU [EBA] rendelet 11. cikkének megfelelően járhat el.

"

(23)  A 129. cikk (2) bekezdésének ötödik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

Ha a hat hónapos időszak végét követően valamelyik érintett illetékes hatóság az ügyet a(z) …/…/EU rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban az EBA elé utalja, a konszolidáló felügyeleti hatóság elhalasztja döntését, és megvárja az EBA által az említett rendelet 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban a határozatról esetlegesen hozott döntést, és döntését az EBA döntésével összhangban hozza meg. A hat hónapos időszak az említett rendelet szerinti egyeztető időszaknak minősül. Az EBA egy hónapon belül hozza meg döntését. A hat hónapos időszak végét vagy az együttes döntés meghozatalát követően az ügy már nem utalható az EBA elé.

"

(23a)  A 129. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:"

Az EBA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki az e bekezdésben említett együttes döntéshozatali eljárás egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása céljából, a 84. cikk (1) bekezdésében, a 87. cikk (9) bekezdésében, a 105. cikkben, valamint a III. melléklet 6. részében említett engedélykérelmek tekintetében, az együttes döntéshozatal elősegítésére.

A Bizottság hatáskört kap az előző két albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(24)  A 129. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a)  a harmadik albekezdésben az „európai bankfelügyelők bizottsága” elnevezés helyébe az „Európai Bankfelügyeleti Hatóság” lép;

   b) a negyedik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
Amennyiben az illetékes hatóságok négy hónapon belül nem tudnak együttes határozatot hozni, úgy a 123. és 124. cikk, valamint a 136. cikk (2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó határozatot összevont alapon a konszolidáló felügyeleti hatóság hozza meg azt követően, hogy kellően figyelembe vette a megfelelő illetékes hatóságok által végrehajtott, a leányvállalatokra vonatkozó kockázatértékelést. Ha a négy hónapos időszak végét követően valamelyik érintett illetékes hatóság az ügyet a(z) …/…/EU rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban az EBA elé utalja, a konszolidáló felügyeleti hatóság elhalasztja döntését, és megvárja az EBA által az említett rendelet 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban esetlegesen hozott döntést, és döntését az EBA döntésével összhangban hozza meg. A négy hónapos időszak az említett rendelet szerinti egyeztető eljárásnak minősül. Az EBA egy hónapon belül hozza meg döntését. A négy hónapos időszak vége után vagy az együttes határozat meghozatala után az ügy már nem utalható az EBA elé."
   c) az ötödik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
A 123. és 124. cikk, valamint a 136. cikk (2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó határozatot egyéni vagy szubkonszolidált alapon az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat vagy az EU-szintű pénzügyi holdingtársaság anyavállalat leányvállalatainak felügyeletéért felelős, megfelelő illetékes hatóságok hozzák meg, a konszolidáló felügyeleti hatóság által kifejtett álláspontok és fenntartások kellő figyelembevételét követően. Ha a négy hónapos időszak végét követően valamelyik érintett illetékes hatóság az ügyet a(z) …/2010/EU rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban az EBA elé utalja, az illetékes hatóságok elhalasztják döntésüket, és megvárják az EBA által az említett rendelet 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban hozott döntést, és döntésüket az EBA döntésével összhangban hozzák meg. A négy hónapos időszak az említett rendelet szerinti egyeztető eljárásnak minősül. Az EBA egy hónapon belül hozza meg döntését. A négy hónapos időszak vége után vagy az együttes határozat meghozatala után az ügy már nem utalható az EBA elé."
   d) a hetedik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
Ha az EBA-t konzultációra kérték, valamennyi illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie a kapott tanácsot, és indokolnia kell az attól való bármely jelentős eltérést."
   e) a tizedik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
▌ Az EBA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki az e bekezdésben említett együttes döntéshozatali eljárás egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása céljából, a 123. és a 124. cikk, valamint a 136. cikk (2) bekezdésének alkalmazása tekintetében, az együttes döntéshozatal elősegítésére. ▌
A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7e. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására"

(25)  A 130. cikk (1) bekezdése első és második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

130.  Amennyiben olyan válsághelyzet áll elő, ideértve a(z) .../2010/EU rendelet [EBA] 10. cikkében meghatározott helyzetet, beleértve a piacokon zajló kedvezőtlen folyamatokat is, amely potenciálisan veszélyezteti a piac likviditását és a pénzügyi rendszer stabilitását bármely olyan tagállamban, ahol egy csoport tagjait engedélyezték vagy ahol a 42a. cikk szerinti jelentős fióktelepek telepedtek le, a konszolidáló felügyeleti hatóság – az 1. fejezet 2. szakaszára figyelemmel – a lehető leghamarabb riasztja a az EBA-t, az ESRB-t és a 49. cikk negyedik albekezdésében és az 50. cikkben említett hatóságokat és közli velük a feladataik ellátásához szükséges valamennyi információt. Ezek a kötelezettségek a 125. és a 126. cikk szerinti összes illetékes hatóságra és a 129. cikk (1) bekezdésében megnevezett illetékes hatóságra vonatkoznak.

Ha a 49. cikk negyedik bekezdésében említett hatóság az e bekezdés első albekezdésének megfelelő helyzetről szerez tudomást, a lehető leghamarabb riasztja a 125. és a 126. cikkben említett illetékes hatóságokat és az EBA-t.

"

(26)  A 131. cikk harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

A hitelintézetnek minősülő anyavállalat leányvállalatának engedélyezéséért felelős illetékes hatóságok – kétoldalú megállapodás útján – a(z) …/2010/EU [EBA] rendelet 13. cikkének megfelelően átruházhatják felügyeleti kötelezettségüket azokra az illetékes hatóságokra, amelyek az anyavállalatot engedélyezték és felügyelik, oly módon, hogy vállalják a felelősséget a leányvállalat ennek az irányelvnek megfelelő felügyeletéért. Az EBA-t tájékoztatni kell az ilyen megállapodások meglétéről és tartalmáról. Az EBA továbbítja ezeket az információkat a többi tagállam illetékes hatóságainak és az Európai Bankbizottságnak.

"

(27)  A 131a. cikk a következőképpen módosul:

     a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
1.  A konszolidáló felügyeleti hatóság felügyeleti kollégiumokat hoz létre a 129. cikkben és a 130. cikk (1) bekezdésében említett feladatok elvégzésének megkönnyítésére – mely feladatokra az e cikk (2) bekezdésében előírt titoktartás és az uniós joggal való összeegyeztethetőség követelménye vonatkozik – és az érintett harmadik országok illetékes hatóságaival való megfelelő koordinálás és együttműködés biztosítására.
A(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 12. cikkével összhangban az EBA vezető szerepet vállal az e cikkben említett kollégiumok hatékony, eredményes és következetes működésének biztosítása, előmozdítása és nyomon követése tekintetében. Ezért az EBA – amikor azt szükségesnek ítéli – szerepet vállal, és e cél vonatkozásában illetékes hatóságnak tekintendő.
   a) információ egymás közötti és az EBA-val való cseréje a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 12. cikkével összhangban;
   b) megállapodás a feladatok önkéntes átadásáról és adott esetben a hatáskörök önkéntes átruházásáról;
   c) a csoport kockázatelemzésén alapuló felügyeleti vizsgálati programok kialakítása a 124. cikkel összhangban;
   d) a felügyelet hatékonyságának növelése a szükségtelen kettős felügyeleti követelmények eltörlésével, a 130. cikk (2) bekezdésében és a 132. cikk (2) bekezdésében említett információkérésekkel kapcsolatban is;
   e) az ezen irányelv szerinti prudenciális követelmények következetes alkalmazása a bankcsoport minden tagja tekintetében, a közösségi jogban rendelkezésre álló választási és mérlegelési lehetőségek sérelme nélkül;
   f) a 129. cikk (1) bekezdése c) pontjának alkalmazása, a területen esetleg létrehozott más fórumok munkáját is figyelembe véve.

A felügyeleti kollégiumokban részt vevő illetékes hatóságok és az EBA szorosan együttműködnek egymással. Az 1. fejezet 2. szakasza szerinti titoktartási kötelezettséget nem sérti, ha az illetékes hatóságok bizalmas információkat cserélnek ki a felügyeleti kollégiumokban. A felügyeleti kollégiumok létrehozása és működése nem érinti az illetékes hatóságok ezen irányelv szerinti jogait és kötelességeit."
    b) a (2) bekezdésben:
     i. a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
E cikk és a 42a. cikk (3) bekezdése következetes harmonizációjának biztosítása érdekében az EBA szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki a kollégiumok működésére vonatkozó általános feltételek pontos meghatározása céljából.
A Bizottság hatáskört kap a második albekezdés a) pontjában említett szabályozási standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7.–7d. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására."
   ii. a hatodik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
»A konszolidáló felügyeleti hatóság – az 1. fejezet 2. szakasza szerinti titoktartási kötelezettségre figyelemmel – tájékoztatja az EBA-t a felügyeleti kollégium tevékenységeiről, ideértve a válsághelyzetekben folytatottakat is, továbbá közli az EBA-val a felügyeleti konvergencia szempontjából különösen fontos valamennyi információt."

(27a)  A 132. cikk (1) bekezdésébe az első albekezdés után a következő albekezdések kerülnek beillesztésre:"

Ezen irányelv alkalmazásában az illetékes hatóságok a(z) …/2010/EU [EBA] rendeletnek megfelelően együttműködnek az EBA-val.

Az illetékes hatóságok a(z) …/2010/EU rendelet 20. cikkének megfelelően átadják az EBA-nak az ezen irányelvből és a(z) …/2010/EU [EBA] rendeletből fakadó feladatai ellátásához szükséges valamennyi információt.

"

(27b)  A 140. cikk harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

3.  Az összevont alapú felügyeletért felelős illetékes hatóságok listákat készítenek a 71. cikk (2) bekezdésében említett pénzügyi holdingtársaságokról. Ezeket a listákat közlik a többi tagállam illetékes hatóságaival, az EBA-val és a Bizottsággal.

"

(28)  A 143. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)  az első albekezdés vége a következő mondattal egészül ki:"

Az említett feladatok ellátásában az EBA segíti a Bizottságot és az Európai Bankbizottságot, beleértve annak megítélését is, hogy szükség van-e a szóban forgó iránymutatások frissítésére.

"

   b) a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
Az (1) bekezdés első albekezdésében említett ellenőrzést végző illetékes hatóság figyelembe veszi az ilyen iránymutatásokat. E célból az illetékes hatóság döntéshozatala előtt konzultációt folytat az EBA-val."

(28a)  A 143. cikk (3) bekezdésének negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

A felügyeleti technikákat úgy kell kialakítani, hogy biztosítsák az e fejezetben az összevont alapú felügyeletre vonatkozóan meghatározott célkitűzések elérését, és azokat közölni kell az egyéb érintett illetékes hatóságokkal, az EBA-val, valamint a Bizottsággal.

"

(29)  A 144. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

E cikk egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozza ki az e cikk szerinti közzétételek ▌ formátumának, szerkezetének, tartalomjegyzékének és éves közzétételi dátumának meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap a harmadik bekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(30)  A 150. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

a)  A cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:"

3.  Az EBA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozza ki ezen irányelv egységes alkalmazásának biztosítása céljából az alábbiak tekintetében:

   a) az V. melléklet 15–17. pontjának alkalmazási feltételei;
   b) a VI. melléklet 2. részének alkalmazási feltételei, a 12. pontban említett mennyiségi tényezők, a 13. pontban említett minőségi tényezők és a 14. pontban említett benchmark tekintetében.
  

Az EBA az említett végrehajtási technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [EBA] rendelet 7e. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására

"

(31)  ▌ A 156. cikk a következőképpen módosul:

   a) az „európai bankfelügyelők bizottsága” elnevezés helyébe az „Európai Bankfelügyeleti Hatóság” elnevezés lép;
   b) az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
Az EBA-val és a tagállamokkal együttműködve és az Európai Központi Bank észrevételeit is figyelembe véve a Bizottság rendszeresen figyelemmel kíséri, hogy ez az irányelv a 2006/49/EK irányelvvel együtt számottevő hatást gyakorol-e a gazdasági ciklusra, és ezen felülvizsgálat fényében fontolóra veszi az esetleges helyreigazító intézkedések indokoltságát."

10. cikk

A 2006/49/EK irányelv módosításai

A 2006/49/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

(1)  A 18. cikk ▌ a következő bekezdéssel egészül ki:"

5.  A(z) …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki azon minősítési módszertan pontos meghatározása céljából, amely alapján az illetékes hatóságok az ▌ intézetek számára engedélyezik, hogy az ezen irányelv szerinti tőkekövetelmények kiszámítása céljából belső modelleket használjanak.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdés a) pontjában említett szabályozási standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7.–7d. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására.

"

(1a)  A 22. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:"

Amennyiben az illetékes hatóságok eltekintenek e cikk rendelkezései szerinti tőkekövetelmények összevont alapon történő alkalmazásától, arról értesíti az EBA-t és a Bizottságot.

"

(1b)  A 32. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

Az illetékes hatóságok értesítik ezekről az eljárásokról az EBA-t, a Tanácsot és a Bizottságot.

"

b)  A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

3a.  Az EBA az e cikk első bekezdésében említett eljárások tekintetében iránymutatásokat bocsát ki.

"

(1c)  A 36. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

1.  A tagállamoknak meg kell nevezniük azokat a hatóságokat, amelyek illetékesek az ezen irányelvben meghatározott feladatok elvégzésére. A tagállamok erről tájékoztatják az EBA-t és a Bizottságot, feltüntetve a feladatok bármilyen megosztását.

"

(1d)  A 38. cikk (1) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:"

1.  Ezen irányelv alkalmazásában az illetékes hatóságok a …/2010/EU [EBA] rendeletnek megfelelően együttműködnek az EBA-val.

2.  Az illetékes hatóságok a(z) …/2010/EU rendelet 20. cikkének megfelelően haladéktalanul átadják az EBA-nak az ezen irányelvből és a(z) …/2010/EU [EBA] rendeletből fakadó feladatai ellátásához szükséges valamennyi információt.

11. cikk

A 2009/65/EK irányelv (ÁÉKBV) módosításai

A 2009/65/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

(1)  Az 5. cikk a következő bekezdéssel ▌ egészül ki:

8.  E cikk következetes harmonizációjának biztosítása érdekében az ESMA szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki az ÁÉKBV engedélykérelmében az illetékes hatóságoknak nyújtandó ▌ tájékoztatás pontos meghatározása céljából.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7.–7d. cikkében megállapított eljárás szerinti elfogadására.

"

(1a)  A 6. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:"

Az ESMA-t értesíteni kell minden kiadott engedélyről és a Hatóság honlapján naprakész listát tesz közzé az engedéllyel rendelkező alapkezelő társaságokról.

"

(2)  A 7. cikk a következő bekezdéssel ▌ egészül ki:"

6.  E cikk következetes harmonizációjának biztosítása érdekében az ESMA szabályozási standardok tervezetét dolgoz ki:

   a) az alapkezelő társaság engedély iránti kérelmében az illetékes hatóság számára nyújtandó információ pontos meghatározására, az üzleti tervet is beleértve;
   b) az alapkezelő társaságra vonatkozó, a 7. cikk (2) bekezdése szerinti követelmények, valamint a 7. cikk (2) bekezdésében előírt értesítés céljára szolgáló információk pontos meghatározására;
   c) a befolyásoló részesedéseket birtokló részvényesekre és tagokra vonatkozó követelmények, valamint azon tényezők pontos meghatározására, amelyek akadályozhatják az illetékes hatóságot az irányelv 11. cikkében említett 2004/39/EK irányelv 8. cikke (1) és 10. cikke (1) és (2) bekezdése szerinti felügyeleti feladatainak eredményes gyakorlásában.

A Hatóság az a) és b) pontban említett technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap az a) és b) pontban említett szabályozási standardok tervezetének …/2010/EU rendelet 7.–7d. cikkének megfelelő elfogadására.

E cikk egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai strandardtervezeteket dolgoz ki az első albekezdés a) és b) pontjában előírt információnyújtásra vagy értesítésre szolgáló egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából.

A Hatóság az említett technikai standardok tervezetét 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap a negyedik albekezdésben említett végrehajtási technikai standardoknak a(z) .../2010/EU rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(2a)  A 9. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

2.  A tagállamok tájékoztatják az ESMA-t és a Bizottságot a harmadik országokban az ÁÉKBV által a befektetési jegyeik forgalmazása során tapasztalt nehézségekről.

A Bizottság a lehető leghamarabb kivizsgálja e nehézségeket a megfelelő megoldás megkeresése céljából. Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság segíti a Bizottságot e faladat végrehajtásában.

"

(2b)  A 11. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

3.  Ezen irányelv következetes harmonizációjának biztosítása érdekében az ESA szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki annak érdekében, hogy az e cikkben a 2004/39/EK irányelv 10b. cikkének (4) bekezdésére való hivatkozással előírtak szerint megállapítsa a részesedést szerezni kívánók által benyújtandó információk kimerítő jegyzékét, a 10a. cikk (2) bekezdésének a sérelme nélkül.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének …/2010/EU rendelet 7.–7d. cikkének megfelelő elfogadására.

E cikk egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki az érintett illetékes hatóságok közötti konzultációs folyamat módozataira vonatkozó egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások az e cikkben a 2004/39/EK irányelv 10b. cikkének (4) bekezdésére való hivatkozással előírtak szerinti kialakítása céljából.

A Bizottság hatáskört kap az eső albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(2c)  A 12. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

   a) az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
3.  A 116. cikk sérelme nélkül a Bizottság 2010. július 1-jéig – a 112., 112a. és 112b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el az (1) bekezdés második albekezdésének a) pontjában említett eljárások és szabályok, valamint az (1) bekezdés második albekezdésének b) pontjában említett összeférhetetlenség minimalizálásra irányuló szerkezeti és szervezeti követelmények meghatározására."
   b) a második albekezdést el kell hagyni.

(3)  A 12. cikk a következő bekezdéssel ▌ egészül ki:"

4.  E cikk egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki azon felhatalmazáson alapuló jogi aktusok meghatározása céljából, amelyeket a Bizottság az e cikk (3) bekezdésében említett eljárások, szabályok, valamint szerkezeti és szervezeti követelmények vonatkozásában fogadott el.

A Bizottság hatáskört kap az eső albekezdésben említett végrehajtási technikai standardoknak a(z) .../2010/EU rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(3a)  A 14. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

   a) az első albekezdés bevezető részének helyébe a következő szöveg lép:"
2.  A 116. cikk sérelme nélkül a Bizottság a 112., a 112a. és 112b. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el annak biztosítására, hogy az alapkezelő társaság eleget tegyen az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeknek, különösen:"
   b) a második albekezdést el kell hagyni.

(4)  A 14. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:"

3.  E cikk egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki azon felhatalmazáson alapuló jogi aktusok meghatározása céljából, amelyeket a Bizottság az a második bekezdés a), b) és c) pontjában említett követelmények, elvek és lépések vonatkozásában fogadott el.

A Bizottság hatáskört kap az eső albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(4a)  A 17. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

10.  E cikk következetes harmonizációja érdekében az ESMA szabályozási standardokat dolgozhat ki az (1), (2), (3) és (8) bekezdés értelmében rendelkezésre bocsátandó információk meghatározása céljából.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének a(z) …/2010/EU rendelet 7.–7d. cikkének megfelelő elfogadására.

E cikk egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából az információk (3) és (9) bekezdéssel összhangban történő továbbításához.

A Bizottság hatáskört kap a harmadik albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(4b)  A 18. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

4a.  E cikk következetes harmonizációja érdekében az ESMA szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki az (1), (2) és (4) bekezdés értelmében rendelkezésre bocsátandó információk meghatározása céljából.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének a(z) …/2010/EU rendelet 7.–7d. cikkének megfelelő elfogadására.

E cikk egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából az információk (2) és (4) bekezdéssel összhangban történő továbbításához.

A Bizottság hatáskört kap a harmadik albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(4c)  A 20. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

4a.  E cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az ESMA technikai szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki annak az információnak a meghatározására, amelyet valamely más tagállamban székhellyel rendelkező ÁÉKBV irányítása iránti kérelemben az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardok tervezetét a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban fogadhatja el.

E cikk egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki az információ biztosítása során használandó egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából.

A Bizottság hatáskört kap a harmadik albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

(5)  A 21. cikk (7) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

7.  A (3), (4) vagy (5) bekezdésben megállapított eljárás alkalmazását megelőzően az alapkezelő társaság fogadó tagállamának illetékes hatóságai szükséghelyzetben kezdeményezhetik a befektetők, valamint a szolgáltatások más igénybevevői érdekeinek védelmében szükséges óvintézkedéseket. Az ilyen intézkedésekről az első adandó alkalommal tájékoztatni kell a Bizottságot, az ESMA-t és a többi tagállam illetékes hatóságait.

"

(5a)  A 21. cikk (7) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

A Bizottság az érintett tagállamok illetékes hatóságaival folytatott konzultációt követően úgy határozhat, hogy a szóban forgó tagállam köteles eltörölni vagy módosítani ezeket az intézkedéseket, az ESMA a(z).../2010/EU [ESMA] rendelet 9. cikke szerinti hatásköreinek sérelme nélkül

"

(5b)  A 21. cikk (9) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

9.  A tagállamok tájékoztatják az ESMA-t és a Bizottságot a 17. cikk szerinti engedély és a 20. cikk szerinti kérelem elutasításával járó esetek számáról és jellegéről, valamint az e cikk (5) bekezdésével összhangban hozott intézkedésekről.

"

(5c)  A 23. cikk (6) bekezdése a következőképpen módosul:

   a) az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
6.  A Bizottság – a 112., 112a. és 112b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogadhat el azokat az intézkedéseket illetően, amelyeket a letétkezelőnek kell megtennie egy másik tagállamban letelepedett alapkezelő társaság által kezelt ÁÉKBV-vel kapcsolatos feladatainak teljesítéséhez, ideértve az (5) bekezdéssel összhangban, a letétkezelő és az alapkezelő társaság által használandó megállapodás mintában feltüntetendő adatokat is."
   b) a 23. cikk (6) bekezdésének második albekezdését el kell hagyni.

6.  A 29. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:"

5.  Ezen irányelv következetes harmonizációjának biztosítása érdekében az ESA szabályozási standardok tervezetét dolgozza ki:

   a) az alapkezelő társaság engedély iránti kérelmében az illetékes hatóság számára nyújtandó információ pontos meghatározására, az üzleti tervet is beleértve, valamint;
   b) azon tényezők meghatározására, amelyek akadályozhatják az illetékes hatóságot a 29. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti felügyeleti feladatainak eredményes gyakorlásában.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének a(z) …/2010/EU rendelet 7.–7d. cikkének megfelelő elfogadására.

6.  E cikk egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása céljából az (5) bekezdés a) pontjában említett információnyújtáshoz.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(6a)  A 32. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

6.  A tagállamok tájékoztatják az Európai Értékpapír-piaci Felügyeletet és a Bizottságot arról, hogy melyek azok a befektetési társaságok, amelyek élnek a (4) és (5) bekezdés szerinti eltéréssel.

"

(6b)  A 33. cikk (6) bekezdése a következőképpen módosul:

   a) az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
6.  A Bizottság – a 112., 112a. és 112b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogadhat el azokat az intézkedéseket illetően, amelyeket a letétkezelőnek kell megtennie egy másik tagállamban letelepedett alapkezelő társaság által kezelt ÁÉKBV-vel kapcsolatos feladatainak teljesítéséhez, ideértve az (5) bekezdéssel összhangban, a letétkezelő és az alapkezelő társaság által használandó megállapodás mintában feltüntetendő adatokat is."
   b) a második albekezdést el kell hagyni.

(6c)  A 43. cikk (5) bekezdése a következőképpen módosul:

     a) az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
5.  A Bizottság – a 112., a 112a. és a 112b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogadhat el, amelyekben meghatározza az (1) és (3) bekezdésben említett tájékoztatás részletes tartalmát, formátumát és rendelkezésre bocsátásának módját."
   b) a második albekezdést el kell hagyni.

(7)  A 43. cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:"

6.  E cikk egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki azon felhatalmazáson alapuló jogi aktusok meghatározása céljából, amelyeket a Bizottság az e cikk (1) és (3) bekezdésében említett tájékoztatás tartalma, formátuma és rendelkezésre bocsátásának módja vonatkozásában fogadott el.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikke ▌ szerinti elfogadására.

"

(8)  Az 50. cikk a következő bekezdéssel ▌ egészül ki:"

4.  E cikk következetes harmonizációjának biztosítása érdekében az ESMA szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki azon eszközkategóriákra vonatkozó rendelkezések pontos meghatározása céljából, amelyekbe az ÁÉKVB – e cikkel és a Bizottság által elfogadott, e rendelkezésekre vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban – befektetéseket eszközölhet.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének a(z) …/2010/EU [ESMA] rendelet 7.–7d. cikkének megfelelő elfogadására.

"

(9)  Az 51. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:"

A nemzeti illetékes hatóságok biztosítják, hogy az előző bekezdés szerint kapott összes információ – valamennyi általuk felügyelt alapkezelő, illetve befektetési társaság tekintetében összesítve – hozzáférhető legyen az ESMA és az ESRB számára a rendszerkockázatok uniós szintű figyelemmel kísérése érdekében.

"

   b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
4.  A 116. cikk sérelme nélkül a Bizottság – a 112., 112a. és 112b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el az alábbiak meghatározása céljából:
   a) az alapkezelő társaság által az (1) bekezdés első albekezdésével összhangban alkalmazott kockázatkezelési folyamat megfelelőségének felmérésére vonatkozó kritériumok;
   b) az OTC származékos ügyletek értékének pontos és független meghatározására vonatkozó részletes szabályok; és
   c) az (1) bekezdés harmadik albekezdésében említett információ tartalmára és az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai számára történő közlésekor követendő eljárásra vonatkozó részletes szabályok.
"

c)  a cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:"

5.  E cikk egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki azon felhatalmazáson alapuló jogi aktusok meghatározása céljából, amelyeket a Bizottság a (4) bekezdés a), b) és c) pontjában említett követelmények és szabályok vonatkozásában fogadott el.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(9a)  A 52. cikk (4) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

A tagállamok megküldik az ESMA-nak a kötvények első albekezdésben említett kategóriáinak jegyzékét, valamint azon engedélyezett kibocsátók kategóriáinak jegyzékét, amelyek az ugyanabban az albekezdésben említett jogszabályok és felügyeleti megállapodások értelmében jogosultak az e cikkben meghatározott feltételeknek megfelelő kötvények kibocsátására. Ezekhez a jegyzékekhez a felkínált biztosítékok jellegét meghatározó feljegyzést kell mellékelni. A Bizottság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság ezt az információt, valamint a szükségesnek vélt észrevételeket azonnal továbbítja a többi tagállamnak, illetve azokat közzéteszi honlapján. Az ilyen tájékoztatás a 112. cikk (1) bekezdésében említett európai értékpapír-bizottság keretein belüli véleménycsere tárgyát képezheti.

"

(10)  ▌ A 60. cikk a következőképpen módosul:

a) a (6) bekezdésben:

i. az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

6.  A Bizottság a 112., 112a. és 112b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén intézkedéseket fogad el, amelyek meghatározzák:

ii. a második albekezdést el kell hagyni;

  b) a cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:

7.  E cikk egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki azon felhatalmazáson alapuló jogi aktusok meghatározása céljából, amelyeket a Bizottság a (6) bekezdés a), b) és c) pontjában említett megállapodás, intézkedések és eljárások vonatkozásában fogadott el.

A Bizottság hatáskört kap az eső albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(11)  ▌ A 61. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

3.   A Bizottság – a 112., a 112a. és a 112b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló aktusok révén – intézkedéseket fogadhat el az alábbiak részletesebb meghatározására:

     a) az (1) bekezdésben említett megállapodás kötelező tartalmi elemei; és
     b) a (2) bekezdés alkalmazásában a feeder-ÁÉKBV tekintetében negatív hatásúnak minősülő szabálytalanság-típusok.

"

b)  a cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:"

4.  E cikk egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki azon felhatalmazáson alapuló jogi aktusok meghatározása céljából, amelyeket a Bizottság a (3) bekezdés a) és b) pontjában említett megállapodás, intézkedések és szabálytalanság-típusok vonatkozásában fogadott el.

A Bizottság hatáskört kap az eső albekezdésben említett végrehajtási technikai standardtervzeteknek a(z) .../2010/EU rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(11a)  A 62. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

4.  A Bizottság – a 112., 112a. és 112b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el, amelyekben meghatározza az (1) bekezdés első albekezdésében említett megállapodás tartalmát.

"

(11b)  A 64. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

4.  A Bizottság a 112., 112a. és 112b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén intézkedéseket fogad el, amelyek meghatározzák:

   a) az (1) bekezdésben említett információ rendelkezésre bocsátásának formátumát és módját; vagy
   b) a természetbeni hozzájárulás értékelési és könyvvizsgálati eljárását abban az esetben, ha a feeder-ÁÉKBV befektetési jegyekért cserébe eszközeinek egészét vagy egy részét áthelyezi a master-ÁÉKBV-be, valamint a feeder-ÁÉKBV letétkezelőjének szerepét ebben az eljárásban.

"

(12)  A 64. cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:"

5.  E cikk egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki azon felhatalmazáson alapuló jogi aktusok meghatározása céljából, amelyeket a Bizottság a (4) bekezdés a) és b) pontjában említett eljárás, illetve az információ rendelkezésre bocsátásának szintén az említett pontokban hivatkozott formátuma és módja vonatkozásában fogadott el.

A Bizottság hatáskört kap az eső albekezdésben említett végrehajtási technikai standardtervzeteknek a(z) .../2010/EU rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(13)  A 69. cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:"

5.  E cikk következetes harmonizációjának biztosítása érdekében az ESMA szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki az I. mellékletben meghatározott tájékoztató, az éves és a féléves jelentés tartalmára, valamint e dokumentumok formátumára vonatkozó előírások pontos meghatározása céljából.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének a(z) …/2010/EU rendelet 7.–7d. cikkének megfelelő elfogadására.

"

(13a)  A 75. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

4.  A Bizottság – a 112., 112a. és 112b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogadhat el azon különleges feltételek meghatározása céljából, amelyeket akkor kell teljesíteni, ha a tájékoztatót papírtól eltérő tartós adathordozón vagy – tartós adathordozónak nem minősülő – weboldalon bocsátják rendelkezésre.

"

(13b)  A 78. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

7.  A Bizottság – a 112., a 112a. és a 112b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló aktusok révén – intézkedéseket fogad el az alábbiak meghatározása céljából:

     a) a (2), (3) és (4) bekezdésben említettek alapján a befektetőknek nyújtandó legfontosabb befektetői információk részletes és teljes tartalma;
    b) az alábbi különleges esetekben a befektetők részére nyújtandó legfontosabb befektetői információk részletes és teljes tartalma:
     i. különböző befektetési részalapokkal rendelkező ÁÉKBV esetében az egy adott befektetési részalapot jegyző befektetőnek nyújtandó legfontosabb befektetői információk, többek között az egyik befektetési részalapról a másikra történő váltás módja és a kapcsolódó költségek;
     ii. a különböző részvényosztályokat kínáló ÁÉKBV esetében egy adott részvényosztályt jegyző befektetőnek nyújtandó legfontosabb információk;
   iii. alapok alapja szerkezetek esetében az olyan ÁÉKBV-t jegyző befektetőknek adandó legfontosabb információk, amely másik ÁÉKBV-kbe vagy az 50. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett egyéb kollektív befektetési vállalkozásokba fektet be;
     iv. master-feeder struktúrák esetében a feeder-ÁÉKBV-t jegyző befektetőknek nyújtandó legfontosabb információk; és
     v. a strukturált, tőkevédelmet élvező és egyéb hasonló ÁÉKBV-k esetében a befektetőknek nyújtandó legfontosabb információk az ilyen ÁÉKBV-k sajátos jellemzőivel kapcsolatban; és
     c) az (5) bekezdésben említettek alapján a befektetőknek nyújtandó legfontosabb befektetői információk formájának és megjelenítésének konkrét részletei.

"

(14)  A 78. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

8.  E cikk egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki ▌ azon felhatalmazáson alapuló jogi aktusok meghatározása céljából, amelyeket a Bizottság a (3) bekezdésében említett információk vonatkozásában, a (7) bekezdéssel összhangban fogadott el.

A Bizottság hatáskört kap az eső albekezdésben említett végrehajtási technikai standardtervzeteknek a(z) .../2010/EU rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(14a)  A 81. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

2.  A Bizottság – a 112., 112a. és 112b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogadhat el azon különleges feltételek meghatározása céljából, amelyeket akkor kell teljesíteni, ha a kiemelt befektetői információkat papírtól eltérő tartós adathordozón vagy – tartós adathordozónak nem minősülő – weboldalon bocsátják rendelkezésre.

"

(14b)  A 83. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

'3.  E cikk következetes harmonizációjának biztosítása érdekében az ESMA szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki e cikk hitelfelvétellel kapcsolatos követelményeinek pontos meghatározása céljából.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének a(z) …/2010/EU rendelet 7.–7d. cikkének megfelelő elfogadására.

"

(15)  A 84. cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:"

4.  E cikk következetes harmonizációjának biztosítása érdekében az ESMA szabályozási standardok tervezetét dolgozhatja ki azon feltételek meghatározása céljából, amelyeket az ÁÉKBV-nek az ÁÉKBV befektetési jegyek visszaváltásának vagy visszavásárlásának a (2) bekezdés a) pontja szerinti ideiglenes felfüggesztése elfogadását követően, a felfüggesztési határozat meghozatala után teljesítenie kell.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett szabályozási standardok tervezetének a(z) …/2010/EU rendelet 7.–7d. cikkének megfelelő elfogadására.

"

(15a)  A 95. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:"

1.  A Bizottság a 112., 112a. és 112b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén intézkedéseket fogad, hogy meghatározza:

     a) a 91. cikk (3) bekezdésében említett információk körét;
     b) a 93. cikk (7) bekezdésének előírásaival összhangban, az ÁÉKBV fogadó tagállama illetékes hatóságai számára a 93. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett információhoz vagy dokumentumokhoz való hozzáférés megkönnyítését.

"

16.  A 95. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

2.  A 93. cikk egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében az ESMA végrehajtási technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki az alábbiak meghatározása ▌ céljából:

   a) a 93. cikk (1) bekezdésében említett bejelentés céljára az ÁÉKBV által használandó bejelentő levél standard mintájának formája és tartalma, beleértve annak megjelölését is, hogy a fordítások mely dokumentumokra vonatkoznak;
   b) a tagállamok illetékes hatóságai által használandó, a 93. cikk (3) bekezdésében említett igazolás standard mintájának formája és tartalma;
   c) a 93. cikk szerinti értesítés céljára az illetékes hatóságok közötti információcsere eljárása és az elektronikus kommunikáció használata.

A Bizottság hatáskört kap az eső albekezdésben említett végrehajtási technikai standardtervzeteknek a(z) .../2010/EU rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(16a)  A 97. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

1.  A tagállamok kijelölik azokat az illetékes hatóságokat, amelyek felelősek az ezen irányelvben megállapított feladatok elvégzéséért. A tagállamok tájékoztatják erről az Európai Értépapír-piaci Felügyeleti Hatóságot és a Bizottságot, feltüntetve bármely feladatmegosztást.

"

(16b)  Az 101. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:"

(2a)  Ezen irányelv alkalmazásában az illetékes hatóságok a(z) …/.../EU [ESMA] rendeletnek megfelelően együttműködnek az ESMA-val.

Az illetékes hatóságok a(z) …/2010./EU [ESMA] rendelet 20. cikkének megfelelően haladéktalanul az ESMA rendelkezésére bocsátják a feladatainak elvégzéséhez szükséges valamennyi információt.

"

(17)  A 101. cikk (8) és (9) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

8.  Az illetékes hatóságok tájékoztathatják az ESMA-t a következő helyzetekről:

   a) ha a 109. cikkben meghatározott információcsere iránti kérést elutasították vagy ésszerű időn belül nem teljesítették;
   b) ha a 110. cikkben meghatározott vizsgálat vagy helyszíni ellenőrzés elvégzése iránti kérést elutasították vagy ésszerű időn belül nem teljesítették; vagy
   c) ha elutasították vagy ésszerű időn belül nem teljesítették azt a kérést, amely arra irányult, hogy a saját tisztviselők elkísérhessék a másik tagállam illetékes hatóságának tisztviselőit.

258. cikkében szereplő rendelkezések sérelme nélkül, az ilyen esetekben az ESMA a(z) …/../EU [ESMA] rendelet 11. cikke által ráruházott hatásköröknek megfelelően járhat el, az e cikk (6) bekezdésében szereplő, az információk átadására vagy vizsgálat indítására vonatkozó megkeresés teljesítésének megtagadásával kapcsolatos lehetőségek, illetve az ESMA azon lehetőségének sérelme nélkül, hogy ezen esetekben az említett rendelet 9. cikkének megfelelően járjon el.

9.  E cikk egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az ESMA technikai végrehajtási standardok tervezetét dolgozhatja ki az illetékes hatóságoknak a (4) és az (5) bekezdésben említett helyszíni ellenőrzésekben és vizsgálatokban való együttműködésére vonatkozó közös eljárások kialakítása céljából.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(18)  A 102. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

2.  Az (1) bekezdés nem akadályozza a tagállamok illetékes hatóságait az ezen irányelvvel vagy egyéb, az ÁÉKBV-re vagy az ezek üzleti tevékenységeihez hozzájáruló vállalkozásokra alkalmazandó európai uniós jogszabályokkal összhangban folytatott információcserében vagy az információknak a(z) …/2010/EU rendelettel összhangban az ESMA, vagy a(z) …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Rendszerkockázati Testület felé történő továbbításában. Ezekre az információkra az e cikk (1) bekezdésében meghatározott szakmai titoktartás feltételei vonatkoznak.

"

b)  az (5) be ezdés a következő ▌ ponttal egészül ki:"

   d) a(z) …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA), a(z) …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) és a(z) …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) és az ESRB.
"

(18a)  A 103. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

3.  A tagállamok közlik az ESMA-val, a Bizottsággal és a többi tagállammal azoknak a hatóságoknak a megnevezését, amelyek az (1) bekezdés alapján információkat kaphatnak.

"

(18b)  A 103. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

7.  A tagállamok közlik az ESMA-val, a Bizottsággal és a többi tagállammal azoknak a hatóságoknak vagy testületeknek a megnevezését, amelyek az (4) bekezdés alapján információkat kaphatnak.

"

(19)  A 105. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

105. cikk

Ezen irányelv információcserére vonatkozó rendelkezéseinek egységes alkalmazása érdekében az ESMA technikai standardok tervezetét dolgozhatja ki az illetékes hatóságok között, illetve az illetékes hatóságok és az ESMA között zajló információcsere folyamatával kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából.

A Bizottság hatáskört kap az első albekezdésben említett végrehajtási technikai standardok tervezetének a(z) .../2010/EU [ESMA] rendelet 7e. cikke szerinti elfogadására.

"

(20)  A 108. cikk (5) bekezdése b) pontjának első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   b) az ügyet szükség esetén az ESMA elé terjesztheti, amely a(z) …/2010/EK [ESMA] rendelet 11. cikke által ráruházott hatáskörrel összhangban járhat el.

A Bizottságot és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell bármely, az első albekezdés a) pontja szerinti intézkedésről.

(20a)  A XIII. fejezet címe helyébe a következő cím lép:"

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK ÉS VÉGREHAJTÁSI HATÁSKÖRÖK

"

(20b)  A 111. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

111. cikk

A Bizottság ehhez az irányelvhez technikai módosításokat fogadhat el a következő területeken:

     a) a fogalommeghatározások pontosítása ezen irányelvnek az Unió egész területén történő következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében; vagy
     b) a terminológia egységesítése és a fogalommeghatározások kialakítása az ÁÉKBV és a kapcsolódó kérdések vonatkozásában megalkotott további jogszabályokkal összhangban.

Az említett intézkedéseket a 112., a 112a. és a 112b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén fogadják el.

"

(20c)  A 112. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

112. cikk

1.  A Bizottság munkáját a 2001/528/EK bizottsági határozattal létrehozott európai értékpapír-bizottság segíti.

2.  A Bizottság felhatalmazást kap a 12., 14., 23., 33., 43., 51., 60., 61., 62., 64., 75., 78., 81., 95. és 111. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, amely felhatalmazás az ezen irányelv hatálybalépését követő négyéves időtartamra vonatkozik. A Bizottság legalább 6 hónappal a négyéves időszak lejárta előtt jelentést készít az átruházott hatáskörökről. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács a 64c. cikk szerint nem vonja vissza a felhatalmazást, akkor az a korábbinak megfelelő időtartamra automatikusan meghosszabbodik.

2a.  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően arról egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

2b.  A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköre a 112a. és a 112b. cikkben lefektetett feltételektől függ.

3.  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

"

(20d)  A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:"

112a. cikk

Felhatalmazás visszavonása

1.  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12., 14., 23., 33., 43., 51., 60., 61., 62., 64., 75., 78., 81., 95. és 111. cikkben említett felhatalmazást.

2.  Annak az intézménynek, amely belső eljárást indított annak eldöntése érdekében, hogy vissza kívánja-e vonni a felhatalmazást, arra kell törekednie, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű időn belül tájékoztassa arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve az esetleges visszavonás tárgyát képező felhatalmazást.

3.  A visszavonásról szóló határozat véget vet az erről szóló határozatban megjelölt hatáskörök átruházásának. A határozat azonnal vagy a határozatban megállapított későbbi időpontban lép hatályba. A már hatályos felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét nem érinti. A határozatot közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

112b. cikk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kifogásolása

1.  Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés dátumát követő három hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak három hónappal meghosszabbítható.

2.  Amennyiben az említett időszak végéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és a meghirdetett napon hatályba lép.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ezen időtartam vége előtt is kihirdethetők az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és hatályba léphetnek, ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást emelni.

3.  Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, akkor az nem lép hatályba. Az EUMSz. 296. cikkével összhangban a kifogást emelő intézmény megindokolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogását.

"

11a. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság 2014. január 1-jéig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, melyben megállapítja, hogy az ESA benyújtotta-e az ezen irányelv által előírt technikai standardok tervezetét, amennyiben azok benyújtása kötelező vagy opcionális, és adott esetben megfelelő javaslatokat tesz.

12. cikk

Átültetés

1.  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2010. december 31-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

2.  A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

14. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) Az Európai Parlament 2010. március 18-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
(2) Az Európai Parlament 2010. március 18-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
(3) Az Európai Parlament ...-i álláspontja.
(4) COM(2009) 0114.
(5) COM(2009) 0252.
(6) HL L 177., 2006.6.30., 1. o.
(7) HL L 145., 2004.4.30., 1. o.
(8) HL L 345., 2003.12.31., 64. o.
(9) HL L 166., 1998.6.11., 45. o.
(10) HL L 235., 2003.9.23., 10. o.
(11) HL L 166., 1998.6.11., 45. o.
(12) HL L 35., 2003.2.11., 1. o.
(13) HL L 96., 2003.4.12., 16. o.
(14) HL L 235., 2003.9.23., 10. o.
(15) HL L 390., 2004.12.31., 38. o.
(16) HL L 309., 2005.11.25., 15. o.
(17) HL L 177., 2006.6.30., 1. o.
(18) HL L 177., 2006.6.30., 201. o.
(19) HL L 302., 2009.11.17., 32. o.
(20) HL L …
(21) HL L …
(22) HL L 222., 1978.8.14., 11. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat