Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0161(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0163/2010

Texte depuse :

A7-0163/2010

Dezbateri :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Voturi :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 22/09/2010 - 5.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Texte adoptate
PDF 814kWORD 650k
Miercuri, 7 iulie 2010 - Strasbourg
Competenţele Autorităţii bancare europene, ale Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi ale Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe ***I
P7_TA(2010)0269A7-0163/2010
Text
 Text consolidat

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității bancare europene, ale Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și ale Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))
AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI(2)
la propunerea Comisiei de

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Propunerea a fost modificată la 7 iulie 2010 după cum urmează(1):

(1) Chestiunea a fost retrimisă comisiei în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0163/2010).
(2)* Amendamentele: textul nou sau modificat este evidenţiat în caractere cursive aldine; eliminările sunt evidenţiate prin simbolul ▌.


DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii bancare europene, ale Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi ale Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 50, articolul 53 alineatul (1), articolul 62 şi articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Criza financiară din 2007/2008 a scos la lumină deficienţe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în cazuri individuale, cât şi la nivelul sistemului în ansamblu. Modelele naţionale de supraveghere nu au reuşit să ţină pasul cu realitatea pieţelor financiare europene, bazate de integrare şi interconectare, în cadrul cărora numeroase societăţi financiare desfăşoară activităţi transfrontaliere ▌. Criza a adus în prim-plan deficienţe la nivelul cooperării, coordonării, aplicării coerente a legislaţiei Uniunii şi al încrederii între autorităţile naţionale de supraveghere.

(1a)  Parlamentul European a solicitat în mod repetat aplicarea unor condiţii concurenţiale cu adevărat echitabile tuturor actorilor de la nivel european şi a subliniat existenţa unor deficienţe majore în supravegherea exercitată de UE asupra unor pieţe financiare din ce în ce mai integrate.

(2)  La 25 februarie 2009, un grup de experţi la nivel înalt condus de Jacques de Larosière a publicat un raport (Raportul Larosière) întocmit la cererea Comisiei, care ajungea la concluzia că ar fi necesară consolidarea cadrului de supraveghere pentru a se reduce pe viitor riscul apariţiei crizelor financiare şi gravitatea acestora. Raportul a recomandat prin urmare reformarea în profunzime a structurii supravegherii sectorului financiar în Uniunea Europeană. Raportul Larosière a conchis, de asemenea, că ar trebui creat un Sistem european al supraveghetorilor financiari (SESF), care să cuprindă trei Autorităţi europene de supraveghere (AES), una pentru sectorul bancar ▌, una pentru sectorul valorilor mobiliare ▌ şi ▌una pentru sectorul asigurărilor şi pensiilor ocupaţionale, precum şi un Comitet european pentru riscuri sistemice.

(3)  În comunicarea sa din 4 martie 2009, intitulată „Stimularea redresării economice europene”(4), Comisia a propus prezentarea unui proiect legislativ de înfiinţare a SESF, iar în comunicarea din 27 mai 2009 intitulată „Supravegherea financiară europeană”(5), aceasta a oferit mai multe detalii despre organizarea posibilă a acestui nou cadru de supraveghere.

(4)  În concluziile sale din 19 iunie 2009, Consiliul European a recomandat înfiinţarea unui Sistem european al supraveghetorilor financiari, care să cuprindă trei noi AES. Sistemul ar trebui să vizeze îmbunătăţirea calităţii şi consecvenţei supravegherii naţionale, consolidarea controlului grupurilor transfrontaliere, constituirea unui cadru de reglementare unic la nivel european aplicabil tuturor instituţiilor financiare de pe piaţa internă şi asigurarea unui nivel adecvat de armonizare a criteriilor şi metodologiilor care pot fi aplicate de către autorităţile competente pentru a evalua riscul instituţiilor de credit. Consiliul European a subliniat faptul că AES trebuie să aibă, de asemenea, competenţe cu privire la agenţiile de rating al creditelor şi a invitat Comisia să pregătească propuneri concrete cu privire la modul în care SESF ar putea juca un rol important în situaţii de criză.

(5)  La 23 septembrie 2009, Comisia a adoptat trei propuneri de regulamente de înfiinţare a SESF, incluzând crearea celor trei AES.

(6)  Pentru ca SESF să funcţioneze eficient, sunt necesare modificări ale legislaţiei Uniunii în domeniile de activitate ale celor trei AES. Aceste modificări se referă la definirea sferei anumitor competenţe ale AES, la integrarea anumitor competenţe ▌prevăzute în legislaţia Uniunii şi la garantarea unei funcţionări armonioase şi eficiente în contextul SESF.

(7)  Înfiinţarea celor trei ▌ AES ar trebui să fie însoţită, printre altele, de elaborarea unei reglementări unice pentru a garanta o armonizare consecventă şi o aplicare uniformă şi pentru a contribui astfel la funcţionarea mai eficientă a pieţei interne. ▌

(7a)  Regulamentele de instituire a SESF prevăd că, în domeniile clar indicate în legislaţia relevantă, AES pot elabora proiecte de standarde tehnice, pe care le prezintă Comisiei spre adoptare în conformitate cu articolele 290 şi 291 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prin acte delegate sau acte de punere în aplicare. Prezenta directivă identifică un prim set de astfel de domenii şi ar trebui să nu aducă atingere includerii altor domenii în viitor.

(7b)  Legislaţia relevantă ar trebui să definească domeniile în care AES sunt abilitate să elaboreze proiecte de standarde tehnice şi modalitatea în care acestea ar trebui adoptate. Legislaţia relevantă ar trebui să precizeze elementele, condiţiile şi specificările menţionate la articolul 290 TFUE pentru cazul actelor delegate, iar normele şi principiile generale referitoare la mecanismele de control al actelor de punere în aplicare ar trebui să se bazeze pe Decizia 1999/468/CE până la adoptarea regulamentului prevăzut la articolul 291 TFUE.

(8)  Identificarea domeniilor adecvate pentru elaborarea de standarde tehnice ar trebui să realizeze un echilibru corespunzător în crearea unui set unic de norme armonizate, evitând complicarea inutilă a legislaţiei şi a punerii în aplicare a acesteia. Ar trebui ▌alese numai ▌ domeniile în care existenţa unor norme tehnice consecvente va contribui semnificativ şi eficace la realizarea obiectivelor legislaţiei relevante asigurând, în acelaşi timp, adoptarea deciziilor politice de către Parlamentul European, Consiliu şi Comisie în conformitate cu procedurile lor uzuale.

(9)  Aspectele care fac obiectul standardelor tehnice trebuie să fie de natură pur tehnică, iar elaborarea acestora necesită competenţele unor experţi în domeniul supravegherii. Standardele tehnice adoptate sub formă de acte delegate ar trebui să dezvolte în continuare, să specifice şi să determine condiţiile de armonizare consecventă a normelor incluse în instrumentele de bază adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu, completând sau modificând anumite elemente neesenţiale ale actului legislativ. Pe de altă parte, standardele tehnice adoptate ca acte de punere în aplicare ar trebui să stabilească condiţiile de aplicare uniformă a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii. Standardele tehnice nu trebuie să determine alegeri de natură politică. ▌

(9a)  În cazul actelor delegate, este oportun să se introducă procedura de adoptare a standardelor tehnice prevăzută la articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE], Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP] şi Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO]. Punerea în aplicare a standardelor ar trebui adoptată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE], Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP] şi Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO]. Consiliul European a aprobat „abordarea Lamfalussy pe patru niveluri” pentru a face mai eficient şi transparent procesul de elaborare a legislaţiei financiare a Uniunii. Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în multe domenii, o gamă largă de regulamente şi directive secundare ale Comisiei fiind în vigoare. În cazurile în care standardele tehnice sunt concepute pentru a dezvolta, specifica sau determina în continuare condiţiile de aplicare ale unor astfel de măsuri secundare, acestea ar trebui adoptate numai după ce măsurile secundare menţionate au fost adoptate şi ar trebui să respecte dispoziţiile măsurilor secundare.

(9b)  Standardele tehnice obligatorii contribuie la un set unic de norme pentru legislaţia privind serviciile financiare, potrivit aprobării date de Consiliul European în concluziile sale din iunie 2009. În măsura în care anumite cerinţe din actele legislative ale UE nu sunt complet armonizate şi, în conformitate cu principiul precauţiei aplicat supravegherii, standardele tehnice obligatorii care dezvoltă, specifică sau determină condiţiile de aplicare a acestor cerinţe nu ar trebui să împiedice statele membre să solicite informaţii suplimentare sau să impună cerinţe mai stricte. Prin urmare, standardele tehnice ar trebui să permită statelor membre să acţioneze în acest sens în domenii specifice, în temeiul directivelor menţionate.

(10)  Conform prevederilor din regulamentele de înfiinţare a SESF, înainte de transmiterea standardelor tehnice către Comisie, Autorităţile europene de supraveghere trebuie, dacă este cazul, că organizeze consultări publice cu privire la acestea şi să analizeze potenţialele costuri şi beneficii asociate.

(11)  Regulamentele de înfiinţare a SESF prevăd un mecanism de soluţionare a dezacordurilor dintre autorităţile naţionale competente. În cazul în care o autoritate competentă nu este de acord cu procedura sau conţinutul unei acţiuni sau cu lipsa de acţiune a unei alte autorităţi competente în domeniile specificate în legislaţia UE în conformitate cu Regulamentul .../2010 [ABE], Regulamentul .../2010 [AEVMP] şi Regulamentul .../2010 [AEAPO], domenii în care legislaţia în vigoare impune cooperarea, coordonarea sau luarea unor decizii în comun de către autorităţile naţionale competente din mai multe state membre, AES, la solicitarea uneia dintre autorităţile competente implicate, ar trebui să aibă posibilitatea de a sprijini autorităţile respective în efortul lor de a ajunge la un acord în termenul limită stabilit de AES, care ţine seama de orice alte termene limită relevante prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi de urgenţa şi complexitatea dezacordului respectiv. În eventualitatea persistenţei dezacordului respectiv, AES ar trebui să aibă posibilitatea de a soluţiona problema.

(12)  În general, articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) .../2010 [ABE], articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE).../2010 [AEVMP] şi articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE)..../2010 [AEAPO] care prevăd posibilitatea soluţionării disputelor în cadrul regulamentelor de înfiinţare a SESF nu impun modificarea în consecinţă a legislaţiei relevante. Totuşi, în acele domenii în care legislaţia relevantă prevede deja o formă de mediere fără caracter obligatoriu sau în cazurile în care există termene limită pentru luarea în comun a deciziilor de către una sau mai multe autorităţi naţionale competente, sunt necesare modificări în vederea garantării clarităţii şi a minimizării disfuncţiilor procesului de luare în comun a deciziilor, dar şi a capacităţii AES de a soluţiona dezacordurile, dacă este necesar. Procedura obligatorie de soluţionare a dezacordurilor este menită să soluţioneze situaţii în care autorităţile de supraveghere competente nu pot rezolva între ele probleme procedurale sau de fond referitoare la respectarea legislaţiei Uniunii.

(12a)  Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să identifice situaţiile în care e posibil să fie nevoie să fie soluţionată o chestiune procedurală sau importantă, legată de respectarea legislaţiei europene, iar autorităţile de supraveghere pot să nu fie în măsură să soluţioneze chestiunea singure. Într-o asemenea situaţie, una dintre autorităţile de supraveghere implicate ar trebui să poată supune chestiunea autorităţii europene de supraveghere competente. Autoritatea europeană de supraveghere respectivă ar trebui să acţioneze în conformitate cu procedura prevăzută în regulamentul său de înfiinţare şi în prezenta directivă. Ea ar trebui să poată solicita autorităţii competente interesate să ia măsuri specifice sau să se abţină de la a lua măsuri pentru a soluţiona chestiunea şi pentru a asigura respectarea legislaţiei europene, cu efecte obligatorii asupra autorităţilor competente interesate. În cazurile în care legislaţia relevantă a Uniunii conferă statelor membre libertate de acţiune, deciziile luate de AES nu ar trebui să înlocuiască exercitarea libertăţii de acţiune a autorităţilor de supraveghere naţionale în conformitate cu legislaţia Uniunii.

(13)  Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit(6) prevede medierea sau luarea în comuna deciziilor în ceea ce priveşte stabilirea sucursalelor semnificative în scopul apartenenţei la colegiul de supraveghere, al validării modelelor şi al evaluării riscurilor de grup. În toate aceste domenii, este necesar ca o modificare să specifice în mod clar faptul că, în cazul unui dezacord pe durata prevăzută, Autoritatea bancară europeană poate soluţiona dezacordul recurgând la procedura descrisă în Regulamentul (UE) nr. …/2010 [ABE]. Această abordare clarifică faptul că, deşi Autoritatea bancară europeană nu ar trebui să în locuiască exercitarea discreţionară de competenţe a autorităţilor naţionale de supraveghere, dezacordurile pot fi soluţionate, iar cooperarea consolidată, înainte de luarea sau emiterea unei decizii finale la adresa unei instituţii.

(14)  În vederea garantării unei tranziţii fără probleme a sarcinilor curente aleComitetului european al inspectorilor bancari (CEBS), ale Comitetului european al inspectorilor pentru asigurări şi pensii ocupaţionale (CEIOPS) şi ale Comitetului autorităţilor europene de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare (CESR) către noile AES, trimiterile la comitetele menţionate ar trebui înlocuite în toată legislaţia relevantă cu trimiteri la Autoritatea bancară europeană (ABE), la Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale (AEAPO) sau, respectiv, la Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe (AEVMP).

(14a)  Alinierea procedurilor de comitologie la dispoziţiile din TFUE şi mai ales la articolele 290 şi 291 din acesta, ar trebui să se facă de la caz la caz şi ar trebui încheiate complet în termen de trei ani. Pentru a se ţine seama de evoluţiile tehnice ale pieţelor financiare şi a se specifica cerinţele menţionate în directivele modificate, Comisia ar trebui împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE.

(14b)  Parlamentul European şi Consiliul ar trebui să aibă la dispoziţie trei luni de la data înştiinţării pentru a formula obiecțiuni la un act delegat. La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă ar trebui să poată fi prelungită cu trei luni în ceea ce priveşte principalele domenii de interes. Parlamentul european şi Consiliul pot informa celelalte instituţii în legătură cu intenţia lor de a nu formula obiecțiuni. Această aprobare rapidă a actelor delegate este foarte indicată în situaţia în care trebuie respectate termene limită, de exemplu pentru a respecta calendarul de adoptare a actelor delegate de către Comisie stabilit în actul de bază.

(14c)  În Declaraţia 39 cu privire la articolul 290 din TFUE, anexată la Actul final al Conferinţei interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona, semnat la 13 decembrie 2007, Conferinţa a luat act de intenţia Comisiei de a consulta în continuare experţii desemnaţi de statele membre pentru elaborarea proiectelor sale de acte delegate în domeniul serviciilor financiare, în conformitate cu practicile consacrate.

(15)  Noul sistem de supraveghere instituit de SESF va solicita autorităţilor naţionale de supraveghere să coopereze îndeaproape cu AES. Modificările aduse legislaţiei relevante ar trebui să garanteze că nu există obstacole juridice în calea îndeplinirii obligaţiilor de schimb de informaţii, incluse în regulamentele ▌ de înfiinţare a AES.

(15a)  Transmiterea sau schimbul de informaţii confidenţiale dintre autorităţile competente şi Autoritatea pentru valori mobiliare şi pieţe sau Comitetul european pentru riscuri sistemice ar trebui să fie acoperite de obligaţia de păstrare a secretului profesional la care sunt supuşi angajaţii sau foştii angajaţi ai autorităţilor competente care primesc informaţiile.

(16)  Regulamentele de înfiinţare a SESF ▌prevăd că AES pot să stabilească contacte cu autorităţile de supraveghere din ţări terţe şi contribuie la elaborarea deciziilor în materie de echivalenţă în ceea ce priveşte sistemele de supraveghere din ţări terţe. Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare(7) şi Directiva 2006/48/CE ar trebui modificate pentru a permite AES să încheie acorduri de cooperare cu ţări terţe şi să realizeze schimburi de informaţii cu acele ţări terţe care pot garanta păstrarea secretului profesional.

(17)  Existenţa unei singure liste consolidate sau a unui registru unic consolidat pentru fiecare categorie de firme financiare din Uniunea Europeană, care în prezent ţine de responsabilitatea fiecărei autorităţi naţionale competente, va ameliora transparenţa şi va reflecta mai bine piaţa financiară unică. AES ar trebui să li se încredinţeze sarcina de a elabora, publica şi actualiza regulat registrele şi listele cu actorii financiari din Uniunea Europeană. Acest lucru se referă la lista autorizaţiilor acordate instituţiilor de credit de către autorităţile naţionale de supraveghere. Aceasta priveşte, de asemenea, registrul tuturor firmelor de investiţii şi lista pieţelor reglementate în temeiul Directivei 2004/39/CE. În mod similar, ar trebui să i se încredinţeze AEVMP sarcina de a elabora, publica şi actualiza periodic lista prospectelor aprobate şi a certificatelor de aprobare în temeiul Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare.▌(8).

(18)  În acele domenii în care ESA au obligaţia de a elabora proiecte de standarde tehnice, respectivele proiecte de standarde tehnice ar trebui înaintate Comisiei în termen de trei ani de la crearea ESA, cu excepţia cazului în care legislaţia relevantă stabileşte un alt termen.

(18a)  Sarcinile AEVMP în sensul Directivei 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare(9) ar trebui să nu aducă atingere competenţei Sistemului European al Băncilor Centrale de a promova buna funcţionare a sistemelor de plăţi, în conformitate cu articolul 127 alineatul (2) a patra liniuţă din TFUE.

(18b)  Standardele tehnice care trebuie elaborate de AEAPO în conformitate cu prezenta directivă şi în legătură cu Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale(10) ar trebui să nu aducă atingere competenţelor statelor membre cu privire la cerinţele prudenţiale referitoare la astfel de instituţii, în conformitate cu Directiva 2003/41/CE.

(18c)  În conformitate cu articolul 13 alineatul (5) din Directiva 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare, autoritatea competentă a statului membru gazdă poate delega aprobarea unui prospect către autoritatea competentă a altui stat membru, sub rezerva acordului autorităţii respective. Articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (UE) Nr. …/2010 [AEVMP] impune ca, în general, un astfel de acord de delegare să fie notificat autorităţii cu cel puţin o lună înaintea intrării sale în vigoare. Cu toate acestea, având în vedere experienţa în delegarea aprobării în temeiul Directivei 2003/71/CE, care include termene mai scurte, este oportun să nu se aplice în această situaţie articolul 13 alineatul (3) Regulamentul (UE) Nr. …/2010 [ESMA].

(18d)  În această etapă, AES nu ar trebui să elaboreze proiecte de standarde tehnice cu privire la cerinţele existente potrivit cărora persoanele care conduc efectiv firma de investiţii, instituţia de credit, OPCVM şi societăţile de administrare ale acestora trebuie să aibă o bună reputaţie şi o experienţă suficientă pentru a garanta gestionarea corectă şi prudentă a acestora. Cu toate acestea, având în vedere importanţa acestor cerinţe, AES ar trebui să acorde prioritate identificării celor mai bune practici în orientări şi asigurării convergenţei practicilor de supraveghere şi prudenţiale către aceste bune practici. Acestea ar trebui să procedeze la fel cu privire la cerinţele prudenţiale referitoare la sediul central al acestor instituţii.

(18e)  Scopul elaborării proiectelor de standarde tehnice în legătură cu abordarea bazată pe ratingul intern, abordarea de evaluare avansată, şi modelul intern de risc de piaţă, astfel cum sunt prevăzute în prezenta directivă, ar trebui să fie cel de a asigura calitatea şi robusteţea unor astfel de abordări, precum şi coerenţa revizuirii acestora de către autorităţile competente. Aceste standarde ar trebui să permită autorităţilor competente să permită instituţiilor să elaboreze diferite abordări pe baza propriilor experienţe şi particularităţi, în cadrul cerinţelor Directivelor 2006/48CE şi 2006/49/CE şi cu respectarea cerinţelor standardelor tehnice.

(19)  Având în vedere faptul că obiectivele prezentei directive, şi anume îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne prin garantarea unui nivel ridicat, eficient şi consecvent de reglementare şi supraveghere prudenţială, protejarea deponenţilor, investitorilor şi beneficiarilor şi, prin urmare, a societăţilor şi consumatorilor, protejarea integrităţii, eficienţei şi bunei funcţionări a pieţelor financiare, menţinerea stabilităţii şi sustenabilităţii sistemului financiar, protejarea economiei reale şi a finanţelor publice şi consolidarea coordonării internaţionale în materie de supraveghere, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre şi, în consecinţă, având în vedere amploarea şi efectele acţiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în acest sens, în conformitate cu principiul subsidiarităţii consacrat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, enunţat la articolul menţionat, prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(19a)  Până la 1 ianuarie 2014, Comisia ar trebui să prezinte un raport Parlamentului European şi Consiliului cu privire la depunerea de către AES a proiectului de standarde tehnice menţionat în prezenta directivă şi să prezinte propunerile pe care le consideră oportune.

(20)  Prin urmare, Directiva nr. 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare(11), Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare şi a întreprinderilor de investiţii care aparţin unui conglomerat financiar ▌(12), Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă)(13), Directiva 2003/41/CE ▌(14), Directiva 2003/71/CE, Directiva 2004/39/CE, Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată ▌(15), Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului(16), Directiva 2006/48/CE ▌(17), Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiţii şi al instituţiilor de credit(18) şi Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)(19) ar trebui să fie modificate în consecinţă,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări aduse Directivei 98/26/CE

Directiva 98/26/CE se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 6, alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:"

(3)  Statul membru menţionat la alineatul (2) informează imediat Comitetului european pentru riscuri sistemice, alte state membre şi Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe înfiinţată prin Regulamentul (UE) nr. …/… al Parlamentului European şi al Consiliului (20)(AEVMP).

"

2.  La articolul 10 alineatul (1), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

Statele membre precizează sistemele şi operatorii din respectivele sisteme care urmează a face parte din domeniul de aplicare al prezentei directive, transmit o notificare în acest sens AEVMP şi o informează cu privire la autorităţile alese în conformitate cu articolul 6 alineatul (2). AEVMP publică informaţiile în cauză pe site-ul său Internet.

2a.  Se introduce articolul 10a:"

Articolul 10a

(1)  Autorităţile competente cooperează cu Autoritatea pentru valori mobiliare şi pieţe în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

(2)  Autorităţile competente furnizează fără întârziere AEVMP toate informaţiile necesare pentru ca aceasta să îşi îndeplinească sarcinile care îi revin în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

Articolul 2

Modificări aduse Directivei 2002/87/CE

Directiva 2002/87/CE se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  ₫Coordonatorul desemnat în conformitate cu articolul 10 informează întreprinderea mamă care se află la conducerea grupului sau, în absenţa unei întreprinderi mamă, entitatea reglementată care prezintă bilanţul total cel mai ridicat în sectorul financiar cel mai important al grupului, cu privire la faptul că grupul a fost identificat ca fiind un conglomerat financiar, precum şi cu privire la desemnarea coordonatorului. Coordonatorul informează în acest sens şi autorităţile competente care au autorizat entităţile reglementate din cadrul grupului şi autorităţile competente ale statului membru în care îşi are sediul central holdingul financiar mixt, precum şi Comitetul comun al Autorităţilor europene de supraveghere înfiinţat la articolul 40 din Regulamentul (UE) Nr. …/2010 [ABE], Regulamentul (UE) Nr. …/2010 [AEVMP] şi Regulamentul (UE) Nr./2010 [AEAPO] al Parlamentului European şi al Consiliului(21) (denumit în continuare »Comitetul comun₫).

"

(b)  se adaugă următorul alineat ▌:"

(3)  CCAES publică şi actualizează pe pagina sa web lista conglomeratelor financiare identificate. Aceste informaţii sunt disponibile prin intermediul unei legături hipertext pe toate paginile web ale autorităţilor europene de supraveghere.

"

1a.  La articolul 9 alineatul (2) se adaugă următoarea literă:"

   (ca) elaborarea unui sistem detaliat de soluţionare, care să fie actualizat periodic şi revizuit cel puţin o dată pe an şi care să includă un mecanism structurat de intervenţie rapidă, acţiuni corective prompte şi un plan de intervenţie în caz de faliment.
"

1b.  Titlul secţiunii 3 se înlocuieşte cu textul următor:"

MĂSURI DE FACILITARE A SUPRAVEGHERII SUPLIMENTARE ŞI EUROPENE

"

1c.  În Secţiunea 3 se introduce următorul articol:"

Articolul -10

Comitetul comun asigură o respectare transsectorială şi transfrontalieră coerentă a legislaţiei UE, în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE], Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP] şi Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO].

"

1d.  La articolul 10, alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"

(1)  Pentru a asigura o supraveghere suplimentară adecvată a entităţilor reglementate care aparţin unui conglomerat financiar, se desemnează un coordonator unic, care răspunde de coordonarea şi realizarea supravegherii suplimentare, din rândul autorităţilor competente din statele membre implicate, inclusiv cele din statul membru în care se află sediul social al holdingului financiar mixt. Identitatea coordonatorului se anunţă pe pagina web a CCAES.

"

1e.  La articolul 11 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

Pentru a facilita supravegherea suplimentară şi europeană şi pentru a-i oferi o bază juridică mai vastă, coordonatorul şi celelalte autorităţi competente implicate şi, după caz, alte autorităţi competente implicate încheie acorduri de coordonare. Aceste acorduri pot acorda sarcini suplimentare coordonatorului şi pot indica procedurile care trebuie urmate de către autorităţile competente implicate pentru a lua deciziile menţionate la articolele 3 şi 4, articolul 5 alineatul (4), articolul 6, articolul 12 alineatul (2) şi articolele 16 şi 18, precum şi pentru a colabora cu alte autorităţi competente.

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 şi cu procedura prevăzută la articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE], Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO] şi Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP], CCAES elaborează orientări în vederea convergenţei practicilor de supraveghere cu privire la consistenţa supravegherii acordurilor de coordonare în conformitate cu articolul 131a din Directiva 2006/48/CE şi articolul 248 alineatul (4) din Directiva 2009/138/CE.

"

1f.  La articolul 12 alineatul (1), paragraful al treilea se înlocuieşte cu următorul text:"

În vederea exercitării funcţiilor lor respective, autorităţile competente pot, de asemenea, să facă schimb de informaţii cu autorităţile enumerate în continuare cu privire la entităţile reglementate care aparţin conglomeratului financiar, în conformitate cu normele sectoriale: băncile centrale, Sistemul European al Băncilor Centrale, Banca Centrală Europeană şi Consiliu european pentru riscuri sistemice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [CERS].

"

1g.  Se introduce următorul articol:"

Articolul 12a

(1)  Autorităţile competente cooperează cu AES în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AES], cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO] şi cu Regulamentul (UE) nr. /2010 [AEVMP].

(2)  Autorităţile competente transmit fără întârziere CCAES toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor în conformitate articolul 20 din cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AES], cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO] şi cu Regulamentul (UE) nr. /2010 [AEVMP].

"

1h.  Articolul 14 alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"

(1)  Statele membre se asigură că nu există nici un obstacol juridic care să împiedice, pe teritoriul lor, persoanele fizice şi juridice care intră sub incidenţa supravegherii suplimentare şi europene, fie că sunt entităţi reglementate sau nu, să facă schimb, între ele şi cu CCAES, de orice informaţii care ar putea fi pertinente pentru supravegherea suplimentară şi europeană sau să facă schimb de informaţii în conformitate cu prezenta directivă şi cu Autorităţile europene de supraveghere, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE], Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO] şi Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP], prin intermediul CCAES când este cazul.

"

1i.  La articolul 16, paragraful al doilea se înlocuieşte cu următorul text:"

Fără a se aduce atingere articolului 17 alineatul (2), CCAES şi statele membre pot stabili măsurile pe care autorităţile competente le pot lua cu privire la holdingurile financiare mixte. În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 şi cu procedura prevăzută la articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE], Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO] şi Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP], CCAES poate elabora orientări pentru măsuri referitoare la holdingurile financiare mixte.

"

2.  La articolul 18, alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"

Fără a se aduce atingere normelor sectoriale, unde se plică articolul 5 alineatul (3), autorităţile competente verifică dacă entităţile reglementate a căror întreprindere mamă are sediul central într-o ţară terţă sunt supuse de către o autoritatea competentă a acelei ţări terţe la o supraveghere echivalentă cu cea prevăzută de dispoziţiile prezentei directive privind supravegherea suplimentară a entităţilor reglementate menţionate la articolul 5 alineatul (2). Verificarea este efectuată de autoritatea competentă care ar avea rolul de coordonator în cazul în care s-ar aplica criteriile prevăzute la articolul 10 alineatul (2), la cererea întreprinderii mamă sau a oricărei entităţi reglementate autorizate în cadrul Uniunii sau din proprie iniţiativă.

Autoritatea competentă în cauză consultă celelalte autorităţi competente implicate şi ▌orice linii directoare aplicabile, elaborate de CCAES, în conformitate cu articolele 8 şi 42 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE], Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO] şi Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP]. În acest sens, autoritatea competentă respectivă consultă CCAES înainte de a lua o decizie.

"

2a.  La articolul 18, se introduce următorul alineat:"

(1a)  În cazul în care o autoritate competentă hotărăşte că o ţară terţă are măsuri de supraveghere echivalente, poziţie care contravine opiniei unei alte autorităţi competente din domeniu, ţara terţă poate aduce această problemă în atenţia CCAES, care poate acţiona în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE], Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO] şi Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP.

"

2b.  La articolul 19, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  Fără a aduce atingere articolului 218 alineatele (1) şi (2) din TFUE, Comisia, sprijinită de CCAES, de Comitetul bancar european, de Comitetul de asigurări şi pensii profesionale şi de Comitetul conglomeratelor financiare, examinează rezultatul negocierilor menţionate la alineatul (1) şi situaţia rezultată.

"

(3)  Titlul capitolului III, înainte de articolul 20, se înlocuieşte cu următorul text:"

COMPETENŢE DELEGATE

"

(4)  La articolul 20 alineatul (1), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(1)  Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 21, 21a şi 21b, adaptările care trebuie aduse prezentei directive în următoarele domenii:

   (a) formularea mai precisă a definiţiilor prevăzute la articolul 2 pentru a lua în considerare evoluţia pieţelor financiare la aplicarea prezentei directive;
   (b) formularea mai precisă a definiţiilor prevăzute la articolul 2 pentru a asigura o armonizare consecventă şi o aplicare uniformă a prezentei directive în Uniune;
   (c) alinierea terminologiei şi a formulării definiţiilor din prezenta directivă la cele din actele […] ulterioare ale Uniunii privind entităţile reglementate şi alte aspecte conexe;
   (d) definirea mai precisă a metodelor de calcul prevăzute la anexa I, pentru a lua în considerare evoluţia pieţelor financiare şi a tehnicilor prudenţiale;
   (e) coordonarea dispoziţiilor adoptate în temeiul articolelor 7 şi 8 şi al anexei II, pentru a încuraja o armonizare consecventă şi o aplicare uniformă în cadrul Uniunii.

"

(5)  Articolul 21 se modifică după cum urmează:

   (a) alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"
(2)  Se conferă Comisiei competenţa de a adopta acte delegate, menţionată la articolul 20 alineatul (1), pentru o perioadă de patru ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Comisia elaborează un raport cu privire la competenţele delegate cu cel puţin şase luni înaintea încheierii perioadei de patru ani. Delegarea competenţelor se extinde automat pentru perioade de o durată identică, cu excepţia cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă în conformitate cu articolul 21b."
  

(b) se introduc următoarele alineate:"

(2a)  Imediat după ce adoptă un act delegat, Comisia înştiinţează simultan Parlamentul European şi Consiliul cu privire la acesta.

(2b)  Competenţa de a adopta acte delegate conferită Comisiei este supusă condiţiilor prevăzute la articolele 21a şi 21b.

"

  

(c) alineatul (3) se elimină;

  

(d) alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:"

(4)  CCAES poate formula linii directoare generale pentru a stabili dacă regimurile de supraveghere suplimentară ale autorităţilor competente din ţările terţe pot atinge obiectivele urmărite de supravegherea suplimentară stabilite în prezenta directivă în ceea ce priveşte entităţile reglementate dintr-un conglomerat financiar condus de o întreprindere care are sediul în afara Comunităţii. CCAES reanalizează periodic toate liniile directoare de acest tip şi are în vedere orice modificare a supravegherii suplimentare exercitate de autorităţile competente menţionate anterior.

"

   (e) alineatul (5) se elimină.

(6)  Se introduc următoarele articole:"

Articolul 21a

Revocarea delegării

(1)  Delegarea competenţelor menţionate la articolul 20 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu.

(2)  Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a decide dacă să fie revocate anumite competenţe delegate întreprinde măsuri pentru a informa cealaltă instituţie şi Comisia, într-un interval de timp rezonabil înaintea luării deciziei finale, menţionând competenţele delegate care ar putea face obiectul revocării.

(3)  Decizia de revocare pune capăt delegării competenţelor specificate în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară specificată în cuprinsul acesteia. Decizia nu aduce atingere valabilităţii actelor delegate care sunt deja în vigoare. Ea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 21b

Obiecţiuni la actele delegate

(1)  Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecţiuni cu privire la un act delegat timp de trei luni de la data înştiinţării. La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă este prelungită cu trei luni.

(2)  În cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu formulează, până la expirarea acestui termen, obiecţiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi intră în vigoare la data menţionată în cuprinsul său.

Actele delegate pot fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi intră în vigoare înaintea expirării perioadei respective în cazul în care atât Parlamentul European, cât şi Consiliul informează Comisia cu privire la intenţia lor de a nu formula obiecţiuni.

(3)  În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecțiuni la un act delegat, acesta nu intră în vigoare. În conformitate cu articolul 296 TFUE, instituţia care formulează obiecțiuni prezintă motivele obiecţiunilor la actul delegat.

Articolul 21c

Standarde tehnice

(1)  În vederea garantării unei armonizări consecvente şi a aplicării uniforme a prezentei directive, autorităţile europene de supraveghere, în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. …/2010 [ABE], Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEAPO] şi Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEVMP] pot elabora ▌:

   (a) proiecte pentru standardele de reglementare în sensul articolului 2 alineatul (11), pentru a preciza ▌aplicarea articolului 17 din Directiva 78/660/CEE(22) a Consiliului în contextul prezentei directive;
   (b) proiecte pentru standardele de reglementare în sensul articolului 2 alineatul (17), pentru a stabili procedura sau a preciza criteriile de stabilire a ₫autorităţilor competente relevante»;
   (c) proiecte pentru standardele de reglementare în sensul articolului 3 alineatul (5) pentru a preciza parametrii alternativi pentru identificarea conglomeratului financiar;
   (d) proiecte pentru standardele de implementare în sensul articolului 6 alineatul (2), pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentei directive şi a preciza metodele de calcul enumerate în anexa I partea II, fără însă a aduce atingere articolului 6 alineatul (4);
   (e) proiecte pentru standardele de implementare în sensul articolului articolul 7 alineatul (2) pentru a asigura aplicarea uniformă a procedurilor de includere a elementelor din sfera definiţiei ₫concentrării riscurilor» în domeniul controlului prudenţial prevăzut la al doilea paragraf al articolului menţionat;
   (f) proiecte pentru standardele de implementare în sensul articolului articolul 8 alineatul (2) pentru a asigura aplicarea uniformă a procedurilor de includere a elementelor din sfera definiţiei ₫tranzacţiilor în interiorul grupului» în domeniul controlului prudenţial prevăzut la al doilea paragraf al articolului menţionat;

(2)  Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele de reglementare menţionate la literele (a), (b) şi (c) de la alineatul 81) în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 7 şi 7d din (EU) nr. …/2010 [ABE], Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEAPO] şi Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEVMP]. Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la literele (d), (e) şi (f) din alineatul (1), în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (EU) nr. …/2010 [ABE], Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEAPO] şi Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEVMP].

"

Articolul 3

Modificări aduse Directivei 2003/6/CE

Directiva 2003/6/CE se modifică după cum urmează:

-1.  Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a) punctul 5 se înlocuieşte cu următorul text:"

     5. 'practici de piaţă admise' înseamnă practicile care sunt susceptibile a fi folosite pe una sau mai multe pieţe financiare şi care sunt acceptate de autoritatea competentă în conformitate cu orientările adoptate de Comisie în conformitate cu procedura privind actele delegate prevăzută la articolele 17, 17 a şi 17b.

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe (AEVMP), înfiinţată prin Regulamentul (CE) nr. …/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a stabili condiţiile de aplicare a actelor delegate adoptate de Comisie în conformitate cu primul şi al treilea paragraf în ceea ce priveşte practicile de piaţă admise.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la al doilea paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

(b) al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

Pentru a ţine seama de evoluţia pieţelor financiare şi pentru a asigura o aplicare uniformă a prezentei directive în cadrul Uniunii, Comisia adoptă, prin acte delegate, măsurile menţionate la punctele 1, 2 şi 3 din prezentul articol. Măsurile respective se adoptă în conformitate cu procedura privind actele delegate menţionată la articolele 17, 17a şi 17b

"

-1a.  Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (10), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

Măsurile respective se adoptă în conformitate cu procedura privind actele delegate menţionată la articolele 17, 17a şi 17b.

"

(b) se adaugă următorul alineat:"

(10a)  AEVMP poate elabora proiectele de standarde tehnice de implementare pentru a asigura armonizarea consecventă şi aplicarea uniformă a actelor obligatorii ale Uniunii adoptate de Comisie în conformitate cu alineatul (1) primul paragraf a şasea liniuţă.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

-1b.  Articolul 8 se modifică după cum urmează:

   (a) textul existent este numerotat ca alineatul (1) şi este înlocuit de următorul text;"
  ₫(1) Interdicţiile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică tranzacţiilor cu acţiuni proprii efectuate în cadrul programelor de »răscumpărare' şi nici măsurilor de stabilizare a unui instrument financiar, cu condiţia ca aceste tranzacţii să se efectueze în conformitate cu măsurile de punere în aplicare. Măsurile respective [...] se adoptă în conformitate cu procedura privind actele delegate menţionată la articolele 17, 17a şi 17b.₫;"
   (b) se adaugă următorul alineat:"
(1a)  AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condiţiile de aplicare a actelor delegate adoptate de Comisie în conformitate cu alineatul (1).
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP]."

-1c.  La articolul 14, alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:"

(4)  Statele membre furnizează anual AEVMP informaţii cumulate cu privire la toate măsurile administrative şi sancţiunile aplicate în conformitate cu alineatele (1) şi (2).

Autoritatea competentă raportează AEVMP şi toate sancţiunile care sunt făcute publice în conformitate cu primul paragraf. Dacă sancţiunea publicată are în vedre o societate de investiţii autorizată în conformitate cu Directiva 2004/39/CE, AEVMP adaugă o referinţă la sancţiunea publicată în registrul cu toate societăţile de investiţii înfiinţat în baza articolului 5 alineatul (3) din Directiva 2004/39/CE.

"

-1d.  Se introduce următorul articol:"

Articolul 15a

(1)  Autorităţile competente cooperează cu AEVMP în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

(2)  Autorităţile competente furnizează fără întârziere AEVMP toate informaţiile necesare pentru ca aceasta să îşi îndeplinească sarcinile care îi revin în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

1.  ▌Articolul 16 se modifică după cum urmează:

   ( a) la alineatul (2), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"
Fără a aduce atingere prevederilor articolului 258 din TFUE, o autoritate competentă a cărei cerere de informaţii nu primeşte un răspuns într-un termen rezonabil sau este refuzată poate aduce problema respingerii sau a inacţiunii într-un termen rezonabil în atenţia AEVMP. Într-un astfel de caz, AEVMP poate acţiona în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. … /2010[AEVMP] fără a aduce atingere posibilităţilor privind refuzul de a răspunde unei cereri de informaţii, prevăzute la al patrulea paragraf al articolului 16 alineatul (4) şi posibilităţii AEVMP de a acţiona în conformitate cu regulamentul respectiv în aceste cazuri.
Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 258 din TFUE, o autoritate competentă a cărei cerere de a deschide o investigaţie sau de a permite agenţilor săi să îi însoţească pe cei ai autorităţii competente a celuilalt stat membru nu primeşte un răspuns într-un termen rezonabil sau este refuzată poate aduce problema respingerii sau a inacţiunii într-un termen rezonabil în atenţia AEVMP. Într-un astfel de caz, AEVMP poate acţiona în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul … / … [AEVMP] fără a aduce atingere posibilităţilor privind refuzul de a răspunde unei cereri de informaţii, prevăzute la al patrulea paragraf al articolului 16 alineatul (4) şi posibilităţii AEVMP de a acţiona în conformitate cu regulamentul respectiv în aceste cazuri.
   (b) la alineatul (4), al cincilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:
"
   (c) alineatul (5) se înlocuieşte cu următorul text:"
(5)  În vederea garantării unor condiţii uniforme de aplicare a alineatelor (2) şi (4), AEVMP poate elabora proiecte de punerea în aplicare a standardelor tehnice privind procedurile şi formularele pentru schimbul de informaţii şi pentru inspecţiile transfrontaliere, astfel cum se prevede la prezentul articol.
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP]."

1a.  Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (2a) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2a)  Competenţa de a adopta acte delegate menţionată la articolul 1, articolul 6 alineatul (10), articolul 8, articolul 14 alineatul (2) şi articolul 16 alineatul (5) este conferită Comisiei pentru o perioadă de patru ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.' Comisia elaborează un raport cu privire la competenţele delegate cu cel puţin şase luni înaintea expirării perioadei de patru ani. Delegarea competenţelor se extinde automat pentru perioade de o durată identică, cu excepţia cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă în conformitate cu articolul 17a.

"

(b) se introduc următoarele alineate:"

(2aa)  Imediat după ce adoptă un act delegat, Comisia înştiinţează simultan Parlamentul European şi Consiliul cu privire la acesta.

(2ab)  Competenţa de a adopta acte delegate conferită Comisiei este supusă condiţiilor prevăzute la articolele 17a şi 17b.

"

(c) alineatul (3) se elimină.

1b.  Se introduc următoarele articole:"

Articolul 17a

Revocarea delegării

(1)  Delegarea competenţelor menţionată la articolul 1, articolul 6 alineatul (10), articolul 8, articolul 14 alineatul (2) şi articolul 16 alineatul (5) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu.

(2)  Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a decide dacă să fie revocate anumite competenţe delegate întreprinde măsuri pentru a informa cealaltă instituţie şi Comisia, într-un interval de timp rezonabil înaintea luării deciziei finale, menţionând competenţele delegate care ar putea face obiectul revocării.

(3)  Decizia de revocare pune capăt delegării competenţelor specificate în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară specificată în cuprinsul acesteia. Decizia nu aduce atingere valabilităţii actelor delegate care sunt deja în vigoare. Ea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 17b

Obiecţiunila actele delegate

(1)  Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecţiuni cu privire la un act delegat timp de trei luni de la data înştiinţării. La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă este prelungită cu trei luni.

(2)  În cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu formulează, până la expirarea acestui termen, obiecţiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi intră în vigoare la data menţionată în cuprinsul său.

Actele delegate pot fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi intră în vigoare înaintea expirării perioadei respective în cazul în care atât Parlamentul European, cât şi Consiliul informează Comisia cu privire la intenţia lor de a nu formula obiecţiuni.

(3)  În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecțiuni la un act delegat, acesta nu intră în vigoare. În conformitate cu articolul 296 TFUE, instituţiile care formulează obiecţiuni prezintă motivele obiecţiunilor la actul delegat.

"

Articolul 4

Modificări aduse Directivei 2003/41/CE

Directiva 2003/41/CE se modifică după cum urmează:

-1.  Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a) litera (b) se înlocuieşte cu următorul text:"

   (a) instituţia să fie înregistrată într-un registru naţional de către autoritatea competentă de supraveghere sau autorizată; în cazul activităţilor transfrontaliere prevăzute la articolul 20, registrul indică, de asemenea, statele membre în care funcţionează instituţia; aceste informaţii se comunică Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale (AEAPO), care o publică pe site-ul său web;
"

(b) alineatul (5) se înlocuieşte cu următorul text:"

(5)  În cazul activităţii transfrontaliere prevăzute la articolul 20, autorităţile competente ale statului membru de origine autorizează în prealabil condiţiile de funcţionare a instituţiei. Atunci când acordă o astfel de autorizaţie, statele membre informează imediat AEAPO.

"

1.  Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)  Textul existent se numerotează cu alineatul (1).

(b)  se adaugă următorul alineat ▌ :"

(2)  AEAPO, înfiinţată prin Regulamentul (UE) nr. .../2010, poate elabora proiecte de standarde de implementare ale formelor şi formatelor pentru documentele enumerate la alineatul (1) litera (c) punctele (i)-(vi).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

1a.  La articolul 14 alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

Orice decizie de a interzice activităţile unei instituţii este motivată cu argumente detaliate şi este notificată instituţiei în cauză. AEAPO este, de asemenea, înştiinţată.

"

1b.  La articolul 15 alineatul (6), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(6)  În vederea armonizării în continuare a regulilor privind calculul provizioanelor tehnice care pot fi justificate - în special ratele dobânzii şi alte prognoze care influenţează nivelul provizioanelor tehnice - Comisa, în urma consultării cu AEAPO întocmeşte, la fiecare doi ani sau la cererea Comisiei sau a unui stat membru,, un raport asupra situaţiei privind dezvoltarea activităţilor transfrontaliere.

"

2.  La articolul 20 se adaugă următorul alineat ▌:"

(11)  ▌Statele membre raportează către AEAPO dispoziţiile naţionale cu caracter prudenţial relevante pentru domeniul sistemului de pensii ocupaţionale, care nu sunt cuprinse în trimiterea la dreptul muncii şi cel social naţional de la alineatul (1). ▌

Statele membre actualizează periodic aceste informaţii, cel puţin o dată la doi ani, iar AEAPO publică aceste informaţii pe site-ul propriu de internet.

În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului paragraf, AEAPO elaborează proiecte de standarde tehnice de implementare care precizează procedurile de urmat, precum şi formatele şi modelele care trebuie utilizate de autorităţile competente ale statelor membre în momentul transmiterii către AEAPO şi al actualizării informaţiilor relevante. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice de implementare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

2a.  Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a) titlul se înlocuieşte cu următorul text:"

Cooperarea dintre statele membre, Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi Comisie

"

(b) se introduce următorul alineat:"

(2a)  Autorităţile competente cooperează cu AEAPO în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO].

Autorităţile competente furnizează imediat AEAPO toate informaţiile necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile în temeiul prezentei directive şi al Regulamentului (UE) nr. .../2010 [AEAPO], în conformitate cu articolul 20 din regulamentul respectiv.

"

(c) alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:"

(3)  Fiecare stat membru informează Comisia şi AEAPO cu privire la orice dificultate majoră pe care ar crea-o aplicarea prezentei directive.

Comisia, AEAPO şi autorităţile competente din statele membre interesate examinează aceste dificultăţi în cel mai scurt termen pentru a găsi o soluţie adecvată.

"

Articolul 5

Modificări aduse Directivei 2003/71/CE

Directiva 2003/71/CE se modifică după cum urmează:

-1.  La articolul 4, se introduce următorul alineat:"

(3a)  Pentru a asigura o armonizare consecventă a prezentei directive, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe (AEVMP) poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza excepţiile în legătură cu literele (a), (d) şi (e) de la alineatul (1) şi literele (a), (b), (e), (f), (g) şi (h) de la alineatul (2).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7a-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

-1a.  La articolul 5 alineatul (2), se adaugă următoarele paragrafe:"

În vederea garantării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentei directive, AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a asigura aplicarea uniformă a actelor delegate adoptate de Comisie în conformitate cu alineatul (5) şi în relaţie cu un format comun uniform de prezentare a rezumatelor şi pentru a permite investitorilor să compare valorile mobiliare respective cu alte produse relevante.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

-1b.  La articolul 7 se adaugă următorul alineat:"

(3a)  AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare în vederea asigurării unei aplicări uniforme a actelor delegate adoptate de Comisie în conformitate cu alineatul (1).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

1.  La articolul 8 se adaugă următorul alineat ▌:"

(5)  AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a asigura condiţii uniforme de aplicare a actelor delegate adoptate de Comisie în conformitate cu alineatul (4). Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

2.  Articolul 13 se modifică după cum urmează:

   (a) la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:"
Autoritatea competentă notifică AEVMP aprobarea prospectelor şi a suplimentelor la acestea, în acelaşi moment în care respectiva aprobare este notificată emitentului, ofertantului sau persoanei care solicită admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, după caz. Autoritatea competentă informează în acelaşi timp AEVMP şi îi transmite o copie a prospectelor menţionate şi a suplimentelor la acestea."
   (b) alineatul (5) se înlocuieşte cu următorul text:"
(5)  Autoritatea competentă a statului membru de origine poate delega aprobarea unui prospect autorităţii competente dintr-un alt stat membru, cu condiţia să informeze în prealabil AEVMP şi să obţină acordul autorităţii competente. Această delegare se notifică emitentului, ofertantului sau persoanei care solicită admiterea la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată în următoarele trei zile lucrătoare de la data luării deciziei de către autoritatea competentă a statului membru de origine. Termenul stabilit la alineatul (2) începe să curgă de la această dată. Articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr.…/2010 [AEVMP] nu se aplică delegării aprobării prospectului în conformitate cu prezentul alineat.
În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentei directive şi pentru a facilita comunicarea dintre autorităţile de supraveghere şi cu AEVMP,AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare în vederea unor formulare, modele şi proceduri standard pentru notificările prevăzute la prezentul alineat.
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la al doilea paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP]."

3.  Articolul 14 se modifică după cum urmează:

   (a) alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"
(1)  Odată aprobat, prospectul se depune la autoritatea competentă a statului membru de origine şi este accesibil pentru AEVMP prin intermediul autorităţii competente şi se pune la dispoziţia publicului de către emitent, ofertant sau persoana care solicită admiterea la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată, cel mai devreme posibil, şi, în orice caz, într-un termen rezonabil înainte de începerea sau cel mai târziu la începerea ofertei publice sau a admiterii la tranzacţionare a valorilor mobiliare respective. În plus, în cazul unei prime oferte publice a unei categorii de acţiuni neadmise încă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care trebuie acceptată pentru prima dată, prospectul este disponibil cu cel puţin şase zile lucrătoare înaintea închiderii ofertei."

(  b) se introduce următorul alineat ▌:"

(4a)  AEVMP publică pe pagina sa web lista prospectelor aprobate în conformitate cu articolul 13, introducând, dacă este cazul, o legătură hipertext către prospectul publicat pe pagina web a autorităţii competente din statul membru de origine, pe pagina web a emitentului sau pe cea a pieţei reglementate. Lista publicată se actualizează şi fiecare element rămâne pe pagina web pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.

"

4.  La articolul 16 se adaugă următorul alineat ▌:"

(3)  Pentru a asigura o armonizare consecventă, a specifica cerinţele prevăzute la prezentul articol şi pentru a ţine seama de evoluţiile tehnice de pe pieţele financiare, AEVMP elaborează proiecte de standarde de reglementare pentru precizarea situaţiilor în care un nou factor semnificativ, o eroare materială sau o inexactitate privind informaţiile cuprinse în prospect necesită publicarea unui supliment la prospect, AEVMP înaintează proiectele de standarde de reglementare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ESMA.

5.  ▌Articolul 17 se modifică după cum urmează:

   ( a) alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:

(1)  Fără a aduce atingere articolului 23, în cazul în care se prevede o ofertă publică sau o admitere la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată în unul sau mai multe state membre ori într-un stat membru, altul decât statul membru de origine, prospectul aprobat de statul membru de origine, precum şi orice supliment eventual, este valabil în cazul ofertei publice sau al admiterii la tranzacţionarea în orice state membre gazdă, atât timp cât AEVMP şi autoritatea competentă a fiecărui stat membru gazdă primesc notificarea prevăzută la articolul 18. Autorităţile competente ale statelor membre gazdă nu efectuează nicio procedură de aprobare sau nicio procedură administrativă în ceea ce priveşte prospectele.

"

(b)  alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  În cazul în care noi fapte semnificative, erori sau inexactităţi substanţiale în sensul articolului 16 survin după aprobarea prospectului, autoritatea competentă a statului membru de origine cere publicarea unui supliment, care trebuie aprobat în conformitate cu măsurile prevăzute la articolul 13 alineatul (1). AEVMP şi autoritatea competentă a statului membru gazdă pot informa autoritatea competentă din statul membru de origine în legătură cu necesitatea unor informaţii noi.

"

6.  La articolul 18 se adaugă ▌următoarele alineate:"

(3)  Autoritatea competentă din statul membru de origine trimite AEVMP o notificare privind certificatul de aprobare a prospectului în momentul notificării autorităţii competente din statul membru gazdă.

AEVMP şi autoritatea competentă din statul membru gazdă publică pe paginile lor web lista certificatelor de aprobare a prospectelor (inclusiv, dacă este cazul, suplimentele acestora) care sunt notificate în conformitate cu prezentul articol, introducând, dacă este cazul, o legătură hipertext către aceste elemente publicate pe pagina web a autorităţii competente din statul membru de origine, pe pagina web a emitentului sau pe cea a pieţei reglementate. Lista publicată se actualizează şi fiecare element rămâne pe paginile web pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.

(4)  În vederea garantării aplicării uniforme a prezentei directive şi pentru a ţine seama de evoluţiile tehnice de pe pieţele financiare, AEVMP poate întocmi proiecte de standarde tehnice de implementare pentru elaborarea de formulare, modele şi proceduri standard pentru notificarea certificatului de aprobare, a copiei prospectului, a traducerii rezumatului şi a oricărui supliment la prospect.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

7.  ▌Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a) se introduc următoarele alineate:

(1a)  Autorităţile competente cooperează cu AEVMP în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

(1b)  Autorităţile competente furnizează fără întârziere AEVMP toate informaţiile necesare pentru ca aceasta să îşi îndeplinească sarcinile care îi revin în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

   ( b) la alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"
Statele membre informează Comisia, AEVMP şi autorităţile competente ale celorlalte state membre în legătură cu orice acord încheiat în privinţa delegării de sarcini, inclusiv în legătură cu condiţiile exacte care reglementează această delegare."

(c)  la alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:"

Autoritatea poate participa la inspecţii la faţa locului, menţionate la litera (d), organizate în comun de către două sau mai multe autorităţi competente.

"

8.  Articolul 22 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:"

(3)  Alineatul (1) nu împiedică autorităţile competente să facă schimb de informaţii confidenţiale sau să transmită informaţii confidenţiale AEVMP sau Comitetului european pentru riscuri sistemice, sub rezerva restricţiilor privind informaţiile referitoare la întreprinderi concrete şi a efectelor asupra ţărilor terţe, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEVMP] şi, respectiv, Regulamentul (UE) nr. …/2010 [CERS]. Schimbul de informaţii dintre autorităţile competente şi AEVMP sau Comitetul european pentru riscuri sistemice este acoperit de obligaţia de păstrare a secretului profesional la care sunt supuşi angajaţii sau foştii angajaţi ai autorităţilor competente care primesc informaţiile.

"

(b)  se adaugă următorul alineat ▌:"

(4)  Pentru a asigura o armonizare consecventă a prezentului articol şi a ţine seama de evoluţia pieţelor financiare AEVMP elaborează proiecte de standarde de reglementare pentru a preciza informaţiile cerute la alienatul (2).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ESMA].

8a.  Articolul 23 se înlocuieşte cu următorul text:

Articolul 23

Măsuri preventive

(1)  În cazul în care autoritatea competentă a statului membru gazdă constată că s-au comis nereguli de către emitent sau de către instituţiile financiare însărcinate cu oferta publică sau că a existat emitentul şi-a încălcat obligaţiile care îi reveneau ca urmare a acceptării valorilor mobiliare la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată, aceasta informează autoritatea competentă a statului membru de origine şi AEVMP cu privire la aceste constatări.

(2)  În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de către autoritatea competentă a statului membru de origine sau dacă aceste măsuri se dovedesc inadecvate, emitentul sau instituţia financiară însărcinată cu oferta publică continuă să încalce dispoziţiile legale sau administrative relevante, autoritatea competentă a statului membru gazdă ia toate măsurile care se impun pentru protecţia investitorilor, după ce a informat autoritatea competentă a statului membru de origine şi AEVMP şi informează cu prima ocazie Comisia şi AEVMP.

"

Articolul 6

Modificări aduse Directivei 2004/39/CE

Directiva 2004/39/CE se modifică după cum urmează:

-1.  La articolul 2, alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:"

(3)  Pentru a ţine seama de evoluţia pieţelor financiare şi a asigura aplicarea uniformă a prezentei directive, Comisia defineşte, prin acte delegate şi în conformitate cu articolele 64, 64a şi 64b, în ceea ce priveşte exceptările prevăzute la literele (c), (i) şi (k), criteriile care stabilesc dacă o activitate trebuie considerată ca auxiliară în raport cu activitatea principală la nivelul grupului şi dacă o activitate este exercitată ocazional.

"

-1a.  Articolul 4 alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  Pentru a ţine seama de evoluţia tehnică a pieţei financiare şi pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentei directive, Comisia precizează, prin intermediul actelor delegate şi în conformitate cu articolele 64, 64a şi 64b, definiţiile menţionate la alineatul (1) din prezentul articol.

"

1.  La articolul 5, alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:"

(3)  Statele membre ▌înregistrează ▌toate societăţile de investiţii Registrul este accesibil publicului şi conţine informaţii privind serviciile sau activităţile pentru care societatea de investiţii este autorizată. Acest registru se actualizează în mod regulat. Fiecare autorizaţie se notifică Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe (AEVMP).

AEVMP întocmeşte o listă a tuturor societăţilor de investiţii din Uniune. Lista conţine informaţii privind serviciile şi activităţile pentru care întreprinderea de investiţii este autorizată şi este actualizat în mod regulat. AEVMP publică lista respectivă şi asigură actualizarea acesteia pe site-ul său internet.

În cazul în care o autoritate competentă retrage o autorizaţie în conformitate cu articolul 8 literele (b)-(d), retragerea autorizaţiei se publică în registru timp de cinci ani.

"

2.  La articolul 7 se adaugă următorul alineat ▌:"

(4)  În vederea asigurării armonizării consecvente a prezentului articol şi a articolului 9 alineatul (2), articolului 10 alineatul (1) şi a articolului 12, AEVMP elaborează proiectele de standarde de reglementare pentru:

   (a) a preciza informaţiile ce urmează a fi furnizate autorităţilor competente, în temeiul articolului 7 alineatul (2), inclusiv programul operaţiunilor;
   (b) a preciza cerinţele aplicabile gestionării societăţilor de investiţii în temeiul articolului 9 alienatul (4) şi informaţiile pentru notificarea prevăzută la articolul 9 alineatul (2);
   (c) a preciza cerinţele aplicabile acţionarilor şi membrilor care deţin participaţii calificate, precum şi obstacolele care ar putea împiedica exercitarea efectivă a funcţiilor de supraveghere ale autorităţii competente, conform dispoziţiilor articolului 10 alineatele (1) şi (2).

Autoritatea înaintează Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare menţionate la literele (a) şi, (b) până la data de 1 ianuarie 2014.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la literele (a), (b) şi (c), în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a articolului 7 alineatul (2) şi a articolului 9 alineatul (2), AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a stabili formularele, modelele şi procedurile standard pentru notificarea sau furnizarea de informaţii prevăzută în articolele respective;

Autoritatea înaintează Comisiei proiectele de standarde tehnice de implementare menţionate la patrulea paragraf până la data de 1 ianuarie 2014.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la al patrulea paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

2a.  La articolul 8 se adaugă următorul alineat:"

Orice retragere a unei autorizaţii se notifică AEVMP.

"

3.  La articolul 10a ▌se adaugă următorul alineat ▌:"

(8)  În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, AEVMP elaborează proiecte de standarde de reglementare, pentru a stabili o listă exhaustivă a informaţiilor, menţionată la alineatul (4), care urmează să fie inclusă de potenţialii achizitori în notificarea lor, fără a aduce atingere articolului 10a alineatul (2).

Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice de implementare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a articolelor 10 şi 10b, AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de implementare, în scopul stabilirii unor formulare, modele comune şi proceduri, pentru procesele de consultare între autorităţile competente relevante, aşa cum se menţionează la articolul 10 alienatul (4).

Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

3a.  La articolul 10b alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

Pentru a ţine seama de evoluţiile pieţelor financiare şi pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentei directive, Comisia adoptă, prin acte delegate şi în conformitate cu articolele 64, 64a şi 64b, măsuri de adaptare a criteriilor stabilite la primul paragraf din prezentul alineat.

"

3b.  La articolul 13, alineatul (10) se înlocuieşte cu următorul text:"

Pentru a ţine seama de evoluţia pieţelor financiare şi pentru a asigura aplicarea uniformă a alineatelor (2)-(9), Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 64, 64a şi 64b, măsuri de punere în aplicare care precizează cerinţele organizatorice concrete ce trebuie impuse societăţilor de investiţii care furnizează diferite servicii de investiţii şi servicii auxiliare şi/sau exercită diferite activităţi de investiţii sau oferă o combinaţie a acestor activităţi.

"

3c.  Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"

(1)  Statele membre informează Comisia şi AEVMP despre dificultăţile de ordin general cu care se confruntă întreprinderile lor de investiţii în a se stabili sau în a furniza servicii de investiţii şi a exercita activităţi de investiţii într-o ţară terţă.

"

(b) alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  În cazul în care Comisia constată, pe baza informaţiilor care îi sunt comunicate în conformitate cu alineatul (1), că o ţară terţă nu acordă întreprinderilor de investiţii din Uniune un acces efectiv la piaţă comparabil cu cel oferit de Uniune întreprinderilor de investiţii din ţara terţă respectivă, Comisia, ţinând seama de orientările elaborate de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe, prezintă Consiliului propuneri pentru a-i fi încredinţat un mandat de negociere adecvat în vederea obţinerii unor posibilităţi de concurenţă comparabile pentru întreprinderile de investiţii din Uniune. Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată.

Parlamentul European ar trebui informat imediat şi pe deplin la toate stadiile procedurii, în conformitate cu articolul 217 din TFUE.

Autoritatea sprijină Comisia în sensul prezentului articol.

"

3d.  La articolul 16 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:"

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe poate elabora orientări referitoare la metodele de supraveghere menţionate în prezentul articol.

"

3e.  La articolul 18 alineatul (3), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(3)  Pentru a ţine seama de evoluţia pieţelor financiare şi pentru a asigura armonizarea consecventă şi aplicarea uniformă a alineatelor (1) şi (2), Comisia adoptă, prin acte delegate şi în conformitate cu articolele 64, 64a şi 64b, măsuri în vederea:

"

3f.  La articolul 19 alineatul (6), prima liniuţă se înlocuieşte cu următorul text:"

   serviciile de investiţii menţionate anterior se referă la acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau pe o piaţă echivalentă a unei ţări terţe, instrumente ale pieţei monetare, obligaţiuni şi alte titluri de creanţă (cu excepţia obligaţiunilor şi a altor titluri de creanţă care presupun un instrument derivat), OPCVM şi alte instrumente financiare care nu sunt complexe. O piaţă a unei ţări terţe este considerată ca fiind echivalentă cu o piaţă reglementată în cazul în care respectă cerinţe echivalente cu cele prevăzute la titlul III. Comisia şi AEVMP publică o listă a acestor pieţe considerate ca fiind echivalente. Această listă este actualizată periodic. AEVMP asistă Comisia în evaluarea pieţelor ţărilor terţe;
"

3g.  La articolul 19 alineatul (10), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(10)  Pentru a asigura protecţia necesară a investitorilor şi aplicarea uniformă a alineatelor (1)-(8), Comisia, prin intermediul actelor delegate şi în conformitate cu articolele 64, 64a şi 64b, adoptă măsuri care să asigure că societăţile de investiţii respectă principiile prevăzute la alineatele menţionate anterior cu ocazia furnizării de servicii de investiţii sau de servicii auxiliare clienţilor lor. Aceste măsuri iau în considerare:

"

3h.  La articolul 21 alineatul (6), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(6)  Pentru a asigura necesitatea protecţiei investitorilor, funcţionarea echitabilă şi ordonată a pieţelor şi aplicarea uniformă a alineatelor (1), (3) şi (4), Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate şi în conformitate cu articolele 64, 64a şi 64b, măsuri privind:

"

3i.  La articolul 22 alineatul (3), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(3)  Pentru a se asigura că măsurile vizând garantarea protecţiei investitorilor şi funcţionarea echitabilă şi ordonată a pieţelor financiare ţin seama de evoluţia acestora pe plan tehnic şi pentru a asigura armonizarea consecventă a alineatelor (1) şi (2), Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate şi în conformitate cu articolele 64, 64a şi 64b, măsuri care precizează:

"

3j.  La articolul 23 alineatul (3), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(3)  Statele membre care hotărăsc să permită societăţilor de investiţii să apeleze la agenţi afiliaţi înfiinţează un registru public. Agenţii afiliaţi sunt înregistraţi în registru public din statul membru în care aceştia sunt stabiliţi. AEVMP publică pe site-ul său internet trimiterile/ legăturile hipertext către toate registrele publice înfiinţate în temeiul acestui articol de către statele membre care hotărăsc să permită societăţilor de investiţii să apeleze la agenţi afiliaţi.

"

3k.  La articolul 24 alineatul (5), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(5)  Pentru a asigura armonizarea consecventă şi aplicarea uniformă a alineatelor (2), (3) şi (4), ţinând seama de evoluţia practicilor de piaţă, şi pentru a favoriza funcţionarea eficientă a pieţei unice, Comisia defineşte, prin intermediul actelor delegate şi în conformitate cu articolele 64, 64a şi 64b:

"

3l.  Articolul 25 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"

(1)  Fără a aduce atingere repartizării responsabilităţilor aferente punerii în aplicare a dispoziţiilor Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind delictele de iniţiat şi manipulările de piaţă (abuzuri de piaţă), statele membre coordonează AEVMP, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. .../2010, [AEVMP] se asigură că sunt luate măsuri adecvate pentru ca autorităţile competente să poată controla activitatea întreprinderilor de investiţii pentru a se asigura că acestea o exercită într-un mod cinstit, echitabil şi profesionist, care să favorizeze integritatea pieţei.

"

(b) alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  Statele membre solicită societăţilor de investiţii să menţină la dispoziţia autorităţii competente, pe o perioadă de minimum 5 ani, datele pertinente referitoare la toate tranzacţiile cu instrumente financiare pe care le-au încheiat, fie în cont propriu, fie în numele clientului. În cazul tranzacţiilor încheiate în numele unui client, aceste înregistrări conţin toate informaţiile privind identitatea acestui client, precum şi informaţiile necesare în temeiul Directivei 91/308/CEE a Consiliului din 10 iunie 1991 privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor.

AEVMP poate solicita acces la informaţiile respective, în conformitate cu procedura şi cu condiţiile prevăzute la articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. .../20101.₫;

"

(c) alineatul (7) se înlocuieşte cu următorul text:"

(7)  Pentru a se asigura că măsurile vizând menţinerea integrităţii sunt modificate astfel încât să ţină seama de evoluţia pieţelor financiare pe plan tehnic şi pentru a asigura armonizarea consecventă şi aplicarea uniformă a alineatelor (1)-(5), Comisia defineşte, prin intermediul actelor delegate şi în conformitate cu articolele 64, 64a şi 64b, metodele şi normele care trebuie aplicate pentru declararea tranzacţiilor financiare, forma şi conţinutul acestor declaraţii, precum şi criteriile care permit definirea unei pieţe relevante în conformitate cu alineatul (3).

"

3m.  Articolul 27 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  Pentru fiecare acţiune, autoritatea competentă a pieţei celei mai relevante în ceea ce priveşte lichiditatea, menţionată la articolul 25, stabileşte, cel puţin anual, pe baza mediei aritmetice a valorii ordinelor executate pe piaţa acestei acţiuni, categoria de acţiuni căreia îi aparţine. Această informaţie este pusă la dispoziţia tuturor participanţilor de pe piaţă şi este transmisă Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe. Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe publică aceste informaţii pe site-ul său web.

"

(b)  la alineatul (7) primul paragraf, partea introductivă se înlocuieşte cu următorul text:"

(7)  Pentru a asigura aplicarea uniformă a alineatelor (1)-(6), astfel încât să permită evaluarea eficientă a acţiunilor şi optimizarea posibilităţii pe care o au societăţile de investiţii de a obţine cea mai bună tranzacţie pentru clienţii lor, Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate şi în conformitate cu articolele 64, 64a şi 64b, măsuri care:

"

3n.  La articolul 28 alineatul (3), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(3)  Pentru a asigura funcţionarea transparentă şi ordonată a pieţelor şi aplicarea uniformă a alineatului (1), Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate şi în conformitate cu articolele 64, 64a şi 64b, măsuri care:

"

3o.  La articolul 29 alineatul (3), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(3)  Pentru a asigura aplicarea uniformă a alineatelor (1) şi (2) Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate şi în conformitate cu articolele 64, 64a şi 64b, măsuri privind:

"

3p.  La articolul 30 alineatul (3), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(3)  Pentru a asigura funcţionarea eficientă şi ordonată a pieţelor financiare şi aplicarea uniformă a alineatelor (1) şi (2), Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate şi în conformitate cu articolele 64, 64a şi 64b, măsuri privind:

"

4.  ▌Articolul 31 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

În cazul în care întreprinderea de investiţii intenţionează să apeleze la agenţi afiliaţi, autoritatea competentă a statului membru de origine al acesteia comunică, la cererea autorităţii competente a statului membru gazdă şi într-un termen rezonabil, identitatea agenţilor afiliaţi la care societatea de investiţii intenţionează să apeleze în acest stat membru. Satul membru gazdă poate face publică această informaţie. Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe poate solicita acces la informaţiile respective, în conformitate cu procedura şi cu condiţiile prevăzute la articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

(  b) se adaugă alineatul (7) după cum urmează:"

(7)  În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde de reglementare pentru a preciza informaţiile de notificat în conformitate cu alineatele (2), (4) şi ▌(6)▌.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010. [AEVMP].

În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentului articol EVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a elabora formulare standard, modele şi proceduri pentru transmiterea informaţiilor, în conformitate cu la alineatele (3), (4) şi (6).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la paragraful al treilea, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

5.  La articolul 32 se adaugă următorul alineat ▌:"

(10)  În vederea asigurării unei armonizări consecvente a ▌ prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde de reglementare pentru a preciza informaţiile de notificat în conformitate cu alineatele (2), (4) şi (9).

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentului articol EVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a elabora formulare standard, modele şi proceduri pentru transmiterea informaţiilor, în conformitate cu la alineatele (3) şi (9).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la paragraful al treilea, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.₫

"

5a.  La articolul 36 se adaugă următorul alineat:"

₫(5a)  AEVMP este notificată cu privire la orice retragere a unei autorizaţi.

"

5b.  La articolul 39 se adaugă următorul alineat:"

(1a)  Pentru a ţine seama de evoluţia pieţelor financiare şi a asigura armonizarea consecventă şi aplicarea uniformă a prezentului articol, AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a stabili condiţiile de aplicare a literei (d). Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la paragraful al treilea, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

5c.  La articolul 40 alineatul (6), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(6)  Pentru a asigura armonizarea consecventă şi aplicarea uniformă a alineatelor (1)-(5), Comisia precizează, prin intermediul actelor delegate şi în conformitate cu articolele 64, 64a şi 64b:

"

5d.  La articolul 41, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  Autoritatea competentă care solicită suspendarea sau retragerea unui instrument financiar de la tranzacţionare pe una sau mai multe pieţe reglementate comunică de îndată decizia sa publicului, Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe şi autorităţilor competente ale celorlalte state membre. Cu excepţia situaţiilor în care interesele investitorilor sau funcţionarea ordonată a pieţei interne ar putea fi afectate în mod semnificativ, autorităţile competente ale celorlalte state membre solicită suspendarea sau retragerea instrumentului financiar respectiv de la tranzacţionare pe pieţele reglementate şi MTF care funcţionează sub supravegherea lor.

"

5e.  Articolul 42 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (6), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

Piaţa reglementată comunică autorităţii competente a statului său membru de origine şi Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe numele statului membru în care intenţionează să adopte astfel de dispoziţii. În termen de o lună, autoritatea competentă a statului membru de origine comunică, în termen de o lună, această informaţie statului membru în care piaţa reglementată intenţionează să adopte astfel de dispoziţii.' AEVMP poate solicita acces la informaţiile respective, în conformitate cu procedura şi cu condiţiile prevăzute la articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. .../20101.

"

(b) se adaugă următorul alineat:"

(7a)  Pentru a ţine seama de evoluţia pieţelor financiare şi a asigura armonizarea consecventă şi aplicarea uniformă a prezentului articol, AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condiţiile de aplicare a alineatului (1). Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice de implementare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la paragraful al treilea, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

5f.  La articolul 44 alineatul (3), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(3)  Pentru a se ţine seama de evoluţia pieţei financiare şi pentru a asigura armonizarea consecventă şi aplicarea uniformă a alineatelor (1) şi (2), Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate şi în conformitate cu articolele 64, 64a şi 64b, măsuri în vederea:

"

5g.  La articolul 45 alineatul (3), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(3)  Pentru a asigura funcţionarea eficientă şi ordonată a pieţelor financiare, pentru a ţine seama de evoluţiile tehnice de pe pieţele financiare, şi pentru a sigura armonizarea consecventă şi aplicarea uniformă a alineatelor (1) şi (2), Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate şi în conformitate cu articolele 64, 64a şi 64b, măsuri privind:

"

6.  Articolul 47 se înlocuieşte cu următorul text:"

Articolul 47

Lista pieţelor reglementate

Fiecare stat membru întocmeşte o listă cu pieţele reglementate pentru care este stat membru de origine şi comunică această listă celorlalte state membre şi AEVMP. Fiecare modificare a acestei liste presupune o comunicare similară. AEVMP publică o listă a tuturor pieţelor reglementate pe site-ul său internet şi asigură actualizarea acesteia ▌.

"

7.  Articolul 48 se modifică după cum urmează:

   (a) alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"
(1)  Fiecare stat membru desemnează autorităţile competente care trebuie să îndeplinească fiecare dintre atribuţiile prevăzute de prezenta directivă. Statele membre comunică identitatea autorităţilor competente responsabile cu îndeplinirea atribuţiilor respective Comisiei, AEVMP şi autorităţilor competente ale celorlalte state membre şi le informează, de asemenea, în legătură cu orice repartizare a atribuţiilor menţionate anterior."
   (b) la alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"
Statele membre informează Comisia, AEVMP şi autorităţile competente ale celorlalte state membre în legătură cu orice acord încheiat în privinţa delegării de sarcini, inclusiv în legătură cu condiţiile exacte care reglementează această delegare."
   (c) alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:"
(3)  AEVMP publică o listă a autorităţilor competente menţionate la alineatele (1) şi (2) pe site-ul său internet şi asigură actualizarea acesteia. ▌"

7a.  La articolul 51 se introduc următoarele paragrafe:"

Statele membre furnizează anual Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe informaţii cumulate cu privire la toate măsurile administrative şi sancţiunile aplicate în conformitate cu alineatele (1) şi (2).

Autoritatea competentă raportează AEVMP şi toate sancţiunile care sunt făcute publice în conformitate cu paragraful anterior. Dacă sancţiunea publicată are în vedere o firmă de investiţii autorizată în conformitate cu prezenta directivă, AEVMP adaugă o referinţă la sancţiunea publicată în registrul cu firmele de investiţii, înfiinţat în baza articolului 5 alineatul (3) din prezenta directivă .

"

8.  La articolul 53 se adaugă următorul alineat ▌:"

(3)  Autoritatea competentă informează AEVMP în legătură cu procedurile de reclamaţii şi recurs menţionate la alineatul (1), care există în cadrul jurisdicţiei sale.

AEVMP publică o listă a tuturor mecanismelor extrajudiciare pe site-ul său internet şi asigură actualizarea acesteia ▌.

"

8a.  Titlul capitolului II se înlocuieşte cu următorul text:"

Cooperarea dintre autorităţile competente din diferitele state membre şi Autoritatea pentru valori mobiliare şi pieţe

"

8b.  La articolul 56 alineatul (1), paragraful al treilea se înlocuieşte cu următorul text:"

Pentru a facilita şi a accelera cooperarea şi, în special, schimbul de informaţii, statele membre desemnează o autoritate competentă unică, pentru a servi ca punct de contact în sensul prezentei directive. Statele membre comunică Comisiei, AEVMP şi celorlalte state membre numele autorităţilor însărcinate să primească cererile de schimb de informaţii sau de cooperare în temeiul prezentului alineat. AEVMP publică o listă a acestor autorităţi pe site-ul său internet şi asigură actualizarea acesteia.

"

8c.  La articolul 56, alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:"

În cazul în care autoritatea competentă are motive întemeiate să bănuiască faptul că anumite acte care încalcă dispoziţiile prezentei directive sunt comise sau au fost comise pe teritoriul unui alt stat membru de către entităţi care nu sunt supuse supravegherii sale, ea informează autoritatea competentă a celuilalt stat membru şi Autoritatea pentru valori mobiliare şi pieţe în legătură cu aceasta într-un mod cât mai detaliat posibil. Autoritatea competentă informată adoptă măsurile necesare. Ea comunică rezultatele intervenţiei sale autorităţii competente care a informat-o şi Autorităţii pentru valori mobiliare şi pieţe şi, în măsura posibilului, le comunică elementele importante apărute între timp. Prezentul alineat nu aduce atingere competenţelor autorităţii competente care a transmis aceste informaţii.

"

8d.  La articolul 56, alineatul (5) se înlocuieşte cu următorul text:"

(5)  Pentru a garanta o aplicare uniformă a alineatelor (1) şi (2), Comisia defineşte, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolele 64, 64a şi 64b, modalităţile de cooperare a autorităţilor competente şi stabileşte criteriile în funcţie de care funcţionarea unei pieţe reglementate într-un stat membru gazdă ar putea fi considerată ca având o importanţă considerabilă pentru funcţionarea pieţelor valorilor mobiliare şi pentru protecţia investitorilor în statul membru gazdă respectiv.

"

9.  La articolul 56 se adaugă următorul alineat (6):"

(6)  În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentului articol EVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a elabora formulare standard, modele şi proceduri pentru modalităţile de cooperare menţionate la alineatul (2).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

10.  Articolul 57 se modifică după cum urmează:

(a)  textul existent se renumerotează cu alineatul (1).

   (aa) se adaugă următorul alineat:"
(1a)  În scopul convergenţei practicilor de supraveghere, Autoritatea are posibilitatea de a participa la activităţile colegiilor de supraveghetori, inclusiv la examinări la faţa locului, efectuate în comun de două sau mai multe autorităţi competente, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP] al Parlamentului European şi al Consiliului."
   (b) se adaugă alineatul (2) după cum urmează:"
(2)  În vederea asigurării unei armonizări consecvente a alineatului (1), AEVMP poate elabora proiecte de standarde de reglementare, pentru a preciza informaţiile care trebuie furnizate autorităţilor competente atunci când cooperează în cadrul activităţilor de supraveghere, de verificare la faţa locului şi al investigaţiilor
Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.[AEVMP].
În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a alineatului (1), EVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a stabili formulare standard, modele şi proceduri destinate autorităţilor competente pentru cooperarea dintre autorităţile competente în cadrul activităţilor de supraveghere, de verificare la faţa locului şi de investigaţii.
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la paragraful al treilea, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010."

11.  Articolul 58 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:"

(4)  În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a alineatelor (1) şi (2), EVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare în vederea stabilirii de formulare standard, modele şi proceduri pentru schimbul de informaţii.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

   (b) alineatul (5) se înlocuieşte cu următorul text:"
(5)  Dispoziţiile articolelor 54, 58 şi 63 nu împiedică autoritatea competentă să transmită AEVMP, Comitetului european pentru riscuri sistemice înfiinţat prin Regulamentul(UE) nr. …/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului*, băncilor centrale, Sistemului European al Băncilor Centrale şi Băncii Centrale Europene care acţionează în calitate de autorităţi monetare şi, după caz, altor autorităţi publice însărcinate cu supervizarea sistemelor de plăţi şi de decontare informaţii confidenţiale destinate îndeplinirii atribuţiilor acestora; de asemenea, nu li se interzice acestor autorităţi sau organisme să comunice autorităţilor competente orice informaţie de care acestea ar putea avea nevoie în scopul exercitării funcţiilor prevăzute în prezenta directivă."

11a.  La articolul 59, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  În caz de refuz întemeiat pe aceste motive, autoritatea competentă căreia i-a fost adresată invitaţia de cooperare informează autoritatea competentă care a adresat invitaţia şi AEVMP într-un mod cât mai detaliat.

"

12.  La articolul 60 se adaugă următorul alineat ▌:"

(4)  În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a alineatelor (1) şi (2) AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare în vederea elaborării de formulare standard, modele şi proceduri pentru consultarea altor autorităţi competente înainte de acordarea unei autorizaţii.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu ▌articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

13.  Articolul 62 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1) paragraful al doilea, a treia teză se înlocuieşte cu următorul text:"

Comisia şi AEVMP sunt informate fără întârziere cu privire la aceste măsuri.

"

   (b) La alineatul (2) paragraful al treilea, a doua teză se înlocuieşte cu următorul text:"
Comisia şi AEVMP sunt informate fără întârziere cu privire la aceste măsuri."
   (c) La alineatul (3) paragraful al doilea, a doua teză se înlocuieşte cu următorul text:"
Comisia şi AEVMP sunt informate fără întârziere cu privire la aceste măsuri."

13a.  Se introduce următorul articol:"

Articolul 62a

(1)  Autorităţile competente cooperează cu AEVMP în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

(2)  Autorităţile competente furnizează imediat AEVMP toate informaţiile necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile în temeiul prezentei directive şi al Regulamentului (UE) nr. .../2010 [AEVMP], în conformitate cu articolul 20 din regulamentul respectiv.

"

14.  La articolul 63, alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"

(1)  Statele membre şi, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul(UE) nr. …/2010 [AEVMP], AEVMP pot încheia acorduri de cooperare care prevăd schimbul de informaţii cu autorităţile competente din ţări terţe, cu condiţia ca informaţiile comunicate să beneficieze de garanţii ale secretului profesional cel puţin echivalente cu cele solicitate în temeiul articolului 54. Acest schimb de informaţii trebuie să fie destinat îndeplinirii sarcinilor autorităţilor competente respective.

Statele membre şi AEVMP pot transfera date cu caracter personal unei ţări terţe în conformitate cu capitolul IV din Directiva 95/46/CE.

De asemenea, statele membre şi AEVMP pot încheia acorduri de cooperare care prevăd schimbul de informaţii cu autorităţi, organisme şi persoane fizice sau juridice din ţări terţe, însărcinate cu una sau mai multe din atribuţiile următoare:

   (a) supravegherea instituţiilor de credit, a altor instituţii financiare şi a întreprinderilor de asigurări şi cu supravegherea pieţelor financiare;
   (b) procedurile de lichidare sau de faliment al întreprinderilor de investiţii şi cu orice alte proceduri similare;
   (c) efectuarea auditului legal al întreprinderilor de investiţii şi al altor instituţii financiare, al instituţiilor de credit şi al întreprinderilor de asigurări, în cadrul exercitării funcţiilor lor de supraveghere sau al exercitării funcţiilor lor în cazul gestionarilor sistemelor de compensare;
   (d) supravegherea organismelor care intervin în procedurile de lichidare sau de faliment ale întreprinderilor de investiţii sau în orice alte proceduri similare;
   (e) supravegherea persoanelor însărcinate cu auditul legal al conturilor întreprinderilor de asigurări, al instituţiilor de credit, al întreprinderilor de investiţii şi al altor instituţii financiare.

Acordurile de cooperare menţionate la al treilea paragraf pot ▌fi încheiate numai dacă informaţiile comunicate beneficiază de garanţii ale secretului profesional cel puţin echivalente cu cele solicitate în temeiul articolului 54. Acest schimb de informaţii este destinat îndeplinirii sarcinilor autorităţilor, organismelor sau persoanelor fizice sau juridice respective.

"

14a.  Articolul 64 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  Competenţa de a adopta acte delegate menţionată la articolul 2, articolul 4, articolul 10b alineatul (1), articolul 13 alineatul (10), articolele 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 şi la articolul 56 alineatul (2) este conferită Comisiei pentru o perioadă de patru ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.' Comisia elaborează un raport cu privire la competenţele delegate cu cel puţin şase luni înaintea încheierii perioadei de patru ani. Delegarea competenţelor se extinde automat pentru perioade de o durată identică, cu excepţia cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă în conformitate cu articolul 64c.

"

   (b) se introduc următoarele alineate:"
(-2a)  Imediat după ce adoptă un act delegat, Comisia înştiinţează simultan Parlamentul European şi Consiliul cu privire la acesta.
(-2b)  Competenţa de a adopta acte delegate se acordă Comisiei sub rezerva condiţiilor stabilite la articolele 64a şi 64b."
   (c) alineatul (2a) se înlocuieşte cu următorul text:"
(2a)  ₫Niciunul dintre actele delegate adoptate nu poate modifica dispoziţiile esenţiale ale prezentei directive.»"
   (d) alineatul (4) se elimină.

14b.  Se introduc următoarele articole:"

'Articolul 64a

Revocarea delegării

(1)  Delegarea competenţelor menţionată la articolele 2 şi 4, articolul 10b alineatul (1), articolul 13 alineatul (10), articolele 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 şi articolul 56 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu.

(2)  Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a decide dacă să fie revocate anumite competenţe delegate întreprinde măsuri pentru a informa cealaltă instituţie şi Comisia, într-un interval de timp rezonabil înaintea luării deciziei finale, menţionând competenţele delegate care ar putea face obiectul revocării.

(3)  Decizia de revocare pune capăt delegării competenţelor specificate în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară specificată în cuprinsul acesteia. Decizia nu aduce atingere valabilităţii actelor delegate care sunt deja în vigoare. Ea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 64b

Obiecţiuni la actele delegate

(1)  Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecţiuni cu privire la un act delegat timp de trei luni de la data înştiinţării. La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă este prelungită cu trei luni.

(2)  În cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu formulează, până la expirarea acestui termen, obiecţiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi intră în vigoare la data menţionată în cuprinsul său.

Actele delegate pot fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi intră în vigoare înaintea expirării perioadei respective în cazul în care atât Parlamentul European, cât şi Consiliul informează Comisia cu privire la intenţia lor de a nu formula obiecţiuni.

(3)  În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecțiuni la un act delegat, acesta nu intră în vigoare. În conformitate cu articolul 296 TFUE, instituţia care formulează obiecţiuni prezintă motivele obiecţiunilor la actul delegat.

"

Articolul 7

Modificări aduse Directivei 2004/109/CE

Directiva 2004/109/CE se modifică după cum urmează:

-1.  Articolul 2 alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)  primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(3)  Pentru a se ţine seama de evoluţia tehnică a pieţelor financiare, a se asigura armonizarea consecventă şi pentru a se preciza cerinţele stabilite la alineatul (1), Comisia adoptă, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatele (2) şi (2a), acte delegate şi măsuri de punere în aplicare privind definiţiile de la alineatul (1).

"

(b) alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:"

Măsurile menţionate la al doilea paragraf literele (a) şi (b) se stabilesc prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolele 27, 27a şi 27b.

"

-1a.  Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)  la articolul 2, se introduce următoarea literă:"

   (aa) o anexă care include o prezentare defalcată pe ţări a conturilor anuale;
"

(b) alineatul (6) se înlocuieşte cu următorul text:"

(6)  Pentru a se ţine seama de evoluţia tehnică a pieţelor financiare, a se asigura armonizarea consecventă şi a se preciza cerinţele stabilite la alineatul (1), Comisia adoptă măsuri corespunzătoare, în conformitate cu articolele 27, 27a şi 27b, prin intermediul actelor delegate . Comisia precizează, în special, modalităţile tehnice care trebuie aplicate astfel încât raportul financiar anual publicat, inclusiv raportul de audit, să rămână la dispoziţia publicului. După caz, Comisia poate adapta, de asemenea, perioada de cinci ani prevăzută la alineatul (1).

"

-1b.  Articolul 5 alineatul (6) se modifică după cum urmează:

(a)  primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(6)  Pentru a ţine seama de evoluţia tehnică a pieţelor financiare, a asigura armonizarea consecventă, a stabili condiţiile şi a asigura aplicarea uniformă a alineatelor (1) şi (5) din prezentul articol, Comisia adoptă măsuri în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 27 alineatele (2) şi (2a).

"

(b) alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:"

Măsurile menţionate la litera (a) se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 27 alineatul (2). Măsurile menţionate la literele (b) şi (c) se adoptă prin acte delegate în conformitate cu articolele 27, 27a şi 27b.

"

(c) paragraful al patrulea se înlocuieşte cu următorul text:"

După caz, Comisia poate, de asemenea, să adapteze perioada de cinci ani, prevăzută la alineatul (1) printr-un act delegat în conformitate cu articolele 27, 27a şi 27b.

"

-1c.  Articolul 9 alineatul (7) se modifică după cum urmează:

(a)  primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(7)  Pentru a se ţine seama de evoluţia tehnică a pieţelor financiare, a se asigura armonizarea consecventă şi a se preciza cerinţele stabilite la alineatele (2) (4) şi (5), Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 27, 27a şi 27b, măsuri corespunzătoare.

"

(b)  al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

Comisia precizează durata maximă a ₫ciclului de reglare pe termen scurt» prevăzut la prezentul articol alineatul (4) şi mecanismele adecvate de control efectuat de către autoritatea competentă a statului membru de origine prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 27, 27a şi 27b.

"

1.  Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (8):

(  i) primul paragraf, partea introductivă se înlocuieşte cu următorul text:"

(8)  Pentru a se ţine seama de evoluţia tehnică a pieţelor financiare, a se asigura armonizarea consecventă şi a se preciza cerinţele stabilite la alineatele (1), (2), (4), (5) şi (6) din prezentul articol, Comisia stabileşte, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 27, 27a şi 27b, măsuri pentru:

"

   ( ii) litera (a) se elimină;
   ( ii) al doilea paragraf se elimină;

(b)  se adaugă următorul alineat ▌ :"

(9)  În vederea garantării unor condiţii uniforme de aplicare a ▌ prezentului articol şi pentru a ţine seama de evoluţiile tehnice de pe pieţele financiare, AEVMP poate întocmi proiecte de standarde tehnice de implementare pentru elaborarea ▌ de formulare standard, modele şi proceduri care să fie utilizate la notificarea emitentului cu privire la informaţiile solicitate în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol sau la depunerea informaţiilor în temeiul articolului 19 alineatul (3).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

2.  Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (2) ▌ :

(i)  primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

(2)  Pentru a se ţine seama de evoluţia tehnică a pieţelor financiare, a se asigura armonizarea consecventă şi a se preciza cerinţele stabilite la alineatul (1), Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 27, 27a şi 27b, măsuri corespunzătoare. Aceasta stabileşte în special:

"

   (ii) litera (c) se înlocuieşte cu următorul text:"
   (c) conţinutul notificării care trebuie efectuată;
"
   (Iii) al doilea paragraf se elimină;

(b)  se adaugă următorul alineat:"

(3)  În vederea garantării unor condiţii uniforme de aplicare a alineatului (1) din prezentul articol şi pentru a ţine seama de evoluţiile tehnice de pe pieţele financiare, AEVMP poate întocmi proiecte de standarde tehnice de implementare pentru elaborarea ▌ de formulare standard, modele şi proceduri care să fie utilizate la notificarea emitentului cu privire la informaţiile solicitate în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol sau la depunerea informaţiilor în temeiul articolului 19 alineatul (3).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

2a.  La articolul 14, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

(2)  Pentru a se ţine seama de evoluţia tehnică a pieţelor financiare, a se asigura armonizarea consecventă şi a se preciza cerinţele stabilite la alineatul (1), Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 27, 27a şi 27b, măsuri corespunzătoare.

"

2b.  La articolul 17, alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:"

(4)  Pentru a se ţine seama de evoluţia tehnică a pieţelor financiare şi de progresul din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi în scopul asigurării unei armonizări consecvente şi a al precizării cerinţelor stabilite la alineatele (1), (2) şi (3), Comisia stabileşte, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 27, 27a şi 27b, măsuri corespunzătoare. În special, aceasta precizează tipurile de instituţii financiare pe lângă care un deţinător de acţiuni poate să îşi exercite drepturile financiare prevăzute la alineatul (2) litera (c).

"

2c.  La articolul 18, alineatul (5) se înlocuieşte cu următorul text:"

(5)  Pentru a se ţine seama de evoluţia tehnică a pieţelor financiare şi de progresul din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi în scopul asigurării unei armonizări consecvente şi a al precizării cerinţelor stabilite la alineatele (1)-(4), Comisia stabileşte, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 27, 27a şi 27b, măsuri corespunzătoare. În special, aceasta precizează tipurile de instituţii financiare pe lângă care un deţinător de titluri de creanţă poate să îşi exercite drepturile financiare prevăzute la alineatul (2) litera (c).

"

2d.  La articolul 19, alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:"

(4)  Pentru a asigura o armonizare consecventă şi a preciza cerinţele stabilite la alineatele (1), (2) şi (3), Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 27, 27a şi 27b, măsuri corespunzătoare.

În special, Comisia stabileşte procedura conform căreia emitentul, un deţinător de acţiuni sau alte instrumente financiare sau o persoană menţionată la articolul 10 trebuie să depună informaţii la autoritatea competentă a statului membru de origine în conformitate cu alineatele (1), respectiv (3), în scopul de a:

   (a) permite depunerea, pe cale electronică, în statul membru de origine;
   (b) coordona depunerea raportului financiar anual prevăzut la articolul 4 din prezenta directivă, cu raportul privind informaţiile anuale menţionate la articolul 10 din Directiva 2003/71/CE.

"

2e.  La articolul 21, alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:"

(4)  Pentru a se ţine seama de evoluţia tehnică a pieţelor financiare şi de progresul din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi în scopul precizării cerinţelor stabilite la alineatele (1), (2) şi (3), Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 27, 27a şi 27b, măsuri corespunzătoare.

În special, Comisia stabileşte:

   (a) standarde minime pentru difuzarea informaţiilor reglementate, prevăzută la alineatul (1);
   (b) standarde minime pentru mecanismul de stocare centralizată, prevăzut la alineatul (2).

Comisia poate stabili şi actualiza o listă a mijloacelor media pentru difuzarea informaţiilor la adresa publicului.

"

2f.  La articolul 22 alineatul (1), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(1)  AEVMP elaborează orientări, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP], în vederea facilitării accesului public la informaţiile ce urmează a fi făcute publice în conformitate cu Directiva 2003/6/CE, Directiva 2003/71/CE şi cu prezenta directivă.

"

2g.  Articolul 23 se modifică după cum urmează:

   (a) alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"
(1)  În cazul în care sediul social al emitentului se află într-o ţară terţă, autoritatea competentă a statului membru de origine poate exonera emitentul de obligaţiile prevăzute la articolele 4-7, la articolul 12 alineatul (6) şi la articolele 14, 15 şi 16-18, cu condiţia ca legislaţia ţării terţe în cauză să stabilească obligaţii echivalente sau emitentul să respecte obligaţiile legislative dintr-o ţară terţă pe care autoritatea competentă a statului membru de origine le consideră echivalente.
Autoritatea competentă informează apoi AEVMP cu privire la exonerarea acordată."
   (b) alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:"
(4)  Pentru a asigura armonizarea consecventă şi aplicarea uniformă a alineatului (1), Comisia adoptă, în conformitate cu procedura menţionată şa articolul 27 alineatul (2), măsuri de punere în aplicare:
   (i) prin care stabileşte un mecanism de garantare a echivalenţei informaţiilor impuse de prezenta directivă, inclusiv declaraţiile financiare, impuse de actele cu putere de lege şi actele administrative dintr-o ţară terţă;
   (ii) prin care indică, în conformitate cu actele cu putere de lege şi actele administrative de drept intern sau cu practicile sau procedurile bazate pe standardele stabilite de organismele internaţionale, că ţara terţă în care se află sediul social al emitentului asigură echivalenţa obligaţiilor de informare prevăzute de prezenta directivă.

În contextul menţionat la punctul (ii) de la primul paragraf, Comisia adoptă, de asemenea, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 27, 27a şi 27b, măsuri referitoare la evaluarea standardelor care privesc emitenţii din mai multe ţări.
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 27alineatul (2), deciziile necesare pentru echivalarea standardelor contabile aplicate de emitenţii din ţări terţe, în condiţiile prevăzute la articolul 30 alineatul (3), în termen de cel mult cinci ani de la data prevăzută la articolul 31. În cazul în care Comisia decide că normele contabile dintr-o ţară terţă nu sunt echivalente, aceasta poate autoriza emitenţii în cauză să continue aplicarea acestor standarde într-o perioadă de tranziţie adecvată.
În contextul menţionat la al treilea paragraf, Comisia adoptă, de asemenea, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 27, 27a şi 27b, măsuri care urmăresc stabilirea unor criterii generale de echivalenţă referitoare la standardele contabile care privesc emitenţii din mai multe ţări.
Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe."
   (c) alineatul (5) se înlocuieşte cu următorul text:"
(5)  Pentru de a asigura armonizarea consecventă şi a preciza cerinţele stabilite la alineatul (2), Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolele 27, 27a şi 27b, măsuri care definesc tipul de informaţii revelate, într-o ţară terţă, care prezintă importanţă pentru publicul din Uniune."
   (d) la alineatul (7), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"
Comisia adoptă, de asemenea, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 27, 27a şi 27b, măsuri care urmăresc stabilirea unor criterii generale de echivalenţă în sensul primului paragraf.₫;"
   (e) se adaugă următorul alineat:"
(7a)  AEVMP asistă Comisia la efectuarea sarcinilor prevăzute în prezentul articol, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP]."

2h.  Articolul 24 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(1)  Fiecare stat membru desemnează autoritatea centrală prevăzută la articolul 21 alineatul (1) din Directiva 2003/71/CE ca autoritatea administrativă competentă centrală a cărei sarcină este de a se achita de obligaţiile prevăzute de prezenta directivă şi de a proceda astfel încât dispoziţiile adoptate în conformitate cu prezenta directivă să fie aplicate. Statele membre informează Comisia şi AEVMP în consecinţă.

"

   (b) alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:"
(3)  Statele membre informează Comisia, AEVMP - în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. .../2010 - şi autorităţile competente ale celorlalte state membre cu privire la orice dispoziţie legată de delegarea sarcinilor, inclusiv cu privire la condiţiile precise de reglementare a acestor delegări."

3.  ▌Articolul 25 se modifică după cum urmează:

   (a) se introduc următoarele alineate:"
(2a)  Autorităţile competente cooperează cu AEVMP în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].
(2b)  Autorităţile competente furnizează imediat AEVMP toate informaţiile necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile în temeiul prezentei directive şi al Regulamentului (UE) nr. .../2010 [AEVMP], în conformitate cu articolul 20 din regulamentul respectiv."
   (b) la alineatul (3), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"
Dispoziţiile de la alineatul (1) nu împiedică autorităţile competente să facă schimb de informaţii confidenţiale sau să transmită informaţii AEVMP şi Comitetului european pentru riscuri sistemice (CERS), înfiinţat prin Regulamentul (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European şi al Consiliului."
  

(c) alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:"

(4)  Statele membre şi Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (../..AEVMP), pot încheia acorduri de cooperare privind schimbul de informaţii cu autorităţile sau organismele competente din ţările terţe, abilitate de propria lor legislaţie să ducă la îndeplinire orice sarcină impusă autorităţilor competente de prezenta directivă, în conformitate cu articolul 24. Statele membre notifică AEVMP atunci când încheie acordurile de cooperare. Acest schimb de informaţii se supune unor garanţii de secret profesional cel puţin echivalente cu cele prevăzute la prezentul articol. Acest schimb de informaţii este destinat executării misiunilor de supraveghere ale autorităţilor sau organismelor menţionate anterior. În cazul în care provin din alt stat membru, informaţiile nu pot fi comunicate fără acordul expres al autorităţilor competente care le-au comunicat iniţial şi, după caz, exclusiv în scopul pentru care acestea din urmă şi-au dat acordul.

"

3a.  Articolul 26 se înlocuieşte cu următorul text:"

Articolul 26

Măsuri preventive

(1)  În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru gazdă constată că un emitent sau un deţinător de acţiuni sau alte instrumente financiare sau persoana sau entitatea menţionată la articolul 10 a comis nereguli sau şi-a încălcat obligaţiile, aceasta aduce la cunoştinţă aceste constatări autorităţii competente a statului membru de origine şi AEVMP.

(2)  În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de autoritatea competentă a statului membru de origine sau din cauză că aceste măsuri se dovedesc inadecvate, emitentul sau deţinătorul de valori mobiliare continuă să încalce actele cu putere de lege aplicabile, autoritatea competentă a statului membru gazdă, după ce a informat autoritatea competentă a statului membru de origine, ia toate măsurile necesare pentru protejarea investitorilor, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2), informând cu prima ocazie Comisia şi AEVMP

"

3b.  Titlul capitolului VI se înlocuieşte cu următorul text:"

ACTE DELEGATE ŞI MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE

"

3c.  Articolul 27 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2a) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2a)  Competenţa de a adopta actele delegate menţionate la articolul 2 alineatul (3), articolul 5 alineatul (6), articolul 9 alineatul (7), articolul 12 alineatul (8), articolul 13 alineatul (2), articolul 14 alineatul (2), articolul 17 alineatul (4), articolul 18 alineatul (5), articolul 19 alineatul (4), articolul 21 alineatul (4), articolul 23 alineatul (5) şi articolul 23 alineatul (7) este conferită Comisiei pentru o perioadă de patru ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Comisia elaborează un raport cu privire la competenţele delegate cu cel puţin şase luni înaintea perioadei de patru ani. Delegarea competenţelor se extinde automat pentru perioade de o durată identică, cu excepţia cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă în conformitate cu articolul 27c.

"

(b) se introduc următoarele alineate:"

(2aa)  Imediat după ce adoptă un act delegat, Comisia înştiinţează simultan Parlamentul European şi Consiliul cu privire la acesta.

(2ab)  Competenţa de a adopta acte delegate conferită Comisiei este supusă condiţiilor prevăzute la articolele 27a şi 27b.

"

3d.  Se introduc următoarele articole:"

Articolul 27a

Revocarea delegării

(1)  Delegarea de competenţe menţionată la articolul 2 alineatul (3), articolul 5 alineatul (6), articolul 9 alineatul (7), articolul 12 alineatul (8), articolul 13 alineatul (2), articolul 14 alineatul (2), articolul 17 alineatul (4), articolul 18 alineatul (5), articolul 19 alineatul (4), articolul 21 alineatul (4) şi articolul 23 alineatele (4), (5) şi (7) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu.

(2)  Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a decide dacă să fie revocate anumite competenţe delegate întreprinde măsuri pentru a informa cealaltă instituţie şi Comisia, într-un interval de timp rezonabil înaintea luării deciziei finale, menţionând competenţele delegate care ar putea face obiectul revocării.

(3)  Decizia de revocare pune capăt delegării competenţelor specificate în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară specificată în cuprinsul acesteia. Decizia nu aduce atingere valabilităţii actelor delegate care sunt deja în vigoare. Ea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 27b

Obiecţiuni la actele delegate

(1)  Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiunicu privire la un act delegat timp de trei luni de la data înştiinţării. La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă este prelungită cu trei luni.

(2)  În cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu formulează, până la expirarea acestui termen, obiecţiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi intră în vigoare la data menţionată în cuprinsul său.

Actele delegate pot fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi intră în vigoare înaintea expirării perioadei respective în cazul în care atât Parlamentul European, cât şi Consiliul informează Comisia cu privire la intenţia lor de a nu formula obiecţiuni.

(3)  În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecțiuni la un actdelegat, acesta nu intră în vigoare. În conformitate cu articolul 296 TFUE, instituţia care formulează obiecţiuni prezintă motivele obiecţiunilor la actul delegat.

"

Articolul 8

Modificări aduse Directivei 2005/60/CE

Directiva 2005/60/CE se modifică după cum urmează:

-1a.  Articolul 11 alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:"

(4)  Statele membre se informează reciproc, informează AES cu privire la elementele relevante în sensul prezentei directive şi în conformitate cu dispoziţiile pertinente din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AES], Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO] şi Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP] şi informează Comisia cu privire la cazurile în care consideră că o ţară terţă îndeplineşte condiţiile stabilite la alineatele (1) şi (2) sau la alte situaţii în care sunt îndeplinite criteriile tehnice stabilite în conformitate cu articolul (40) alineatul (1) litera (b).

"

-1b.  La articolul 16, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  Statele membre se informează reciproc, informează AES cu privire la elementele relevante în sensul prezentei directive şi în conformitate cu dispoziţiile pertinente din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AES], Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO] şi Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP] şi informează Comisia cu privire la cazurile în care consideră că o ţară terţă îndeplineşte condiţiile stabilite la alineatul (1) litera (b).

"

-1c.  La articolul 28, alineatul (7) se înlocuieşte cu următorul text:"

(7)  Statele membre se informează reciproc, informează AES cu privire la elementele relevante în sensul prezentei directive şi în conformitate cu dispoziţiile pertinente din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AES], Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO] şi Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP] şi informează Comisia cu privire la cazurile în care consideră că o ţară terţă îndeplineşte condiţiile stabilite la alineatele (3), (4) sau (5).

"

-1d.  La articolul 31, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  Statele membre, AES - în măsura în care este relevant în sensul prezentei directive şi în conformitate cu dispoziţiile pertinente din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AES], Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO] şi Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP], şi Comisia se informează între ele cu privire la cazurile în care legislaţia ţării terţe nu permite aplicarea măsurilor care se impun în temeiul primului paragraf sau al alineatului (1) şi în care pot fi luate măsuri coordonate pentru a ajunge la o soluţie.

"

1.  La articolul 31 se adaugă următorul alineat ▌:"

(4)  Pentru a asigura armonizarea consecventă a prezentului articol şi a ţine seama de evoluţiile tehnice din domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, Autoritatea bancară europeană, înfiinţată prin Regulamentul (UE) nr. …/2010 [ABE], Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe, înfiinţată prin Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEVMP] şi Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale înfiinţată prin Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEAPO], luând în considerare cadrul existent şi cooperând, după caz, cu alte organisme UE relevante din domeniul combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului, pot elabora proiecte de standarde de reglementare în conformitate cu articolul 42 din aceste regulamente pentru a preciza tipul de măsuri suplimentare menţionate la alineatul (3) din prezentul articol ▌şi acţiunile minime care trebuie întreprinse de instituţiile de credit şi de instituţiile financiare în cazul în care legislaţia ţării terţe nu permite aplicarea măsurilor necesare în temeiul alineatului (1) primul paragraf din prezentul articol.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

2.  La articolul 34 se adaugă următorul paragraf:"

(3)  În vederea garantării unei armonizări consecvente şi pentru a ţine seama de evoluţiile tehnice din domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, ABE, AEVMP şi AEAPO, luând în considerare cadrul existent şi cooperând, după caz, cu alte organisme UE relevante din domeniul combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului, pot elabora proiecte de standarde tehnice în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [EBA], Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP] şi Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO] ale Parlamentului European şi ale Consiliului, pentru a preciza conţinutul minim al comunicării menţionate la alineatul (2).

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

2a.  Se adaugă următorul articol:"

Articolul 37a

(1)  Autorităţile competente cooperează cu AES în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AES], cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO] şi cu Regulamentul (UE) nr. /2010 [AEVMP].

(2)  Autorităţile competente transmit AES toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul prezentei directive şi în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AES], cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO] şi cu Regulamentul (UE) nr. /2010 [AEVMP].

"

2b.  Titlul capitolului VI se înlocuieşte cu următorul text:"

ACTE DELEGATE

"

2c.  Articolul 40 se modifică după cum urmează:

  (a) la alineatul (1):
   (i) primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"
(1)  Pentru a ţine seama de evoluţiile tehnice din domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului şi pentru a asigura armonizarea consecventă şi a preciza cerinţele stabilite în prezenta directivă, Comisia adoptă următoarele măsuri:
Măsurile se adoptă prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 41, 41a şi 41b.
   (ii) al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:
"
   (b) la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"
Măsurile se adoptă prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 41, 41a şi 41b."

2d.  Articolul 41 se modifică după cum urmează:

   (a) la alineatul (2), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"
(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din decizia menţionată anterior şi cu condiţia ca măsurile adoptate în conformitate cu această procedură să nu modifice dispoziţiile esenţiale ale prezentei decizii."
   (b) alineatul (2a) se înlocuieşte cu următorul text:"
(2a)  Se conferă Comisiei competenţa de a adopta acte delegate, menţionată la articolul 40, pentru o perioadă de patru ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Comisia elaborează un raport cu privire la competenţele delegate cu cel puţin şase luni înaintea perioadei de patru ani. Delegarea competenţelor se extinde automat pentru perioade de o durată identică, cu excepţia cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă în conformitate cu articolul 41a."
   (c) se introduc următoarele alineate:"
(2b)  Imediat după ce adoptă un act delegat, Comisia înştiinţează simultan Parlamentul European şi Consiliul cu privire la acesta.
(2c)  Competenţa de a adopta acte delegate se acordă Comisiei sub rezerva condiţiilor stabilite la articolele 41a şi 41b"
   (d) alineatul (3) se elimină.

2e.  Se introduc următoarele articole:"

Articolul 41a

Revocarea delegării

(1)  Delegarea competenţelor menţionate la articolul 40 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu.

(2)  Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a decide dacă să fie revocate anumite competenţe delegate întreprinde măsuri pentru a informa cealaltă instituţie şi Comisia, într-un interval de timp rezonabil înaintea luării deciziei finale, menţionând competenţele delegate care ar putea face obiectul revocării.

(3)  Decizia de revocare pune capăt delegării competenţelor specificate în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară specificată în cuprinsul acesteia. Decizia nu aduce atingere valabilităţii actelor delegate care sunt deja în vigoare. Ea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

"

Articolul 41b

Obiecţiuni la actele delegate

(1)  Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecţiuni cu privire la un act delegat timp de trei luni de la data înştiinţării. La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă este prelungită cu trei luni.

(2)  În cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu formulează, până la expirarea acestui termen, obiecţiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi intră în vigoare la data menţionată în cuprinsul său.

Actele delegate pot fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi intră în vigoare înaintea expirării perioadei respective în cazul în care atât Parlamentul European, cât şi Consiliul informează Comisia cu privire la intenţia lor de a nu formula obiecţiuni.

(3)  În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecțiuni la un actdelegat, acesta nu intră în vigoare. În conformitate cu articolul 296 TFUE, instituţia care formulează obiecţiuni prezintă motivele obiecţiunilor la actul delegat.

Articolul 9

Modificări aduse Directivei 2006/48/CE

1.  ▌ Articolul 6 se înlocuieşte cu următorul text ▌:"

(1)  Statele membre solicită instituţiilor de credit să obţină autorizaţii înainte de începerea propriu-zisă a activităţilor lor. Fără a aduce atingere articolelor 7 şi 12, acestea stabilesc cerinţele pentru acordarea autorizaţiei şi le comunică Comisiei şi Autorităţii bancare europene înfiinţată prin Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE] al Parlamentului European şi al Consiliului (ABE).

(2)  În vederea asigurării unei armonizări consecvente şi a aplicării uniforme a prezentului articol, ABE elaborează:

   (a) proiecte de standarde de reglementare privind informaţiile ce trebui furnizate autorităţilor competente în cererea de autorizare a instituţiilor de credit, inclusiv programul operaţiunilor menţionat la articolul 7,
   (b) proiecte de standarde de reglementare privind condiţiile de respectare a cerinţei menţionate la articolul 8,
   (c) proiecte de standarde tehnice de implementare privind formele, modelele şi procedurile standard pentru furnizarea informaţiilor,
   (d) proiecte de standarde de reglementare care să precizeze cerinţele aplicabile acţionarilor şi membrilor care deţin participaţii calificate, precum şi pentru a identifica obstacolele care ar putea împiedica exercitarea efectivă a funcţiilor de supraveghere ale autorităţii competente, conform dispoziţiilor articolului 12.

ABE înaintează Comisiei proiectele de standarde tehnice menţionate la literele (a), (b) şi (c) până la data de 1 ianuarie 2014.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele de reglementare menţionate la literele (a), (b) şi (c) din primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

Se conferă, de asemenea, Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf litera (b), în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].

"

1a.  La articolul 9 alineatul (2), litera (b) se înlocuieşte cu următorul text:"

   (b) statele membre în cauză notifică Comisia şi ABE în legătură cu motivele pentru care au recurs la opţiunea respectivă; şi
"

2.  Articolul 14 se înlocuieşte cu următorul text:"

Articolul 14

Fiecare autorizaţie este notificată ABE.

Denumirea fiecărei instituţii de credit autorizate se înscrie pe o listă. ABE publică ▌lista respectivă şi asigură actualizarea acesteia pe site-ul său internet.

"

2a.  La articolul 17, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  Retragerea autorizaţiei se notifică Comisiei şi ABE, prezentând motivele care stau la baza acesteia. Persoanei în cauză i se comunică motivele respective.

"

3.  La articolul 19 se adaugă următorul paragraf ▌:"

În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentei directive, ABE elaborează proiecte de standarde de reglementare, pentru a stabili o listă exhaustivă a informaţiilor menţionate la articolul 19a alineatul (4), care urmează să fie incluse de potenţialii achizitori în notificarea lor, fără a aduce atingere articolului 19 alineatul (3).

ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentei directive, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de implementare, în scopul stabilirii unor proceduri, formulare şi modele comune pentru procesul de consultare între autorităţile competente relevante, aşa cum se menţionează la articolul 19b.

ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la al patrulea paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

3a.  La articolul 22 se adaugă următoarele alineate:"

(2a)  Pentru a preciza cerinţele prevăzute în prezentul articol şi pentru a asigura convergenţa practicilor de supraveghere, ABE poate elabora proiecte de standarde de reglementare în vederea stabilirii dispoziţiilor, proceselor şi mecanismelor menţionate la alineatul (1), în conformitate cu principiul proporţionalităţii şi caracterul cuprinzător prevăzute la alineatul (2).

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

(2b)  În vederea facilitării implementării şi a asigurării coerenţei informaţiilor colectate în conformitate cu alineatul (2a) din prezentul articol şi cu principiile politicii de remunerare stabilite la punctele 22 şi 22a din anexa V, ABE poate elabora proiecte de standarde de reglementare pentru a preciza dispoziţiile, procesele şi mecanismele menţionate la alineatul (1), respectând principiile proporţionalităţii şi caracterului cuprinzător prevăzute la alineatul (2).

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

AEVMP cooperează îndeaproape cu ABE în vederea elaborării standardelor tehnice respective în ceea ce priveşte politicile de remunerare pentru acele categorii de angajaţi implicaţi în furnizarea de servicii de investiţii şi în activităţi de investiţii în sensul Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare.

4.  La articolul 26 se adaugă următorul alineat ▌:"

(5)  În vederea asigurării aplicării uniforme a prezentului articol ▌, ABE elaborează:

   (a) proiecte de standarde de reglementare care să precizeze informaţiile de notificat în conformitate cu articolul 25 şi cu prezentul articol, şi
   (b) proiecte de standarde tehnice de implementare care să stabilească formulare, modele şi proceduri de notificare.

ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf litera (a), în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE]. Se conferă, de asemenea, Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf litera (b), în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].

"

5.  La articolul 28 se adaugă următorul alineat ▌:"

(4)  În vederea asigurării unei armonizări consecvente şi a aplicării uniforme a prezentului articol ▌, ABE elaborează:

   (a) proiecte de standarde de reglementare care să precizeze informaţiile de notificat în conformitate cu prezentul articol şi
   (b) proiecte de standarde tehnice de implementare care să stabilească formulare, modele şi proceduri de notificare.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf litera (a), în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010. Se conferă, de asemenea, Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf litera (b), în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].

6.  La articolul 33, primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

Înainte de a urma procedura prevăzută la articolul 30, autorităţile competente din statul membru gazdă pot lua, în situaţii de urgenţă, orice măsuri preventive necesare pentru protecţia intereselor deponenţilor, ale investitorilor şi ale celorlalte persoane cărora li se prestează servicii. Comisia, ABE şi autorităţile competente ale celorlalte state membre implicate sunt informate cu privire la astfel de măsuri în cel mai scurt timp.

"

6a.  Articolul 36 se înlocuieşte cu următorul text:"

Articolul 36

Statele membre informează Comisia şi ABE în legătură cu numărul şi tipul de cazuri în care s-a refuzat eliberarea unei autorizaţii în conformitate cu articolul 25 şi cu articolul 26 alineatele (1)-(3) sau în care s-au luat măsuri în conformitate cu articolul 30 alineatul (3).

"

6b.  La articolul 38, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  Autorităţile competente notifică Comisiei, ABE şi Comitetului bancar european toate autorizaţiile de sucursală acordate instituţiilor de credit cu sediul central în afara Uniunii Europene.

"

6c.  La articolul 39 alineatul (2) se adaugă următoarea literă:"

   (ba) ABE să poată obţine informaţiile pe care autorităţile competente ale statelor membre le-au obţinut de la autorităţile naţionale ale statelor terţe, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE];
"

6d.  La articolul 39 se adaugă următorul alineat:"

(3a)  ABE asistă Comisia în sensul prezentului articol, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].

"

7.  La articolul 42 se adaugă următorul paragraf:

În vederea asigurării aplicării uniforme a prezentului articol, ABE elaborează:

   (a) proiecte de standarde de reglementare care să precizeze informaţiile conţinute.
   (b) pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentului articol, proiecte de standarde tehnice de implementare prin care să se stabilească formulare, modele şi proceduri pentru cerinţele referitoare la schimbul de informaţii ▌, care pot facilita monitorizarea instituţiilor de credit.

ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele de reglementare menţionate la al doilea paragraf litera (a), în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010. Se conferă, de asemenea, Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la al doilea paragraf litera (a), în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].

8.  La articolul 42a alineatul (1) se adaugă următorul text la finalul celui de-al patrulea paragraf:"

Dacă, la finalul perioadei iniţiale de două luni, oricare dintre autorităţile competente în cauză a înaintat problema Autorităţii bancare europene în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. …/2010 [ABE], autorităţile competente din statul membru gazdă amână decizia lor şi aşteaptă ca Autoritatea bancară europeană să adopte o decizie în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul menţionat. Autorităţile competente ale statului membru gazdă hotărăsc în conformitate cu decizia Autorităţii. Perioada de două luni se consideră perioada de conciliere în sensul regulamentului menţionat. Autoritatea bancară europeană adoptă decizia în termen de o lună. Problema nu se înaintează Autorităţii după expirarea perioadei iniţiale de două luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună.

"

9.  Articolul 42b se modifică după cum urmează:

   (a) alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"
(1)  În exercitarea atribuţiilor care le revin, autorităţile competente iau în considerare convergenţa în ceea ce priveşte instrumentele de supraveghere şi practicile de supraveghere în punerea în aplicare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative adoptate în temeiul prezentei directive. În acest scop, statele membre se asigură că:
   (a) autorităţile competente participă la activităţile ABE,
   (b) autorităţile competente respectă orientările şi recomandările ABE şi îşi prezintă motivele dacă nu fac acest lucru,
   (c) mandatele naţionale conferite autorităţilor competente nu împiedică îndeplinirea atribuţiilor pe care le deţin în calitate de membre ale ABE în temeiul prezentei directive.
"
   (b) alineatul (2) se elimină.

10.  La articolul 44, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  Dispoziţiile de la alineatul (1) nu împiedică autorităţile competente din diferite state membre să facă schimb de informaţii sau să transmită informaţii ABE în conformitate cu prezenta directivă şi cu alte directive aplicabile instituţiilor de credit, precum şi cu articolele 16 şi 20 din Regulamentul (UE) nr. …/2010 [ABE]. Informaţiile respective sunt supuse condiţiilor privind secretul profesional prevăzute la alineatul (1).

"

11.  ▌Articolul 46 ▌se înlocuieşte cu următorul text:"

Articolul 46

₫Statele membre şi ABE, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. …/ 2010 [ABE], pot încheia acorduri de cooperare care să prevadă schimburi de informaţii cu autorităţile competente din ţări terţe sau cu autorităţi sau organisme din ţări terţe, după cum se prevede la articolul 47 şi articolul 48 alineatul (1) din prezenta directivă, cu condiţia ca informaţiile furnizate să beneficieze de garanţii de respectare a secretului profesional care să fie cel puţin echivalente cu cele prevăzute la articolul 44 alineatul (1) din prezenta directivă. Un astfel de schimb de informaţii are drept scop îndeplinirea responsabilităţilor de supraveghere ale acestor autorităţi sau organisme.

În cazul în care informaţiile provin dintr-un alt stat membru, acestea nu pot fi divulgate fără acordul explicit al autorităţilor care le-au transmis şi, după caz, numai în scopurile pentru care autorităţile în cauză şi-au dat acordul.

12.  Articolul 49 se modifică după cum urmează:

(a)  ▌primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

Dispoziţiile prezentei secţiuni nu pot împiedica o autoritate competentă să transmită următoarelor entităţi informaţiile de care acestea au nevoie în exercitarea sarcinilor lor:

   (a) băncilor centrale din Sistemul European al Băncilor Centrale şi altor organisme cu o funcţie similară în calitate de autorităţi monetare, în cazul în care aceste informaţii sunt relevante pentru exercitarea atribuţiilor lor statutare, incluzând coordonarea politicii monetare şi furnizarea de lichidităţi asociate, supravegherea sistemelor de plăţi, de compensare şi de decontare şi menţinerea stabilităţii sistemului financiar;
   (b) după caz, celorlalte autorităţi publice responsabile cu supravegherea sistemelor de plăţi;
   (c) Comitetului european pentru riscuri sistemice (CERS), dacă aceste informaţii sunt relevante pentru exercitarea atribuţiilor sale statutare în temeiul Regulamentului (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului ▌.

Dispoziţiile prezentei secţiuni nu pot împiedica autorităţile sau organismele respective să comunice autorităţilor competente informaţiile de care acestea au nevoie în sensul articolului 45.

"

(b)  paragraful al patrulea se înlocuieşte cu următorul text:"

Într-o situaţie de urgenţă, astfel cum se menţionează la articolul 130 alineatul (1), statele membre permit autorităţilor competente să comunice fără întârziere informaţii băncilor centrale din Sistemul European al Băncilor Centrale atunci când aceste informaţii sunt relevante pentru exercitarea atribuţiilor lor statutare, incluzând coordonarea politicii monetare şi furnizarea de lichidităţi asociate, supravegherea sistemelor de plăţi, de compensare şi a celor de decontare a valorilor mobiliare şi menţinerea stabilităţii sistemului financiar, precum şi CERS, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [CERS] atunci când aceste informaţii sunt relevante pentru exercitarea atribuţiilor sale statutare.

"

13.  Articolul 63a se modifică după cum urmează:

   (a) alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:"
(4)  Dispoziţiile care reglementează instrumentul prevăd că principalul, dobânda neplătită sau dividendul trebuie să fie de aşa natură încât să acopere pierderile şi să nu împiedice recapitalizarea instituţiei de credit prin intermediul unor mecanisme corespunzătoare, astfel cum au fost elaborate de ABE în temeiul alineatului (6)."
   (b) alineatul (6) se înlocuieşte cu următorul text:"
(6)  Pentru a asigura o armonizare consecventă şi convergenţa practicilor de supraveghere, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în vederea stabilirii cerinţelor aplicabile instrumentelor menţionate la alineatul (1) de la prezentul articol. Autoritatea înaintează proiectele de standarde de reglementare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.
Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele de reglementare menţionate la paragraful anterior, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].
De asemenea, ABE emite orientări cu privire la instrumentele menţionate la articolul 57 primul paragraf litera (a).
ABE monitorizează aplicarea acestor orientări."

14.  La articolul 74 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

Pentru comunicarea acestor calcule de către instituţiile de credit, autorităţile competente aplică de la 31 decembrie 2012 formate, frecvenţe, limbi şi date de raportare uniforme, în vederea asigurării aplicării uniforme a prezentei directive. În vederea garantării aplicării uniforme a prezentei directive, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a introduce în cadrul Uniunii Europene formate (cu caracteristicile asociate), frecvenţe ▌şi date de raportare uniforme înainte de 1 ianuarie 2012. Formatele de raportare sunt proporţionale cu natura, amploarea şi complexitatea activităţilor instituţiilor de credit.

Pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentei directive, ABE elaborează, de asemenea, proiecte de standarde de implementare privind soluţiile de tehnologia informaţiei care trebuie aplicate unor astfel de rapoarte.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la al doilea paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].

"

15.  La articolul 81 alineatul (2) se adaugă următoarele paragrafe:"

În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, ABE, în consultare cu AEVMP, elaborează proiecte de standarde de reglementare pentru a preciza metodologia de evaluare legată de evaluarea creditelor. ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele de reglementare menţionate la al doilea paragraf litera (a), în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].

"

16.  La articolul 84 alineatul (2), se adaugă următoarele paragrafe:"

În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, ABE, în consultare cu AEVMP, elaborează proiecte de standarde de reglementare pentru a preciza metodologia de evaluare legată de evaluarea creditelor. ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf litera (a), în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].

"

17.  La articolul 97 alineatul (2), se adaugă următoarele paragrafe:"

În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, ABE, în consultare cu AEVMP, elaborează proiecte de standarde de reglementare pentru a preciza metodologia de evaluare legată de evaluarea creditelor. ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf litera (a), în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].

"

18.  La articolul 105 alineatul (1), se adaugă următoarele paragrafe:"

În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, ABE poate elabora proiecte de standarde de reglementare pentru a stabili metodologia de evaluare prin care autorităţile competente permit instituţiilor de credit să utilizeze abordările de evaluare avansată.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele de reglementare menţionate la al doilea paragraf litera (a), în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010. ▌

"

19.  La articolul 106 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului paragraf, ABE elaborează proiecte de standarde de reglementare pentru a preciza excepţiile de la literele (c) şi (d), precum şi pentru a preciza condiţiile utilizate pentru a stabili existenţa unui grup de clienţi aflaţi în legătură, astfel cum se menţionează la alineatul (3). ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf litera (a), în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].

"

20.  La articolul 110, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  Statele membre adoptă dispoziţii care prevăd că raportarea are loc cel puţin de două ori pe an. Autorităţile competente aplică, de la 31 decembrie 2012, formate, frecvenţe ▌şi date de raportare uniforme. În vederea garantării aplicării uniforme a prezentei directive, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a introduce în cadrul Uniunii Europene formate (cu caracteristicile asociate), frecvenţe ▌şi date de raportare uniforme înainte de 1 ianuarie 2012. Formatele de raportare sunt proporţionale cu natura, amploarea şi complexitatea activităţilor instituţiilor de credit.

Pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentei directive, ABE elaborează, de asemenea, proiecte de standarde tehnice de implementare privind soluţiile de tehnologia informaţiei care trebuie aplicate unor astfel de rapoarte.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul şi al doilea paragraf, în conformitate procedura prevăzută la articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].

"

20a.  La articolul 111 alineatul (1), paragraful al patrulea se înlocuieşte cu următorul text:"

Statele membre pot stabili o limită mai mică de 150 de milioane EUR şi informează ABE şi Comisia în legătură cu aceasta.

"

21.  Articolul 122a alineatul (10) se înlocuieşte cu următorul text:"

(10)  ABE înaintează un raport anual Comisiei cu privire la respectarea prezentului articol de către autorităţile competente.

În vederea garantării armonizării consecvente a prezentului articol, ABE elaborează proiecte de standarde de reglementare pentru convergenţa practicilor de supraveghere în ceea ce priveşte prezentul articol, inclusiv măsurile luate în caz de încălcare a obligaţiilor referitoare la diligenţa necesară şi la gestionarea riscurilor. ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf litera (a), în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].

"

22.  La articolul 124 se adaugă următorul alineat ▌:"

(6)  În vederea asigurării armonizării consecvente a prezentului articol, ABE poate elabora proiecte de standarde de reglementare pentru a preciza dispoziţiile prezentului articol, precum şi o procedură şi o metodologie comună de evaluare a riscurilor.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf litera (a), în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].

"

22a.  La articolul 126, alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:"

(4)  Autorităţile competente adresează o notificare ABE şi Comisiei cu privire la orice acord care intră sub incidenţa alineatului (3).

"

La articolul 129 alineatul (1), după primul paragraf se introduce următorul paragraf:"

Atunci când autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată nu îndeplineşte sarcinile menţionate la primul paragraf sau atunci când autorităţile competente nu cooperează cu autoritatea de supraveghere consolidată într-o măsură corespunzătoare în realizarea sarcinilor menţionate la primul paragraf, oricare dintre autorităţile competente în cauză poate aduce chestiunea respectivă în atenţia ABE, care are posibilitatea de a acţiona în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul .../2010 [ABE].

"

23.  La articolul 129 alineatul (2), al cincilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

Dacă, la finalul perioadei de şase luni, oricare dintre autorităţile competente implicate înaintează problema ABE în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) …/2010 [ABE], autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată îşi amână decizia şi aşteaptă decizia pe care ABE o poate lua asupra propriei decizii în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul menţionat şi, ulterior, adoptă decizia sa în conformitate cu decizia ABE. Perioada de şase luni se consideră perioada de conciliere în sensul prezentului regulament. ABE adoptă o decizie în termen de o lună. Problema nu se înaintează ABE după expirarea perioadei de şase luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună.

"

23a.  La articolul 129 alineatul (2) se introduce următorul paragraf:"

ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare în vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare pentru procesele decizionale comune menţionate la prezentul alineat, în ceea ce priveşte cererile de autorizare menţionate la articolul 84 alineatul (1), articolul 87 alineatul (9), articolul 105 şi în anexa III partea 6, în scopul de a facilita adoptarea deciziilor comune.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la ultimele două paragrafe anterioare, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].

"

24.  Articolul 129 alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)  la al treilea paragraf, expresia 'Comitetul european al inspectorilor bancari' se înlocuieşte cu „Autoritatea bancară europeană”;

   (b) paragraful al patrulea se înlocuieşte cu următorul text:"
În absenţa unei astfel de decizii comune a autorităţilor competente în termen de patru luni, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată adoptă o decizie pe bază consolidată privind aplicarea articolelor 123 şi 124 şi a articolului 136 alineatul (2), după ce aceasta a luat în considerare în mod adecvat evaluarea riscurilor filialelor efectuată de către autorităţile competente relevante. Dacă, la finalul perioadei de patru luni, oricare dintre autorităţile competente implicate înaintează problema ABE în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. …/2010 [ABE], autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată îşi amână decizia şi aşteaptă decizia pe care ABE o poate lua în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul menţionat şi, ulterior, adoptă decizia sa în conformitate cu decizia ABE. Perioada de patru luni se consideră perioada de conciliere în sensul regulamentului menţionat. ABE adoptă o decizie în termen de o lună. Problema nu este adusă în atenţia ABE după expirarea perioadei de patru luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună."
   (c) al cincilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"
Decizia de aplicare a articolelor 123 şi 124 şi a articolului 136 alineatul (2) se adoptă de către autorităţile competente responsabile cu supravegherea filialelor unei instituţii de credit mamă din Uniunea Europeană sau a unui holding financiar mamă din Uniunea Europeană pe bază individuală sau subconsolidată, după luarea în considerare a opiniilor şi rezervelor exprimate de autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată. Dacă, la finalul perioadei de patru luni, oricare dintre autorităţile competente implicate aduce problema în atenţia ABE în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. …/2010 [ABE], autorităţile competente îşi amână decizia şi aşteaptă decizia pe care ABE o poate lua în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul menţionat şi, ulterior, adoptă decizia lor în conformitate cu decizia ABE. Perioada de patru luni se consideră perioada de conciliere în sensul regulamentului menţionat. ABE adoptă o decizie în termen de o lună. Problema nu este adusă în atenţia ABE după expirarea perioadei de patru luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună."
   (d) al şaptelea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"
În cazul în care ABE a fost consultată, toate autorităţile competente ţin seama de avizul acesteia şi explică orice deviaţie semnificativă de la acest aviz."
   (e) paragraful al zecelea se înlocuieşte cu următorul text:"
ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare în vederea garantării unor condiţii uniforme de aplicare pentru procesul decizional comun menţionat la prezentul alineat, în ceea ce priveşte aplicarea articolelor 123, 124 şi a articolului 136 alineatul (2) în scopul facilitării deciziilor comune. ▌
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate procedura prevăzută la articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE]."

25.  La articolul 130 alineatul (1), primul şi al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:"

130.  În cazul în care survine o situaţie de urgenţă, incluzând situaţiile definite la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 şi evoluţiile negative ale pieţelor ▌, care ar putea pune în pericol lichiditatea pieţei şi stabilitatea sistemului financiar din oricare din statele membre în care au fost autorizate entităţi ale unui grup sau în care s-au înfiinţat sucursale cu relevanţă în conformitate cu articolul 42a, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată avertizează cât mai curând posibil, cu respectarea capitolului 1 secţiunea 2, ABE, CERS şi autorităţile menţionate la articolul 49 al patrulea paragraf şi la articolul 50 şi comunică toate informaţiile esenţiale pentru îndeplinirea atribuţiilor acestora. Aceste obligaţii se aplică în cazul tuturor autorităţilor competente prevăzute la articolele 125 şi 126, precum şi în cazul autorităţii competente identificate în conformitate cu articolul 129 alineatul (1).

În cazul în care autoritatea menţionată la articolul 49 al patrulea paragraf constată prezenţa unei situaţii descrise la prezentul alineat primul paragraf, aceasta avertizează cât mai curând posibil autorităţile competente menţionate la articolele 125 şi 126, precum şi ABE.

"

26.  La articolul 131, paragraful al treilea se înlocuieşte cu următorul text:"

Autorităţile competente responsabile cu autorizarea filialei unei întreprinderi-mamă care este o instituţie de credit îşi pot delega responsabilitatea de supraveghere, prin acord bilateral şi în conformitate cu articolul (13) din Regulamentul (UE) nr. …/2010 [ABE], autorităţilor competente care au autorizat şi care supraveghează întreprinderea-mamă, astfel încât acestea să îşi asume responsabilitatea de supraveghere a filialei în conformitate cu prezenta directivă. ABE este informată cu privire la existenţa şi conţinutul unor astfel de acorduri. Autoritatea transmite aceste informaţii autorităţilor competente din alte state membre şi Comitetului bancar european.

"

27.  Articolul 131a se modifică după cum urmează:

   (a) alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"
(1)  Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată instituie colegii de supraveghere pentru a facilita îndeplinirea sarcinilor menţionate la articolul 129 şi la articolul 130 alineatul (1) şi condiţionate de cerinţele de confidenţialitate menţionate la alineatul (2) din prezentul articol şi de compatibilitatea cu dreptul Uniunii, pentru a garanta, atunci când este cazul, o coordonare şi o colaborare adecvate cu autorităţile competente relevante din ţări terţe.
ABE are rolul primordial de a asigura, promova şi monitoriza funcţionarea eficientă, efectivă şi coerentă a colegiilor menţionate la prezentul articol, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE]. În acest scop, ABE participă în modul pe care îl consideră adecvat şi este considerată ca autoritate competentă în acest scop.
   (a) schimbul de informaţii între acestea şi cu ABE, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE];
   (b) acordul privind încredinţarea pe bază de voluntariat a sarcinilor şi delegarea pe bază de voluntariat a responsabilităţilor atunci când este cazul;
   (c) stabilirea unor programe de supraveghere prudenţială pe baza unei evaluări a riscului grupului în conformitate cu articolul 124;
   (d) creşterea eficienţei supravegherii prin înlăturarea suprapunerilor nenecesare a cerinţelor, inclusiv cele legate de cererile de informaţii menţionate la articolul 130 alineatul (2) şi articolul 132 alienatul (2);
   (e) aplicarea consecventă a cerinţelor prudenţiale în temeiul prezentei directive între toate entităţile din cadrul unui grup bancar, fără a aduce atingere opţiunilor şi posibilităţilor discreţionare oferite în legislaţia comunitară;
   (f) aplicarea articolului 129 alineatul (1) litera (c), ţinând seama de activităţile pe care alte foruri le-ar putea desfăşura în acest domeniu.

Autorităţile competente şi ABE, în cadrul participării lor la colegiile de supraveghere, cooperează îndeaproape. Cerinţa de confidenţialitate consacrată la capitolul 1 secţiunea 2 nu împiedică autorităţile competente să facă schimburi de informaţii confidenţiale în cadrul colegiilor de supraveghetori. Înfiinţarea şi funcţionarea colegiilor de supraveghetori nu afectează drepturile şi responsabilităţile autorităţilor competente în conformitate cu prezenta directivă."
  ( b) la alineatul (2):
   ( i) al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"
În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol şi a articolului 42a alineatul (3), ABE poate elabora proiecte de standarde de reglementare pentru a preciza condiţiile generale de funcţionare a colegiilor.
Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf litera (a), în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE]."
   (ii) al şaselea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"
Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată informează ABE, cu respectarea cerinţelor de confidenţialitate de la capitolul 1 secţiunea 2, cu privire la activităţile colegiului de supraveghere, inclusiv în situaţii de urgenţă, şi comunică ABE toate informaţiile care prezintă o relevanţă deosebită în scopul convergenţei supravegherii."

27a.  La articolul 132 alineatul (1), după primul paragraf se introduc următoarele paragrafe:"

Autorităţile competente cooperează cu ABE în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].

Autorităţile competente furnizează ABE toate informaţiile necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile în temeiul prezentei directive şi al Regulamentului (UE) nr. .../2010 [ABE], în conformitate cu articolul 20 din regulamentul respectiv.

"

27b.  La articolul 140, paragraful al treilea se înlocuieşte cu următorul text:"

(3)  Autorităţile competente responsabile cu supravegherea pe bază consolidată stabilesc listele cu holdingurile financiare menţionate la articolul 71 alineatul (2). Listele sunt comunicate autorităţilor competente din celelalte state membre, ABE şi Comisiei.

"

28.  Articolul 143 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)  la sfârşitul primului paragraf se adaugă următoarea teză:"

ABE asistă Comisia şi Comitetul bancar european la îndeplinirea respectivelor atribuţii, inclusiv în ceea ce priveşte necesitatea actualizării respectivelor recomandări.

"

   (b) paragraful al doilea se înlocuieşte cu următorul text:"
Autoritatea competentă care efectuează verificarea menţionată la alineatul (1) primul paragraf ţine seama de recomandările menţionate anterior. În acest scop, autoritatea competentă consultă ABE înainte de a adopta o decizie."

28a.  La articolul 143 alineatul (3), al patrulea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

Tehnicile de control urmăresc să atingă obiectivele supravegherii consolidate definite de prezentul capitol şi sunt notificate celorlalte autorităţi competente în cauză, ABE şi Comisiei.

"

29.  La articolul 144 se adaugă următorul paragraf:"

În vederea asigurării aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană elaborează standarde tehnice de implementare pentru a stabili ▌formatul, structura, conţinutul şi data publicării anuale a informaţiilor prevăzute în prezentul articol. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].

"

30.  La articolul 150 se adaugă următorul paragraf:

(a)  se adaugă alineatul (3), cu următorul text:"

(3)  ABE elaborează standarde tehnice de implementare pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentei directive în ceea ce priveşte:

   (a) condiţiile de aplicare a punctelor 15-17 din anexa V;
   (b) condiţiile de aplicare a părţii 2 din anexa VI în ceea ce priveşte factorii cantitativi menţionaţi la punctul 12, factorii calitativi menţionaţi la punctul 13 şi valoarea reper menţionată la punctul 14;
  

ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice de implementare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate procedura prevăzută la articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].

"

31.  ▌Articolul 156 se modifică după cum urmează:

   (a) expresia „Comitetul european al inspectorilor bancari” se înlocuieşte cu „Autoritatea bancară europeană”;
   (b) Primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"
Comisia, în cooperare cu ABE şi statele membre şi ţinând seama de contribuţia Băncii Centrale Europene, controlează în mod periodic dacă prezenta directivă, împreună cu Directiva 2006/49/CE, au efecte semnificative asupra ciclului economic şi analizează, în acest scop, dacă se justifică măsuri corective."

Articolul 10

Modificări aduse Directivei 2006/49/CE

Directiva 2006/49/CE se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 18 ▌ se adaugă următorul paragraf:"

(5)  Autoritatea bancară europeană (ABE), înfiinţată prin Regulamentul (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, poate elabora proiecte de standarde de reglementare pentru a stabili metodologia de evaluare pe baza căreia autorităţile competente permit ▌ instituţiilor să utilizeze modele interne în scopul calculării cerinţelor de capital în temeiul prezentei directive.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf litera (a), în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

1a.  La articolul 22 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:"

Atunci când autorităţile competente renunţă la aplicarea cerinţelor de capital pe bază consolidată prevăzute la prezentul articol, acestea notifică ABE şi Comisia.

"

1b.  Articolul 32 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a) al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

Autorităţile competente notifică ABE, Consiliul şi Comisia în legătură cu aceste proceduri.

"

(b)  se adaugă următorul alineat:"

(3a)  Autoritatea bancară europeană elaborează orientări în legătură cu procedurile menţionate la primul paragraf din prezentul articol.

"

1c.  La articolul 36, alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"

(1)  Statele membre desemnează autorităţile competente pentru îndeplinirea funcţiilor prevăzute de prezenta directivă. Statele membre informează ABE şi Comisia în acest sens, indicând orice separare a funcţiilor.

"

1d.  La articolul 38 alineatul (1), se adaugă următoarele paragrafe:"

(1)  Autorităţile competente cooperează cu ABE în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE].

(2)  Autorităţile competente furnizează fără întârziere ABE toate informaţiile necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile în temeiul prezentei directive şi al Regulamentului (UE) nr. .../2010 [ABE], în conformitate cu articolul 20 din regulamentul respectiv.

Articolul 11

Modificări aduse Directivei 2009/65/CE (OPCVM)

Directiva 2009/65/CE se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 5 se adaugă următorul alineat ▌:

(8)  În vederea asigurării armonizării consecvente a prezentului articol, AEVPM poate elabora proiecte de standarde de reglementare pentru a preciza informaţiile ▌ce urmează a fi furnizate autorităţilor competente în cererea de autorizare a OPCVM-urilor.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

1a.  La articolul 6 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:"

AEVMP este informată cu privire la fiecare autorizaţie acordată, şi publică şi actualizează pe site-ul său internet o listă a societăţilor de administrare autorizate.

"

2.  La articolul 7 se adaugă următorul alineat ▌:"

(6)  În vederea asigurării armonizării consecvente a prezentului articol, AEVPM elaborează proiecte de standarde de reglementare pentru:

   (a) a preciza informaţiile care trebuie furnizate autorităţii competente în cadrul cererii de autorizare a societăţii de administrare, inclusiv programul de activitate;
   (b) a preciza cerinţele aplicabile societăţii de administrare în temeiul articolului 7 alienatul (2) şi informaţiile pentru notificarea prevăzută la articolul 7 alineatul (2);
   (c) a preciza cerinţele aplicabile acţionarilor şi membrilor care deţin participaţii calificate, precum şi pentru a clarifica obstacolele care ar putea împiedica exercitarea efectivă a funcţiilor de supraveghere ale autorităţii competente, conform dispoziţiilor articolului 8 alineatul (1) şi articolului 10 alineatele (1) şi (2) din Directiva 2004/39/CE, astfel cum se menţionează la articolul 11 din prezenta directivă.

Autoritatea înaintează Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare menţionate la literele (a) şi, (b) până la data de 1 ianuarie 2014.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la literele (a), (b) şi (c), în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a stabili formularele, modele şi procedurile standard pentru notificarea sau furnizarea de informaţii prevăzută la literele (a) şi (b) din primul paragraf.

Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice de implementare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la al patrulea paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

2a.  La articolul 9, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  Statele membre informează AEVMP şi Comisia asupra oricărei dificultăţi de ordin general întâlnite de OPCVM-uri în cadrul comercializării titlurilor lor de participare în orice ţară terţă.

Comisia examinează cât mai rapid aceste dificultăţi pentru a găsi soluţia adecvată. Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe o asistă în realizarea acestei sarcini.

"

2b.  La articolul 11 se adaugă următorul paragraf:"

(3)  În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP elaborează proiecte de standarde de implementare pentru a întocmi o listă exhaustivă de informaţii, prevăzută în prezentul articol, cu referire la articolul 10b alineatul (4) din Directiva 2004/39/CE, care să fie incluse de eventualii achizitori în notificare, fără a aduce atingere articolului 10a alineatul (2) din directiva respectivă.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a stabili formularele, modelele şi procedurile standard legate de modalităţile procesului de consultare dintre autorităţile competente relevante, aşa cum se prevede în prezentul articol, cu referire la articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2004/39/CE.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

2c.  Articolul 12 alineatul (3) se modifică după cum urmează:

   (a) primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"
(3)  Fără a aduce atingere articolului 116, Comisia adoptă, până la 1 iulie 2010, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 112, 112a şi 112b, măsuri [...] care să specifice procedurile şi mecanismele menţionate la alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) şi cerinţele structurale şi organizatorice pentru evitarea conflictelor de interese în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf litera (b)."
   (b) al doilea paragraf se elimină.

3.  La articolul 12 se adaugă următorul alineat ▌:"

(4)  În vederea garantării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru determina actele delegate adoptate de Comisie privind procedurile, mecanismele, cerinţele structurale şi organizatorice menţionate la alineatul (3) de la prezentul articol.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

3a.  Articolul 14 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

   (a) la primul paragraf, partea introductivă se înlocuieşte cu următorul text:"
2.  Fără a aduce atingere articolului 116, Comisia adoptă măsuri, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 112, 112a şi 112b, cu scopul de a garanta că societatea de administrare respectă obligaţiile prevăzute la alineatul (1), în special pentru:"
   (b) al doilea paragraf se elimină.

4.  La articolul 14 se adaugă următorul alineat (3):"

(3)  În vederea garantării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a determina actele delegate adoptate de Comisie privind procedurile, mecanismele, cerinţele structurale şi organizatorice menţionate la al doilea paragraf literele (a), (b) şi (c).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

4a.  La articolul 17 se adaugă următorul paragraf:"

(10)  În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde de reglementare pentru a preciza informaţiile de notificat în conformitate cu alineatele (1), (2), (3), (8) şi (9).

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentului articol EVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a elabora formulare standard, modele şi proceduri pentru transmiterea informaţiilor, în conformitate cu la alineatele (3) şi (9).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la paragraful al treilea, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

4b.  La articolul 18 se adaugă următorul alineat:"

(4a)  În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde de reglementare pentru a preciza informaţiile de notificat în conformitate cu alineatele (1), (2) şi (4).

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentului articol EVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a elabora formulare standard, modele şi proceduri pentru transmiterea informaţiilor, în conformitate cu la alineatele (2) şi (4).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la paragraful al treilea, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

4c.  La articolul 20 se adaugă următorul alineat:"

(4a)  În vederea asigurării armonizării consecvente şi aplicării uniforme a prezentului articol, AEVPM poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza informaţiile ce urmează a fi furnizate autorităţilor competente în cererea de administrare a OPCVM-urilor cu sediul în alt stat membru.

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menţionate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a stabili formulare, modele şi proceduri standard pentru transmiterea acestor informaţii.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la paragraful al treilea, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.₫

5.  La articolul 21 alineatul (7), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

(7)  Înainte de a aplica procedura prevăzută la alineatele (3), (4) sau (5), autorităţile competente ale statului membru gazdă al societăţii de administrare pot, în caz de urgenţă, să ia toate măsurile de precauţie necesare pentru a proteja interesele investitorilor şi ale altor persoane cărora le sunt furnizate serviciile. Comisia, AEVMP şi autorităţile competente ale celorlalte state membre implicate sunt informate cu privire la astfel de măsuri în cel mai scurt timp.

"

5a.  La articolul 21 alineatul (7), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

După consultarea autorităţilor competente ale statelor membre în cauză, Comisia poate decide ca statul membru în cauză trebuie să modifice sau să abroge aceste măsuri, fără a aduce atingere competenţelor AEVMP în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

5b.  La articolul 21 alineatul (9), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(9)  Statele membre informează AEVMP şi Comisia asupra numărului şi tipului cazurilor în care au refuzat autorizarea în temeiul articolului 17 sau în care au respins cererea în temeiul articolului 20, precum şi cu privire la orice măsuri luate în conformitate cu alineatul (5) al prezentului articol.

"

5c.  Articolul 23 alineatul (6) se modifică după cum urmează:

   (a) primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"
6.  Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 112, 112a şi 112b, măsuri referitoare la măsurile pe care trebuie să le ia depozitarul pentru a-şi îndeplini obligaţiile privind un OPCVM administrat de o societate de administrare stabilită într-un alt stat membru, inclusiv informaţiile care trebuie incluse în acordul standard ce urmează a fi utilizat de depozitar şi de societatea de administrare în conformitate cu alineatul (5)."
   (b) la articolul 23 alineatul (6), al doilea paragraf se elimină.

6.  La articolul 29 se adaugă următoarele alineate:"

(5)  În vederea asigurării armonizării consecvente a prezentei directive, AEVPM poate elabora proiecte de standarde de reglementare pentru a preciza:

   (a) informaţiile care trebuie furnizate autorităţii competente în cadrul cererii de autorizare a societăţii de investiţii, inclusiv programul operaţiunilor şi
   (b) obstacolele care ar putea împiedica exercitarea efectivă a funcţiilor de supraveghere ale autorităţii competente, conform dispoziţiilor articolului 29 alineatul (1) litera (c).

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

(6)  În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a elabora formulare, modele şi proceduri standard pentru transmiterea informaţiilor, în conformitate cu la alineatul (5) litera (a).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

6a.  La articolul 32, alineatul (6) se înlocuieşte cu următorul text:"

(6)  Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe şi Comisiei le este comunicată de către statele membre identitatea societăţilor de investiţii care beneficiază de derogările prevăzute la alineatele (4) şi (5).

"

6b.  Articolul 33 alineatul (6) se modifică după cum urmează:

   (a) Primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"
6.  Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 112, 112a şi 112b, măsuri referitoare la măsurile pe care trebuie să le ia depozitarul pentru a-şi îndeplini obligaţiile privind un OPCVM administrat de o societate de administrare stabilită într-un alt stat membru, inclusiv informaţiile care trebuie incluse în acordul standard ce urmează a fi utilizat de depozitar şi de societatea de administrare în conformitate cu alineatul (5)."
   (b) al doilea paragraf se elimină.

6c.  Articolul 43 alineatul (5) se modifică după cum urmează:

   (a) Primul alineat se înlocuieşte cu următorul text:"
(5)  Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolele 112, 112a şi 112b, măsuri care să specifice în detaliu conţinutul, formatul şi mijlocul de transmitere a informaţiilor menţionate la alineatele (1) şi (3)."
   (b) al doilea paragraf se elimină.

7.  La articolul 43 se adaugă următorul alineat (6):"

(6)  În vederea garantării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru determina actele delegate adoptate de Comisie privind conţinutul, formatul şi metoda prin care ar trebui furnizate informaţiile menţionate alineatele (1) şi (3) de la prezentul articol.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu ▌articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

8.  La articolul 50 se adaugă următorul alineat ▌:"

(4)  În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde de reglementare pentru a preciza dispoziţiile referitoare la categoriile de active în care OPCVM poate investi, în conformitate cu prezentul articol şi actele delegate adoptate de Comisie în legătură cu dispoziţiile respective.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

9.  Articolul 51 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:"

Autorităţile naţionale competente se asigură că toate informaţiile primite în temeiul alineatului precedent, agregate cu privire la toate societăţile de administrare sau de investiţii pe care le supraveghează, sunt accesibile AEVMP şi CERS în vederea monitorizării riscurilor sistemice la nivelul Uniunii.

"

   (b) Alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:"
(4)  Fără a aduce atingere articolului 116, Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolele 112, 112a şi 112b, măsuri în care precizează:
   (a) criteriile de evaluare a gradului de adecvare a sistemului de gestionare a riscurilor utilizat de societatea de administrare, în conformitate cu alineatul (1) primul paragraf;
   (b) normele detaliate privind evaluarea precisă şi independentă a valorii instrumentelor derivate negociate în afara pieţei reglementate; şi
   (c) normele detaliate privind conţinutul şi procedura care trebuie urmată în transmiterea informaţiilor menţionate la alineatul (1) al treilea paragraf către autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare.
"

(c)  se adaugă următorul alineat ▌:"

(5)  În vederea garantării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a determina actele delegate adoptate de Comisie privind criteriile şi normele menţionate la alineatul (4) literele (a), (b) şi (c).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

9a.  La articolul 52 alineatul (4), al treilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

Statele membre comunică AEVMP o listă a categoriilor de obligaţiuni menţionate la primul paragraf şi categoriile de emitenţi autorizaţi, conform legislaţiei şi dispoziţiilor privind controlul menţionate la paragraful respectiv, să emită obligaţiuni conforme cu criteriile enunţate în prezentul articol. Aceste liste sunt însoţite de o notă de precizare a statutului de garanţii oferite. Comisia şi Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe transmit imediat aceste informaţii celorlalte state membre, împreună cu orice comentarii pe care le consideră adecvate, şi pun informaţiile la dispoziţia publicului pe siturile lor internet. Această transmitere poate face obiectul unor schimburi de opinii în cadrul Comitetului european pentru valori mobiliare menţionat la articolul 112 alineatul (1).

"

10.  ▌Articolul 60 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (6):

(i) primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(6)  Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolele 112, 112a şi 112b, măsuri privind:

(ii) al doilea paragraf se elimină;

(  b) se adaugă următorul alineat ▌:

(7)  În vederea garantării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a determina actele delegate adoptate de Comisie privind acordul, măsurile şi procedurile menţionate la alineatul (6) literele (a), (b) şi (c).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

11.  ▌Articolul 61 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:"

(3)  Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolele 112, 112a şi 112b, măsuri care să precizeze:

   (a) elementele care trebuie incluse în acordul menţionat la alineatul (1); şi
   (b) tipurile de nereguli menţionate la alineatul (2) care se consideră că au un impact negativ asupra OPCVM-ului de tip ₫feeder».

"

(b)  se adaugă următorul alineat ▌:"

(4)  În vederea garantării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a determina actele delegate adoptate de Comisie privind acordul, măsurile şi tipurile de nereguli menţionate la alineatul (3) literele (a) şi (b).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

11a.  La articolul 62, alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:"

(4)  Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolele 112, 112a şi 112b, măsuri care să precizeze conţinutul acordului menţionat la alineatul (1) primul paragraf.

"

11b.  La articolul 64, alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:"

(4)  Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolele 112, 112a şi 112b, măsuri privind:

   (a) formatul şi modalitatea de transmitere a informaţiilor menţionate la alineatul (1); sau
   (b) în cazul în care OPCVM-ul de tip ₫feeder» îşi transferă toate activele, sau o parte din ele, către OPCVM-ul de tip ₫master» în schimbul titlurilor de participare, procedura de evaluare şi control al unei astfel de contribuţii în natură, precum şi rolul depozitarului OPCVM-ului de tip ₫feeder» în procesul respectiv.

"

12.  La articolul 64 se adaugă următorul alineat ▌:"

(5)  În vederea garantării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentului articol, legate de furnizarea informaţiilor, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a determina actele delegate adoptate de Comisie privind formatul şi modalitatea de furnizare a informaţiilor, precum şi procedura menţionată la alineatul (4) literele (a) şi (b).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

13.  La articolul 69 se adaugă următorul alineat ▌:"

(5)  În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde de reglementare pentru a preciza dispoziţiile referitoare la conţinutul prospectului, raportul anual şi raportul semestrial prevăzute în anexa I, precum şi la formatul acestor documente.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

13a.  La articolul 75, alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:"

(4)  Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolele 112, 122a şi 112b, măsuri care definesc condiţiile specifice care trebuie îndeplinite în momentul în care prospectul se transmite pe suport durabil, altul decât hârtia, sau prin intermediul unei pagini de Internet care nu constituie un suport durabil.

"

13b.  La articolul 78, alineatul (7) se înlocuieşte cu următorul text:"

(7)  Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolele 112, 112a şi 112b, măsuri pentru a defini următoarele:

   (a) conţinutul detaliat şi complet al informaţiilor cheie destinate investitorilor care trebuie furnizate investitorilor în conformitate cu alineatele (2), (3) şi (4);
  (b) conţinutul detaliat şi complet al informaţiilor cheie destinate investitorilor care trebuie furnizate investitorilor în următoarele cazuri specifice:
   (i) pentru OPCVM-urile cu diferite compartimente de investiţii, informaţiile cheie destinate investitorilor care trebuie furnizate investitorilor care investesc într-un anumit compartiment de investiţii, inclusiv modalităţile de transfer de la un compartiment la altul şi costurile aferente;
   (ii) pentru OPCVM-urile care oferă diferite categorii de acţiuni, informaţiile cheie destinate investitorilor care trebuie furnizate investitorilor care investesc într-o anumită categorie de acţiuni;
   (iii) pentru fondurile de fonduri, informaţiile cheie destinate investitorilor care trebuie furnizate investitorilor care investesc într-un OPCVM care, la rândul său, investeşte într-un OPCVM sau în unul dintre organismele de plasament colectiv menţionate la articolul 50 alineatul (1) litera (e);
   (iv) pentru structurile de tip ₫master-feeder», informaţiile de bază pentru investitori care trebuie furnizate investitorilor care investesc într-un OPCVM de tip ₫feeder»; şi
   (v) pentru OPCVM-urile structurate, cu capital protejat, sau pentru OPCVM-uri similare, informaţiile cheie destinate investitorilor care trebuie furnizate investitorilor în legătură cu caracteristicile speciale ale unor astfel de OPCVM-uri; precum şi
   (c) detaliile specifice privind formatul şi prezentarea informaţiilor cheie destinate investitorilor care trebuie furnizate investitorilor în conformitate cu alineatul (5).

"

14.  La articolul 78 se adaugă următorul alineat:"

(8)  În vederea garantării unor condiţii uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare ▌pentru a determina actele delegate adoptate de Comisie în conformitate cu alineatul (7) privind informaţiile menţionate la alineatul (3).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

14a.  La articolul 81, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  ₫Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolele 112, 122a şi 112b, măsuri prin care să precizeze condiţiile specifice care trebuie respectate la furnizarea unor informaţii cheie destinate investitorilor pe un alt tip de suport durabil decât pe hârtie sau prin intermediul unei pagini de Internet care nu constituie un suport durabil.»

"

14b.  La articolul 83 se adaugă următorul paragraf:"

₫(3)  În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde de reglementare pentru a preciza cerinţele din prezentul articol cu privire la împrumuturi.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

15.  La articolul 84 se adaugă următorul alineat ▌:"

(4)  În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde de reglementare pentru a stabili condiţiile care trebuie îndeplinite de OPCVM după adoptarea suspendării provizorii a răscumpărării sau rambursării titlurilor de participare ale OPCVM, menţionate la alineatul (2) litera (a), după ce s-a luat decizia de suspendare.

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 7-7d din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

15a.  Articolul 95 alineatul (1) se modifică după cum urmează:"

(1)  Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolele 112, 112a şi 112b, măsuri privind:

   (a) sfera informaţiilor prevăzute la articolul 91 alineatul (3);
   (b) facilitarea accesului autorităţilor competente ale statului membru gazdă al OPCVM-ului la informaţiile şi/sau documentele prevăzute la articolul 93 alineatele (1), (2) şi (3) în conformitate cu articolul 93 alineatul (7).

"

16.  La articolul 95, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  Pentru a asigura condiţii uniforme de aplicare a uniforme a articolului 93, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a stabili ▌:

   (a) forma şi conţinutul modelului standard de scrisoare de notificare care urmează a fi utilizat de un OPCVM în scopul notificării menţionate la articolul (93) alineatul (1), inclusiv o indicaţie privind documentele la care se referă traducerile;
   (b) forma şi conţinutul modelului standard de atestare care urmează a fi utilizat de autorităţile competente ale statului membru, menţionată la articolul 93 alineatul (3);
   (c) procedura de schimb de informaţii şi utilizarea comunicării pe cale electronică între autorităţile competente în scopul notificării conform dispoziţiilor de la articolul 93.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010.

"

16a.  La articolul 97, alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"

(1)  Statele membre desemnează autorităţile competente care trebuie să îndeplinească atribuţiile prevăzute de prezenta directivă. Statele membre informează Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe şi Comisia cu privire la aceasta, precizând împărţirea eventuală a atribuţiilor.

"

16b.  La articolul 101 se inserează următorul alineat:"

(2a)  Autorităţile competente cooperează cu AEVMP în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

Autorităţile competente furnizează fără întârziere AEVMP toate informaţiile necesare pentru ca aceasta să îşi îndeplinească sarcinile care îi revin în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

17.  La articolul 101, alineatele (8) şi (9) se înlocuiesc cu următorul text:"

(8)  Autorităţile competente pot aduce în atenţia AEVMP situaţiile în care o cerere:

   (a) de schimb de informaţii conform prevederilor de la articolul 109 a fost respinsă sau nu a primit răspuns într-un termen rezonabil;
   (b) de efectuare a unei investigaţii sau a unei verificări la faţa locului conform prevederilor de la articolul 110 a fost respinsă sau nu a primit răspuns într-un termen rezonabil sau
   (c) de autorizare a reprezentanţilor săi de a-i însoţi pe cei ai autorităţii competente din celălalt stat membru a fost respinsă sau nu a primit răspuns într-un termen rezonabil.

Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 258 din TFUE, în aceste cazuri AEVMP poate acţiona în conformitate cu competenţele care îi sunt atribuite prin articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. …/… [AEVMP], fără a aduce atingere posibilităţilor de a refuza să dea curs unei cereri de informaţii sau unei cereri de investigare, prevăzute la alineatul (6) de la prezentul articol şi posibilităţii AEVMP de a acţiona în conformitate cu articolul 9 din regulamentul respectiv în aceste cazuri.

(9)  În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a stabili proceduri comune pentru cooperarea dintre autorităţile competente în cadrul verificărilor la faţa locului şi al investigaţiilor, conform dispoziţiilor de la alineatele (4) şi (5).

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu ▌articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

18.  Articolul 102 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (2), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"

(2)  Dispoziţiile de la alineatul (1) nu împiedică autorităţile competente din statele membre să facă schimb de informaţii în conformitate cu prezenta directivă sau cu alte acte legislative ale Uniunii Europene aplicabile OPCVM sau societăţilor care contribuie la activitatea economică a acestora sau să transmită aceste informaţii AEVMP în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. …/2010 sau Comitetului european pentru riscuri sistemice înfiinţat prin Regulamentul (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului. Informaţiile în cauză fac obiectul condiţiilor privind secretul profesional prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol.

"

(b)  la alineatul (5) se adaugă următoarea literă ▌:"

   (d) Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe (AEVMP) înfiinţată prin Regulamentul (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, Autoritatea bancară europeană (ABE), înfiinţată prin Regulamentul (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale (AEAPO), înfiinţată prin Regulamentul (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi CERS.
"

18a.  La articolul 103, alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:"

(3)  Statele membre comunică AEVMP, Comisiei şi celorlalte state membre identitatea autorităţilor care pot primi informaţii în temeiul alineatului (1).

"

18b.  La articolul 103, alineatul (7) se înlocuieşte cu următorul text:"

(7)  Statele membre comunică AEVMP, Comisiei şi celorlalte state membre identitatea autorităţilor sau organismelor care pot primi informaţii în temeiul alineatului (4).

"

19.  Articolul 105 se înlocuieşte cu următorul text:"

Articolul 105

În vederea garantării aplicării uniforme a dispoziţiilor prezentei directive privind schimbul de informaţii, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condiţiile de aplicare referitoare la procedurile de schimb de informaţii între autorităţile competente, precum şi între autorităţile competente şi AEVMP.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiecte pentru standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 7e din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP].

"

20.  La articolul 108 alineatul (5), primul paragraf litera (b) şi al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

   (b) dacă este necesar, aduc problema în atenţia AEVMP, care poate acţiona în conformitate cu competenţele care îi sunt atribuite prin articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEVMP].

Comisia şi Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe sunt informate fără întârziere cu privire la orice măsuri luate în temeiul primului paragraf litera (a).

20a.  Titlul capitolului XIII se înlocuieşte cu următorul text:"

ACTE DELEGATE ŞI COMPETENŢE DE EXECUTARE

"

20b.  Articolul 111 se înlocuieşte cu următorul text:"

Articolul 111

Comisia poate adopta modificări tehnice ale prezentei directive în următoarele domenii:

   (a) clarificarea definiţiilor pentru a asigura armonizarea consecventă şi aplicarea uniformă a prezentei directive pe întreg teritoriul Uniunii; or
   (b) alinierea terminologiei şi reformularea definiţiilor în conformitate cu actele ulterioare privind OPCVM-urile şi aspectele conexe.

Măsurile respective se adoptă prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolele 112, 112a şi 112b.

"

20c.  Articolul 112 se înlocuieşte cu următorul text:"

Articolul 112

(1)  Comisia este asistată de Comitetul european pentru valori mobiliare, instituit prin Decizia 2001/528/CE a Comisiei.

(2)  Competenţa de a adopta acte delegate, menţionată la articolele 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 şi 111, este conferită Comisiei pentru o perioadă de patru ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Comisia elaborează un raport cu privire la competenţele delegate cu cel puţin şase luni înaintea perioadei de patru ani. Delegarea competenţelor se extinde automat pentru perioade de o durată identică, cu excepţia cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă în conformitate cu articolul 64c.

(2a)  Imediat după ce adoptă un act delegat, Comisia înştiinţează simultan Parlamentul European şi Consiliul cu privire la acesta.

(2b)  Competenţa de a adopta acte delegate se acordă Comisiei în funcţie de condiţiile stabilite la articolele 112a şi 112b.

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

"

20d.  Se introduc următoarele articole:"

Articolul 112a

Revocarea delegării

(1)  Delegarea de competenţe menţionată la articolele 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 şi 111 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu.

(2)  Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a decide dacă să fie revocate anumite competenţe delegate întreprinde măsuri pentru a informa cealaltă instituţie şi Comisia, într-un interval de timp rezonabil înaintea luării deciziei finale, menţionând competenţele delegate care ar putea face obiectul revocării.

(3)  Decizia de revocare pune capăt delegării competenţelor specificate în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară specificată în cuprinsul acesteia. Decizia nu aduce atingere valabilităţii actelor delegate care sunt deja în vigoare. Ea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 112b

Obiecţiuni la actele delegate

(1)  Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecţiuni cu privire la un act delegat timp de trei luni de la data înştiinţării. La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă este prelungită cu trei luni.

(2)  În cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu formulează, până la expirarea acestui termen, obiecţiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi intră în vigoare la data menţionată în cuprinsul său.

Actele delegate pot fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi intră în vigoare înaintea expirării perioadei respective în cazul în care atât Parlamentul European, cât şi Consiliul informează Comisia cu privire la intenţia lor de a nu formula obiecţiuni.

(3)  În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecțiuni la un actdelegat, acesta nu intră în vigoare. În conformitate cu articolul 296 TFUE, instituţia care formulează obiecţiuni prezintă motivele obiecţiunilor la actul delegat.

"

Articolul 11a

Revizuirea

Comisia înaintează Parlamentului European şi Consiliului, până la 1 ianuarie 2014, un raport în care precizează dacă AES a prezentat proiectele de standarde tehnice prevăzute în prezenta directivă, atunci când prezentarea acestora este obligatorie sau facultativă, împreună cu propunerile corespunzătoare.

Articolul 12

Transpunerea

(1)  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 2010 cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum şi un tabel de corespondenţă între respectivele acte şi prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern, pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

(1) Aviz din 18 martie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2) Aviz din 18 martie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(3) Poziţia Parlamentului European din ....
(4) COM(2009)0114.
(5) COM(2009)0252.
(6) JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
(7) JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
(8) JO L 345, 31.12.2003, p. 64.
(9) JO L 166, 11.6.1998, p. 45.
(10) JO L 235, 23.9.2003, p. 10.
(11) JO L 166, 11.6.1998, p. 45.
(12) JO L 35, 11.2.2003, p. 1.
(13) JO L 96, 12.4.2003, p. 16.
(14) JO L 235, 23.9.2003, p. 10.
(15) JO L 390, 31.12.2004, p. 38.
(16) JO L 309, 25.11.2005, p. 15.
(17) JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
(18) JO L 177, 30.6.2006, p. 201.
(19) JO L 302, 17.11.2009, p. 32.
(20) JO L …
(21) JO L …
(22) JO L 222, 14.8.1978, p. 11.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate