Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0099(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0205/2010

Esitatud tekstid :

A7-0205/2010

Arutelud :

PV 06/07/2010 - 13
CRE 06/07/2010 - 13

Hääletused :

PV 07/07/2010 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0274

Vastuvõetud tekstid
PDF 193kWORD 41k
Kolmapäev, 7. juuli 2010 - Strasbourg
Kauplemisportfelli ja edasiväärtpaberistamisega seotud kapitalinõuded ning tasustamispoliitika üle järelevalve teostamine ***I
P7_TA(2010)0274A7-0205/2010
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 7. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses kauplemisportfelli ja edasiväärtpaberistamisega seotud kapitalinõuetega ning tasustamispoliitika üle järelevalve teostamisega (KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2009)0362);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 47 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0096/2009);

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artiklit 53;

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga 12. novembri 2009. aasta arvamust(1);

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 20. jaanuari 2010. aasta arvamust(2);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi (A7-0205/2010),

1.  võtab vastu allpool esitatud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 291, 1.12.2009, lk 1.
(2) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. juulil 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/…/EL, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses kauplemisportfelli ja edasiväärtpaberistamisega seotud kapitalinõuetega ning tasustamispoliitika üle järelevalve teostamisega
P7_TC1-COD(2009)0099

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv nr 2010/76/EL) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika