Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0141(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0167/2010

Внесени текстове :

A7-0167/2010

Разисквания :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Гласувания :

PV 07/07/2010 - 8.11
CRE 07/07/2010 - 8.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 22/09/2010 - 5.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0275
P7_TA(2010)0338

Приети текстове
PDF 540kWORD 102k
Сряда, 7 юли 2010 г. - Страсбург
Специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск *
P7_TA(2010)0275A7-0167/2010

Предложение за регламент на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Предложението бе изменено на 7 юли 2010 г. както следва(1):

Текст, предложен от Съвета   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
(1a)  Много преди финансовата криза Европейският парламент многократно призоваваше за консолидирането на истински равни условия за всички участници на равнище Европейски съюз и посочваше значителните слабости в надзора от страна на ЕС на интегрираните във все по-голяма степен финансови пазари (в своите резолюции от 13 април 2000 г. относно съобщението на Комисията „Прилагане на рамката за действие за финансовите пазари: план за действие“1, от 25 ноември 2002 г. относно правилата за осъществяване на пруденциален надзор в Европейския съюз2, от 11 юли 2007 г. за Бялата книга относно политиката на финансови услуги за периода 2005-2010 г.3, от 23 септември 2008 г. съдържаща препоръки към Комисията относно хедж фондовете и фондовете за частно участие4, от 9 октомври 2008 г. относно последващи мерки при процеса „Ламфалуси“: бъдеща структура на надзора5, от 22 април 2009 г. относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)6 и от 23 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг7).
___________
1 OВ C 40, 7.2.2001 г., стp. 453.
2 OВ C 25 Е, 29.01.2004 г., стp. 394.
3 OВ C 175 Е, 10.07.2008 г., стp. xx.
4 OВ C 8 Е, 14.01.2010 г., стp. 26.
5 OВ C 9 Е, 15.01.2010 г., стp. 48.
6 Приети текстове, P6_TA(2009)0251.
7 Приети текстове, P6_TA(2009)0279.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 8 а
(8a)  Мерките за събиране на информация, предвидени в настоящия регламент, са необходими за изпълнението на задачите на ЕССР и следва да не засягат правната рамка на Европейската статистическа система (ЕСС) и на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) по отношение на статистиката. Поради тази причина настоящият регламент следва да не засяга Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка.
(8a)   На ЕЦБ следва да бъде възложена задачата за предоставяне на статистическа подкрепа на ЕССР. Следователно събирането и обработването на информация, предвидено в настоящия регламент и необходимо за изпълнението на задачите на ЕССР, следва да бъде извършвано в съответствие с разпоредбите на член 5 от Устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на ЕЦБ и в съответствие с Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г.относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка1. Поверителната статистическа информация, събирана от ЕЦБ или ЕСЦБ, следва съответно да бъде споделяна с ЕССР.
______
1 OВ L 318, 27.11.1998 г., стp. 8.
Изменение 3
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 а (нов)
1а.  Председателят на ЕССР е също така председател на ЕЦБ. Продължителността на мандата на председателя на ЕССР е същата като на председателя на ЕЦБ.
Изменение 4
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 б (нов)
1б.  Първият заместник-председател се избира от членовете на Генералния съвет на ЕЦБ за срок, равен на продължителността на мандата му като член на Генералния съвет, и като се отчита необходимостта от балансирано представителство на държавите-членки, независимо дали са членове на еврозоната или не. Той или тя може да бъде преизбиран/а.
Изменение 5
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 в (нов)
1в.  Вторият заместник-председател е председател на Съвместния комитет на европейските надзорни органи (Съвместен комитет), създаден с член 40 от Регламент (EС) № .../2010 [ЕОЦКП], от Регламент (ЕС) № …/2010 [ЕОЗППО] и от Регламент (EС) № …/2010 [EБО] (наричан „Съвместен комитет“).
Изменение 6
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 г (нов)
1г.  Преди встъпването си в длъжност председателят и първият заместник-председател представят пред Европейския парламент, в рамките на публично изслушване, позицията си относно това как възнамеряват да изпълняват своите задължения съгласно настоящия регламент. Европейският парламент изслушва втория заместник-председател в ролята му на председател на Съвместния комитет.
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 д (нов)
1д.  Председателят председателства заседанията на Генералния съвет и на Управителния комитет.
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 e (нов)
1е.  Когато председателят не може да участва в заседанието, заместник-председателите председателстват по реда на тяхното старшинство Генералния съвет и Управителния комитет.
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 ж (нов)
1ж.  Ако заместник-председателите не могат да изпълняват задълженията си, се избират нови заместник-председатели в съответствие с параграфи 1б и 1в.
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 з (нов)
1з.  Председателят представлява ЕССР пред трети лица.
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 и (нов)
1и.  Европейският парламент кани ежегодно председателя на изслушване, което отбелязва публикуването на годишния доклад на ЕССР и се провежда в контекст, различен от диалога по въпросите на паричната политика, воден между Европейския парламент и председателя на ЕЦБ.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 2 – уводна част
ЕЦБ подсигурява секретариат, като по този начин предоставя аналитична, статистическа, логистична и административна подкрепа на ЕССР. Основната мисия на секретариата, както е определена в член 4, параграф 4 от Регламент XXXX, включва по-специално:
ЕЦБ подсигурява секретариат, като по този начин предоставя аналитична, статистическа, логистична и административна подкрепа на ЕССР. Секретариатът ползва техническа експертиза от Европейските надзорни органи, националните централни банки и националните надзорни органи. Той отговаря също така за всички въпроси, свързани с персонала. Задачите на секретариата, посочени в член 4, параграф 4 от Регламент (EС) № .../2010 [ЕССР] включват по-специално:
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 2 – буква д)
д) подпомагане на дейността на Генералния съвет, Управителния комитет и Консултативния технически комитет.
д) подпомагане на дейността на Генералния съвет, Управителния комитет и Консултативния научен комитет.
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 2 – буква д а (нова)
да) предоставяне на информация на Европейските надзорни органи, когато е необходимо.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1
1.  ЕЦБ осигурява необходимите човешки и финансови ресурси, за да изпълни своята задача за подсигуряване на секретариата.
1.  ЕЦБ осигурява необходимите човешки и финансови ресурси за изпълнението на задачите на секретариата. ЕЦБ гарантира високата квалификация на персонала на секретариата, който отразява широкия спектър на дейностите на ЕССР и състава на Генералния съвет. ЕЦБ осигурява необходимото финансиране на секретариата от собствените си ресурси .
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2
2.  Ръководителят на секретариата се определя от ЕЦБ след консултации с Генералния съвет на ЕССР.
2.  Ръководителят на секретариата се определя от ЕЦБ по предложение на Генералния съвет на ЕССР.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)
2a.  Всички членове на секретариата, дори след прекратяването на функциите си, са обвързани със задължението да не разкриват информация, която по своя характер представлява професионална тайна, в съответствие с член 8 от Регламент ((EС) № …/2010 [ЕССР], за да се гарантира целта, посочена в член 6 от настоящия регламент.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2
2.  Ръководителят на секретариата или негов представител присъства на заседанията на Генералния съвет, Управителния комитет и Консултативния технически комитет на ЕССР.
2.  Ръководителят на секретариата или негов представител присъства на заседанията на Генералния съвет, Управителния комитет и Консултативния научен комитет на ЕССР.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)
2а.  Секретариатът може да изисква свързаната с финансови институции или пазари информация ‐ индивидуална, в резюмирана или обобщена форма ‐ която е от значение за задачите на ЕССР, от Европейските надзорни органи и в установените в член 15 от Регламент (ЕО) № …./2010 [ЕССР]случаи от националните надзорни органи, от националните централни банки, от други органи на държавите-членки или, въз основа на обосновано искане, директно от финансовите институции.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2 б (нов)
2б.  Информацията съгласно параграф 2 може да включва данни, свързани с Европейското икономическо пространство, Съюза или еврозоната, или също така национални обобщени и индивидуални данни. Национални данни се събират единствено въз основа на обосновано искане. Преди данните да бъдат изискани, секретариатът първо взема предвид съществуващите статистически данни ‐ изготвени, разпространени и разработени от Европейската статистическа система и ЕСЦБ, и след това се консултира със съответния Европейски надзорен орган, за да се гарантира целесъобразността на искането.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 7
Три години след посочената в член 8 дата Съветът разглежда настоящия регламент въз основа на доклад на Комисията и след получаване на становище от страна на ЕЦБ и от Европейските надзорни органи определя дали съществува необходимост от преразглеждане на настоящия регламент.
До…* Европейският парламент и Съветът разглеждат настоящия регламент въз основа на доклад на Комисията и след получаване на становище от страна на ЕЦБ определят дали съществува необходимост от преразглеждане на целите и организацията на ЕССР.
В доклада се оценява по-специално дали:
а) е целесъобразно да се опрости и укрепи структурата на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) с цел увеличаване на съгласуваността между микроравнището и макроравнището, както и между Европейските надзорни органи;
б) е целесъобразно да се увеличат регулаторните правомощия на Европейските надзорни органи;
в) развитието на ЕСФН е в съответствие с общите тенденции в тази област;
г) съществува необходимото многообразие и изключителен експертен опит в рамките на ЕСФН;
д) отговорността и прозрачността във връзка с изискванията за оповестяване са на необходимото равнище.
______
*три години след влизането в сила на настоящия регламент.

(1) Въпросът след това бе върнат на компетентната комисия за доразглеждане съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (A7-0167/2010).

Правна информация - Политика за поверителност