Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0141(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0167/2010

Předložené texty :

A7-0167/2010

Rozpravy :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Hlasování :

PV 07/07/2010 - 8.11
CRE 07/07/2010 - 8.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 22/09/2010 - 5.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0275
P7_TA(2010)0338

Přijaté texty
PDF 432kWORD 141k
Středa, 7. července 2010 - Štrasburk
Zvláštní úkoly Evropské centrální banky, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika *
P7_TA(2010)0275A7-0167/2010

Návrh nařízení Rady o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Návrh byl pozměněn dne 7. července 2010 takto(1):

Znění navržené Radou   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Již dlouhou dobu před finanční krizí Evropský parlament pravidelně vyzýval k posílení skutečně rovných podmínek pro všechny zúčastněné subjekty na úrovni Unie a současně poukazoval na závažná selhání dohledu Unie nad stále integrovanějšími finančními trhy (ve svém usnesení ze dne 13. dubna 2000 o sdělení Komise o provádění rámce pro finanční trhy: akčním plánu1, ze dne 25. listopadu 2002 o pravidlech obezřetnostního dohledu v Evropské unii2, ze dne 11. července 2007 o politice finančních služeb (2005–2010) – bílé knize3, ze dne 23. září 2008 obsahujícím doporučení Komisi o zajišťovacích fondech a soukromých kapitálových fondech4, ze dne 9. října 2008 s doporučeními Komisi ohledně opatření navazujících na Lamfalussyho proces: budoucí struktura dohledu5, ze dne 22. dubna 2009 o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejímu výkonu6 a ze dne 23. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách7).
___________
1 Úř. věst. C 40, 7.2.2001, s. 453.
2 Úř. věst. C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
3 Úř. věst. C 175 E, 10.7.2008, s. xx.
4 Úř. věst. C 8 E, 14.1.2010, s. 26.
5 Úř. věst. C 9 E, 15.1.2010, s. 48.
6 Přijaté texty, P6_TA(2009)0251.
7 Přijaté texty, P6_TA(2009)0279.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a
(8a)  Opatření ke shromažďování informací stanovená v tomto nařízení jsou nezbytná pro plnění úkolů ESRB a neměla by mít vliv na právní rámec Evropského statistického systému a Evropského systému centrálních bank v oblasti statistiky. Tímto nařízením by proto nemělo být dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice ani nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou.
(8a)   ECB by měla být pověřena zajišťováním statistické podpory ESRB. Na shromažďování a zpracovávání informací stanovené tímto nařízením, jež je nezbytné pro plnění úkolů ESRB, by se proto měl vztahovat článek 5 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB a nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou1. Důvěrné statistické informace shromažďované ECB nebo Evropským systémem centrálních bank by tudíž měly být sdíleny s ESRB.
______
1 Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
1a.  Předsedou ESRB je prezident ECB. Jeho funkční období je shodné s jeho funkčním obdobím jako prezidenta ECB.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 b (nový)
1b.  Prvního místopředsedu volí členové generální rady ECB s přihlédnutím k potřebě vyváženého zastoupení členských států a států, které jsou či nejsou členy eurozóny na stejnou dobu, jako je jeho členství v generální radě. První místopředseda může být zvolen opakovaně.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 c (nový)
1c.  Druhým místopředsedou je předseda Smíšeného výboru evropských orgánů dohledu (Smíšený výbor) zřízeného na základě článku 40 nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA], nařízení (EU) č. …/2010 [EIOPA] a nařízení (EU) č. …/2010 [EBA] (dále jen „Smíšený výbor“).
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 d (nový)
1d.  Předseda a první místopředseda před převzetím svého úřadu sdělí Evropskému parlamentu na veřejném slyšení, jakým způsobem hodlají vykonávat své povinnosti podle tohoto nařízení. Druhý místopředseda se zúčastní slyšení před Evropským parlamentem ve své funkci předsedy Smíšeného výboru.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 e (nový)
1e.  Předseda řídí zasedání generální rady a řídícího výboru.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 f (nový)
1f.  Místopředsedové v daném hierarchickém pořadí řídí generální radu a řídící výbor v případě, že se předseda nemůže zasedání účastnit.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 g (nový)
1g.  Pokud nemohou místopředsedové plnit své povinnosti, jsou v souladu s odstavci 1b a 1c zvoleni noví místopředsedové.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 h (nový)
1h.  Předseda zastupuje ESRB navenek.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 i (nový)
1i.  Předseda je každý rok pozván k účasti na slyšení před Evropským parlamentem u příležitosti zveřejnění výroční zprávy ESRB, jež se koná v kontextu, který se liší od měnového dialogu mezi Evropským parlamentem a prezidentem ECB.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 2 – návětí
Evropská centrální banka zajistí sekretariát a poskytne tedy analytickou, statistickou, logistickou a správní podporu pro ESRB. Poslání sekretariátu, jak je definováno v čl. 4 odst. 4 nařízení XXXX, zahrnuje zejména:
ECB zajistí sekretariát a poskytne tedy analytickou, statistickou, logistickou a správní podporu pro ESRB. Sekretariát využívá technického poradenství evropských orgánů dohledu a národních centrálních bank a vnitrostátních orgánů dohledu. Zároveň odpovídá za veškeré personální záležitosti. Úkoly sekretariátu, uvedené v čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. …/2010 [ESRB], zahrnují zejména:
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. e
e) podporu činnosti generální rady, řídícího výboru a poradního technického výboru.
e) podporu činnosti generální rady, řídícího výboru a poradního vědeckého výboru.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. e a (nové)
ea) poskytování informací evropským orgánům dohledu dle potřeby.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  ECB zajistí dostatečné lidské a finanční zdroje pro splnění svého úkolu, kterým je zajištění sekretariátu.
1.  ECB zajistí dostatečné lidské a finanční zdroje pro splnění úkolů sekretariátu. ECB zajistí, aby měl sekretariát vysoce kvalitní personál, který všestranně odráží širokou oblast působnosti ESRB a složení generální rady. ECB zajistí náležité financování sekretariátu ze svých vlastních zdrojů.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2
2.  Vedoucí sekretariátu je jmenován ECB po konzultaci s generální radou ESRB.
2.  Vedoucí sekretariátu je jmenován ECB na návrh generální rady ESRB.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)
2a.  Všichni členové sekretariátu mají povinnost, a to i po skončení svých funkcí, zachovávat v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. .../2010 [ESRB] mlčenlivost o informacích, na které se vztahuje služební tajemství, aby byl splněn účel článku 6 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
2.  Vedoucí sekretariátu nebo jeho zástupce je přítomen na zasedáních generální rady, řídícího výboru a poradního technického výboru ESRB.
2.  Vedoucí sekretariátu nebo jeho zástupce je přítomen na zasedáních generální rady, řídícího výboru a poradního vědeckého výboru ESRB.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
2a.  Sekretariát může požadovat od evropských orgánů dohledu a v případech uvedených v článku 15 nařízení (EU) č. …/2010 [ESRB] od vnitrostátních orgánů dohledu, národních centrálních bank, jiných orgánů členských států nebo na základě odůvodněné žádosti přímo od finančních institucí informace, a to v jednotlivé, souhrnné nebo obecné podobě, které se vztahují k finančním institucím nebo finančním trhům a jsou relevantní z hlediska úkolů ESRB.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 b (nový)
2b.  Informace podle odstavce 2 mohou zahrnovat údaje týkající se Evropského hospodářského prostoru, Unie nebo eurozóny či souhrnné a jednotlivé údaje z jednotlivých států. Údaje týkající se jednotlivých států se shromažďují pouze na základě odůvodněné žádosti. Před vyžádáním údajů sekretariát nejprve zohlední stávající statistiky předkládané, rozšiřované a sestavované jak evropským statistickým systémem, tak ESCB a poté provede konzultaci s příslušným evropským orgánem dohledu, aby byla zajištěna přiměřenost žádosti.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Článek 7
Tři roky po datu uvedeném v článku 8 Rada na základě zprávy Komise toto nařízení posoudí a po obdržení stanoviska ECB a stanoviska evropských orgánů dohledu stanoví, zda je třeba toto nařízení přezkoumat.
Do ...* Evropský parlament a Rada posoudí na základě zprávy Komise toto nařízení a po obdržení stanoviska ECB stanoví, zda cíle a organizace ESRB vyžadují přezkum.
Tato zpráva zejména posoudí, zda:
a) je vhodné zjednodušit a posílit strukturu Evropského systému orgánů finančního dohledu (ESFS) za účelem zvýšení soudržnosti mezi makro- a mikroúrovní a mezi evropskými orgány dohledu;
b) je vhodné posílit regulační pravomoci evropských orgánů dohledu;
c) vývoj ESFS odpovídá globálnímu vývoji v této oblasti;
d) se ESFS vyznačuje dostatečnou rozmanitostí a kvalitou;
e) odpovědnost a transparentnost ve vztahu k požadavkům na zveřejňování jsou odpovídající.
______
*Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.

(1) Věc byla postoupena zpět do výboru v souladu s čl. 57 odst. 2 druhým pododstavcem (A7-0167/2010).

Právní upozornění - Ochrana soukromí