Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0141(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0167/2010

Esitatud tekstid :

A7-0167/2010

Arutelud :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Hääletused :

PV 07/07/2010 - 8.11
CRE 07/07/2010 - 8.11
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 22/09/2010 - 5.11
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0275
P7_TA(2010)0338

Vastuvõetud tekstid
PDF 302kWORD 89k
Kolmapäev, 7. juuli 2010 - Strasbourg
Euroopa Keskpanga eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega *
P7_TA(2010)0275A7-0167/2010

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Ettepanekut muudeti 7. juulil 2010. aastal järgmiselt(1):

Nõukogu ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)
(1 a)  Euroopa Parlament nõudis korduvalt juba pikka aega enne finantskriisi tõeliselt võrdsete võimaluste tagamist kõigile liidu tasandi osalejatele, juhtides ühtlasi tähelepanu olulistele puudustele liidu järelevalves üha tugevamalt integreeritud finantsturgude üle (13. aprilli 2000. aasta resolutsioonis komisjoni teatise „Finantsturgude raamistiku rakendamine: tegevuskava” kohta,1 25. novembri 2002. aasta resolutsioonis usaldatavusnormatiivide järelevalve eeskirjade kohta Euroopa Liidus,2 11. juuli 2007. aasta resolutsioonis valge raamatu: finantsteenuste poliitika (2005–2010) kohta,3 23. septembri 2008. aasta resolutsioonis koos soovitustega komisjonile riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide kohta,4 9. oktoobri 2008. aasta resolutsioonis soovitustega komisjonile Lamfalussy protsessi järelmeetmete kohta: edaspidine järelevalvestruktuur,5 22. aprilli 2009. aasta resolutsioonis muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta6 ning 23. aprilli 2009. aasta resolutsioonis ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus reitinguagentuuride kohta7).
___________
¹ ELT C 40, 7.2.2001 lk 453.
2 ELT C 25 E, 29.1.2004, lk 394.
3 ELT C 175 E, 10.7.2008, lk xx.
4 ELT C 8 E, 14.1.2010, lk 26.
5 ELT C 9 E, 15.1.2010, lk 48.
6 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0251.
7 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0279.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a
(8a)  Käesolevas määruses sätestatud teabe kogumise meetmed on vajalikud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesannete täitmiseks ning ei tohiks mõjutata Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi õiguslikku raamistikku statistika valdkonnas. Käesoleva määrusega ei tohiks seetõttu piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määruse (EÜ) nr 223/2009 (Euroopa statistika kohta) ning nõukogu 23. novembri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2533/98 (statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt) kohaldamist.
(8a)   Euroopa Keskpangale tuleks teha ülesandeks pakkuda Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule tuge statistika valdkonnas. Käesolevas määruses sätestatud teabe kogumine ja töötlemine, mis on vajalik Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesannete täitmiseks, peaks seetõttu toimuma Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 5 ning nõukogu 23. novembri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2533/98 (statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt1) alusel. Sellele vastavalt tuleks Euroopa Keskpanga või Euroopa Keskpankade Süsteemi kogutud salajast statistilist teavet Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga jagada.
______
1 EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)
1 a.  Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja on Euroopa Keskpanga president. Tema ametiaja pikkus on võrdne tema ametiaja pikkusega Euroopa Keskpanga presidendina.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 b (uus)
1 b.  Eesistuja esimese asetäitja valivad Euroopa Keskpanga haldusnõukogu liikmed sama pikaks ametiajaks kui tema liikmesus haldusnõukogus, võttes arvesse euroalasse kuuluvate ja sellesse mittekuuluvate liikmesriikide tasakaalustatud esindatust. Eesistuja esimese asetäitja võib tagasi valida.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 c (uus)
1 c.  Eesistuja teine asetäitja on määruse (EL) nr .../2010 [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artikliga 40, määrusega (EL) nr …/2010 [Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] ja määrusega (EL) nr …/2010 [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] asutatud Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee (ühiskomitee) eesistuja.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 d (uus)
1 d.  Enne ametisse astumist tutvustavad eesistuja ja eesistuja esimene asetäitja Euroopa Parlamendile avalikul kuulamisel seda, kuidas nad kavatsevad täita oma ülesandeid käesoleva määruse alusel. Eesistuja teise asetäitja kuulab Euroopa Parlament ära ühiskomitee eesistuja rollis.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 e (uus)
1 e.  Eesistuja juhatab haldusnõukogu ja juhtkomitee koosolekuid.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 f (uus)
1 f.  Eesistuja asetäitjad juhatavad vastavalt eesistuja asetäitjate järjestusele haldusnõukogu ja juhtkomitee koosolekuid, kui eesistuja ei saa koosolekul osaleda.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 g (uus)
1 g.  Kui eesistuja asetäitjad ei saa oma ülesandeid täita, valitakse lõigete 1 b ja 1 c kohaselt uued eesistuja asetäitjad.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 h (uus)
1 h.  Eesistuja esindab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutuseväliselt.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 i (uus)
1 i.  Eesistuja kutsutakse kord aastas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu aastaaruande avaldamisega seoses Euroopa Parlamendis toimuvale kuulamisele, mille kontekst erineb Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpanga presidendi rahandusalase dialoogi kontekstist.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – sissejuhatav osa
Euroopa Keskpank tagab sekretariaadi, mis pakub Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule tuge analüüsi, statistika, halduse ja logistika valdkonnas. Sekretariaadi ülesanded, mis on kindlaks määratud määruse XXXX artikli 4 lõikes 4, hõlmavad eelkõige järgmist:
Euroopa Keskpank tagab sekretariaadi, mis pakub Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule tuge analüüsi, statistika, halduse ja logistika valdkonnas. Sekretariaat küsib ka tehnilist nõu Euroopa järelevalveasutustelt, liikmesriikide keskpankadelt ja liikmesriikide järelevalveasutustelt. Samuti vastutab ta kõigi personaliküsimuste eest. Sekretariaadi ülesanded, millele on osutatud määratud määruse (EL) nr …/2010 [Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu] artikli 4 lõikes 4, hõlmavad eelkõige järgmist:
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt e
e) haldusnõukogu, juhtkomitee ja tehnilise nõuandekomitee töö toetamine.
e) haldusnõukogu, juhtkomitee ja teadusliku nõuandekomitee töö toetamine.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt e a (uus)
e a) taotluse korral teabe esitamine Euroopa järelevalveasutustele.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
1.  Euroopa Keskpank tagab sekretariaadi ülesannete täitmiseks vajalikud inim- ja rahalised ressursid.
1.  Euroopa Keskpank tagab sekretariaadi ülesannete täitmiseks vajalikud inim- ja rahalised ressursid. Euroopa Keskpank kindlustab, et sekretariaadil oleks kõrgelt kvalifitseeritud töötajad, kes kajastavad Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu laia pädevusala ja haldusnõukogu koosseisu. Euroopa Keskpank tagab sekretariaadi õiglase rahastamise oma vahenditest.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2
2.  Euroopa Keskpank määrab ametisse sekretariaadi juhataja, konsulteerides selleks Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu haldusnõukoguga.
2.  Euroopa Keskpank määrab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu haldusnõukogu ettepaneku alusel ametisse sekretariaadi juhataja.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)
2 a.  Kõigilt sekretariaadi liikmetelt nõutakse vastavalt määruse (EL) nr .../2010 [Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu] artiklile 8, et nad ei avaldaks ametisaladuse hoidmise kohustusega hõlmatud teavet isegi pärast ametist lahkumist, et tagada käesoleva määruse artiklis 6 sätestatud eesmärk.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2
2.  Sekretariaadi juhataja või tema esindaja osaleb Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu haldusnõukogu, juhtkomitee ja tehnilise nõuandekomitee koosolekutel.
2.  Sekretariaadi juhataja või tema esindaja osaleb Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu haldusnõukogu, juhtkomitee ja teadusliku nõuandekomitee koosolekutel.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)
2 a.  Sekretariaat võib taotleda Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesannete täitmiseks vajalikku teavet finantseerimisasutuste või finantsturgude kohta eraldi, kokkuvõtlikul või koondatud kujul Euroopa järelevalveasutustelt ning määruse (EL) nr …/2010 [Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu] artiklis 15 kindlaksmääratud juhtudel liikmesriikide järelevalveasutustelt, keskpankadelt või muudelt ametiasutustelt või põhjendatud taotluse alusel otse finantseerimisasutustelt.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 b (uus)
2 b.  Lõike 2 kohane teave võib hõlmata Euroopa Majanduspiirkonda, Euroopa Liitu või euroala käsitlevaid andmeid ning liikmesriike käsitlevaid üldistatud ja individuaalseid andmeid. Liikmesriike käsitlevaid andmeid kogutakse ainult põhjendatud taotluse alusel. Enne teabenõude esitamist võtab sekretariaat kõigepealt arvesse Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi koostatud, levitatud ja töödeldud olemasolevaid statistilisi andmeid ning seejärel konsulteerib Euroopa asjakohase järelevalveasutusega, et tagada nõude proportsionaalsus.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7
Nõukogu vaatab käesoleva määruse läbi pärast seda, kui artiklis 8 sätestatud kuupäevast on möödunud kolm aastat, ning otsustab komisjoni aruande alusel, kas käesolev määrus tuleb pärast Euroopa Keskpanga ja Euroopa järelevalveasutuste arvamuse saamist läbi vaadata.
Euroopa Parlament ja nõukogu vaatavad hiljemalt …* käesoleva määruse läbi komisjoni aruande alusel ning otsustavad pärast Euroopa Keskpanga arvamuse saamist, kas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesanded ja struktuur on vaja läbi vaadata.
Aruandes hinnatakse eelkõige järgmist:
a) kas tuleks lihtsustada ja tugevdada Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi struktuuri, et suurendada sidusust makro- ja mikrotasandi ning Euroopa järelevalveasutuste vahel;
b) kas tuleks suurendada Euroopa järelevalveasutuste reguleerimisvolitusi;
c) kas Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi areng on kooskõlas valdkonna üldise arenguga;
d) kas Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem on piisavalt mitmekülgne ja asjatundlik;
e) kas avalikustamisnõuetega seotud aruandekohustus ja läbipaistvus on piisavad.
______
*Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

(1) Seejärel saadeti see vastavalt kodukorra artikli 57 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A7-0167/2010).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika