Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0141(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0167/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0167/2010

Keskustelut :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Äänestykset :

PV 07/07/2010 - 8.11
CRE 07/07/2010 - 8.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 22/09/2010 - 5.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0275
P7_TA(2010)0338

Hyväksytyt tekstit
PDF 242kWORD 88k
Keskiviikko 7. heinäkuuta 2010 - Strasbourg
Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvät Euroopan keskuspankin erityistehtävät *
P7_TA(2010)0275A7-0167/2010

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

(Erityinen lainsäätämismenettely - kuuleminen)

Ehdotusta muutettiin 7. heinäkuuta 2010 seuraavasti(1):

Neuvoston teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Euroopan parlamentti on vaatinut jo kauan ennen rahoituskriisiä aidosti yhtäläisiä EU:n tason toimintaedellytyksiä kaikille toimijoille ja huomauttanut samalla vakavista puutteista siinä, miten EU valvoo yhä yhdentyneempiä rahoitusmarkkinoita (päätöslauselmissaan, jotka se on antanut 13. huhtikuuta 2000 komission tiedonannosta rahoitusmarkkinoiden puitteiden toteuttamisesta: toimintasuunnitelma1, 25. marraskuuta 2002 toiminnan vakauden valvontaa koskevista säännöistä Euroopan unionissa2, 11. heinäkuuta 2007 rahoituspalvelupolitiikkaa 2005–2010 koskevasta valkoisesta kirjasta3, 23. syyskuuta 2008 suosituksista komissiolle riskirahastoista ja yksityisistä pääomasijoitusrahastoista4, 9. lokakuuta 2008 Lamfalussy-prosessin jatkotoimista ja tulevasta valvontarakenteesta sekä asiaan liittyvistä suosituksista komissiolle5, 22. huhtikuuta 2009 muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (SOLVENSSI II)6 sekä 23. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista7).
____________
1EYVL C 40, 7.2.2001, s. 453.
2EUVL C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
3EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. xx.
4EUVL C 8 E, 14.1.2010, s. 26.
5EUVL C 9 E, 15.1.2010, s. 48.
6Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0251.
7Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0279.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale
(8 a)   Toimenpiteet tässä asetuksessa tarkoitetuksi tietojen keräämiseksi ovat tarpeen EJRK:n tehtävien hoitamiseksi eivätkä ne saisi rajoittaa Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) oikeudellisia puitteita tilastojen alalla. Tämä asetus ei näin ollen saisi rajoittaa Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 eikä Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 soveltamista.
(8 a)   EKP:lle olisi annettava tehtäväksi tilastollisen tuen antaminen EJRK:lle. Tässä asetuksessa säädettyyn EJRK:n tehtävien hoitamiseksi tarvittavaan tietojen keräämiseen ja käsittelyyn olisi sen vuoksi sovellettava Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja EKP:n perussäännön 5 artiklan sekä Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 säännöksiä. Tämän mukaisesti EKP:n tai EKPJ:n keräämät luottamukselliset tilastotiedot olisi jaettava EJRK:n kanssa.
____________
1EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  EJRK:n puheenjohtajana toimii EKP:n pääjohtaja. Puheenjohtajan toimikausi on sama kuin hänen toimikautensa EKP:n pääjohtajana.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.  EKP:n yleisneuvoston jäsenet valitsevat ensimmäisen varapuheenjohtajan, jonka toimikausi on sama kuin hänen toimikautensa yleisneuvoston jäsenenä, ja ottavat tässä huomioon jäsenvaltioiden sekä euroalueeseen kuuluvien ja sen ulkopuolisten valtioiden tasapuolisen edustuksen. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittu voidaan valita uudeksi toimikaudeksi.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 c kohta (uusi)
1 c.  Toinen varapuheenjohtaja on asetuksen (EU) N:o .../2010 [Euroopan arvopaperiviranomainen], asetuksen (EU) N:o …/2010 [Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen] ja asetuksen (EU) N:o …/2010 [Euroopan pankkiviranomainen] 40 artiklan nojalla perustetun Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitean (sekakomitea), jäljempänä ”sekakomitea”, puheenjohtaja.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 d kohta (uusi)
1 d.  Ennen virkaanastumistaan puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja ilmoittavat Euroopan parlamentille julkisessa kuulemisessa, miten he aikovat hoitaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä. Euroopan parlamentti kuulee toista varapuheenjohtajaa sekakomitean puheenjohtajana.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 e kohta (uusi)
1 e.  Puheenjohtaja johtaa hallintoneuvoston ja ohjauskomitean kokouksia.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 f kohta (uusi)
1 f.  Puheenjohtajan ollessa estynyt hallintoneuvoston ja ohjauskomitean kokouksia johtavat varapuheenjohtajat arvojärjestyksensä mukaisesti.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 g kohta (uusi)
1 g.  Jos varapuheenjohtajat eivät pysty hoitamaan tehtäviään, uudet varapuheenjohtajat valitaan 1 b ja 1 c kohdan mukaisesti.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 h kohta (uusi)
1 h.  Puheenjohtaja edustaa EJRK:ta ulkoisesti.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 i kohta (uusi)
1 i.  EJRK:n julkaistessa vuosikertomuksensa puheenjohtaja kutsutaan Euroopan parlamentin vuosittaiseen kuulemistilaisuuteen, joka järjestetään erillään Euroopan parlamentin ja EKP:n pääjohtajan välisestä rahapoliittisesta vuoropuhelusta.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – johdantokappale
Euroopan keskuspankki huolehtii sihteeristön tehtävistä ja tarjoaa näin EJRK:lle analyyttistä, tilastollista, logistista ja hallinnollista tukea. Asetuksen XXXX 4 artiklan 4 kohdassa määritetyt sihteeristön tehtävät koostuvat erityisesti seuraavista:
EKP huolehtii sihteeristön tehtävistä ja tarjoaa näin EJRK:lle analyyttistä, tilastollista, logistista ja hallinnollista tukea. Sihteeristö käyttää hyväksi myös Euroopan valvontaviranomaisten, kansallisten keskuspankkien ja kansallisten valvontaviranomaisten teknisiä lausuntoja. Lisäksi se on vastuussa kaikista henkilöstöasioista. Asetuksen (EU) N:o.../2010 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut sihteeristön tehtävät koostuvat erityisesti seuraavista:
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e alakohta
e) hallintoneuvoston, ohjauskomitean ja neuvoa-antavan teknisen komitean työn tukeminen.
e) hallintoneuvoston, ohjauskomitean ja neuvoa-antavan tieteellisen komitean työn tukeminen.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e a alakohta (uusi)
e a) tietojen toimittaminen Euroopan valvontaviranomaisille pyydettäessä.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  EKP:n on varmistettava, että sillä on käytössään sihteeristön tehtävien hoitamista varten tarvittava henkilöstö ja rahoitus.
1.  EKP:n on varmistettava sihteeristön tehtävien hoitamista varten tarvittava henkilöstö ja rahoitus. EKP:n on varmistettava, että henkilöstö on pätevää ja heijastelee yleisesti EJRK:n laaja-alaisuutta ja hallintoneuvoston kokoonpanoa. EKP:n on varmistettava omista varoistaan sihteeristön riittävä rahoitus.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
2.  EKP nimittää sihteeristön päällikön EJRK:n hallintoneuvostoa kuultuaan.
2.  EKP nimittää sihteeristön päällikön EJRK:n hallintoneuvoston ehdotuksesta.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Sihteeristön jäsenet eivät saa luovuttaa salassa pidettäviä tietoja tehtäviensä päättymisen jälkeenkään asetuksen (EU) N:o.../2010 [EJRK] 8 artiklan mukaisesti tämän asetuksen 6 artiklassa säädetyn tavoitteen saavuttamiseksi.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Sihteeristön päällikkö tai tämän edustaja osallistuu EJRK:n hallintoneuvoston, ohjauskomitean ja neuvoa-antavan teknisen komitean kokouksiin.
2.  Sihteeristön päällikkö tai tämän edustaja osallistuu EJRK:n hallintoneuvoston, ohjauskomitean ja neuvoa-antavan tieteellisen komitean kokouksiin.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Sihteeristö voi pyytää Euroopan valvontaviranomaisilta ja asetuksen (EU) N:o …/2010 [EJKR] 15 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa kansallisilta valvontaviranomaisilta, kansallisilta keskuspankeilta tai jäsenvaltioiden muilta viranomaisilta tai perustellusta pyynnöstä suoraan finanssilaitoksilta EJRK:n tehtävien kannalta merkityksellisiä, finanssilaitoksia tai -markkinoita koskevia tietoja yksittäin, tiivistelmänä tai koosteena.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin voi sisältyä Euroopan talousaluetta, Euroopan unionia tai euroaluetta koskevia tietoja tai jäsenvaltioita koskevia koostettuja ja yksittäisiä tietoja. Jäsenvaltioiden tietoja voidaan kerätä ainoastaan perustellusta pyynnöstä. Varmistaakseen pyyntönsä oikeasuhteisuuden sihteeristön on ennen tietojen pyytämistä ensin otettava huomioon Euroopan tilastojärjestelmän ja EKPJ:n tuottamat, jakamat ja laatimat jo olemassa olevat tilastot ja sitten kuultava asianomaista Euroopan valvontaviranomaista.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
7 artikla
Neuvosto tarkastelee tätä asetusta komission kertomuksen perusteella kolmen vuoden kuluttua 8 artiklassa vahvistetusta päivämäärästä ja määrittää EKP:n ja Euroopan valvontaviranomaisten lausunnon saatuaan, onko tätä asetusta tarkistettava.
Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat tätä asetusta komission kertomuksen perusteella viimeistään … päivänä …kuuta …* ja määrittelevät EKP:n lausunnon saatuaan, onko EJRK:n tavoitteita ja organisaatiota tarkistettava.
Kertomuksessa on arvioitava erityisesti
a) onko tarpeen yksinkertaistaa ja lujittaa Euroopan finanssivalvojien järjestelmää (EFVJ), jotta voidaan lisätä makro- ja mikrotason valvonnan sekä Euroopan valvontaviranomaisten välistä johdonmukaisuutta;
b) onko tarpeen lisätä Euroopan valvontaviranomaisten sääntelyvaltuuksia;
c) onko EFVJ:n kehittäminen johdonmukaista alan globaalin kehityksen kanssa;
d) onko EFVJ riittävän laaja-alainen ja onko sillä riittävä asiantuntemus;
e) ovatko vastuuvelvollisuus ja avoimuus asianmukaisia julkaisuvelvollisuuksiin nähden.
____________
*Kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0167/2010).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö