Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0141(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0167/2010

Pateikti tekstai :

A7-0167/2010

Debatai :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Balsavimas :

PV 07/07/2010 - 8.11
CRE 07/07/2010 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 22/09/2010 - 5.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0275
P7_TA(2010)0338

Priimti tekstai
PDF 438kWORD 102k
Trečiadienis, 2010 m. liepos 7 d. - Strasbūras
Konkretūs Europos centrinio banko uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla *
P7_TA(2010)0275A7-0167/2010

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos centriniam bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Pasiūlymas buvo iš dalies pakeistas 2010 m. liepos 7 d. taip(1):

Tarybos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  Dar gerokai prieš prasidedant finansų krizei Europos Parlamentas nuolat ragino Sąjungos lygiu įtvirtinti tikrai vienodas sąlygas visiems suinteresuotiems subjektams, kartu pažymėdamas, kad Europos Sąjungos patiriamos nesėkmės prižiūrint vis labiau integruotas finansų rinkas turi didelę reikšmę (2000 m. balandžio 13 d. Parlamento rezoliucijoje dėl Komisijos komunikato dėl finansų rinkų sistemos įgyvendinimo: veiksmų planas1, 2002 m. lapkričio 25 d. Rezoliucijoje dėl riziką ribojančių priežiūros taisyklių Europos Sąjungoje2, 2007 m. liepos 11 d. Rezoliucijoje dėl finansinių paslaugų politikos (2005-2010 m.): baltoji knyga3, 2008 m. rugsėjo 23 d. Rezoliucijoje su rekomendacijomis Komisijai dėl rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų4, 2008 m. spalio 9 d. Rezoliucijoje su rekomendacijomis Komisijai dėl Lamfalussy proceso tęsimo – būsimosios priežiūros struktūros5, 2009 m. balandžio 22 d. Rezoliucijoje dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)6 ir 2009 m. balandžio 23 d. Rezoliucijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų7).
___________
1 OL C 40, 2001 2 7, p. 453.
2 OL C 25 E, 2004 1 29, p. 394.
3 OL C 175 E, 2008 7 10, p. xx.
4 OL C 8 E, 2010 1 14, p. 26.
5 OL C 9 E, 2010 1 15, p. 48.
6 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0251.
7 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0279.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis
(8a)  Šiame reglamente nustatytos informacijos rinkimo priemonės yra būtinos ESRV uždavinių vykdymui ir jos neturėtų turėti įtakos Europos statistikos sistemos (ESS) bei Europos centrinių bankų sistemos teisinei sistemai statistikos srityje. Todėl šis reglamentas neturėtų turėti įtakos 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos ir 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentui (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos.
(8a)   ECB turėtų būti patikėta teikti statistinę paramą ESRV. Informacijos surinkimui ir apdorojimui, kaip numatyta šiame reglamente ir kiek tai būtina ESRV uždavinių vykdymui, turėtų būti taikomas Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Europos centrinio banko (ECB) statuto 5 straipsnis bei 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos1. Atitinkamai, ECB arba ECBS surinkta konfidencialia statistine informacija reikėtų dalintis su ESRV.
______
1 OL L 318, 1998 11 27, p. 8.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  ESRV pirmininkas yra ECB pirmininkas. Jo kadencijos trukmė yra tokia pati kaip ir ECB pirmininko.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Pirmasis pirmininko pavaduotojas renkamas iš ECB Generalinės tarybos narių tokiam pačiam laikotarpiui, kaip ir jo narystės Generalinėje taryboje laikotarpis, atsižvelgiant į poreikį proporcingai atstovauti valstybėms narėms, euro zonos ir euro zonai nepriklausančioms valstybėms. Jis gali būti perrinktas kitai kadencijai.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 c dalis (nauja)
1c.  Antrasis pirmininko pavaduotojas yra Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto (toliau − Jungtinis komitetas), įsteigto pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 40 straipsnį, Reglamentą (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamentą (ES) Nr. .../2010 [EBI], pirmininkas.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 d dalis (nauja)
1d.  Prieš pradėdami eiti pareigas pirmininkas ir pirmasis pirmininko pavaduotojas per viešąjį klausymą Europos Parlamentui turi pristatyti, kaip ketina vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą. Antrasis pirmininko pavaduotojas išklausomas Europos Parlamente kaip jungtinio komiteto pirmininkas.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 e dalis (nauja)
1e.  Pirmininkas pirmininkauja Generalinės valdybos ir Valdymo komiteto posėdžiams.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 f dalis (nauja)
1f.  Pirmininko pavaduotojai eilės tvarka pirmininkauja Generalinės valdybos ir Valdymo komiteto posėdžiams, kai pirmininkas negali juose dalyvauti.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 g dalis (nauja)
1g.  Jei pirmininko pavaduotojai nebegali vykdyti savo pareigų, nauji pirmininko pavaduotojai renkami laikantis 1b ir 1c dalių.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 h dalis (nauja)
1h.  Pirmininkas atstovauja ESRV už jos ribų.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 i dalis (nauja)
1i.  Pirmininkas kviečiamas į kasmetinį Europos Parlamento klausymą, rengiamą kasmet leidžiamos ESRV ataskaitos proga; šis klausymas turi vykti kitu nei Europos Parlamento ir ECB pirmininko vykdomas dialogas pinigų politikos klausimais, pagrindu.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio įžanginė dalis
Europos centrinis bankas užtikrina sekretoriato, kuris teikia ESRV analitinę, statistinę, logistinę ir administracinę paramą, paslaugas. Sekretoriato misija, apibrėžta Reglamento XXXX 4 straipsnio 4 dalyje, apima tokius uždavinius:
ECB užtikrina sekretoriato, kuris teikia ESRV analitinę, statistinę, logistinę ir administracinę paramą, paslaugas. Sekretoriatas renka techninius patarimus, kuriuos teikia Europos priežiūros institucijos, nacionaliniai centriniai bankai ir nacionalinės priežiūros institucijos. Jis taip pat atsako už visus žmogiškųjų išteklių klausimus. Sekretoriato uždaviniai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. .../2010 [ESRV] 4 straipsnio 4 dalyje, apima tokius uždavinius:
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio e punktas
e) paramą Generalinei valdybai, Valdymo komitetui ir patariamajam techniniam komitetui jiems vykdant veiklą.
e) paramą Generalinei valdybai, Valdymo komitetui ir patariamajam moksliniam komitetui jiems vykdant veiklą.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio e a punktas (naujas)
ea) prireikus, informacijos Europos priežiūros institucijoms teikimą.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  ECB užtikrina pakankamus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, kad galėtų įvykdyti savo uždavinį užtikrinti sekretoriato paslaugas.
1.  ECB užtikrina pakankamus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, kurių reikia, kad sekretoriatas galėtų įvykdyti savo uždavinius. ECB turi užtikrinti aukštą darbuotojų kompetencijos lygį, kuri atspindėtų įvairią ESRV veiklą ir Generalinės valdybos sudėtį. ECB užtikrina, kad iš jo išteklių būtų tinkamai finansuojamas sekretoriatas.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis
2.  Sekretoriato vadovą skiria ECB, pasikonsultavęs su ESRV Generaline valdyba.
2.  Sekretoriato vadovą skiria ECB, rekomendavus ESRV Generalinei valdybai.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Visi sekretoriato nariai, net ir nustoję vykdyti pareigas, privalo neatskleisti informacijos, kuriai taikomi profesinės paslapties reikalavimai, pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [ESRV] 8 straipsnį, siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti šio reglamento 6 straipsnio tikslai.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
2.  Sekretoriato vadovas arbo jo atstovas dalyvauja ESRV Generalinės valdybos, Valdymo komiteto ir patariamojo techninio komiteto posėdžiuose.
2.  Sekretoriato vadovas arbo jo atstovas dalyvauja ESRV Generalinės valdybos, Valdymo komiteto ir patariamojo mokslinio komiteto posėdžiuose.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Sekretoriatas iš Europos priežiūros institucijų gali prašyti pateikti informaciją – individualią arba pateiktą santraukos arba suvestine forma – susijusios su finansų įstaigomis arba rinkomis ir reikalingos ESRV uždaviniams vykdyti atlikti, o Reglamento (EB) Nr. …./2010 [ESRV] 15 straipsnyje nurodytais atvejais – iš nacionalinių priežiūros institucijų, nacionalinių centrinių bankų ar kitų valstybių narių įstaigų arba, pateikdamas pagrįstą prašymą − tiesiogiai iš finansų įstaigų.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Informacija pagal 2 dalį gali apimti su Europos Ekonomine Erdve, Sąjunga ar euro zona susijusius duomenis arba nacionalinius suvestinius arba individualius duomenis. Nacionaliniai duomenys renkami tik pateikus pagrįstą prašymą. Prieš pateikdamas prašymą suteikti duomenis, sekretoriatas pirmiausia turi atsižvelgti į tai, kokius statistinius duomenis jau surinko, išplatino ir parengė Europos statistikos sistema ir ECBS, o tada pasitarti su atitinkama Europos priežiūros institucija, kad įsitikintų, jog prašymas yra pagrįstas.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis
Remdamasi Komisijos ataskaita Taryba išnagrinėja šį reglamentą praėjus trejiems metams nuo 8 straipsnyje nurodytos datos ir, gavusi ECB bei Europos priežiūros institucijų nuomonę, nusprendžia, ar reikia šį reglamentą peržiūrėti.
Remdamiesi Komisijos ataskaita Europos Parlamentas ir Taryba išnagrinėja šį reglamentą iki ...* ir, gavę ECB nuomonę, nusprendžia, ar reikia peržiūrėti ESRV tikslaus ir organizaciją.
Ataskaitoje visų pirma įvertinama, ar:
a) tikslinga supaprastinti ir sustiprinti Europos finansų priežiūros sistemos (toliau − EFPS) struktūrą siekiant didinti atitiktį tarp makrolygio ir mikrolygio bei tarp Europos priežiūros institucijų.
b) tikslinga didinti Europos priežiūros institucijų reguliavimo įgaliojimus;
c)  EFPS raida atitinka pasaulinę raidą šioje srityje;
d)  EFPS užtenka įvairovės ir kompetencijos;
e) atskaitomybė ir skaidrumas yra tinkami paskelbimo reikalavimų atžvilgiu.
_____________
*Treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(1) Vėliau klausimas grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0167/2010).

Teisinė informacija - Privatumo politika