Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0141(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0167/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0167/2010

Debates :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Balsojumi :

PV 07/07/2010 - 8.11
CRE 07/07/2010 - 8.11
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 22/09/2010 - 5.11
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0275
P7_TA(2010)0338

Pieņemtie teksti
PDF 431kWORD 101k
Trešdiena, 2010. gada 7. jūlijs - Strasbūra
Eiropas Centrālās bankas konkrētie uzdevumi saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību *
P7_TA(2010)0275A7-0167/2010

Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai uztic konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku komitejas darbību (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra ‐ apspriešanās)

Priekšlikumu tika grozīts 2010. gada 7. jūlijā šādi(1):

Padomes ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
(1a)  Eiropas Parlaments ilgi pirms finanšu krīzes pastāvīgi aicināja uzlabot īsteni līdzvērtīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu visiem iesaistītajiem dalībniekiem Savienības mērogā, vienlaikus norādot uz būtiskām nepilnībām Savienības īstenotajā aizvien integrētāku finanšu tirgu uzraudzībā (sk. 2000. gada 13. aprīļa rezolūciju par Komisijas paziņojumu par finanšu tirgu sistēmas īstenošanu ‐ rīcības plāns1, 2002. gada 25. novembra rezolūciju par konsultatīvās uzraudzības noteikumiem Eiropas Savienībā2, 2007. gada 11. jūlija rezolūciju par finanšu pakalpojumu politiku laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam ‐ Baltā grāmata3, 2008. gada 23. septembra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par riska ieguldījumu fondiem un privātā kapitāla fondiem4, 2008. gada 9. oktobra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par Lamfalussy procesa turpinājumu ‐ uzraudzības struktūra nākotnē5, 2009. gada 22. aprīļa rezolūciju par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)6 un 2009. gada 23. aprīļa rezolūciju par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par kredītvērtējuma aģentūrām7).
___________
1 OV C 40, 7.2.2001., 453. lpp.
2 OV C 25 E, 29.1.2004., 394. lpp.
3 OV C 175 E, 10.7.2008., xx. lpp.
4 OV C 8 E, 14.1.2010., 26. lpp.
5 OV C 9 E, 15.1.2010., 48. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0251.
7 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0279.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
8.a apsvērums
(8a)  Šajā Regulāizklāstītie pasākumi attiecībā uz informācijas vākšanu ir nepieciešami ESRK uzdevumu izpildei, un tiem nevajadzētu skart Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) un Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) tiesisko regulējumu statistikas jomā. Tādēļ šai regulai nevajadzētu skart Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka.
(8a)   Būtu jāuzdod Eiropas Centrālajai bankai sniegt statistikas atbalstu ESRK. Tādēļ šajā regulānoteiktajai informācijas vākšanai un apstrādei, kas vajadzīga ESRK uzdevumu izpildei, būtu jānotiek saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) un ECB Statūtu 5. pantu un Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98 (1998. gads 23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka1. Līdz ar to ECB vai ECBS savāktā konfidenciālā statistikas informācija būtu jādara pieejama ESRK.
______
1 OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a ESRK priekšsēdētājs ir ECB priekšsēdētājs. ESRK priekšsēdētāja pilnvaru termiņš ir tāds pats kā ECB priekšsēdētāja pilnvaru termiņš.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
1. pants – 1.b punkts (jauns)
1.b Priekšsēdētāja pirmo vietnieku ievēlē Eiropas Centrālās bankas Ģenerālpadomes locekļi uz tādu pašu pilnvaru laiku, kāds ir viņa dalībai Ģenerālpadomē, ievērojot vajadzību nodrošināt gan euro zonas dalībvalstu, gan dalībvalstu ārpus euro zonas līdzsvarotu pārstāvību. Viņu var ievēlēt atkārtoti.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
1. pants – 1.c punkts (jauns)
1.c Priekšsēdētāja otrais vietnieks ir priekšsēdētājs Apvienotajā Eiropas uzraudzības iestāžu komitejā (Apvienotajā komitejā), kas izveidota ar 40. pantu Regulā (ES) Nr. ../2010 [EVTI], Regulā (ES) Nr. ../2010 [EAFPI] un Regulā (ES) Nr. ../2010 [EBI] (“Apvienotā komiteja”).
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
1. pants – 1.d punkts (jauns)
1.d Pirms stāšanās amatā priekšsēdētājs un priekšsēdētāja pirmais vietnieks Eiropas Parlamentā atklātā uzklausīšanā izklāsta to, kā viņi ir paredzējuši pildīt šajā regulā noteiktos amata pienākumus. Priekšsēdētāja otro vietnieku Eiropas Parlaments uzklausa kā Apvienotās komitejas priekšsēdētāju.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
1. pants – 1.e punkts (jauns)
1.e Priekšsēdētājs vada valdes un koordinācijas komitejas sanāksmes.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
1. pants – 1.f punkts (jauns)
1.f Ja priekšsēdētājs sanāksmē nevar piedalīties, valdes un koordinācijas komitejas sanāksmes atbilstīgi dienesta rangu secībai vada priekšsēdētāja vietnieks.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
1. pants – 1.g punkts (jauns)
1.g Ja priekšsēdētāja vietnieki nevar pildīt amata pienākumus, jaunos priekšsēdētāja vietniekus ievēlē saskaņā ar šā panta 1.b un 1.c punktā minēto kārtību.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
1. pants – 1.h punkts (jauns)
1.h Valdes priekšsēdētājs pārstāv ESRK ārējās attiecībās.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
1. pants – 1.i punkts (jauns)
1.i Priekšsēdētāju saistībā ar ESRK gada ziņojuma publicēšanu reizi gadā uzaicina Eiropas Parlamentā uz uzklausīšanu, kuras konteksts atšķiras no Eiropas Parlamenta un ECB priekšsēdētāja monetārā dialoga.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
2. pants – ievaddaļa
Eiropas Centrālā banka nodrošina ESRK sekretariātu un tādējādi sniedz analītisku, statistisku, loģistikas un administratīvu atbalstu priekš ESRK. Sekretariāta uzdevums, kā noteikts Regulas XXXX 4. panta 4. punktā, ir jo īpaši:
ECB nodrošina ESRK sekretariātu un tādējādi sniedz analītisku, statistisku, loģistikas un administratīvu atbalstu ESRK. Sekretariāts arī saņem tehniskas konsultācijas no Eiropas uzraudzības iestādēm, valstu centrālajām bankām un valstu uzraudzības struktūrām. Sekretariāts arī atbild par visiem personāla jautājumiem. Sekretariāta uzdevumi, kas minēti Regulas (ES) Nr. ../2010 [ESRK] 4. panta 4. punktā, ir jo īpaši:
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
2. pants – e apakšpunkts
(e) atbalstīt valdes, koordinācijas komitejas un konsultatīvās speciālistu komitejas darbu.
(e) atbalstīt valdes, koordinācijas komitejas un konsultatīvās zinātniskās komitejas darbu;
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
2. pants – ea apakšpunkts (jauns)
(ea) pēc pieprasījuma sniegt informāciju Eiropas uzraudzības iestādēm.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
1.  ECB nodrošina pietiekamus cilvēkresursus un finanšu līdzekļus tās uzdevuma ‐ nodrošināt sekretariātu ‐ izpildei.
1.  ECB nodrošina pietiekamus cilvēkresursus un finanšu līdzekļus sekretariāta uzdevumu izpildei. ECB nodrošina, ka sekretariātam ir personāls, kura augstā kvalifikācija pilnā mērā atspoguļo ESRK plašo darbības jomu un valdes sastāvu. ECB nodrošina sekretariātam taisnīgu finansējumu no saviem līdzekļiem.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts
(2)  Sekretariāta vadītāju ieceļ ECB, apspriežoties ar ESRK valdi.
(2)  Sekretariāta vadītāju ieceļ ECB pēc ESRK valdes ierosinājuma.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ../2010 [ESRK] 8. pantu un nolūkā īstenot šīs regulas 6. pantā noteikto mērķi sekretariāta darbinieki neizpauž ar dienesta noslēpumu saistīto informāciju pat pēc tam, kad viņi ir pārtraukuši pildīt amata pienākumus.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts
2.  Sekretariāta vadītājs vai tā pārstāvis piedalās ESRK valdes, koordinācijas komitejas un konsultatīvās speciālistu komitejas sanāksmēs.
2.  Sekretariāta vadītājs vai tā pārstāvis piedalās ESRK valdes, koordinācijas komitejas un konsultatīvās zinātniskās komitejas sanāksmēs.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Sekretariāts var pieprasīt informāciju atsevišķā, pārskata vai apkopotā veidā par finanšu iestādēm vai tirgiem saistībā ar ESRK uzdevumiem no Eiropas uzraudzības iestādēm un Regulas (ES) Nr. ../2010 [ESRK] 15. pantā paredzētajos gadījumos ‐ no valstu uzraudzības iestādēm, valstu centrālajām bankām, citām dalībvalstu iestādēm vai, atbilstīgi pamatotam pieprasījumam, tieši no finanšu iestādēm.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
5. pants – 2.b punkts (jauns)
2.b Šā panta 2. punktā minētā informācija var ietvert datus par Eiropas Ekonomikas zonu, Savienību, euro zonu, vai valstu apkopotus un atsevišķus datus. Valstu datus vāc tikai pēc pamatota pieprasījuma. Pirms datu pieprasīšanas sekretariāts vispirms ņem vērā jau pieejamos statistikas datus, kas iegūti, izplatīti un izstrādāti Eiropas Statistikas sistēmā un Eiropas Centrālo banku sistēmā, un pēc tam apspriežas ar attiecīgo Eiropas uzraudzības iestādi, lai nodrošinātu pieprasījuma proporcionalitāti.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
7. pants
Padome pārskata šo regulu pēc trīs gadiem pēc 8. pantā noteiktā termiņa, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, un pēc ECB un Eiropas uzraudzības iestāžu atzinuma saņemšanas nosaka, vai šī regula jāpārskata.
Eiropas Parlaments un Padome līdz ..* pārskata šo regulu, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, un pēc ECB atzinuma saņemšanas nosaka, vai ir jāpārskata ESRK mērķi un struktūra.
Ziņojumā jo īpaši izvērtē to, vai:
(a) ir atbilstīgi vienkāršot un nostiprināt Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas struktūru (EFUS), lai palielinātu saskanību starp makrouzraudzības un mikrouzraudzības līmeņiem, kā arī starp Eiropas uzraudzības iestādēm;
(b) ir atbilstīgi palielināt Eiropas uzraudzības iestāžu regulatīvās pilnvaras;
(c)  EFUS attīstība atbilst vispārējai notikumu gaitai šajā jomā;
(d)  EFUS darbība ir pietiekami daudzveidīga un priekšzīmīga;
(e) pārskatatbildība un pārredzamība saistībā ar publicēšanas prasībām ir atbilstīga.
______
*Trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

(1) Lieta tika nodota atpakaļ komitejai saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punkta otro daļu (A7-0167/2010).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika