Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0141(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0167/2010

Teksty złożone :

A7-0167/2010

Debaty :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Głosowanie :

PV 07/07/2010 - 8.11
CRE 07/07/2010 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 22/09/2010 - 5.11
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0275
P7_TA(2010)0338

Teksty przyjęte
PDF 433kWORD 101k
Środa, 7 lipca 2010 r. - Strasburg
Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego dotyczące funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego *
P7_TA(2010)0275A7-0167/2010

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania dotyczące funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza –konsultacja)

Wniosek został zmieniony w dniu 7 lipca 2010 r. w następujący sposób(1):

Tekst proponowany przez Radę   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)
(1a)  Na długo przed kryzysem Parlament Europejski nawoływał systematycznie do zapewnienia rzeczywiście równych szans wszystkim podmiotom na poziomie Unii Europejskiej, wskazując na znaczne braki w nadzorze unijnym nad nawet bardziej zintegrowanymi rynkami finansowymi (w rezolucji z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie komunikatu Komisji dotyczącego wprowadzania w życie ram dla rynków finansowych: plan działania1, w rezolucji z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie zasad nadzoru ostrożnościowego w Unii Europejskiej2, w rezolucji z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie polityki usług finansowych (2005-2010) – biała księga3, w rezolucji z dnia 23 września 2008 r. zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie funduszy hedgingowych i niepublicznego rynku kapitałowego4, w rezolucji z dnia 9 października 2008 r. zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie działań następczych w związku z metodą Lamfalussy'ego: przyszła struktura nadzoru5, w rezolucji z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmienionego wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II)6 oraz w rezolucji z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych7).
___________
1 Dz.U. C 40 z 7.2.2001, s. 453.
2 Dz.U. C 25 E z 29.1.2004, s. 394.
3 Dz.U. C 175 E z 10.7.2008, s. xx.
4 Dz.U. C 8 E z 14.1.2010, s. 26.
5 Dz.U. C 9 E z 15.1.2010, s. 48.
6 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0251.
7 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0279.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły
(8a)  Środki służące gromadzeniu informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu są konieczne do wykonania zadań ESRB i powinny być bez uszczerbku dla ram prawnych europejskiego systemu statystycznego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) w dziedzinie statystyki. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem pozostawać bez uszczerbku dla rozporządzenia WE nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej i dla rozporządzenia Rady WE nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącego zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny.
(8a)   Europejskiemu Bankowi Centralnemu należy powierzyć zadanie udzielania ESRB wsparcia statystycznego. Gromadzenie i przetwarzanie informacji zgodne z niniejszym rozporządzeniem i niezbędne do wykonywania zadań ESRB powinno w związku z tym opierać się na przepisach art. 5 Statutu ESBC i EBC oraz na przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 dotyczącego zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny1. Stosownie do tego poufnymi informacjami statystycznymi zgromadzonymi przez EBC lub ESBC należy dzielić się z ESRB.
______
1 Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Przewodniczący ESRB jest prezesem EBC. Okres pełnienia mandatu przez przewodniczącego ESRB jest równy okresowi pełnienia mandatu prezesa EBC.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Pierwszy wiceprzewodniczący jest wybierany przez członków Rady Ogólnej EBC na okres odpowiadający okresowi jego członkostwa w Radzie Ogólnej, ze względu na potrzebę zapewnienia zrównoważonej reprezentacji państw członkowskich zarówno wewnątrz strefy euro, jak i poza nią. Jego mandat może zostać przedłużony.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 c (nowy)
1c.  Drugi wiceprzewodniczący jest przewodniczącym Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru (Wspólnego Komitetu) powołanego na mocy art. 40 rozporządzenia (UE) nr .../2010 [ESMA], rozporządzenia (UE) nr …/2010 [EIOPA] oraz rozporządzenia (UE) nr .../2010[EBA] („Wspólny Komitet”).
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 d (nowy)
1d.  Przed objęciem urzędu przewodniczący i wiceprzewodniczący przedstawiają Parlamentowi Europejskiemu na przesłuchaniu publicznym, jak zamierzają wykonywać swe obowiązki wynikające z niniejszego rozporządzenia. Drugi wiceprzewodniczący przedstawia Parlamentowi Europejskiemu plan wypełniania obowiązków powierzonych mu jako przewodniczącemu Wspólnego Komitetu.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 e (nowy)
1e.  Przewodniczący przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego i Komitetu Sterującego.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 f (nowy)
1f.  Jeżeli przewodniczący nie może uczestniczyć w obradach, Zarządowi Głównemu i Komitetowi Sterującemu przewodniczą wiceprzewodniczący w porządku pierwszeństwa.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 g (nowy)
1g.  Jeżeli wiceprzewodniczący nie są w stanie wykonywać swoich obowiązków, wybiera się nowych wiceprzewodniczących zgodnie z ust. 1b i 1c.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 h (nowy)
1h.  Przewodniczący reprezentuje ESRB na zewnątrz.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 i (nowy)
1i.  Przewodniczący jest zapraszany na coroczne przesłuchanie z okazji publikacji corocznego sprawozdania ESRB, organizowane w Parlamencie Europejskim, które odbywa się poza dialogu walutowego pomiędzy Parlamentem Europejskim a prezesem Europejskiego Banku Centralnego.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – wprowadzenie
Europejski Bank Centralny zapewnia sekretariat, dostarczając tym samym ESRB wsparcie analityczne, statystyczne, logistyczne i administracyjne. Zadania sekretariatu określone w art. 4 ust. 4 rozporządzenia XXXX obejmują w szczególności:
EBC zapewnia sekretariat, dostarczając tym samym ESRB wsparcie analityczne, statystyczne, logistyczne i administracyjne. Korzysta on również z doradztwa technicznego europejskich organów nadzoru, banków centralnych poszczególnych krajów i krajowych organów nadzoru. Jest także odpowiedzialny za wszelkie kwestie kadrowe. Zadania sekretariatu określone w art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr ..../2010 [ESRB] obejmują w szczególności:
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera e)
e) wspieranie prac Zarządu Głównego, Komitetu Sterującego i Technicznego Komitetu Doradczego.
e) wspieranie prac Zarządu Głównego, Komitetu Sterującego i Naukowego Komitetu Doradczego.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera e a) (nowa)
ea) udzielanie informacji europejskim organom nadzoru na ich wniosek.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  EBC zapewnia dostateczne zasoby kadrowe i finansowe na potrzeby wykonywania powierzonego mu zadania polegającego na zapewnieniu sekretariatu.
1.  EBC zapewnia dostateczne zasoby kadrowe i finansowe na potrzeby wykonywania zadań sekretariatu. EBC zapewnia, aby sekretariat dysponował wysoko wykwalifikowanymi kadrami, odpowiadającymi szerokiemu zakresowi działalności ESRB i składowi Zarządu Głównego. EBC zapewnia należyte finansowanie sekretariatu z zasobów własnych.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2
2.  Dyrektor sekretariatu jest powoływany przez EBC w porozumieniu z Zarządem Głównym ESRB.
2.  Dyrektor sekretariatu jest powoływany przez EBC na wniosek Zarządu Głównego ESRB.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Wszyscy członkowie sekretariatu są zobowiązani do nieujawniania informacji objętych tajemnicą służbową, nawet po zakończeniu sprawowania przez nich funkcji, zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE)nr .../2010 [ESRB oraz celem określonym w art. 6 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
2.  Dyrektor sekretariatu lub jego przedstawiciel uczestniczą w posiedzeniach Zarządu Głównego, Komitetu Sterującego i Technicznego Komitetu Doradczego ESRB.
2.  Dyrektor sekretariatu lub jego przedstawiciel uczestniczą w posiedzeniach Zarządu Głównego, Komitetu Sterującego i Naukowego Komitetu Doradczego ESRB.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Sekretariat może zwracać się o informacje (indywidualne oraz w postaci skróconej lub zbiorczej) dotyczące instytucji finansowych lub rynków właściwych z uwagi na zadania ESRB do europejskich organów nadzoru, a w przypadkach, o których mowa w art. 15 rozporządzenia (UE) nr …/2010 [ESRB], do krajowych organów nadzoru, krajowych banków centralnych lub innych organów państw członkowskich lub na podstawie uzasadnionego wniosku bezpośrednio do instytucji finansowych.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Informacje, o których mowa w ust. 2 mogą zawierać dane dotyczące Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Unii, strefy euro, danych krajowych w postaci zbiorczej ani indywidualnych danych krajowych. Dane krajowe są gromadzone tylko na uzasadniony wniosek. Przed złożeniem wniosku o dane Sekretariat uwzględnia najpierw już istniejące statystyki, które zostały przedstawione, rozpowszechnione i opracowane przez europejski system statystyczny i Europejski System Banków Centralnych, a następnie konsultuje się z właściwym europejskim organem nadzoru, aby upewnić się, czy wniosek ten jest odpowiedni.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7
Rada przeprowadza analizę niniejszego rozporządzenia po upływie trzech lat od daty wskazanej w art. 8, na podstawie sprawozdania Komisji, i po otrzymaniu opinii EBC i europejskich organów nadzoru stwierdza, czy niniejsze rozporządzenie powinno zostać poddane przeglądowi.
Parlament Europejski i Rada dokonają przeglądu niniejszego rozporządzenia na podstawie sprawozdania Komisji przed ...*i zadecydują, po otrzymaniu opinii EBC, czy należy zmienić zadania i organizację ESRB.
Sprawozdanie powinno w szczególności oceniać czy:
(a) należy uprościć i wzmocnić strukturę Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB), aby zwiększyć spójność między skalą macro a skalą micro, a także między europejskimi organami nadzoru;
(b) należ zwiększyć uprawnienia regulacyjne europejskich organów nadzoru;
(c) zmiany w ESFS są spójne z ogólnymi zmianami w tej dziedzinie;
(d) w ramach ESFS istnieje wystarczająca różnorodność i wysoka jakość;
(e) istnieje właściwa odpowiedzialność i przejrzystość w odniesieniu do wymogów dotyczących publikowania.
______
*Trzy lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(1) Sprawa została następnie odesłana do komisji parlamentarnej zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi Regulaminu (A7-0167/2010).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności