Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0141(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0167/2010

Texte depuse :

A7-0167/2010

Dezbateri :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Voturi :

PV 07/07/2010 - 8.11
CRE 07/07/2010 - 8.11
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 22/09/2010 - 5.11
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0275
P7_TA(2010)0338

Texte adoptate
PDF 341kWORD 103k
Miercuri, 7 iulie 2010 - Strasbourg
Competențe specifice ale Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru riscuri sistemice *
P7_TA(2010)0275A7-0167/2010

Propunerea de regulament al Consiliului privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru riscuri sistemice (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Propunerea a fost modificată la 7 iulie 2010 după cum urmează(1):

Textul propus de Consiliu   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)
(1a)  Cu mult timp înaintea crizei financiare, Parlamentul European a solicitat în mod regulat să se consolideze caracterul cu adevărat echitabil al condițiilor de concurență pentru toți actorii din cadrul Uniunii, subliniind în același timp unele eșecuri semnificative în ceea ce privește supravegherea de către Uniune a piețelor financiare tot mai integrate (în Rezoluția sa din 13 aprilie 2000 referitoare la Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului pentru piețele financiare: plan de acțiune1, în Rezoluția sa din 25 noiembrie 2002 privind normele de supraveghere prudențială în Uniunea Europeană2, în rezoluția sa din 11 iulie 2007 privind politica în domeniul serviciilor financiare (2005-2010) – Cartea Albă3, în Rezoluția sa din 23 septembrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind fondurile speculative și fondurile de capital privat4, în Rezoluția din 9 octombrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind urmărirea rezultatelor procesului Lamfalussy: o viitoare structură de supraveghere5, în Rezoluția sa din 22 aprilie 2009 referitoare la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind inițierea și exercitarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)6 și în Rezoluția sa din 23 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating al creditelor7).
___________
1 JO C 40, 7.2.2001, p. 453.
2 JO C 25 E, 29.1.2004, p. 394.
3 JO C 175 E, 10.7.2008, p. xx.
4 JO C 8 E, 14.1.2010, p. 26.
5 JO C 9 E, 15.1.2010, p. 48.
6 Texte adoptate, P6_TA(2009)0251.
7 Texte adoptate, P6_TA(2009)0279.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 8a
(8a)   Măsurile de colectare a informațiilor prevăzute în prezentul regulament sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin CERS și nu ar trebui să aducă atingere cadrului juridic al Sistemului Statistic European (SSE) și al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) în domeniul statisticii. Prezentul regulament nu ar trebui, prin urmare, să aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și Regulamentului (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană.
(8a)   BCE ar trebui să aibă sarcina de a furniza CERS sprijin statistic. Culegerea și procesarea de informații, astfel cum sunt prevăzute în prezentul regulament, și necesare îndeplinirii sarcinilor CERS ar trebui să beneficieze de dispozițiile articolului 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și BCE, precum și ale Regulamentului (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană1. În mod corespunzător, informațiile statistice confidențiale culese de BCE sau de SEBC ar trebui comunicate și CERS.
______
1 JO L 318, 27.11.1998, p. 8.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Președintele CERS este președintele BCE. Mandatul său de președinte al CERS coincide cu cel de președinte al BCE.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1b (nou)
(1b)  Prim-vicepreședintele este ales de membrii Consiliului general al BCE pentru un mandat având aceeași durată ca și cel de membru al Consiliului general, în vederea asigurării unei reprezentări echilibrate a statelor membre, precum și a celor din zona euro și din afara zonei euro. Mandatul de prim-vicepreședinte poate fi reînnoit.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1c (nou)
(1c)  Al doilea vicepreședinte este președintele Comitetului comun al Autorităților europene de supraveghere (Comitetul comun) instituit prin articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEVMP], din Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEAPO] și din Regulamentul (UE) nr. …/2010 [ABE] („Comitetul comun”).
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1d (nou)
(1d)  Înainte de preluarea funcției, președintele și prim-vicepreședintele prezintă în fața Parlamentului, în cadrul unei audieri publice, modul în care intenționează să-și îndeplinească funcțiile care le-au fost atribuite în temeiul prezentului regulament. Al doilea vicepreședinte este audiat de Parlamentul European în calitate de președinte al Comitetului comun.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1e (nou)
(1e)  Președintele prezidează reuniunile Consiliului general și ale Comitetului director.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1f (nou)
(1f)  Vicepreședinții prezidează, în ordinea ierarhică, reuniunile Consiliului general și ale Comitetului director atunci când președintele nu poate participa.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1g (nou)
(1g)  Dacă vicepreședinții nu își pot îndeplini atribuțiile, se aleg noi vicepreședinți în conformitate cu alineatele (1b) și (1c).
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1h (nou)
(1h)  Președintele va îndeplini și funcția de reprezentare externă a CERS.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1i (nou)
(1i)  Președintele este invitat la o audiere anuală în Parlamentul European, cu ocazia publicării anuale a raportului CERS, care are loc în afara dialogului monetar dintre Parlamentul European și președintele BCE.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 2 – partea introductivă
Banca Centrală Europeană asigură secretariatul, furnizând astfel sprijin analitic, statistic, logistic și administrativ pentru CERS. Misiunea secretariatului, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul XXXX, include în special:
BCE asigură secretariatul, furnizând astfel sprijin analitic, statistic, logistic și administrativ pentru CERS. Secretariatul beneficiază de consiliere tehnică și din partea autorităților europene de supraveghere, a băncilor centrale naționale și a autorităților de supraveghere naționale. Secretariatul este, de asemenea, responsabil de toate aspectele legate de personal. Sarcinile secretariatului, menționate la articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul XXX, includ în special:
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera e
(e) sprijinirea activității Consiliului general, a Comitetului director și a Comitetului tehnic consultativ.
(e) sprijinirea activității Consiliului general, a Comitetului director și a Comitetului științific consultativ.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ea (nouă)
(ea) furnizarea de informații autorităților europene de supraveghere atunci când este necesar.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
(1)  BCE asigură suficiente resurse umane și financiare pentru îndeplinirea misiunii sale de a asigura secretariatul.
(1)  BCE asigură suficiente resurse umane și financiare pentru îndeplinirea sarcinilor secretariatului. BCE se asigură că personalul din cadrul Secretariatului este de o înaltă calitate, reflectând astfel la nivel general sfera extinsă de competență a CERS și componența Consiliului general. BCE asigură o finanțare echitabilă a secretariatului din resursele proprii.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
(2)  Șeful secretariatului este numit de către BCE, în consultare cu Consiliul general al CERS.
(2)  Șeful secretariatului este numit de către BCE, la propunerea Consiliului general al CERS.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Tuturor membrilor secretariatului li se solicită să nu dezvăluie informații care fac obiectul secretului profesional, nici după încetarea funcțiilor acestora, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) .../2010 [CERS] pentru a asigura respectarea articolului 6 din prezentul Regulament.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
(2)  Șeful secretariatului sau reprezentantul său participă la reuniunile Consiliului general, ale Comitetului director și ale Comitetului tehnic consultativ al CERS.
(2)  Șeful secretariatului sau reprezentantul său participă la reuniunile Consiliului general, ale Comitetului director și ale Comitetului științific consultativ al CERS.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Secretariatul poate solicita informații, în formă individuală, succintă sau colectivă, cu privire la instituțiile financiare sau piețele relevante pentru atribuțiile CERS, din partea Autorităților europene de supraveghere și, în cazurile prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. …./2010 [CERS], din partea autorităților naționale de supraveghere, a băncilor naționale centrale sau a altor autorități ale statelor membre sau, pe baza unei cereri motivate, din partea instituțiilor financiare în mod direct.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2b (nou)
(2b)  Informațiile solicitate în conformitate cu alineatul 2 pot cuprinde date referitoare la Spațiul Economic European, la Uniune, la zona euro și date naționale, atât agregate cât și individuale. Datele naționale sunt culese numai pe baza unor cereri justificate. Înainte de a înainta o cerere pentru culegerea de date, secretariatul consultă mai întâi statisticile existente produse, difuzate și elaborate atât de Sistemul Statistic European, cât și de SEBC și apoi consultă Autoritatea europeană de supraveghere relevantă pentru a se asigura de proporționalitatea cererii respective.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 7
Consiliul examinează prezentul regulament după trei ani de la data prevăzută la articolul 8, pe baza unui raport al Comisiei și stabilește dacă prezentul regulament trebuie să fie revizuit, după primirea unui aviz din partea BCE și a autorităților europene de supraveghere.
Parlamentul European și Consiliul examinează, până la …*, prezentul regulament pe baza unui raport al Comisiei și stabilesc dacă obiectivele și organizarea CERS trebuie revizuite, după primirea unui aviz din partea BCE.
Raportul evaluează în special dacă:
(a) este oportună simplificarea și consolidarea arhitecturii Sistemului european al supraveghetorilor financiari (SESF), în vederea îmbunătățirii coerenței dintre nivelurile macro și micro, precum și între Autoritățile europene de supraveghere;
(b) este oportună îmbunătățirea competențelor de reglementare ale Autorităților europene de supraveghere;
(c) evoluția SESF este coerentă cu evoluția la nivel mondial în acest domeniu;
(d) există suficientă diversitate și excelență în cadrul SESF.
(e) răspunderea asumată și nivelul de transparență cu privire la cerințele de publicare sunt adecvate.
______
*Trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(1) Chestiunea a fost retrimisă comisiei în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0167/2010).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate