Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0141(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0167/2010

Ingivna texter :

A7-0167/2010

Debatter :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Omröstningar :

PV 07/07/2010 - 8.11
CRE 07/07/2010 - 8.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 22/09/2010 - 5.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0275
P7_TA(2010)0338

Antagna texter
PDF 380kWORD 87k
Onsdagen den 7 juli 2010 - Strasbourg
Särskilda uppgifter för Europeiska centralbanken i samband med Europeiska systemrisknämndens verksamhet *
P7_TA(2010)0275A7-0167/2010

Förslag till rådets förordning om särskilda uppgifter för Europeiska centralbanken med avseende på Europeiska systemrisknämndens verksamhet (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande: samråd)

Förslaget ändrades den 7 juli 2010 enligt följande(1):

Rådets förslag   Ändringsförslag
Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Långt innan finanskrisen bröt ut efterlyste Europaparlamentet upprepade gånger ökade insatser för att skapa lika villkor för samtliga aktörer inom unionen, samtidigt som man pekade på allvarliga brister i unionens tillsyn av de allt mer integrerade finansmarknaderna (i sina resolutioner av den 13 april 2000 om meddelandet från kommissionen – Att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan1, av den 25 november 2002 om tillsynsregler i Europeiska unionen2, av den 11 juli 2007 om politiken på området finansiella tjänster (2005–2010) – vitbok3, av den 23 september 2008 med rekommendationer till kommissionen om hedgefonder och private equity4, av den 9 oktober 2008 med rekommendationer till kommissionen om uppföljningen av Lamfalussyprocessen: framtida tillsynsstrukturer5, av den 22 april 2009 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (SOLVENS II)6 och av den 23 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kreditvärderingsinstitut7)).
__________
1 EGT C 40, 7.2.2001, s. 453.
2 EUT C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
3 EUT C 175 E, 10.7.2008, s. xx.
4 EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 26.
5 EUT C 9 E, 15.1.2010, s. 48.
6 Antagna texter, P6_TA(2009)0251.
7 Antagna texter, P6_TA(2009)0279.
Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 8a
(8a)  De åtgärder för insamling av uppgifter som anges i denna förordning är nödvändiga för att Europeiska systemrisknämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag och bör inte påverka den rättsliga ramen för det europeiska statistiksystemet (ESS) och Europeiska centralbankssystemet (ECBS) på statistikområdet. Denna förordning bör därför inte påverka Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik eller rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter.
(8a)  ECB bör ges i uppgift att förse Europeiska systemrisknämnden med statistiskt underlag. Den insamling och bearbetning av uppgifter som anges i denna förordning och som är nödvändig för att Europeiska systemrisknämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag bör därför omfattas av bestämmelserna i artikel 5 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och ECB och av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter1. Europeiska systemrisknämnden bör därför även få ta del av konfidentiella statistiska uppgifter som samlats in av ECB eller ECBS.
_________
1 EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.
Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)
1a.  Europeiska systemrisknämndens ordförande ska vara ECB:s ordförande. Ordförandens mandatperiod i Europeiska systemrisknämnden ska sammanfalla med mandatperioden som ordförande för ECB.
Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1b (ny)
1b.  Förste vice ordföranden ska väljas av ledamöterna ECB:s styrelse för samma mandatperiod som denna persons medlemskap av styrelsen, med hänsyn till att medlemsstaterna och länderna inom och utanför euroområdet bör vara representerade på ett välavvägt sätt. Förste vice ordföranden kan återväljas.
Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1c (ny)
1c.  Andre vice ordföranden ska vara ordföranden för den gemensamma kommittén för Europeiska tillsynsmyndigheterna (gemensam kommitté) inrättad genom artikel 40 i förordning (EU) nr …/2010 [ESMA], i förordning (EU) nr .../2010 [EIOPA] och i förordning (EU) nr .../2010 [EBA] (nedan kallad den gemensamma kommittén).
Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1d (ny)
1d.  Innan de tillträder sina uppdrag ska ordföranden och förste vice ordföranden vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet redogöra för hur de avser utföra sina uppdrag enligt denna förordning. Andre vice ordföranden ska höras av Europaparlamentet i egenskap av sin roll som ordförande för den gemensamma kommittén.
Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1e (ny)
1e.  Ordföranden ska leda styrelsens och styrkommitténs sammanträden.
Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1f (ny)
1f.  Vice ordförandena ska enligt rangordning leda styrelsens och styrkommitténs sammanträden, när ordföranden är förhindrad att delta.
Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1g (ny)
1g.  Om vice ordförandena är förhindrade att utföra sina uppdrag ska nya vice ordföranden väljas i enlighet med punkterna 1b och 1c.
Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1h (ny)
1h.  Ordföranden ska företräda Europeiska systemrisknämnden utåt.
Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1i (ny)
1i.  Ordföranden ska bjudas in till en årlig utfrågning som Europaparlamentet anordnar i samband med offentliggörandet av Europeiska systemrisknämndens årsrapport, vilken ska ske inom andra ramar än den monetära dialogen mellan Europaparlamentet och ECB:s ordförande.
Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 2 – inledningen
Europeiska centralbanken ska svara för ett sekretariat och därigenom ge stöd till nämnden i form av analyser, statistik, administration och logistik. Sekretariatets uppgifter föreskrivs i artikel 4.4 i förordning XXXX och ska bland annat omfatta följande:
ECB ska svara för ett sekretariat och därigenom ge stöd till nämnden i form av analyser, statistik, administration och logistik. Sekretariatet ska även utnyttja tekniska utlåtanden från de europeiska tillsynsmyndigheterna, nationella centralbanker och nationella tillsynsmyndigheter. Sekretariatet ska även ansvara för alla personalfrågor. Sekretariatets uppgifter, som omnämns i artikel 4.4 i förordning (EU) nr …/2010 [ESRB], ska bland annat omfatta följande:
Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 2 – led e
(e)  Stödet till arbetet i styrelsen, styrkommittén och den rådgivande tekniska kommittén.
(e)  Stödet till arbetet i styrelsen, styrkommittén och den rådgivande vetenskapliga kommittén.
Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 2 – led ea (nytt)
(ea)  Vid behov, förmedling av information till de europeiska tillsynsmyndigheterna.
Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  Europeiska centralbanken ska se till att det finns tillräckligt med personal och medel för att den ska kunna svara för sekretariatet.
1.  Europeiska centralbanken ska se till att det finns tillräckligt med personal och medel för att den ska kunna svara för sekretariatets arbetsuppgifter. ECB ska garantera att sekretariatet har en högkvalificerad personal som återspeglar Europeiska systemrisknämndens omfattande ansvarsområde och styrelsens sammansättning. ECB ska genom sina egna medel garantera en skälig finansiering av sekretariatet.
Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
2.  Chefen för sekretariatet ska utses av Europeiska centralbanken, i samråd med styrelsen för nämnden.
2.  Chefen för sekretariatet utses av Europeiska centralbanken, på förslag av styrelsen för nämnden
Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)
2a.  Samtliga ledamöter i sekretariatet ska vara förpliktiga att inte lämna ut upplysningar som omfattas av tystnadsplikt, även efter det att deras tjänsteutövning har upphört, i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) nr .../2010 [ESRB] för att garantera att syftet som avses i artikel 6 i denna förordning uppfylls.
Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  Chefen för sekretariatet eller dennes företrädare ska närvara vid möten i nämndens styrelse, styrkommitté och rådgivande tekniska kommitté.
2.  Chefen för sekretariatet eller dennes företrädare ska närvara vid möten i nämndens styrelse, styrkommitté och rådgivande vetenskapliga kommitté.
Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)
2a.  Uppgifter om finansinstitut eller marknader som är relevanta för Europeiska systemrisknämndens uppdrag får begäras in av sekretariatet – i enskild, sammanfattande eller kollektiv form – från de europeiska tillsynsmyndigheterna och, i de fall som anges i artikel 15 i förordning (EU) nr …/2010 [ESRB], de nationella tillsynsmyndigheterna, nationella centralbankerna eller andra myndigheter i medlemsstaterna eller, på basis av en motiverad begäran, direkt från finansinstituten.
Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2b (ny)
2b.  Informationen enligt punkt 2 får omfatta uppgifter relaterade till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, unionen eller euroområdet eller nationella aggregerade och enskilda uppgifter. Nationella uppgifter får endast samlas in om en motiverad begäran gjorts. Innan uppgifter begärs in ska sekretariatet först beakta befintlig statistik som tagits fram, distribuerats och utveckats både av Europeiska statistiksystemet och ESCB och därefter rådfråga berörd europeisk tillsynsmyndighet, för att se till att begäran är rimlig.
Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 7
På grundval av en rapport från kommissionen, ska rådet granska denna förordning tre år efter det datum som anges i artikel 8 och avgöra om den behöver ses över efter yttrande från Europeiska centralbanken och från de europeiska tillsynsmyndigheterna.
På grundval av en rapport från kommissionen ska Europaparlamentet och rådet granska denna förordning senast …* och efter yttrande från Europeiska centralbanken avgöra om Europeiska systemrisknämndens syften och organisation behöver ses över.
I rapporten ska det särskilt bedömas om
a) det är lämpligt att förenkla och stärka strukturen för Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) för att öka samstämmigheten mellan makro- och mikronivåerna och mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna,
b) det är lämpligt att öka de europeiska tillsynsmyndigheternas tillsynsbefogenheter,
c)  ESFS:s utveckling stämmer överens med den globala utvecklingen på detta område,
d) det finns tillräcklig mångfald och kompetens i ESFS,
e) det råder tillräcklig redovisningsskyldighet och transparens när det gäller kraven på offentliggörande.
_________
*Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

(1) Efter det att ändringen antagits återförvisades ärendet till utskottet i enlighet med artikel 57.2 andra stycket (A7-0167/2010).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy