Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2006(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0213/2010

Внесени текстове :

A7-0213/2010

Разисквания :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Гласувания :

PV 07/07/2010 - 8.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0276

Приети текстове
PDF 334kWORD 101k
Сряда, 7 юли 2010 г. - Страсбург
Препоръки към Комисията относно трансграничното управление на кризи в банковия сектор
P7_TA(2010)0276A7-0213/2010
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2010 г. съдържаща препоръки към Комисията относно трансграничното управление на кризи в банковия сектор (2010/2006(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята резолюция във връзка със съобщението на Комисията „Прилагане на рамката за финансовите пазари: план за действие“(1) от 13 април 2000 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 октомври 2009 г., озаглавено „Рамка на ЕС за трансгранично управление на кризи в банковия сектор“ (COM(2009)0561),

–  като взе предвид предложението от 23 септември 2009 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск (COM(2009)0499),

–  като взе предвид предложението от 23 септември 2009 г. за решение на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск (COM(2009)0500),

–  като взе предвид предложението от 23 септември 2009 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган (COM(2009)0501),

–  като взе предвид Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции(2),

–  като взе предвид Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции(3),

–  като взе предвид Директива 94/19/EО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно схемите за гарантиране на депозити(4),

–  като взе предвид Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции(5),

–  като взе предвид Втора Директива на Съвета 77/91/ЕИО от 13 декември 1976 г. за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни(6), Трета Директива на Съвета 78/855/ЕИО от 9 октомври 1978 г. относно сливанията на акционерни дружества(7) и Шеста Директива 82/891/ЕИО на Съвета от 17 декември 1982 г. относно разделянето на акционерните дружества(8),

–  като взе предвид Меморандума за разбирателство от 1 юни 2008 г. относно сътрудничеството между органите за финансов надзор, централните банки и министерствата на финансите от Европейския съюз в сферата на трансграничната финансова стабилност,

–  като взе предвид препоръка 13 в доклада на групата на високо равнище по въпросите на финансовия надзор под председателството на г-н Jacques de Larosière, предадена на председателя г-н Барозу на 25 февруари 2009 г., в която „групата призовава за създаването на съгласувана и функционална регулаторна рамка за управление на кризи в ЕС“,

–  като взе предвид член 42 и член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становището на Комисията по правни въпроси (A7-0213/2010),

A.  като има предвид, че съществува вътрешен пазар на банкови услуги в Съюза, а не амалгама от услуги, независими една от друга, и че този вътрешен пазар е от решаващо значение за конкурентоспособността на Съюза в световен мащаб,

Б.  като има предвид, че понастоящем управлението на кризи в банковия сектор е недостатъчно застъпено в международното право,

В.  като има предвид, че съществуващите механизми на ЕС и на международно равнище за надзор във финансовия сектор показаха, че са неефективни в предотвратяването или ограничаването в достатъчна степен на ефекта на доминото,

Г.  като има предвид, че данъкоплатците, ръстът и заетостта понесоха прекалено голяма тежест във връзка с разходите за управление на кризата,

Д.  като има предвид, че участието на акционерите, както и на кредиторите в споделянето на тежестта е от решаващо значение за намаляване до минимум на произтичащите от кризи на финансовите пазари и на финансовите институции разходи за данъкоплатците,

Е.  като има предвид, че липсата на европейска правна уредба и надзор или техните слабости доведоха до некоординирани действия на националните органи и увеличиха опасността от прояви на протекционизъм, нарушаване на конкуренцията, включително чрез държавна помощ, и застрашиха изграждането на вътрешен пазар на финансовите услуги,

Ж.  като има предвид, че единен подход към предотвратяване на несъстоятелност на банкови групи би съответствал в по-голяма степен на концепцията за вътрешен пазар,

З.  като има предвид, че стабилният вътрешен пазар на финансови услуги е жизненоважен за конкурентоспособността на Съюза в световен мащаб,

И.  като има предвид, че е необходимо повишаване на отговорността на участниците в банковия сектор и че тази отговорност следва да допринесе за постигането на основната цел да се възстановят финансовите пазари с цел финансиране на икономиката,

Й.  като има предвид, че в резултат на кризата е налице необходимост, както и очаквания от страна на гражданите, институциите на ЕС, в диалог с Г-20 и други международни форуми, спешно да създадат адекватна рамка, която в случай на криза запазва финансовата стабилност, свежда до минимум разходите, които се поемат от данъкоплатците, запазва основните банкови услуги и защитава вложителите,

К.  като има предвид, че финансовата стабилност и интегрираните финансови пазари налагат трансграничен надзор на трансграничните финансови институции и финансовите институции със системно значение,

Л.  като има предвид, че целта на рамка на равнище ЕС за трансгранично управление на кризи е да предостави на органите пълномощия да приемат мерки, включващи намеса в управлението на банкови групи при необходимост (и особено, но не изключително само в такива случаи, по отношение на приемащи депозити банки при възможен системен риск),

М.  като има предвид, че целта на рамка на равнище ЕС за трансгранично управление на кризи е също така да се регулират трансграничните банкови групи и отделни банки, извършващи трансгранични операции изключително чрез свои клонове; като има предвид, че следва да съществува и единна регулация по отношение на трансграничните банкови групи,

Н.  като има предвид, че за решителни действия в отговор на кризите се изисква съгласуван и цялостен подход, който да включва по-добър контрол (прилагане на новата структура на надзора на ЕС), по-добро законодателство (текущи инициативи като например свързаните с Директива 2006/48/ЕО, Директива 2006/49/ЕО, Директива 94/19/ЕО, с възнагражденията на ръководните кадри и др.), както и ефективна рамка на ЕС за управление на кризи за финансовите институции,

О.  като има предвид, че в обхвата на принципа „замърсителят плаща“ трябва да бъде включен и финансовият сектор предвид унищожителното въздействие на фалитите върху държавите, отделните сектори и в по-широк смисъл върху цялата икономика,

П.  като има предвид, че ранната намеса при кризи в банковия сектор и тяхното преодоляване следва да започне въз основа на ясно определени критерии, сред които недостатъчна капитализация, намалена ликвидност и влошаване на качеството и стойността на активите; като има предвид, че намесата следва да бъде обвързана със схеми за гарантиране на депозитите,

Р.  като има предвид, че е необходим строг кодекс на поведение на равнище ЕС за управляващите кадри, както и механизми за възпиране на неподходящо поведение, и те трябва да бъдат разработени в съответствие с международни инициативи от такъв характер,

С.  като има предвид, че е важно Комисията да извърши пълна оценка на въздействието, ако се разглежда въпросът дали нови насоки за управленските кадри биха били уместни,

Т.  като има предвид, че в рамките на три години след като започнат да действат Европейски банков орган (ЕБО), режим на ЕС за разрешаване на проблеми в банковия сектор, фонд на ЕС за финансова стабилност и звено за разрешаване на проблемите на банките, Комисията следва да проучи доколко е уместно да се разшири обхватът на рамката за управление на кризи, за да се включат други, небанкови финансови институции, включително, на без да се ограничава до тях, застрахователни дружества и лица, управляващи активи и фондове, и също така следва да проучи доколко е осъществимо и уместно създаването на мрежа от национални фондове за стабилност за всички институции, които не участват във Европейския фонд за финансова стабилност, както се предлага в препоръка 3 в приложението,

У.  като има предвид призивите да се избягва моралният риск с цел да не бъде поеман прекалено голям риск, както и за рамка, която да защитава системата, а не „нарушителите“, по-специално оздравителните фондове следва да не бъдат използвани като средство за изваждане на акционерите на банките от затруднено положение или за възнаграждаване на ръководните кадри за собствения им провал, като има предвид, че институциите, които се възползват от режим на ЕС за разрешаване на проблемите на банките в този контекст, следва да понесат последици, като например административни и компенсационни мерки; като има предвид, че премахването на моралния риск следва да стане водещ принцип на бъдещия финансов надзор,

Ф.  като има предвид, че настоящите икономически, финансови и социални проблеми, както и множество нови регулаторни изисквания относно банките, налагат постепенен и внимателен подход, но не следва да възпират един амбициозен и належащ дневен ред,

Х.  като има предвид, че прехвърлянето на активи в рамките на дадена банкова група следва да не застрашава в никакъв случай финансовата и ликвидната стабилност на прехвърлителя и следва да се извършва при справедлива пазарна оценка или цена; като има предвид, че следва да бъдат разработени ясни принципи за оценка на обезценени активи и за третиране на дъщерни дружества и клонове със седалище в приемащи страни,

Ц.  като има предвид, че Съюзът следва да изгради общо схващане за това, кой, какво, кога и как следва да предприеме в случай на криза във финансовите институции,

Ч.  като има предвид, че мерките, приложими в банковия сектор, следва да насърчават реалната икономика по отношение на нейното краткосрочно и дългосрочно финансиране и нейните потребности от инвестиции,

Ш.  като има предвид, че значителните несъответствия между националните регулаторни режими и режимите относно несъстоятелността трябва да бъдат преодолени чрез хармонизирана рамка и по-активен диалог между националните надзорни органи и органите в рамките на групите за трансгранична финансова стабилност,

Щ.  като има предвид, че нарастващите размери, сложност и взаимосвързаност както на регионално, така и на световно равнище показаха, че фалитът на институции, независимо от техния размер, може да предизвика последици в цялата финансова система, което налага въвеждането на ефективна рамка за разрешаване на кризи по отношение на всички банки, в един постепенен и разделен на няколко фази процес, като е препоръчително първоначално акцентът да бъде поставен върху институциите с най-висока концентрация на риск; като има предвид, че подобна рамка за разрешаване на кризи следва да отчита във възможно най-голяма степен усилията, които полагат международни форуми в същата посока,

Ю.  като има предвид, че ограничен брой банки (трансгранични банки със системно значение) представляват изключително високо равнище на системен риск предвид своята големина, сложност и взаимосвързаност в целия Съюз, поради което съществува належаща необходимост от целенасочен специален режим, налице е необходимост от по-справедливи като цяло режими за разрешаване на проблемите по отношение на другите трансгранични финансови институции,

Я.  като има предвид, че за да бъде една рамка на ЕС за управление на кризи ефективна, когато подпомага намеси, се изисква общ набор от правила, подходящи експертни познания и финансови ресурси, които следователно също трябва да бъдат основните стълбове на предложения приоритетен режим за трансграничните банки със системно значение,

АА.  като има предвид, че надзорът, правомощията за ранна намеса и мерките, свързани с разрешаване на проблемите, следва да бъдат разглеждани като три взаимосвързани стъпки от обща рамка,

АБ.  като има предвид, че бързодействащ специален режим за трансграничните банки със системно значение следва да се развие в средносрочен или дългосрочен план във всеобщ режим, който да обхване всички трансгранични финансови институции в Съюза и това следва да включва хармонизиран режим на ЕС по отношение на несъстоятелността,

АВ.  като има предвид, че всеки един фонд за стабилност, разработен на общоевропейска основа, следва да бъде защитен единствено за целите на бъдещото разрешаване на кризи и да не бъде използван за връщане на суми, свързани с предишни намеси, или за проблеми, произтичащи от финансовата криза от 2007-2008 г.,

1.  Отправя искане към Комисията да представи на Парламента до 31 декември 2010 г., въз основа на членове 50 и 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, едно или няколко законодателни предложения, свързани с рамка на ЕС за управление на кризи, Фонд на ЕС за финансова стабилност (Фонд) и звено за разрешаване на проблемите на банките, в съответствие с подробните препоръки в приложението по-долу, като се вземат предвид инициативи на международни организации като Г-20 и Международния валутен фонд (МВФ), за да бъдат гарантирани равнопоставени условия в световен мащаб и въз основа на задълбочен анализ на всички съществуващи алтернативи, включително оценка на въздействието;

2.  Потвърждава, че препоръките зачитат принципа на субсидиарност и основните права на гражданите;

3.  Счита, че от финансова гледна точка изисканото предложение следва да бъде осигурено чрез подходящи бюджетни кредити (като се изключат вноските за фонда, които са задължение на участващите банки);

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, както и приложените подробни препоръки, на Комисията и на Съвета, както и на парламентите и правителствата на държавите-членки.

(1) OВ C 40, 7.2.2001 г., стр. 453.
(2) ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.
(3) ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201.
(4) ОВ L 135, 31.5.1994 г., стр. 5.
(5) ОВ L 125, 5.5.2001 г., стр. 15.
(6) OВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 1.
(7) ОВ L 295, 20.10.1978 г., стр. 36.
(8) ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗИСКАНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Препоръка 1 относно обща за ЕС рамка за управление на кризи

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира:

1.  Създаването на европейска рамка за управление на кризи с общ минимален набор правила и впоследствие общо право относно решаването на проблемите на банките и несъстоятелността, приложимо за всички банкови институции, които осъществяват дейност в Съюза, и чиито цели са:

   насърчаване на стабилността на финансовата система;
   ограничаване или предотвратяване на ефекта на доминото във финансовия сектор;
   ограничаване на разходите на обществото за интервенции;
   оптимизиране на позицията на вложителите и гарантиране на еднаквото им третиране в рамките на целия Съюз;
   съхраняване на предлагането на основните банкови услуги;
   избягване на моралния риск, прехвърлянето на разходите върху промишлеността и акционерите и интернализиране на отрицателните външни последици, породени от финансовите пазари и институции;
   гарантиране на еднакво третиране на всеки клас кредитори в Съюза, включително справедливо отношение към всички дъщерни дружества и клонове на една и съща трансгранична институция във всички държави-членки;
   гарантиране на зачитането на правата на работниците;
   укрепване на вътрешния пазар за финансови услуги и повишаване на неговата конкурентоспособност.

2.  Постепенното хармонизиране на съществуващите национални закони за решаването на проблемите на банките и несъстоятелността и надзорни правомощия и, в разумен срок, изграждането на ефективен единен режим на ЕС.

3.  Когато в края на преходния период бъде завършен процесът, свързан с хармонизиране на разпоредбите относно несъстоятелността и надзора, създаване на единен орган на ЕС за разрешаване на проблемите, под формата на самостоятелен орган или като звено в структурата на ЕБО.

4.  С цел подобряване на сътрудничеството и прозрачността, извършване на редовни партньорски проверки на надзора под ръководството на ЕБО въз основа на предварителна самооценка.

5.  Когато възникне необходимост от разрешаване на проблемите на трансгранична институция или от нейната ликвидация, да провежда задълбочено разследване (посредством независими експерти, определени от ЕБО), с цел изясняване на причините и отговорностите, свързани със ситуацията. Да се гарантира, че Парламентът е информиран относно резултатите от разследванията.

6.  Възлагането на съответния надзорен орган на задължението за управление на кризи (включително пълномощия за ранна намеса) и одобрението на плана за действие при изключителни обстоятелства на всяка банка, както следва:

   за трансграничните банки със системно значение: на ЕБО в тясно сътрудничество с колегиума на националните надзорни органи и групите за трансгранична финансова стабилност (съгласно определението в Меморандума за разбирателство от 1 юни 2008 г.);
   за всички останали трансгранични банки, които не са от системно значение: на консолидиращия надзорен орган в рамките на колегиума (съгласно договореното управление), като ЕБО координира и се провеждат консултации с групите за трансгранична финансова стабилност;
   за местните банки: на местния надзорен орган.

7.  Създаването на общ набор от правила за управление на кризи, в това число общи методологии, определения и терминология, както и набор от съответни критерии за провеждането на стрес-тестове на трансграничните банки.

8.  Да се гарантира, че плановете за решаване на проблемите на банките стават задължително регулаторно изискване; плановете за решаване на проблемите на банките следва да включват задълбочена самооценка на институцията и подробности относно справедливото разпределение на активите и капитала, със съответно възстановяване на преводи от дъщерни дружества и клонове към други звена и посочване на планове за сегментиране, позволяващи отделянето на самостоятелни модули, и най-вече на модулите, които осигуряват жизненоважна инфраструктура като например услуги по плащанията. Изискването относно съдържанието на плановете следва да бъде пропорционални на размера, дейностите и географския обхват на банката. Да се гарантира, че тези планове за разрешаване на проблеми редовно се актуализират.

9.  Разработването преди декември 2011 г. на европейски надзорен рейтинг за банките (индикативна таблица на риска) въз основа на общи количествени и качествени показатели. Индикаторите от индикативната таблица на риска следва да се оценяват съгласно характера, мащаба и сложността на въпросната институция при запазване на поверителност. Индикативната таблица на риска следва да включва най-малко:

   капитал;
   ливъридж;
   ликвидност;
   несъответствие на падежите, лихвените проценти и валутите;
   ликвидност на активите;
   големи експозиции и концентрация на риск;
   очаквани загуби;
   чувствителност спрямо пазарни цени, лихвени проценти и обменни курсове;
   достъп до финансиране;
   резултати от стрес тестове;
   ефективност на вътрешния контрол;
   качество на управлението и корпоративно управление;
   сложност и непрозрачност;
   потенциални рискове;
   спазване на правото или регулаторните изисквания.

10.  Да се предоставят на надзорните органи правомощия за намеса въз основа на прагове на надзорния рейтинг, в пълно съответствие с принципа на пропорционалност, и да се гарантират разумни срокове за обезщетяване, за да може институциите сами да предприемат мерки по отношение на слабостите.

11.  Да се предоставят на надзорните органи подходящи правни средства за намеса чрез изменение на съответното секторно законодателство или чрез приемане на ново секторно законодателство с цел:

   да се изискват корекции на капитала (над минималните регулаторни изисквания) или ликвидността и промени в предлаганите услуги и вътрешните процеси;
   да се препоръчват или налагат промени в управлението;
   да се налагат задържане на дивиденти и ограничения, за да се укрепят капиталовите изисквания; да се ограничи срокът на банковите лицензи;
   да се позволи на надзорните органи да предизвикват отделяне на самостоятелни модули, били те с добри или лоши финансови резултати, от институцията, за да се гарантира, че основните функции могат да продължат да бъдат изпълнявани;
   да се налага пълна или частична продажба;
   да се прехвърлят активи и пасиви към други институции, за да се гарантира непрекъснатост на системно значимите операции;
   да се създава „мостова“ банка или банка за редовни активи/банка за проблемни активи;
   да се изисква суап на дълг в капитал или друг конвертируем капитал в зависимост от естеството на институцията, като се гарантира подходящ коефициент за преоценка;
   временно да се изземе управлението чрез национализация;
   да се наложи временна забрана (мораториум) на определени типове жалби срещу банката;
   да се контролира процесът на вътрешногрупово прехвърляне на активи;
   да се назначи специален администратор на равнище група;
   да се регулира извършването на ликвидация;
   да се даде възможност на ЕБО да разреши намесата на Европейския фонд за финансова стабилност, включително за предоставянето на спешно средносрочно финансиране, вливане на капитал и гаранции;
   да се налагат административни и оздравителни мерки за тези институции, като се използва фондът.

12.  Всички средства, споменати в точка 11, се прилагат, като се спазват изцяло правилата на ЕС относно конкуренцията и се гарантира еднаквото третиране на кредиторите и вложителите във всички държави-членки.

Препоръка 2 относно трансграничните банки със системно значение

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира:

1.  Трансграничните банки със системно значение, поради своята особена роля на единния пазар на финансови услуги, се нуждаят от спешно внимание чрез създаването на нов специален режим, наречен „право на европейските банки“, който да бъде разработен до края на 2011 г. Следва да бъде предложен и по-общ режим за всички други трансгранични банки.

2.  Трансграничните банки със системно значение спазват новия засилен специален режим; този режим преодолява правните пречки за ефективно трансгранично действие, като в същото време гарантира ясното, еднакво и предсказуемо третиране на акционерите, вложителите, кредиторите и другите участници, по-специално след вътрешногрупово прехвърляне на активи. Това следва да включва специален „28-и“ режим за процедури по несъстоятелност по отношение на трансграничните банки със системно значение, чийто обхват на по-късен етап може да бъде разширен спрямо всички трансгранични банки;

3.  Комисията следва да приеме мярка за създаване преди април 2011 г. на критерии за дефиниране на понятието „трансгранични банки със системно значение“. Въз основа на такива критерии; банки от такъв тип ще бъдат посочвани редовно от надзорния съвет, след консултация с Европейския съвет за системен риск (член 12б от доклада на комисията по икономически и парични въпроси от 17 май 2010 г. относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган) („доклад относно ЕБО“);

4.  За всяка от трансграничните банки със системно значение ЕБО упражнява надзор и действа посредством компетентните национални органи (в съответствие с доклада относно ЕБО);

5.  Комисията приема мярка, с която се предлага система за прехвърляне на активи в рамките на трансграничните банки със системно значение, като взема надлежно предвид необходимостта от защита на правата на приемащите държави.

6.  Европейски фонд за финансова стабилност и звено за решаване на проблемите на банките подкрепят интервенциите, ръководени от ЕБО, свързани с управлението на кризи, решаването на проблемите или несъстоятелност по отношение на трансграничните банки със системно значение.

Препоръка 3 относно Европейски фонд за финансова стабилност

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира:

1.  Създаването под ръководството на ЕБО на Европейски фонд за финансова стабилност (Фонд) за финансиране на интервенции (оздравяване или организирана ликвидация), насочени към запазване на стабилността на системата и ограничаване на ефекта на доминото, породен от фалита на банки. До април 2011 г. Комисията представя на Парламента предложение с подробности относно устава, структурата, управлението, големината и оперативния модел на фонда, както и точен график за изпълнение (съгласно точки 2 и 3 по-долу).

2.  Фондът е:

   общоевропейски;
   финансиран ex-ante от трансграничните банки със системно значение в съответствие с основани на риска, антициклични критерии и отчитащ системния риск, който представлява дадена банка; банките, които внасят средства във фонда, не са задължени да участват в подобни фондове за стабилност или звена за решаване на проблеми в своите собствени държави;
   отделен и независим от схемите за гарантиране на депозити;
   достатъчно голям, за да финансира различни видове временна намеса (като напр. заеми, закупуване на активи, капиталови инжекции) и да покрива разходите във връзка с процедури за разрешаване на проблемите на банки или процедури по несъстоятелност;
   постепенно структуриран, като се отчита настоящата икономическа среда;
   изграден по начин, който не поражда морален риск, фондът не се използва за покриване на загубите на акционерите на банки, нито за възнаграждаване на управленските кадри за техния собствен провал;

3.  Комисията също така разглежда:

   насоките за инвестиции във връзка с активите на фонда (риск, ликвидност, привеждане в съответствие с целите на ЕС);
   критерии за избор на управител на активите на фонда (служител на фонда или чрез трета страна – частна или публична организация, като например Европейската инвестиционна банка);
   възможност за вноски, които се вземат предвид при изчисляването на задължителните коефициенти на капиталова адекватност;
   административни мерки (наказания или компенсационни схеми) за трансграничните банки със системно значение, които се възползват от фонда;
   условия за евентуално разширяване на обхвата на фонда, с цел включване на всички трансгранични банки, различни от трансграничните банки със системно значение;
   обхват (и уместност) на създаването на мрежа от национални фондове, които да обслужват всички институции, неучастващи във фонда. В такъв случай следва да бъде създадена рамка на ЕС, за да се регулират съществуващите и бъдещите национални фондове, които ще спазват единен и задължителен набор от общи правила.

Препоръка 4 относно звено за решаване на проблеми на банките

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира:

Независимо звено за разрешаване на проблемите на банките, което ще бъде създадено в рамките на ЕБО, за да ръководи процедурите на разрешаване на проблемите и обявяване на несъстоятелност при трансграничните банки със системно значение. Това звено:

   функционира в рамките на строги граници, определени от нормативната уредба и компетенциите на ЕБО;
   обединява специализиран правен и финансов опит в областта на преструктурирането, оздравяването и ликвидацията на банки;
   си сътрудничи тясно с националните органи във връзка с изпълнението, техническата помощ и обмена на персонал;
   предлага извършването на плащания от фонда;
   когато възникне необходимост от разрешаване на проблемите на трансгранична институция или от нейната ликвидация, следва да се провежда задълбочено разследване от независими експерти, определени от ЕБО, с цел анализиране и посочване на причините и отговорностите, свързани със ситуацията. Парламентът следва да бъде информиран относно резултатите от разследванията.

Правна информация - Политика за поверителност