Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2006(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0213/2010

Ingivna texter :

A7-0213/2010

Debatter :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Omröstningar :

PV 07/07/2010 - 8.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0276

Antagna texter
PDF 244kWORD 78k
Onsdagen den 7 juli 2010 - Strasbourg
Rekommendationer om gränsöverskridande krishantering inom banksektorn
P7_TA(2010)0276A7-0213/2010
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2010 med rekommendationer till kommissionen om gränsöverskridande krishantering inom banksektorn (2010/2006(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 225 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sin resolution av den 13 april 2000 om kommissionens meddelande om genomförandet av handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan(1),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 oktober 2009 om en europeisk ram för gränsöverskridande krishantering inom banksektorn (KOM(2009)0561),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning av den 23 september 2009 om makroprudentiell tillsyn över det finansiella systemet på gemenskapsnivå och om inrättande av ett Europeiskt systemriskråd (KOM(2009)0499),

–  med beaktande av förslaget till rådets förordning av den 23 september 2009 om att ge Europeiska centralbanken särskilda uppgifter för Europeiska systemriskrådets verksamhet (KOM(2009)0500),

–  med beaktande av förslaget till parlamentets och rådets förordning av den 23 september 2009 om inrättande av en europeisk bankmyndighet (KOM(2009)0501),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut(3),

  –– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system för garanti av insättningar(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG av den 4 april 2001 om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut(5),

–  med beaktande av rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga(6), rådets tredje direktiv 78/855/EEG av den 9 oktober 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om fusioner av aktiebolag(7) och rådets sjätte direktiv 82/891/EEG av den 17 december 1982 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om delning av aktiebolag(8),

–  med beaktande av samförståndsavtalet av den 1 juni 2008 om samarbete mellan finansiella tillsynsmyndigheter, centralbanker och EU:s finansministerier när det gäller gränsöverskridande finansiell stabilitet,

–  med beaktande av rekommendation nr 13 i rapporten från den högnivågrupp som leddes av Jacques de Larosière och som överlämnades till ordförande Barroso den 25 februari 2009, där gruppen rekommenderade att man skulle införa en sammanhängande och fungerade rättslig ram för krishantering i EU,

–  med beaktande av artiklarna 42 och 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0213/2010), och av följande skäl:

A.  Det finns en inre marknad för banktjänster i unionen och inte bara en rad av varandra oberoende tjänster, och denna inre marknad är av avgörande betydelse för unionens globala konkurrenskraft.

B.  Den internationella reglering av krishantering inom banksektorn som finns i dag är otillräcklig.

C.  Befintliga europeiska och internationella tillsynsmekanismer för finanssektorn har visat sig vara ineffektiva när det gäller att förebygga eller i tillräcklig grad stoppa spridningseffekter.

D.  Kostnaderna för att hantera krisen drabbade i alltför hög utsträckning skattebetalarna, tillväxten och sysselsättningen.

E.  Det är avgörande att i första hand aktieägarna och i andra hand borgenärerna är med och delar bördorna så att sådana kostnader för skattebetalarna som uppstår genom eventuella kriser på finansmarknaderna och i finansinstituten kan reduceras till ett minimum.

F.  Bristande eller svag reglering och övervakning på EU-nivå har resulterat i åtgärder som vidtagits av nationella myndigheter utan samordning och ökat risken för protektionism och snedvriden konkurrens, bland annat genom statligt stöd, och äventyrat inrättandet av en inre marknad för finansiella tjänster.

G.  En enhetlig strategi för att förhindra att bankgrupper går i konkurs skulle ligga mer i linje med begreppet för en inre marknad.

H.  En stark inre marknad för finansiella tjänster är av avgörande betydelse för EU:s globala konkurrenskraft.

I.  Det ansvar som bankaktörerna måste ta bör bidra till det viktigaste målet, nämligen en omstöpning av finansmarknaderna som kan tjäna den långsiktiga finansieringen av ekonomin.

J.  Som en följd av krisen finns det ett behov av, och en förväntan hos medborgarna, att EU-institutionerna, i en dialog med G-20 och andra internationella fora, snarast inrättar ett lämpligt system som vid kriser bevarar den finansiella stabiliteten, minimerar kostnaderna för skattebetalarna, bevarar grundläggande banktjänster och skyddar insättarna.

K.  Finansiell stabilitet och integrerade finansmarknader kräver gränsöverskridande tillsyn över gränsöverskridande och systemviktiga finansinstitut.

L.  Europaparlamentet anser att målsättningen med en EU-ram för gränsöverskridande krishantering är att ge myndigheterna fullmakt att vidta åtgärder, däribland ingripande i förvaltningen av bankgrupper, när detta är nödvändigt (i synnerhet, men inte enbart, i depositionsbanker där en eventuell systemrisk föreligger).

M.  Målsättningen med en EU-ram för gränsöverskridande krishantering är också att reglera gränsöverskridande bankgrupper och enskilda banker som enbart bedriver gränsöverskridande verksamhet genom filialer. Gränsöverskridande bankgrupper bör också underställas en enhetlig reglering.

N.  Ett kraftfullt svar på krisen kräver en samordnad och övergripande strategi med bättre tillsyn (genomförande av EU:s nya tillsynsstruktur), bättre regelverk (pågående initiativ som direktiv 2006/48/EG, direktiv 2006/49/EG, direktiv 94/19/EG och chefsersättningar), och en effektiv EU-ram för krishantering i finansinstitut.

O.  Principen om att förorenaren betalar måste utsträckas till att även gälla finanssektorn på grund av misslyckandens förödande effekter på hela länder, näringssektorer och ekonomin i stort.

P.  Tidiga ingripanden i bankkriser och lösningen av dem bör inledas på grundval av tydligt fastställda kriterier, däribland underkapitalisering, reducerad likviditet eller försämring av tillgångarnas kvalitet och värde. Ingripanden bör kopplas till systemen för insättargarantier.

Q.  Det behövs en stram europeisk uppförandekod för företagsledningar och mekanismer för att hindra olämpligt beteende och denna bör utarbetas i enlighet med liknande internationella initiativ.

R.  Det är viktigt att göra fullständiga konsekvensbedömningar i samband med alla diskussioner om huruvida det vore lämpligt att utarbeta nya riktlinjer för företagsledning.

S.  Kommissionen ska senast tre år efter att en europeisk bankmyndighet (EBA), ett EU-system för avveckling av banker, en EU-fond för finansiell stabilitet och en avvecklingsenhet har påbörjat sin verksamhet, undersöka om det är lämpligt att utvidga tillämpningsområdet för ramen för krishantering till att omfatta andra finansinstitut än banker, bland annat, men inte begränsat till, försäkringsföretag och kapital- och fondförvaltare, och kommissionen ska även undersöka genomförbarheten och lämpligheten när det gäller att inrätta ett nätverk av nationella stabilitetsfonder för alla institut som inte deltar i EU:s fond för finansiell stabilitet, i enlighet med rekommendation 3 i bilagan.

T.  Moralisk risk måste undvikas för att förebygga överdrivet risktagande, och det behövs en ram som skyddar systemet, inte de brottsliga deltagarna i systemet. I synnerhet bör inga medel som är avsedda för avveckling användas för att rädda bankernas aktieägare eller för att belöna ledningen för det egna misslyckandet. De institut som utnyttjar en EU-avvecklingsfond för banker i detta sammanhang bör som en konsekvens av detta bli föremål för administrativa åtgärder och återställningsåtgärder. Elimineringen av moralisk risk måste därför vara en ledande princip i den framtida finansiella tillsynen.

U.  De nuvarande ekonomiska, finansiella och sociala problemen, och de många nya kraven på en reglering av bankerna, kräver stegvisa och försiktiga åtgärder, men bör inte hindra ett ambitiöst och skyndsamt åtgärdsprogram.

V.  Överföring av tillgångar inom en bankgrupp får inte i något fall hota det överförande företagets finansiella eller likvida stabilitet och bör genomföras till en rimlig marknadsvärdering eller till ett rimligt marknadspris. Det bör utvecklas tydliga principer för värderingen av osäkra tillgångar och för behandlingen av dotterföretag och filialer med hemvist i värdländer.

W.  EU måste skapa en gemensam uppfattning om vem som ska göra vad, när och hur när finansinstitut drabbas av kriser.

X.  De åtgärder som vidtas för banksektorn bör stödja den reala ekonomins behov när det gäller långsiktig och kortsiktig finansiering och investeringar.

Y.  Den stora klyftan mellan nationella lagstiftnings- och insolvensförfaranden måste överbryggas genom ett harmoniserat system och en stärkt dialog mellan nationella tillsynsorgan och myndigheter inom ramen för grupper för gränsöverskridande finansiell stabilitet.

Z.  Den ökande storleken, sammansättningen och sammankopplingen på både regional och global nivå har visat att institut som går i konkurs, oavsett storlek, kan leda till spridningseffekter i hela det finansiella systemet. Det behövs därför en effektiv ram för krislösning som införs i en gradvis process för alla banker. Denna bör till en början inriktas på de institut där risken är som högst. En sådan ram för krislösning bör i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till liknande ansträngningar i internationella fora.

AA.  Ett begränsat antal banker (gränsöverskridande systemviktiga banker) står för en extremt hög nivå på systemrisken på grund av sin storlek, sammansättning och kopplingar i hela unionen, vilket gör att det krävs snabba och riktade specialåtgärder. Mer allmänt krävs det rättvisa avvecklingssystem för andra gränsöverskridande finansinstitut.

AB.  En EU-ram för krishantering kräver ett gemensamt regelverk, lämpligt expertkunnande och ekonomiska resurser för att kunna vara effektivt som stöd till åtgärder som vidtas. Den bör därför också utgöra hörnstenen i det föreslagna prioriteringssystemet för gränsöverskridande systemviktiga banker.

AC.  Tillsyn, befogenhet att göra tidiga ingripanden och åtgärder i samband med avveckling bör betraktas som tre sammankopplade steg inom en gemensam ram.

AD.  Den särskilda snabbramen för gränsöverskridande systemviktiga banker bör tas fram på medellång/lång sikt och leda till ett övergripande regelverk som täcker samtliga gränsöverskridande finansinstitut i EU, och den bör inbegripa ett harmoniserat insolvensförfarande.

AE.  En eventuell stabilitetsfond som utvecklas på alleuropeisk grund måste reserveras uteslutande för framtida krislösning, och inte användas för återbetalning av tidigare ingripanden eller problem som har sin grund i den finansiella krisen 2007/2008.

1.  Europaparlamentet begär att kommissionen inför parlamentet, senast den 31 december 2010, utifrån artiklarna 50 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, lägger fram ett eller flera förslag till lagstiftning eller förslag till en EU-ram för krishantering, en EU-fond för finansiell stabilitet och en enhet för avveckling i enlighet med rekommendationerna i den bifogade bilagan, med beaktande av initiativ som tagits av internationella organ såsom G20 och Internationella valutafonden, med syftet att uppnå lika villkor, och som grundar sig på en djupgående analys av alla till buds stående alternativ, inklusive en konsekvensbedömning.

2.  Europaparlamentet bekräftar att rekommendationerna respekterar subsidiaritetsprincipen och medborgarnas grundläggande rättigheter.

3.  Europaparlamentet anser att de finansiella konsekvenserna av det begärda förslaget bör täckas genom lämpliga anslag ur budgeten (och inte omfattas av bidrag från fonden som ska vara deltagande bankers ansvar).

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och bifogade detaljerade rekommendationer till kommissionen, rådet och medlemsstaternas parlament och regeringar.

(1) EGT C 40, 7.2.2001, s. 453.
(2) EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.
(3) EUT L 177, 30.6.2006, s. 201.
(4) EGT L 135, 31.5.1994, s. 5.
(5) EGT L 125, 5.5.2001, s. 15.
(6) EGT L 26, 31.1.1977, s. 1.
(7) EGT L 295, 20.10.1978, s.36.
(8) EGT L 378, 31.12.1982, s. 47.


BILAGA TILL RESOLUTIONEN:

DETALJERADE REKOMMENDATIONER OM INNEHÅLLET I DET FÖRSLAG SOM BEGÄRTS

Rekommendation 1 om en gemensam EU-ram för krishantering

Europaparlamentet anser att den rättsakt som ska antas bör syfta till att reglera följande:

1.  Inrätta en EU-ram för krishantering med en gemensam minimiuppsättning regler och i slutändan en gemensam avvecklings- och insolvenslagstiftning som ska gälla samtliga bankinstitut som verkar i EU, med följande syften:

   främja stabiliteten i finanssystemet,
   begränsa eller hindra finansiella spridningseffekter,
   begränsa det allmännas kostnader för ingripanden,
   förbättra insättarnas ställning och se till att de behandlas lika inom hela EU,
   bevara tillhandahållandet av grundläggande banktjänster,
   undvika moraliska risker, låta branschen och aktieägarna stå för kostnaderna och internalisera negativa externa effekter som orsakas av finansmarknader och finansinstitut,
   säkerställa lika behandling av alla kategorier av kreditgivare i EU, inbegripet att säkerställa att alla dotterbolag och kontor hos samma gränsöverskridande institut behandlas rättvist i alla medlemsstater,
   säkerställa respekt för arbetstagares rättigheter,
   stärka den inre marknaden för finansiella tjänster och dess konkurrenskraft.

2.  Successivt samordna befintlig nationell avvecklings- och insolvenslagstiftning och tillsynsbefogenheter och, inom ett rimligt tidsperspektiv, inrätta ett effektivt gemensamt EU-regelverk.

3.  När processen för harmonisering av insolvens- och tillsynsbestämmelserna är fullbordad vid slutet av övergångsperioden, inrätta en gemensam avvecklingsmyndighet i EU, antingen som ett enskilt organ eller som en enhet inom EBA.

4.  För att förbättra samarbete och transparens, regelbundet utföra ömsesidiga granskningar (”peer reviews”) av tillsynsmyndigheterna, på basis av föregående interna utvärderingar och under överinseende av EBA.

5.  Om det uppstår ett behov av att avveckla eller lägga ner ett gränsöverskridande institut, göra en djupgående undersökning (via oberoende experter som utsetts av EBA) för att belysa orsaker och ansvar. Se till att parlamentet informeras om resultaten av dessa undersökningar.

6.  Fördela tillsynsansvaret för krishantering (inbegripet befogenheter att göra tidiga ingripanden) och godkännande av varje banks beredskapsplan enligt följande:

   Gränsöverskridande systemviktiga banker: EBA i nära samarbete med de nationella tillsynsmyndigheternas kollegium och grupperna för gränsöverskridande finansiell stabilitet (som de definieras i samförståndsavtalet av den 1 juni 2008).
   Alla övriga gränsöverskridande banker: den samordnande tillsynsmyndigheten inom kollegiet (enligt den styrelseform som överenskommits), inom ramen för samordning med EBA och i samråd med arbetsgrupperna för gränsöverskridande stabilitet.
   Lokala banker: den lokala tillsynsmyndigheten.

7.  Utforma ett gemensamt regelverk för krishantering inklusive gemensam metodik, definitioner och terminologi samt en uppsättning relevanta kriterier för stresstester av gränsöverskridande banker.

8.  Se till att avvecklingsplaner blir ett obligatoriskt lagstiftningskrav. Avvecklingsplaner bör innehålla en ingående intern utvärdering av institutet och uppgifter om rättvis fördelning av tillgångar och kapital, med lämpliga omfördelningar av överföringar till dotterbolag och filialer till andra enheter, uppgifter om gränser som gör det möjligt att avskilja enheter som kan fungera separat, särskilt sådana som tillhandahåller viktig infrastruktur, t.ex. betaltjänster. Kraven på innehållet i dessa planer bör stå i proportion till bankens storlek, verksamhet och geografiska utbredning. Se till att dessa avvecklingsplaner regelbundet uppdateras.

9.  Före december 2011 utforma en europeisk tillsynsrankning för banker, baserad på gemensamma kvantitativa och kvalitativa indikatorer (”Risk Dashboard”). Dessa indikatorer bör utvärderas med hänsyn till det berörda institutets karaktär, omfattning och komplexitet samtidigt som konfidentialitet garanteras. De bör åtminstone omfatta följande:

   kapital,
   hävstång,
   likviditet,
   obalans i löptid, ränta och valuta,
   tillgångarnas likviditet,
   stora exponeringar och koncentrationer av risker,
   förväntade förluster,
   känslighet för marknadspriser, räntor och växelkurser,
   tillgång till finansiering,
   resultat av stresstest,
   internkontrollens effektivitet,
   ledningens kompetens och bolagsstyrning,
   komplexitet och ogenomskinlighet,
   riskbedömning,
   efterlevnad av lagstiftning eller regelverk.

10.  Ge tillsynsorganen befogenhet att ingripa utifrån tröskelvärden i tillsynsrankningen, i full samstämmighet med proportionalitetsprincipen, samt fastställa rimliga tidsfrister för instituten så att de själva ska kunna åtgärda bristerna.

11.  Förse tillsynsorganen med lämpliga lagliga verktyg för ingripande genom att ändra den tillämpliga sektorslagstiftningen eller införa ny sektorslagstiftning så det blir möjligt att

   kräva justering av kapital (utöver de lägsta lagstadgade kraven) eller likviditet, och ändringar i affärsmix och interna förfaranden,
   rekommendera eller genomtvinga ändringar i ledningen,
   beordra kvarhållning av och begränsningar för utdelningar för att konsolidera kapitalkraven; begränsa löptiderna för oktrojer,
   tillåta tillsynsmyndigheter att beordra avknoppning från institutet av enheter som kan fungera separat, oavsett om de har fallerat eller varit framgångsrika, så att kärnverksamheten kan fortsätta att fungera,
   genomdriva en fullständig eller delvis försäljning,
   överföra tillgångar och fordringar till andra institut så att systemviktig verksamhet kan fortsätta,
   inrätta en brobank eller en uppdelning i en sund bank och en bank med de osäkra fordringarna (good bank/bad bank),
   kräva att skulder omvandlas till aktiekapital eller annat konvertibelt kapital, beroende på institutets karaktär, med lämpliga nedskrivningar,
   tillfälligt statligt övertagande,
   beordra tillfällig frysning (moratorium) av samtliga fordringar mot banken,
   kontrollera överföringarna av tillgångar inom en grupp,
   utse en särskild administratör på gruppnivå
   reglera likvidation,
   ge EBA rätt att tillåta utnyttjande av EU:s fond för finansiell stabilitet, även för medelfristigt säkrad finansiering av akutinsatser, kapitaltillskott och garantier,
   vidta administrativa åtgärder och återställningsåtgärder för de institut som utnyttjar fonden.

12.  Alla de redskap som omnämns i punkt 11 ska tillämpas i full överensstämmelse med EU:s konkurrensbestämmelser och lika behandling av kredtigivare och insättare i medlemsstaterna ska garanteras.

Rekommendation nr 2 om gränsöverskridande systemviktiga banker

Europaparlamentet anser att den rättsakt som ska antas bör syfta till att reglera följande:

1.  De gränsöverskridande systemviktiga bankerna måste pga. sin särskilda roll på den inre marknaden för finansiella tjänster snarast omfattas av ett nytt särskilt regelverk, en europeisk banklagstiftning, som ska utformas till slutet av 2011. En mer generell ordning för alla övriga gränsöverskridande banker ska också föreslås.

2.  De gränsöverskridande bankerna ska omfattas av ett nytt särskilt regelverk. Genom detta regelverk ska man överbrygga eventuella juridiska hinder mot effektiva gränsöverskridande åtgärder samtidigt som man säkerställer tydlig, likvärdig och förutsägbar behandling av aktieägare, insättare, kreditgivare, anställda och andra intressenter, särskilt efter överföring av tillgångar inom gruppen. Detta ska innehålla en särskild ”tjugoåttonde ordning” i insolvensförfaranden för systemviktiga banker, vilket senare kan utvidgas till att omfatta alla gränsöverskridande banker.

3.  Kommissionen ska vidta åtgärder i syfte att, före april 2011, upprätta kriterier för en definition av gränsöverskridande systemviktiga banker. På basis av dessa kriterier kommer sådana banker att regelbundet identifieras av tillsynsstyrelsen, efter samråd med Europeiska systemriskrådet (artikel 12b i betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor av den 17 maj 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk bankmyndighet (betänkandet EBA).

4.  För varje systemviktig bank ska EBA utöva tillsyn och verka genom nationella tillsynsorgan (i enlighet med EBA-betänkandet).

5.  Kommissionen ska anta ett förslag till mekanism för överföringar av tillgångar inom gränsöverskridande systemviktiga banker, och på lämpligt sätt beakta att värdlandets rättigheter måste skyddas.

6.  En EU-fond för finansiell stabilitet och en avvecklingsenhet ska stödja ingripanden som leds av EBA (krishantering, avveckling eller insolvens) när det gäller gränsöverskridande systemviktiga banker.

Rekommendation nr 3 om EU:s fond för finansiell stabilitet

Europaparlamentet anser att den rättsakt som ska antas bör syfta till att reglera följande:

1.  En EU-fond för finansiell stabilitet (nedan kallad fonden) ska inrättas, och ligga under EBA:s ansvar, för att finansiera åtgärder (rekonstruktion eller likvidation under ordnade former) i syfte att bevara stabiliteten i systemet och begränsa spridningseffekter från krisdrabbade banker. Kommissionen ska inför parlamentet, senast i april 2011, lägga fram ett förslag med detaljer om fondens bestämmelser, struktur, styrelse, storlek, driftsmodell och en detaljerad tidsplan för genomförande (i enlighet med punkterna 2 och 3 nedan).

2.  Fonden ska

   omfatta hela EU,
   finansieras i förväg av de gränsöverskridande systemviktiga bankerna utifrån riskbaserade och kontracykliska kriterier och så att hänsyn tas till den systemrisk som enskilda banker utgör; banker som bidrar till fonden ska inte vara tvungna att bidra till liknande stabilitetsfonder eller avvecklingsenheter i sina egna länder,
   vara skild från och oberoende av insättargarantier,
   ha en storlek som möjliggör tillfälliga insatser (såsom lån, köp av tillgångar och kapitaltillskott) och täcker kostnader för avvecklings- eller insolvensförfaranden,
   byggas upp stegvis, med beaktande av rådande ekonomiska förhållanden,
   utformas så att den inte skapar moralisk risk, inte användas för att lösa ut bankernas aktieägare eller för att belöna ledningen för dess egna misslyckanden.

3.  Kommissionen ska även ta itu med följande:

   investeringsriktlinjer för fondens tillgångar (risk, likviditet, anpassning till EU:s mål),
   urvalskriterier för fondens tillgångsförvaltning (internt eller genom en privat eller offentlig utomstående aktör, t.ex. Europeiska investeringsbanken),
   möjlighet att bidrag kan ingå i beräkningen av lagstadgad kapitaltäckningsgrad,
   administrativa åtgärder (sanktioner eller system för ersättning) avseende de systemviktiga banker som utnyttjar fonden,
   villkor för senare breddning av fondens räckvidd till att omfatta alla gränsöverskridande banker utöver gränsöverskridande systemviktiga banker,
   räckvidden för inrättandet (och huruvida detta inrättande är ändamålsenligt) av ett nät av nationella fonder för att ta hänsyn till alla institut som inte deltar i fonden; ett EU-regelverk bör inrättas för att reglera de befintliga och framtida nationella fonder som ska uppfylla en enhetlig och bindande uppsättning gemensamma bestämmelser.

Rekommendation nr 4 om en avvecklingsenhet

Europaparlamentet anser att den rättsakt som ska antas bör syfta till att reglera följande:

En oberoende avvecklingsenhet ska inrättas inom ramen för EBA för att leda avvecklings- och insolvensförfaranden för systemviktiga banker. För denna enhet ska följande gälla:

   Den ska verka inom de strikta avgränsningar som fastställs genom de rättsliga ramarna och EBA behörighet.
   Den ska bestå av en reserv av juridisk och finansiell expertis med särskilt kunnande om omstrukturering av banker, kursomläggning och likvidation.
   Den ska samarbeta nära med nationella myndigheter om genomförande, tekniskt bistånd och av delande/utlåning av personal
   Den ska lägga förslag om utbetalningar från fonden
   Om det uppstår ett behov av att avveckla eller lägga ner ett gränsöverskridande institut bör en djupgående undersökning göras av oberoende experter som utsetts av EBA för att belysa orsaker och ansvar. Parlamentet bör informeras om resultaten av undersökningarna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy