Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2746(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0407/2010

Внесени текстове :

B7-0407/2010

Разисквания :

PV 07/07/2010 - 7
CRE 07/07/2010 - 7

Гласувания :

PV 07/07/2010 - 8.14
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0278

Приети текстове
PDF 362kWORD 64k
Сряда, 7 юли 2010 г. - Страсбург
Кандидатура на Исландия за членство в Европейския съюз
P7_TA(2010)0278B7-0407/2010

Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2010 г. относно кандидатурата на Исландия за членство в Европейския съюз

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 540/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г., който добавя Исландия към списъка от страни, които отговарят на изискванията за предприсъединителна помощ от ЕС за подпомагане на страните кандидатки да приведат законодателството си в съответствие с достиженията на европейското право,

–  като взе предвид становището на Комисията относно заявлението на Исландия за членство в Европейския съюз (SEC(2010)0153),

–  като взе предвид решението на Европейския съвет от 17 юни 2010 г. за откриване на присъединителни преговори с Исландия,

–  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2009 г. относно стратегическия документ на Комисията относно разширяването за 2009 г., отнасящ се до страните от Западните Балкани, Исландия и Турция(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 февруари 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) (COM(2009)0588 – C7-0279/2009 – 2009/0163(COD))(2),

–  изявленията на Съвета и на Комисията относно заявлението на Исландия за членство в Европейския съюз,

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че съгласно член 49 от Договора за Европейския съюз „Всяка европейска държава [...] може да кандидатства за член на Съюза“,

Б.  като има предвид, че напредъкът на всяка една държава към членство в ЕС се основава на заслуженото от нея и зависи от нейните усилия за изпълняване на критериите за присъединяване и при зачитане на способността на Съюза за интеграция,

В.  като има предвид, че на 17 юли 2009 г. Исландия представи кандидатурата си за членство в Европейския съюз,

Г.  като има предвид, че Комисията представи своето становище на 24 февруари 2010 г., като препоръча да бъдат започнати преговори за присъединяване с Исландия,

Д.  като има предвид, че тъй като предишните етапи на разширяване се явяваха несъмнено успех както за ЕС, така и за държавите-членки, които се присъединиха, и допринесоха за стабилността, развитието и благоденствието на Европа като цяло, е от съществено значение да се създадат необходимите условия за завършване на преговорния процес с Исландия и гарантиране, че нейното присъединяване ще бъде също успешно, в съответствие с критериите от Копенхаген,

Е.  като има предвид, че отношенията между Исландия и ЕС водят началото си от 1973 г. с подписването на двустранно споразумение за свободна търговия,

Ж.  като има предвид, че Исландия вече сътрудничи тясно с ЕС като член на Европейското икономическо пространство (ЕИП), Шенгенските споразумения и Регламента от Дъблин и следователно вече е приела значителна част от достиженията на правото на ЕС,

З.  като има предвид, че Исландия има здраво утвърдена демократична традиция и висока степен на съответствие с достиженията на правото на ЕС,

И.  като има предвид, че от 1994 г. Исландия допринася значително за европейското сближаване и солидарност чрез финансовия механизъм в рамките на ЕИП,

Й.  като има предвид, че Исландия, която е страна без военни традиции, допринася за мисиите на ЕС за поддържане на мира с цивилен капацитет и редовно действа съобразно с общата външна политика и политика на сигурност на ЕС,

К.  като има предвид, че Исландия и нейното население бяха сериозно засегнати от глобалната финансова и икономическа криза, която доведе до срива на исландската банкова система през 2008 г.,

Л.  като има предвид, че Обединеното кралство и Нидерландия подписаха две споразумения с исландското правителство през юни и октомври 2009 г. относно условията за изплащането на заем от 1,3 млрд. евро на Нидерландия и на заем от 2,4 млрд. лири стерлинги на Обединеното кралство; като има предвид, че след референдум на 6 март 2010 г. споразумението от октомври беше отхвърлено и че се очаква участничките да постигнат ново споразумение относно плащанията, за които отговорност носеше исландската схема за гарантиране на депозитите,

М.  като има предвид, че в свое официално уведомително писмо от 26 май 2010 г. Надзорният орган на Европейската асоциация за свободна търговия (ESA) заяви, че Исландия е длъжна да осигури изплащането на минималната компенсация на притежателите на влогове в Icesave в Обединеното кралство и Нидерландия,

Н.  като има предвид, че общественото мнение и политическите партии в Исландия са разделени по въпроса за членството в ЕС; като има предвид, че общественото мнение по въпроса за членството в ЕС, в контекста на политическата и икономическата криза, отчетливо се промени в отрицателна посока от лятото на 2009 г.,

Политически критерии

1.  Приветства решението на Европейския съвет да започне преговори за присъединяване на Исландия;

2.  Приветства перспективата страна със силна демократична традиция да стане нов член на ЕС; в този контекст подчертава, че присъединяването на Исландия може да бъде благоприятно както за страната, така и за ЕС, както и че то допълнително ще укрепи ролята на Съюза като радетел и защитник в световен мащаб на правата на човека и на основните свободи;

3.  Подчертава отличното сътрудничество между членовете на Европейския парламент и членовете на Алтинги в рамките на Съвместния парламентарен комитет на ЕИП и очаква също толкова плодотворно сътрудничество в новия Съвместен парламентарен комитет ЕП-Исландия;

4.  Приветства особено в този контекст инициативата за исландски модерни медии, която ще позволи както на Исландия, така и на ЕС да укрепят правните си позиции по отношение на защитата на свободата на изразяване и на информацията;

5.  Приканва исландските органи да предприемат стъпки относно настоящото разграничение между граждани на ЕС във връзка с правото им да гласуват и да се кандидатират в местни избори в Исландия;

6.  Подчертава, че според новата стратегия на ЕС в областта на разширяването съдебната система е една от областите, на които ЕС обръща особено внимание, дори в ранната предприсъединителна фаза; счита, че правителството на Исландия следва да приеме мерки, необходими за гарантиране на независимостта на съдебната система, в съответствие с препоръките на Комисията от Венеция; изразява увереност, че исландските органи ще приемат необходимите промени;

7.  Насърчава Исландия да ратифицира Конвенцията на ООН срещу корупцията и Гражданската конвенция за корупцията на Съвета на Европа;

8.  Поздравява Исландия за добрите й резултати по отношение на правата на човека; при все това приканва исландските органи да ратифицират Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства, както и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;

9.  Насърчава Исландия да следва препоръките от 2008 г. на ОССЕ-СДИПЧ относно основаните на омраза престъпления;

Икономически критерии

10.  Отбелязва, че Исландия има като цяло задоволителни резултати от изпълнението на задълженията си в рамките на ЕИП и относно способността си да издържи на конкурентния натиск и пазарните сили в ЕС; при все това отбелязва, че са необходими допълнителни усилия по отношение на привеждането в съответствие с общите принципи и гарантиране на цялостно спазване на достиженията на правото на ЕС в сферата на оценката на съответствието, акредитацията и наблюдението на пазара; отбелязва официалното уведомително писмо от 26 май 2010 г. на Надзорния орган на ЕАСТ до правителството на Исландия, което е първата стъпка за откриване на процедура за нарушение за неспазване на задължения по ЕИП за прилагане на Директива 94/19/EC относно схемите за гарантиране на депозитите, и приветства реакцията на готовност на исландското правителство за приключване на преговорите по Icesave възможно най-скоро;

11.  Приветства политиките за по-нататъшно разнообразяване на икономиката на Исландия като необходима стъпка за дългосрочното икономическо благоденствие на страната;

12.  Посочва, че околната среда е приоритет за ЕС и приветства силния ангажимент на Исландия към политиките за опазване на околната среда;

13.  Отбелязва, че макар че фискалното консолидиране продължава да бъде ключово предизвикателство, в Исландия се наблюдават насърчаващи признаци на икономическа стабилизация; счита, че мерките, предприети до момента в сферата на паричната политика, са в правилна посока за укрепване на финансовата и икономическа стабилност;

14.  Приветства доклада на Специалната комисия за разследване, който може да допринесе за възстановяването на увереността на нацията; насърчава предприемането на мерки вследствие на работата на тази комисия, за да се действа по неотложните политически, икономически и институционални слабости, описани в доклада;

15.  Приветства факта, че исландската асоциация на пенсионните фондове се е съгласила да организира независимо разследване на методите на работа и политиката в областта на инвестициите на пенсионните схеми в периода преди икономическия срив;

16.  Призовава за сключване на двустранно споразумение относно условията за изплащането на заеми от 3,9 млрд. евро на правителствата на Обединеното кралство и Нидерландия; подчертава, че постигането на приемливо за всички страни споразумение ще възстанови доверието в способността на Исландия да спазва ангажиментите си, включително всичките си задължения по ЕИП, и ще засили обществената подкрепа, както в Исландия, така и в ЕС за процеса на присъединяване на Исландия;

17.  Отбелязва желанието на Исландия да стане част от еврозоната, амбиция, която може да бъде постигната, след като тя стане член на ЕС и след като са изпълнени всички необходими условия;

18.  Приветства одобрението на втория преглед на стенд-бай споразумението с МВФ, целящо стабилизиране на валутата, преструктуриране на банките и фискално консолидиране;

19.  Изразява загриженост относно високите нива на безработица и инфлация, като същевременно отбелязва неотдавнашните признаци на подобрение;

20.  Поздравява Исландия за високия темп на инвестиране в образование, научноизследователска и развойна дейност;

Капацитет за поемане на задълженията, свързани с членството

21.  Отбелязва, че като член на ЕИП Исландия е в напреднал етап на изпълнение на изискванията на 10 от преговорните глави и частично отговаря на изискванията на 11 преговорни глави, с което остават само 12 непокрити от ЕИП глави, които трябва да бъдат договорени изцяло; подчертава, че Комисията е посочила необходимостта Исландия да положи сериозни усилия за хармонизиране на законодателството си с достиженията на правото на ЕС в редица области и да го прилага и изпълнява ефективно в средносрочен план, с цел постигане на критериите за присъединяване; подчертава, че изпълнението на задълженията на Исландия в рамките на ЕИП, както и на споразумението за асоциирането й към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген са важни изисквания при преговорите за присъединяване;

22.  Приканва исландските органи да предприемат стъпки по отношение на ключовите институционални слабости на икономиката на страната, и по-специално организацията и функционирането на системата за финансов надзор и системата за гарантиране на влоговете;

23.  Насърчава Исландия да приеме политика за селското стопанство и развитието на селските райони, която е в синхрон с политиките на ЕС, и да създаде административните структури, необходими за прилагане на тези политики; подчертава в тази връзка, че политиките на ЕС трябва да отчитат спецификата на околната среда, флората и фауната на Исландия, както и географската й отдалеченост от Европейския континент;

24.  Призовава Комисията да включи исландските органи в настоящите дебати относно реформата на Общата селскостопанска политика;

25.  Признава отговорния и устойчив начин, по който Исландия управлява морските си ресурси, и очаква както органите на ЕС, така и на Исландия да проявят конструктивно отношение при преговорите относно необходимостта Исландия да приеме европейската обща политика в областта на рибарството (ОПОР), за да може да се постигне взаимно задоволително решение, основано на най-добри практики и защитаващо интересите както на занимаващите се с риболовна дейност, така и на потребителите в ЕС и Исландия;

26.  Насърчава Исландия да приеме мерки в областта на рибарството, които ще й позволят да извърши прехода към въвеждането на ОПОР;

27.  Настоява Исландия да преустанови лова на китове и да оттегли всички възражения, които е внесла в Международната комисия по китолов;

28.  Отбелязва, че Исландия може да има ценен принос към политиките на ЕС в областта на околната среда и енергетиката чрез опита си в сферата на възобновяемите енергоизточници, по-специално геотермалната енергия, защитата на околната среда и борбата срещу изменението на климата;

Регионално сътрудничество

29.  Счита присъединяването на Исландия към ЕС – доколкото то допълнително ще укрепи присъствието на ЕС в Арктическия съвет – за стратегическа възможност за ЕС да играе по-активна и конструктивна роля, както и да допринася за многостранното управление на Арктическия регион; посочва, че това ще способства за решаването на екологични въпроси, пораждащи обща загриженост, и би могло да увеличи интереса на ЕС към Арктическия регион и неговата защита на регионално и международно равнище;

30.  Приветства факта, че присъединяването на Исландия към ЕС би засилило северноатлантическото измерение на външните политики на Съюза;

Обществено мнение и подкрепа за разширяването

31.  Насърчава органите на Исландия да инициират широк обществен дебат относно присъединяването към ЕС, като от самото начало включат в този процес гражданското общество, обърнат внимание на притесненията на исландските граждани по повод на членството в ЕС и вземат предвид необходимостта от твърд ангажимент, за да бъдат преговорите успешни; призовава Комисията да предостави материална и техническа подкрепа, ако й бъде отправено искане за това от исландските органи, за да им помогне да засилят прозрачността и отчетността във връзка с процеса на присъединяване и да организират задълбочена и изчерпателна информационна кампания в цялата страна относно последствията от членството в ЕС, така че исландските граждани да могат да направят информиран избор в бъдещия референдум за присъединяването;

32.  Счита, че е от ключово значение да се даде на гражданите на ЕС ясна и изчерпателна информация относно последствията от присъединяването на Исландия; призовава Комисията и държавите-членки да положат усилия в тази посока и счита, че е също толкова важно да се изслушат съображенията за загриженост и въпросите на гражданите и да се отговори на мненията и изразените от тях интереси;

o
o   o

33.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на председателя на Алтинги и на правителството на Исландия.

(1) Приети текстове, P7_TA(2009)0097.
(2) Приети текстове, P7_TA(2010)0026.

Правна информация - Политика за поверителност