Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2746(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0407/2010

Předložené texty :

B7-0407/2010

Rozpravy :

PV 07/07/2010 - 7
CRE 07/07/2010 - 7

Hlasování :

PV 07/07/2010 - 8.14
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0278

Přijaté texty
PDF 299kWORD 69k
Středa, 7. července 2010 - Štrasburk
Žádost Islandu o členství v Evropské unii
P7_TA(2010)0278B7-0407/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2010 o žádosti Islandu o členství v Evropské unii

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení (EU) č. 540/2010 Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 2010, kterým se Island zařazuje na seznam zemí způsobilých pro získání předvstupní pomoci EU, která má kandidátským zemím pomoci dosáhnout souladu se souborem evropských právních předpisů,

–  s ohledem na stanovisko Komise k žádosti Islandu o členství v Evropské unii (SEC(2010)0153),

–  s ohledem na rozhodnutí Evropské rady ze dne 17. června 2010 zahájit přístupová jednání s Islandem,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2009 o dokumentu Komise o strategii rozšíření v roce 2009, který se týká zemí západního Balkánu, Islandu a Turecka(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. února 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) (KOM(2009)0588 – C7-0279/2009 – 2009/0163(COD))(2),

–  s ohledem na prohlášení Rady a Komise o žádosti Islandu o členství v Evropské unii,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že na základě článku 49 Smlouvy o Evropské unii může „každý evropský stát [...] požádat o členství v Unii“,

B.  vzhledem k tomu, že pokrok jednotlivých zemí v úsilí o dosažení členství v Evropské unii se hodnotí podle zásluh a závisí na její snaze splnit přístupová kritéria, přičemž musí byt rovněž respektována kapacita Unie pro integraci,

C.  vzhledem k tomu, že dne 17. července 2009 podal Island žádost o členství v Evropské unii,

D.  vzhledem k tomu, že dne 24. února 2010 předložila Komise své stanovisko, v němž doporučila, aby byla zahájena přístupová jednání s Islandem,

E.  vzhledem k tomu, že předchozí kola rozšíření byla bezpochyby přínosná jak pro EU, tak pro členské státy, které k ní přistoupily, a přispěla ke stabilitě, rozvoji a prosperitě Evropy jako celku, a proto je třeba vytvořit podmínky k dokončení procesu přistoupení Islandu a k tomu, aby bylo úspěšné i toto rozšíření, a to v souladu s kodaňskými kritérii,

F.  vzhledem k tomu, že vztahy mezi Islandem a EU sahají až do roku 1973, kdy byla podepsána dvoustranná dohoda o volném obchodu,

G.  vzhledem k tomu, že Island jakožto člen Evropského hospodářského prostoru, signatář Schengenských dohod a nařízení o Dublinské úmluvě úzce spolupracuje s EU už dnes, a proto již přijal podstatnou část společných právních předpisů EU,

H.  vzhledem k rozvinuté demokratické tradici Islandu a vysoké míře souladu jeho právních předpisů s právními předpisy EU,

I.  vzhledem k tomu, že Island od roku 1994 významnou měrou přispívá k prohloubení soudržnosti a solidarity v Evropě, a to prostřednictvím finančního mechanismu v rámci Evropského hospodářského prostoru,

J.  vzhledem k tomu, že Island jako země, která nemá vojenskou tradici, přispívá k mírovým misím EU civilními kapacitami a pravidelně jedná v souladu se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU,

K.  vzhledem k tomu, že Island a jeho obyvatelstvo byly vážně zasaženy celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, což vedlo ke zhroucení islandského bankovnictví v roce 2008,

L.  vzhledem k tomu, že vlády Spojeného království a Nizozemska podepsaly v červnu a říjnu 2009 s islandskou vládou dvě dohody o podmínkách splacení půjčky, přičemž půjčka od Nizozemska činila 1,3 miliardy EUR s  a půjčka od Spojeného království činila 2,4 miliardy GBP; vzhledem k tomu, že na základě referenda ze dne 6. března 2010 byla říjnová dohoda odmítnuta a očekává se, že zúčastněné strany dosáhnou nové dohody o vyplácení náhrad, které zaručuje islandský systém pojištění vkladů,

M.  vzhledem k tomu, že Kontrolní úřad ESVO (ESA) ve své výzvě ze dne 26. května 2010 konstatoval, že Island je povinen zajistit výplatu minimálních náhrad vkladatelům, kteří využívali služeb Icesave, ve Spojeném království a v Nizozemsku,

N.  vzhledem k tomu, že se veřejné mínění a názory politických stran ohledně přistoupení k EU různí; vzhledem k tomu, že od léta 2009 došlo v důsledku politické a hospodářské krize k jasnému negativnímu posunu ve veřejném mínění ohledně členství v EU,

Politická kritéria

1.  vítá rozhodnutí Evropské rady zahájit přístupová jednání s Islandem;

2.  vítá možnost, že by se novým členským státem EU stala země se silnou demokratickou kulturou; v této souvislosti zdůrazňuje, že přistoupení Islandu může být přínosem jak pro Island, tak i pro EU a že dále upevní úlohu Unie coby subjektu, který podporuje a brání lidská práva a základní svobody na celém světě;

3.  poukazuje na vynikající spolupráci mezi poslanci Evropského parlamentu a poslanci islandského parlamentu Althingi v rámci společného parlamentního výboru Evropského hospodářského prostoru a očekává stejně plodnou spolupráci v rámci nového smíšeného parlamentního výboru EP a Islandu;

4.  vítá zejména islandskou iniciativu v oblasti moderních sdělovacích prostředků, která Islandu i EU umožní zaujmout pevné stanovisko, pokud jde o právní ochranu svobody projevu a informací;

5.  vyzývá islandské orgány, aby vyřešily stávající problém s rozlišováním mezi občany EU, pokud jde o jejich právo volit a kandidovat v místních volbách na Islandu;

6.  poukazuje na to, že soudní systém kandidátské země je podle nové strategie EU pro rozšíření jednou z oblastí, jimž EU věnuje zvláštní pozornost, a to i v rané předvstupní fázi; domnívá se, že islandská vláda by měla přijmout opatření nezbytná pro zajištění nezávislého soudnictví, která budou v souladu s doporučeními Benátské komise a zajistí patřičné řešení problému, který představuje svěření dominantní úlohy ministru spravedlnosti a lidských práv, pokud jde o jmenování soudců, státních zástupců a nejvyšších představitelů soudnictví; věří, že islandské orgány zavedou nezbytné změny;

7.  vybízí Island, aby ratifikoval Úmluvu OSN proti korupci a Občanskoprávní úmluvu Rady Evropy o korupci;

8.  vyjadřuje Islandu uznání za jeho dobré výsledky v oblasti lidských práv; vyzývá nicméně islandské orgány, aby ratifikovaly Rámcovou úmluvu Rady Evropy o ochraně národnostních menšin a také Úmluvu OSN o ochraně osob se zdravotním postižením;

9.  vybízí Island, aby se řídil doporučeními OBSE-ODIHR z roku 2008, která se týkají zločinů z nenávisti;

Hospodářská kritéria

10.  konstatuje, že Island má za sebou celkově uspokojivou historii, pokud jde o plnění povinností v rámci Evropského hospodářského prostoru a schopnost vypořádat se s tlakem hospodářské soutěže a tržními silami v rámci EU; podotýká nicméně, že je třeba vynaložit další úsilí, aby se dosáhlo souladu s obecnými zásadami a zajistilo se plné dodržování právních předpisů EU v oblasti posuzování shody, akreditace a dozoru nad trhem; bere na vědomí výzvu orgánu ESA ze dne 26. května 2010 adresovaný islandské vládě, která představuje první krok v rámci řízení o nesplnění povinností proti Islandu z důvodu nesplnění povinností vyplývajících z Dohody o EHP provádět směrnici EU o pojištění vkladů (94/19/ES), a vítá reakci islandské vlády, která je připravena uzavřít jednání týkající se případu Icesave co nejdříve;

11.  vítá politické koncepce zaměřené na další diverzifikaci islandského hospodářství jako nezbytný krok k dlouhodobé hospodářské prosperitě této země;

12.  zdůrazňuje, že životní prostředí je jednou z priorit EU a vítá výrazné zapojení Islandu do environmentálních politik;

13.  konstatuje, že zatímco fiskální konsolidace je i nadále základním problémem, na Islandu jsou patrné povzbudivé známky hospodářské stabilizace; považuje dosud přijatá monetární opatření za kroky správným směrem k větší finanční a hospodářské stabilitě;

14.  vítá zprávu zvláštní vyšetřovací komise, která by mohla přispět k opětovnému vybudování národní důvěry; podporuje opatření přijatá v návaznosti na práci této komise s cílem napravit naléhavé politické, hospodářské a institucionální nedostatky uvedené v této zprávě;

15.  vítá skutečnost, že Islandské sdružení penzijních fondů (IPFA) souhlasilo s tím, že zajistí nezávislé prošetření pracovních postupů a investičních politik systémů důchodového zabezpečení za období, které předcházelo hospodářskému krachu;

16.  vyzývá k uzavření dvoustranné dohody o opatřeních na splacení půjčky ve výši 3,9 miliard EUR vládě Spojeného království a Nizozemska; zdůrazňuje, že dosažení dohody, která bude přijatelná pro všechny strany, obnoví důvěru v to, že je Island schopen dodržet své závazky, včetně dodržování veškerých povinností vyplývajících z Dohody o EHP, a posílí podporu veřejnosti, pokud jde o proces přistoupení, a to jak na Islandu, tak v EU;

17.  bere na vědomí přání Islandu stát se součástí eurozóny, což je cíl, jehož by mohlo být dosaženo poté, co se tato země stane členem EU a budou splněny veškeré nezbytné podmínky;

18.  vítá schválení druhého přehodnocení dohody o pohotovostním úvěru MMF, které se zaměřuje na stabilizaci měny, restrukturalizaci bank a fiskální konsolidaci;

19.  vyjadřuje obavy nad vysokou nezaměstnaností a inflací na Islandu, konstatuje však, že v poslední době jsou vidět známky určitého zlepšení situace;

20.  vyjadřuje uznání Islandu za vysokou míru investic do vzdělání, výzkumu a rozvoje;

Schopnost převzít závazky vyplývající z členství

21.  konstatuje, že jako člen Evropského hospodářského prostoru Island do značné míry splňuje požadavky 10 projednávaných kapitol a částečně splňuje požadavky 11 projednávaných kapitol, takže k celkovému projednání zbývá pouze 12 kapitol, na něž se nevztahuje Evropský hospodářský prostor; zdůrazňuje, že Komise vyzdvihla, že je nezbytné, aby Island vynaložil mimořádné úsilí na to, aby v řadě oblastí sladil své právní předpisy s právními předpisy EU a aby je ve střednědobém horizontu účinně provedl a prosadil s cílem splnit přístupová kritéria; zdůrazňuje, že splnění závazků, které má Island na základě dohody o EHP i dohody přidružující Island k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, je důležitým požadavkem v rámci přístupových jednání;

22.  vyzývá islandské orgány, aby se zabývaly hlavními institucionálními nedostatky islandského hospodářství, totiž organizací a fungováním systému finančního dohledu a systému pojištění vkladů;

23.  vybízí Island, aby zavedl zemědělskou politiku a koncepci rozvoje venkova odpovídající politikám EU a dále aby vytvořil administrativní struktury nezbytné k realizaci těchto politik; v této souvislosti zdůrazňuje, že politiky EU musí zohlednit specifický charakter životního prostředí, rostlin a živočichů Islandu a rovněž jeho zeměpisnou vzdálenost od evropské pevniny;

24.  vyzývá Komisi, aby do současných diskuzí o reformě společné zemědělské politiky zapojila i islandské orgány;

25.  bere na vědomí, že Island spravuje své mořské zdroje odpovědně a udržitelně, a očekává, že orgány EU i Islandu zaujmou konstruktivní přístup k jednáním, která se týkají požadavku, aby Island přijal společnou rybářskou politiku EU, aby se tak podařilo nalézt řešení uspokojivé pro všechny strany, jež bude vycházet z osvědčených postupů a chránit zájmy rybářů a spotřebitelů jak v EU, tak na Islandu;

26.  vybízí Island, aby přijal opatření v oblasti rybářské politiky, která umožní přechod ke společné rybářské politice;

27.  trvá na tom, aby Island zastavil veškerý lov velryb a stáhl všechny výhrady, které vznesl u Mezinárodní velrybářské komise;

28.  konstatuje, že Island může vzhledem ke svým zkušenostem v oblasti obnovitelných energií, zejména geotermální energie, ochrany životního prostředí a boje proti změně klimatu, významným způsobem přispět k politikám EU v oblasti životního prostředí a energetiky;

Regionální spolupráce

29.  domnívá se, že přistoupení Islandu k EU je vzhledem k tomu, že se jím nadále upevní evropská přítomnost v Arktické radě, strategickou příležitostí k tomu, aby EU mohla hrát aktivnější a konstruktivnější úlohu v oblasti Arktidy a přispívat také k její mnohostranné správě; podotýká, že to napomůže při řešení environmentálních otázek, které jsou věcí společného zájmu, a mohlo by to zvýšit zájem EU o arktickou oblast a její ochranu na regionální a mezinárodní úrovni;

30.  vítá skutečnost, že přistoupení Islandu k EU by posílilo severoatlantickou dimenzi vnějších politik Unie;

Veřejné mínění a podpora rozšíření

31.  vybízí islandské orgány k tomu, aby otevřely širokou veřejnou diskusi o přistoupení Islandu k EU, do níž se od samého počátku zapojí občanská společnost a bude se zabývat obavami islandských občanů souvisejícími se členstvím v EU a zohlední, že předpokladem úspěšných jednání je pevný závazek; vyzývá Komisi, aby poskytla materiální a technickou podporu, jestliže ji o to požádají islandské orgány, s cílem zvýšit transparentnost a odpovědnost v souvislosti s procesem přistoupení a uspořádat důkladnou a rozsáhlou celostátní informační kampaň zaměřenou na to, jaké budou důsledky členství v EU, aby tak při budoucím referendu o přistoupení mohli islandští občané učinit informovanou volbu;

32.  zastává názor, že je nesmírně důležité občanům EU poskytovat jasné a rozsáhlé informace o důsledcích přistoupení Islandu k EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby v tomto směru vyvinuly patřičné úsilí, a domnívá se, že je stejně tak důležité naslouchat obavám a dotazům občanů a reagovat na jejich názory a zájmy;

o
o   o

33.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, předsedkyni parlamentu Althingi a vládě Islandu.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2009)0097.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2010)0026.

Právní upozornění - Ochrana soukromí