Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0178(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0224/2010

Внесени текстове :

A7-0224/2010

Разисквания :

PV 06/07/2010 - 5
CRE 06/07/2010 - 5

Гласувания :

PV 08/07/2010 - 6.1
CRE 08/07/2010 - 6.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0279

Приети текстове
PDF 276kWORD 39k
Четвъртък, 8 юли 2010 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от ЕС до САЩ за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма ***
P7_TA(2010)0279A7-0224/2010

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2010 г. относно проекта за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (11222/1/2010/REV1 и COR1-C7-0158/2010– 2010/0178(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта за решение на Съвета (11222/1/2010/REV 1 и COR 1),

–  като взе предвид текста на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма, който е приложен към горепосочения проект за решение на Съвета,

–  като взе предвид своята резолюция от 5 май 2010 г. относно препоръката на Комисията към Съвета да разреши започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати за предоставяне на достъп на Министерството на финансите на САЩ до данни за финансови съобщения с цел предотвратяване и борба с тероризма и неговото финансиране(1),

–  като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 22 юни 2010 г.(2),

–  като взе предвид становището, изразено от работната група по защитата на личните данни по член 29 и работната група по полицейските и съдебни въпроси от 25 юни 2010 г.,

–  като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) във връзка с член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0158/2010),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0224/2010),

1.  Одобрява сключване на споразумението;

2.  Приканва Комисията, в съответствие с член 8 от Хартата за основните права на Европейския съюз, който изисква личните данни да подлежат на контрола на „независим орган“, да представи пред Европейския парламент и Съвета във възможно най-кратък срок избор на трима кандидати за ролята на независимо личност на ЕС, посочена в член 12, параграф 1 от споразумението; изтъква, че процедурата трябва да бъде, mutatis mutandis, същата като процедурата, следвана от Европейския парламент и Съвета за назначаването на Европейски надзорен орган по защита на данните съобразно предвиденото в Регламент (ЕО) № 45/2001(3) за изпълнение на член 286 от Договора за ЕО;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на правителството на Съединените американски щати; наред с това, възлага на своя председател да започне междупарламентарен диалог с председателя на Камарата на представителите на САЩ и с временния председател на Сената на САЩ относно бъдещото рамково споразумение относно защитата на данните между Европейския съюз и Съединените американски щати.

(1) Приети текстове, P7_TA(2010)0143.
(2) Все още непубликувано в Официален вестник.
(3) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001, стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност