Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0178(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0224/2010

Esitatud tekstid :

A7-0224/2010

Arutelud :

PV 06/07/2010 - 5
CRE 06/07/2010 - 5

Hääletused :

PV 08/07/2010 - 6.1
CRE 08/07/2010 - 6.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0279

Vastuvõetud tekstid
PDF 195kWORD 34k
Neljapäev, 8. juuli 2010 - Strasbourg
ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja nende edastamist EList Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames ***
P7_TA(2010)0279A7-0224/2010

Euroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja nende edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) sõlmimise kohta (11222/1/2010/REV 1 ja COR 1 – C7-0158/2010 – 2010/0178(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (11222/1/2010/REV 1 ja COR 1);

–  võttes arvesse ülalnimetatud nõukogu otsuse eelnõule lisatud Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu teksti, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja nende edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames;

–  võttes arvesse oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni komisjoni soovituse kohta nõukogule anda komisjonile volitused alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise rahvusvahelise lepingu üle, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumile kättesaadavaks tegemist terrorismi ja selle rahastamise tõkestamise ja nende vastu võitlemise eesmärgil(1);

–  võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 22. juuni 2010. aasta arvamust(2);

–  võttes arvesse artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma ning politsei-ja õiguskoostöö töörühma 25. juuni 2010. aasta arvamust;

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a koostoimes artikli 87 lõike 2 punktiga a ja artikli 88 lõikega 2 (C7-0158/2010);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A7-0224/2010),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  palub komisjonil kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 8, mille kohaselt isikuandmed peavad olema sõltumatu asutuse kontrolli all, esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule võimalikult peatselt kolm kandidaati ELi sõltumatu järelevaataja kohale, kellele viidatakse lepingu artikli 12 lõikes 1; juhib tähelepanu sellele, et menetlus peab olema mutatis mutandis samasugune nagu see, mida Euroopa Parlament ja nõukogu järgivad Euroopa andmekaitseinspektori nimetamisel, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 45/2001(3), millega rakendatakse EÜ asutamislepingu artiklit 286;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ameerika Ühendriikide valitsusele; ühtlasi teeb presidendile ülesandeks alustada Ameerika Ühendriikide esindajatekoja spiikriga ning senati pro tempore esimehega parlamentidevahelist dialoogi Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide tulevase andmekaitse raamlepingu üle.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0143.
(2) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
(3) Euroopa parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika