Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0178(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0224/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0224/2010

Keskustelut :

PV 06/07/2010 - 5
CRE 06/07/2010 - 5

Äänestykset :

PV 08/07/2010 - 6.1
CRE 08/07/2010 - 6.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0279

Hyväksytyt tekstit
PDF 189kWORD 34k
Torstai 8. heinäkuuta 2010 - Strasbourg
EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten ***
P7_TA(2010)0279A7-0224/2010

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 8. heinäkuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä koskevan sopimuksen tekemisestä (11222/1/2010/REV 1 ja COR 1 – C7-0158/2010 – 2010/0178(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (11222/1/2010/REV 1 ja COR 1),

–  ottaa huomioon terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen, joka on edellä mainitun neuvoston päätösehdotuksen liitteenä,

–  ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman komission suosituksesta neuvostolle komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta, jolla rahaliikenteen sanomanvälitystietoja luovutetaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriölle terrorismin ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi(1),

–  ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 22. kesäkuuta 2010 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon 29 artiklalla perustetun tietosuojatyöryhmän ja poliisi- ja oikeuskysymyksiä käsittelevän työryhmän 25. kesäkuuta 2010 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon, että neuvosto on pyytänyt hyväksyntää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan, 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti (C7-0158/2010),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A7-0224/2010),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  pyytää komissiota Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklan mukaisesti (riippumattoman viranomaisen on valvottava henkilötietojen suojaa) toimittamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisimman pian kolmen ehdokkaan luettelon sopimuksen 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi EU:n riippumattomaksi valvojaksi; korostaa, että tämä menettely on soveltuvin osin sama kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston soveltama menettely, kun ne nimittävät Euroopan tietosuojavaltuutetun asetuksen (EY) N:o 45/2001(3) mukaisesti pannakseen täytäntöön EY:n perustamissopimuksen 286 artiklan;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Amerikan yhdysvaltojen hallitukselle; kehottaa lisäksi puhemiestä käymään Yhdysvaltojen edustajainhuoneen puhemiehen ja Yhdysvaltojen senaatin puheenjohtajan kanssa parlamenttien välistä vuoropuhelua tulevasta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisestä tietosuojaa koskevasta puitesopimuksesta.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0143.
(2) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö