Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0178(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0224/2010

Pateikti tekstai :

A7-0224/2010

Debatai :

PV 06/07/2010 - 5
CRE 06/07/2010 - 5

Balsavimas :

PV 08/07/2010 - 6.1
CRE 08/07/2010 - 6.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0279

Priimti tekstai
PDF 203kWORD 37k
Ketvirtadienis, 2010 m. liepos 8 d. - Strasbūras
ES ir JAV susitarimas dėl ES finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo JAV vykdomos terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais ***
P7_TA(2010)0279A7-0224/2010

2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo projekto (11222/1/2010/REV 1 ir COR 1 – C7-0158/2010 – 2010/0178(NLE))

(Pritarimas)

Europos Parlamentas,

  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (11222/1/2010/REV 1 ir COR 1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais tekstą, kuris yra pateikiamas kartu su anksčiau paminėtu Tarybos sprendimo projektu,

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl Komisijos rekomendacijos Tarybai leisti pradėti Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų derybas dėl susitarimo, pagal kurį Jungtinių Valstijų Iždo departamentui būtų teikiami finansinių pranešimų duomenys siekiant užkirsti kelią terorizmui ir teroristų finansavimui bei su jais kovoti(1),

–  atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2010 m. birželio 22 d. nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 25 d. pareikštą 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės bei Policijos ir teisingumo darbo grupės nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą kartu su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 87 straipsnio 2 dalies a punktu bei 88 straipsnio 2 dalimi (C7–0158/2010),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A7–0224/2010),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  ragina Komisiją laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnio, pagal kurį reikalaujama, kad asmens duomenis kontroliuotų „nepriklausoma institucija“, kuo greičiau pranešti Europos Parlamentu ir Tarybai apie savo atrinktus tris kandidatus, kurie galėtų eiti susitarimo 12 straipsnio 1 dalyje minimo ES nepriklausomo asmens pareigas; pažymi, kad ši procedūra turi būti, mutatis mutandis, tokia pati kaip procedūra, kurios laikosi Europos Parlamentas ir Taryba skirdami Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 45/2001(3), įgyvendinant EB sutarties 286 straipsnį;

3.  paveda pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei; be to, paveda Pirminininkui su JAV Atstovų Rūmų pirmininke ir JAV Senato laikinuoju pirmininku pradėti tarpparlamentinį dialogą dėl būsimo Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų pagrindų susitarimo dėl duomenų apsaugos.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0143.
(2) Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
(3) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Teisinė informacija - Privatumo politika