Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0178(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0224/2010

Ingediende teksten :

A7-0224/2010

Debatten :

PV 06/07/2010 - 5
CRE 06/07/2010 - 5

Stemmingen :

PV 08/07/2010 - 6.1
CRE 08/07/2010 - 6.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0279

Aangenomen teksten
PDF 202kWORD 33k
Donderdag 8 juli 2010 - Straatsburg
Overeenkomst EU/VS inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de EU naar de VS ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering ***
P7_TA(2010)0279A7-0224/2010

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering (11222/1/2010/REV 1 en COR 1 – C7-0158/2010 – 2010/0178(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (11222/1/2010/REV 1 en COR 1),

–  gezien de tekst van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering, die aan bovengenoemd ontwerpbesluit van de Raad is gehecht,

–  onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 mei 2010 over de aanbeveling van de Commissie aan de Raad toestemming voor de start van onderhandelingen te geven voor een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake het beschikbaar stellen van gegevens over het betalingsverkeer aan het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten voor de preventie en bestrijding van terrorisme en van de financiering ervan(1),

–  gezien het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming van 22 juni 2010(2),

–  gezien het advies van de Werkgroep gegevensbescherming artikel 29 en de Werkgroep politie en justitie van 25 juni 2010,

–  gezien het door de Raad ingediende verzoek om goedkeuring overeenkomstig artikel 218, lid 6, alinea 2, onder a), juncto artikel 87, lid 2, onder a), en artikel 88, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0158/2010),

–  gelet op artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0224/2010),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt de Commissie, in overeenstemming met artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, op grond waarvan persoonsgegevens onder toezicht moeten staan van een „onafhankelijke autoriteit”, zo spoedig mogelijk drie kandidaten voor te dragen bij het Europees Parlement en de Raad voor de rol van door de EU aangewezen onafhankelijk persoon zoals bedoeld in artikel 12, lid 1, van de overeenkomst; wijst erop dat mutatis mutandis dezelfde procedure moet worden gevolgd door het Europees Parlement en de Raad als bij de benoeming van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 45/2001(3) tot uitvoering van artikel 286 van het EG-Verdrag;

3.  verzoekt zijn Voorzitter zijn standpunt te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de regering van de Verenigde Staten van Amerika; verzoekt zijn Voorzitter voorts een interparlementaire dialoog aan te gaan met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten en de voorzitter pro tempore van de Senaat van de Verenigde Staten over de toekomstige kaderovereenkomst tussen de EU en de VS over gegevensbescherming.

(1) Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0143.
(2) Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
(3) Verordening (EG) nr. 45/2001van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de bescherming van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

Juridische mededeling - Privacybeleid