Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0178(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0224/2010

Ingivna texter :

A7-0224/2010

Debatter :

PV 06/07/2010 - 5
CRE 06/07/2010 - 5

Omröstningar :

PV 08/07/2010 - 6.1
CRE 08/07/2010 - 6.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0279

Antagna texter
PDF 200kWORD 33k
Torsdagen den 8 juli 2010 - Strasbourg
Avtal EU/Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från EU till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism ***
P7_TA(2010)0279A7-0224/2010

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 juli 2010 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (TFTP) (11222/1/2010/REV 1 och COR 1 – C7-0158/2010 – 2010/0178(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11222/1/2010/REV 1 och COR 1),

–  med beaktande av texten i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism, som är bifogad ovannämnda utkast till rådets beslut,

–  med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 om rekommendationen från kommissionen till rådet om ett bemyndigande att inleda förhandlingar mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om ett internationellt avtal enligt vilket finansiella betalningsmeddelanden ska göras tillgängliga för Förenta staternas finansministerium i syfte att bekämpa terrorism och finansiering av terrorism(1),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen av den 22 juni 2010(2),

–  med beaktande av yttrandet från arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (artikel 29-gruppen) och arbetsgruppen om polis och rättsväsen av den 25 juni 2010,

–  med beaktande av rådets begäran om parlamentets godkännande i enlighet med artikel 218.6 a andra stycket jämförd med artiklarna 87.2 a och 88.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0158/2010),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0224/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt till Europaparlamentet och rådet överlämna en förteckning över tre kandidater till rollen som den oberoende övervakare från EU som avses i artikel 12.1 i avtalet, i överensstämmelse med artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, enligt vilken personuppgifter ska vara föremål för kontroll av ”oberoende myndigheter”. Förfarandet ska vara detsamma, med nödvändiga anpassningar, som det som följdes av Europaparlamentet och rådet vid utnämningen av Europeiska datatillsynsmannen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001(3) om genomförande av artikel 286 i EG-fördraget.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen, regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt till regeringen i Amerikas förenta stater. Vidare uppdrar parlamentet åt talmannen att inleda en interparlamentarisk dialog med talmannen i Förenta staternas representanthus och den tillförordnade ordföranden för Förenta staternas senat om det framtida ramavtalet om dataskydd mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater.

(1) Antagna texter, P7_TA(2010)0143.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy