Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0816(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0228/2010

Внесени текстове :

A7-0228/2010

Разисквания :

PV 07/07/2010 - 12
CRE 07/07/2010 - 12

Гласувания :

PV 08/07/2010 - 6.2
CRE 08/07/2010 - 6.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0280

Приети текстове
PDF 645kWORD 197k
Четвъртък, 8 юли 2010 г. - Страсбург
Европейската служба за външна дейност *
P7_TA(2010)0280A7-0228/2010
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2010 г. относно предложението за решение на Съвета за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (08029/2010),

–  като взе предвид изявлението, което Върховният представител направи по време на пленарното заседание на Парламента на 8 юли 2010 г., относно основната организация на централното управление на ЕСВД,

–  като взе предвид изявлението на върховния представител относно политическата отчетност,

–  като взе предвид член 27, параграф 3 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0090/2010),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по външни работи и становищата на Комисията по конституционни въпроси, Комисията по развитие, Комисията по международна търговия, Комисията по бюджети, Комисията по бюджетен контрол и Комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0228/2010),

1.  Одобрява предложението на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност във вида, в който е изменено;

2.  Изразява решимост да задълбочи сътрудничеството си с националните парламенти на държавите-членки в съответствие с разпоредбите на Договора в областта на външната дейност на Съюза и особено по отношение на ОВППС и ОПСО;

3.  Счита, че измененията към Финансовия регламент следва, в допълнение към настоящото решение на Съвета, допълнително да уточнят ролята на Комисията по отношение на вторичното оправомощаване на ръководителите на делегации за усвояване на оперативните бюджетни кредити, по-конкретно чрез въвеждането във Финансовия регламент на разпоредби, съгласно които Комисията ще предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че вторичното оправомощаване не влияе на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

4.  Приканва Комисията да включи в своя изчерпателен работен документ относно разходите, свързани с външната дейност на ЕС, който трябва да бъде изготвен заедно с проектобюджета на ЕС, информация относно, наред с другото, щатните разписания на делегациите на Съюза, както и разходите за външна дейност по държави и мисии; посочва, че възнамерява да внесе съответните изменения във Финансовия регламент;

5.  Отново заявява, че в случай на спорове във връзка с указанията на Комисията, предоставени на ръководителите на делегации на ЕС, които, в съответствие с член 221, параграф 2 от ДФЕС, са под ръководството на Върховния представител, и в случай на несъгласие между върховния представител и членове на Комисията, отговарящи за планирането на съответните инструменти за външна помощ, окончателно решение се взема от колегията на членовете на Европейската комисия;

6.  Настоятелно призовава Върховния представител да се увери, че разпоредбите, предвидени в член 6 от решението на Съвета, съгласно които най-малко 60 % от всички служители ЕСВД на ниво администратори (AD) трябва да бъдат постоянни длъжностни лица на ЕС, са отразени във всички степени в йерархичната структура на ЕСВД;

7.  Счита, че допълнителните конкретни мерки, предвидени в член 6, параграф 6 от решението на Съвета за укрепване на балансираното представителство от географска гледна точка и балансираното представителство на жените и мъжете, трябва да включват, по отношение на балансираното представителство от географска гледна точка, мерки, аналогични на предвидените в Регламент (ЕО, Евратом) № 401/2004 на Съвета(1);

8.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

9.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе изменения в предложението на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност;

10.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията.

(1) Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 401/2004 на Съвета от 23 февруари 2004 г. относно въвеждането по повод на присъединяването на Кипър, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения на специални временни мерки за набиране на длъжностни лица на Европейските общности (OB L 67, 5.3.2004 г., стр. 1).


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 8 юли 2010 г. с оглед приемането на Решение на Съвета за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност
P7_TC1-NLE(2010)0816

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 27, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховния представител“)(1),

като взе предвид становището на Европейския парламент(2),

като взе предвид одобрението от Комисията(3),

като има предвид, че:

(1)  Целта на настоящото решение е да се определи организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност („ЕСВД“), която е функционално независим орган на Съюза под ръководството на върховния представител, създаден съгласно член 27, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Лисабон. Настоящото решение, и по-специално позоваването на „върховния представител“, ще се тълкува в съответствие с различните му функции съгласно член 18 от Договора за ЕС.

(2)  В съответствие с член 21, параграф 3, втора алинея от Договора за ЕС, Съюзът ще следи за съгласуваността между различните области на външната си дейност, както и между тези области и другите си политики. Съветът и Комисията, подпомагани от върховния представител, ще осигуряват тази съгласуваност и ще си сътрудничат за тази цел.

(3)  ЕСВД ще подпомага върховния представител, който е и заместник-председател на Комисията и председател на Съвета по външни работи, при изпълнението на неговите функции за провеждане на общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз (ОВППС) и осигуряване на съгласуваност на външната дейност на Съюза, както е посочено по-конкретно в членове 18 и 27 от Договора за ЕС. ЕСВД ще подкрепя върховния представител в неговото качество на председател на Съвета по външни работи, без да се засягат обичайните задачи на генералния секретариат на Съвета. ЕСВД ще подкрепя върховния представител и в неговото качество на заместник-председател на Комисията за изпълнение на задълженията му в рамките на Комисията, свързани с отговорностите, които са предоставени на последната в областта на външните отношения, и с координирането на другите аспекти на външната дейност на Съюза, без да се засягат обичайните задачи на службите на Комисията.

(4)  В своя принос към програмите на ЕС за външно сътрудничество, ЕСВД следва да се стреми да осигури, че тези програми отговарят на целите на външната дейност, съгласно посоченото в член 21 от Договора за ЕС, по-специално параграф 2, буква г) от него, и че зачитат целите на политиката на ЕС за развитие в съответствие с член 208 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС). Във връзка с това ЕСВД следва също да насърчава изпълнението на целите на Европейския консенсус за развитие и на Европейския консенсус относно хуманитарната помощ.

(5)  В съответствие с Договора от Лисабон за изпълнението на неговите разпоредби е необходимо ЕСВД да започне да функционира възможно най-бързо след влизането в сила на този договор.

(6)  Европейският парламент ще участва пълноценно във външната дейност на Съюза, включително като осъществява функции по политически контрол, както е предвидено в член 14, параграф 1 от Договора за ЕС, и по законодателни и бюджетни въпроси съгласно Договорите. Освен това, в съответствие с член 36 от Договора за ЕС върховният представител ще се консултира редовно с Европейския парламент по главните аспекти и основните решения в областта на ОВППС и ще гарантира, че възгледите на Европейския парламент надлежно са взети предвид. ЕСВД ще подпомага върховния представител по тези въпроси. Следва да се предвиди специален режим за достъпа на членове на Европейския парламент до класифицирани документи и информация от областта на ОВППС. До приемането му ще се прилага действащият режим съгласно Междуинституционалното споразумение от 2002 г. относно класифицираните документи и информация в областта на ЕПСО.

(7)  Върховният представител или негов представител следва да упражнява по отношение на Европейската агенция по отбрана, Сателитния център на Европейския съюз, Европейския институт за изследване на сигурността и Европейския колеж по сигурност и отбрана правомощията, предвидени в съответните актове за тяхното създаване. ЕСВД следва да предоставя на тези образувания подкрепата, която понастоящем им предоставя генералният секретариат на Съвета.

(8)  Следва да се приемат разпоредби относно персонала на ЕСВД и неговото набиране, когато тези разпоредби са необходими за определянето на организацията и функционирането на ЕСВД. Успоредно с това, в съответствие с член 336 от Договора за функционирането на ЕС, следва да се направят необходимите изменения на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности („Правилник за длъжностните лица“) и на Условията за работа на другите служители на Общностите, без да се засяга член 298 от Договора за функционирането на ЕС. По отношение на своя персонал ЕСВД следва да се третира като институция по смисъла на Правилника за длъжностните лица.Върховният представител ще бъде органът по назначаване ▌както на длъжностните лица, за които се прилага Правилникът за длъжностните лица ▌, така и на служителите, които са обхванати от Условията за работа на другите служители. ▌ Броят на длъжностните лица и на другите служители на ЕСВД ще се определя всяка година като част от бюджетната процедура и ще се отразява в щатното разписание.

(9)  При изпълнение на служебните си задължения и в поведението си служителите на ЕСВД ще се ръководят единствено от интересите на Съюза.

(10)  Наемането ще се основава на заслуги и ще осигурява адекватно равновесие по географски и полов признак. Персоналът на ЕСВД следва да включва значимо присъствие на граждани от всички държави-членки. Предвиденият за 2013 г. преглед следва да обхваща и този въпрос, включително, по целесъобразност, предложения за допълнителни конкретни мерки за коригиране на евентуалните неравновесия.

(11)  В съответствие с член 27, параграф 3 от Договора за ЕС ЕСВД ще включва длъжностни лица от генералния секретариат на Съвета и от Комисията, както и персонал, идващ от дипломатическите служби на държавите-членки. За тази цел съответните отдели и функции в генералния секретариат на Съвета и в Комисията се прехвърлят към ЕСВД заедно с длъжностните лица и срочно наетите служители, заемащи длъжност в тези отдели или изпълняващи такива функции. До 1 юли 2013 г. ЕСВД ще назначава предимно длъжностни лица от генералния секретариат на Съвета и от Комисията, както и персонал, идващ от дипломатическите служби на държавите-членки. След тази дата всички длъжностни лица и други служители на Европейския съюз следва да могат да се кандидатират за свободните позиции в ЕСВД.

(12)  В отделни случаи ЕСВД може да прибягва до използването на специализирани командировани национални експерти, които ще бъдат под ръководството на върховния представител. Командированите национални експерти, които заемат длъжност в ЕСВД, няма да бъдат част от квотата от една трета, която персоналът от държавите-членки следва да представлява при достигане на пълния капацитет на ЕСВД. Прехвърлянето им в хода на създаване на ЕСВД няма да става автоматично и ще зависи от съгласието на органите на държавите-членки на произход. С изтичането на договора на командирован национален експерт, прехвърлен в ЕСВД съгласно разпоредбите на член 7, длъжността се изменя в длъжност на срочно нает служител, когато изпълняваната от командирования национален експерт длъжност отговаря на такава, изпълнявана по принцип от персонал на ниво администратори (AD), при положение че необходимата длъжност е налична съгласно щатното разпределение.

(13)  Комисията и ЕСВД ще договорят реда и условията, свързани с даването на указания от Комисията на делегациите. Те следва по-специално да предвиждат, че когато Комисията дава указания на делегациите, тя едновременно с това представя копие от тях на ръководителя на делегацията и на централната администрация на ЕСВД.

(14)  ▌ Финансовият регламент следва да бъде изменен с оглед включването на ЕСВД в член 1 от него, с отделен раздел в бюджета на Съюза. Както и при другите институции, в съответствие с приложимите правила част от годишния доклад на Сметната палата ще бъде посветен също и на ЕСВД, а ЕСВД ще предоставя отговор на тези доклади. ЕСВД подлежи на процедурите относно освобождаването от отговорност, както е предвидено в член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в членове 145‐147 от Финансовия регламент. ЕСВД ще осигурява на Европейския парламент цялата необходима подкрепа за упражняване на правомощията на Европейския парламент като орган, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Изпълнението на оперативния бюджет ще бъде отговорност на Комисията в съответствие с член 317 от Договора за функционирането на ЕС. Решенията, които имат финансови последици, ще отчитат по-специално отговорностите, установени в дял IV от Финансовия регламент, особено член 75 от него по отношение на разходните операции и членове 64‐68 по отношение на отговорността на финансовите участници.

(15)  Създаването на ЕСВД следва да се ръководи от принципа на ефективност на разходите и да се стреми към бюджетен неутралитет. За тази цел ще трябва да се използват преходни разпоредби и постепенно изграждане на капацитет. Следва да се избягва излишното дублиране на задачи, функции и ресурси с други структури. Следва да се използват всички възможности за оптимизиране. <BR>Освен това, ще бъдат необходими редица допълнителни длъжности за временно наети служители от държавите-членки, които следва да се финансират в рамките на действащата многогодишна рамка.

(16)  Следва да се определят правила, обхващащи дейностите на ЕСВД и нейния персонал по отношение на сигурността, защитата на класифицираната информация и прозрачността.

(17)  Напомня се, че Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз се прилага към ЕСВД, нейните длъжностни лица и служители, които ще са обхванати или от Правилника за длъжностните лица, или от Условията за работа на другите служители.

(18)  Европейският съюз и Европейската общност за атомна енергия продължават да използват единна институционална рамка. Ето защо е от съществено значение да се осигури съгласуваност във външните отношения на двете организации и да се позволи на делегациите на Съюза да представляват Европейската общност за атомна енергия пред трети държави и международни организации.

(19)  До средата на 2013 г. върховният представител следва на направи преглед на функционирането и организацията на ЕСВД, при необходимост придружен от предложения за преразглеждане на настоящото решение. Подобно преразглеждане следва да бъде прието не по-късно от началото на 2014 г.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Естество и обхват

1.  С настоящото решение се определят организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност („ЕСВД“).

2.  ЕСВД, чиято централа е в Брюксел, е функционално независим орган на Европейския съюз, отделен от Комисията и от генералния секретариат на Съвета, с необходимата правоспособност, за да изпълнява задачите си и да постига целите си.

3.  ЕСВД се намира под ръководството на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховния представител“).

4.  ЕСВД се състои от централна администрация и от делегациите на Съюза в трети държави и международни организации.

Член 2

Задачи

1.  ЕСВД подпомага върховния представител при изпълнението на неговите функции, както е посочено по-конкретно в членове 18 и 27 от Договора за ЕС:

   при изпълнението на неговите функции за провеждане на общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз (ОВППС), включително общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), за допринасяне с предложенията си към развитието на тази политика, изпълнявана от него съгласно възложения му от Съвета мандат, и за осигуряване на съгласуваност на външната дейност на Съюза;
   в неговото качество на председател на Съвета по външни работи, без да се засягат обичайните задачи на генералния секретариат на Съвета;
   в неговото качество на заместник-председател на Комисията за изпълнение на задълженията му в рамките на Комисията, свързани с отговорностите, които са предоставени на последната в областта на външните отношения, и с координирането на другите аспекти на външната дейност на Съюза, без да се засягат обичайните задачи на службите на Комисията.

2.  ЕСВД подпомага председателя на Европейския съвет, председателя на Комисията и Комисията при упражняването на съответните им функции в областта на външните отношения.

Член 3

Сътрудничество

1.  ЕСВД подпомага и сътрудничи с ▌дипломатическите служби на държавите-членки, както и с генералния секретариат на Съвета и службите на Комисията, за да осигури съгласуваност както между различните области на външната дейност на Съюза, така и между тези области и другите политики на Съюза.

2.  При упражняване на съответните им функции ЕСВД и службите на Комисията провеждат взаимни консултации по всички въпроси на външната дейност на Съюза, с изключение на въпросите, обхванати от ОПСО. ЕСВД участва в подготвителната работа и в процедурите, свързани с подготвянето от Комисията на актове в тази област. Настоящият параграф се прилага в съответствие с глава І, раздел V от Договора за ЕС и с член 205 от Договора за функционирането на ЕС.

3.  ЕСВД може да сключва договорености, на равнище служби, с компетентните служби на Комисията, генералния секретариат на Съвета или други служби или междуинституционални органи на Европейския съюз.

4.  ЕСВД оказва необходимата подкрепа и сътрудничество на другите институции и органи на Съюза, по-специално на Европейския парламент. ЕСВД може също да получава подкрепа и сътрудничество от тези институции и органи, включително агенции, когато е целесъобразно. Вътрешният одитор на ЕСВД ще сътрудничи с вътрешния одитор на Комисията с цел да се осигури съгласуваност в политиката на одит, по-специално по отношение на отговорността на Комисията за оперативните разходи. Освен това ЕСВД си сътрудничи с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1073/1999. По-конкретно, ЕСВД приема възможно най-бързо изискваното съгласно посочения регламент решение относно реда и условията за вътрешни разследвания. Както е предвидено във въпросния регламент държавите-членки, в съответствие с националните си разпоредби, и институциите оказват необходимата помощ на служителите на OLAF за улесняване изпълнението на техните задачи.

Член 4

Централна администрация

1.  ЕСВД се управлява от изпълнителен генерален секретар, който изпълнява длъжността си под ръководството на върховния представител. Изпълнителният генерален секретар предприема всички необходими мерки, за да се осигури безпрепятственото функциониране на ЕСВД, включително неговото административно и бюджетно управление. Генералният секретар осигурява ефективна координация между всички отдели в централната администрация, както и с делегациите на Съюза ▌.

2.  Изпълнителният генерален секретар се подпомага от двама заместник генерални секретари.

3.  Централната администрация на ЕСВД е организирана в генерални дирекции. По-специално, те включват:

   няколко генерални дирекции, които се състоят от отдели по географски признак, обхващащи всички страни и региони в света, както и многостранни и тематични отдели. Тези отдели осъществяват координация, когато е необходимо, със съответните служби на Комисията и с генералния секретариат на Съвета;
   генерална дирекция по въпроси, свързани с администрацията, набирането на персонал, бюджета, сигурността и комуникационната и информационна система, която работи в рамките на ЕСВД и се управлява от изпълнителния генерален секретар. В съответствие с обичайните правила за набиране на персонал върховният представител назначава генерален директор по въпросите, свързани с бюджета и администрацията, който работи под ръководството на върховния представител. Генералният директор отговаря пред върховния представител за административното и вътрешното бюджетно управление на ЕСВД. Той спазва бюджетните редове и административните правила, които са приложими в частта на раздел III от бюджета на ЕС, който попада във функция V от многогодишната финансова рамка;
   дирекцията за управление и планиране при кризи, способностите за планиране и провеждане на граждански операции, военният секретариат на Европейския съюз и Ситуационният център на Европейския съюз, които се намират под прякото ръководство и отговорност на върховния представител, го подпомагат във функциите му за провеждане на ОВППС на Съюза в съответствие с разпоредбите на Договора, при зачитане на другите компетенции на Съюза, съгласно член 40 от Договора за ЕС.

Зачитат се спецификите на тези структури, както и особеностите на техните функции, наемането и статута на персонала.

Осигурява се пълна координация между всички структури на ЕСВД.

   отдел за планиране на стратегическата политика;
   правен отдел под административното ръководство на изпълнителния генерален секретар, който работи в тясно сътрудничество с правните служби на Съвета и на Комисията;
   отдели за междуинституционални отношения, информация и публична дипломация, вътрешен одит и проверки, както и за защита на личните данни.

4.  Върховният представител определя ▌председателите на подготвителните органи на Съвета, които се председателстват от представител на върховния представител, включително председателя на Комитета по политика и сигурност, в съответствие с условията, изложени в приложение ІІ към Решение2009/908/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване на мерките за прилагане на Решението на Европейския съвет относно председателството на Съвета, и относно председателството на подготвителните органи на Съвета (4).

5.  Върховният представител и ЕСВД се подпомагат, когато е необходимо, от генералния секретариат на Съвета и съответните отдели на Комисията. С тази цел ЕСВД, генералният секретариат на Съвета и съответните отдели на Комисията могат да сключват договорености на равнище служби.

Член 5

Делегации на Съюза

1.  ▌ Решението за откриване или закриване на делегация се приема от върховния представител в съгласие със Съвета и Комисията.

2.  Всяка делегация на Съюза се намира под ръководството на ръководителя на делегацията.

Всички членове на персонала на делегацията, независимо от техния статут, и всички дейности на делегацията са под контрола на ръководителя на делегацията. Той отговаря пред върховния представител за цялостното управление на дейността на делегацията и за осигуряването на координация на всички дейности на Съюза.

Персоналът на делегациите включва служители на ЕСВД и, когато това е целесъобразно във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза и на тези от политиките на Съюза, които не попадат в обхвата на компетентност на ЕСВД, служители на Комисията.

3.  Ръководителят на делегацията получава указания от върховния представител и ЕСВД и носи отговорност за тяхното изпълнение.

В областите, в които Комисията упражнява правомощията, предоставени ѝ по силата на Договорите, тя може, в съответствие с член 221, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, също да дава указания на делегациите, които се изпълняват под цялостната отговорност на ръководителя на делегацията.

4.  Ръководителят на делегацията усвоява оперативните бюджетни кредити във връзка с проекти на ЕС в съответната трета държава, в която са вторично делегирани от Комисията, в съответствие с Финансовия регламент.

5.  Функционирането на всяка делегация се оценява периодично от генералния секретар на ЕСВД; оценката включва финансов и административен одит. Генералният секретар на ЕСВД може да поиска да бъде подпомогнат за тази цел от съответните отдели на Комисията. В допълнение към вътрешните мерки на ЕСВД OLAF упражнява правомощията си, по-специално като прилага мерки за борба с измамите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1073/1999.

6.  Върховният представител постига необходимите договорености със съответната приемаща страна, международна организация или трета държава. По-специално, върховният представител предприема необходимите мерки, за да се гарантира, че приемащите държави предоставят на делегациите на Съюза, техните служители и тяхната собственост привилегии и имунитети, съответстващи на посочените във Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 18 април 1961 г.

7.  В контактите си с международните организации или третите държави, към които са акредитирани, делегациите на Съюза могат да обслужват интересите на други институции на ЕС, по-специално Европейския ▌ парламент.

8.  Ръководителят на делегацията е оправомощен да представлява ЕС в страната, в която е акредитирана делегацията, по-специално при сключване на договори или като страна в съдебно производство.

9.  Делегациите на Съюза работят в тясно сътрудничество и обменят информация с дипломатическите служби на държавите-членки. ▌

10.  По искане на държавите-членки, и в съответствие с член 35, трета алинея от Договора за ЕС, делегациите на Съюза ▌подпомагат държавите-членки в дипломатическите им отношения и в ролята им за предоставяне на консулска защита на гражданите на Съюза в трети държави.

Член 6

Персонал

1.  Разпоредбите на настоящия член, с изключение на параграф 2, се прилагат без да се засягат Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности („Правилник за длъжностните лица“) и Условията за работа на другите служители на Общностите, включително измененията на тези правила, в съответствие с член 336 от Договора за функционирането на ЕС, с оглед на тяхното адаптиране към потребностите на ЕСВД.

2.  ЕСВД се състои от длъжностни лица и други служители на Европейския съюз, включително служители от дипломатическите служби на държавите-членки, назначени като срочно наети служители(5);

Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители се прилагат към този персонал.

3.  Ако е необходимо, в конкретни случаи ЕСВД може да използва ограничен брой специализирани командировани национални експерти.

Върховният представител приема правилата, съответстващи на предвидените в Решение 2003/479/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2007/829/ЕО на Съвета от 5 декември 2007 г.(6), съгласно които командированите национални експерти са на разположение на ЕСВД с цел предоставяне на специализиран експертен опит.

4.  При изпълнение на служебните си задължения и в поведението си служителите на ЕСВД се ръководят единствено от интересите на Съюза. Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 1, трето тире, член 2, параграф 2 и член 5, параграф 3, те не търсят и не приемат указания от никое правителство, орган, организация или лице извън рамките на ЕСВД и от никоя служба или лице, с изключение на върховния представител. В съответствие с член 11, втора алинея от Правилника за длъжностните лица персоналът на ЕСВД не може да приема заплащане от какъвто и да било вид от други източници, различни от ЕСВД.

5.  Правомощията, предоставени на назначаващия орган съгласно Правилника за длъжностните лица и на органа, оправомощен да сключва договори съгласно Условията за работа на другите служители, се поверяват на върховния представител, който може да ги делегира ▌в рамките на ЕСВД.

6.  Наемането на персонала на ЕСВД се основава на заслуги, като същевременно осигурява адекватно равновесие по географски и полов признак. Персоналът на ЕСВД включва значимо присъствие на граждани от всички държави-членки. Предвиденият за 2013 г. преглед следва да обхваща и този въпрос, включително, по целесъобразност, предложения за допълнителни конкретни мерки за коригиране на евентуалните неравновесия.

7.  Длъжностните лица на Европейския съюз и срочно наетите служители, идващи от дипломатическите служби на държавите-членки имат еднакви права и задължения и се третират еднакво, по-специално по отношение на допустимостта им да заемат всички длъжности при равностойни условия. Не се прави разграничение между срочно наетите служители, идващи от националните дипломатически служби и длъжностните лица на Европейския съюз по отношение на разпределянето на задълженията във всички области на дейностите и политиките на ЕСВД. В съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент държавите-членки подпомагат Съюза в изпълнението на финансовите задължения, произтичащи от отговорностите по член 66 от Финансовия регламент на срочно наети служители на ЕСВД, идващи от националните дипломатически служби.

8.  Върховният представител установява процедури за подбор на служители на ЕСВД, които се организират при прозрачност въз основа на качествата, с цел да се осигурят услугите на персонал с най-високо ниво на компетентност, ефикасност и почтеност, като същевременно се осигури адекватно географско равновесие, въз основа на потребността от значимо присъствие на граждани на всички държави-членки на ЕС в ЕСВД, и при зачитане на балансираното представителство на жените и мъжете. Представители на държавите-членки, генералният секретариат на Съвета и Комисията участват в процедурата за набиране на персонал за свободни длъжности в ЕСВД.

9.  Когато ЕСВД достигне пълния си капацитет, персоналът от държавите-членки, посочен в параграф 1, първа алинея, следва да представлява най-малко една трета от целия персонал на ЕСВД на ниво администратори (AD). По същия начин безсрочно наетите длъжностни лица на ЕС следва да представляват най-малко 60 % от целия персонал на ЕСВД на ниво AD, в т.ч. служителите, идващи от дипломатическите служби на държавите-членки, които са станали безсрочно наети длъжностни лица на ЕС, в съответствие с разпоредбите на Правилника за длъжностните лица. Всяка година върховният представител представя на Европейския парламенти и на Съвета доклад относно заемането на длъжности в ЕСВД.

10.  Върховният представител определя правилата относно мобилността, за да се гарантира, че служителите на ЕСВД могат да се възползват от висока степен на мобилност. По отношение на персонала, посочен в член 4, параграф 3, трето тире, се прилагат специфични условия. По принцип всички служители на ЕСВД периодично заемат длъжности в делегациите на Съюза. Върховният представител създава правила за тази цел.

11.  В съответствие с приложимите разпоредби на националното си законодателство всяка държава-членка предоставя на своите длъжностни лица, които са станали срочно наети служители в ЕСВД, гаранция за незабавно възстановяване на предишната им длъжност в края на прослуженото от тях време в ЕСВД. В съответствие с разпоредбите на член 50б от Условията за работа на другите служители, прослуженото време не надхвърля осем години, освен ако не е удължено за максималния срок от две години при извънредни обстоятелства и в интерес на службата.

Длъжностните лица на ЕС на служба в ЕСВД имат право да кандидатстват за длъжности в институцията, която първоначално ги е наела, при същите условия, както и вътрешните кандидати.

12.  Предприемат се мерки за предоставяне на персонала на ЕСВД на необходимото общо обучение, което се основава по-специално на съществуващите национални и европейски практики и структури. Върховният представител предприема подходящи мерки с тази цел в срок от една година след влизането в сила на настоящото решение.

Член 7

Преходни разпоредби относно персонала

1.  Съответните отдели и функции в генералния секретариат на Съвета и в Комисията, посочени в приложението, се прехвърлят към ЕСВД. Длъжностните лица и срочно наетите служители, заемащи длъжност в отделите или изпълняващи функциите, които са посочени в приложението, се прехвърлят към ЕСВД. Това се отнася mutatis mutandis за договорно наетите и местни служители, определени за тези отдели и функции. Командированите национални експерти в тези отдели или на тези функции също се прехвърлят към ЕСВД със съгласието на властите на държавата-членка на произход.

Тези прехвърляния пораждат действие от 1 януари 2011 г.

В съответствие с Правилника за длъжностните лица при прехвърлянето към ЕСВД върховният представител назначава всяко длъжностно лице на длъжност в неговата функционална група, която отговаря на степента му.

2.  Процедурите за набиране на персонал за длъжности, прехвърлени към ЕСВД, които са в ход към датата на влизане в сила на настоящото решение, остават в сила: те продължават и приключват под ръководството на върховния представител в съответствие със съответните обявления за свободни длъжности и приложимите разпоредби на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители.

Член 8

Бюджет

1.  ▌Функцията на разпоредител с бюджетни кредити за раздела относно ЕСВД от общия бюджет на Европейския съюз се делегира в съответствие с член 59 от Финансовия регламент. Върховният представител приема вътрешните правила за управлението на административните бюджетни редове. Оперативните разходи остават в раздела на бюджета относно Комисията.

2.  ЕСВД упражнява своите правомощия в съответствие с Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Съюза, в рамките на отпуснатите ѝ бюджетни кредити.

3.  При съставянето на предварителен разчет на административните разходи на ЕСВД върховният представител провежда консултации съответно с комисаря по политиката на развитие и комисаря по политиката за съседство относно техните отговорности.

4.  В съответствие с член 314, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС ЕСВД съставя предварителен разчет на разходите си за следващата бюджетна година. Комисията обединява тези разчети в проектобюджет, който може да съдържа различаващи се прогнози. Комисията може да внася изменения в проектобюджета съгласно предвиденото в член 314, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС.

5.  С оглед да осигури бюджетна прозрачност в областта на външната дейност на Съюза, Комисията предава на бюджетния орган, заедно с проектобюджета на ЕС, работен документ, който изчерпателно представя всички разходи, свързани с външната дейност на Съюза.

6.  ЕСВД се подчинява на процедурите относно освобождаването от отговорност, предвидено в член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в членове 145‐147 от Финансовия регламент. В този контекст ЕСВД сътрудничи пълноценно с институциите, които участват в процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и осигурява, по целесъобразност, необходимата допълнителна информация, включително като присъства на заседанията на съответните органи.

Член 9

Инструменти и изготвяне на програми в областта на външната дейност

1.  Комисията отговаря за управлението на програмите на ЕС за външно сътрудничество, без да се засяга ролята на Комисията и на ЕСВД в изготвянето на програми, както е посочено в следващите параграфи.

2.  Върховният представител осигурява цялостната политическа координация на външната дейност на ЕС, като гарантира единството, последователността и ефективността на външната дейност на ЕС, по-специално чрез инструментите за външна помощ:

   - Инструментът за сътрудничество за развитие,
   - Европейският фонд за развитие,
   - Европейският инструмент за демокрация и права на човека,
   - Европейският инструмент за съседство и партньорство,
   - Инструментът за сътрудничество с индустриализираните страни,
   - Инструментът за сътрудничество в областта на ядрената безопасност,
   - Инструментът за стабилност по отношение на помощта, предвидена в член 4 от Регламент (EО) № 1717/2006 от 15 ноември 2006 г.

3.  По-конкретно, ЕСВД допринася за програмния и управленческия цикъл за посочените инструменти въз основа на целите на политиката, изложени в тях. ЕСВД носи отговорност за изготвянето на следните решения на Комисията във връзка със стратегическите многогодишни мерки в рамките на програмния цикъл:

   i) отпуснати средства по страни, за да се определи общият финансов пакет за всеки регион (в зависимост от примерната разбивка в рамките на финансовите перспективи). Във всеки регион част от финансирането ще бъде запазено за регионални програми;
   ii) стратегически документи по страни и региони (CSPs/RSPs);
   iii) национални и регионални индикативни програми (NIPs/RIPs).

В съответствие с член 3, през целия цикъл на изготвяне на програми, планиране и изпълнение на тези инструменти върховният представител и ЕСВД работят съвместно със съответните членове и служби на Комисията, без това да засяга член 1, параграф 3. Всички предложения за решение ще бъдат изготвяни посредством процедурите на Комисията и ще бъдат представяни на Комисията с оглед вземане на решение.

4.  По отношение на Европейския фонд за развитие и Инструмента за сътрудничество за развитие всички предложения, включително предложенията за промени в основните законодателни актове и програмни документи, посочени в параграф 3 по-горе, се изготвят съвместно от съответните служби в ЕСВД и в Комисията под отговорността на комисаря, отговарящ за политиката на развитие, след което се представят съвместно с върховния представител за решение от страна на Комисията.

Тематичните програми, с изключение на Европейския инструмент за демокрация и права на човека и на Инструмента за сътрудничество в областта на ядрената безопасност и частта от Инструмента за стабилност, посочена в параграф 2, седмо тире, се изготвят от съответната служба на Комисията под ръководството на комисаря, отговарящ за развитието, и се представят на Колегиума със съгласието на върховния представител и други компетентни членове на Комисията.

5.  По отношение на Европейския инструмент за съседство и партньорство всички предложения, включително предложенията за промени в основните законодателни актове и програмните документи, посочени в параграф 3 по-горе, се изготвят съвместно от съответните служби в ЕСВД и в Комисията под отговорността на комисаря, отговарящ за политиката за съседство, след което се представят съвместно с върховния представител за решение от страна на Комисията.

6.  Дейностите, предприемани в рамките на бюджета на ОВППС, Инструмента за стабилност, с изключение на частта, посочена в параграф 2, седмо тире, Инструмента за сътрудничество с индустриализираните страни, комуникацията и публичната дипломация, както и мисиите за наблюдение на избори, попадат под отговорността на върховния представител/ЕСВД. Комисията носи отговорност за тяхното финансово изпълнение под ръководството на върховния представител в качеството му на заместник-председател на Комисията(7). Отделът на Комисията, отговарящ за това изпълнение, се помещава в сградата на ЕСВД.

Член 10

Сигурност

1.  Върховният представител, след като се консултира с комитета, посочен в Решение 2001/264/ЕО на Съвета, взема решения относно правилата за сигурност за ЕСВД и предприема всички подходящи мерки, за да се гарантира, че ЕСВД управлява ефективно рисковете по отношение на своите служители, материални активи и информация и изпълнява своите задължения, свързани с отговорностите за полагане на грижи. Тези правила се прилагат за всички служители на ЕСВД и за всички служители в делегациите на Съюза, независимо от техния административен статут или произход.

2.  До приемане на решението, посочено в параграф 1:

   по отношение на защитата на класифицирана информация ЕСВД прилага Решение 2001/264/ЕО на Съвета;
   по отношение на други аспекти на сигурността ЕСВД прилага Решение 2001/844/ЕО на Комисията.

3.  ЕСВД разполага с отдел, отговарящ за въпросите, свързани със сигурността, който се подпомага от компетентните служби на държавите-членки.

4.  Върховният представител предприема всички необходими мерки за изпълнение на правилата за сигурност в ЕСВД, по-специално по отношение на защитата на класифицираната информация и мерките, които се предприемат при неспазване на правилата за сигурност от страна на персонала на ЕСВД. За тази цел ЕСВД се консултира със службата за сигурност на генералния секретариат на Съвета, със съответните служби на Комисията и със съответните служби на държавите-членки.

Член 11

Достъп до документи, архиви и защита на данни

1.  ЕСВД прилага правилата, определени в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Върховният представител определя правилата за прилагане по отношение на ЕСВД.

2.  Генералният секретар на ЕСВД организира архивите на службата. Съответните архиви на отделите от генералния секретариат на Съвета и от Комисията се прехвърлят към ЕСВД.

3.  ЕСВД защитава лицата по отношение на обработката на лични данни в съответствие с правилата, определени в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Върховният представител определя правилата за прилагане по отношение на ЕСВД.

Член 12

Недвижима собственост

1.  Генералният секретариат на Съвета и съответните служби на Комисията предприемат всички необходими мерки с цел прехвърлянията, посочени в член 7, да могат да бъдат придружени от прехвърляния на сградите на Съвета и Комисията, необходими за функционирането на ЕСВД.

2.  Решенията за условията, съгласно които недвижимата собственост се предоставя на централната администрация на ЕСВД и на делегациите на Съюза, се вземат съвместно от върховния представител и генералния секретариат на Съвета и Комисията, по целесъобразност.

Член 13

Заключителни разпоредби

1.  Върховният представител, Съветът, Комисията и държавите-членки носят отговорност за изпълнението на настоящото решение и предприемат всички необходими мерки за това.

2.  Върховният представител представя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията доклад относно функционирането на ЕСВД най-късно до края на 2011 г. Докладът по-специално обхваща прилагането на разпоредбите na член 5, параграфи 3 и параграфи 10, и на член 9.

3.  До средата на 2013 г. върховният представител прави преглед на функционирането и организацията на ЕСВД, който обхваща inter alia изпълнението на разпоредбите на член 6, параграфи 8 и 11. При необходимост този доклад се придружава от подходящи предложения за преразглеждане на настоящото решение. В този случай, и в съответствие с член 27, параграф 3 от Договора за ЕС, Съветът преразглежда настоящото решение в светлината на направения преглед не по-късно от началото на 2014 г. ▌

4.  Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му. Неговите разпоредби относно финансовото управление и набирането на персонал пораждат действие след приемане на необходимите изменения на Правилника за длъжностните лица и Финансовия регламент, както и коригиращия бюджет. ▌Върховният представител, генералният секретариат на Съвета и Комисията постигат договорености и започват консултации с държавите-членки с оглед да се осигури безпрепятствен преход.

5.  Най-късно един месец след влизането в сила на настоящото решение върховният представител представя на Комисията предварителна оценка на приходите и разходите на ЕСВД, включително щатно разписание, с цел тя да представи проект за коригиращ бюджет.

6.  Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Съвета

Председател

(1) ОВ
(2) ОВ
(3) ОВ
(4) ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 28.
(5) Член 98, параграф 1, втора алинея ще гласи, както следва: „Считано от 1 юли 2013 г. органът по назначаването също така разглежда заявленията на длъжностни лица от други институции, без да дава приоритет на някоя от тези категории“.„
(6) ОВ L 327, 13.12.2007 г., стр. 10.
(7) Комисията ще направи изявление, според което върховният представител ще разполага с необходимите правомощия в тази област, при пълно зачитане на Финансовия регламент.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТДЕЛИ И ДЛЪЖНОСТИ, КОИТО СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ КЪМ ЕСВД(1)

Следва списък на всички административни единици, които се прехвърлят изцяло към ЕСВД. Това не предрешава допълнителните нужди и отпускането на ресурси, които да бъдат определени в хода на цялостните преговори по бюджета за създаване на ЕСВД, нито решенията за осигуряване на подходящ персонал с поддържащи функции и свързаната с това необходимост от договорености на равнище служби между генералния секретариат на Съвета и Комисията и ЕСВД.

1.  ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА СЪВЕТА

Всички служители в отделите и функциите, изброени по-долу, се прехвърлят изцяло към ЕСВД, с изключение на много ограничен брой служители, които да изпълняват обичайните задачи на генералния секретариат на Съвета в съответствие с член 2, параграф 1, второ тире, и на някои специфични функции, които са посочени по-долу:

Политически отдел

Структури на ЕПСО и за управление на кризи

·  Дирекция „Управление и планиране при кризи“ (CMPD)

·  Способности за планиране и провеждане на граждански операции (СРСС)

·  Военен секретариат на Европейския съюз (ВСЕС)

o Отделите под прякото ръководство на генералния директор на ВСЕС

o Дирекция „Концепции и способности“

o Дирекция „Разузнаване“

o Дирекция „Операции“

o Дирекция „Логистика“

o Дирекция „Комуникационни и информационни системи“

·  Ситуационен център на ЕС (SITCEN)

Изключение:

·  Служителите в SITCEN, които подпомагат Органа по акредитация на сигурността

Генерална дирекция Е

·  Звената, намиращи се под прякото ръководство на генералния директор

·  Дирекция „Америка и ООН“

·  Дирекция „Западни Балкани, Източна Европа и Централна Азия“

·  Дирекция „Неразпространение на оръжия за масово унищожение“

·  Дирекция „Парламентарни въпроси в областта на ОВППС“

·  Бюро за връзка в Ню Йорк

·  Бюро за връзка в Женева

Служителите на генералния секретариат на Съвета, командировани към специалните представители на Европейския съюз, и в мисии на ОПСО.

2.  КОМИСИЯТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕЛЕГАЦИИТЕ)

Всички служители в отделите и функциите, изброени по-долу, се прехвърлят изцяло към ЕСВД, с изключение на ограничен брой служители, посочени по-долу като изключения.

Генерална дирекция „Външни отношения“

·  Всички ръководни длъжности и пряко зачисления към тях помощен персонал

·  Дирекция А (Кризисна платформа и координиране на политиките в областта на ОВППС)

·  Дирекция B (Многостранни отношения и права на човека)

·  Дирекция С (Северна Америка, Източна Азия, Австралия, Нова Зеландия, ЕИП, ЕАСТ, Сан Марино, Андора, Монако)

·  Дирекция D (Координиране на европейската политика за съседство)

·  Дирекция Е (Източна Европа, Южен Кавказ, републиките от Централна Азия)

·  Дирекция F (Близкият изток, Южното Средиземноморие)

·  Дирекция G (Латинска Америка)

·  Дирекция H (Азия, без Япония и Корея)

·  Дирекция І (Ресурси на централната администрация, информация, отношения между институциите)

·  Дирекция К (Външна служба)

·  Дирекция L (Стратегия, координация и анализ)

·  Специална група за Източното партньорство

·  Отдел „Relex-01“ (одит)

Изключения:

·  Служителите, отговарящи за управлението на финансовите инструменти

·  Служителите, отговарящи за изплащането на възнаграждения и надбавки на персонала в делегациите

Външна служба

·  Всички ръководители и заместник-ръководители на делегации и пряко зачисления към тях помощен персонал

·  Всички политически структури или подразделения и техните служители

·  Всички служби за информация и публична дипломация и техните служители

·  Всички административни служби

Изключения:

·  Служителите, отговарящи за изпълнението на финансовите инструменти

Генерална дирекция „Развитие“

·  Дирекция D (АКТБ ІІ ‐ Западна и Централна Африка, Карибският басейн и отвъдморските страни и територии), с изключение на специалната група за отвъдморските страни и територии

·  Дирекция Е (Африканският рог, Източна и Южна Африка, Индийският океан и Тихоокеанският район)

·  Отдел СІ (АКТБ І: програмиране и управление на помощта): служителите, отговарящи за програмирането

·  Отдел С2 (Панафрикански въпроси и институции, управление и миграция): служителите, отговарящи за панафриканските отношения

·  Приложимите ръководни длъжности и пряко зачисления към тях помощен персонал

(1) Човешките ресурси, които се прехвърлят, се финансират изцяло от функция 5 (Администрация) от разходната част на многогодишната финансова рамка.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Декларация на върховния представител(1) относно политическата отговорност

Върховният представител ще изгради своите отношения с Европейския парламент въз основа на консултация, информация и ангажимент за отговорност, поет при предишния парламентарен мандат от бившия член на Европейската комисия, отговарящ за външните отношения, бившия върховен представител за общата външна политика и политиката на сигурност, както и от ротационното председателство на Съвета. При необходимост посочените ангажименти ще бъдат коригирани в съответствие с ролята на Парламента за политически контрол и предефиниране на ролята на върховния представител, определена в съответствие с Договорите и в съответствие с член 36 от Договора за ЕС.

В това отношение:

1.  Относно ОВППС, върховният представител ще се консултира с Европейския парламент по главните аспекти и основните решения в тази политика в съответствие с член 36 от Договора за ЕС. Всяка размяна на мнения преди приемането на мандата и стратегиите в областта на ОВППС ще се осъществява в подходящ формат, съответстващ на чувствителността и поверителния характер на обсъжданите теми. В този контекст ще бъде засилена и практиката на съвместни консултативни заседания със службите на AFET и COBU. Предоставяната на посочените заседания информация ще се отнася по-конкретно до мисиите на ОВППС, финансирани чрез бюджета на ЕС, което се отнася както за осъществените мисии, така и за тези в процес на подготовка. При необходимост могат да бъдат организирани допълнителни съвместни консултативни заседания в допълнение към редовните заседания. Присъствието на ЕСВД (на всички заседания) ще включва освен постоянния председател на Комитета по политика и сигурност и висши представители, отговарящи за политиката.

2.  Резултатите от продължаващите преговори по рамковото споразумение между Европейския парламент и Комисията относно преговорите по международни споразумения ще се прилага от върховния представител mutatis mutandis за споразумения, попадащи в сферата на неговата отговорност, когато се изисква одобрението на Парламента. В съответствие с член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на ЕС Европейският парламент следва да бъде незабавно и изцяло информиран на всички етапи от процедурата, включително за споразумения, сключени в областта на ОВППС.

3.  Върховният представител ще продължи практиката на провеждане на задълбочен диалог и оповестяване на всички документи за фазите на стратегическото планиране на финансовите инструменти (с изключение на Европейския фонд за развитие). Същият подход ще се прилага и спрямо всички консултативни документи, представени на държавите-членки по време на подготвителната фаза. Тази практика не засяга резултата от преговорите относно обхвата и прилагането на член 290 от Договора за функционирането на ЕС относно делегираните актове.

4.  Настоящата система за предоставяне на информация с поверителен характер относно мисиите и операциите в областта на ОВППС (чрез IIA 2002 на специалната комисия на ЕП за ОВППС) ще продължи. Върховният представител може също да предостави достъп до други документи в областта на ОВППС на други членове на ЕП въз основа на нуждите от информация, които ‐ в случай на класифицирани документи ‐ получават надлежно разрешение за достъп до информация в съответствие с приложимите правила, когато този достъп се изисква за изпълняване на институционалната им функция по искане на председателя на AFET и, ако е необходимо, на председателя на ЕП. В този контекст върховният представител ще преразгледа и, при необходимост, ще предлага изменения на действащите разпоредби относно достъпа на членовете на Европейския парламент до поверителни документи и информация в областта на сигурността и политиката на отбрана (2002 IIA ОВППС). До приемане на посоченото изменение върховният представител ще взема решения относно преходни мерки, които счете за необходими с цел предоставянето на по-лесен достъп до горепосочената информация на надлежно определени и уведомени членове на ЕП, упражняващи институционална функция.

5.  Върховният представител ще отговори положително на искането от Европейския парламент новоназначените ръководители на делегации в държави и организации, които Парламентът счита за стратегически важни да се явят пред AFET за размяна на мнения (различаваща се от изслушванията) преди да поемат своите длъжности. Същата процедура ще се прилага спрямо СПЕС. Посочената размяна на мнения ще се осъществява във формат, одобрен от ВП, съответстващ на чувствителността и поверителността на обсъжданите въпроси.

6.  В случаите, при които върховният представител не може да участва в дебата в пленарната зала на Европейския парламент, той взема решение да бъде заместен от член на институция на ЕС, който е или член на Комисията, отговарящ за въпроси, попадащи изключително или приоритетно в правомощията на Комисията или от член на Съвета по външни работи, отговарящ за въпроси, които попадат изключително или приоритетно в областта на ОВППС. Във втория случай, заместникът ще дойде или от ротационното председателство или от тройката председателства, в съответствие с член 26 от Процедурния правилник на Съвета. Европейският парламент ще бъде информиран за решението за заместване на върховния представител.

7.  ВП ще улесни явяването на ръководителите на делегации, СПЕС, ръководителите на мисии в областта на ОВППС и висши представители на ЕСВД пред съответните парламентарни комисии и подкомисии, за да представят редовна информация.

8.  За военни операции в рамките на ОВППС, финансирани от държавите-членки, информацията ще продължи да се предоставя чрез специалния комитет на ЕП IIA 2002 ОВППС, подлежащ на преразглеждане на IIA, в съответствие с горната точка 4.

9.  Европейският парламент ще бъде консултиран относно определянето и планирането на мисии за наблюдение на избори и тяхното проследяване ‐ в съответствие с правото на Парламента на бюджетен контрол относно съответните финансови инструменти, т.е. ЕИДЧП. Назначаването на ръководители на наблюдателски мисии на ЕС ще се осъществява в консултация с Групата за координация на избори, достатъчно време преди началото на мисията за наблюдение на избори.

10.  ВП ще играе активна роля при бъдещите обсъждания на актуализиране на съществуващи договорености относно финансирането на ОВППС, съдържащи се в 2006 IIA относно бюджетната дисциплина и стабилното финансово управление, основаващи се на ангажимента по отношение на въпросите, посочени в точка 1. Новата бюджетна процедура, въведена чрез Договора от Лисабон, ще се прилага изцяло спрямо бюджета за ОВППС. Върховният представител ще работи също за повишаване на прозрачността относно бюджета на ОВППС, включително наред с другото, възможността за определяне на по-голям бюджет за мисиите в областта на ОВППС (като настоящите мисии в Афганистан, Косово и Грузия), като се запази гъвкавостта при бюджета и необходимостта да се гарантира последователност на дейността по вече започнатите мисии.

Елементи от изявлението, направено от върховния представител по време на пленарното заседание на Европейския парламент, във връзка с основната организация на централното управление на ЕСВД

ВП ще определи службите и функциите в ЕСВД, необходими за изпълнението на целите на ЕСВД и за укрепването на капацитета на ЕС за провеждане на последователна външна дейност, като същевременно се избягва дублирането. Където това е необходимо, върховният представител ще гарантира, че на бюджетния орган се представят подходящи предложения.

С течение на времето службите и функциите ще бъдат адаптирани с оглед на новите приоритети и събития.

От самото начало ЕСВД ще включва, наред с другото, следните отдели:

   - Отдел, който подпомага върховния представител в междуинституционалните отношения с Европейския парламент съгласно предвиденото в Договорите и в Декларацията относно политическата отчетност, както и с националните парламенти.
   - Отдел, който подпомага върховния представител във връзка със задачата да осигурява съгласуваност на външната дейност на Съюза. Наред с другото този отдел ще предоставя информация и ще осигурява последващи действия във връзка с редовните заседания на върховния представител с други членове на Комисията. На ниво обслужване отделът ще осигурява необходимото взаимодействие и координация с компетентните служби на Комисията по отношение на свързаните с външната дейност аспекти на вътрешните политики.
   - Генерален директор, отговарящ за бюджета и управлението. Това ще бъде висш служител в ЕСВД с доказан опит в областта на бюджета и управлението на ЕС.

Управление на кризисни ситуации и укрепване на мира: структурите на ОПСО ще бъдат част от ЕСВД, както беше договорено на заседанието на Европейския съвет през октомври 2009 г. и предвидено в Решението за ЕСВД. Подходящата структура ще бъде постигната, като бъдат интегрирани съответните отдели на Комисията, които отговарят за реагирането при кризи и укрепването на мира.

Върховният представител ще гарантира, че съответните отдели от Комисията, прехвърлени към ЕСВД, които отговарят за планирането и програмирането на реакцията при кризи, за предотвратяването на конфликти и за укрепването на мира, и структурите на ОПСО, работят в тясно сътрудничество и единодействие под прякото ръководство и отговорност на ВП в рамките на подходяща структура. Това естествено не засяга специфичния характер, междуправителствен и общностен, на политиките.

Под прякото ръководство и отговорност на върховния представител ще се осигурява пълна координация между всички служби на ЕСВД, по-специално между структурите на ОПСО и други засегнати служби на ЕСВД, като се зачитат спецификите на тези структури.

Върховният представител ще осигури установяването на необходимата координация между специалните представители на ЕС и съответните отдели на ЕСВД.

Върховният представител ще отдаде първостепенен приоритет на утвърждаването на правата на човека и доброто управление в целия свят и ще насърчава тяхното включване във външните политики в рамките на ЕСВД. В централното управление ще съществува структура по въпросите на правата на човека и демокрацията, а във всички съответни делегации на Съюза ‐ координационни звена, които ще имат задача да следят положението във връзка с правата на човека и да насърчават ефективното осъществяване на целите на политиката на ЕС в областта на правата на човека.

(1) Понятието „върховен представител“ в настоящата декларация обхваща всички функции, изпълнявани от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, който е и заместник-председател на Европейската комисия и председател на Съвета по външни работи, без да се засягат конкретните отговорности, произтичащи от съответните му функции.

Правна информация - Политика за поверителност