Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0816(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0228/2010

Předložené texty :

A7-0228/2010

Rozpravy :

PV 07/07/2010 - 12
CRE 07/07/2010 - 12

Hlasování :

PV 08/07/2010 - 6.2
CRE 08/07/2010 - 6.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0280

Přijaté texty
PDF 563kWORD 185k
Čtvrtek, 8. července 2010 - Štrasburk
Evropská služba pro vnější činnost *
P7_TA(2010)0280A7-0228/2010
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2010 o návrhu rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (08029/2010),

–  s ohledem na prohlášení o základní organizaci ústřední správy Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), které vysoký představitel učinil na plenárním zasedání Parlamentu dne 8. července 2010,

–  s ohledem na prohlášení vysokého představitele o politické odpovědnosti,

–  s ohledem na čl. 27 odst. 3 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0090/2010),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanoviska Výboru pro ústavní záležitosti, Výboru pro rozvoj, Výboru pro mezinárodní obchod, Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0228/2010),

1.  schvaluje návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku v pozměněném znění;

2.  je odhodlán posílit v souladu s požadavky Smlouvy svou spolupráci s národními parlamenty členských států v oblasti vnější činnosti Unie, a zejména SZBP a SBOP;

3.  je toho názoru, že by změny finančního nařízení měly navíc ke stávajícímu rozhodnutí Rady dále upřesnit úlohu Komise, co se týče přenesení pravomocí na vedoucí delegací za účelem plnění provozních položek, a zejména zajistit, aby Komise prováděla veškerá nezbytná opatření, jež zaručí, že přenesení pravomocí neovlivní proces udělování absolutoria;

4.  vyzývá Komisi, aby do svého komplexního pracovního dokumentu o výdajích souvisejících s vnější činností EU, jehož návrh má být vypracován společně s návrhem rozpočtu EU, zahrnula podrobnosti, jež se budou mimo jiné týkat plánů pracovních míst delegací Unie i výdajů v oblasti vnější činnosti rozepsaných podle země a zastoupení; upozorňuje, že má v úmyslu finanční nařízení odpovídajícím způsobem změnit;

5.  opakuje, že dojde-li ke sporu ve věci pokynů Komise udělených vedoucím delegací EU, kteří podle čl. 221 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie spadají pod vedení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, či dojde-li k neshodě mezi vysokým představitelem a komisaři odpovědnými za vytvoření programů pro příslušné nástroje vnější pomoci, je přijetí konečného rozhodnutí na sboru komisařů;

6.  naléhavě vyzývá vysokého představitele, aby zajistila, aby ustanovení článku 6 rozhodnutí Rady, na jejichž základě musí být nejméně 60 % zaměstnanců ESVČ na úrovni AD stálými zaměstnanci EU, platila pro všechny úrovně zaměstnanců ESVČ;

7.  je toho názoru, že by zvláštní dodatečná opatření předpokládaná v čl. 6 odst. 6 rozhodnutí Rady k posílení zeměpisné rovnováhy a vyváženého zastoupení mužů a žen měla, co se týče zeměpisné rovnováhy, zahrnovat obdobná opatření jako ta, která jsou stanovena v nařízení Rady (ES, Euratom) č. 401/2004(1);

8.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

9.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu změnit návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komisi.

(1) Nařízení Rady (ES) č. 401/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se při příležitosti přistoupení Kypru, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska zavádějí zvláštní dočasná opatření pro nábor úředníků Evropských společenství (Úř. věst. L 67, 5.3.2004, s. 1).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. července 2010 k přijetí rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost
P7_TC1-NLE(2010)0816

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 27 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“)(1),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu(2),

s ohledem na souhlas Komise(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Účelem tohoto rozhodnutí je stanovit organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (dále jen „ESVČ“), funkčně nezávislé instituce Unie pod vedením vysokého představitele zřízené podle čl. 27 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) ve znění Lisabonské smlouvy. Toto rozhodnutí a zejména odkaz na pojem „vysoký představitel“ budou vykládány v souladu s jednotlivými úkoly vysokého představitele podle článku 18 SEU.

(2)  V souladu s čl. 21 odst. 3 druhým pododstavcem SEU bude Unie dbát na soudržnost mezi jednotlivými oblastmi své vnější činnosti a mezi těmito oblastmi a svými ostatními politikami. Rada a Komise, jimž bude nápomocen vysoký představitel, budou tuto soudržnost zajišťovat a za tímto účelem spolupracovat.

(3)  ESVČ bude vysokému představiteli, který je zároveň místopředsedou Komise a předsedou Rady pro zahraniční věci, poskytovat podporu při plnění jeho pověření k vedení společné zahraniční a bezpečnostní politiky (dále jen „SZBP“) Evropské unie a k zajišťování soudržnosti vnější činnosti EU, jak je uvedeno zejména v článcích 18 a 27 SEU. ESVČ bude podporovat vysokého představitele při jeho působení coby předsedy Rady pro zahraniční věci, aniž jsou dotčeny běžné úkoly generálního sekretariátu Rady. ESVČ bude vysokého představitele rovněž podporovat při jeho působení coby místopředsedy Komise zodpovědného za úkoly, které Komisi přísluší v oblasti vnějších vztahů, a za koordinaci dalších hledisek vnější činnosti Unie, aniž jsou dotčeny běžné úkoly útvarů Komise.

(4)  ESVČ by měla v rámci svého příspěvku k programům vnější spolupráce EU usilovat o zajištění toho, aby tyto programy odpovídaly cílům vnější činnosti podle článku 21 SEU a zejména odst. 2 písm. d) uvedeného článku a aby dodržovaly cíle rozvojové politiky EU v souladu s článkem 208 Smlouvy o fungování Evropské unie. V této souvislosti by ESVČ měla rovněž prosazovat plnění cílů Evropského konsensu o rozvoji a Evropského konsensu o humanitární pomoci.

(5)  Jak vyplývá z Lisabonské smlouvy, ESVČ musí být provozuschopná co nejdříve po vstupu této smlouvy v platnost, aby bylo možné provádět její ustanovení.

(6)  Evropský parlament bude plně zastávat svou úlohu v oblasti vnější činnosti Unie, včetně svých funkcí politické kontroly, jak stanoví čl. 14 odst. 1 SEU, jakož i v legislativních a rozpočtových záležitostech, jak je stanoveno ve Smlouvách. V souladu s článkem 36 SEU bude vysoký představitel také pravidelně konzultovat Evropský parlament ohledně hlavních hledisek a základních voleb SZBP a zajistí, aby názory Evropského parlamentu byly náležitě brány v úvahu. ESVČ bude vysokému představiteli v tomto ohledu nápomocna. Měla by být přijata zvláštní opatření v souvislosti s přístupem členů Evropského parlamentu k utajovaným dokumentům a informacím v oblasti SZBP. Do přijetí těchto opatření se uplatní stávající ustanovení interinstitucionální dohody z roku 2002 o utajovaných dokumentech a informacích v oblasti EBOP.

(7)  Pokud jde o Evropskou obrannou agenturu, Satelitní středisko EU, Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti a Evropskou bezpečnostní a obrannou školu, vysoký představitel nebo jeho zástupce by měl plnit povinnosti stanovené v příslušných zřizovacích aktech těchto subjektů. ESVČ by měla těmto subjektům poskytovat podporu, která je v současnosti zajišťována generálním sekretariátem Rady.

(8)  Je třeba přijmout ustanovení týkající se personálu ESVČ a jeho náboru, pokud jsou nezbytná pro stanovení organizace a fungování ESVČ. Zároveň je třeba v souladu s článkem 336 Smlouvy o fungování Evropské unie přijmout nezbytné změny služebního řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“) a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie, aniž je dotčen článek 298 Smlouvy o fungování Evropské unie. Pokud jde o záležitosti týkající se jejího personálu, ESVČ by měla být chápána jako orgán ve smyslu služebního řádu. Vysoký představitel bude zastávat funkci orgánu oprávněného ke jmenování, a to jak v případě úředníků, na něž se vztahuje služební řád, tak i zaměstnanců, pro něž platí pracovní řád ostatních zaměstnanců. Počet úředníků a zaměstnanců ESVČ bude každý rok stanoven v rámci rozpočtového procesu a bude zohledněn v plánu pracovních míst.

(9)  Členové personálu ESVČ budou plnit své povinnosti a jednat výhradně v zájmu Unie.

(10)  Nábor personálu bude probíhat na základě kvalit a při současném zajištění odpovídající zeměpisné rovnováhy a rovnovážného zastoupení žen a mužů. Mezi personálem ESVČ by měli být významným způsobem zastoupeni státní příslušníci všech členských států. Přezkum stanovený na rok 2013 by se měl týkat i této otázky a v případě potřeby zahrnovat návrhy na dodatečná konkrétní opatření k nápravě případné nerovnováhy.

(11)  V souladu s čl. 27 odst. 3 Smlouvy o EU budou ESVČ tvořit úředníci generálního sekretariátu Rady, úředníci Komise, jakož i personál pocházející z diplomatických služeb členských států. Za tímto účelem se příslušná oddělení a funkce generálního sekretariátu Rady a Komise převedou pod ESVČ, a to spolu s úředníky a dočasnými zaměstnanci, kteří zastávají pozice v těchto odděleních nebo v souvislosti s těmito funkcemi. Do 1. července 2013 bude ESVČ provádět nábor personálu výhradně z řad úředníků generálního sekretariátu Rady a Komise, jakož i personálu pocházejícího z diplomatických služeb členských států. Po tomto datu by měli mít možnost ucházet se o volné pozice v ESVČ všichni úředníci a ostatní zaměstnanci Evropské unie.

(12)  ESVČ může ve zvláštních případech využít specializovaných vyslaných národních odborníků, jejichž vedení bude zajišťovat vysoký představitel. Místa vyslaných národních odborníků na pozicích v ESVČ nebudou započítávána do jedné třetiny míst, která by měla být zastávána personálem z členských států poté, co ESVČ dosáhne plného početního stavu. Jejich převedení při zřizování ESVČ nebude automatický a bude proveden se souhlasem orgánů jejich členského státu původu. Okamžikem skončení platnosti smlouvy vyslaného národního odborníka převedeného pod ESVČ podle čl. 7 se daná funkce změní na pracovní místo pro dočasného zaměstnance v případech, kdy funkce vykonávaná vyslaným národním odborníkem odpovídá funkci běžně vykonávané personálem funkční skupiny AD, je-li nezbytné pracovní místo k dispozici v plánu pracovních míst.

(13)  Komise a ESVČ se dohodnou na podmínkách vydávání pokynů Komise delegacím. Tyto podmínky by měly zejména stanovit, že vydá-li Komise delegaci pokyn, poskytne současně jeho kopii vedoucímu delegace a ústředí ESVČ.

(14)  Finanční nařízení by mělo být upraveno tak, aby ESVČ byla uvedena v jeho článku 1 a v rozpočtu Unie jí byl vyhrazen zvláštní oddíl. V souladu s platnými pravidly bude, stejně jako v případě jiných orgánů, část výroční zprávy Účetního dvora vyhrazena i ESVČ, která na zprávu vždy vypracuje odpověď. Na ESVČ se budou vztahovat postupy týkající se udělení absolutoria, které jsou stanoveny v článku 319 Smlouvy o fungování Evropské unie a v článcích 145 až 147 finančního nařízení. ESVČ poskytne Evropskému parlamentu veškerou podporu nezbytnou k výkonu pravomoci, kterou Evropský parlament disponuje coby orgán udělující absolutorium. Za plnění provozního rozpočtu bude v souladu s článkem 317 Smlouvy o fungování Evropské unie odpovědná Komise. Rozhodnutí mající finanční dopad budou zejména v souladu s povinnostmi stanovenými v hlavě IV finančního nařízení, zvláště v článku 75 o výdajových operacích a v článcích 64 až 68 o odpovědnosti účastníků finančních operací.

(15)  Zřízení Evropské služby pro vnější činnost by se mělo řídit zásadou nákladové efektivnosti, jejímž cílem je rozpočtová neutralita. Za tímto účelem se budou muset uplatnit přechodná opatření a postupně se budovat kapacita. Je třeba zabránit zbytečnému zdvojování úkolů, funkcí a zdrojů s dalšími strukturami. Měly by se využít všechny příležitosti k racionalizaci.
Rovněž bude zapotřebí řady dalších míst pro dočasné zaměstnance ze členských států, přičemž tato místa musí být financována v souladu se stávajícím víceletým rámcem.

(16)  Pro činnosti ESVČ a její personál by měla být stanovena pravidla v oblasti bezpečnosti, ochrany utajovaných informací a transparentnosti.

(17)  Připomíná se, že se na ESVČ, její úředníky a ostatní zaměstnance, kterých se týká služební řád nebo pracovní řád ostatních zaměstnanců Unie, vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Unie.

(18)  Evropská unie a Evropské společenství pro atomovou energii mají i nadále jeden institucionální rámec. Je proto nezbytně nutné zajistit soudržnost v oblasti jejich vnějších vztahů a umožnit delegacím Unie zastupování Evropského společenství pro atomovou energii ve třetích zemích a mezinárodních organizacích.

(19)  Vysoký představitel by měl do konce první poloviny roku 2013 provést přezkum fungování a organizace ESVČ, jenž bude případně doplněn o návrhy na revizi tohoto rozhodnutí. Tato revize by měla být přijata nejpozději na počátku roku 2014.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Povaha a oblasti působnosti

1.  Tímto rozhodnutím se stanoví organizace a fungování Evropské služby pro vnější činnost (dále jen „ESVČ“).

2.  ESVČ, jejíž sídlo se nachází v Bruselu, je funkčně nezávislou institucí Evropské unie, oddělenou od Komise a generálního sekretariátu Rady, jež má právní způsobilost nezbytnou pro plnění svých úkolů a dosahování stanovených cílů.

3.  ESVČ je pod vedením vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).

4.  ESVČ sestává z ústředí a delegací Unie ve třetích zemích a při mezinárodních organizacích.

Článek 2

Úkoly

1.  ESVČ poskytuje vysokému představiteli podporu při plnění jeho pověření, jež vyplývají zejména z článků 18 a 27 Smlouvy o EU:

   při plnění jeho pověření vést společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (dále jen „SZBP“) Evropské unie, včetně společné bezpečnostní a obranné politiky („SBOP“), přispívat svými návrhy k vytváření této politiky, kterou provádí jako zmocněnec Rady, a zajišťovat soudržnost vnější činnosti EU;
   při jeho působení coby předsedy Rady pro zahraniční věci, aniž jsou dotčeny běžné úkoly generálního sekretariátu Rady;
   při jeho působení coby místopředsedy Komise zodpovědného za úkoly, které Komisi přísluší v oblasti vnějších vztahů, a za koordinaci dalších hledisek vnější činnosti Unie, aniž jsou dotčeny běžné úkoly útvarů Komise.

2.  ESVČ je nápomocna předsedovi Evropské rady, předsedovi Komise a Komisi při výkonu jejich příslušných funkcí v oblasti vnějších vztahů.

Článek 3

Spolupráce

1.  ESVČ podporuje diplomatické služby členských států a spolupracuje s nimi, jakož i s generálním sekretariátem Rady a útvary Komise▌, a to s cílem zajistit soudržnost mezi jednotlivými oblastmi vnější činnosti Unie a mezi těmito oblastmi a dalšími politikami Unie.

2.  ESVČ a útvary Komise při výkonu svých příslušných funkcí vzájemně konzultují veškeré otázky související s vnější činností Unie, s výjimkou záležitostí v rámci SBOP. ESVČ se účastní přípravných prací a postupů souvisejících s akty, jež Komise v této oblasti připravuje. Tento odstavec se použije v souladu s hlavou V kapitolou 1 SEU a s článkem 205 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3.  ESVČ může s příslušnými útvary Komise, generálním sekretariátem Rady nebo jinými úřady nebo interinstitucionálními subjekty Evropské unie uzavírat ujednání o poskytování služeb.

4.  ESVČ poskytuje ostatním orgánům a institucím Unie, zejména Evropskému parlamentu, příslušnou podporu a vhodným způsobem s nimi spolupracuje. Rovněž může využívat podpory těchto orgánů a institucí, ve vhodných případech včetně agentur, a spolupráce s nimi. Interní auditor ESVČ bude spolupracovat s interním auditorem Komise, aby byla zajištěna soudržnost politiky auditu, a to se zvláštním zřetelem k odpovědnosti Komise za provozní výdaje. Dále bude ESVČ v souladu s nařízením (ES) č. 1073/1999 spolupracovat s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Zejména pak v souladu s požadavkem stanoveným v tomto nařízení urychleně přijme rozhodnutí o podmínkách vedení vnitřního vyšetřování. Jak je v uvedeném nařízení stanoveno, v souladu s vnitrostátními předpisy členské státy a orgány poskytují zaměstnancům OLAF při plnění jejich úkolů nezbytnou pomoc.

Článek 4

Ústředí

1.  ESVČ řídí výkonný generální tajemník jednající pod vedením vysokého představitele. Výkonný generální tajemník přijímá veškerá opatření nezbytná k zajištění řádného chodu ESVČ, a to včetně jejího administrativního a rozpočtového řízení. Generální tajemník zajišťuje účinnou koordinaci mezi jednotlivými odděleními ústředí, jakož i ve vztahu k delegacím Unie.

2.  Výkonnému generálnímu tajemníkovi jsou nápomocni dva náměstci generálního tajemníka.

3.  Ústředí ESVČ se člení na generální ředitelství. K těm zejména patří:

   několik generálních ředitelství zahrnujících zeměpisné sekce, jež pokrývají všechny země a regiony světa, a také mnohostranné a tematické sekce. Tato oddělení v případě potřeby koordinují svou činnost s příslušnými útvary Komise a s generálním sekretariátem Rady;
   generální ředitelství pro otázky administrativy, personálu, rozpočtu, bezpečnosti a komunikačních a informačních systémů, které svou činnost vykonává v rámci struktury ESVČ řízené výkonným generálním tajemníkem; Vysoký představitel v souladu s běžnými náborovými postupy jmenuje generálního ředitele pro rozpočet a administrativu, který vykonává svou činnost pod vedením vysokého představitele. Vysokému představiteli je odpovědný z řízení administrativy a vnitřního rozpočtu ESVČ. Dodržuje stejné rozpočtové linie a správní pravidla jako ta, jež se uplatní v části oddílu III rozpočtu EU spadající do okruhu 5 víceletého finančního rámce;
   ředitelství pro řešení krizí a pro plánování, útvar schopnosti civilního plánování a provádění, Vojenský štáb Evropské unie a Situační středisko Evropské unie, pod přímým vedením a v rámci zodpovědnosti vysokého představitele, jsou v souladu s ustanoveními Smlouvy vysokému představiteli nápomocny při vedení SZBP Unie, přičemž v souladu s článkem 40 SEU dbají ostatních pravomocí Unie.

Přitom musí být respektována specifika uvedených struktur, jakož i zvláštní povaha jejich úkolů, náboru a postavení jejich personálu.

Mezi všemi strukturami ESVČ musí být zajištěna plná koordinace.

   oddělení pro plánování strategických politik;
   právní oddělení pod ▌správním vedením výkonného generálního tajemníka, které úzce spolupracuje s právními službami Rady a Komise;
   oddělení pověřená interinstitucionálními vztahy, informováním a veřejnou diplomacií, vnitřním auditem a inspekcí a ochranou osobních údajů.

4.  Vysoký představitel určí ▌předsedy přípravných orgánů Rady, jimž předsedá zástupce vysokého představitele, včetně předsedy Politického a bezpečnostního výboru v souladu s pokyny uvedenými v příloze II rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví prováděcí opatření k rozhodnutí Evropské rady o výkonu předsednictví Rady, a o předsednictví přípravných orgánů Rady (2009/908/EU)(4).

5.  V případě potřeby poskytují generální sekretariát Rady a příslušná oddělení Komise podporu ESVČ a vysokému představiteli. Za tímto účelem mohou ESVČ, generální sekretariát Rady a příslušná oddělení Komise uzavírat ujednání o poskytování služeb.

Článek 5

Delegace Unie

1.  Rozhodnutí o otevření nebo uzavření delegace přijímá vysoký představitel po dohodě s Radou a Komisí.

2.  Každá delegace Unie je pod vedením vedoucího delegace.

Vedoucí delegace je nadřízeným všech členů personálu delegace, a to bez ohledu na jejich postavení, a řídí veškerou činnost delegace. Odpovídá vysokému představiteli za celkový chod delegace a za zajištění koordinace všech činností Unie.

Personál delegací zahrnuje pracovníky ESVČ a také pracovníky Komise, pokud je to vhodné z hlediska provádění rozpočtu Unie a jejích politik, jež nespadají do pravomoci ESVČ.

3.  Vedoucí delegace přijímá od vysokého představitele a ESVČ pokyny a odpovídá za jejich provedení.

V oblastech, v nichž Komise vykonává pravomoci, které jí byly svěřeny Smlouvami, může Komise v souladu s čl. 221 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, rovněž vydávat pokyny pro delegace, přičemž jejich provedení spadá do rámce celkové odpovědnosti vedoucího delegace.

4.  Byl-li k tomu zmocněn Komisí, rozhoduje vedoucí delegace v souladu s finančním nařízením o využití provozních finančních prostředků souvisejících s projekty EU v příslušné třetí zemi.

5.  Provoz každé delegace je pravidelně vyhodnocován generálním tajemníkem ESVČ; součástí hodnocení jsou finanční a správní audity. Generální tajemník ESVČ může pro tento účel požádat, aby mu byla nápomocna příslušná oddělení Komise. Nad rámec vnitřních opatření ESVČ vykonává v souladu s nařízením (ES) č. 1073/1999 své pravomoci i OLAF, a to zejména přijímáním opatření proti podvodům.

6.  Vysoký představitel uzavře s hostitelskou zemí, mezinárodní organizací nebo příslušnou třetí zemí nezbytná ujednání. Vysoký představitel přijme zejména opatření nezbytná k zajištění toho, aby hostitelské státy poskytly pro delegace Unie, jejich pracovníky a jejich majetek stejné výsady a imunity jako ty, jež jsou uvedeny ve Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích ze dne 18. dubna 1961.

7.  Delegace Unie mají v rámci kontaktů s mezinárodními organizacemi nebo třetími zeměmi, u nichž jsou delegace pověřeny, oprávnění provádět úkony na žádost jiných orgánů, zejména ▌Evropského parlamentu.

8.  Vedoucí delegace má pravomoc zastupovat EU v zemi, v níž je delegace pověřena, a to zejména při uzavírání smluv a účasti v soudních řízeních.

9.  Delegace Unie úzce spolupracují a sdílejí informace s diplomatickými službami členských států.

10.  V souladu s čl. 35 třetím pododstavcem Smlouvy o EU a na žádost členských států poskytují delegace Unie členským státům podporu v jejich diplomatických stycích a při poskytování konzulární ochrany občanům Unie ve třetích zemích.

Článek 6

Personál

1.  Ustanovení tohoto článku s výjimkou odstavce 2 se uplatní, aniž je dotčen služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců těchto společenství, a to včetně změn těchto pravidel provedených v souladu s článkem 336 Smlouvy o fungování Evropské unie za účelem jejich přizpůsobení potřebám ESVČ.

2.  Personál ESVČ tvoří ▌úředníci a ostatní zaměstnanci Evropské unie, včetně personálu pocházejícího z diplomatických služeb členských států, jehož členové jsou jmenováni jako dočasní zaměstnanci(5);

Na tento personál se vztahuje služební řád a pracovní řád ostatních zaměstnanců.

3.  Je-li to nezbytné, může ESVČ ve zvláštních případech využít omezeného počtu specializovaných vyslaných národních odborníků.

Vysoký představitel přijme pravidla odpovídající pravidlům stanoveným v rozhodnutí Rady 2003/479/ES ve znění rozhodnutí Rady 2007/829/ES ze dne 5. prosince 2007(6), podle kterých budou národní odborníci přidělováni k ESVČ za účelem poskytnutí specializovaných odborných znalostí.

4.  Členové personálu ESVČ plní své povinnosti a jednají výhradně v zájmu Unie. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 1 třetí odrážka, čl. 2 odst. 2 a čl. 5 odst. 3, personál nežádá ani nepřijímá pokyny od žádné vlády, orgánu, organizace nebo osoby mimo ESVČ nebo od jiného subjektu nebo osoby, než je vysoký představitel. V souladu s čl. 11 druhým pododstavcem služebního řádu nepřijme personál ESVČ žádnou úplatu jakéhokoli druhu od zdroje mimo ESVČ.

5.  Pravomoci svěřené orgánu oprávněnému ke jmenování na základě služebního řádu a orgánu oprávněnému uzavírat smlouvy na základě pracovního řádu ostatních zaměstnanců vykonává vysoký představitel, který může tyto pravomoci přenést v rámci ESVČ.

6.  Nábor personálu do ESVČ probíhá na základě kvalit při současném zajištění odpovídající zeměpisné rovnováhy a rovnovážného zastoupení žen a mužů. Mezi personálem ESVČ jsou významným způsobem zastoupeni státní příslušníci všech členských států. Přezkum plánovaný na rok 2013 se týká i této otázky a v případě potřeby zahrnuje návrhy na zvláštní dodatečná opatření, která by napravila případnou nerovnováhu.

7.  Úředníci Evropské unie a dočasní zaměstnanci pocházející z diplomatických služeb členských států mají stejná práva a stejné povinnosti a je s nimi zacházeno stejným způsobem, zejména v souvislosti se způsobilostí k výkonu všech pozic za stejných podmínek. Pokud jde o přidělování úkolů ve všech oblastech činností a politik prováděných ESVČ, nerozlišuje se mezi dočasnými zaměstnanci pocházejícími z diplomatických služeb členských států a úředníky Evropské unie. V souladu s finančním nařízením členské státy podporují Unii při uplatňování finanční odpovědnosti, jež vyplývá z odpovědnosti podle článku 66 finančního nařízení, vůči dočasným zaměstnancům ESVČ pocházejícím z diplomatických služeb členských států.

8.  Vysoký představitel stanoví postupy pro výběrová řízení pro nábor personálu ESVČ, přičemž tato řízení musí probíhat transparentním způsobem na základě kvalit jednotlivých uchazečů s cílem zajistit služby personálu s nejvyšší úrovní způsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti a zároveň zajistit odpovídající zeměpisnou rovnováhu, potřebu významného zastoupení státních příslušníků ze všech členských států mezi personálem ESVČ a vyvážené zastoupení žen a mužů. Náboru personálu na volná pracovní místa v ESVČ se účastní zástupci členských států, generálního sekretariátu Rady a Komise.▌

9.  Po dosažení plného početního stavu ESVČ by členové personálu z členských států, uvedení v odst. 1 prvním pododstavci, měli představovat alespoň jednu třetinu veškerého personálu ESVČ na úrovni AD. Obdobně by stálí úředníci EU měli představovat alespoň 60 % veškerého personálu ESVČ na úrovni AD, a to včetně zaměstnanců pocházejících z diplomatických služeb členských států, kteří se v souladu se služebním řádem stali stálými úředníky EU. Vysoký představitel každý rok předkládá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o obsazení pracovních míst v ESVČ.

10.  Vysoký představitel stanoví pravidla mobility s cílem zajistit vysokou úroveň pracovní mobility členů personálu ESVČ. Na personál uvedený v čl. 4 odst. 3 třetí odrážce se vztahují zvláštní podmínky. V zásadě všichni členové personálu ESVČ jsou pravidelně přidělováni k delegacím Unie. Vysoký představitel stanoví pro tento účel příslušná pravidla.

11.  Každý členský stát v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy poskytne svým úředníkům, kteří se stali dočasnými zaměstnanci ESVČ, záruku okamžitého návratu na původní působiště po skončení jejich služby v ESVČ. V souladu s článkem 50b pracovního řádu ostatních zaměstnanců nesmí délka služby přesahovat osm let, s výjimkou případů, kdy je prodloužena za výjimečných okolností a v zájmu služby o maximálně dva roky.

Úředníci EU, kteří pracují v ESVČ, mají právo ucházet se o místo v orgánu, ve kterém byli původně zaměstnáni, a to za stejných podmínek jako interní uchazeči.

12.  Přijmou se příslušná opatření s cílem poskytnout personálu ESVČ odpovídající společnou odbornou přípravu, která bude vycházet zejména z existujících postupů a struktur jednotlivých členských států i EU. Vysoký představitel přijme za tímto účelem do jednoho roku od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost příslušná opatření.

Článek 7

Přechodná ustanovení týkající se personálu

1.  Příslušná oddělení a funkce generálního sekretariátu Rady a Komise, jejichž seznam je uveden v příloze, se převedou pod ESVČ. Úředníci a dočasní zaměstnanci zastávající pozice v odděleních nebo funkce, jež jsou uvedeny na seznamu v příloze, jsou převedeni pod ESVČ. Výše uvedené se vztahuje obdobně rovněž na smluvní a místní zaměstnance pracující v těchto odděleních a funkcích. Vyslaní národní odborníci, kteří pracují v těchto odděleních a funkcích, jsou se souhlasem orgánů členského státu původu rovněž převedeni pod ESVČ.

Tato převedení nabývají účinku dne 1. ledna 2011.

Vysoký představitel přidělí v souladu se služebním řádem každému úředníkovi převedenému pod ESVČ pracovní místo v rámci jeho funkční skupiny, které odpovídá jeho třídě.

2.  Nábor personálu na pracovní místa převedená pod ESVČ probíhající k datu vstupu tohoto rozhodnutí v platnost je uskutečňován podle dosud platných postupů: je prováděn a dokončen pod vedením vysokého představitele a v souladu s oznámeními o volných místech a platnými pravidly podle služebního řádu a pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

Článek 8

Rozpočet

1.  Úkoly schvalující osoby pro oddíl souhrnného rozpočtu Evropské unie týkající se ESVČ jsou přenášeny v souladu s článkem 59 finančního nařízení. Vysoký představitel přijímá vnitřní pravidla pro řízení rozpočtových linií souvisejících s administrativou. Provozní výdaje zůstávají zařazeny v oddíle rozpočtu, který se týká Komise.

2.  ESVČ vykonává své pravomoci v souladu s finančním nařízením vztahujícím se na souhrnný rozpočet Unie a v mezích prostředků, které jí byly přiděleny.

3.  Při sestavování odhadů administrativních výdajů ESVČ bude vysoký představitel konzultovat komisaře odpovědného za rozvojovou politiku a komisaře odpovědného za politiku sousedství ohledně jejich příslušných povinností.

4.  V souladu s čl. 314 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie sestavuje ESVČ předběžný odhad svých výdajů na příští rozpočtový rok. Komise shrne tyto odhady do návrhu rozpočtu, jenž může obsahovat odlišné odhady. Komise může návrh rozpočtu měnit v souladu s čl. 314 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie .

5.  V zájmu zajištění transparentnosti rozpočtu v oblasti vnější činnosti Unie Komise spolu s návrhem rozpočtu EU předloží rozpočtovému orgánu pracovní dokument, který bude obsahovat komplexní přehled všech výdajů spojených s vnější činností Unie.

6.  Na ESVČ se vztahují postupy týkající se udělení absolutoria, které jsou stanoveny v článku 319 Smlouvy o fungování Evropské unie a v článcích 145 až 147 finančního nařízení. ESVČ bude v této souvislosti plně spolupracovat s orgány zapojenými do postupů týkajících se udělení absolutoria a v případě potřeby poskytne další nezbytné informace, a to i prostřednictvím účasti na zasedáních příslušných orgánů.

Článek 9

Nástroje pro vnější činnost a programování v rámci vnější činnosti

1.  Za řízení programů vnější spolupráce EU je odpovědná Komise, aniž je dotčena úloha Komise a ESVČ při programování podle následujících odstavců.

2.  Vysoký představitel zajišťuje celkovou politickou koordinaci vnější činnosti EU, její jednotnost, soudržnost a účinnost, zejména prostřednictvím těchto nástrojů vnější pomoci:

   finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci,
   - Evropského rozvojového fondu,
   evropského nástroje pro demokracii a lidská práva,
   evropského nástroje sousedství a partnerství,
   nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi,
   nástroje pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti,
   nástroje stability, pokud jde o pomoc stanovenou v článku 4 nařízení (ES) č. 1717/2006 ze dne 15. listopadu 2006.

3.  ESVČ se zejména podílí na cyklu programování a řízení uvedených nástrojů, a to na základě politických cílů, jež jsou v nich stanoveny. ESVČ nese odpovědnost za přípravu následujících rozhodnutí Komise týkajících se strategických a víceletých opatření v rámci cyklu programování:

   i) vyčlenění prostředků pro jednotlivé země s cílem stanovit celkové finanční krytí pro každý region (s ohledem na orientační přehled finančních výhledů). V rámci každého regionu bude určitá část finančních prostředků vyhrazena na regionální programy;
   ii) strategických dokumentů týkajících se jednotlivých zemí a regionů;
   iii) celostátních a regionálních orientačních programů.

V souladu s článkem 3 a aniž je dotčen čl. 1 odst. 3, vysoký představitel a ESVČ spolupracují v průběhu celého cyklu programování, plánování a provádění uvedených nástrojů s příslušnými komisaři a útvary Komise. Veškeré návrhy rozhodnutí budou připravovány v souladu s příslušnými postupy Komise a předloženy Komisi, aby o nich rozhodla.

4.  Pokud jde o Evropský rozvojový fond a finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, veškeré návrhy, včetně návrhů na změny základních nařízení a programových dokumentů uvedených v odstavci 3 výše, připraví společně příslušné útvary ESVČ a Komise pod vedením komisaře odpovědného za rozvojovou politiku a poté je společně s vysokým představitelem předloží Komisi, aby o nich rozhodla.

Tematické programy, s výjimkou evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, nástroje pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a části nástroje stability uvedené v odst. 2 sedmé odrážce, připraví příslušný útvar Komise pod vedením komisaře pro rozvoj a se souhlasem vysokého představitele a dalších příslušných komisařů je představí kolegiu.

5.  Pokud jde o evropský nástroj sousedství a partnerství, veškeré návrhy, včetně návrhů na změny základních nařízení a programových dokumentů uvedených v odstavci 3 výše, připraví společně příslušné útvary ESVČ a Komise pod vedením komisaře odpovědného za politiku sousedství a poté je společně s vysokým představitelem předloží Komisi, aby o nich rozhodla.

6.  Za činnosti prováděné v rámci rozpočtu SZBP, nástroje stability, s výjimkou části uvedené v odst. 2 sedmé odrážce, nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi a v oblasti komunikace a veřejné diplomacie, jakož i za činnost volebních pozorovatelských misí odpovídá vysoký představitel / ESVČ. Komise je odpovědná za jejich finanční realizaci pod vedením vysokého představitele jakožto místopředsedy Komise(7). Útvar Komise, který je za tuto realizaci odpovědný, je umístěn v prostorách ESVČ.

Článek 10

Bezpečnost

1.  Vysoký představitel rozhodne po konzultaci výboru uvedeného v rozhodnutí Rady 2001/264/ES o bezpečnostních pravidlech pro ESVČ a přijme veškerá příslušná opatření, aby zajistil, že ESVČ účinně řeší rizika hrozící jejímu personálu, fyzickým aktivům a informacím, a že splňuje povinnost náležité péče. Tato pravidla se vztahují na všechny členy personálu ESVČ a veškerý personál delegací Unie, bez ohledu na jejich administrativní zařazení nebo vysílající subjekt.

2.  Do přijetí rozhodnutí uvedeného v odstavci 1:

   uplatňuje ESVČ rozhodnutí Rady 2001/264/ES, pokud jde o ochranu utajovaných informací;
   uplatňuje ESVČ rozhodnutí Komise 2001/844/ES, pokud jde o jiná hlediska bezpečnosti.

3.  V rámci ESVČ se zřizuje oddělení pro bezpečnostní záležitosti, kterému jsou nápomocny příslušné služby členských států.

4.  Vysoký představitel přijme veškerá opatření nezbytná k zavedení bezpečnostních pravidel v rámci ESVČ, zejména pokud jde o ochranu utajovaných informací a opatření pro případ nedodržení bezpečnostních pravidel ze strany členů personálu ESVČ. ESVČ za tímto účelem konzultuje bezpečnostní kancelář generálního sekretariátu Rady, příslušné útvary Komise a příslušné služby členských států.

Článek 11

Přístup k dokumentům, archivy a ochrana údajů

1.  ESVČ uplatňuje pravidla stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. O prováděcích pravidlech platných pro ESVČ rozhodne vysoký představitel.

2.  Organizaci archivů ESVČ zajišťuje její generální tajemník. Příslušné archivy oddělení převedených z generálního sekretariátu Rady a Komise jsou rovněž převedeny pod ESVČ.

3.  ESVČ zajišťuje ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souladu s pravidly stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. O prováděcích pravidlech platných pro ESVČ rozhodne vysoký představitel.

Článek 12

Nemovitý majetek

1.  Generální sekretariát Rady a příslušné útvary Komise přijmou veškerá nezbytná opatření k tomu, aby spolu s převedením podle článku 7 mohly být převedeny i budovy Rady a Komise nezbytné pro fungování ESVČ.

2.  Vysoký představitel, případně spolu s generálním sekretariátem Rady a Komisí, rozhodne o podmínkách, za kterých bude nemovitý majetek dán k dispozici ústředí ESVČ a delegacím Unie.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

1.  Vysoký představitel, Rada, Komise a členské státy jsou odpovědné za provádění tohoto rozhodnutí a za tímto účelem přijmou veškerá nezbytná opatření.

2.  Vysoký představitel předloží Evropskému parlamentu, Radě a Komisi nejpozději do konce roku 2011 zprávu o fungování ESVČ. Tato zpráva se zabývá zejména prováděním a čl. 5 odst. 3 a 10 článku 9.

3.  Vysoký představitel do konce první poloviny roku 2013 provede přezkum fungování a organizace ESVČ, který se bude mimo jiné zabývat prováděním čl. 6 odst. 8 a 11. V případě potřeby bude přezkum zahrnovat odpovídající návrhy na revizi tohoto rozhodnutí. V takovém případě Rada provede nejpozději na začátku roku 2014 revizi tohoto rozhodnutí v souladu s čl. 27 odst. 3 SEU a s ohledem na uvedený přezkum.

4.  Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí. Ustanovení o finančním řízení a náboru personálu nabývají účinku až po přijetí nezbytných změn služebního řádu, finančního nařízení a opravného rozpočtu. V zájmu plynulého přechodu přijmou vysoký představitel, generální sekretariát Rady a Komise příslušná ujednání a požádají členské státy o konzultaci.

5.  Nejpozději jeden měsíc po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost předloží vysoký představitel Komisi odhad příjmů a výdajů ESVČ, včetně plánu pracovních míst, aby Komise mohla předložit návrh opravného rozpočtu.

6.  Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne [datum]

Za Radu

předseda / předsedkyně

(1) Úř. věst. Pro Úř. věst.: doplňte, prosím, poznámky pod čarou…
(2) Úř. věst. …
(3) Úř. věst. …
(4) Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 28.
(5) Druhý pododstavec čl. 98 odst. 1 služebního řádu bude znít takto: ' Od 1. července 2013 zvažuje orgán oprávněný ke jmenování rovněž žádosti úředníků z jiných orgánů, aniž by jakoukoli z těchto kategorií upřednostňoval.
(6) Úř. věst. L 327, 13.12.2007, s. 10.
(7) Komise za tímto účelem učiní prohlášení v tom smyslu, že vysoký představitel bude mít v této oblasti nezbytnou pravomoc, a to v plném souladu s finančním nařízením.


PŘÍLOHA

Oddělení a funkce, které mají být převedeny pod ESVČ(1)

Následuje seznam všech administrativních subjektů, jež mají být společně převedeny pod ESVČ. Nijak tím nejsou dotčeny další potřeby a přidělení prostředků, jež má být stanoveno v rámci jednání o celkovém rozpočtu v souvislosti se zřízením ESVČ, ani rozhodnutí o poskytnutí odpovídajícího personálu pověřeného podpůrnými funkcemi, ani související potřeba dohod uzavíraných mezi generálním sekretariátem Rady a Komisí a ESVČ o poskytování služeb.

1.  GENERÁLNÍ SEKRETARIÁT RADY

Veškerý personál v rámci níže uvedených oddělení a funkcí se společně převádí pod ESVČ, a to s výjimkou velmi omezeného počtu zaměstnanců, jež mají vykonávat obvyklé úkoly generálního sekretariátu Rady v souladu s čl. 2 odst. 1 druhou odrážkou, a některých specifických funkcí, jež jsou uvedeny níže:

Útvar politiky

EBOP a struktury pro řešení krizí

·  Ředitelství pro řešení krizí a krizové plánování (CMDP)

·  Útvar schopnosti civilního plánování a provádění (CPCC)

·  Vojenský štáb Evropské unie (EUMS)

o oddělení přímo podléhající generálnímu řediteli EUMS

o ředitelství pro koncepce a schopnosti

o ředitelství pro zpravodajství

o ředitelství pro operace

o ředitelství pro logistiku

o ředitelství pro komunikační a informační systémy

·  Situační středisko EU (SITCEN)

Výjimka:

·  personál SITCEN určený pro podporu oddělení pro bezpečnostní akreditaci

Generální ředitelství E

·  subjekty přímo podléhající generálnímu řediteli

·  ředitelství pro Ameriku a Organizaci spojených národů

·  ředitelství pro západní Balkán, východní Evropu a Střední Asii

·  ředitelství pro nešíření zbraní hromadného ničení

·  ředitelství pro parlamentní záležitosti v oblasti SZBP

·  styčný úřad v New Yorku

·  styčný úřad v Ženevě

Úředníci generálního sekretariátu Rady vyslaní ke zvláštním zástupcům Evropské unie a misím SBOP.

2.  KOMISE (VČETNĚ DELEGACÍ)

Veškerý personál v rámci níže uvedených oddělení a funkcí se společně převádí pod ESVČ, a to kromě omezeného počtu zaměstnanců uvedených v oddíle „Výjimky“ níže.

Generální ředitelství pro vnější vztahy

·  všechny pozice v rámci hierarchie a jejich přímý podpůrný personál

·  ředitelství A (krizová platforma a politická koordinace v SZBP)

·  ředitelství B (mnohostranné vztahy a lidská práva)

·  ředitelství C (Severní Amerika, východní Asie, Austrálie, Nový Zéland, EHP, ESVO, San Marino, Andorra, Monako)

·  ředitelství D (koordinace evropské politiky sousedství)

·  ředitelství E (východní Evropa, jižní Kavkaz, středoasijské republiky)

·  ředitelství F (Blízký a Střední východ, jižní Středomoří)

·  ředitelství G (Latinská Amerika)

·  ředitelství H (Asie (kromě Japonska a Koreje))

·  ředitelství I (zdroje v ústředí, informace, interinstitucionální vztahy)

·  ředitelství K (zahraniční útvary)

·  ředitelství L (strategie, koordinace a analýza)

·  pracovní skupina pro Východní partnerství

·  oddělení Relex-01 (audit)

Výjimky:

·  personál pověřený řízením finančních nástrojů

·  personál pověřený výplatou mezd a příspěvků zaměstnancům v rámci delegací

Zahraniční útvary

·  všichni vedoucí delegací a zástupci vedoucích delegací a přímý podpůrný personál pro tyto pozice

·  všechny politické útvary a jednotky a personál

·  všechny útvary a personál v oblasti informací a veřejné diplomacie

·  všechny administrativní útvary

Výjimky:

·  personál pověřený prováděním finančních nástrojů

Generální ředitelství pro rozvoj

·  ředitelství D (AKT II – západní a střední Afrika, Karibik a zámořské země a území), s výjimkou pracovní skupiny pro zámořské země a území

·  ředitelství E (Africký roh, východní a jižní Afrika, Indický oceán a Tichomoří)

·  oddělení CI (AKT I: plánování a řízení pomoci): personál pověřený plánováním

·  oddělení C2 (panafrické otázky a instituce, správa a řízení, migrace): personál pověřený panafrickými vztahy

·  příslušné pozice v rámci hierarchie a přímý podpůrný personál pro tyto pozice

(1) Všechny lidské zdroje, k jejichž převedení má dojít, jsou financovány v rámci výdajového okruhu 5 (Správa) víceletého finančního rámce.


PŘÍLOHA

Prohlášení vysoké představitelky(1) o politické odpovědnosti

Ve svých vztazích s Evropským parlamentem bude vysoká představitelka navazovat na závazky týkající se konzultací, informování a podávání zpráv, jež v minulém volebním období přijali bývalá komisařka pro vnější vztahy, bývalý vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a rotující předsednictví Rady. V případě potřeby budou tyto závazky upraveny s ohledem na úlohu politické kontroly zastávanou Parlamentem a na změnu vymezení úlohy vysokého představitele, jak je stanovena Smlouvami a v souladu se článkem 36 SEU.

V tomto ohledu:

1.  V oblasti SZBP bude vysoká představitelka v souladu s článkem 36 SEU žádat Evropský parlament o vyjádření názoru na hlavní hlediska a základní volby této politiky. Veškeré výměny názorů předcházející přijetí mandátů a strategií v oblasti SZBP budou probíhat ve vhodném formátu, jenž bude odpovídat citlivosti a důvěrnosti projednávaných témat. V této souvislosti bude rovněž dále posílena praxe společných konzultačních jednání s předsednictvy Výboru pro zahraniční věci (AFET) a Rozpočtového výboru (COBU). Informace podávané na těchto jednáních se budou týkat zejména misí SZBP financovaných z rozpočtu EU, a to jak probíhajících tak připravovaných. V případě potřeby mohou být kromě pravidelných jednání uspořádána i další společná konzultační jednání. ESVČ budou (na všech jednáních) zastupovat vedle stálého předsedy Politického a bezpečnostního výboru i vyšší úředníci odpovědní za danou politiku.

2.  Vysoká představitelka uplatní výsledky pokračujících jednání o rámcové dohodě mezi Evropským parlamentem a Komisí týkající se sjednávání mezinárodních dohod obdobně i na dohody, jež spadají do její oblasti působnosti a u nichž je vyžadován souhlas Parlamentu. Evropský parlament bude v souladu s čl. 218 odst. 10 SFEU okamžitě a v plném rozsahu informován ve všech etapách tohoto postupu, a to i u dohod uzavřených v oblasti SZBP.

3.  Vysoká představitelka bude nadále vést podrobný dialog o všech dokumentech týkajících se strategických fází plánování finančních nástrojů (s výjimkou Evropského rozvojového fondu) a bude o nich poskytovat informace. Stejný postup se použije i pro veškeré konzultační dokumenty, jež jsou předkládány členským státům během přípravné fáze. Tímto postupem není dotčen výsledek jednání o oblasti působnosti a uplatňování článku 290 SFEU o aktech v přenesené pravomoci.

4.  Nadále se bude používat stávající systém poskytování důvěrných informací o misích a operacích SBOP (prostřednictvím zvláštního výboru Evropského parlamentu zřízeného interinstitucionální dohodou o EBOP z roku 2002). Vysoká představitelka může rovněž na žádost předsedy výboru AFET a v případě potřeby předsedy Evropského parlamentu poskytnout přístup k jiným dokumentům v oblasti SZBP dalším poslancům Evropského parlamentu, kteří je potřebují znát a kteří byli v případě, že se jedná o utajované dokumenty, náležitě bezpečnostně prověřeni v souladu s použitelnými pravidly, vyžaduje-li takový přístup výkon jejich institucionální funkce. Vysoká představitelka v této souvislosti přezkoumá a v nezbytných případech navrhne úpravu stávajících ustanovení o přístupu poslanců Evropského parlamentu k utajovaným dokumentům a k informacím v oblasti bezpečnostní a obranné politiky (interinstitucionální dohoda z roku 2002 o EBOP). Do provedení takové úpravy rozhodne vysoká představitelka o přechodných opatřeních, jež bude považovat za nezbytná, s cílem umožnit řádně určeným a oznámeným poslancům Evropského parlamentu, kteří vykonávají institucionální funkci, snadnější přístup k výše uvedeným informacím.

5.  Vysoká představitelka bude reagovat kladně na žádosti Evropského parlamentu o to, aby se nově jmenovaní vedoucí delegací v zemích a při organizacích, jež Parlament považuje za strategicky významné, dostavili předtím, než se ujmou své funkce, na zasedání výboru AFET za účelem výměny názorů (nikoli ke slyšení). Stejně tomu bude v případě zvláštních zástupců EU. Tyto výměny názorů budou probíhat ve formátu dohodnutém s vysokou představitelkou, jenž bude odpovídat citlivosti a důvěrnosti projednávaných témat.

6.  Pokud se vysoká představitelka nemůže zúčastnit rozpravy na plenárním zasedání Evropského parlamentu, určí svého zástupce z řad členů orgánů EU, kterým bude buď komisař, budou-li projednávány otázky spadající výlučně či převážně do oblasti působnosti Komise, nebo člen Rady pro zahraniční věci, budou-li projednávány otázky spadající výlučně či zejména do oblasti SZBP. V druhém případě bude tímto zástupcem v souladu s článkem 26 jednacího řádu Rady buď představitel rotujícího předsednictví, nebo představitel trojice předsednických zemí. Evropský parlament bude o rozhodnutí vysoké představitelky ohledně určeného zástupce informován.

7.  Za účelem pravidelného podávání informací umožní vysoká představitelka vystoupení vedoucích delegací, zvláštních zástupců EU, vedoucích misí SBOP a vyšších úředníků ESVČ na zasedáních příslušných parlamentních výborů a podvýborů.

8.  Pokud jde o vojenské operace SBOP financované členskými státy, budou informace i nadále poskytovány v souladu s bodem 4 prostřednictvím zvláštního výboru Evropského parlamentu zřízeného interinstitucionální dohodou o EBOP z roku 2002 s výhradou její revize.

9.  Evropský parlament bude konzultován ohledně určení a plánování volebních pozorovatelských misí a následných činností – v souladu s právem Parlamentu v oblasti rozpočtové kontroly příslušného finančního nástroje, tj. evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR). Hlavní pozorovatelé EU budou jmenování po konzultaci se skupinou pro koordinaci voleb a s náležitým předstihem před zahájením volební pozorovatelské mise.

10.  Vysoká představitelka bude hrát aktivní úlohu v nadcházejících jednáních o aktualizaci stávajících ujednání o financování SZBP obsažených v interinstitucionální dohodě z roku 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, a to na základě závazku ohledně otázek uvedených v bodě 1. Pro rozpočet SZBP se v plném rozsahu použije nový rozpočtový proces zavedený Lisabonskou smlouvou. Vysoká představitelka se rovněž zasadí o větší transparentnost rozpočtu SZBP, mimo jiné včetně možnosti identifikovat hlavní mise SBOP v rozpočtu (například současné mise v Afghánistánu, Kosovu a Gruzii) při zachování flexibility rozpočtu a potřeby zajistit pokračování již zahájených misí.

Prohlášení vysoké představitelky na plenárním zasedání Evropského parlamentu o základní organizaci ústředí ESVČ

Vysoká představitelka zřídí v rámci ESVČ útvary a funkce nezbytné k plnění jejích cílů a k posílení schopnosti EU vykonávat soudržnou vnější činnost, aniž by docházelo ke zdvojování činností. V případě potřeby zajistí, aby byly rozpočtovému orgánu předloženy příslušné návrhy.

Útvary a funkce budou postupně přizpůsobovány novým prioritám a vývoji.

Součástí ESVČ bude od počátku mimo jiné:

   oddělení, které bude vysoké představitelce napomáhat v oblasti interinstitucionálních vztahů s Evropským parlamentem, jak je stanoveno ve Smlouvách a v prohlášení o politické odpovědnosti, a s parlamenty jednotlivých členských států;
   oddělení, které bude vysoké představitelce napomáhat při zajišťování soudržnosti vnější činnosti Unie. Toto oddělení bude mimo jiné připravovat materiály na pravidelné schůzky vysoké představitelky s ostatními členy Komise a zajišťovat následná opatření. Na úrovni útvarů bude toto oddělení zajišťovat nezbytnou součinnost a koordinaci s příslušnými útvary Komise ohledně vnějších aspektů vnitřních politik;
   generální ředitel pro rozpočet a správu. Půjde o vysokého úředníka v rámci ESVČ, který bude mít prokazatelné zkušenosti s rozpočtem a správou EU.

Řešení krizí a budování míru: struktury SBOP budou součástí ESVČ tak, jak bylo dohodnuto na zasedání Evropské rady v říjnu roku 2009 a jak je uvedeno v rozhodnutí o ESVČ. Vhodným se jeví začlenění příslušných oddělení Komise zabývajících se reakcí na krize a budováním míru.

Vysoká představitelka zajistí, aby příslušná oddělení Komise převedená pod ESVČ, která se zabývají plánováním a programováním reakcí na krize, předcházením konfliktů a budováním míru, a struktury SBOP působily v úzké spolupráci a součinnosti v rámci přímé odpovědnosti a pod přímým vedením vysoké představitelky v rámci příslušné struktury. Tím samozřejmě není dotčena zvláštní mezivládní a unijní povaha politik.

Pod přímým vedením a v rámci odpovědnosti vysoké představitelky bude v plném rozsahu zajištěna koordinace mezi všemi útvary ESVČ, zejména mezi strukturami SBOP a ostatními příslušnými útvary ESVČ, přičemž budou zohledňována specifika těchto struktur.

Vysoká představitelka zajistí nezbytnou koordinaci mezi zvláštními zástupci EU a příslušnými odděleními ESVČ.

Vysoká představitelka bude přikládat vysokou prioritu prosazování lidských práv a řádné správy věcí veřejných na celém světě a podporovat začlenění této problematiky do vnějších politik prostřednictvím ESVČ. Na úrovni ústředí bude existovat struktura pro lidská práva a demokracii a na všech příslušných delegacích Unie budou kontaktní místa, jejichž úkolem bude sledovat situaci v oblasti lidských práv a podporovat účinné uskutečňování cílů politiky EU v oblasti lidských práv.

(1) Označení „vysoká představitelka“ se v tomto prohlášení vztahuje na všechny funkce vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, která je rovněž místopředsedkyní Evropské komise a předsedkyní Rady pro zahraniční věci, aniž jsou dotčeny konkrétní povinnosti v rámci jednotlivých funkcí, jež vykonává.

Právní upozornění - Ochrana soukromí