Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0816(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0228/2010

Pateikti tekstai :

A7-0228/2010

Debatai :

PV 07/07/2010 - 12
CRE 07/07/2010 - 12

Balsavimas :

PV 08/07/2010 - 6.2
CRE 08/07/2010 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0280

Priimti tekstai
PDF 689kWORD 176k
Ketvirtadienis, 2010 m. liepos 8 d. - Strasbūras
Europos išorės veiksmų tarnyba *
P7_TA(2010)0280A7-0228/2010
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas
 Priedas
 Priedas

2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą (08029/2010),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 8 d. Parlamento plenariniame posėdyje padarytą vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl esminės EIVT centrinės administracijos struktūros,

–  atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl politinės atsakomybės,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnio 3 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0090/2010),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir Konstitucinių reikalų komiteto, Vystymosi komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto, Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-0228/2010),

1.  pritaria vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymui su pakeitimais;

2.  pasiryžęs sustiprinti bendradarbiavimą su valstybių narių nacionaliniais parlamentais Sąjungos išorės veiksmų srityje, ypač kalbant apie BUSP ir BSGP, kaip reikalaujama Sutartyje;

3.  mano, jog greta šio Tarybos sprendimo būtini Finansinio reglamento pakeitimai, pagal kuriuos turėtų būti išsamiau apibrėžiamas Komisijos vaidmuo, kalbant apie delegacijos vadovų perįgaliojimą, siekiant panaudoti veiklai skirtus asignavimus, kad taip pat ir pagal Finansinį reglamentą Komisija būtų įpareigota imtis visų būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad perįgaliojimas neturėtų įtakos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai;

4.  ragina Komisiją į savo išsamų darbo dokumentą dėl ES išorės veiksmams skirtų išlaidų, kuris bus parengtas kartu su ES biudžeto projektu, įtraukti išsamesnę informaciją, be kita ko, susijusią su Sąjungos delegacijų personalo planais ir su išorės veiksmų išlaidomis, tenkančiomis kiekvienai šaliai ir kiekvienai misijai; pabrėžia, kad Parlamentas ketina atitinkamai pakeisti Finansinį reglamentą;

5.  pakartoja, kad tuo atveju, jei kiltų nesutarimų dėl Komisijos nurodymų ES delegacijų vadovams, kurie pagal SESV 221 straipsnio 2 dalį pavaldūs vyriausiajai įgaliotinei, ir jei kiltų nesutarimų tarp vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos narių, atsakingų už atitinkamų išorės pagalbos priemonių planavimą, galutinį sprendimą turi priimti Komisijos narių kolegija;

6.  ragina vyriausiąją įgaliotinę užtikrinti, kad Tarybos sprendimo 6 straipsnio nuostatų, pagal kurias nuolatiniai ES pareigūnai turėtų sudaryti ne mažiau kaip 60 proc. visų AD kategorijos EIVT darbuotojų, būtų laikomasi visais EIVT hierarchijos lygmenimis;

7.  mano, kad Tarybos sprendimo 6 straipsnio 6 dalyje numatytos specialios papildomos priemonės, kuriomis siekiama stiprinti geografinę ir lyčių pusiausvyrą, kalbant apie geografinę pusiausvyrą turėtų apimti priemones, analogiškas Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 401/2004(1) nurodytoms priemonėms;

8.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

9.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina keisti vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą;

10.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijai.

(1) 2004 m. vasario 23 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 401/2004, nustatantis specialias laikinąsias Europos Bendrijų pareigūnų įdarbinimo priemones dėl Kipro, Čekijos Respublikos, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Lenkijos, Slovakijos ir Slovėnijos stojimo (OL L 67, 2004 3 5, p. 1).


2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento pozicija, siekiant priimti Tarybos sprendimą, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas
P7_TC1-NLE(2010)0816

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 27 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausioji įgaliotinė) pasiūlymą(1),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę(2),

atsižvelgdama į Komisijos pritarimą(3),

kadangi:

(1)  Šio sprendimo tikslas – nustatyti Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT)funkciniu požiūriu savarankiškos Sąjungos įstaigos, kuri yra pavaldi vyriausiajai įgaliotinei ir įsteigta pagal Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) su pakeitimais, padarytais Lisabonos sutartimi, 27 straipsnio 3 dalį – struktūrą ir veikimą. Šis sprendimas ir visų pirma nuoroda į terminą „vyriausioji įgaliotinė“ bus aiškinami atsižvelgiant į jai suteiktus atskirus įgaliojimus pagal ES sutarties 18 straipsnį.

(2)  Pagal ES sutarties 21 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą Sąjunga užtikrins savo išorės veiksmų įvairių sričių bei jų ir kitų savo politikos krypčių nuoseklumą. Taryba ir Komisija, kurioms padeda vyriausioji įgaliotinė, užtikrins šį nuoseklumą ir bendradarbiaus šiuo tikslu.

(3)  EIVT padės vyriausiajai įgaliotinei, kuri, be kita ko, yra Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Užsienio reikalų tarybos pirmininkė, vykdyti jos įgaliojimus vadovauti Europos Sąjungos bendrai užsienio ir saugumo politikai (BUSP) ir užtikrinti ES išorės veiksmų nuoseklumą, kaip nurodyta visų pirma ES sutarties 18 ir 27 straipsniuose. EIVT padės vyriausiajai įgaliotinei atlikti Užsienio reikalų tarybos pirmininko funkcijas, nedarant įtakos įprastinėms Tarybos generalinio sekretoriato užduotims. EIVT taip pat padės vyriausiajai įgaliotinei atlikti Komisijos pirmininko pavaduotojo funkcijas, susijusias su jos atsakomybe Komisijoje už jos įsipareigojimus išorės santykių srityje ir kitų Sąjungos išorės veiksmų aspektų koordinavimą, nedarant įtakos įprastinėms Komisijos tarnybų užduotims.

(4)  Prisidėdama prie ES išorės bendradarbiavimo programų, EIVT turėtų stengtis užtikrinti, kad šiomis programomis būtų atsižvelgiama į išorės veiksmų tikslus, kurie nustatyti ES sutarties 21 straipsnyje, visų pirma jo 2 dalies d punkte, ir kad jomis būtų laikomasi ES vystymosi politikos tikslų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnį. Todėl EIVT taip pat turėtų skatinti įgyvendinti Europos konsensuso dėl vystymosi ir Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos tikslus.

(5)  Siekiant įgyvendinti Lisabonos sutarties nuostatas, EIVT turi pradėti veikti kuo greičiau įsigaliojus tai Sutarčiai.

(6)  Europos Parlamentas visapusiškai atliks savo vaidmenį Sąjungos išorės veiksmų srityje, įskaitant jo funkcijas atlikti ES sutarties 14 straipsnio 1 dalyje numatytą politinę kontrolę, taip pat Sutartyse nustatytas teisėkūros ir biudžetines funkcijas. Be to, pagal ES sutarties 36 straipsnį vyriausioji įgaliotinė reguliariai konsultuosis su Europos Parlamentu svarbiausiais BUSP aspektais ir esminiais pasirinkimo klausimais bei užtikrins, kad būtų tinkamai atsižvelgta į Europos Parlamento požiūrį. EIVT padės vyriausiajai įgaliotinei šiuo klausimu. Turėtų būti patvirtinta konkreti tvarka dėl Europos Parlamento narių prieigos prie BUSP srities įslaptintų dokumentų ir informacijos. Kol tokia tvarka nepatvirtinta, bus taikomos galiojančios nuostatos pagal 2002 m. Tarpinstitucinį susitarimą dėl įslaptintų dokumentų ir informacijos ESGP srityje.

(7)  Vyriausioji įgaliotinė arba jos atstovas turėtų vykdyti įsipareigojimus Europos gynybos agentūros, Europos Sąjungos palydovų centro, Europos Sąjungos saugumo studijų instituto ir Europos saugumo ir gynybos koledžo atžvilgiu, kurie yra numatyti atitinkamuose steigimo aktuose. EIVT turėtų šiems subjektams teikti paramą, kurią šiuo metu teikia Tarybos generalinis sekretoriatas.

(8)  Turėtų būti priimtos su EIVT darbuotojais ir jų įdarbinimu susijusios nuostatos, jei jos būtinos norint nustatyti EIVT struktūrą ir veikimą. Kartu, vadovaujantis SESV 336 straipsniu, turėtų būti padaryti būtini Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Tarnybos nuostatai) ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų pakeitimai, nepažeidžiant SESV 298 straipsnio. Su EIVT personalu susijusiais klausimais EIVT turėtų būti laikoma institucija, kaip apibrėžta Tarnybos nuostatuose.Vyriausioji įgaliotinė atliks paskyrimų tarnybos funkciją tiek pareigūnų, kuriems taikomi ▌Tarnybos nuostatai, tiek darbuotojų, kuriems taikomos Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, atžvilgiu. ▌ Biudžeto sudarymo procedūros metu kiekvienais metais bus priimamas sprendimas dėl EIVT pareigūnų ir tarnautojų skaičiaus, kuris bus atspindėtas etatų plane.

(9)  EIVT personalo nariai atliks savo pareigas ir elgsis vadovaudamiesi tik Sąjungos interesais.

(10)  Bus įdarbinama atsižvelgiant į nuopelnus, tuo pačiu užtikrinant tinkamą geografinę ir lyčių pusiausvyrą. EIVT personalo sudėtimi turėtų būti užtikrintas prasmingas visų ES valstybių narių piliečių dalyvavimas. 2013 m. atliekant numatytą peržiūrą, turėtų būti peržiūrėtas ir šis klausimas, be kita ko, prireikus pasiūlyta papildomų konkrečių priemonių galimam disbalansui panaikinti.

(11)  Pagal ES sutarties 27 straipsnio 3 dalį EIVT sudarys Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos pareigūnai bei valstybių narių diplomatinių tarnybų personalas. Tuo tikslu EIVT bus perduoti tam tikri Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos padaliniai ir funkcijos kartu su tuose padaliniuose pareigybes užimančiais ar funkcijas vykdančiais pareigūnais ir laikinaisiais darbuotojais. Iki 2013 m. liepos 1 d. EIVT įdarbins tik Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos pareigūnus bei valstybių narių diplomatinių tarnybų personalą. Po tos datos visi Europos Sąjungos pareigūnai ir kiti tarnautojai turėtų turėti galimybę pateikti kandidatūras laisvoms pareigybėms EIVT užimti.

(12)  Konkrečiais atvejais EIVT gali įdarbinti konkrečių sričių deleguotus nacionalinius ekspertus, kurie bus pavaldūs vyriausiajai įgaliotinei. EIVT dirbantys deleguoti nacionaliniai ekspertai nebus įskaičiuojami į trečdalį, kurį turėtų sudaryti valstybių narių personalas EIVT pradėjus veikti visu pajėgumu. Jų perkėlimas EIVT steigimo etape nebus savaiminis – jie bus perkeliami, gavus juos deleguojančios valstybės narės institucijų sutikimą. Besibaigiant deleguoto nacionalinio eksperto, perkelto į EIVT pagal 7 straipsnį, sutarčiai, jo pareigybė taps laikinojo darbuotojo pareigybe, jeigu deleguoto nacionalinio eksperto atliekamos pareigos atitinka pareigas, kurias paprastai atlieka AD pareigų grupės personalas, su sąlyga, kad reikiama pareigybė numatyta pagal etatų planą.

(13)  Komisija ir EIVT susitars dėl sąlygų, susijusių su Komisijos duodamais nurodymais delegacijoms. Šiose sąlygose visų pirma reikėtų numatyti, kad Komisija duodama nurodymus delegacijoms, tuo pačiu metu šių nurodymų kopiją perduoda delegacijos vadovui ir EIVT centrinei administracijai.

(14)  Finansinis reglamentas turėtų būti iš dalies pakeistas, ▌kad EIVT būtų įtraukta į Finansinio reglamento 1 straipsnį, o Sąjungos biudžete jai būtų numatytas konkretus skirsnis. Pagal taikytinas taisykles ir analogiškai kitų institucijų atžvilgiu, dalis Audito Rūmų metinės ataskaitos bus skirta EIVT, o pastaroji turės reaguoti į tokias ataskaitas. EIVT bus taikomos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnyje ir Finansinio reglamento 145–147 straipsniuose numatytos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Vyriausioji įgaliotinė teiks Europos Parlamentui visą būtiną paramą, kad jis galėtų tinkamai pasinaudoti savo, kaip biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos, teise. Už veiklos biudžeto vykdymą bus atsakinga Komisija pagal SESV 317 straipsnį. Priimant finansinio poveikio turinčius sprendimus, visų pirma reikės laikytis Finansinio reglamento IV antraštinėje dalyje, ypač jo 75 straipsnyje dėl išlaidų operacijų ir 64–68 straipsniuose dėl finansų pareigūnų atsakomybės, nustatytų įsipareigojimų.

(15)  Steigiant EIVT, turėtų būti vadovaujamasi ekonominio efektyvumo principu siekiant, kad tai neturėtų įtakos biudžetui. Šiuo tikslu reikės taikyti pereinamojo laikotarpio tvarką ir palaipsniui stiprinti gebėjimus. Reikėtų vengti užduočių, funkcijų ir išteklių dubliavimosi kitose struktūrose. Reikėtų pasinaudoti visomis racionalizavimo galimybėmis.
Be to, valstybių narių laikiniesiems darbuotojams bus reikalingas tam tikras skaičius papildomų pareigybių, kurios turės būti finansuojamos atsižvelgiant į galiojančias daugiametes finansines programas.

(16)  Turėtų būti nustatytos taisyklės, reglamentuojančios EIVT ir jos personalo veiklos saugumo, įslaptintos informacijos apsaugos ir skaidrumo aspektus.

(17)  Primenama, kad Sąjungos privilegijų ir imunitetų protokolas taikomas EIVT, jos pareigūnams ir kitiems darbuotojams, kuriems taikomi arba Tarnybos nuostatai, arba kitų Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

(18)  Europos Sąjungai ir Europos atominės energijos bendrijai toliau taikoma bendra institucinė struktūra. Todėl svarbu užtikrinti jų abiejų išorės santykių nuoseklumą ir sudaryti sąlygas Sąjungos delegacijoms atstovauti Europos atominės energijos bendrijai trečiosiose šalyse ir tarptautinėse organizacijose.

(19)  Iki 2013 m. vidurio vyriausioji įgaliotinė turėtų atlikti EIVT veikimo ir struktūros peržiūrą, o prireikus pateikti pasiūlymų dėl šio sprendimo patikslinimo. Taip patikslintas sprendimas turėtų būti priimtas vėliausiai 2014 m. pradžioje ▌.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pobūdis ir taikymo sritis

1.  Šiuo sprendimu nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos (toliau – EIVT) struktūra ir veikimas.

2.  EIVT, kurios būstinė yra Briuselyje, yra funkciniu požiūriu savarankiška Europos Sąjungos įstaiga, atskira nuo Komisijos ir Tarybos generalinio sekretoriato, turinti savo užduotims atlikti ir savo tikslams pasiekti reikiamą teisinį subjektiškumą.

3.  EIVT yra pavaldi Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausioji įgaliotinė).

4.  EIVT sudaro centrinė administracija ir Sąjungos delegacijos trečiosiose šalyse bei tarptautinėse organizacijose.

2 straipsnis

Užduotys

1.  EIVT padeda vyriausiajai įgaliotinei vykdyti jo įgaliojimus, kaip nurodyta visų pirma ES sutarties 18 ir 27 straipsniuose:

   vykdyti jo įgaliojimus vadovauti Europos Sąjungos bendrai užsienio ir saugumo politikai (BUSP), įskaitant bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP), savo pasiūlymais prisidėti prie šios politikos plėtojimo bei ją vykdyti pagal Tarybos suteiktus įgaliojimus ir užtikrinti ES išorės veiksmų nuoseklumą;
   atlikti Užsienio reikalų tarybos pirmininko funkcijas, nedarant įtakos įprastinėms Tarybos generalinio sekretoriato užduotims;
   atlikti Komisijos pirmininko pavaduotojo funkcijas, susijusias su jo atsakomybe Komisijoje už jos įsipareigojimus išorės santykių srityje ir kitų Sąjungos išorės veiksmų aspektų koordinavimą, nedarant įtakos įprastinėms Komisijos tarnybų užduotims.

2.  EIVT padeda Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Komisijos pirmininkui ir Komisijai atlikti atitinkamas jų funkcijas išorės santykių srityje.

3 straipsnis

Bendradarbiavimas

1.  EIVT padeda valstybių narių diplomatinėms tarnyboms, Tarybos generaliniam sekretoriatui ir Komisijos tarnyboms bei su jais bendradarbiauja, kad būtų užtikrintas Sąjungos išorės veiksmų atskirose srityse ir šių bei kitų politikos krypčių nuoseklumas.

2.  EIVT ir Komisijos tarnybos, atlikdamos savo atitinkamas funkcijas, konsultuojasi tarpusavyje visais su Sąjungos išorės veiksmais susijusiais klausimais, išskyrus BSGP srities klausimus. EIVT dalyvauja parengiamajame darbe ir procedūrose, susijusiuose su aktais, kuriuos Komisija turi parengti šioje srityje. Ši dalis įgyvendinama vadovaujantis ES sutarties V antraštinės dalies 1 skyriumi ir SESV 205 straipsniu.

3.  EIVT gali sudaryti tarnybų lygio susitarimus su atitinkamomis Komisijos tarnybomis, Tarybos generaliniu sekretoriatu ar kitomis Europos Sąjungos tarnybomis arba tarpinstitucinėmis įstaigomis.

4.  EIVT teikia tinkamą paramą kitoms Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, visų pirma Europos Parlamentui, bei tinkamai su jomis bendradarbiauja. EIVT taip pat gali pasinaudoti šių institucijų ir įstaigų, prireikus įskaitant agentūras, parama ir su jomis bendradarbiauti. EIVT vidaus auditorius bendradarbiaus su Komisijos vidaus auditoriumi, kad būtų užtikrintas audito politikos nuoseklumas, ypač atsižvelgiant į Komisijos atsakomybę veiklos išlaidų srityje. Be to, EIVT bendradarbiauja su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 nuostatas. Ji visų pirma turi greitai priimti šiuo reglamentu reikalaujamą sprendimą dėl vidaus tyrimus reglamentuojančių sąlygų. Kaip nustatyta šiame reglamente, valstybės narės, vadovaudamosi savo nacionalinėmis nuostatomis, ir institucijos teikia būtiną paramą, kad OLAF darbuotojai galėtų įvykdyti jiems pavestas užduotis.

4 straipsnis

Centrinė administracija

1.  EIVT vadovauja vykdomasis generalinis sekretorius, kurio veiklą prižiūri vyriausioji įgaliotinė. Vykdomasis generalinis sekretorius imasi visų reikiamų priemonių EIVT sklandžiam veikimui užtikrinti, įskaitant administracinį ir biudžeto valdymą. Generalinis sekretorius užtikrina, kad būtų veiksmingai koordinuojama visų centrinės administracijos padalinių veikla, taip pat veikla su Sąjungos delegacijomis ▌.

2.  Vykdomajam generaliniam sekretoriui padeda du generalinio sekretoriaus pavaduotojai.

3.  EIVT centrinė administracija suskirstyta į generalinius direktoratus. Tai visų pirma:

   keletas generalinių direktoratų, kuriuos sudaro geografiniai padaliniai, apimantys visas pasaulio šalis ir regionus, bei daugiašaliai ir teminiai padaliniai. Šie padaliniai prireikus derina veiklą su atitinkamomis Komisijos tarnybomis bei Tarybos generaliniu sekretoriatu;
   generalinis direktoratas, atsakingas už administracinius, personalo, biudžeto, saugumo bei ryšių ir informacinių sistemų klausimus, dirbantis EIVT struktūroje, kuriai vadovauja vykdomasis generalinis sekretorius. Vyriausioji įgaliotinė pagal įprastas įdarbinimo taisykles paskiria už biudžetą ir administravimą atsakingą generalinį direktorių, kuris yra pavaldus vyriausiajai įgaliotinei. Jis atskaitingas vyriausiajai įgaliotinei už EIVT administracinį ir vidaus biudžeto valdymą. Jis vadovaujasi tomis pačiomis biudžeto eilutėmis ir administracinėmis taisyklėmis, kurios taikytinos pagal ES biudžeto III skirsnio dalį, kuri priskiriama daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijai;
   Krizių valdymo ir planavimo direktoratas, Civilinių operacijų planavimo ir vykdymo centras, Europos Sąjungos karinis štabas ir Europos Sąjungos jungtinis situacijų centras tiesiogiai pavaldūs vyriausiajai įgaliotinei ir už kuriuos vyriausioji įgaliotinė yra atsakinga – padeda vyriausiajai įgaliotinei vykdyti jos įgaliojimus vadovauti Sąjungos BSGP pagal Sutarties nuostatas, tuo pačiu atsižvelgiant į kitas Sąjungos kompetencijas pagal ES sutarties 40 straipsnį.

Turi būti atsižvelgiama į šių struktūrų specifiką, taip pat savitas jų funkcijas, įdarbinimo sąlygas ir darbuotojų statusą.

Turi būti užtikrintas visiškas visų EIVT struktūrų veiklos koordinavimas.

   strateginio politikos planavimo padalinys;
   teisės padalinys, kuris administraciniu požiūriu yra pavaldus vykdomajam generaliniam sekretoriui ir kuris glaudžiai bendradarbiauja su Tarybos bei Komisijos teisės tarnybomis;
   padaliniai, atsakingi už tarpinstitucinius santykius, informavimą ir viešąją diplomatiją, vidaus auditą bei patikrinimus ir asmens duomenų apsaugą.

4.  Vyriausioji įgaliotinė ▌paskiria asmenis pirmininkauti Tarybos parengiamiesiems organams, kuriems pirmininkauja vyriausiosios įgaliotinės atstovas, įskaitant Politinio ir saugumo komiteto pirmininką, laikydamasis tvarkos, nustatytos 2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimo 2009/908/ES, nustatančio Europos Vadovų Tarybos sprendimo dėl pirmininkavimo Tarybai ir dėl pirmininkavimo Tarybos parengiamiesiems organams įgyvendinimo priemones(4), II priede.

5.  Vyriausiajai įgaliotinei ir EIVT prireikus paramą teikia Tarybos generalinis sekretoriatas ir atitinkami Komisijos padaliniai. Tuo tikslu EIVT, Tarybos generalinis sekretoriatas ir atitinkami Komisijos padaliniai gali sudaryti tarnybų lygio susitarimus.

5 straipsnis

Sąjungos delegacijos

1.  Sprendimą sudaryti arba atšaukti delegaciją priima vyriausioji įgaliotinė, ▌susitarusi su Taryba ir Komisija.

2.  Kiekvienai Sąjungos delegacijai vadovauja delegacijos vadovas.

Delegacijos vadovui pavaldūs visi delegacijos darbuotojai, neatsižvelgiant į jų statusą, ir jis prižiūri visą jos veiklą. Jis atsiskaito vyriausiajai įgaliotinei už bendrą vadovavimą delegacijos darbui ir visų Sąjungos veiksmų koordinavimo užtikrinimą.

Delegacijų personalą sudaro EIVT personalas ir tuo atveju, kai tai būtina Sąjungos biudžetui ir Sąjungos politikai, kuri nepriklauso EIVT kompetencijai, įgyvendinti – Komisijos personalas.

3.  Vyriausioji įgaliotinė ir EIVT duoda nurodymus delegacijos vadovui, kuris atsako už jų vykdymą.

Srityse, kuriose Komisija turi jai Sutartimis suteiktus įgaliojimus, Komisija, vadovaudamasi SESV 221 straipsnio 2 dalimi, taip pat gali duoti nurodymus delegacijoms, ir šie nurodymai vykdomi visą atsakomybę prisiimant delegacijos vadovui.

4.  Delegacijos vadovas naudoja asignavimus veiklai, susijusius su ES projektais atitinkamoje trečiojoje šalyje, laikydamasis Finansinio reglamento tais atvejais, kai perįgaliojimus suteikia Komisija.

5.  Kiekvienos delegacijos veiklą reguliariai vertina EIVT generalinis sekretorius; vertinant atliekami finansiniai ir administraciniai auditai. EIVT generalinis sekretorius gali paprašyti, kad šiuo tikslu jam padėtų atitinkami Komisijos padaliniai. Be EIVT taikomų vidaus priemonių, OLAF naudojasi savo įgaliojimais, visų pirma įgyvendina kovos su sukčiavimu priemones pagal Reglamentą (EB) Nr. 1073/1999.

6.  Vyriausioji įgaliotinė sudaro būtinus susitarimus su priimančiąja šalimi, tarptautine organizacija ar atitinkama trečiąja šalimi. Visų pirma vyriausioji įgaliotinė imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad priimančiosios šalys suteiktų Sąjungos delegacijoms, jų personalui ir turtui privilegijas ir imunitetus, lygiaverčius nurodytiesiems 1961 m. balandžio 18 d. Vienos konvencijoje dėl diplomatinių santykių.

7.  Sąjungos delegacijos yra pajėgios tenkinti kitų ES institucijų, visų pirma ▌Europos Parlamento, poreikius, palaikydamos ▌ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ar trečiosiomis šalimis, prie kurių ar kuriose delegacijos yra akredituotos.

8.  Delegacijos vadovas turi įgaliojimus atstovauti ES toje šalyje, kurioje akredituota toji delegacija, visų pirma sudarant sutartis ar būnant šalimi teismo procese.

9.  Savo darbe Sąjungos delegacijos glaudžiai bendradarbiauja ir keičiasi informacija su valstybių narių diplomatinėmis tarnybomis. ▌

10.  Sąjungos delegacijos, vadovaudamosi ES sutarties 35 straipsnio trečia pastraipa ir valstybių narių prašymu, padeda valstybėms narėms palaikyti diplomatinius santykius ir teikti konsulinę apsaugą Sąjungos piliečiams trečiosiose šalyse.

6 straipsnis

Personalas

1.  Šiame straipsnyje, išskyrus jo 3 dalį, išdėstytos nuostatos taikomos nepažeidžiant Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Tarnybos nuostatai) ir Kitų ES tarnautojų įdarbinimo sąlygų, įskaitant jų pakeitimus pagal SESV 336 straipsnį, kad jos būtų pritaikytos prie EIVT poreikių.

2.  EIVT sudaro ▌Europos Sąjungos pareigūnai ir kiti tarnautojai, įskaitant valstybių narių diplomatinių tarnybų darbuotojus, kurie paskirti laikinaisiais darbuotojais(5);

Šiam personalui taikomi Tarnybos nuostatai ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

3.  Prireikus konkrečiais atvejais EIVT gali įdarbinti nedidelį skaičių konkrečių sričių deleguotų nacionalinių ekspertų.

Vyriausioji įgaliotinė priima taisykles, lygiavertes nustatytosioms Tarybos sprendime 2003/479/EB su pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 5 d. Tarybos sprendimu 2007/829/EB(6), pagal kurias EIVT gali pasitelkti deleguotus nacionalinius ekspertus, kad pasinaudotų jų specializuota patirtimi.

4.  EIVT personalo nariai atlieka savo pareigas ir elgiasi vadovaudamiesi tik Sąjungos interesais. Nepažeidžiant 2 straipsnio 1 dalies trečios įtraukos, 2 straipsnio 2 dalies ir 5 straipsnio 3 dalies, jie nesiekia gauti ir nepriima jokios vyriausybės, institucijos, organizacijos ar EIVT nedirbančio asmens arba jokio organo ar asmens, išskyrusiąją įgaliotinę, nurodymų. Pagal Tarnybos nuostatų 11 straipsnio antrą pastraipą EIVT personalas negali priimti jokio atlyginimo iš kitų šaltinių, nesusijusių su EIVT.

5.  Vyriausiajai įgaliotinei suteikiami įgaliojimai, kurie pagal Tarnybos nuostatus yra suteikti paskyrimų tarnybai ir pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas suteikti institucijai, įgaliotai sudaryti sutartis; vyriausioji įgaliotinė tuos įgaliojimus gali perduoti pačioje EIVT.

6.  EIVT įdarbinama atsižvelgiant į nuopelnus, tuo pačiu užtikrinant tinkamą geografinę ir lyčių pusiausvyrą. EIVT personalo sudėtimi turi būti užtikrintas prasmingas visų ES valstybių narių piliečių dalyvavimas. Atliekant 2013 m. numatytą peržiūrą, šis klausimas turi būti taip pat įtrauktas, įskaitant, atitinkamai, pasiūlymus taikyti konkrečias papildomas priemones, skirtas šalinti galimus pusiausvyros sutrikimus.

7.  ▌Europos Sąjungos pareigūnai ir laikinieji darbuotojai iš valstybių narių diplomatinių tarnybų turi tokias pačias teises bei pareigas, ir jiems taikomos vienodos sąlygos, visų pirma reikalavimų atitikimo visoms pareigybėms užimti lygiavertėmis sąlygomis srityje. Paskirstant pareigas, vykdytinas visose EIVT veiklos ir įgyvendinamos politikos srityse, laikiniesiems darbuotojams iš nacionalinių diplomatinių tarnybų, ir Europos Sąjungos pareigūnams taikomos vienodos sąlygos. Pagal Finansinio reglamento nuostatas valstybės narės padeda Sąjungai užtikrinti finansinių įsipareigojimų, susijusių su laikinųjų darbuotojų iš nacionalinių diplomatinių tarnybų, atsakomybe pagal Finansinio reglamento 66 straipsnį, vykdymą.

8.  Vyriausioji įgaliotinė nustato EIVT personalo atrankos procedūras, kurios turi būti vykdomos skaidriai, grindžiamos nuopelnais siekiant užtikrinti, kad būtų įdarbintas geriausių sugebėjimų, veiksmingiausiai dirbantis ir sąžiningiausias personalas, tuo pačiu užtikrinant tinkamą geografinę ir lyčių pusiausvyrą bei prasmingą visų ES valstybių narių piliečių dalyvavimą EIVT. ▌Valstybių narių, Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos atstovai dalyvauja įdarbinimo procedūroje laisvoms pareigybėms EIVT užimti. ▌

9.  EIVT pradėjus veikti visu pajėgumu, personalas iš valstybių narių, kaip nurodyta 2 dalies pirmoje pastraipoje, turėtų sudaryti ne mažiau kaip vieną trečdalį viso AD pareigų grupės EIVT personalo. Atitinkamai pagal Tarnybos nuostatus ES pareigūnai turėtų sudaryti ne mažiau kaip 60 % viso AD pareigų grupės EIVT personalo, įskaitant personalą iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, kurie tapo nuolatiniais ES pareigūnais. Kiekvienais metais vyriausioji įgaliotinė pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie užimamas pareigybes EIVT.

10.  Vyriausioji įgaliotinė nustato judumo taisykles, kad būtų užtikrinta, jog EIVT personalo nariams būtų suteikta daug judumo galimybių. 4 straipsnio 3 dalies trečioje įtraukoje nurodytam personalui taikomos specialios sąlygos. Iš esmės visas EIVT personalas turi periodiškai dirbti Sąjungos delegacijose. Vyriausioji įgaliotinė nustato tam skirtas taisykles.

11.  Pagal taikomas nacionalinės teisės nuostatas kiekviena valstybė narė savo pareigūnams, tapusiems EIVT laikinaisiais darbuotojais, suteikia garantiją, kad pasibaigus jų tarnybos EIVT laikotarpiui jie bus nedelsiant grąžinti į ankstesnes pareigas. Šis tarnybos laikotarpis pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 50b straipsnio nuostatas neviršija aštuonerių metų, nebent jis būtų pratęstas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui išimtinėmis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į tarnybos poreikius.

EIVT dirbantys ES pareigūnai turi teisę pretenduoti užimti pareigybes savo ankstesnėje institucijoje tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tas pareigybes pretenduojantys užimti asmenys, dirbantys toje institucijoje.

12.  Imamasi veiksmų EIVT personalo tinkamam bendram mokymui užtikrinti, remiantis visų pirma esama nacionaline ir ES praktika bei struktūromis. Vyriausioji įgaliotinė per metus nuo šio sprendimo įsigaliojimo imasi tinkamų tam skirtų priemonių.

7 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl personalo

1.  Atitinkami Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos padaliniai bei funkcijos, išvardyti priede, perkeliami į EIVT. Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai, užimantys pareigybes priede išvardytuose padaliniuose ar vykdantys priede išvardytas funkcijas, perkeliami į EIVT. Tai taikoma mutatis mutandis pagal sutartis dirbantiems ir vietos darbuotojams, paskirtiems į tokius padalinius ir vykdantiems tokias funkcijas. Deleguoti nacionaliniai ekspertai, dirbantys tuose padaliniuose ar vykdantys tas funkcijas, taip pat perkeliami į EIVT, gavus juos komandiruojančios valstybės narės institucijų sutikimą.

Šie perkėlimai įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

Pagal Tarnybos nuostatus pareigūnus perkėlus į EIVT, vyriausioji įgaliotinė kiekvieną pareigūną skiria į pareigybę jo pareigų kategorijoje, kuri atitinka jo turimą pareigų grupės lygį.

2.  Darbuotojų įdarbinimo į EIVT perkeltoms pareigybėms užimti procedūros, tebevykstančios šio sprendimo įsigaliojimo dieną, lieka galioti: jos vykdomos ir užbaigiamos prižiūrint vyriausiajai įgaliotinei pagal atitinkamus pranešimus apie laisvas pareigybes ir taikomas Tarybos nuostatų bei Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų taisykles.

8 straipsnis

Biudžetas

1.  Leidimus duodančio pareigūno Europos Sąjungos bendrojo biudžeto EIVS skirsnio atžvilgiu pareigos paskiriamos vadovaujantis Finansinio reglamento 59 straipsniu. Vyriausioji įgaliotinė patvirtina administracinių išlaidų biudžeto eilučių valdymo vidaus taisykles. Veiklos išlaidos lieka biudžeto Komisijos skirsnyje.

2.  EIVT vykdo savo įgaliojimus laikydamasi Sąjungos bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento, neviršydama jai paskirtų asignavimų.

3.  Vyriausioji įgaliotinė, rengdama EIVT administracinių išlaidų sąmatas, atitinkamai konsultuosis su už vystymosi politiką atsakingu Komisijos nariu ir už kaimynystės politiką atsakingu Komisijos nariu pagal jų atitinkamas pareigas.

4.  Pagal SESV 314 straipsnio 1 dalį EIVT parengia savo kitų finansinių metų išlaidų sąmatas. Komisija konsoliduoja šias sąmatas, parengdama biudžeto projektą, kuriame gali būti skirtingos sąmatos. Komisija gali iš dalies pakeisti biudžeto projektą, kaip numatyta SSV 314 straipsnio 2 dalyje.

5.  Kad būtų užtikrintas skaidrus biudžetas Sąjungos išorės veiksmų srityje, Komisija biudžeto valdymo institucijai kartu su ES biudžeto projektu perduos darbinį dokumentą, kuriame išsamiai nurodomos visos išlaidos, susijusios su Sąjungos išorės veiksmais.

6.  EIVT taikomos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnyje ir Finansinio reglamento 145–147 straipsniuose nustatytos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Todėl EIVT visapusiškai bendradarbiaus su institucijomis, dalyvaujančiomis biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje, ir atitinkamais atvejais pateiks reikalingą papildomą informaciją, be kita ko, dalyvaudama atitinkamų organų posėdžiuose.

9 straipsnis

Išorės veiksmų priemonės ir programavimas

1.  ES išorės bendradarbiavimo programų valdymą yra atsakinga Komisija, tačiau tai nedaro poveikio Komisijos ir EIVT atliekamam programavimo vaidmeniui, kaip išdėstyta kitose dalyse.

2.   Vyriausioji įgaliotinė užtikrina ES išorės veiksmų bendrą politinį koordinavimą, užtikrindama ES išorės veiksmų vienybę, nuoseklumą ir veiksmingumą, visų pirma pasitelkdama išorės pagalbos priemones:

   vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę,
   Europos plėtros fondą,
   Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę,
   Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę,
   bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis finansavimo priemonę,
   bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonę,
   stabilumo priemonę, taikomą pagalbai, numatytai 2006 m. lapkričio 15 d. Reglamento (EB) Nr. 1717/2006 4 straipsnyje.

3.  Visų pirma EIVT prisideda prie išvardytų priemonių programavimo ir valdymo ciklo, atsižvelgdama į minėtose priemonėse nustatytus politikos tikslus. Ji yra atsakinga už toliau nurodytų Komisijos sprendimų dėl strateginių daugiamečių veiksmų parengimą programavimo ciklo metu:

   i) finansavimo lėšų skyrimas šalims siekiant nustatyti bendrą finansinį paketą kiekvienam regionui (atsižvelgiant į orientacinį perspektyvinių finansinių planų paskirstymą). Kiekviename regione tam tikra lėšų dalis bus rezervuota regioninėms programoms;
   ii) šalių ir regionų strateginiai dokumentai;
   iii) nacionalinės ir regionų orientacinės programos.

Vadovaujantis 3 straipsniu, per visą šių priemonių programavimo, planavimo ir įgyvendinimo ciklą vyriausioji įgaliotinė ir EIVT bendradarbiauja su atitinkamais Komisijos nariais bei tarnybomis, nepažeidžiant 1 straipsnio 3 dalies. Visi pasiūlymai dėl sprendimų bus rengiami pasitelkiant Komisijos procedūras ir bus pateikiami Komisijai priimti sprendimą.

4.  Europos plėtros fondo ir vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės atžvilgiu visus pasiūlymus, įskaitant pasiūlymus dėl pagrindinių reglamentų ir programavimo dokumentų, nurodytų 3 dalyje, pakeitimų, kartu rengia atitinkamos EIVT ir Komisijos tarnybos ▌už vystymosi politiką atsakingo Komisijos nario atsakomybe, ir vėliau jie pateikiami bendrai su vyriausiąja įgaliotine Komisijai priimti sprendimą.

Temines programas, išskyrus Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę, Bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonę ir 2 dalies septintoje įtraukoje nurodytos stabilumo priemonės dalį, rengia atitinkama Komisijos tarnyba, vadovaujant už vystymąsi atsakingam Komisijos nariui, ir jos pateikiamos kolegijai, sutarus su vyriausiąja įgaliotine ir kitais atitinkamais Komisijos nariais.

5.  Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės atžvilgiu visus pasiūlymus, įskaitant pasiūlymus dėl pagrindinių reglamentų ir programavimo dokumentų, nurodytų 3 dalyje, pakeitimų, kartu rengia atitinkamos EIVT ir Komisijos tarnybos ▌už kaimynystės politiką atsakingo Komisijos nario atsakomybe, ir vėliau jie pateikiami bendrai su vyriausiąja įgaliotine Komisijai priimti sprendimą.

6.  Vyriausioji įgaliotinė ir (arba) EIVT yra atsakingos už vykdomus veiksmus, finansuojamus iš BUSP biudžeto, stabilumo priemonę, išskyrus 2 straipsnio septintoje įtraukoje nurodytą dalį, bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis finansavimo priemonę, ryšius ir viešąją diplomatiją bei rinkimų stebėjimo misijas. Komisija yra atsakinga už jų finansinį įgyvendinimą ir yra pavaldi vyriausiajai įgaliotinei kaip Komisijos pirmininko pavaduotojai(7). Komisijos padalinys, atsakingas už šį įgyvendinimą, ir EIVT įkuriami tose pačiose patalpose.

10 straipsnis

Saugumas

1.  Vyriausioji įgaliotinė, pasikonsultavusi su Tarybos sprendime 2001/264/EB nurodytu komitetu, priima sprendimą dėl EIVT skirtų saugumo taisyklių ir imasi visų atitinkamų priemonių užtikrinti, kad EIVT veiksmingai valdytų riziką, kylančią jos personalui, materialiajam turtui bei informacijai, ir kad ji vykdytų su rūpestingu elgesiu susijusius savo įsipareigojimus. Tokios taisyklės taikomos visiems EIVT darbuotojams ir visiems darbuotojams Sąjungos delegacijose, nepriklausomai nuo jų administracinio statuso ar kilmės.

2.  Kol nepriimtas 1 dalyje nurodytas sprendimas:

   dėl įslaptintos informacijos apsaugos, EIVT taiko Tarybos sprendimą 2001/264/EB;
   dėl kitų saugumo aspektų, EIVT taiko Komisijos sprendimą 2001/844/EB.

3.  EIVT turi padalinį, atsakingą už saugumo klausimus, kuriam padeda kompetentingos valstybių narių tarnybos.

4.  Vyriausioji įgaliotinė imasi visų priemonių, būtinų siekiant įgyvendinti saugumo taisykles EIVT, visų pirma susijusias su įslaptintos informacijos apsauga ir priemonėmis, kurių turi būti imamasi EIVT personalui nesilaikius saugumo taisyklių. Šiuo tikslu EIVT konsultuojasi su Tarybos generalinio sekretoriato Saugumo tarnyba, atitinkamomis Komisijos tarnybomis ir atitinkamomis valstybių narių tarnybomis.

11 straipsnis

Galimybė susipažinti su dokumentais, archyvais ir duomenų apsauga

1.  EIVT taiko 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais nustatytas taisykles. Vyriausioji įgaliotinė priima sprendimą dėl EIVT skirtų įgyvendinimo taisyklių.

2.  EIVT generalinis sekretorius organizuoja šios tarnybos archyvus. Atitinkami iš Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos perkeltų padalinių archyvai perkeliami į EIVT.

3.  EIVT užtikrina asmenų apsaugą tvarkant asmens duomenimis, vadovaujantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Vyriausioji įgaliotinė priima sprendimą dėl EIVT skirtų įgyvendinimo taisyklių.

12 straipsnis

Nekilnojamasis turtas

1.  Tarybos generalinis sekretoriatas ir atitinkamos Komisijos tarnybos imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad 7 straipsnyje nurodyti perkėlimai galėtų būti vykdomi kartu su Tarybos ir Komisijos pastatų, būtinų EIVT veikimui, perdavimais.

2.  Dėl sąlygų, kuriomis nekilnojamuoju turtu gali naudotis EIVT centrinė administracija ir Sąjungos delegacijos, bendrai sprendžia vyriausioji įgaliotinė ir Tarybos generalinis sekretoriatas bei Komisija, priklausomai nuo situacijos.

13 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.  Vyriausioji įgaliotinė, Taryba, Komisija ir valstybės narės yra atsakingi už šio sprendimo įgyvendinimą ir imasi visų tam būtinų priemonių.

2.  Vyriausioji įgaliotinė ne vėliau kaip 2011 m. pabaigoje Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai pateikia EIVT veikimo ataskaitą. Ši ataskaita visų pirma apima 5 straipsnio 3 bei 10 dalių ir 9 straipsnio nuostatų įgyvendinimą.

3.  Iki 2013 m. vidurio vyriausioji įgaliotinė atlieka EIVT veikimo ir struktūros peržiūrą, kuri apims, inter alia, 6 straipsnio 8 ir 11 dalių nuostatų įgyvendinimą. Atlikus šią peržiūrą, prireikus pateikiami atitinkami pasiūlymai dėl šio sprendimo patikslinimo. Tokiu atveju Taryba pagal ES sutarties 27 straipsnio 3 dalį ne vėliau kaip 2014 m. pradžioje patikslina šį sprendimą atsižvelgdama į peržiūrą.

4.  Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną. Jo nuostatos dėl finansų valdymo ir įdarbinimo įsigalioja tik priėmus būtinus Tarnybos nuostatų ir Finansinio reglamento pakeitimus ir taisomąjį biudžetą. Kad būtų užtikrintas sklandus perėjimas, vyriausioji įgaliotinė, Tarybos generalinis sekretoriatas ir Komisija sudaro susitarimus, o su valstybėmis narėmis vykdomos konsultacijos.

5.  Ne vėliau kaip per vieną mėnesį po šio sprendimo įsigaliojimo vyriausioji įgaliotinė pateikia Komisijai EIVT pajamų ir išlaidų sąmatą, įskaitant etatų planą, kad ji pateiktų taisomojo biudžeto projektą.

6.  Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje [data]

Tarybos vardu

Pirmininkas

(1) OL ...prašome užpildyti išnašas.
(2) OL ...
(3) OL ...
(4) OL L 322, 2009 12 9, p. 28.
(5) Tarnybos nuostatų 98 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje bus įrašyta:„Nuo 2013 m. liepos 1 d. Paskyrimų institucija svarsto kitų institucijų pareigūnų paraiškas, neteikiant pirmenybės nei vienai iš šių kategorijų.“.
(6) OL L 327, 2007 12 13, p. 10.
(7) Komisija padarys pareiškimą, kuriame bus nurodyta, kad vyriausiasis įgaliotinis turės reikiamus įgaliojimus šioje srityje, visapusiškai laikantis Finansinio reglamento.


Priedas

Padaliniai ir funkcijos, perkeltini į EIVT(1)

Toliau pateikiamas visų administracinių vienetų, kurie turi būti kartu perkelti į EIVT, sąrašas. Tam derybose dėl bendrojo biudžeto steigiant EIVT nereikės nustatyti papildomų poreikių ar išteklių skyrimo, ar priimti sprendimų dėl aprūpinimo už pagalbines funkcijas atsakingu tinkamu personalu, ir sudaryti atitinkamų Tarybos generalinio sekretoriato, Komisijos ir EIVT tarnybų lygio susitarimų.

1.  Tarybos generalinis sekretoriatas

Visas toliau nurodytų padalinių personalas ir funkcijos kartu perkeliami į EIVT, išskyrus labai nedidelį skaičių personalo narių, kurie vykdys įprastines Tarybos generalinio sekretoriato užduotis pagal 2 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką, tam tikroms konkrečioms toliau nurodytoms funkcijoms atlikti:

Politikos padalinys

ESGP ir krizių valdymo struktūros

·  Krizių valdymo ir planavimo direktoratas (CMPD)

·  Civilinių operacijų planavimo ir vykdymo centras (CPCC)

·  Europos Sąjungos karinis štabas (EUMS)

o Europos Sąjungos karinio štabo generaliniam direktoriui tiesiogiai pavaldūs padaliniai (DGEUMS)

o Koncepcijų ir pajėgumų direktoratas

o Žvalgybos direktoratas

o Operacijų direktoratas

o Logistikos direktoratas

o Ryšių ir informacinių sistemų direktoratas

·  ES jungtinis situacijų centras (SITCEN)

Išimtis:

·  SITCEN personalas, atliekantis pagalbines funkcijas Saugumo akreditavimo institucijai

E generalinis direktoratas

·  Tiesiogiai generaliniam direktoriui pavaldūs subjektai

·  Šiaurės ir Pietų Amerikos ir Jungtinių Tautų direktoratas

·  Vakarų Balkanų, Rytų Europos ir Vidurinės Azijos direktoratas

·  Masinio naikinimo ginklų neplatinimo direktoratas

·  Parlamentinių reikalų BUSP srityje direktoratas

·  Niujorko ryšių palaikymo tarnyba

·  Ženevos ryšių palaikymo tarnyba

Tarybos generalinio sekretoriato pareigūnai, komandiruoti kaip Europos Sąjungos specialieji įgaliotiniai ir į BSGP misijas

2.  KOMISIJA (ĮSKAITANT DELEGACIJAS)

Visi darbuotojai, dirbantys šiuose padaliniuose ir atliekantys žemiau nurodytas funkcijas, kartu perkeliami į EIVT, išskyrus nedidelį skaičių darbuotojų, kurie išvardijami prie išimčių.

Išorės santykių generalinis direktoratas

·  Visi vadovaujantys pareigūnai ir tiesiogiai su jais susiję pagalbiniai darbuotojai

·  A direktoratas (Krizių platforma ir politikos koordinavimas BUSP srityje)

·  B direktoratas (Daugiašaliai santykiai ir žmogaus teisės)

·  C direktoratas (Šiaurės Amerika, Rytų Azija, Australija, Naujoji Zelandija, EEE, ELPA, San Marinas, Andora, Monakas)

·  D direktoratas (Europos kaimynystės politikos koordinavimas)

·  E direktoratas (Rytų Europa, Pietų Kaukazas, Vidurinės Azijos respublikos)

·  F direktoratas (Artimieji Rytai, Viduržemio jūros pietinė pakrantė)

·  G direktoratas (Lotynų Amerika)

·  H direktoratas (Azija (išskyrus Japoniją ir Korėją)

·  I direktoratas (Centrinių būstinių ištekliai, informacija, tarpinstituciniai ryšiai)

·  K direktoratas (Išorės reikalų tarnyba)

·  L direktoratas (Strategija, koordinavimas ir analizė)

·  Rytų partnerystės darbo grupė

·  Relex-01 padalinys (auditas)

Išimtys:

·  Už finansinių priemonių valdymą atsakingas personalas

·  Už atlyginimų ir išmokų mokėjimą delegacijų personalui atsakingas personalas

Išorės reikalų tarnyba

·  Visi delegacijų vadovai ir delegacijų vadovų pavaduotojai ir tiesiogiai su jais susiję pagalbiniai darbuotojai

·  Visi politiniai padaliniai ir personalas

·  Visi informacijos ir viešosios diplomatijos skyriai ir personalas

·  Visi administracijos skyriai

Išimtys

·  Už finansinių priemonių įgyvendinimą atsakingas personalas

Vystymosi generalinis direktoratas

·  D direktoratas (AKR II – Vakarų ir Centrinė Afrika, Karibų jūros regionas ir UŠT), išskyrus UŠT darbo grupę

·  E direktoratas (Afrikos Kyšulys, Rytų ir Pietų Afrika, Indijos vandenynas ir Ramusis vandenynas)

·  CI padalinys (AKR I: pagalbos programavimas ir valdymas): už programavimą atsakingas personalas

·  C2 padalinys (visos Afrikos klausimai ir institucijos, valdymas ir migracija): už santykius su visa Afrika atsakingas personalas

·  Atitinkami vadovaujantys pareigūnai ir tiesiogiai su jais susiję pagalbiniai darbuotojai

(1) Visi perkeltini žmogiškieji ištekliai finansuojami pagal daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategoriją (Administravimas).


PRIEDAS

Vyriausiosios įgaliotinės(1) pareiškimas dėl politinės atsakomybės

Palaikydama santykius su Europos Parlamentu, vyriausioji įgaliotinė vadovausis konsultavimosi, informavimo ir pranešimų teikimo įsipareigojimais, kuriuos praėjusios kadencijos metu vykdė buvęs už išorės santykius atsakingas Komisijos narys, buvęs vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai ir rotacijos tvarka Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė. Prireikus šie įsipareigojimai bus patikslinti atsižvelgiant į Parlamento vykdomą politinės kontrolės funkciją ir tuo atveju, jeigu bus iš naujo apibrėžtas vyriausiosios įgaliotinės vaidmuo, nustatytas Sutartyse ir pagal ES sutarties 36 straipsnį.

Todėl:

1.  BUSP srityje vyriausioji įgaliotinė pagal ES sutarties 36 straipsnį sieks gauti Europos Parlamento nuomonę dėl svarbiausių šios politikos aspektų ir esminių pasirinkimo klausimų. Visi pasikeitimai nuomonėmis, kurie bus rengiami prieš patvirtinant įgaliojimus ir priimant strategijas BUSP srityje, bus atitinkamos formos, atsižvelgiant į svarstomų klausimų opumą ir konfidencialumą. Todėl bus intensyvinama bendrų konsultacinių posėdžių su Užsienio reikalų komiteto (AFET) ir Europos Parlamento biudžeto komiteto biurų nariais praktika. Šių posėdžių metu bus visų pirma informuojama apie ES biudžeto lėšomis finansuojamas BUSP misijas – tiek šiuo metu įgyvendinamas, tiek planuojamas surengti. Prireikus, be reguliarių posėdžių, bus galima surengti papildomų bendrų konsultacinių posėdžių. Iš EIVT (visuose posėdžiuose), be Politinio ir saugumo komiteto nuolatinio pirmininko, dalyvaus už politiką atsakingi aukšto rango pareigūnai.

2.  Susitarimuose, kurie priklauso vyriausiosios įgaliotinės atsakomybės sričiai, tuo atveju, kai būtina gauti Parlamento pritarimą, vyriausioji įgaliotinė atsižvelgs mutatis mutandis į vykstančių derybų dėl Europos Parlamento ir Komisijos bendrojo susitarimo dėl derybų dėl tarptautinių susitarimų rezultatus. Pagal Sutarties dėl ES veikimo 218 straipsnio 10 dalį Europos Parlamentas bus nedelsiant ir išsamiai informuojamas visais procedūros etapais, be kita ko, apie susitarimus, sudarytus BUSP srityje.

3.  Vyriausioji įgaliotinė tęs praktiką rengti išsamų dialogą dėl visų dokumentų, susijusių su finansinių priemonių (išskyrus Europos plėtros fondą) strateginio planavimo etapais, ir apie juos teiks informaciją. Tas pats bus taikoma dėl visų konsultacijoms skirtų dokumentų, pateiktų valstybėms narėms parengiamojo etapo metu. Ši praktika nedaro poveikio derybų dėl Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnio dėl deleguotų aktų taikymo srities ir taikymo rezultatams.

4.  Bus išlaikyta dabartinė konfidencialios informacijos apie misijas ir operacijas BUSP srityje teikimo sistema (pagal 2002 m. Tarpinstituciniu susitarimu nustatytą sistemą dėl EP Specialiajam komitetui suteikiamos prieigos prie įslaptintos ESGP srities informacijos). Be to, pagal principą „žinoti būtina“, vyriausioji įgaliotinė gali suteikti galimybę susipažinti su kitais dokumentais BUSP srityje kitiems Europos Parlamento nariams, kurių patikimumas susipažinti su įslaptintais dokumentais buvo reikiamai patikrintas pagal taikytinas taisykles, jeigu tokia prieiga yra būtina jų institucinėms pareigoms vykdyti ir AFET pirmininkas ir prireikus EP pirmininkas yra pateikę prašymą. Todėl vyriausioji įgaliotinė peržiūrės ir prireikus pasiūlys patikslinti galiojančias nuostatas dėl galimybės Europos Parlamento nariams susipažinti su įslaptintais dokumentais ir informacija saugumo ir gynybos politikos srityje (2002 m. Tarpinstitucinio susitarimo nuostatos dėl ESGP). Kol šis patikslinimas bus atliktas, vyriausioji įgaliotinė priims sprendimą dėl, jos nuomone, būtinų pereinamojo laikotarpio nuostatų, kad tinkamai paskirtiems ir nurodytiems EP nariams būtų užtikrintos palankesnės sąlygos gauti pirmiau nurodytą informaciją jų institucinei pareigai vykdyti.

5.  Vyriausioji įgaliotinė pozityviai reaguos į Europos Parlamento prašymus pakviesti naujai paskirtus delegacijų šalyse ir organizacijose, kurios, Parlamento nuomone, strateginiu požiūriu yra svarbios, vadovus (prieš jiems pradedant eiti pareigas) atvykti į AFET pasikeisti nuomonėmis (ne į klausymus). Tas pats bus taikytina Europos Sąjungos specialiesiems įgaliotiniams. Šių pasikeitimų nuomonėmis forma bus suderinta su vyriausiąja įgaliotine, atsižvelgiant į svarstomų klausimų opumą ir konfidencialumą.

6.  Tais atvejais, kai vyriausioji įgaliotinė negalės dalyvauti Europos Parlamento plenariniame posėdyje rengiamuose debatuose, vyriausioji įgaliotinė nuspręs, kas iš ES institucijų narių ją pakeis: ar Komisijos narys, jei nagrinėjami klausimai, kurie išimtinai ar iš principo priklauso Komisijos kompetencijai, ar Užsienio reikalų tarybos narys, jei nagrinėjami klausimai, kurie išimtinai ar iš esmės priskiriami BUSP sričiai. Pastaruoju atveju, vadovaujantis Tarybos darbo tvarkos taisyklių 26 straipsniu, vyriausiąją įgaliotinę pakeičia arba rotacijos tvarka pirmininkaujančios valstybės narės narys, arba pirmininkaujančių valstybių narių trejeto narys. Europos Parlamentui bus pranešta apie vyriausiosios įgaliotinės sprendimą dėl pakeitimo.

7.  Siekiant reguliariai teikti informaciją, vyriausioji įgaliotinė sudarys palankesnes sąlygas dalyvauti atitinkamų parlamentinių komitetų ir pakomitečių posėdžiuose delegacijų vadovams, Europos Sąjungos specialiesiems įgaliotiniams, misijų BSGP srityje vadovams ir aukšto rango EIVT pareigūnams.

8.  Informacija apie karines operacijas BSGP srityje, finansuojamas valstybių narių lėšomis, ir toliau bus teikiama taip, kaip numatyta pagal 2002 m. Tarpinstituciniame susitarime nustatytą sistemą dėl EP Specialiajam komitetui suteikiamos prieigos prie įslaptintos ESGP srities informacijos (atsižvelgiant į tai, kad Tarpinstitucinis susitarimas gali būti tikslinamas), laikantis pirmiau pateikto 4 punkto.

9.  Su Europos Parlamentu bus konsultuojamasi dėl rinkimų stebėjimo misijų nustatymo, jų veiklos planavimo ir tolesnės su jomis susijusios veiklos, nepažeidžiant Parlamento teisių vykdyti atitinkamos finansavimo priemonės, t. y. Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės, biudžeto priežiūrą. ES rinkimų stebėjimo misijų vyriausieji stebėtojai bus paskirti konsultuojantis su Rinkimų koordinavimo grupe, gerokai iš anksto prieš surengiant rinkimų stebėjimo misiją.

10.  Vyriausioji įgaliotinė imsis aktyvaus vaidmens būsimuose svarstymuose dėl 2006 m. Tarpinstituciniame susitarime dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo pateiktų galiojančių nuostatų dėl BUSP finansavimo atnaujinimo, atsižvelgdama į įsipareigojimus pirmiau pateiktame 1 punkte nurodytų klausimų atžvilgiu. Naujoji biudžeto sudarymo procedūra, nustatyta Lisabonos sutartimi, visapusiškai galios BUSP biudžetui. Be to, vyriausioji įgaliotinė sieks daugiau skaidrumo BUSP biudžeto atžvilgiu, įskaitant, inter alia, galimybę nustatyti biudžete svarbiausiais misijas BSGP srityje (kaip antai dabartinės misijos Afganistane, Kosove ir Gruzijoje), tuo pačiu išlaikant biudžeto lankstumą ir atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti veiksmų dėl jau vykdomų misijų tęstinumą.

Europos Parlamento plenariniame posėdyje vyriausiosios įgaliotinės pateiktas pareiškimas dėl EIVT centrinės administracijos pagrindinės struktūros

Vyriausioji įgaliotinė EIVT sukurs tarnybas ir funkcijas, būtinas EIVT tikslams įgyvendinti ir ES gebėjimams vykdyti nuoseklius išorės veiksmus stiprinti, tuo pačiu vengiant veiklos dubliavimosi. Prireikus vyriausioji įgaliotinė užtikrins, kad biudžeto valdymo institucijai būtų pateikti atitinkami pasiūlymai.

Laikui bėgant tarnybos ir funkcijos bus pritaikomos atsižvelgiant į naujus prioritetus ir pokyčius.

Nuo pat pradžių EIVT, inter alia, sudarys šie padaliniai:

   padalinys, padėsiantis vyriausiajai įgaliotinei palaikyti institucinius santykius su Europos Parlamentu, kaip nustatyta Sutartyse ir Pareiškime dėl politinės atsakomybės, ir su nacionaliniais parlamentais;
   padalinys, padėsiantis vyriausiajai įgaliotinei užtikrinti Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą. Šis padalinys, inter alia, prisidės rengiant vyriausiosios įgaliotinės ir kitų Komisijos narių reguliarius susitikimus bei vykdys su jais susijusią tolesnę veiklą. Paslaugų lygiu padalinys užtikrins reikiamą ryšių palaikymą ir veiklos koordinavimą su kompetentingomis Komisijos tarnybomis dėl vidaus politikos sričių išorės aspektų;
   biudžeto ir administravimo generalinis direktorius. Tai bus aukšto rango pareigūnas EIVT, turintis įrodytą patirtį ES biudžeto ir administravimo srityse.

Krizių valdymas ir taikos stiprinimas: BSGP srities struktūros bus EIVT dalis, kaip sutarta 2009 m. spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime ir numatyta Sprendime dėl EIVT. Į atitinkamą struktūrą turi būti integruoti atitinkami Komisijos skyriai, dirbantys reagavimo į krizes ir taikos stiprinimo srityse.

Vyriausioji įgaliotinė užtikrins, kad į EIVT perkelti atitinkami Komisijos skyriai, dirbantys reagavimo į krizes planavimo ir programavimo, konfliktų prevencijos ir taikos stiprinimo srityse, ir BSGP srities struktūros dirbtų glaudžiai bendradarbiaudami ir užtikrindami sinergiją, už jų veiklą tiesiogiai atsakant vyriausiajai įgaliotinei ir jiems esant tiesiogiai jam pavaldiems atitinkamoje struktūroje. Tai, be abejo, neturi įtakos politikos specifiniam, visų pirma tarpvyriausybiniam ir bendrijos, pobūdžiui.

Tiesiogiai prižiūrint vyriausiajai įgaliotinei ir jos atsakomybe bus užtikrintas visapusiškas visų EIVT tarnybų, ypač BSGP srities struktūrų ir kitų atitinkamų EIVT tarnybų, veiklos koordinavimas, tuo pačiu atsižvelgiant į BSGP srities struktūrų specifiką.

Vyriausioji įgaliotinė užtikrins, kad būtų nustatytas reikiamas ES specialiųjų įgaliotinių ir atitinkamų EIVT padalinių veiklos koordinavimas.

Vyriausioji įgaliotinė didelį prioritetą teiks žmogaus teisių ir gero valdymo propagavimui visame pasaulyje ir skatins šių aspektų integravimą į išorės politiką visoje EIVT. Centrinėje būstinėje bus sukurta žmogaus teisių ir demokratijos struktūra, o visose atitinkamose Sąjungos delegacijose pagrindiniai centrai, kurių užduotis – stebėti padėtį žmogaus teisių srityje ir skatinti veiksmingai įgyvendinti ES žmogaus teisių politikos tikslus.

(1) Šiame pareiškime terminas „vyriausioji įgaliotinė“ vartojamas kalbant apie visas Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai, kuri taip pat yra Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Užsienio reikalų tarybos pirmininkė, funkcijas, nedarant įtakos konkrečioms jos pareigoms, tenkančioms jai vykdant konkrečias funkcijas.

Teisinė informacija - Privatumo politika