Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0816(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0228/2010

Teksty złożone :

A7-0228/2010

Debaty :

PV 07/07/2010 - 12
CRE 07/07/2010 - 12

Głosowanie :

PV 08/07/2010 - 6.2
CRE 08/07/2010 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0280

Teksty przyjęte
PDF 601kWORD 203k
Czwartek, 8 lipca 2010 r. - Strasburg
Europejska Służba Działań Zewnętrznych *
P7_TA(2010)0280A7-0228/2010
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany
 Załącznik
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (08029/2010),

–  uwzględniając oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniu 8 lipca 2010 r., w sprawie podstawowej organizacji centralnej administracji ESDZ,

–  uwzględniając oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel w sprawie odpowiedzialności politycznej,

–  uwzględniając art. 27 ust. 3 traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0090/2010),

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i opinie Komisji Spraw Konstytucyjnych, Komisji Rozwoju, Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0228/2010),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa;

2.  jest zdecydowany zacieśnić współpracę z parlamentami krajowymi państw członkowskich, tak jak wymaga tego traktat, w dziedzinie zewnętrznych działań Unii, a w szczególności w zakresie WPZiB oraz WPBiO;

3.  jest zdania, że poprawki do rozporządzenia finansowego, poza obecną decyzją Rady, powinny dalej precyzować rolę Komisji w kwestii przekazywania szefom delegatur uprawnień do wykonywania środków operacyjnych, zapewniając w szczególności również w rozporządzeniu finansowym, że Komisja będzie podejmować wszelkie niezbędne środki, by zagwarantować, że przekazanie uprawnień nie będzie wpływać na procedurę udzielania absolutorium;

4.  wzywa Komisję, aby w kompleksowym dokumencie roboczym dotyczącym wydatków związanych z działaniami zewnętrznymi UE, który ma zostać sporządzony razem z projektem budżetu UE, zawarła szczegóły dotyczące m.in. stworzenia planów delegatur Unii oraz wydatków na działania zewnętrzne w rozbiciu na poszczególne kraje i misje; zwraca uwagę, że zamierza wprowadzić do rozporządzenia finansowego odpowiednie zmiany;

5.  przypomina, że w przypadku sporów w kwestii instrukcji udzielanych przez Komisję szefom delegatur, którzy zgodnie z art. 221 ust. 2 TFUE podlegają wysokiej przedstawiciel, oraz w przypadku braku porozumienia między wysoką przedstawiciel a komisarzami odpowiedzialnymi za planowanie odnośnych instrumentów pomocy zewnętrznej ostateczną decyzję podejmuje kolegium komisarzy;

6.  apeluje do wysokiej przedstawiciel o dopilnowanie, by przepisy określone w art. 6 decyzji Rady, zgodnie z którymi przynajmniej 60% wszystkich pracowników kategorii AD ESDZ ma być urzędnikami UE zatrudnionymi na stałe, były odzwierciedlone we wszystkich grupach zaszeregowania na stanowiskach kierowniczych ESDZ;

7.  jest zdania, że dodatkowe środki specjalne przewidziane art. 6 ust. 6 decyzji Rady mające zwiększyć równowagę geograficzną i płciową powinny obejmować w przypadku równowagi geograficznej środki analogiczne do środków przewidzianych rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 401/2004(1);

8.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

9.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i Komisji.

(1) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 401/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. wprowadzające, ze względu na przystąpienie Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowacji i Słowenii, szczególne tymczasowe środki rekrutacji urzędników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 67 z dn. 5.3.2004, s. 1).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 8 lipca 2010 r. w celu przyjęcia decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
P7_TC1-NLE(2010)0816

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 27 ust. 3,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwanego dalej „Wysokim Przedstawicielem”)(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając zgodę Komisji(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Celem niniejszej decyzji jest określenie organizacji i zasad funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (zwanej dalej „ESDZ”) – funkcjonalnie autonomicznego organu Unii podlegającego Wysokiemu Przedstawicielowi – ustanowionej na mocy art. 27 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (zwanego dalej „TUE”), zmienionego Traktatem z Lizbony. Niniejsza decyzja, a w szczególności odniesienie do terminu „Wysoki Przedstawiciel”, będzie interpretowana zgodnie z poszczególnymi funkcjami Wysokiego Przedstawiciela określonymi w art. 18 TUE.

(2)  Zgodnie z art. 21 ust. 3 akapit drugi TUE Unia czuwa nad spójnością różnych dziedzin jej działań zewnętrznych oraz nad ich spójnością z innymi politykami Unii. Rada i Komisja, wspomagane przez Wysokiego Przedstawiciela, zapewniają tę spójność oraz współpracują w tym celu.

(3)  ESDZ będzie wspierała Wysokiego Przedstawiciela, pełniącego również funkcję wiceprzewodniczącego Komisji i przewodniczącego Rady do Spraw Zagranicznych, w wykonywaniu mandatu obejmującego prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (zwanej dalej „WPZiB”) Unii Europejskiej i zapewnianie spójności działań zewnętrznych UE, w szczególności zgodnie z art. 18 i 27 TUE. ESDZ będzie wspierała Wysokiego Przedstawiciela w sprawowaniu funkcji przewodniczącego Rady do Spraw Zagranicznych, bez uszczerbku dla zwykłych zadań Sekretariatu Generalnego Rady. ESDZ będzie również wspierała Wysokiego Przedstawiciela w sprawowaniu funkcji wiceprzewodniczącego Komisji, tzn. w wykonywaniu w ramach Komisji spoczywających na niej obowiązków w dziedzinie stosunków zewnętrznych i w koordynowaniu innych aspektów działań zewnętrznych Unii, bez uszczerbku dla zwykłych zadań realizowanych przez służby Komisji.

(4)  Udział ESDZ w unijnych programach współpracy zewnętrznej powinien polegać na prowadzeniu przez nią działań służących temu, by programy te były zgodne z celami działań zewnętrznych określonymi w art. 21 TUE, w szczególności w jego ust. 2 lit. d), a także z celami unijnej współpracy na rzecz rozwoju nakreślonymi w art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „TFUE”. W tym kontekście ESDZ powinna również wspierać realizowanie celów przewidzianych w Konsensusie europejskim w sprawie rozwoju i Konsensusie europejskim w sprawie pomocy humanitarnej.

(5)  Z Traktatu z Lizbony wynika, że w celu wdrożenia jego postanowień ESDZ musi stać się zdolna do działania jak najszybciej po wejściu tego traktatu w życie.

(6)  Parlament Europejski będzie w pełni odgrywać przypisaną mu rolę w działaniach zewnętrznych Unii; będzie m.in. sprawował funkcje kontroli politycznej przewidziane w art. 14 ust. 1 TUE, jak również funkcję ustawodawczą i budżetową ustanowione w traktatach. Ponadto, zgodnie z art. 36 TUE, Wysoki Przedstawiciel będzie się regularnie konsultował z Parlamentem Europejskim w sprawach dotyczących głównych aspektów i podstawowych decyzji związanych z WPZiB; zapewni także należyte uwzględnianie poglądów Parlamentu Europejskiego. ESDZ będzie wspierać Wysokiego Przedstawiciela w tym zakresie. Należy dokonać szczególnych uzgodnień w odniesieniu do dostępu członków Parlamentu Europejskiego do niejawnych dokumentów i informacji w dziedzinie WPZiB. Do czasu przyjęcia takich uzgodnień zastosowanie mają postanowienia obowiązujące na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2002 roku w sprawie dostępu Parlamentu Europejskiego do newralgicznych informacji Rady z zakresu WPBiO.

(7)  Wysoki Przedstawiciel lub jego przedstawiciel powinni wykonywać wobec Europejskiej Agencji Obrony, Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej, Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem oraz Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony obowiązki przewidziane w odnośnych aktach założycielskich tych organów. ESDZ powinna zapewniać tym podmiotom wsparcie, które obecnie zapewnia Sekretariat Generalny Rady.

(8)  Należy przyjąć przepisy dotyczące personelu ESDZ i jego rekrutacji, w przypadku gdy przepisy takie są niezbędne w celu określenia organizacji i zasad funkcjonowania ESDZ. Jednocześnie należy wprowadzić, zgodnie z art. 336 TFUE i bez uszczerbku dla art. 298 TFUE, konieczne zmiany w Regulaminie pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich (zwanym dalej „regulaminem pracowniczym”), jak i w Warunkach zatrudnienia innych pracowników Wspólnot. W sprawach dotyczących personelu ESDZ powinna być traktowana jako instytucja w rozumieniu regulaminu pracowniczego.▌ Wysoki Przedstawiciel będzie działał jako organ powołujący zarówno wobec urzędników podlegających regulaminowi pracowniczemu ▌, jak i wobec pracowników podlegających warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot. Liczba urzędników i pracowników ESDZ będzie określana co roku w ramach procedury budżetowej i znajdzie odzwierciedlenie w planie zatrudnienia.

(9)  Przy wykonywaniu swoich obowiązków i w swoim postępowaniu personel ESDZ będzie kierować się wyłącznie interesem Unii.

(10)  Rekrutacja do ESDZ będzie się opierać na kompetencjach, a jednocześnie na odpowiedniej równowadze geograficznej i równowadze płci. W skład personelu ESDZ powinna wejść znacząca liczba obywateli z wszystkich państw członkowskich. Przegląd przewidywany na rok 2013 powinien objąć również tę kwestię, w stosownych przypadkach wraz z sugestiami dotyczącymi dodatkowych środków szczególnych służących skorygowaniu ewentualnej nierównowagi.

(11)  Zgodnie z art. 27 ust. 3 TUE w skład ESDZ wejdą urzędnicy z Sekretariatu Generalnego Rady i z Komisji oraz personel ze służb dyplomatycznych państw członkowskich. W tym celu stosowne działy i funkcje w Sekretariacie Generalnym Rady i w Komisji zostaną przeniesione do ESDZ, wraz z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony, zajmującymi stanowiska w takich działach lub sprawującymi odnośne funkcje. Przed dniem 1 lipca 2013 r. ESDZ będzie rekrutować wyłącznie urzędników pochodzących z Sekretariatu Generalnego Rady i z Komisji oraz personel pochodzący ze służb dyplomatycznych państw członkowskich. Po tym terminie wszyscy urzędnicy i inni pracownicy Unii Europejskiej powinni mieć możliwość ubiegania się o wakujące stanowiska w ESDZ.

(12)  W szczególnych przypadkach ESDZ może korzystać z wyspecjalizowanych oddelegowanych ekspertów krajowych, którzy będą podlegać Wysokiemu Przedstawicielowi. Oddelegowani eksperci krajowi zajmujący stanowiska w ESDZ nie będą wliczani do personelu z państw członkowskich, który powinien stanowić jedną trzecią całkowitej liczby personelu ESDZ po osiągnięciu przez nią pełnej zdolności działania. Przeniesienie tych ekspertów na etapie ustanawiania ESDZ nie będzie automatyczne i będzie się odbywało za zgodą władz państw członkowskich pochodzenia. Przed wygaśnięciem umowy oddelegowanego eksperta krajowego przeniesionego do ESDZ na mocy art. 7 stosowna funkcja zostanie przekształcona w stanowisko pracownika zatrudnionego na czas określony, jeżeli funkcja wykonywana przez oddelegowanego eksperta krajowego odpowiada funkcji zwykle wykonywanej przez personel z grupy funkcyjnej AD i jeżeli niezbędne stanowisko jest dostępne w ramach planu zatrudnienia.

(13)  Komisja i ESDZ uzgodnią zasady wydawania delegaturom poleceń przez Komisję. Zasady te powinny w szczególności przewidywać, że w przypadku gdy Komisja wyda delegaturom polecenia, jednocześnie przekaże ich kopię szefowi delegatury i administracji centralnej ESDZ.

(14)  Rozporządzenie finansowe należy zmienić tak, aby umieścić ESDZ w art. 1 rozporządzenia finansowego, z odrębną sekcją w budżecie Unii. Zgodnie z obowiązującymi zasadami i podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do innych instytucji, jedna z części rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego zostanie poświęcona także ESDZ, a ESDZ będzie udzielać odpowiedzi na ustalenia zawarte w tych sprawozdaniach. ESDZ będzie podlegać procedurom udzielania absolutorium przewidzianym w art. 319 TFUE i art. 145–147 rozporządzenia finansowego. ESDZ udzieli Parlamentowi Europejskiego wszelkiego niezbędnego wsparcia, by mógł on wykonywać przysługujące mu prawo do udzielania absolutorium. Zgodnie z art. 317 TFUE za wykonanie budżetu operacyjnego odpowiedzialna będzie Komisja. W decyzjach mających skutki finansowe w szczególności będzie się przestrzegać obowiązków określonych w tytule IV rozporządzenia finansowego, zwłaszcza jego art. 75 dotyczącym operacji po stronie wydatków oraz art. 64–68 dotyczących odpowiedzialności podmiotów działających w sferze finansów.

(15)  Przy tworzeniu ESDZ należy się kierować zasadą racjonalności kosztów i dążyć do neutralności budżetowej. W tym celu trzeba będzie korzystać z uzgodnień przejściowych, a potencjał budować stopniowo. Należy unikać niepotrzebnego powielania zadań, funkcji i zasobów obecnych w innych strukturach. Należy korzystać z wszelkich możliwości racjonalizacji.
Ponadto potrzebna będzie pewna liczba dodatkowych stanowisk dla zatrudnionych na czas określony pracowników z państw członkowskich, co należy sfinansować w ramach obowiązującej wieloletniej perspektywy finansowej.

(16)  Należy ustanowić przepisy dotyczące działań ESDZ i jej personelu w odniesieniu do bezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych i przejrzystości.

(17)  Należy przypomnieć, że do ESDZ, jej urzędników i innych pracowników, którzy podlegają regulaminowi pracowniczemu lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Unii, ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

(18)  Unia Europejska i Europejska Wspólnota Energii Atomowej w dalszym ciągu są objęte jednymi ramami instytucjonalnymi. W związku z tym kapitalne znaczenie ma zapewnienie spójności stosunków zewnętrznych obu podmiotów i umożliwienie delegaturom Unii reprezentowania Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w państwach trzecich i przy organizacjach międzynarodowych.

(19)  Do połowy 2013 roku Wysoki Przedstawiciel powinien dokonać przeglądu funkcjonowania i organizacji ESDZ, przedstawiając w razie potrzeby propozycje zmian do niniejszej decyzji. Zmiany takie powinny zostać przyjęte nie później niż na początku 2014 roku,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Charakter i zakres działania

1.  Niniejsza decyzja określa organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych („ESDZ”).

2.  ESDZ z siedzibą główną w Brukseli funkcjonalnie jest autonomicznym organem Unii Europejskiej, odrębnym od Komisji i Sekretariatu Generalnego Rady, posiadającym zdolność prawną niezbędną do wykonywania przypisanych jej zadań i realizacji wyznaczonych jej celów.

3.  ESDZ podlega Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwanemu dalej „Wysokim Przedstawicielem”).

4.  W skład ESDZ wchodzą administracja centralna oraz delegatury Unii w państwach trzecich i przy organizacjach międzynarodowych.

Artykuł 2

Zadania

1.  ESDZ wspiera Wysokiego Przedstawiciela w wykonywaniu obowiązków określonych w szczególności w art. 18 i 27 TUE, tzn.:

   w wykonywaniu mandatu obejmującego prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (zwanej dalej „WPZiB”) Unii Europejskiej, w tym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (zwanej dalej „WPBiO”), uczestniczenie – za pomocą przedstawianych propozycji – w rozwoju tej polityki, zgodnie z mandatem uzyskanym od Rady, a także zapewnianie spójności działań zewnętrznych UE;
   w sprawowaniu funkcji przewodniczącego Rady do Spraw Zagranicznych, bez uszczerbku dla zwykłych zadań Sekretariatu Generalnego Rady;
   w sprawowaniu funkcji wiceprzewodniczącego Komisji, tzn. w wykonywaniu w ramach Komisji spoczywających na niej obowiązków w dziedzinie stosunków zewnętrznych i w koordynowaniu innych aspektów działań zewnętrznych Unii, bez uszczerbku dla zwykłych zadań realizowanych przez służby Komisji.

2.  ESDZ wspomaga przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Komisji Komisję w wykonywaniu przez nich swoich funkcji w dziedzinie stosunków zewnętrznych.

Artykuł 3

Współpraca

1.  ESDZ współpracuje ze służbami dyplomatycznymi państw członkowskich, jak również z Sekretariatem Generalnym Rady i ze służbami Komisji ▌ w celu zapewnienia spójności działań zewnętrznych Unii w rozmaitych obszarach oraz spójności działań zewnętrznych z innymi politykami Unii; ESDZ udziela również tym podmiotom stosownego wsparcia.

2.  ESDZ i służby Komisji konsultują się ze sobą we wszystkich sprawach dotyczących działań zewnętrznych Unii w ramach wykonywania swoich odnośnych funkcji, z wyjątkiem kwestii objętych WPBiO. ESDZ uczestniczy w pracach przygotowawczych i procedurach odnoszących się do aktów przygotowywanych przez Komisję w tym obszarze. Niniejszy ustęp wykonuje się zgodnie z tytułem V rozdział 1 TUE i z art. 205 TFUE.

3.  ESDZ może dokonywać uzgodnień na szczeblu odpowiednich służb ze stosownymi służbami Komisji, Sekretariatu Generalnego Rady lub z innymi urzędami lub organami międzyinstytucjonalnymi Unii Europejskiej.

4.  ESDZ udziela stosownego wsparcia pozostałym instytucjom i organom Unii oraz w stosowny sposób z nimi współdziała; dotyczy to przede wszystkim Parlamentu Europejskiego. ESDZ może również korzystać ze wsparcia tych instytucji i organów, w tym – w stosownych przypadkach – agencji, a także może z nimi współpracować. Audytor wewnętrzny ESDZ będzie współpracował z audytorem wewnętrznym Komisji, aby zapewnić spójność polityki w zakresie audytu, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności Komisji za wydatki operacyjne. Ponadto ESDZ współpracuje z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1073/1999. W szczególności szybko przyjmuje wymaganą na mocy tego rozporządzenia decyzję w sprawie warunków i trybu prowadzenia dochodzeń wewnętrznych. Na mocy przepisów tego rozporządzenia państwa członkowskie – zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi – i instytucje udzielają niezbędnego wsparcia, by umożliwić pracownikom OLAF-u wykonywanie przydzielonych im zadań.

Artykuł 4

Administracja centralna

1.  Europejską Służbą Działań Zewnętrznych kieruje wykonawczy sekretarz generalny, który podlega Wysokiemu Przedstawicielowi. Wykonawczy sekretarz generalny stosuje wszelkie środki niezbędne do sprawnego funkcjonowania ESDZ, w tym zarządzania administracyjnego i budżetowego tym organem. Sekretarz generalny zapewnia skuteczną koordynację działań wszystkich działów w administracji centralnej, jak i koordynację działań z delegaturami Unii▌.

2.  Wykonawczego sekretarza generalnego wspomaga dwóch zastępców sekretarza generalnego.

3.  Administracja centralna ESDZ jest podzielona na dyrekcje generalne. Składa się na nie w szczególności:

   kilka dyrekcji generalnych skupiających działy geograficzne obejmujące wszystkie kraje i regiony świata, a także działy wielostronne i tematyczne. W miarę potrzeb działy te koordynują działania z działaniami stosownych służb Komisji i Sekretariatu Generalnego Rady;
   dyrekcja generalna ds. administracyjnych, personalnych, budżetowych, bezpieczeństwa, systemu informacyjno-komunikacyjnego, funkcjonująca w ramach ESDZ i zarządzana przez wykonawczego sekretarza generalnego. Wysoki Przedstawiciel mianuje – zgodnie ze zwykłymi zasadami rekrutacji – dyrektora generalnego ds. budżetu i administracji, który będzie mu podlegał. Dyrektor generalny odpowiada przed Wysokim Przedstawicielem za zarządzanie administracyjne i wewnętrzne zarządzanie budżetem ESDZ. Przestrzega tych samych pozycji budżetowych i zasad administracyjnych, które obowiązują w części sekcji III budżetu UE podlegającej działowi 5 wieloletnich ram finansowych;
   dyrekcja ds. zarządzania i planowania kryzysowego, Komórka Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych, Sztab Wojskowy Unii Europejskiej i Centrum Sytuacyjne Unii Europejskiej, podlegające bezpośrednio Wysokiemu Przedstawicielowi, wspomagają go w wykonywaniu zadania polegającego na prowadzeniu unijnej WPZiB, zgodnie z postanowieniami Traktatu, przy jednoczesnym poszanowaniu – zgodnie z art. 40 TUE – pozostałych kompetencji Unii.

Zachowane zostają specyficzne cechy tych jednostek, jak również szczegóły dotyczące ich funkcji, rekrutacji i statusu personelu.

Zapewnia się pełną koordynację działań wszystkich struktur ESDZ.

   dział planowania polityki strategicznej;
   dział prawny administracyjnie podlegający wykonawczemu sekretarzowi generalnemu; dział ten ściśle współpracuje ze służbami prawnymi Rady i Komisji;
   działy ds. stosunków międzyinstytucjonalnych, informacji i dyplomacji publicznej, audytu i kontroli wewnętrznej oraz ochrony danych osobowych.

4.  ▌ Wysoki Przedstawiciel wyznacza przewodniczących organów przygotowawczych Rady, którym przewodniczy przedstawiciel Wysokiego Przedstawiciela, w tym przewodniczącego Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku II do decyzji Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiającej środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotyczącej przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady (2009/908/UE)(4).

5.  Wysokiego Przedstawiciela i ESDZ wspierają w razie potrzeby Sekretariat Generalny Rady i stosowne działy Komisji. ESDZ, Sekretariat Generalny Rady i stosowne działy Komisji mogą w tym celu dokonać uzgodnień na szczeblu odpowiednich służb.

Artykuł 5

Delegatury Unii

1.  Decyzję o otwarciu lub zamknięciu delegatury podejmuje Wysoki Przedstawiciel w porozumieniu z Radą i Komisją.

2.  Każda delegatura Unii podlega szefowi delegatury.

Szefowi delegatury podlega cały personel delegatury, bez względu na swój status i w odniesieniu do wszystkich prowadzonych przez siebie działań. Szef delegatury odpowiada przed Wysokim Przedstawicielem za ogólne zarządzanie pracą delegatury i zapewnianie koordynacji wszystkich działań Unii.

Personel delegatur składa się z pracowników ESDZ, a gdy jest to stosowne z punktu widzenia wykonania budżetu Unii i jej polityk innych niż polityki wchodzące w zakres działania ESDZ – z pracowników Komisji.

3.  Szef delegatury otrzymuje polecenia od Wysokiego Przedstawiciela i ESDZ i odpowiada za ich wykonanie.

W obszarach, w których uprawnienia wynikające z traktatów wykonuje Komisja, również ona może – zgodnie z art. 221 ust. 2 TFUE – wydawać polecenia delegaturom; za wykonanie tych poleceń ogólnie odpowiada szef delegatury.

4.  W przypadku gdy Komisja przekazała takie zadania, szef delegatury wykonuje środki operacyjne związane z unijnymi projektami w danym państwie trzecim zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

5.  Funkcjonowanie każdej delegatury podlega okresowej ocenie sekretarza generalnego ESDZ; ocena obejmuje kontrolę finansową i administracyjną. Sekretarz generalny ESDZ może zwrócić się do stosownych działów Komisji o pomoc w tej sprawie. Poza wewnętrznymi środkami przyjmowanymi przez ESDZ swoje uprawnienia wykonuje OLAF, w szczególności przez stosowanie środków służących zwalczaniu nadużyć finansowych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1073/1999.

6.  Wysoki Przedstawiciel dokonuje niezbędnych uzgodnień z odnośnym krajem przyjmującym, organizacją międzynarodową lub państwem trzecim. W szczególności Wysoki Przedstawiciel stosuje niezbędne środki mające zapewnić przyznanie przez państwa przyjmujące delegaturom Unii, ich personelowi i majątkowi przywilejów i immunitetów równoważnych przywilejom i immunitetom, o których mowa w Konwencji wiedeńskiej z dnia 18 kwietnia 1961 r. o stosunkach dyplomatycznych.

7.  Delegatury Unii mają kompetencje do zaspokajania potrzeb innych instytucji UE, w szczególności ▌ Parlamentu Europejskiego, w ▌kontaktach z organizacjami międzynarodowymi lub państwami trzecimi, przy których delegatury są akredytowane.

8.  Szef delegatury jest uprawniony do reprezentowania UE w kraju, w którym delegatura jest akredytowana, w szczególności w zakresie zawierania umów i występowania jako strona w postępowaniu sądowym.

9.  Delegatury Unii ściśle współpracują i wymieniają informacje ze służbami dyplomatycznymi państw członkowskich.▌

10.  Działając zgodnie z art. 35 akapit trzeci TUE i na wniosek państw członkowskich, delegatury Unii wspierają państwa członkowskie w ich stosunkach dyplomatycznych i wypełnianiu zadania polegającego na zapewnianiu konsularnej ochrony obywatelom Unii w państwach trzecich..

Artykuł 6

Personel

1.  Przepisy określone w niniejszym artykule, z wyjątkiem ust. 2, mają zastosowanie bez uszczerbku dla Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich (zwanego dalej „regulaminem pracowniczym”), jak i Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, w tym dla zmian wprowadzonych do tych zasad, zgodnie z art. 336 TFUE, w celu dostosowania ich do potrzeb ESDZ.

2.  W skład ESDZ wchodzą▌ urzędnicy i inni pracownicy Unii Europejskiej, w tym pracownicy ze służb dyplomatycznych państw członkowskich mianowani na czas określony(5).

Do tego personelu ma zastosowanie regulamin pracowniczy i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot.

3.  W razie potrzeby ESDZ może w szczególnych przypadkach skorzystać z pewnej liczby wyspecjalizowanych oddelegowanych ekspertów krajowych.

Wysoki Przedstawiciel przyjmuje zasady równoważne zasadom określonym w decyzji Rady 2003/479/WE zmienionej decyzją Rady 2007/829/WE z dnia 5 grudnia 2007 r.(6), na mocy których oddelegowani eksperci krajowi zostają oddani do dyspozycji ESDZ w celu zapewnienia specjalistycznej wiedzy fachowej.

4.  Przy wykonywaniu swoich obowiązków i w swoim postępowaniu pracownicy ESDZ kierują się wyłącznie interesem Unii. Bez uszczerbku dla art. 2 ust. 1 tiret trzecie, art. 2 ust. 2 i art. 5 ust. 3 nie zwracają się oni o instrukcje do żadnego rządu, instytucji, organizacji ani osoby spoza ESDZ ani do żadnego organu ani osoby innej niż Wysoki Przedstawiciel, ani takich instrukcji nie przyjmują. Zgodnie z art. 11 akapit drugi regulaminu pracowniczego personel ESDZ nie może przyjmować żadnych wynagrodzeń z jakiegokolwiek źródła spoza ESDZ.

5.  Uprawnienia powierzone organowi powołującemu na mocy regulaminu pracowniczego i organowi upoważnionemu do zawierania umów na mocy warunków zatrudnienia innych pracowników nadane zostają Wysokiemu Przedstawicielowi, który może je przekazać w obrębie ESDZ.

6.  Rekrutacja do ESDZ opiera się na kompetencjach i zapewnia odpowiednią równowagę geograficzną i równowagę płci. W skład personelu ESDZ wchodzi znacząca liczba obywateli z wszystkich państw członkowskich. Przegląd przewidywany na rok 2013 powinien również obejmować tę kwestię, wraz, jeżeli to konieczne, z sugestiami dotyczącymi dodatkowych specjalnych środków mających skorygować ewentualny brak równowagi.

7.  Urzędnicy Unii Europejskiej i pracownicy zatrudnieni na czas określony pochodzący ze służb dyplomatycznych państw członkowskich mają te same prawa i obowiązki i są traktowani równo, w szczególności kwalifikują się do zajmowania wszystkich stanowisk na równorzędnych warunkach. Nie wprowadza się rozróżnienia między pracownikami zatrudnionymi na czas określony pochodzącymi z krajowych służb dyplomatycznych a urzędnikami Unii Europejskiej w odniesieniu do przydziału zadań do wykonania we wszystkich dziedzinach działalności i polityki realizowanych przez ESDZ. Zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego państwa członkowskie wspierają Unię w egzekwowaniu zobowiązań finansowych wynikających z odpowiedzialności ponoszonej – na mocy art. 66 rozporządzenia finansowego – przez pracowników ESDZ zatrudnionych na czas określony, pochodzących z krajowych służb dyplomatycznych.

8.  Wysoki Przedstawiciel ustanawia procedury selekcyjne dotyczące personelu ESDZ; rekrutacja odbywa się w drodze przejrzystej procedury, której podstawą są kompetencje, a celem – zagwarantowanie usług personelu o najwyższym stopniu zdolności, skuteczności i uczciwości, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej równowagi geograficznej, zaspokojeniu potrzeby zatrudnienia w ESDZ znaczącej liczby obywateli z wszystkich państw członkowskich UE i dążeniu do uzyskania równowagi płci. W procedurach rekrutacyjnych na wakujące stanowiska w ESDZ uczestniczą przedstawiciele państw członkowskich, Sekretariatu Generalnego Rady i Komisji.▌

9.  Po osiągnięciu przez ESDZ pełnej zdolności działania personel z państw członkowskich, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy, powinien stanowić przynajmniej jedną trzecią całego personelu ESDZ należącego do grupy funkcyjnej AD. Podobnie stali urzędnicy UE powinni stanowić co najmniej 60% całego personelu ESDZ w grupie funkcyjnej AD, łącznie z pracownikami ze służb dyplomatycznych państw członkowskich, którzy zostali stałymi urzędnikami UE, zgodnie z przepisami regulaminu pracowniczego. Wysoki Przedstawiciel co roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z obsadzania stanowisk w ESDZ.

10.  Wysoki Przedstawiciel określa zasady mobilności mające zapewnić członkom personelu ESDZ wysoki stopień mobilności. Do personelu, o którym mowa w art. 4 ust. 3 tiret trzecie, stosuje się warunki szczególne. Co do zasady każdy członek personelu ESDZ okresowo pracuje w delegaturach Unii. Wysoki Przedstawiciel ustanawia przepisy w tym zakresie.

11.  Zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi każde państwo członkowskie gwarantuje swoim urzędnikom, których mianowano na stanowiska na czas określony w ESDZ, natychmiastowe przywrócenie na stanowisko po zakończeniu okresu ich służby w ESDZ. Ten okres służby, zgodnie z przepisami art. 50b warunków zatrudnienia innych pracowników, nie przekracza ośmiu lat, chyba że zostanie przedłużony maksymalnie o dwa lata w wyjątkowych okolicznościach i w interesie służby.

Urzędnicy UE pracujący w ESDZ mają prawo ubiegać się o stanowiska w swojej macierzystej instytucji na takich samych warunkach jak kandydaci wewnętrzni.

12.  Podjęte zostają kroki służące zapewnieniu personelowi ESDZ odpowiedniego wspólnego szkolenia, w szczególności w oparciu o istniejące praktyki i struktury unijne i krajowe. Wysoki Przedstawiciel przyjmuje w tym celu odpowiednie środki w ciągu roku następującego po wejściu niniejszej decyzji w życie.

Artykuł 7

Przepisy przejściowe dotyczące personelu

1.  Wymienione w załączniku stosowne działy i funkcje w Sekretariacie Generalnym Rady i w Komisji zostają przeniesione do ESDZ. Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony, zajmujący stanowiska w działach wymienionych w załączniku lub sprawujący funkcje w nim określone, zostają przeniesieni do ESDZ. Stosuje się to odpowiednio do personelu kontraktowego i lokalnego przydzielonego do takich działów lub funkcji. Oddelegowani eksperci krajowi zatrudnieni w tych działach lub sprawujący takie funkcje również zostają przeniesieni do ESDZ, za zgodą władz państwa członkowskiego pochodzenia.

Wspomniane przeniesienia stają się skuteczne w dniu 1 stycznia 2011 r.

Zgodnie z regulaminem pracowniczym po przeniesieniu urzędników do ESDZ Wysoki Przedstawiciel wyznacza każdemu z nich stanowisko w grupie funkcyjnej odpowiadające jego grupie zaszeregowania.

2.  Procedury rekrutowania personelu, które dotyczą stanowisk przenoszonych do ESDZ i które trwają w dniu wejścia w życie niniejszej decyzji, pozostają ważne: są one prowadzone i zostają ukończone pod zwierzchnictwem Wysokiego Przedstawiciela zgodnie ze stosownymi ogłoszeniami o naborze i mającymi zastosowanie przepisami regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia innych pracowników.

Artykuł 8

Budżet

1.  Obowiązki urzędnika zatwierdzającego na potrzeby sekcji budżetu ogólnego Unii Europejskiej dotyczącej ESDZ są delegowane zgodnie z art. 59 rozporządzenia finansowego. Wysoki Przedstawiciel przyjmuje wewnętrzne zasady zarządzania administracyjnymi pozycjami w budżecie. Wydatki operacyjne pozostają w sekcji budżetu dotyczącej Komisji.

2.  ESDZ wykonuje swoje uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, w granicach środków jej przydzielonych.

3.  Przy sporządzaniu preliminarza wydatków administracyjnych ESDZ Wysoki Przedstawiciel skonsultuje się, odpowiednio, z komisarzem odpowiedzialnym za politykę rozwojową i z komisarzem odpowiedzialnym za politykę sąsiedztwa w zakresie ich odnośnych obowiązków.

4.  Zgodnie z art. 314 ust. 1 TFUE, ESDZ sporządza preliminarze swoich wydatków na następny rok budżetowy. Komisja łączy te preliminarze w projekt budżetu, który może zawierać różne warianty preliminarzy. Komisja może zmieniać projekt budżetu zgodnie z art. 314 ust. 2 TFUE.

5.  Aby zapewnić przejrzystość budżetową w obszarze działań zewnętrznych Unii, Komisja przekaże władzy budżetowej – wraz z projektem budżetu UE – dokument roboczy kompleksowo przedstawiający wszystkie wydatki związane z działaniami zewnętrznymi Unii.

6.  ESDZ podlega procedurom udzielania absolutorium przewidzianym w art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 145–147 rozporządzenia finansowego. ESDZ będzie w tym kontekście w pełni współpracować z instytucjami uczestniczącymi w procedurze udzielania absolutorium i, w stosownych przypadkach, dostarczać niezbędnych dodatkowych informacji, w tym poprzez udział w posiedzeniach stosownych organów.

Artykuł 9

Instrumenty i programowanie w obszarze działań zewnętrznych

1.  Zarządzanie unijnymi programami współpracy zewnętrznej pozostaje w gestii Komisji bez uszczerbku dla roli Komisji i ESDZ w programowaniu zgodnie z tym, co przedstawiono w poniższych ustępach.

2.  Wysoki Przedstawiciel zapewnia ogólną polityczną koordynację unijnych działań zewnętrznych, gwarantując zgodność, spójność i skuteczność tych działań, w szczególności za pośrednictwem instrumentów pomocy zewnętrznej:

   instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju,
   - Europejskiego Funduszu Rozwoju,
   europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie,
   - Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa,
   - Instrumentu Finansowania Współpracy z Państwami i Terytoriami Uprzemysłowionymi oraz Innymi Państwami i Terytoriami o Wysokim Dochodzie,
   - Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego,
   instrumentu na rzecz stabilności, w odniesieniu do pomocy przewidzianej w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1717/2006 z dnia 15 listopada 2006 r..

3.  ESDZ w szczególności uczestniczy w cyklu programowania i zarządzania w odniesieniu do wspomnianych instrumentów – na podstawie celów politycznych w nich określonych. ESDZ jest ▌odpowiedzialna za przygotowywanie następujących decyzji Komisji w sprawie strategicznych wieloletnich działań w ramach cyklu programowania:

   (i) przydziałów środków dla poszczególnych krajów w celu określenia ogólnej puli środków finansowych dla każdego regionu (z zastrzeżeniem indykatywnego podziału w perspektywie finansowej). W obrębie każdego regionu część finansowania będzie rezerwowana na programy regionalne;
   (ii) krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych;
   (iii) krajowych i regionalnych programów orientacyjnych.

Zgodnie z art. 3 przez cały cykl programowania, planowania i realizacji tych instrumentów Wysoki Przedstawiciel i ESDZ współpracują ze stosownymi członkami i służbami Komisji bez uszczerbku dla art. 1 ust. 3. Wszystkie wnioski dotyczące decyzji będą przygotowywane z wykorzystaniem procedur Komisji i przedkładane Komisji, by mogła ona podjąć decyzję.

4.  W odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju i instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju wszelkie wnioski, w tym wnioski dotyczące zmian w rozporządzeniach podstawowych i w dokumentach programowych, o których mowa w ust. 3 powyżej, są przygotowywane wspólnie przez stosowne służby w ESDZ i w Komisji pod zwierzchnictwem komisarza odpowiedzialnego za politykę rozwojową, a następnie przedkładane wspólnie – z udziałem Wysokiego Przedstawiciela – Komisji, która podejmie decyzję.

Odpowiednie służby Komisji pod kierunkiem komisarza odpowiedzialnego za rozwój przygotowują programy tematyczne, z wyjątkiem europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie oraz Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego i części instrumentu na rzecz stabilności, o której mowa ust. 2 tiret siódme, i przedstawiają je kolegium w porozumieniu z Wysokim Przedstawicielem i innymi stosownymi komisarzami.

5.  W odniesieniu do Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa wszelkie wnioski, w tym wnioski dotyczące zmian w rozporządzeniach podstawowych i w dokumentach programowych, o których mowa w ust. 3 powyżej, są przygotowywane wspólnie przez stosowne służby w ESDZ i w Komisji pod zwierzchnictwem komisarza odpowiedzialnego za politykę sąsiedztwa, a następnie przedkładane wspólnie – z udziałem Wysokiego Przedstawiciela – Komisji, która podejmie decyzję.

6.  Działania prowadzone w ramach budżetu WPZiB, instrumentu na rzecz stabilności, z wyjątkiem części, o której mowa w ust. 2 tiret siódme, Instrumentu Finansowania Współpracy z Państwami i Terytoriami Uprzemysłowionymi oraz Innymi Państwami i Terytoriami o Wysokim Dochodzie, a także komunikacji i dyplomacji publicznej oraz misji obserwacji wyborów z ramienia UE podlegają Wysokiemu Przedstawicielowi/ESDZ. Komisja odpowiada za finansowe wykonanie tych elementów pod zwierzchnictwem Wysokiego Przedstawiciela sprawującego funkcję wiceprzewodniczącego Komisji(7). Dział Komisji odpowiedzialny za to wykonanie jest ulokowany w tym samym miejscu co ESDZ.

Artykuł 10

Bezpieczeństwo

1.  Po zasięgnięciu opinii komitetu, o którym mowa w decyzji Rady 2001/264/WE, Wysoki Przedstawiciel podejmuje decyzję w sprawie przepisów bezpieczeństwa mających zastosowanie do ESDZ i stosuje wszelkie odpowiednie środki pozwalające dopilnować, by ESDZ skutecznie ograniczała zagrożenia wobec swojego personelu, majątku i informacji, a także by wypełniała obowiązki dotyczące zachowania ostrożności. Przepisy takie mają zastosowanie do całego personelu ESDZ i całego personelu zatrudnionego w delegaturach Unii, niezależnie od ich statusu administracyjnego ani pochodzenia.

2.  W oczekiwaniu na decyzję, o której mowa w ust. 1:

   w odniesieniu do ochrony informacji niejawnych ESDZ stosuje decyzję Rady 2001/264/WE;
   w odniesieniu do innych aspektów bezpieczeństwa ESDZ stosuje decyzję Komisji 2001/844/WE.

3.  Jednym z działów ESDZ jest dział odpowiedzialny za sprawy związane z bezpieczeństwem, wspomagany przez właściwe służby państw członkowskich.

4.  Wysoki Przedstawiciel stosuje wszelkie środki niezbędne do wdrożenia przepisów bezpieczeństwa w ESDZ, w szczególności w odniesieniu do ochrony informacji niejawnych i środków, które należy podjąć w przypadku nieprzestrzegania przez personel ESDZ przepisów bezpieczeństwa. W tym celu ESDZ zwraca się o porady do Biura ds. Bezpieczeństwa Sekretariatu Generalnego Rady, stosownych służb Komisji i stosownych służb państw członkowskich.

Artykuł 11

Dostęp do dokumentów, archiwa i ochrona danych

1.  ESDZ stosuje przepisy określone w rozporządzeniu (WE) 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Wysoki Przedstawiciel podejmuje decyzję w sprawie przepisów wykonawczych dla ESDZ.

2.  Sekretarz generalny ESDZ organizuje jej archiwa. Stosowne archiwa działów przenoszonych z Sekretariatu Generalnego Rady i z Komisji przenosi się do ESDZ.

3.  ESDZ chroni osoby fizyczne w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Wysoki Przedstawiciel podejmuje decyzję w sprawie przepisów wykonawczych dla ESDZ.

Artykuł 12

Nieruchomości

1.  Sekretariat Generalny Rady i stosowne służby Komisji stosują wszelkie niezbędne środki po to, aby przeniesieniom, o których mowa w art. 7, mogło towarzyszyć przekazanie budynków Rady i Komisji koniecznych do funkcjonowania ESDZ.

2.  Warunki, na których nieruchomości są udostępniane centralnej administracji ESDZ i delegaturom Unii, są przedmiotem wspólnej decyzji Wysokiego Przedstawiciela oraz Sekretariatu Generalnego Rady i Komisji, w zależności od sytuacji.

Artykuł 13

Przepisy końcowe

1.  Wysoki Przedstawiciel, Rada, Komisja i państwa członkowskie odpowiadają za wykonanie niniejszej decyzji i podejmują wszelkie niezbędne ku temu środki.

2.  Nie później niż pod koniec 2011 roku Wysoki Przedstawiciel przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie z funkcjonowania ESDZ. Sprawozdanie to obejmuje w szczególności wykonanie przepisów art. 8 i art. 5 ust. 3 i 10.

3.  Do połowy 2013 roku Wysoki Przedstawiciel dokonuje przeglądu funkcjonowania i organizacji ESDZ; przegląd ten obejmie m.in. wykonanie przepisów art. 6 ust. 7 i 10. W razie potrzeby przeglądowi towarzyszą stosowne propozycje dotyczące zmiany niniejszej decyzji. W takim przypadku nie później niż na początku 2014 roku Rada ▌ – zgodnie z art. 27 ust. 3 TUE – zmienia niniejszą decyzję w świetle przeprowadzonego przeglądu.

4.  Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Przepisy niniejszej decyzji dotyczące zarządzania finansami i rekrutacji ▌stają się skuteczne dopiero po przyjęciu niezbędnych zmian do regulaminu pracowniczego i rozporządzenia finansowego, a także po przyjęciu budżetu korygującego. Aby proces zmian przebiegał sprawnie, Wysoki Przedstawiciel, Sekretariat Generalny Rady i Komisja dokonują stosownych uzgodnień; podejmowane są również konsultacje z państwami członkowskimi.

5.  Nie później niż miesiąc po wejściu niniejszej decyzji w życie Wysoki Przedstawiciel przedkłada Komisji preliminarz dochodów i wydatków ESDZ, wraz z planem zatrudnienia, tak aby umożliwić Komisji przedstawienie projektu budżetu korygującego.

6.  Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

(1) Dz.U. …proszę wstawić przypisy.
(2) Dz.U. …
(3) Dz.U. …
(4) Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 28.
(5) Artykuł 98 ust. 1 akapit drugi regulaminu pracowniczego otrzyma brzmienie: „Od dnia 1 lipca 2013 r. organ powołujący rozpatruje również podania urzędników z innych instytucji, nie traktując priorytetowo żadnej z tych kategorii”.
(6) Dz.U. L 327 z 13.12.2007, s. 10.
(7) Komisja wyda oświadczenie, w którym stwierdzi, że Wysoki Przedstawiciel będzie miał niezbędne uprawnienia w tym obszarze, przy pełnym poszanowaniu rozporządzenia finansowego.


ZAŁĄCZNIK

DZIAŁY I FUNKCJE PRZENOSZONE DO ESDZ(1)

Poniżej zamieszczono wykaz wszystkich jednostek administracyjnych w całości przenoszonych do ESDZ. Wykaz ten nie ma wpływu na dodatkowe potrzeby i przydział zasobów, które mają zostać określone w trakcie ogólnych negocjacji budżetowych przy okazji ustanawiania ESDZ, ani na decyzje w sprawie zapewnienia odpowiedniego personelu pełniącego funkcje pomocnicze i związaną z tym potrzebę zawierania porozumień na szczeblu odpowiednich służb między Sekretariatem Generalnym Rady, Komisją i ESDZ.

1.  SEKRETARIAT GENERALNY RADY

Cały personel zatrudniony w działach wymienionych poniżej i sprawujący funkcje wymienione poniżej zostaje przeniesiony w całości do ESDZ, z wyjątkiem bardzo niewielkiej liczby personelu wykonującego normalne zadania Sekretariatu Generalnego Rady zgodnie z art. 2 ust. 1 tiret drugie oraz z wyjątkiem niektórych szczególnych funkcji wskazanych poniżej:

Jednostka planowania polityki

EPBiO i struktury zarządzania kryzysowego

·  Dyrekcja ds. Zarządzania Kryzysowego i Planowania (CMPD)

·  Komórka Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych (CPCC)

·  Sztab Wojskowy Unii Europejskiej (SWUE)

o Działy bezpośrednio podlegające dyrektorowi generalnemu Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej (DGEUMS)

o Dyrekcja ds. Koncepcji i Zdolności

o Dyrekcja ds. Wywiadu

o Dyrekcja ds. Operacji

o Dyrekcja ds. Logistyki

o Dyrekcja ds. Systemów Łączności i Informacji

·  Centrum Sytuacyjne Unii Europejskiej (SITCEN)

Wyjątek:

·  Personel SITCEN wspomagający organ ds. akredytacji bezpieczeństwa

Dyrekcja Generalna E

·  Jednostki bezpośrednio podlegające dyrektorowi generalnemu

·  Dyrekcja ds. Ameryk i Organizacji Narodów Zjednoczonych

·  Dyrekcja ds. Bałkanów Zachodnich, Europy Wschodniej i Azji Środkowej

·  Dyrekcja ds. Nierozprzestrzeniania Broni Masowego Rażenia

·  Dyrekcja do Spraw Parlamentarnych w Obszarze WPZiB

·  Biuro łącznikowe w Nowym Jorku

·  Biuro łącznikowe w Genewie

Urzędnicy SGR oddelegowani na potrzeby specjalnych przedstawicieli Unii Europejskiej i misji WPBiO.

2.  KOMISJA (W TYM DELEGATURY)

Cały personel działów i funkcji wymienionych poniżej, oprócz ograniczonej liczby pracowników wymienionych poniżej jako wyjątki, zostaje przeniesiony zbiorowo do ESDZ.

Stosunków Zewnętrznych

·  Wszystkie stanowiska kierowniczei bezpośrednio do nich przypisany personel pomocniczy

·  Dyrekcja A (Platforma kryzysowa i koordynacja polityczna w ramach WPZiB)

·  Dyrekcja B (Stosunki wielostronne i prawa człowieka)

·  Dyrekcja C (Ameryka Północna, Azja Wschodnia, Australia, Nowa Zelandia, EOG, EFTA, San Marino, Andora, Monako)

·  Dyrekcja D (Koordynacja europejskiej polityki sąsiedztwa)

·  Dyrekcja E (Europa Wschodnia, Zakaukazie, Republiki Azji Środkowej)

·  Dyrekcja F (Bliski Wschód, południowa część regionu Morza Śródziemnego)

·  Dyrekcja G (Ameryka Łacińska)

·  Dyrekcja H (Azja (z wyjątkiem Japonii i Korei))

·  Dyrekcja I (Zasoby centralne, informacja, stosunki międzyinstytucjonalne)

·  Dyrekcja K (Służba zewnętrzna)

·  Dyrekcja L (Strategia, koordynacja i analiza)

·  Grupa zadaniowa ds. Partnerstwa Wschodniego

·  Dział Relex-01 (audyt)

Wyjątki:

·  Personel odpowiedzialny za zarządzanie instrumentami finansowymi

·  Personel odpowiedzialny za wypłatę wynagrodzeń i dodatków pracownikom w delegaturach

Służba zewnętrzna

·  Wszyscy szefowie delegatur i zastępcy szefów delegatu ri bezpośrednio do nich przypisany personel pomocniczy

·  Wszystkie sekcje polityczne i ich personel

·  Wszystkie sekcje ds. informacji i dyplomacji publicznej i ich personel

·  Wszystkie sekcje administracyjne

Wyjątki

·  Personel odpowiedzialny za realizację instrumentów finansowych

Rozwoju

·  Dyrekcja D (AKP II – Afryka Zachodnia i Środkowa, Karaiby oraz Kraje i Terytoria Zamorskie), z wyjątkiem grupy zadaniowej ds. Krajów i Terytoriów Zamorskich

·  Dyrekcja E (Róg Afryki, Afryka Wschodnia i Południowa, Ocean Indyjski i Pacyfik)

·  Dział CI (AKP I: Programowanie pomocy i zarządzanie nią): personel odpowiedzialny za programowanie

·  Dział C2 (Kwestie i instytucje panafrykańskie, sprawowanie rządów i migracja): personel odpowiedzialny za stosunki panafrykańskie

·  Stosowne stanowiska kierowniczei bezpośrednio do nich przypisany personel pomocniczy

(1) Przenoszone zasoby ludzkie są w całości finansowane z wydatków działu 5 (Administracja) wieloletnich ram finansowych.


ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE WYSOKIEJ PRZEDSTAWICIEL(1) W SPRAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI POLITYCZNEJ

W stosunkach z Parlamentem Europejskim wysoka przedstawiciel będzie działać w oparciu o zobowiązania do konsultacji, informowania i składania sprawozdań podjęte podczas ostatniej kadencji przez poprzedniego komisarza ds. stosunków zewnętrznych, byłego wysokiego przedstawiciela ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, jak również przez rotacyjną prezydencję Rady. W razie potrzeby zobowiązania te zostaną zmodyfikowane w świetle roli Parlamentu polegającej na kontroli politycznej i w świetle ponownie zdefiniowanej roli Wysokiego Przedstawiciela określonej w Traktatach i zgodnie z art. 36 TUE.

W związku z tym:

1.  W dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wysoka przedstawiciel będzie zasięgać opinii Parlamentu Europejskiego co do głównych aspektów i podstawowych opcji tej polityki zgodnie z art. 36 TUE. Wszelkie wymiany poglądów poprzedzające przyjęcie mandatów i strategii w dziedzinie WPZiB będą się odbywać w odpowiedniej formie, z uwzględnieniem charakteru i poufności tematów będących przedmiotem dyskusji. W tym kontekście rozszerzona zostanie również praktyka organizowania wspólnych posiedzeń konsultacyjnych z prezydiami Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) i Komisji Budżetowej (COBU). Informacje podawane na tych posiedzeniach będą w szczególności dotyczyć finansowanych z budżetu UE misji WPZiB – zarówno misji już realizowanych, jak i misji dopiero przygotowywanych. W razie potrzeby – w uzupełnieniu regularnych posiedzeń – można zorganizować dodatkowe wspólne posiedzenia konsultacyjne. Ze strony ESDZ – poza stałym przewodniczącym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa – we wszystkich posiedzeniach uczestniczyć będą urzędnicy wyższego szczebla odpowiedzialni za daną politykę.

2.  W odniesieniu do umów leżących w kompetencjach wysokiej przedstawiciel, jeżeli wymagana będzie zgoda Parlamentu, wysoka przedstawiciel zastosuje odpowiednio wyniki toczących się negocjacji sprawie porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją o negocjowaniu umów międzynarodowych. Zgodnie z art. 218 ust. 10 TFUE Parlament Europejski będzie natychmiast i w pełni informowany na wszystkich etapach procedury, również w przypadku umów zawieranych w dziedzinie WPZiB.

3.  Wysoka przedstawiciel będzie kontynuować praktykę prowadzenia pogłębionego dialogu na temat wszystkich dokumentów dotyczących etapów strategicznego planowania instrumentów finansowych (z wyjątkiem Europejskiego Funduszu Rozwoju); będzie również przekazywać wszelkie informacje na temat takich dokumentów. Powyższe odnosi się także do wszystkich dokumentów konsultacyjnych przedkładanych państwom członkowskim na etapie przygotowawczym. Praktyka ta pozostaje bez uszczerbku dla wyniku negocjacji w sprawie zakresu i stosowania art. 290 TFUE dotyczącego aktów delegowanych.

4.  Obecny system przekazywania poufnych informacji na temat misji i operacji WPBiO (za pośrednictwem specjalnej komisji EPBiO powołanej na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2002 roku) będzie kontynuowany. Wysoka przedstawiciel może również – zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu – umożliwić dostęp do innych dokumentów w obszarze WPZiB innym posłom do Parlamentu Europejskiego, którzy – w odniesieniu do dokumentów niejawnych – posiadają odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, gdy dostęp taki jest niezbędny do wykonywania przez tych posłów ich funkcji instytucjonalnych, na wniosek przewodniczącego komisji AFET, a w razie konieczności – przewodniczącego PE. W tym kontekście wysoka przedstawiciel dokona przeglądu obecnych przepisów o dostępie posłów do Parlamentu Europejskiego do dokumentów i informacji niejawnych w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony (porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie EPBiO z 2002 roku) i w razie potrzeby zaproponuje ich zmodyfikowanie. W oczekiwaniu na tę modyfikację wysoka przedstawiciel podejmie decyzję w sprawie środków przejściowych, które uzna za konieczne w celu udzielania należycie wyznaczonym i powiadomionym posłom do PE pełniącym funkcję instytucjonalną łatwiejszego dostępu do wspomnianych informacji.

5.  Wysoka przedstawiciel będzie pozytywnie odpowiadać na wnioski Parlamentu Europejskiego o spotkania nowo mianowanych szefów delegatur w krajach i przy organizacjach, które Parlament uważa za ważne ze względów strategicznych, z komisją AFET w celu wymiany poglądów (różniącej się od przesłuchania) przed objęciem przez nich stanowisk. Będzie się to również odnosić do specjalnych przedstawicieli UE. Powyższe wymiany poglądów będą prowadzone w formie uzgodnionej z wysoką przedstawiciel, z uwzględnieniem charakteru i poufności omawianych kwestii.

6.  Jeżeli wysoka przedstawiciel nie może uczestniczyć w debacie podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, wyznaczy w zastępstwie członka jednej z instytucji UE; będzie to komisarz – w przypadku kwestii leżących wyłącznie lub przede wszystkim w kompetencjach Komisji – lub członek Rady do Spraw Zagranicznych – w przypadku kwestii należących wyłącznie lub głównie do dziedziny WPZiB. W tym ostatnim przypadku zastępca będzie pochodzić z państwa sprawującego rotacyjną prezydencję lub z państwa należącego do grupy trzech prezydencji, zgodnie z art. 26 regulaminu wewnętrznego Rady. Parlament Europejski będzie informowany o decyzji wysokiej przedstawiciel w sprawie zastępstwa.

7.  Wysoka przedstawiciel będzie ułatwiać spotkania szefów delegatur, specjalnych przedstawicieli UE, szefów misji WPBiO oraz urzędników ESDZ wysokiego szczebla z odpowiednimi komisjami i podkomisjami parlamentarnymi w celu regularnego przekazywania informacji.

8.  W odniesieniu do operacji wojskowych WPBiO finansowanych przez państwa członkowskie informacje będą nadal przekazywane za pośrednictwem specjalnej komisji PE ds. EPBiO powołanej na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2002 roku, z zastrzeżeniem wszelkich zmian do tego porozumienia, zgodnie z pkt 4 powyżej.

9.  Parlament Europejski będzie proszony o opinię w sprawie określania i planowania misji obserwacji wyborów oraz związanych z nimi działań następczych – zgodnie z prawem Parlamentu do kontroli budżetowej nad odpowiednim instrumentem finansowania, tj. Europejskim Instrumentem na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie (EIDHR). Główni obserwatorzy z ramienia UE będą mianowani w porozumieniu z zespołem ds. koordynacji wyborów, w odpowiednim terminie przed rozpoczęciem danej misji obserwacji wyborów.

10.  Wysoka przedstawiciel odegra aktywną rolę w zbliżających się dyskusjach o aktualizacji obowiązujących ustaleń co do finansowania WPZiB zawartych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z 2006 roku, na podstawie zobowiązania w odniesieniu do kwestii przedstawionych w pkt 1. Nowa procedura budżetowa wprowadzona na mocy Traktatu z Lizbony będzie miała pełne zastosowanie do budżetu WPZiB. Wysoka przedstawiciel będzie również dążyć do większej przejrzystości w budżecie WPZiB, m.in. do wprowadzenia możliwości wyszczególniania w budżecie głównych misji WPBiO (takich jak obecne misje w Afganistanie, Kosowie i Gruzji), przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności budżetu i z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia ciągłości działań w przypadku misji już rozpoczętych.

Oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel złożone na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego i poświęcone podstawowemu kształtowi centralnej administracji ESDZ

Wysoki Przedstawiciel utworzy w ESDZ służby i funkcje niezbędne, by zrealizować założone cele i zwiększyć zdolność UE do prowadzenia spójnych działań zewnętrznych i niepowielania przy tym zadań. W razie potrzeby zapewni przedłożenie władzy budżetowej odpowiednich wniosków.

Z biegiem czasu wspomniane służby i funkcje będą dostosowywane do nowych priorytetów i wydarzeń.

W skład ESDZ od początku wejdą m.in. następujące działy:

   dział wspomagający Wysokiego Przedstawiciela w stosunkach instytucjonalnych z Parlamentem Europejskim (zgodnie z Traktatami i oświadczeniem w sprawie odpowiedzialności politycznej) oraz z parlamentami narodowymi;
   dział wspomagający Wysokiego Przedstawiciela w wykonywaniu zadania polegającego na zapewnianiu spójności działań zewnętrznych Unii. Dział ten będzie m.in. przygotowywał regularne spotkania Wysokiego Przedstawiciela z innymi członkami Komisji oraz zapewniał im dalszy bieg. Na poziomie służby dział ten zapewni niezbędną interakcję i koordynację działań z właściwymi służbami Komisji w sprawie zewnętrznych aspektów polityki wewnętrznej;
   dyrektor generalny ds. budżetu i administracji. Będzie to wysokiej rangi urzędnik w ESDZ, mający doświadczenie w sprawach budżetu i administracji UE.

Zarządzanie kryzysowe i budowanie pokoju: struktury WPBiO będą częścią ESDZ zgodnie z ustaleniami Rady Europejskiej z października 2009 roku oraz z decyzją w sprawie ESDZ. Odpowiednia struktura ma zintegrować stosowne działy Komisji zajmujące się kwestiami zarządzania kryzysowego i budowania pokoju.

Wysoki Przedstawiciel dopilnuje, by przeniesione do ESDZ stosowne działy Komisji, które zajmują się planowaniem i programowaniem działań w zakresie reagowania kryzysowego, zapobiegania konfliktom i budowania pokoju, pracowały w ścisłej współpracy i synergii ze strukturami WPBiO i bezpośrednio podlegały Wysokiemu Przedstawicielowi w obrębie odpowiedniej struktury. Pozostaje to naturalnie bez uszczerbku dla szczególnego charakteru, zwłaszcza międzyrządowego i wspólnotowego, odnośnych polityk.

Pod bezpośrednim zwierzchnictwem Wysokiego Przedstawiciela zapewniona zostanie pełna koordynacja działań wszystkich służb ESDZ, w szczególności działań struktur WPBiO z działaniami pozostałych stosownych służb ESDZ, z poszanowaniem specyficznych cech tych struktur.

Wysoki Przedstawiciel zapewni niezbędną koordynację działań między specjalnymi przedstawicielami UE a właściwymi działami ESDZ.

Wysoki Przedstawiciel nada priorytet wspieraniu praw człowieka i dobrych rządów na całym świecie oraz dbaniu o włączanie tych kwestii w główny nurt polityki zewnętrznej za pośrednictwem ESDZ. W głównej siedzibie będzie funkcjonowała struktura odpowiedzialna za prawa człowieka i demokrację, a we wszystkich stosownych delegaturach Unii będą zlokalizowane punkty koordynacyjne mające za zadanie monitorować przestrzeganie praw człowieka oraz wspierać skuteczną realizację celów z zakresu unijnej polityki praw człowieka.

(1) Termin „wysoka przedstawiciel” obejmuje w niniejszym oświadczeniu wszystkie funkcje Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa – który jest również wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i przewodniczącym Rady do Spraw Zagranicznych – niezależnie od poszczególnych obowiązków pełnionych w ramach tych funkcji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności