Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0816(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0228/2010

Texte depuse :

A7-0228/2010

Dezbateri :

PV 07/07/2010 - 12
CRE 07/07/2010 - 12

Voturi :

PV 08/07/2010 - 6.2
CRE 08/07/2010 - 6.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0280

Texte adoptate
PDF 553kWORD 212k
Joi, 8 iulie 2010 - Strasbourg
Serviciul european pentru acțiune externă *
P7_TA(2010)0280A7-0228/2010
Rezoluţie
 Text consolidat
 Anexă
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 8 iulie 2010 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului european pentru acțiune externă (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))

(Consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (08029/2010),

–  având în vedere declarația făcută de Înaltul Reprezentant în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European din 8 iulie 2010 cu privire la organizarea fundamentală a administrației centrale a SEAE,

–  având în vedere declarația făcută de Înaltul Reprezentant cu privire la responsabilitatea politică,

–  având în vedere articolul 27 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, în temeiul căruia Consiliul a consultat Parlamentul (C7-0090/2010),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizele Comisiei pentru afaceri constituționale, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru control bugetar și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0228/2010),

1.  aprobă propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, astfel cum a fost modificată;

2.  este hotărât să își consolideze cooperarea cu parlamentele naționale ale statelor membre, astfel cum este prevăzut de tratat, în domeniul acțiunii externe a Uniunii, în special în ceea ce privește PESC și PSAC;

3.  consideră că modificările aduse Regulamentului financiar ar trebui, în plus față de prezenta decizie a Consiliului, să precizeze mai clar rolul Comisiei în ceea ce privește subdelegarea de competențe către șefii de delegație pentru a executa creditele operaționale, garantându-se, în special, de asemenea în Regulamentul financiar, că Comisia ia toate măsurile necesare pentru a garanta că subdelegarea competențelor nu afectează procedura de descărcare de gestiune;

4.  invită Comisia să includă în documentul său cuprinzător de lucru privind cheltuielile legate de acțiunea externă a Uniunii, care urmează să fie redactat împreună cu proiectul de buget al UE, detalii referitoare, printre altele, la organigramele delegațiilor Uniunii, precum și la cheltuielile legate de acțiunea externă pentru fiecare țară și misiune în parte; subliniază că intenționează să modifice Regulamentul financiar în consecință;

5.  repetă faptul că, în caz de dispute referitoare la instrucțiunile Comisiei către șefii delegațiilor UE care, în conformitate cu articolul 221 alineatul (2) din TFUE, se află sub autoritatea Înaltului Reprezentant, și în caz de dezacord între Înaltul Reprezentant și comisarii responsabili pentru programarea instrumentelor relevante pentru asistență externă, Colegiului comisarilor îi revine sarcina de a lua decizia finală;

6.  îndeamnă Înaltul Reprezentant să se asigure de faptul că dispozițiile prevăzute la articolul 6 din decizia Consiliului, conform cărora cel puțin 60% din personalul SEAE de nivel AD trebuie să fie funcționari UE permanenți, se reflectă pentru toate gradele în ierarhia SEAE;

7.  consideră că măsurile specifice suplimentare prevăzute la articolul 6 alineatul (6) din decizia Consiliului pentru consolidarea echilibrului geografic și de gen ar trebui să includă, în ceea ce privește echilibrul geografic, măsuri analoage celor prevăzute în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 401/2004 al Consiliului(1);

8.  invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

9.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția sa Consiliului, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Comisiei.

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 401/2004 al Consiliului din 23 februarie 2004 de instituire, cu ocazia aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei şi Slovaciei, a unor măsuri speciale şi temporare privind recrutarea de funcţionari ai Comunităţilor Europene (JO L 67, 5.3.2004, p. 1).


Poziţia Parlamentului European adoptată la 8 iulie 2010 în vederea adoptării deciziei Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului european pentru acțiune externă
P7_TC1-NLE(2010)0816

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 27 alineatul (3),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („Înaltul Reprezentant”)(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere aprobarea Comisiei(3),

întrucât:

(1)  Obiectivul prezentei decizii este de a stabili organizarea și funcționarea Serviciului european pentru acțiune externă („SEAE”), organism funcțional autonom al Uniunii aflat sub autoritatea Înaltului Reprezentant, instituit prin articolul 27 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”), astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Lisabona. Prezenta decizie și mai ales trimiterea la sintagma „Înalt Reprezentant” vor fi interpretate în conformitate cu diferitele atribuții ale acestuia în temeiul articolului 18 din TUE.

(2)  În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) al doilea paragraf din TUE, Uniunea asigură coerența între diferitele domenii ale acțiunii sale externe precum și între acestea și celelalte politici ale sale. Consiliul și Comisia, asistate de Înaltul Reprezentant, asigură această coerență și cooperează în acest scop.

(3)  SEAE îl va sprijini pe Înaltul Reprezentant, care este și vicepreședinte al Comisiei și președinte al Consiliului Afaceri Externe, în exercitarea mandatului său de conducere a politicii externe și de securitate comune („PESC”) a Uniunii Europene și de asigurare a coerenței acțiunii externe a UE, astfel cum se menționează mai ales în articolele 18 și 27 din TUE. SEAE îl va sprijini pe Înaltul Reprezentant în calitatea sa de președinte al Consiliului Afaceri Externe, fără a aduce atingere sarcinilor obișnuite ale Secretariatului General al Consiliului. SEAE îl va sprijini de asemenea pe Înaltul Reprezentant în calitatea sa de vicepreședinte al Comisiei în ceea ce privește responsabilitățile sale în cadrul Comisiei care îi revin acesteia în domeniul relațiilor externe și în coordonarea celorlalte aspecte ale acțiunii externe a Uniunii, fără a aduce atingere sarcinilor obișnuite ale serviciilor Comisiei.

(4)  În cadrul contribuției sale la programele UE de cooperare externă, SEAE ar trebui să se asigure în măsura posibilului că respectivele programe răspund obiectivelor acțiunii externe astfel cum sunt formulate la articolul 21 din TUE și în special la alineatul (2) litera (d) din respectivul articol și că respectă obiectivele politicii de dezvoltare a UE în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În acest context, SEAE ar trebui de asemenea să promoveze îndeplinirea obiectivelor Consensului european privind dezvoltarea și ale Consensului european privind ajutorul umanitar.

(5)  Din Tratatul de la Lisabona rezultă că, în scopul punerii în aplicare a dispozițiilor acestuia, SEAE trebuie să devină operațional cât de curând posibil după intrarea în vigoare a acestui tratat.

(6)  Parlamentul European își va îndeplini pe deplin rolul în acțiunea externă a Uniunii, inclusiv funcțiile sale de control politic prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din TUE, precum și în domeniul legislativ și bugetar, astfel cum se prevede în tratat. De asemenea, în conformitate cu articolul 36 din TUE, Înaltul Reprezentant va consulta periodic Parlamentul European cu privire la aspectele principale și la opțiunile fundamentale din domeniul PESC și se va asigura că punctele de vedere ale Parlamentului European sunt luate în considerare în mod corespunzător. SEAE îl va sprijini pe Înaltul Reprezentant în această privință. Ar trebui să se ajungă la acorduri specifice în ceea ce privește accesul membrilor Parlamentului European la documentele și informațiile clasificate din domeniul PESC. Până la adoptarea unor astfel de acorduri, se vor aplica dispozițiile existente în temeiul Acordului interinstituțional din 2002 privind documentele și informațiile clasificate din domeniul PSAC.

(7)  Înaltul Reprezentat sau reprezentantul său ar trebui să exercite față de Agenția Europeană de Apărare, de Centrul Satelitar al Uniunii Europene, de Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene și de Colegiul European de Securitate și Apărare responsabilitățile prevăzute în actele de înființare respective ale acestora. SEAE ar trebui să acorde acestor entități întregul sprijin care este acordat în prezent de Secretariatul General al Consiliului.

(8)  Ar trebui adoptate dispoziții privind personalul SEAE și recrutarea acestuia în cazul în care astfel de dispoziții sunt necesare în vederea organizării și funcționării SEAE. În paralel, în conformitate cu articolul 336 din TFUE, ar trebui efectuate modificările necesare la Statutul funcționarilor Comunităților Europene („Statutul funcționarilor”) și la Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților (RACA) fără a se aduce atingere articolului 298 din TFUE. Pentru aspectele care țin de personalul său, SEAE ar trebui considerat drept o instituție în sensul Statutului funcționarilor.▌ Înaltul Reprezentant va fi autoritatea de numire, atât în legătură cu funcționarii care fac obiectul Statutului funcționarilor ▌, cât și cu agenții care fac obiectul RACA. ▌Numărul funcționarilor și al agenților SEAE va fi decis anual în cadrul procedurii bugetare și se va reflecta în schema de personal.

(9)  Membrii personalului SEAE își îndeplinesc atribuțiile și adoptă o conduită având în vedere exclusiv interesul Uniunii.

(10)  Recrutarea se va face în funcție de merit și asigurându-se un echilibru geografic și de gen adecvat. Personalul SEAE ar trebuie să fie format dintr-un număr semnificativ de resortisanți din toate statele membre. Evaluarea prevăzută pentru 2013 ar trebui să privească și acest aspect, inclusiv, dacă este cazul, propuneri pentru măsuri suplimentare specifice pentru a corecta posibilele dezechilibre.

(11)  În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din TUE, SEAE va fi format din funcționari ai Secretariatului General al Consiliului și ai Comisiei, precum și din personalul provenind de la serviciile diplomatice naționale ale statelor membre. În acest scop, departamentele și funcțiile relevante din cadrul Secretariatului General al Consiliului și din cadrul Comisiei vor fi transferate către SEAE, împreună cu funcționarii și agenții temporari care ocupă un post în astfel de departamente sau funcții. Până la 1 iulie 2013, SEAE va recruta exclusiv funcționari care provin din Secretariatul General al Consiliului și de la Comisie, precum și personal provenind de la serviciile diplomatice naționale ale statelor membre. După această dată, toți funcționarii și ceilalți agenți ai Uniunii Europene ar trebui să poată candida la posturile vacante din cadrul SEAE.

(12)  În cazuri specifice, SEAE poate să recurgă la experți naționali detașați (END) specializați, asupra cărora Înaltul Reprezentant își va exercita autoritatea. END în cadrul SEAE nu vor intra în categoria de o treime pe care ar trebui să o reprezinte personalul din statele membre în momentul în care SEAE își va atinge capacitatea deplină. Transferul acestora în etapa creării SEAE nu va fi automat și se va efectua cu acordul autorităților statului membru de origine. Până la expirarea contractului unui END transferat în cadrul SEAE conform articolului 7, funcția va fi schimbată în post de agent temporar în cazurile în care funcția îndeplinită de acel END corespunde unei funcții îndeplinite în mod normal de personal de nivel AD, cu condiția ca postul necesar să fie disponibil în cadrul schemei de personal.

(13)  Comisia și SEAE vor conveni asupra modalităților referitoare la chestiunea instrucțiunilor trimise de Comisie delegațiilor. Acestea ar trebui să prevadă mai ales ca la momentul la care Comisia va emite instrucțiuni către delegații aceasta să furnizeze în același timp o copie a acestora șefului de delegație și administrației centrale a SEAE.

(14)  ▌Regulamentul financiar ar trebui modificat pentru a include SEAE în cadrul articolului 1 din respectivul regulament, cu o secțiune specifică în cadrul bugetului Uniunii. În conformitate cu normele aplicabile și după cum este cazul pentru alte instituții, o parte din raportul anual al Curții de Conturi va fi dedicată, de asemenea SEAE, iar acesta va răspunde unor asemenea rapoarte. SEAE va face obiectul procedurilor privind descărcarea de execuția bugetară prevăzute la articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la articolele 145-147 din Regulamentul financiar. Acesta va acorda Parlamentului European tot sprijinul necesar pentru ca Parlamentului European să își exercite atribuțiile sale de autoritate de descărcare de gestiune. Punerea în aplicare a bugetului operațional va face parte din responsabilitățile Comisiei, în conformitate cu articolul 317 din TFUE. Deciziile care au un impact financiar vor respecta în special responsabilitățile prevăzute în Titlul IV din Regulamentul financiar, în special articolul 75 privind operațiunile de cheltuieli și articolele 64 - 68 privind răspunderea actorilor financiari.

(15)  Înființarea SEAE ar trebui să fie ghidată de principiul eficienței din punctul de vedere al costurilor, vizând neutralitatea bugetară. În acest scop, vor trebui utilizate măsuri tranzitorii și o dezvoltare graduală a capacităților. Suprapunerea inutilă a sarcinilor, funcțiilor și resurselor cu cele ale altor structuri ar trebui evitată. Ar trebui utilizate toate posibilitățile de raționalizare.
În plus, va fi necesar un număr de posturi suplimentare pentru agenții temporari din statele membre, care trebuie finanțat prin actualul cadru multianual.

(16)  Ar trebui stabilite norme care să reglementeze activitățile SEAE și ale personalului său în ceea ce privește securitatea, protecția informațiilor clasificate și transparența.

(17)  Se reamintește că Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii se aplică SEAE, funcționarilor și agenților săi, care fac obiectul fie al Statutului funcționarilor, fie al RACA.

(18)  Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice continuă să beneficieze de un cadru instituțional unic. Prin urmare, este esențial să se asigure coerența între relațiile externe ale ambelor și să se permită delegațiilor Uniunii să reprezinte Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în țările terțe și în cadrul organizațiilor internaționale.

(19)  Până la jumătatea anului 2013, Înaltul Reprezentant ar trebui să efectueze o evaluare a funcționării și organizării SEAE, însoțită, dacă este necesar, de propuneri de revizuire a prezentei decizii. O astfel de revizuire ar trebui să fie adoptată cel mai târziu până la începutul anului 2014.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Natura și domeniul de aplicare

(1)  Prezenta decizie stabilește organizarea și funcționarea Serviciului european pentru acțiune externă („SEAE”).

(2)  SEAE, cu sediul în Bruxelles, este un organism funcțional autonom al Uniunii Europene, distinct față de Comisie și de Secretariatul General al Consiliului, cu capacitatea juridică necesară pentru a-și îndeplini atribuțiile și pentru a-și realiza obiectivele.

(3)  SEAE se află sub autoritatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („Înaltul Reprezentant”).

(4)  SEAE este alcătuit dintr-o administrație centrală și din delegațiile Uniunii în țările terțe și în cadrul organizațiilor internaționale.

Articolul 2

Sarcinile

(1)  SEAE îl sprijină pe Înaltul Reprezentant în exercitarea mandatului acestuia astfel cum se prevede în special la articolele 18 și 27 din TUE:

   în exercitarea mandatului său de conducere a politicii externe și de securitate comune („PESC”) a Uniunii Europene, inclusiv a politicii de securitate și apărare comune („PSAC”), de a contribui prin propunerile sale la dezvoltarea politicii respective, pe care o desfășoară în conformitate cu mandatul acordat de Consiliu, precum și de asigurare a coerenței acțiunii externe a UE;
   în calitatea sa de președinte al Consiliului Afaceri Externe, fără a aduce atingere sarcinilor obișnuite ale Secretariatului General al Consiliului;
   în calitatea sa de vicepreședinte al Comisiei, în îndeplinirea, în cadrul Comisiei, a responsabilităților care îi revin acesteia din urmă în domeniul relațiilor externe, și în coordonarea celorlalte aspecte ale acțiunii externe a Uniunii, fără a aduce atingere sarcinilor obișnuite ale serviciilor Comisiei.

(2)  SEAE acordă sprijin președintelui Consiliului European, președintelui Comisiei și Comisiei în exercitarea funcțiilor lor respective în domeniul relațiilor externe.

Articolul 3

Cooperarea

(1)  SEAE sprijină și cooperează cu serviciile diplomatice ale statelor membre, precum și cu Secretariatul General al Consiliului și cu serviciile Comisiei ▌ pentru a asigura coerența între diferitele domenii ale acțiunii externe a Uniunii și între acestea și alte domenii de politică.

(2)  SEAE și serviciile Comisiei se consultă cu privire la toate chestiunile referitoare la acțiunea externă a Uniunii în exercitarea funcțiilor lor respective, cu excepția chestiunilor care intră sub incidența PSAC. SEAE ia parte la lucrările de pregătire și la procedurile privind actele care trebuie să fie pregătite de Comisie în acest domeniu. Prezentul alineat se pune în aplicare în conformitate cu titlul V capitolul 1 din TUE și cu articolul 205 din TFUE.

(3)  SEAE poate încheia acorduri la nivel de serviciu cu serviciile competente ale Comisiei, cu Secretariatul General al Consiliului sau cu alte organisme interinstituționale ale Uniunii Europene.

(4)  SEAE oferă sprijin și cooperare și celorlalte instituții și organisme ale Uniunii, în special Parlamentului European. De asemenea, SEAE poate beneficia de sprijin și de cooperare din partea acestor instituții și organisme, inclusiv agenții, după caz. Auditorul intern al SEAE va coopera cu auditorul intern al Comisiei pentru a garanta coerența politicii de audit, cu o trimitere specială la responsabilitatea Comisiei în privința cheltuielilor operaționale. În plus, SEAE cooperează cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1073/1999. În special, acesta adoptă rapid decizia solicitată de respectivul regulament în privința termenilor și a condițiilor pentru investigațiile interne. După cum se prevede în prezentul regulament, statele membre, în conformitate cu dispozițiile naționale, și instituțiile oferă sprijinul necesar pentru a le permite agenților OLAF să își îndeplinească sarcinile.

Articolul 4

Administrația centrală

(1)  SEAE este condus de un secretar general executiv, care va acționa sub autoritatea Înaltului Reprezentant. Secretarul General executiv ia toate măsurile necesare pentru a asigura funcționarea fără probleme a SEAE, inclusiv gestionarea aspectelor administrative și bugetare. Secretarul general asigură coordonarea eficientă între toate departamentele din cadrul administrației centrale, precum și cu delegațiile Uniunii▌.

(2)  Secretarul General executiv este sprijinit de doi secretari generali adjuncți.

(3)  Administrația centrală a SEAE este organizată în direcții generale. Acestea includ, în special:

   o serie de direcții generale care includ birouri geografice care acoperă toate țările și regiunile din lume, precum și birouri multilaterale și tematice. Aceste departamente colaborează, după caz, cu serviciile competente ale Comisiei și cu Secretariatul General al Consiliului;
   o direcție generală pentru aspectele privind administrația, personalul, bugetul, securitatea și sistemele de informații și comunicații care funcționează în cadrul SEAE gestionat de Secretarul General executiv; Înaltul Reprezentant numește, în conformitate cu normele obișnuite de recrutare, un director general pentru aspectele privind bugetul și administrația care își îndeplinește sarcinile sub autoritatea Înaltului Reprezentant. Acesta va răspunde în fața Înaltului Reprezentant pentru gestionarea administrativă și bugetară internă a SEAE. Directorul general respectă aceleași linii bugetare și norme administrative ca și cele aplicabile în partea din Secțiunea III a bugetului UE care intră sub incidența rubricii V din cadrul financiar multianual.
   - Direcția de planificare și de gestionare a crizelor, Capacitatea civilă de planificare și conducere, Statul-Major al Uniunii Europene și Centrul comun de situații al Uniunii Europene, aflate sub autoritatea directă și sub responsabilitatea Înaltului Reprezentant, îl susțin pe acesta în îndeplinirea sarcinii de a desfășura PESC a Uniunii în conformitate cu dispozițiile tratatului, respectând, în conformitate cu articolul 40 din TUE celelalte competențe ale Uniunii.

Trebuie respectat caracterul specific al fiecăreia dintre aceste structuri, precum și particularitățile fiecăreia în privința funcțiilor, recrutării și statutului personalului.

Se asigură deplina coordonare între toate structurile SEAE.

   un departament de planificare strategică a politicilor;
   un departament juridic, aflat sub autoritatea administrativă a Secretarului General executiv, care colaborează îndeaproape cu serviciile juridice ale Consiliului și ale Comisiei;
   departamente pentru relații interinstituționale, informații și diplomație publică, audit intern și inspecții, precum și pentru protecția datelor cu caracter personal.

(4)  Președinții grupurilor de pregătire ale Consiliului care sunt prezidate de un reprezentant al Înaltului Reprezentant, inclusiv președintele Comitetului politic și de securitate, sunt desemnați de Înaltul Reprezentant, în conformitate cu modalitățile prevăzute în anexa II la Decizia 2009/908/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de instituire a măsurilor de punere în aplicare a Deciziei Consiliului European privind exercitarea președinției Consiliului și privind președinția grupurilor de pregătire ale Consiliului(4).

(5)  Înaltul Reprezentant și SEAE sunt sprijiniți, atunci când este cazul, de Secretariatul General al Consiliului și de departamentele competente ale Comisiei. În acest sens, acordurile la nivel de serviciu pot fi elaborate de SEAE, de Secretariatul General al Consiliului și de departamentele competente ale Comisiei.

Articolul 5

Delegațiile Uniunii

(1)  Decizia de a deschide sau de a închide o delegație este adoptată de Înaltul Reprezentant ▌cu aprobarea Consiliului și a Comisiei.

(2)  Fiecare delegație a Uniunii se află sub autoritatea unui șef de delegație.

Toți membrii personalului delegației, indiferent de funcția acestora, și întreaga activitate a delegației se află sub autoritatea șefului de delegație. Acesta răspunde în fața Înaltului Reprezentant de administrarea generală a activității delegației și de asigurarea coordonării tuturor acțiunilor Uniunii.

Personalul delegațiilor include și personal SEAE și, atunci când este necesar pentru execuția bugetului Uniunii și pentru punerea în aplicare a politicilor Uniunii, altele decât cele incluse în mandatul SEAE, personal al Comisiei.

(3)  Șeful de delegație primește instrucțiuni de la Înaltul Reprezentant și de la SEAE și răspunde de executarea acestora.

În domeniile în care Comisia își exercită competențele care îi sunt conferite prin tratate, aceasta poate, în conformitate cu articolul 221 alineatul (2) din TFUE, să emită instrucțiuni către delegații, care sunt executate sub responsabilitatea generală a șefului de delegație.

(4)  Șeful de delegație pune în aplicare creditele operaționale în legătură cu proiectele UE în țările terțe în cauză, acolo unde sunt subconcesionate de către Comisie, în conformitate cu Regulamentul financiar.

(5)  Funcționarea fiecărei delegații este evaluată periodic de Secretarul General al SEAE; evaluarea include auditul financiar și administrativ. Secretarul General al SEAE poate solicita sprijin în acest sens din partea departamentelor competente ale Comisiei. Pe lângă măsurile interne adoptate de SEAE, OLAF își exercită competențele, în special prin adoptarea de măsuri anti-fraudă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1073/1999.

(6)  Înaltul Reprezentant încheie acordurile necesare cu țara-gazdă, cu organizația internațională sau cu țara terță în cauză. În special, Înaltul Reprezentant ia măsurile necesare pentru a se asigura că țara-gazdă acordă delegațiilor Uniunii, personalului și proprietății acestora, privilegiile și imunitățile echivalente celor menționate în Convenția de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relațiile diplomatice.

(7)  Delegațiile Uniunii au capacitatea de a reprezenta interesele altor instituții ale UE, în special ▌ ale Parlamentului European, în contactele ▌cu organizațiile internaționale și cu țările terțe pe lângă care sunt acreditate delegațiile.

(8)  Șeful de delegație are competența de a reprezenta UE în țara în care este acreditată delegația, în special pentru încheierea de contracte și având capacitatea de a sta în justiție.

(9)  Delegațiile Uniunii lucrează în strânsă cooperare și fac schimb de informații cu serviciile diplomatice ale statelor membre ▌.

(10)  Delegațiile Uniunii, acționând în conformitate cu articolul 35 paragraful al treilea din TUE și la solicitarea statelor membre, sprijină statele membre ▌ în ceea ce privește relațiile lor diplomatice și rolul lor în oferirea de protecție consulară cetățenilor Uniunii în țări terțe.

Articolul 6

Personalul

(1)  Dispozițiile prevăzute în prezentul articol, cu excepția alineatului (3), se aplică fără a se aduce atingere Statutului funcționarilor și RACA, inclusiv modificărilor aduse acestor norme, în conformitate cu articolul 336 din TFUE, pentru a le adapta necesităților SEAE.

(2)  SEAE este alcătuit din ▌funcționari și alți agenți ai Uniunii Europene, inclusiv angajați din cadrul serviciilor diplomatice ale statelor membre numiți în calitate de agenți temporari(5).

Statutul funcționarilor și RACA se aplică personalului SEAE.

(3)  Dacă este necesar, SEAE poate, în cazuri specifice, să recurgă la un număr limitat de END specializați.

Înaltul Reprezentant adoptă regimul aplicabil END, echivalent celui stabilit prin Decizia 2003/479/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/829/CE a Consiliului din 5 decembrie 2007(6), în temeiul căreia END sunt puși la dispoziția SEAE pentru a oferi competențe specializate.

(4)  Membrii personalului SEAE își îndeplinesc atribuțiile și adoptă o conduită având în vedere exclusiv interesele Uniunii. Fără a aduce atingere articolului 2 alineatul (1) a treia liniuță, articolului 2 alineatul (2) și articolului 5 alineatul (3), aceștia nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la niciun guvern, de la nicio autoritate, organizație sau persoană din afara SEAE și de la nici un organism (persoană) altul (alta) decât Înaltul Reprezentant. În conformitate cu articolul 11 al doilea paragraf din Statutul funcționarilor, personalul SEAE nu poate accepta nici un fel de alte plăți provenind din orice altă sursă în afara SEAE.

(5)  Competențele conferite autorității de numire prin Statutul funcționarilor și autorității împuternicite să încheie contracte prin RACA sunt exercitate de Înaltul Reprezentant, care poate delega aceste competențe în cadrul SEAE.

(6)  Recrutarea în cadrul SEAE se face în funcție de merit și asigurându-se un echilibru geografic și de gen adecvat. Personalul SEAE este format dintr-un număr semnificativ de resortisanți din toate statele membre. Examinarea prevăzută pentru 2013 abordează, de asemenea, această problemă, incluzând, dacă este cazul, sugestii privind măsuri specifice suplimentare menite să corecteze eventualele dezechilibre.

(7)  Funcționarii Uniunii Europene și agenții temporari care provin din serviciile diplomatice ale statelor membre au aceleași drepturi și obligații și sunt tratați în mod egal, în special în ceea ce privește eligibilitatea pentru ocuparea oricărei poziții în condiții echivalente. Nu se face nicio distincție între agenții temporari care provin din serviciile diplomatice naționale și funcționarii Uniunii Europene în ceea ce privește atribuirea sarcinilor care trebuie să fie îndeplinite în toate domeniile de activitate și politicile puse în aplicare de SEAE. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului financiar, statele membre sprijină Uniunea în aplicarea răspunderii financiare care rezultă din orice tip de răspundere în temeiul articolului 66 din Regulamentul financiar pentru agenții temporari ai SEAE care provin din serviciile diplomatice naționale.

(8)  Înaltul Reprezentant stabilește procedurile de selecție pentru personalul SEAE, care se vor desfășura prin intermediul unei proceduri transparente bazate pe merit, având drept obiectiv să asigure serviciile unui personal având cel mai ridicat grad de abilitate, eficiență și integritate, garantând în același timp un echilibru geografic și de gen adecvat, precum și o prezență semnificativă a resortisanților din toate statele membre UE în cadrul SEAE. Reprezentanții statelor membre, ai Secretariatul General al Consiliului și ai Comisiei sunt implicați în procedura de recrutare pentru posturile vacante din cadrul SEAE. ▌

(9)  Atunci când SEAE atinge capacitatea sa maximă, personalul din statele membre, astfel cum se prevede la alineatul (2) primul paragraf, ar trebui să reprezinte cel puțin o treime din întregul personal al SEAE la nivel de AD.. În mod similar, funcționarii UE permanenți ar trebui să reprezinte cel puțin 60% din întregul personal al SEAE la nivel de AD, inclusiv personalul provenind de la serviciile diplomatice ale statelor membre, care au devenit funcționari UE permanenți, în conformitate cu dispozițiile Statutului funcționarilor. Înaltul Reprezentant prezintă anual un raport Parlamentului European și Consiliului privind ocuparea posturilor în cadrul SEAE.

(10)  Înaltul Reprezentant stabilește normele privind mobilitatea, astfel încât să se asigure că membrii personalului SEAE beneficiază de un grad ridicat de mobilitate. Personalului menționat la articolul 4 alineatul (3) a treia liniuță i se aplică dispoziții specifice. În principiu, personalul SEAE activează periodic în cadrul delegațiilor Uniunii. Înaltul Reprezentant stabilește normele în acest sens.

(11)  În conformitate cu dispozițiile aplicabile din legislația națională, fiecare stat membru acordă funcționarilor săi care au devenit agenți temporari în cadrul SEAE o garanție a reintegrării imediate la sfârșitul perioadei de serviciu în cadrul SEAE. În conformitate cu dispozițiile articolului 50b din RACA, perioada de serviciu respectivă nu depășește opt ani, cu excepția cazului în care este prelungită cu o perioadă maximă de doi ani, în circumstanțe excepționale și în interesul serviciului.

Funcționarii UE care activează în cadrul SEAE au dreptul de a candida la posturi în instituția lor de origine, în aceleași condiții ca și candidații interni.

(12)  Se iau măsuri pentru a se oferi personalului SEAE o formare comună corespunzătoare, mai ales pe baza practicilor și structurilor naționale și ale UE existente. Înaltul Reprezentant ia măsurile corespunzătoare în acest scop în decursul anului care urmează intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 7

Dispoziții tranzitorii privind personalul

(1)  Departamentele și funcțiile relevante din cadrul Secretariatului General al Consiliului și din cadrul Comisiei enumerate în anexă sunt transferate către SEAE. Funcționarii și agenții temporari care ocupă un post în departamentele enumerate în anexă sau dețin funcțiile în cauză sunt transferați către SEAE. Această dispoziție se aplică de la caz la caz și personalului contractual și local afectat unor astfel de departamente și funcții. END care activează în respectivele departamente sau care dețin respectivele funcții sunt de asemenea transferați către SEAE cu acordul autorităților din statul membru de origine.

Aceste transferuri produc efecte de la 1 ianuarie 2011.

În conformitate cu Statutul funcționarilor, Înaltul Reprezentant atribuie fiecărui funcționar, la transferul către SEAE, un post în grupul de funcții care corespunde gradului său.

(2)  Procedurile de recrutare a personalului pentru posturile transferate către SEAE care se află în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei decizii rămân valabile: acestea se desfășoară și se încheie sub autoritatea Înaltului Reprezentant, în conformitate cu anunțurile corespunzătoare de posturi vacante și cu normele aplicabile din Statul funcționarilor și din RACA.

Articolul 8

Bugetul

(1)  Sarcinile ordonatorului de credite pentru secțiunea SEAE a bugetului general al Uniunii Europene sunt delegate în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul financiar. Înaltul Reprezentant adoptă normele interne de gestionare a liniilor bugetului administrativ. Cheltuielile operaționale rămân în cadrul secțiunii Comisie a bugetului.

(2)  SEAE își exercită competențele în conformitate cu Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii, în limitele creditelor care îi sunt alocate.

(3)  În momentul în care întocmește situația estimativă a cheltuielilor administrative pentru SEAE, Înaltul Reprezentant va desfășura consultări cu comisarul pentru politica de dezvoltare și, respectiv, cu comisarul pentru politica de vecinătate, în privința responsabilităților lor respective.

(4)  În conformitate cu articolul 314 alineatul (1) din TFUE, SEAE întocmește o situație estimativă a cheltuielilor pentru exercițiul bugetar următor. Comisia grupează aceste situații într-un proiect de buget ce poate conține previziuni diferite. Comisia poate modifica proiectul de buget astfel cum se prevede la articolul 314 alineatul (2) din TFUE.

(5)  Pentru a asigura transparența bugetară în domeniul acțiunii externe a Uniunii, Comisia transmite autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget al UE, un document de lucru care să prezinte, în mod cuprinzător, toate cheltuielile referitoare la acțiunea externă a Uniunii.

(6)  SEAE face obiectul procedurilor privind descărcarea de execuția bugetară prevăzute la articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la articolele 145-147 din Regulamentul financiar. În acest context, SEAE cooperează pe deplin cu instituțiile implicate în procedura de descărcare și furnizează, dacă este cazul, informațiile suplimentare necesare, inclusiv prin intermediul participării la reuniunile organismelor relevante.

Articolul 9

Instrumentele și programarea din domeniul acțiunii externe

(1)  Gestionarea programelor de cooperare externă ale UE se află sub responsabilitatea Comisiei, fără a se aduce atingere rolului Comisiei și al SEAE în acest domeniu, astfel cum se prevede la următoarele alineate.

(2)  Înaltul Reprezentant asigură coordonarea politică de ansamblu a acțiunii externe a UE, asigurând unitatea, coerența și eficacitatea acesteia, în special prin instrumentele de asistență externă:

   - Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare,
   - Fondul european de dezvoltare,
   - Instrumentul european pentru promovarea democrației și drepturilor omului,
   - Instrumentul european de vecinătate și de parteneriat,
   - Instrumentul pentru cooperarea cu țările industrializate,
   - Instrumentul pentru cooperarea în materie de securitate nucleară,
   - Instrumentul de stabilitate, în ceea ce privește asistența prevăzută la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1717/2006 din 15 noiembrie 2006.

(3)  În special, SEAE contribuie la ciclul de programare și gestionare pentru instrumentele menționate, pe baza obiectivelor de politici stabilite în cadrul acestora. SEAE este responsabil ▌de pregătirea următoarelor decizii ale Comisiei privind etapele strategice multianuale din cadrul ciclului de programare:

   (i) alocarea pe țări, pentru a stabili pachetul financiar global pentru fiecare regiune (sub rezerva unei defalcări orientative a perspectivelor financiare). În cadrul fiecărei regiuni, o parte din fonduri va fi rezervată pentru programele regionale;
   (ii) documentele de strategie la nivel național și regional;
   (iii) programele orientative la nivel național și regional.

În conformitate cu articolul 3, pe parcursul întregului ciclu de programare, planificare și punere în aplicare a acestor instrumente, Înaltul Reprezentant și SEAE colaborează cu membrii și serviciile competente ale Comisiei, fără a se aduce atingere articolului 1 alineatul (3). Toate propunerile vor fi pregătite prin proceduri ale Comisiei și înaintate Comisiei în vederea adoptării unei decizii.

(4)  În ceea ce privește Fondul european de dezvoltare și Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, orice propuneri, inclusiv cele de modificare a regulamentelor de bază și documentele de programare de la alineatul (3) de mai sus, sunt pregătite în comun de serviciile competente din cadrul SEAE și al Comisiei, sub responsabilitatea comisarului pentru politica de dezvoltare, fiind apoi înaintate, de comun acord cu Înaltul Reprezentant, Comisiei în vederea adoptării unei decizii.

Programele tematice, cu excepția Instrumentului pentru democrație și drepturile omului, a Instrumentului pentru cooperarea în materie de securitate nucleară și a părții din Instrumentul de stabilitate menționate la alineatul (2) liniuța a șaptea, sunt pregătite de serviciul corespunzător al Comisiei sub îndrumarea comisarului responsabil de dezvoltare, fiind prezentate colegiului de comun acord cu Înaltul Reprezentant și cu alți comisari implicați.

(5)  În ceea ce privește Instrumentul european de vecinătate și de parteneriat, orice propuneri, inclusiv cele de modificare a regulamentelor de bază și documentele de programare de la alineatul (3) de mai sus, sunt pregătite în comun de serviciile competente din cadrul SEAE și al Comisiei, sub responsabilitatea comisarului pentru politica de vecinătate, fiind apoi înaintate, de comun acord cu Înaltul Reprezentant, Comisiei în vederea adoptării unei decizii.

(6)  Acțiunile adoptate în temeiul bugetului PESC, Instrumentul de stabilitate cu excepția părții menționate la alineatul (2) liniuța a șaptea, Instrumentul pentru cooperarea cu țările industrializate, comunicarea și diplomația publică, precum și misiunile de observare a alegerilor se află sub responsabilitatea Înaltului Reprezentant/SEAE. Comisia este responsabilă de aplicarea financiară a acestora sub directa autoritate a Înaltului Reprezentant, în calitatea sa de vicepreședinte al Comisiei(7). Departamentul Comisiei responsabil cu respectiva punere în aplicare funcționează în sediul SEAE.

Articolul 10

Securitatea

(1)  Înaltul Reprezentant decide, după consultarea comitetului prevăzut în Decizia 2001/264/CE a Consiliului, cu privire la normele de securitate pentru SEAE și ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că SEAE gestionează în mod eficient riscurile în privința personalului său, a activelor corporale și a informațiilor și că își îndeplinește sarcina în privința responsabilităților de administrare. Astfel de norme se aplică tuturor membrilor personalului SEAE și tuturor membrilor delegațiilor Uniunii, indiferent de funcția lor administrativă și de originea lor.

(2)  În așteptarea deciziei prevăzute la alineatul (1):

   în privința protecției informațiilor clasificate, SEAE aplică Decizia 2001/264/CE a Consiliului;
   în privința altor aspecte de securitate, SEAE aplică Decizia 2001/844/CE a Comisiei.

(3)  SEAE include un departament responsabil de aspectele de securitate, care este sprijinit de serviciile competente ale statelor membre.

(4)  Înaltul Reprezentant ia toate măsurile necesare pentru a pune în aplicare normele de securitate în cadrul SEAE, în special în ceea ce privește protecția informațiilor clasificate și măsurile care trebuie adoptate în cazul nerespectării normelor de securitate de către personalul SEAE. În acest scop, SEAE solicită consiliere din partea Oficiului de Securitate al Secretariatului General al Consiliului, din partea serviciilor competente ale Comisiei și din partea serviciilor competente ale statelor membre.

Articolul 11

Accesul la documente, arhive și protecția datelor

(1)  SEAE aplică normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. Înaltul Reprezentant decide cu privire la normele de punere în aplicare pentru SEAE.

(2)  Secretarul General al SEAE organizează arhivele serviciului. Arhivele relevante ale departamentelor transferate de la Secretariatul General al Consiliului și de la Comisie sunt transferate către SEAE.

(3)  SEAE protejează persoanele fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date. Înaltul Reprezentant decide cu privire la normele de punere în aplicare pentru SEAE.

Articolul 12

Bunurile fixe

(1)  Secretariatul General al Consiliului și serviciile competente ale Comisiei iau toate măsurile necesare pentru ca transferurile menționate la articolul 7 să fie însoțite de transferul clădirilor Consiliului și Comisiei necesare pentru funcționarea SEAE.

(2)  Înaltul Reprezentant, Secretariatul General al Consiliului și Comisia decid împreună, după caz, asupra condițiilor în care bunurile fixe sunt puse la dispoziția administrației centrale a SEAE și a delegațiilor Uniunii.

Articolul 13

Dispoziții finale

(1)  Înaltul Reprezentant, Consiliul, Comisia și statele membre sunt responsabile de punerea în aplicare a prezentei decizii și iau toate măsurile necesare în acest sens.

(2)  Înaltul Reprezentant înaintează Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind funcționarea SEAE cel mai târziu până la sfârșitul anului 2011. Respectivul raport se referă în principal la punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 5 alineatele (3) și (10) şi ale articolului 9.

(3)  Până la jumătatea anului 2013, Înaltul Reprezentant realizează o evaluare a funcționării și organizării SEAE, care va cuprinde, între altele, punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 6 alineatele (8) și (11). Dacă este necesar, această evaluare poate fi însoțită de propuneri corespunzătoare de revizuire a prezentei decizii. În această situație, în conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din TUE, Consiliul revizuiește prezenta decizie luând în considerare evaluarea, cel mai târziu până la începutul anului 2014 ▌.

(4)  Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. ▌Dispozițiile prezentei decizii privind gestiunea financiară și recrutarea ▌produc efecte ▌odată cu adoptarea modificărilor necesare ale Statutului funcționarilor și ale Regulamentului financiar, precum și a bugetului rectificativ. ▌Înaltul Reprezentant, Secretariatul General al Consiliului și Comisia vor încheia acorduri și vor organiza consultări cu statele membre pentru a asigura o tranziție lipsită de probleme.

(5)  Cel târziu la o lună de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Înaltul Reprezentant înaintează Comisei o estimare a veniturilor și cheltuielilor SEAE, inclusiv o schemă de personal, în vederea prezentării, de către Comisie, a unui proiect de buget rectificativ.

(6)  Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, [data]

Pentru Consiliu

Președintele

(1) JO…a se completa notele de subsol.
(2) JO…
(3) JO…
(4) JO L 322, 9.12.2009, p. 28.
(5) Articolul 98 alineatul (1) al doilea paragraf din Statutul funcționarilor se citește după cum urmează: „Începând cu 1 iulie 2013 autoritatea de numire examinează de asemenea candidaturile funcționarilor din alte instituții fără a acorda prioritate niciuneia dintre aceste categorii.”
(6) JO L 327, 13.12.2007, p. 10.
(7) Comisia va face o declarație în sensul confirmării faptului că Înaltul Reprezentant deține autoritatea necesară în această privință, în deplină conformitate cu Regulamentul financiar.


ANEXĂ

DEPARTAMENTELE ȘI FUNCȚIILE CARE URMEAZĂ SĂ FIE TRANSFERATE SEAE(1)

În continuare este prevăzută o listă a tuturor entităților administrative care urmează să fie transferate în bloc la SEAE. Aceasta nu aduce atingere necesităților suplimentare și alocării resurselor care urmează să fie determinate în cadrul negocierilor de ansamblu privind bugetul pentru instituirea SEAE, nici deciziilor privind asigurarea personalului adecvat responsabil pentru funcțiile auxiliare sau necesității conexe de acorduri la nivel de servicii între Secretariatul General al Consiliului, Comisie și SEAE.

1.  SECRETARIATUL GENERAL AL CONSILIUL

Întregul personal din departamentele și funcțiile enumerate mai jos este transferat în bloc la SEAE, cu excepția unui număr limitat de persoane care urmează să îndeplinească funcțiile obișnuite ale Secretariatului General al Consiliului în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) liniuța a doua și a anumitor funcții specifice indicate mai jos:

Unitatea pentru politici

PESA și structurile de gestionare a crizelor

·  Direcția de planificare și de gestionare a crizelor (CMDP)

·  Capacitatea civilă de planificare și conducere (CPCC)

·  Statul-Major al Uniunii Europene (EUMS)

o Departamente aflate sub autoritatea directă a DGEUMS

o Direcția pentru concepte și capacități

o Direcția pentru informații operative

o Direcția pentru operații

o Direcția pentru logistică

o Direcția pentru sisteme de comunicații și de informații

·  Centrul comun de situații al UE (SITCEN)

Excepție:

·  Personalul din cadrul SITCEN care sprijină Autoritatea pentru acreditări de securitate

Direcția Generală E

·  Entitățile aflate sub directa autoritate a Directorului General.

·  Direcția pentru Americi și Organizația Națiunilor Unite

·  Direcția pentru Balcanii de Vest, Europa de Est și Asia Centrală

·  Direcția pentru neproliferarea armelor de distrugere în masă

·  Direcția pentru afaceri parlamentare în domeniul PESC

·  Biroul de legătură New York

·  Biroul de legătură Geneva

Funcționarii SGC detașați la Reprezentanțele Speciale ale Uniunii Europene și la misiunile PSAC

2.  COMISIA (INCLUSIV DELEGAȚIILE)

Întregul personal din departamentele și funcțiile enumerate mai jos este transferat în bloc la SEAE, cu excepția unui număr limitat de persoane menționate în continuare ca excepții.

Direcția Generală Relații Externe

·  Toate posturile ierarhice și personalul de sprijin anexat în mod direct acestora

·  Direcția A (Platforma de criză și coordonarea politicilor în cadrul PESC)

·  Direcția B (Relații multilaterale și drepturile omului)

·  Direcția C (America de Nord, Asia de Est, Australia, Noua Zeelandă, SEE, AELS, San Marino, Andorra, Monaco)

·  Direcția D (Coordonarea politicii europene de vecinătate)

·  Direcția E (Europa de Est, Caucazul de Sud, republicile din Asia Centrală)

·  Direcția F (Orientul Mijlociu, Mediterana de Sud)

·  Direcția G (America Latină)

·  Direcția H [Asia (cu excepția Japoniei și a Coreei)]

·  Direcția I (Cartierul general pentru resurse, informații, relații interinstituționale)

·  Direcția K (Serviciul extern)

·  Direcția L (Strategie, coordonare și analiză)

·  Grupul de acțiune pentru Parteneriatul Estic

·  Unitatea Relex-01 (audit)

Excepții:

·  Personalul responsabil pentru gestionarea instrumentelor financiare

·  Personalul responsabil pentru plata salariilor și a alocațiilor personalului din cadrul delegațiilor

Serviciul extern

·  Toți șefii și adjuncții de delegați și personalul de sprijin anexat în mod direct acestora

·  Toate secțiunile sau celulele politice și personalul acestora

·  Toate secțiunile de informații și diplomație publică și personalul acestora

·  Toate secțiunile administrative

Excepții

·  Personalul responsabil pentru punerea în aplicare a instrumentelor financiare

Direcția Generală Dezvoltare

·  Direcția D (ACP II – Africa de Vest și Africa Centrală, Zona Caraibilor și TTPM) cu excepția grupului de acțiune pentru TTPM

·  Direcția E (Cornul Africii, Africa de Est și de Sud, Oceanul Indian și Pacific)

·  Unitatea CI (ACP I: Programarea și gestionarea ajutorului): personalul responsabil pentru programare

·  Unitatea C2 (Chestiuni și instituții panafricane, guvernanță și migrație): personalul responsabil pentru relațiile panafricane

·  Posturile ierarhice aplicabile și personalul de sprijin anexat în mod direct acestora

(1) Resursele umane care urmează să fie transferate sunt finanțate în totalitate în temeiul rubricii 5 (Administrația) din cadrul financiar multianual.


ANEXĂ

DECLARAȚIA ÎNALTEI REPREZENTANTE(1)PRIVIND RESPONSABILITATEA POLITICĂ

În relația cu Parlamentul European, Înaltul Reprezentant (ÎR) se va baza pe angajamentele referitoare la consultare, informare și raportare asumate în timpul ultimei legislaturi de către fostul comisar pentru relații externe, fostul Înalt Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate comună și de către președinția asigurată prin rotație a Consiliului. Atunci când va fi nevoie, aceste angajamente vor fi modificate ținându-se seama de rolul de control politic al Parlamentului și de redefinirea rolului Înaltului Reprezentant, astfel cum a fost stabilit în tratate și în conformitate cu articolul 36 din TUE.

În acest scop:

1.  În ceea ce privește PESC, ÎR va consulta Parlamentul European cu privire la aspectele principale și la opțiunile fundamentale din domeniul acestei politici în conformitate cu articolul 36 din TUE. Orice schimb de opinii anterior adoptării mandatelor și a strategiilor în domeniul PESC va avea loc în formatul corespunzător, în conformitate cu sensibilitatea și confidențialitatea subiectelor discutate. În acest context, se va consolida practica reuniunilor comune de consultare cu birourile AFET și BUDG. Informările prezentate la aceste reuniuni se vor referi în special la misiunile PESC finanțate din bugetul UE, atât la cele în curs de aplicare, cât și la cele în curs de pregătire. Dacă va fi necesar, pot fi organizate reuniuni comune de consultare suplimentare, pe lângă reuniunile periodice. SEAS va fi reprezentat (la toate reuniunile), pe lângă președintele permanent al Comitetului politic și de securitate, de înalți funcționari responsabili de această politică.

2.  Rezultatele negocierilor aflate în curs de desfășurare referitoare la acordul-cadru dintre Parlamentul European și Comisie cu privire la negocierile acordurilor internaționale vor fi aplicate mutatis mutandis de către ÎR pentru acordurile care intră în sfera sa de răspundere, în cazul în care este necesar acordul Parlamentului. În conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE, Parlamentul European va fi informat de îndată și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii, inclusiv în ceea ce privește acordurile încheiate în domeniul PESC.

3.  ÎR va continua dialogul aprofundat și va comunica toate documentele pentru fazele de planificare strategică a instrumentelor financiare (cu excepția Fondului european de dezvoltare). Același lucru va fi valabil pentru toate documentele consultative transmise statelor membre în timpul fazei pregătitoare. Această practică nu aduce atingere rezultatului negocierilor privind domeniul de aplicare și punerea în aplicare a articolului 290 din TFUE privind actele delegate.

4.  Sistemul actual de furnizare de informații confidențiale privind misiunile și operațiile PSAC (prin Comisia specială a PE instituită în temeiul AII din 2002 în domeniul PESA) va fi menținut. ÎR poate oferi de asemenea acces la alte documente din domeniul PESC în baza nevoii de a cunoaște și altor deputați din Parlamentul European care dețin autorizarea de securitate adecvată pentru documentele clasificate, în conformitate cu normele aplicabile, în cazul în care accesul este necesar pentru exercitarea funcției lor instituționale, la cererea președintelui AFET și, dacă este necesar, a președintelui PE. În acest context, ÎR va revizui și va propune, după caz, adaptarea dispozițiilor existente privind accesul deputaților din Parlamentul European la documentele și informațiile clasificate din domeniul politicii de securitate și apărare (AII din 2002 în domeniul PESA). Până la această modificare, ÎR va decide cu privire la măsurile tranzitorii pe care le consideră necesare pentru a facilita accesul la informațiile menționate anterior deputaților din Parlamentul European, desemnați și notificați în mod corespunzător, care exercită o funcție instituțională.

5.  ÎR va răspunde pozitiv la solicitările PE ca șefii de delegații nou numiți în țările și organizațiile pe care Parlamentul le consideră importante din punct de vedere strategic să se prezinte în fața AFET pentru un schimb de opinii (separat de audieri) înainte de preluarea posturilor. Același lucru este valabil și pentru reprezentanții speciali ai UE. Aceste schimburi de opinii se vor desfășura într-un format convenit împreună cu ÎR, corespunzător sensibilității și confidențialității subiectelor discutate.

6.  În cazurile în care Înaltul Reprezentant nu poate participa la o dezbatere în plen a Parlamentului European, acesta va decide cu privire la înlocuirea sa de către un membru al unei instituții a UE, care este fie un comisar pentru chestiunile care sunt exclusiv sau preponderent de competența Comisiei, fie un membru al Consiliului Afaceri Externe pentru chestiunile care țin exclusiv sau în principal de domeniul PESC. În acest ultim caz, înlocuitorul va proveni fie din cadrul Președinției prin rotație, fie din cadrul trioului de președinții, în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul de procedură al Consiliului. Parlamentul European va fi informat de decizia Înaltului Reprezentant cu privire la înlocuitorul său.

7.  ÎR va facilita participarea șefilor de delegații, a reprezentanților speciali ai UE, a șefilor de misiuni PSAC și a înalților funcționari din cadrul SEAE la lucrările comisiilor și subcomisiilor parlamentare competente, în scopul de a oferi scurte informări periodice.

8.  În ceea ce privește operațiunile militare PSAC finanțate de statele membre, informațiile vor continua să fie furnizate prin intermediul Comisiei speciale din cadrul PE instituite în temeiul AII din 2002 în domeniul PESA, sub rezerva oricărei revizuiri a AII, în conformitate cu punctul 4 de mai sus.

9.  Parlamentul European va fi consultat cu privire la identificarea și planificarea misiunilor de observare a alegerilor și la monitorizarea acestora - în conformitate cu drepturile de control bugetar ale Parlamentului asupra instrumentului relevant de finanțare, de exemplu IEDDO. Numirea observatorilor-șefi ai UE se va face în consultare cu grupul de coordonare a alegerilor, în timp util, înainte de începerea misiunii de observare a alegerilor.

10.  ÎR va juca un rol activ în cadrul viitoarelor deliberări privind actualizarea dispozițiilor existente referitoare la finanțarea PESC, prevăzute în AII din 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară, pe baza angajamentului în ceea ce privește aspectele menționate la punctul 1. Noua procedură bugetară introdusă de Tratatul de la Lisabona se va aplica integral bugetului PESC. Înaltul Reprezentant va depune de asemenea eforturi în vederea realizării unei mai mari transparențe în ceea ce privește bugetul PESC, inclusiv, printre altele, în vederea posibilității de a identifica misiunile PESC majore în cadrul bugetului (precum actualele misiuni în Afganistan, Kosovo și Georgia), menținându-se totodată flexibilitatea în buget și necesitatea de a se asigura continuitatea acțiunii pentru misiunile deja angajate.

Declarația Înaltului Reprezentant în plenul Parlamentului European cu privire la organizarea de bază a administrației centrale a SEAE

ÎR va stabili în cadrul SEAE serviciile și funcțiile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale și pentru consolidarea capacității UE în vederea unei acțiuni externe coerente, evitându-se totodată suprapunerile. Dacă va fi necesar, ÎR se va asigura că autorității bugetare îi sunt prezentate propuneri adecvate.

Serviciile și funcțiile vor fi adaptate în timp, în funcție de noile priorități și evoluții.

SEAE va cuprinde, încă de la început, următoarele departamente:

   un departament care să asiste ÎR în relațiile sale instituționale cu Parlamentul European, astfel cum se prevede în tratate și în Declarația privind responsabilitatea politică, precum și în relația cu parlamentele naționale.
   un departament care să asiste ÎR în sarcina sa de a asigura coerența acțiunii externe a Uniunii. Printre altele, acest departament va contribui la organizarea reuniunilor periodice ale ÎR cu alți membri ai Comisiei și va asigura monitorizarea acțiunilor întreprinse în urma acestora. La nivelul fiecărui serviciu, departamentul va asigura interacțiunea și coordonarea necesare cu serviciile competente ale Comisiei în ceea ce privește aspectele externe ale politicilor interne.
   un director general pentru buget și administrație. Acest post va fi ocupat de un înalt funcționar din cadrul SEAE, cu experiență confirmată în domeniul bugetar și administrativ la nivelul UE.

Gestionarea crizelor și consolidarea păcii: structurile PSAC vor face parte din SEAE, în conformitate cu modalitățile convenite de Consiliul European în octombrie 2009 și astfel cum se prevede în Decizia privind SEAE. În structura corespunzătoare vor fi integrate unitățile relevante din cadrul Comisiei competente în materie de răspuns la criză și de consolidare a păcii.

Înaltul Reprezentant se va asigura că unitățile relevante din cadrul Comisiei, transferate în cadrul SEAE, competente în materie de planificare și programare a răspunsului la criză, de prevenire a conflictelor și consolidare a păcii, precum și structurile PSAC lucrează în strânsă cooperare și sinergie, sub directa sa responsabilitate și autoritate, în cadrul structurii adecvate. În mod evident, acest fapt nu aduce atingere naturii specifice, în special interguvernamentale și comunitare, a politicilor.

Sub directa autoritate și responsabilitate a Înaltului Reprezentant, se va asigura deplina coordonare între toate serviciile SEAE, în special între structurile PSAC și celelalte servicii relevante ale SEAE, respectându-se totodată caracterul specific al acestor structuri.

ÎR se va asigura că este instituită coordonarea necesară între reprezentanții speciali ai UE și departamentele relevante din cadrul SEAE.

ÎR va acorda un înalt grad de prioritate promovării drepturilor omului și bunei guvernanțe la nivel mondial și va promova integrarea acestora în cadrul politicilor externe, prin intermediul SEAE. Vor fi instituite structuri pentru drepturile omului și democrație la nivel central, precum și nuclee în toate delegațiile relevante ale Uniunii, care vor avea sarcina de a monitoriza situația drepturilor omului și de a promova realizarea efectivă a obiectivelor politicilor UE în materie de drepturile omului.

(1) În prezenta declarație, termenul Înalt Reprezentant include toate funcțiile Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care este, de asemenea, vicepreședinte al Comisiei Europene și președinte al Consiliului Afaceri Externe, fără a se aduce atingere responsabilităților specifice care îi revin în temeiul funcțiilor respective pe care le exercită.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate