Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0816(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0228/2010

Ingivna texter :

A7-0228/2010

Debatter :

PV 07/07/2010 - 12
CRE 07/07/2010 - 12

Omröstningar :

PV 08/07/2010 - 6.2
CRE 08/07/2010 - 6.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0280

Antagna texter
PDF 425kWORD 163k
Torsdagen den 8 juli 2010 - Strasbourg
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder *
P7_TA(2010)0280A7-0228/2010
Resolution
 Konsoliderad text
 Bilaga
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 juli 2010 om förslaget till rådets beslut om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget från den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik (08029/2010),

–  med beaktande av den höga representantens uttalande vid Europaparlamentets plenarsammanträde den 8 juli 2010 om hur den centrala förvaltningen av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras i stort,

–  med beaktande av den höga representantens uttalande om politiskt ansvar,

–  med beaktande av artikel 27.3 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0090/2010),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandena från utskottet för konstitutionella frågor, utskottet för utveckling, utskottet för internationell handel, budgetutskottet, budgetkontrollutskottet samt utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0228/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet avser att förstärka sitt samarbete med medlemsstaternas nationella parlament, i enlighet med fördraget, när det gäller unionens yttre åtgärder, särskilt Gusp och GSFP.

3.  Europaparlamentet anser att förutom det föreliggande rådsbeslutet bör man genom ändringar av budgetförordningen närmare specificera kommissionens roll när det gäller vidaredelegering av befogenhet till delegationscheferna att genomföra driftsanslag, och särskilt, genom budgetförordningen, se till att kommissionen vidtar de åtgärder som krävs för att garantera att vidaredelegeringen av befogenheter inte påverkar ansvarsfrihetsförfarandet.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sitt omfattande arbetsdokument om utgifterna i samband med EU:s yttre åtgärder, som ska utarbetas tillsammans med förslaget till EU-budget, bl.a. ta med uppgifter om unionsdelegationernas tjänsteförteckningar samt utgifterna för yttre åtgärder per land och per uppdrag. Parlamentet framhåller att man avser att ändra budgetförordningen så att den stämmer överens med ovanstående.

5.  Europaparlamentet upprepar att i fall av oenighet avseende kommissionens instruktioner till cheferna för EU:s delegationer som enligt artikel 221.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är underställda den höga representanten samt i fall av oenighet mellan den höga representanten och den kommissionsledamot som är ansvarig för programplaneringen av de relevanta externa biståndsinstrumenten ska kommissionärskollegiet fatta det avgörande beslutet.

6.  Europaparlamentet uppmanar enträget den höga representanten att se till att bestämmelserna i artikel 6 i rådets beslut, enligt vilket minst 60 procent av personalen på AD-tjänster hos den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska vara fast anställda EU-tjänstemän, återspeglas i alla avdelningens lönegrader.

7.  Europaparlamentet anser att de ytterligare specifika åtgärderna i artikel 6.6 i rådets beslut för att förstärka den geografiska balansen och uppnå jämn könsfördelning också, när det gäller den geografiska balansen, bör innehålla samma slags åtgärder som återfinns i rådets förordning (EG, Euratom) nr 401/2004(1).

8.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

9.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att ändra förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 401/2004 av den 23 februari 2004 om särskilda och temporära åtgärder för rekrytering av tjänstemän till Europeiska gemenskaperna i samband med Cyperns, Estlands, Lettlands, Litauens, Maltas, Polens, Slovakiens, Sloveniens, Tjeckiens och Ungerns anslutning (EUT L 67, 5.3.2004, s. 1).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 juli 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta
P7_TC1-NLE(2010)0816

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 27.3,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten)(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av kommissionens godkännande(3), och

av följande skäl:

(1)  Syftet med detta beslut är att fastställa hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (nedan kallad avdelningen), ett i funktionellt hänseende självständigt unionsorgan som inrättas genom artikel 27.3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget), ändrat genom Lissabonfördraget, ska organiseras och arbeta under ledning av den höga representanten. Beslutet, och särskilt hänvisningen till uttrycket den höga representanten, kommer att tolkas mot bakgrund av de olika uppgifter som hon har enligt artikel 18 i EU-fördraget.

(2)  Enligt artikel 21.3 andra stycket i EU-fördraget ska unionen sörja för samstämmigheten mellan de olika områden som omfattas av dess yttre åtgärder och mellan dessa och övrig politik. Rådet och kommissionen ska, med bistånd av den höga representanten, säkerställa denna samstämmighet och samarbeta i detta syfte.

(3)  Avdelningen kommer att bistå den höga representanten, som också är en av kommissionens vice ordförande och ordförande i rådet i konstellationen utrikes frågor, med genomförandet av uppgiften att leda Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (nedan kallad Gusp) och säkerställa enhetlighet i unionens handlande, särskilt i enlighet med artiklarna 18 och 27 i EU-fördraget. Avdelningen kommer att bistå den höga representanten när hon fungerar som ordförande i rådet (utrikes frågor) utan att detta påverkar de ordinarie arbetsuppgifterna för rådets generalsekretariat. Avdelningen kommer även att bistå den höga representanten i hennes egenskap av vice ordförande för kommissionen, när det gäller hennes ansvar inom kommissionen för dess åligganden i fråga om yttre förbindelser och när det gäller samordningen av andra aspekter av unionens yttre åtgärder, utan att detta påverkar de ordinarie arbetsuppgifter som kommissionens avdelningar har.

(4)  I sitt bidrag till EU:s externa samarbetsprogram bör avdelningen bemöda sig om att säkerställa att dessa program uppfyller målen för yttre åtgärder enligt artikel 21 i EUF-fördraget, särskilt punkt 2 d, och att målen för EU:s utvecklingspolitik iakttas i enlighet med artikel 208 i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). I detta sammanhang bör avdelningen också främja målen för det europeiska samförståndet om utveckling och det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd.

(5)  Det följer av Lissabonfördraget att för att det fördragets bestämmelser ska kunna genomföras måste avdelningen bli operativ så snart som möjligt efter fördragets ikraftträdande.

(6)  Europaparlamentet kommer att fullständigt genomföra sina åligganden på området unionens yttre åtgärder, bland annat politisk kontroll enligt artikel 14.1 i EU-fördraget, samt i lagstiftnings- och budgetärenden i enlighet med fördragen. Den höga representanten kommer dessutom att, enligt artikel 36 i EU-fördraget, regelbundet höra Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande möjligheterna när det gäller Gusp och se till att vederbörlig hänsyn tas till Europaparlamentets uppfattning. Avdelningen kommer att stödja den höga representanten i detta avseende. Särskilda ordningar bör upprättas för tillgång till sekretessbelagda handlingar och sekretessbelagd information på Gusp-området för Europaparlamentets ledamöter. Fram till dess att sådana ordningar antas kommer befintliga bestämmelser i det interinstitutionella avtalet från 2002 om sekretessbelagda handlingar och sekretessbelagd information inom den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken att tillämpas.

(7)  Den höga representanten, eller hennes företrädare, bör i fråga om Europeiska försvarsbyrån, Europeiska unionens satellitcentrum, Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska säkerhets- och försvarsakademin utöva de åligganden som föreskrivs i deras respektive grundrättsakt. Avdelningen bör ge dessa enheter samma stöd som rådets generalsekretariat för närvarande bidrar med.

(8)  Bestämmelser om avdelningens personal och dess rekrytering bör antas när sådana bestämmelser behövs för att fastställa hur avdelningen ska organiseras och arbeta. Parallellt med detta bör nödvändiga ändringar i enlighet med artikel 336 i EUF-fördraget göras i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) och anställningsvillkoren för övriga anställda i gemenskaperna (nedan kallade anställningsvillkoren), utan att det påverkar tillämpningen av artikel 298 i EUF-fördraget. Avdelningen bör i fråga om sin personal behandlas som en institution i den mening som avses i tjänsteföreskrifterna. Den höga representanten kommer att vara tillsättningsmyndighet vad avser såväl tjänstemän som omfattas av tjänsteföreskrifterna ▌ som anställda som omfattas av anställningsvillkoren. I samband med budgetförfarandet kommer det varje år att fastställas hur många tjänstemän och anställda avdelningen ska ha, vilket kommer att avspeglas i tjänsteförteckningen.

(9)  Avdelningens personal kommer att fullgöra sina uppgifter och uppträda med enbart unionens bästa för ögonen.

(10)  Rekryteringen kommer att bygga på meriter samtidigt som en lämplig geografisk balans och en jämn könsfördelning säkerställs. Avdelningens personal bör på ett meningsfullt sätt bestå av medborgare från alla medlemsstater. Den planerade översynen 2013 bör omfatta även denna fråga, samt vid behov inbegripa förslag till ytterligare särskilda åtgärder som syftar till att undanröja eventuella obalanser.

(11)  I enlighet med artikel 27.3 i EU-fördraget kommer avdelningen att omfatta personal från rådets generalsekretariat och kommissionen samt personal från medlemsstaternas diplomattjänster. I detta syfte kommer berörda enheter och befattningar i rådets generalsekretariat och i kommissionen att överföras till avdelningen, tillsammans med tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst i en sådan enhet eller en sådan befattning. Före den 1 juli 2013 kommer avdelningen uteslutande att rekrytera tjänstemän från rådets generalsekretariat och kommissionen samt personal från medlemsstaternas diplomattjänster. Efter detta datum bör alla tjänstemän och andra anställda i Europeiska unionen kunna söka lediga tjänster inom avdelningen.

(12)  Avdelningen får i särskilda fall anlita specialiserade nationella experter, som kommer att arbeta under den höga representantens ledning. Nationella experter som tjänstgör vid avdelningen kommer inte att räknas med i den tredjedel som bör utgöras av personal från medlemsstaterna när avdelningen når full kapacitet. Överföringen av dem vid inrättandet av avdelningen görs inte automatiskt, och den görs med medgivande av myndigheterna i ursprungsmedlemsstaterna. När kontraktet för en nationell expert som överförts till avdelningen enligt artikel 7 löper ut kommer befattningen att omvandlas till en tjänst som tillfälligt anställd i de fall då den befattning som uppehålls av den nationella experten motsvarar en funktion som normalt utförs av personal i tjänstegrupp AD, under förutsättning att tjänsten i fråga är tillgänglig enligt tjänsteförteckningen.

(13)  Kommissionen och avdelningen kommer att enas om bestämmelserna avseende utfärdande av instruktioner från kommissionen till delegationerna. Bestämmelserna bör särskilt föreskriva att kommissionen då den utfärdar instruktioner till delegationerna samtidigt ska lämna en kopia på dessa till delegationschefen och avdelningens centrala förvaltning.

(14)  Budgetförordningen bör ändras så att man låter avdelningen ingå i artikel 1 i budgetförordningen, med ett eget avsnitt i unionens budget. I enlighet med tillämpliga regler, och i likhet med vad som gäller för andra institutioner, kommer också en del av revisionsrättens årsrapport att ägnas åt avdelningen, och avdelningen kommer att reagera på dessa rapporter. Avdelningen kommer att beviljas ansvarsfrihet i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artiklarna 145−147 i budgetförordningen. Den höga representanten kommer att ge Europaparlamentet allt det stöd som det behöver i egenskap av myndighet som ska bevilja ansvarsfrihet. Kommissionen kommer att ansvara för genomförandet av driftsbudgeten i enlighet med artikel 317 i EUF-fördraget. Beslut som medför budgetkonsekvenser kommer i synnerhet att respektera de befogenheter som anges i avdelning IV i budgetförordningen, särskilt artikel 75 om handläggning av utgifter och artiklarna 64−68 om de finansiella aktörernas ansvar.

(15)  Upprättandet av avdelningen bör vägledas av principen om kostnadseffektivitet syftande till budgetneutralitet. I detta syfte måste övergångsarrangemang och stegvis kapacitetsuppbyggnad tillämpas. Onödig överlappning av arbetsuppgifter, befattningar och resurser i förhållande till andra strukturer bör undvikas. Alla tillfällen till rationalisering bör tillvaratas.
Därutöver kommer det att krävas ytterligare ett antal tjänster för medlemsstaternas tillfälligt anställda, vilka måste finansieras inom ramen för den aktuella fleråriga ramen.

(16)  Det bör fastställas regler om säkerhet, skydd av sekretessbelagd information och insyn och öppenhet som ska gälla för avdelningens verksamhet och dess personal.

(17)  Det bör erinras om att protokollet om unionens privilegier och immunitet är tillämpligt på avdelningen, dess tjänstemän och övriga anställda, som ska omfattas av antingen tjänsteföreskrifterna eller anställningsvillkoren för övriga anställda vid unionen.

(18)  För Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen fortsätter en gemensam institutionell ram att gälla. Det är därför viktigt att sörja för enhetlighet i de bådas yttre förbindelser och att ge unionens delegationer möjlighet att företräda Europeiska atomenergigemenskapen i tredjeländer och internationella organisationer.

(19)  Den höga representanten bör senast i mitten av 2013 göra en översyn av hur avdelningen arbetar och är organiserad, vilken vid behov bör åtföljas av förslag om ändring av detta beslut. En sådan ändring bör antas senast i början av 2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Art och omfattning

1.  I detta beslut fastställs hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (nedan kallad avdelningen) ska organiseras och arbeta.

2.  Avdelningen, som ska ha sitt högkvarter i Bryssel, ska vara ett i funktionellt hänseende självständigt organ inom Europeiska unionen, åtskilt från kommissionen och rådets generalsekretariat, och ha den rättskapacitet som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och nå sina mål.

3.  Avdelningen ska lyda under unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten).

4.  Avdelningen ska bestå av en central förvaltning och unionens delegationer i tredjeländer och vid internationella organisationer.

Artikel 2

Uppgifter

1.  Avdelningen ska bistå den höga representanten med genomförandet av de uppgifter som tillfaller henne särskilt enligt artiklarna 18 och 27 i EU-fördraget, nämligen

   med genomförandet av uppgiften att leda Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (nedan kallad Gusp), inbegripet den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (nedan kallad GSFP), och att genom sina förslag kunna bidra till att utveckla denna politik, som hon, på mandat av rådet, ska genomföra, och med att säkerställa enhetlighet i unionens handlande,
   när hon fungerar som ordförande i rådet (utrikes frågor), utan att detta påverkar de ordinarie uppgifterna för rådets generalsekretariat,
   i hennes egenskap av vice ordförande för kommissionen, när det gäller hennes ansvar inom kommissionen för dess åligganden i fråga om yttre förbindelser och när det gäller samordningen av andra aspekter av unionens yttre åtgärder, utan att detta påverkar de ordinarie arbetsuppgifterna för kommissionens avdelningar.

2.  Avdelningen ska bistå ▌ ordföranden i Europeiska rådet, kommissionens ordförande och kommissionen, då de fullgör sina olika uppgifter på området yttre förbindelser.

Artikel 3

Samarbete

1.  Avdelningen ska stödja och samarbeta med medlemsstaternas diplomattjänster liksom med rådets generalsekretariat och kommissionens avdelningar ▌, för att kunna säkerställa samstämmigheten mellan unionens yttre åtgärder på olika områden, liksom mellan dessa och unionens övriga politikområden.

2.  Avdelningen och kommissionens avdelningar ska samråda i alla frågor som rör unionens yttre åtgärder när de fullgör sina olika funktioner, utom i frågor som omfattas av GSFP. Avdelningen ska delta i det förberedande arbete och de förfaranden som rör akter som kommissionen ska utarbeta på detta område. Denna punkt ska genomföras i enlighet med kapitel 1 i avdelning V i EU-fördraget, och i enlighet med artikel 205 i EUF-fördraget.

3.  Avdelningen kan sluta servicenivåavtal med kommissionens berörda avdelningar, rådets generalsekretariat och andra institutioner och organ inom Europeiska unionen.

4.  Avdelningen ska utsträcka sitt stöd och samarbete till att omfatta de andra institutionerna och organen i unionen, särskilt Europaparlamentet. Avdelningen får också komma i åtnjutande av stöd och samarbete från dessa institutioner och organ, inbegripet byråer i förekommande fall. Avdelningens internrevisor ska samarbeta med kommissionens internrevisor för att säkerställa revisionsstrategins enhetlighet, särskilt med avseende på kommissionens ansvar för driftsutgifterna. Avdelningen ska dessutom samarbeta med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) i enlighet med förordning (EG) nr 1073/1999. Den ska i synnerhet utan dröjsmål anta det beslut som föreskrivs i den förordningen om villkor och bestämmelser för interna utredningar. Enligt den förordning ska medlemsstaterna, i enlighet med nationella bestämmelser, och institutionerna ge Olafs anställda den hjälp som de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag.

Artikel 4

Den centrala förvaltningen

1.  Avdelningen ska ledas av en verkställande generalsekreterare som ska vara underställd den höga representanten. Den verkställande generalsekreteraren ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att avdelningen ska kunna fungera obehindrat, inbegripet förvaltning av administrativa frågor och budgeten. Generalsekreteraren ska säkerställa effektiv samordning mellan alla avdelningar i den centrala förvaltningen och med unionens delegationer ▌.

2.  Den verkställande generalsekreteraren ska bistås av två ställföreträdande generalsekreterare.

3.  Avdelningens centrala förvaltning ska organiseras i generaldirektorat. De ska särskilt omfatta

   ett antal generaldirektorat med särskilda geografiska enheter som omfattar alla världens länder och regioner, liksom även multilaterala enheter och enheter för särskilda ämnesområden. Dessa enheter ska vid behov samordna verksamheten med berörda avdelningar i kommissionen och med rådets generalsekretariat.
   ett generaldirektorat för administrativa frågor, personalfrågor, budgetfrågor, säkerhets-, kommunikations- och informationssystemfrågor, vilket fungerar inom ramen för avdelningen och leds av den verkställande generalsekreteraren. Den höga representanten ska, i enlighet med de normala reglerna för rekrytering, utse en generaldirektör för budget och administration som ska arbeta under den höga representantens ledning. Han ska vara ansvarig inför den höga representanten i frågor som rör avdelningens administrativa förvaltning och interna budgetförvaltning. Han ska följa de budgetposter och administrativa bestämmelser som är tillämpliga på den del av avsnitt III i EU:s budget som faller under rubrik V i den fleråriga budgetramen.
   direktoratet för krishantering och planering, den civila planerings- och ledningskapaciteten, EU:s militära stab och EU:s lägescentral som ska vara direkt underställda den höga representanten ska bistå henne i uppdraget att leda unionens Gusp i enlighet med fördragets bestämmelser, samtidigt som unionens övriga befogenheter respekteras i enlighet med artikel 40 i EU-fördraget.

Dessa strukturers särdrag, deras särskilda befattningar, rekryteringen till dem och personalens ställning ska beaktas.

En fullständig samordning mellan alla avdelningens strukturer ska säkerställas.

   en avdelning för strategisk policyplanering,
   en juridisk enhet som administrativt ska vara ▌ underställd den verkställande generalsekreteraren och som ska samarbeta nära med rådets och kommissionens juridiska avdelningar,
   enheter för interinstitutionella relationer, information och offentlig diplomati, internrevision och interna inspektioner samt skydd av personuppgifter.

4.  Den höga representanten ska ▌ utse ordföranden i de förberedande rådsorgan där ordförandeskapet ska innehas av en företrädare för den höga representanten, inbegripet ordförandeskapet för kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik, i enlighet med bestämmelserna i bilaga II i rådets beslut 2009/908/EUav den 1 december 2009 om fastställande av genomförandeåtgärder för Europeiska rådets beslut om utövande av rådets ordförandeskap och om ordförandeskapet för rådets förberedande organ(4).

5.  Avdelningen och den höga representanten ska, närhelst det är nödvändigt, bistås av rådets generalsekretariat och berörda avdelningar inom kommissionen. Servicenivåavtal kan utformas av avdelningen, rådets generalsekretariat och berörda avdelningar inom kommissionen.

Artikel 5

Unionens delegationer

1.  Beslutet att öppna eller stänga en delegation ska antas av den höga representanten ▌, efter samråd med rådet och kommissionen.

2.  Varje unionsdelegation ska vara underställd en delegationschef.

All personal på delegationen ska vara underställd delegationschefen, oavsett ställning och det gäller för all verksamhet. Delegationschefen ska rapportera till den höga representanten och vara ansvarig för all verksamhet på delegationen, och han ska säkerställa samordningen med unionens alla åtgärder.

Personalen på delegationen ska inbegripa personal från avdelningen, och, när så är lämpligt med tanke på genomförandet av unionens budget och unionspolitik som ligger utanför avdelningens mandat, personal från kommissionen.

3.  Delegationschefen ska få sina instruktioner från den höga representanten och avdelningen och ska vara ansvarig för att instruktionerna verkställs.

På de områden där kommissionen utövar de befogenheter som den tilldelats genom fördragen, får även kommissionen, i enlighet med artikel 221.2 i EUF-fördraget, utfärda instruktioner till delegationerna, som ska verkställas under delegationschefens övergripande ansvar.

4.  Delegationschefen ska, i enlighet med budgetförordningen, genomföra driftsanslag som rör EU-projekt i det berörda tredjelandet, när kommissionen har vidaredelegerat dem.

5.  Verksamheten på varje delegation ska med jämna mellanrum utvärderas av avdelningens generalsekreterare, och utvärderingen ska inbegripa såväl ekonomisk revision som förvaltningsrevision. Avdelningens generalsekreterare kan för detta ändamål begära bistånd från berörda avdelningar i kommissionen. Utöver avdelningens interna åtgärder skaOlaf utöva sina befogenheter, särskilt genom att vidta bedrägeribekämpningsåtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 1073/1999.

6.  Den höga representanten ska ingå de avtal som är nödvändiga med det värdland, den internationella organisation eller det tredjeland som berörs. I synnerhet ska den höga representanten vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att värdstaterna beviljar unionens delegationer, deras personal och egendom privilegier och immunitet som motsvarar dem som anges i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961.

7.  Unionens delegationer ska ha kapacitet att tillgodose behoven hos andra EU-institutioner, särskilt ▌Europaparlamentet, i sina ▌ kontakter med de internationella organisationer eller tredjeländer där delegationerna är ackrediterade.

8.  Delegationschefen ska vara bemyndigad att företräda EU i det land där delegationen är ackrediterad, särskilt när det gäller att ingå avtal och att föra talan inför domstol eller andra myndigheter.

9.  Unionens delegationer ska nära samarbeta och utbyta information med medlemsstaternas diplomattjänster. ▌

10.  Unionens delegationer ska, i enlighet med artikel 35 tredje stycket i EU-fördraget och på medlemsstaternas begäran, bistå medlemsstaterna i deras diplomatiska förbindelser och med att tillhandahålla konsulärt skydd till unionsmedborgare i tredjeländer.

Artikel 6

Personal

1.  Bestämmelserna i denna artikel, med undantag för punkt 3, ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) och anställningsvillkoren för övriga anställda i gemenskaperna (nedan kallade anställningsvillkoren), inbegripet de ändringar som har gjorts i dessa regler i enlighet med artikel 336 i EUF-fördraget i syfte att anpassa dem till avdelningens behov.

2.  Avdelningen ska bestå av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen, inbegripet personal från medlemsstaternas diplomattjänster som har fått tillfällig anställning vid avdelningen(5).

Tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren ska gälla för denna personal.

3.  Om nödvändigt får avdelningen i särskilda fall anlita ett begränsat antal specialiserade nationella experter.

Den höga representanten ska anta de bestämmelser, som ska vara likvärdiga med dem som fastställs i rådets beslut 2003/479/EG, ändrat genom rådets beslut 2007/829/EG av den 5 december 2007(6), vilka ska styra på vilka villkor nationella experter ska ställas till avdelningens förfogande för att tillhandahålla särskild expertis.

4.  Avdelningens personal ska fullgöra sina uppgifter och uppträda med enbart unionens bästa för ögonen. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 2.1 tredje strecksatsen, 2.2 och 5.3, ska de vare sig begära eller ta emot instruktioner från någon regering, myndighet, organisation eller person utanför avdelningen, eller något organ eller någon annan person än den höga representanten. I enlighet med artikel 11 andra stycket i tjänsteföreskrifterna får avdelningens personal inte ta emot ersättning av något slag från någon annan källa utanför avdelningen.

5.  De befogenheter som enligt tjänsteföreskrifterna tillkommer tillsättningsmyndigheten och de befogenheter som enligt anställningsvillkoren för övriga anställda tillkommer den myndighet som bemyndigats att ingå avtal ska innehas av den höga representanten, som får delegera dessa befogenheter inom avdelningen.

6.  Rekryteringen inom avdelningen ska bygga på meriter samtidigt som en lämplig geografisk balans och en jämn könsfördelning säkerställs. Avdelningens personal ska på ett meningsfullt sätt bestå av medborgare från alla medlemsstater. Den planerade översynen 2013 bör omfatta även denna fråga, samt vid behov inbegripa förslag till ytterligare särskilda åtgärder som syftar till att undanröja eventuella obalanser.

7.  Tjänstemän vid Europeiska unionen och tillfälligt anställda från medlemsstaternas diplomattjänster ska ha samma rättigheter och skyldigheter och ges likvärdig behandling, särskilt i fråga om behörighet att tillträda alla befattningar på likvärdiga villkor. Ingen skillnad ska göras mellan tillfälligt anställda från nationella diplomattjänster och tjänstemän vid Europeiska unionen när det gäller tilldelning av arbetsuppgifter på alla verksamhetsområden och den politik som avdelningen genomför. I enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen ska medlemsstaterna stödja unionen i dess arbete för att garantera att det ekonomiska ansvar som följer av ett ansvar enligt artikel 66 i budgetförordningen uppfylls med avseende på avdelningens tillfälligt anställda från nationella diplomattjänster.

8.  Den höga representanten ska fastställa urvalsförfarandena för avdelningens personal, vilka ska genomföras genom ett öppet förfarande byggt på meriter med målet att erhålla personal med bästa kompetens, prestationsförmåga och oberoende ställning samtidigt som en lämplig geografisk balans och en jämn könsfördelning säkerställs samt att avdelningen på ett meningsfullt sätt består av medborgare från alla medlemsländer. Företrädare för medlemsstaterna, rådets generalsekretariat och kommissionen ska delta i rekryteringsförfarandet för tillsättande av lediga tjänster vid avdelningen. ▌

9.  När avdelningen har uppnått full kapacitet bör sådan personal från medlemsstaterna som avses i punkt 1 första stycket utgöra minst en tredjedel av all personal i tjänstegrupp AD vid avdelningen. Likaså bör fast anställda EU-tjänstemän utgöra minst 60 % av all personal i tjänstegrupp AD vid avdelningen, inklusive personal från medlemsstaternas diplomattjänster som har fått fast anställning som EU-tjänstemän, i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna. Varje år ska den höga representanten lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillsättningen av tjänster inom avdelningen.

10.  Den höga representanten ska fastställa regler för rörlighet för att se till att rörligheten för avdelningens personal blir hög. Särskilda bestämmelser ska gälla för den personal som avses i artikel 4.3 tredje strecksatsen. I princip ska all personal vid avdelningen regelbundet tjänstgöra vid unionens delegationer. Den höga representanten ska fastställa regler om detta.

11.  I enlighet med tillämpliga bestämmelser i den nationella lagstiftningen ska varje medlemsstat garantera att tjänstemän som är tillfälligt anställda vid avdelningen omedelbart kan återgå till sina tidigare tjänster efter tjänstgöringens avslutande. Denna tjänstgöringstid får, i enlighet med artikel 50b i anställningsvillkoren för övriga anställda, inte överstiga åtta år, såvida den inte förlängs för en längsta period om två år under exceptionella omständigheter och om det ligger i avdelningens intresse.

EU-tjänstemän som tjänstgör vid avdelningen ska ha rätt att söka tjänster vid sin ursprungsinstitution på samma villkor som interna sökande.

12.  Åtgärder ska vidtas för att ge avdelningens personal erforderlig gemensam utbildning med utgångspunkt i framför allt befintliga metoder och strukturer på nationell nivå och EU-nivå. Den höga representanten ska vidta lämpliga åtgärder för detta syfte inom ett år efter det att detta beslut har trätt i kraft.

Artikel 7

Övergångsbestämmelser om personalen

1.  De berörda enheter och befattningar i rådets generalsekretariat och i kommissionen som förtecknas i bilagan ska överföras till avdelningen. Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst i en enhet eller en befattning som förtecknas i bilagan ska överföras till avdelningen. Detta ska på motsvarande sätt tillämpas på kontraktsanställda och lokalanställda som arbetar vid dessa enheter och i dessa befattningar. Nationella experter som arbetar vid dessa enheter eller i dessa befattningar ska också överföras till avdelningen efter godkännande av myndigheterna i den medlemsstat som de kommer ifrån.

Detta beslut blir gällande den 1 januari 2011.

I enlighet med tjänsteföreskrifterna ska den höga representanten vid överföringen till avdelningen tillsätta varje tjänsteman på en tjänst i den tjänstegrupp som motsvarar dennes lönegrad.

2.  De förfaranden för rekrytering av personal till tjänster som är överförda till avdelningen som är pågående vid den tidpunkt då detta beslut träder i kraft ska förbli giltiga. De ska fortsätta och avslutas under ledning av den höga representanten i enlighet med meddelandena om lediga tjänster och de tillämpliga reglerna i tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda.

Artikel 8

Budget

1.  Uppgifterna som utanordnare för avdelningens avsnitt i Europeiska unionens allmänna budget ska delegeras i enlighet med artikel 59 i budgetförordningen. Den höga representanten ska fastställa de interna reglerna för förvaltning av de administrativa budgetposterna. Driftsutgifter ska kvarstå inom kommissionens avsnitt av budgeten.

2.  Avdelningen ska utöva sina befogenheter i enlighet med budgetförordningen för unionens allmänna budget och inom ramen för beviljade anslag.

3.  Den höga representanten ska vid uppskattningen av de administrativa utgifterna för avdelningen samråda med kommissionären med ansvar för utvecklingspolitik respektive kommissionären med ansvar för grannskapspolitik om deras respektive ansvarsområden.

4.  I enlighet med artikel 314.1 i EUF-fördraget ska avdelningen upprätta en beräkning över sina utgifter för följande budgetår. Kommissionen ska sammanställa dessa beräkningar i ett budgetförslag som får innehålla avvikande beräkningar. Kommissionen får ändra budgetförslaget i enlighet med vad som sägs i artikel 314.2 i EUF-fördraget.

5.  För att sörja för öppenhet i budgeten i fråga om unionens yttre åtgärder ska kommissionen tillsammans med förslaget till budget för Europeiska unionen till budgetmyndigheten överlämna ett arbetsdokument som samlat tar upp alla utgifter i samband med unionens yttre åtgärder.

6.  Avdelningen ska beviljas ansvarsfrihet i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i artikel 319 i EUF-fördraget och artiklarna 145−147 i budgetförordningen. Avdelningen ska härvid helt och fullt samarbeta med de institutioner som är engagerade i beviljandet av ansvarsfrihet och när så behövs lämna nödvändiga kompletterande uppgifter, bland annat genom att delta i möten inom de berörda organen.

Artikel 9

Instrument för yttre åtgärder samt programplanering

1.  Förvaltningen av EU:s externa samarbetsprogram tillhör kommissionens ansvarsområde utan att detta påverkar kommissionens och avdelningens roller inom den programplanering som anges i följande punkter.

2.  Den höga representanten ska sörja för den övergripande politiska samordningen av EU:s yttre åtgärder och säkerställa enhetlighet, samstämmighet och effektivitet i EU:s yttre åtgärder, särskilt genom följande instrument för externt bistånd:

   Instrumentet för utvecklingssamarbete
   Europeiska utvecklingsfonden
   Det europeiska instrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter
   Det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet
   Instrumentet för samarbete med industriländer
   Instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete
   Stabilitetsinstrumentet, när det gäller det stöd som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1717/2006 av den 15 november 2006

3.  Avdelningen ska bidra till programplanerings- och förvaltningsarbetet för nämnda instrument, på grundval av deras policymål. Avdelningen ska ansvara för att utarbeta följande kommissionsbeslut om de strategiska, fleråriga etapperna av programplaneringsarbetet:

   i) Anslagen per land i syfte att fastställa den samlade finansieringsramen för varje region (med förbehåll för budgetramens preliminära fördelning). Inom varje region kommer en del av anslagen att reserveras för regionala program.
   ii) Landstrategidokument och regionstrategidokument.
   iii) Nationella och regionala vägledande program.

I enlighet med artikel 3 ska den höga representanten och avdelningen, under hela programplanerings-, utarbetande- och genomförandearbetet för dessa instrument, samarbeta med berörda kommissionärer och deras avdelningar, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1.3. Alla förslag till beslut ska utarbetas enligt kommissionens förfaranden och föreläggas kommissionen för beslut.

4.  När det gäller Europeiska utvecklingsfonden och finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete ska eventuella förslag, inbegripet förslag om ändringar i grundförordningarna och i programplaneringsdokumenten enligt punkt 3 ovan, utarbetas gemensamt av avdelningens berörda enheter och kommissionens avdelningar, vilket kommissionären för utvecklingsbistånd ska ansvara för, och därefter gemensamt överlämnas till den höga representanten inför beslut av kommissionen.

Ämnesspecifika program, förutom det europeiska instrument för demokrati och mänskliga rättigheter och instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete och den del av stabilitetsinstrumentet som avses i punkt 2 sjunde strecksatsen, ska utarbetas av lämplig kommissionsavdelning under ledning av den kommissionär som ansvarar för utvecklingsfrågor och läggas fram för kommissionen i samförstånd med den höga representanten och övriga berörda kommissionärer.

5.  När det gäller det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet ska eventuella förslag, inbegripet förslag om ändringar i grundförordningarna och i programplaneringsdokumenten enligt punkt 3 ovan, utarbetas gemensamt av avdelningens berörda enheter och kommissionen, vilket kommissionären för grannskapspolitik ska ansvara för, och därefter gemensamt överlämnas till den höga representanten inför beslut av kommissionen.

6.  Den höga representanten/avdelningen ska ansvara för Guspbudgeten, stabilitetsinstrumentet förutom den del som avses i punkt 2 sjunde strecksatsen, instrumentet för samarbete med industriländer, kommunikation och offentlig diplomati samt valobservatörsuppdrag. Kommissionen ska ansvara för det finansiella genomförandet av dessa under den höga representantens ledning i hennes egenskap av kommissionens vice ordförande(7). Den avdelning inom kommissionen som har ansvaret för detta genomförande ska vara samlokaliserad med den europeiska avdelningen för yttre åtgärder.

Artikel 10

Säkerhet

1.  Den höga representanten ska, efter att ha samrått med den kommitté som avses i rådets beslut 2001/264/EG, besluta om avdelningens säkerhetsregler och vidta lämpliga åtgärder för att avdelningen effektivt ska kunna hantera risker som dess personal, fysiska tillgångar och information utsätts för och fullgöra sina förpliktelser att visa aktsamhet. Reglerna ska gälla all personal vid avdelningen och vid unionens delegationer, oavsett administrativ ställning eller ursprung.

2.  I avvaktan på det beslut som avses i punkt 1

   ska avdelningen, när det gäller skyddet av sekretessbelagda uppgifter, tillämpa rådets beslut 2001/264/EG,
   när det gäller övriga säkerhetsaspekter tillämpa kommissionens beslut 2001/844/EG.

3.  Avdelningen ska ha en enhet som ska ansvara för säkerhetsfrågor och bistås av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

4.  Den höga representanten ska vidta nödvändiga åtgärder för säkerhetsreglernas tillämpning vid avdelningen, särskilt i fråga om skyddet av sekretessbelagda uppgifter och de åtgärder som ska vidtas om avdelningens personal inte iakttar säkerhetsbestämmelserna. Avdelningen ska i detta avseende rådgöra med säkerhetsavdelningen vid rådets generalsekretariat, berörda avdelningar inom kommissionen och medlemsstaternas berörda myndigheter.

Artikel 11

Tillgång till handlingar, arkiv och uppgiftsskydd

1.  Avdelningen ska tillämpa bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Den höga representanten ska besluta om tillämpningsföreskrifter för avdelningen.

2.  Avdelningens generalsekreterare ska ansvara för avdelningens arkiv. Arkiven tillhörande de avdelningar som överförts från rådets generalsekretariat och kommissionen ska överföras till avdelningen.

3.  Avdelningen ska skydda enskilda vid behandling av personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Den höga representanten ska besluta om tillämpningsföreskrifter för avdelningen.

Artikel 12

Fast egendom

1.  Rådets generalsekretariat och berörda avdelningar inom kommissionen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de överföringar som avses i artikel 7 samordnas med de överföringar från rådets och kommissionens byggnader som är nödvändiga för att avdelningen ska fungera.

2.  Villkoren för att ställa fast egendom till förfogande för avdelningens centrala förvaltning och unionens delegationer ska beslutas gemensamt av den höga representanten och rådets generalsekretariat och kommissionen, beroende på vad som är lämpligt.

Artikel 13

Slutbestämmelser

1.  Den höga representanten, rådet, kommissionen och medlemsstaterna ska ansvara för genomförandet av detta beslut och ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för detta.

2.  Den höga representanten ska senast vid 2011 års utgång rapportera till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om hur avdelningen fungerar. Denna rapport ska särskilt omfatta genomförandet av bestämmelserna i artiklarna 5.3, 5.10 och artikel 9.

3.  Den höga representanten ska senast i mitten av 2013 göra en översyn av hur avdelningen arbetar och är organiserad och denna ska bland annat omfatta tillämpningen av bestämmelserna i artikel 6.8 och 6.11. Översynen ska vid behov åtföljas av lämpliga förslag om ändring av detta beslut. I så fall ska rådet, i enlighet med artikel 27.3 i EUF-fördraget, senast i början av 2014 anta sådana ändringar mot bakgrund av översynen.

4.  Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. De bestämmelser i beslutet som avser ekonomisk förvaltning och rekrytering ▌ ska få verkan först när nödvändiga ändringar av tjänsteföreskrifterna och budgetförordningen samt ändringsbudgeten har antagits. Överenskommelser ska ingås av den höga representanten, rådets generalsekretariat och kommissionen, och samråd ska hållas med medlemsstaterna, i syfte att sörja för en smidig övergång.

5.  Senast en månad efter det att detta beslut har trätt i kraft ska den höga representanten förelägga kommissionen en beräkning över avdelningens inkomster och utgifter, inbegripet en tjänsteförteckning, så att kommissionen kan lägga fram ett förslag till ändringsbudget.

6.  Beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens offentliga tidning.

Utfärdat i Bryssel den [...]

På rådets vägnar

Ordförande

(1) EUT
(2) EUT
(3) EUT
(4) EUT L 322, 9.12.2009, s. 28.
(5) Artikel 98.1, andra stycket i tjänsteföreskrifterna ska lyda som följer: ”Från och med den 1 juli 2013 ska tillsättningsmyndigheten även beakta ansökningar från tjänstemän i andra institutioner, utan att prioritet ges någon av dessa kategorier.”
(6) EUT L 327, 13.12.2007, s. 10.
(7) Kommissionen kommer att göra ett uttalande om att den höga representanten ska få nödvändiga befogenheter inom detta område, med fullt iakttagande av budgetförordningen.


BILAGA

ENHETER OCH BEFATTNINGAR SOM SKA ÖVERFÖRAS TILL DEN EUROPEISKA AVDELNINGEN FÖR YTTRE ÅTGÄRDER(1)

Nedan följer en förteckning över alla de administrativa enheter som tillsammans ska överföras till den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (nedan kallad avdelningen). Förteckningen påverkar inte de ytterligare behov och den resursfördelning som ska fastställas i budgetramförhandlingarna i samband med inrättandet av avdelningen, beslut om tillhandahållande av lämplig personal med ansvar för stödfunktioner eller härmed sammanhängande behov av servicenivåavtal mellan rådets generalsekretariat, kommissionen och avdelningen.

1.  RÅDETS GENERALSEKRETARIAT

All personal som arbetar vid de enheter och i de befattningar som förtecknas nedan ska tillsammans överföras kollektivt till avdelningen, med undantag för ett mycket begränsat antal anställda som ska utföra de ordinarie arbetsuppgifterna för rådets generalsekretariat i enlighet med artikel 2.1 andra strecksatsen samt vissa särskilda uppgifter som anges nedan:

Policyenheten

ESFP och strukturer för krishantering

  • Direktoratet för krishantering och planering (CMPD)

  • Civila planerings- och ledningskapaciteten

  • Europeiska unionens militära stab (EUMS)

○ Enheter som är direkt underställda GDEUMS

○ Direktoratet för koncept och kapacitet

○ Direktoratet för underrättelseverksamhet

○ Direktoratet för operationer

○ Direktoratet för logistik

○ Direktoratet för kommunikations- och informationssystem

  • EU:s lägescentral (Sitcen)

Undantag:

  • Personal vid lägescentralen med uppgift att stödja ackrediteringsmyndigheten för säkerhet

Generaldirektorat E

  • Enheter som är direkt underställda generaldirektören

  • Direktoratet för Nord-, Central- och Sydamerika och Förenta nationerna

  • Direktoratet för västra Balkan, Östeuropa och Centralasien

  • Direktoratet för icke-spridning av massförstörelsevapen

  • Direktoratet för parlamentsärenden på Gusp-området

  • Sambandskontoret i New York

  • Sambandskontoret i Genève

Generalsekretariatets tjänstemän som är utstationerade hos Europeiska unionens särskilda representanter och vid GSFP-uppdrag

2.  KOMMISSIONEN (INBEGRIPET DELEGATIONERNA)

All personal som arbetar vid de enheter och i de befattningar som förtecknas nedan ska tillsammans överföras till avdelningen, med undantag för ett begränsat antal anställda som nedan anges som undantag.

Generaldirektoratet för yttre förbindelser

  • Alla ledande befattningar med direkt anknuten stödpersonal

  • Direktorat A (Krisfrågor och samordning inom ramen för Gusp)

  • Direktorat B (Multilaterala förbindelser och mänskliga rättigheter)

  • Direktorat C (Nordamerika, Östasien, Australien, Nya Zeeland, EES, Efta, San Marino, Andorra och Monaco)

  • Direktorat D (Politisk samordning av den europeiska grannskapspolitiken)

  • Direktorat E (Östeuropa, Sydkaukasien och republikerna i Centralasien)

  • Direktorat F (Mellanöstern och södra Medelhavsområdet)

  • Direktorat G (Latinamerika)

  • Direktorat H (Asien (med undantag för Japan och Korea))

  • Direktorat I (Högkvartersresurser, information och interinstitutionella relationer)

  • Direktorat K (Tjänsten för yttre representation)

  • Direktorat L (Strategi, samordning och analys)

  • Arbetsgruppen för det östliga partnerskapet

  • Enheten Relex-01 (revision)

Undantag:

  • Personal med ansvar för förvaltning av finansiella instrument

  • Personal med ansvar för utbetalning av löner och tillägg till personal vid delegationerna

Tjänsten för yttre representation

  • Alla delegationschefer och ställföreträdande delegationschefer med direkt anknuten stödpersonal

  • Alla politiska avdelningar eller enheter med personal

  • Alla avdelningar för information och offentlig diplomati med personal

  • Alla administrativa avdelningar

Undantag:

  • Personal med ansvar för genomförande av finansiella instrument

Generaldirektoratet för bistånd

  • Direktorat D (AVS II – Väst- och Centralafrika, Västindien och ULT) med undantag för arbetsgruppen för ULT

  • Direktorat E (Afrikas horn, Östafrika och södra Afrika, Indiska oceanen och Stilla havet)

  • Enhet CI (AVS I: Programplanering och förvaltning av bistånd): Personal med ansvar för programplanering

  • Enhet C2 (Panafrikanska frågor och institutioner, förvaltning och migration): Personal med ansvar för panafrikanska förbindelser

  • Berörda ledande befattningar med direkt anknuten stödpersonal

(1) Alla mänskliga resurser som ska överföras kommer att finansieras från budgetrubrik 5 (administration) i den fleråriga budgetramen.


BILAGA

UTTALANDE AV DEN HÖGA REPRESENTANTEN(1) OM POLITISKT ANSVAR

I sina förbindelser med Europaparlamentet kommer den höga representanten att grunda sig på de åtaganden om samråd, information och rapportering som gjorts under den senaste valperioden av den förre kommissionären för yttre förbindelser, den förre höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken samt det roterande ordförandeskapet i rådet. Vid behov kommer dessa åtaganden att anpassas mot bakgrund av parlamentets roll när det gäller politisk kontroll och omdefinieringen av den höga representantens roll enligt fördragen och i enlighet med artikel 36 i EU-fördraget.

Därvid gäller följande:

1.  När det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) kommer den höga representanten att inhämta Europaparlamentets synpunkter om de viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna i denna politik i överensstämmelse med artikel 36 i EU-fördraget. All diskussion före antagandet av mandat och strategier på Gusp-området kommer att ske i lämplig form, beroende på hur känsliga och konfidentiella de diskuterade ämnena är. I detta sammanhang kommer också gemensamma samrådsmöten med presidierna för utskottet för utrikesfrågor och budgetutskottet att ske i större utsträckning. Den information som lämnas vid dessa möten kommer att avse i synnerhet Gusp-uppdrag som finansieras via EU-budgeten, både sådana som är under genomförande och sådana som förbereds. Om det behövs kan ytterligare gemensamma samrådsmöten anordnas utöver de ordinarie mötena. Närvaro av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (vid samtliga möten) kommer att utgöras av högre politiskt ansvariga tjänstemän, förutom den permanenta ordföranden i kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp).

2.  Resultaten av de pågående förhandlingarna om ett ramavtal mellan Europaparlamentet och kommissionen om förhandlingar om internationella avtal kommer att i tillämpliga delar gälla för den höga representanten för avtal inom hennes ansvarsområde, där parlamentets godkännande krävs. Europaparlamentet kommer att, i enlighet med artikel 218.10 i EUF-fördraget, informeras omedelbart och fullständigt i alla skeden av förfarandet, även när det gäller avtal inom Gusp-området.

3.  Den höga representanten kommer att fortsätta med fördjupade dialoger om och delgivning av alla dokument om de strategiska planeringsfaserna för de finansiella instrumenten (utom Europeiska utvecklingsfonden). Detsamma kommer att gälla för alla samrådsdokument som översänds till medlemsstaterna under den förberedande fasen. Detta förfaringssätt föregriper inte resultatet av förhandlingarna om omfattning och tillämpning av artikel 290 i EUF-fördraget om delegerade akter.

4.  Det nuvarande systemet för tillhandahållande av sekretessbelagd information om GSFP-uppdrag och GSFP-insatser (genom Europaparlamentets särskilda kommitté enligt 2002 års interinstitutionella avtal avseende ESFP) kommer att fortsätta att tillämpas. Den höga representanten kan också ge tillgång till andra dokument på Gusp-området grundat på behovsenlig behörighet för andra Europaparlamentsledamöter som genomgått vederbörlig säkerhetsprövning för sekretessbelagda handlingar i enlighet med tillämpliga regler, om sådan tillgång krävs för att de ska kunna fullgöra sina institutionella uppgifter på begäran av ordföranden i utskottet för utrikesfrågor och, om så behövs, Europaparlamentets ordförande. Den höga representanten kommer, i detta sammanhang, att se över och vid behov föreslå en anpassning av gällande bestämmelser om Europaparlamentsledamöternas tillgång till sekretessbelagda handlingar och uppgifter på säkerhets- och försvarspolitikens område (2002 års interinstitutionella avtal avseende ESFP). I avvaktan på denna anpassning kommer den höga representanten att besluta om de övergångsåtgärder som hon bedömer vara nödvändiga för att medge i vederbörlig ordning utsedda och underrättade Europaparlamentsledamöter som fullgör en institutionell uppgift enklare tillgång till den ovannämnda informationen.

5.  Den höga representanten kommer att svara positivt när Europaparlamentet begär att nyutnämnda chefer för delegationer i länder och organisationer som parlamentet anser vara strategiskt viktiga ska inställa sig i utskottet för utrikesfrågor för en diskussion (till skillnad från utfrågningar) innan de tillträder sina uppdrag. Detsamma kommer att gälla för EU:s särskilda representanter. Dessa diskussioner kommer att föras i en form som överenskommits med den höga representanten, beroende på hur känsliga och konfidentiella de diskuterade ämnena är.

6.  I de fall den höga representanten inte kan delta i en debatt i Europaparlamentets plenarförsamling kommer hon att besluta att en medlem av någon EU-institution ska ersätta henne, antingen en kommissionär, i frågor som uteslutande eller till övervägande del ligger inom kommissionens behörighet, eller en medlem av rådet (utrikes frågor), i frågor som uteslutande eller huvudsakligen ligger på Gusp-området. I det sistnämnda fallet kommer ersättaren antingen från det roterande ordförandeskapet eller från ordförandeskapstrion, i enlighet med artikel 26 i rådets arbetsordning. Europaparlamentet kommer att bli informerat om den höga representantens beslut om ersättare.

7.  Den höga representanten kommer att underlätta för delegationschefer, EU:s särskilda representanter, chefer för GSFP-uppdrag och högre tjänstemän från den europeiska avdelningen för yttre åtgärder att inställa sig inför berörda parlamentsutskott och underutskott för regelbundna informationsmöten.

8.  Information avseende militära GSFP-uppdrag som finansieras av medlemsstaterna kommer även i fortsättningen att ges genom Europaparlamentets särskilda kommitté enligt 2002 års interinstitutionella avtal avseende ESFP, om inte annat följer av en revidering av det interinstitutionella avtalet, i enlighet med punkt 4 ovan.

9.  Europaparlamentet kommer att höras om fastställande och planering av valobservatörsuppdrag och uppföljning av dessa – i enlighet med parlamentets rätt att kontrollera budgeten för det berörda finansieringsinstrumentet, dvs. det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter. Utnämningen av EU:s chefsobservatörer kommer att ske i samråd med valsamordningsgruppen, i tillräcklig tid innan valobservatörsuppdraget inleds.

10.  Den höga representanten kommer att ha en aktiv roll i de kommande förhandlingarna om uppdatering av den gällande ordningen för finansieringen av Gusp i 2006 års interinstitutionella avtal om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning, på grundval av åtagandet i dessa frågor i punkt 1. Det nya budgetförfarande som infördes i och med Lissabonfördraget kommer att gälla Gusp-budgeten fullt ut. Den höga representanten kommer också att arbeta för större öppenhet och insyn i fråga om Gusp-budgeten, inbegripet bland annat möjligheten att fastställa större GSFP-uppdrag i budgeten (såsom de nuvarande uppdragen i Afghanistan, Kosovo och Georgien) samtidigt som man bibehåller budgetens flexibilitet och behovet av att säkerställa kontinuitet i redan inledda uppdrag.

UTTALANDE AV DEN HÖGA REPRESENTANTEN VID EUROPAPARLAMENTETS PLENARSAMMANTRÄDE OM DEN GRUNDLÄGGANDE ORGANISATIONEN AV DEN CENTRALA FÖRVALTNINGEN VID DEN EUROPEISKA AVDELNINGEN FÖR YTTRE ÅTGÄRDER

Den höga representanten kommer inom den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (nedan kallad utrikestjänsten) att upprätta de avdelningar och befattningar som behövs för att uppfylla utrikestjänstens mål och för att stärka EU:s förmåga att skapa samstämmighet i de yttre åtgärderna, samtidigt som dubbelarbete undviks. Hon kommer vid behov att se till att lämpliga förslag läggs fram för budgetmyndigheten.

Avdelningarna och befattningarna kommer med tiden att anpassas mot bakgrund av nya prioriteringar och förändrade förhållanden.

Utrikestjänsten kommer från början att inbegripa bland annat följande avdelningar:

   En avdelning som ska bistå den höga representanten i hennes institutionella förbindelser med Europaparlamentet, så som de fastställs i fördragen och i uttalandet om politiskt ansvar, och med de nationella parlamenten.
   En avdelning som ska bistå den höga representanten i hennes uppgift att säkerställa samstämmighet i unionens yttre åtgärder. Avdelningen kommer bland annat att ge underlag till och säkerställa uppföljningen av de regelbundna mötena mellan den höga representanten och andra ledamöter av kommissionen. Avdelningen kommer på tjänstenivå att säkerställa nödvändig samverkan och samordning med behöriga avdelningar inom kommissionen när det gäller de yttre aspekterna av den interna politiken.
   En generaldirektör för budget och administration. Tjänsten kommer att innehas av en högre tjänsteman vid utrikestjänsten med styrkt erfarenhet av EU:s budget och administration.

Krishantering och fredsskapande insatser: GSFP-strukturerna kommer att ingå i utrikestjänsten på det sätt som överenskoms vid Europeiska rådets möte i oktober 2009 och i enlighet med bestämmelserna i beslutet om utrikestjänsten. En lämplig struktur kan skapas genom att man i utrikestjänsten integrerar berörda kommissionsenheter som ansvarar för krishantering och fredsskapande insatser.

Den höga representanten kommer att se till att berörda kommissionsenheter som ansvarar för planering och programplanering av krishantering samt konfliktförebyggande och fredsskapande insatser och som överförts till utrikestjänsten samarbetar nära och i synergi med GSFP-strukturerna, under hennes direkta ledning och ansvar inom den lämpliga strukturen. Detta påverkar naturligtvis inte politikens särskilda mellanstatliga och gemenskapliga karaktär.

En fullständig samordning mellan utrikestjänstens alla avdelningar, särskilt mellan GSFP-strukturerna och utrikestjänstens andra berörda avdelningar, kommer att säkerställas under den höga representantens direkta ledning och ansvar, samtidigt som dessa strukturers särdrag respekteras.

Den höga representanten kommer att se till att nödvändig samordning sker mellan EU:s särskilda representanter och berörda avdelningar vid utrikestjänsten.

Den höga representanten kommer att ge hög prioritet åt främjandet av mänskliga rättigheter och gott styre runtom i världen och arbeta för en konsekvent integrering av dessa aspekter i utrikestjänstens yttre politik. Det kommer att finnas en struktur för mänskliga rättigheter och demokrati på högkvartersnivå samt kontaktpunkter vid unionens samtliga berörda delegationer som har som uppgift att övervaka situationen för de mänskliga rättigheterna och främja ett effektivt uppfyllande av målen i EU:s politik för de mänskliga rättigheterna.

(1) Uttrycket ”den höga representanten” i detta uttalande omfattar alla uppgifter för unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, som också är en av Europeiska kommissionens vice ordförande, och ordföranden i rådet (utrikes frågor), utan att det påverkar det särskilda ansvar som hon har i fullgörandet av sina särskilda uppgifter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy