Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2610(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0409/2010

Pateikti tekstai :

B7-0409/2010

Debatai :

PV 07/07/2010 - 13
CRE 07/07/2010 - 13

Balsavimas :

PV 08/07/2010 - 6.3
CRE 08/07/2010 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0281

Priimti tekstai
PDF 238kWORD 98k
Ketvirtadienis, 2010 m. liepos 8 d. - Strasbūras
Kosovo europinės integracijos procesas
P7_TA(2010)0281B7-0409/2010

2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Kosovo europinės integracijos proceso

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Salonikuose vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo, kurio metu visoms Vakarų Balkanų valstybėms buvo pažadėta, kad jos taps Europos Sąjungos narėmis, pirmininkavusios valstybės narės išvadas,

–  atsižvelgdamas į Bendrųjų reikalų tarybos 2009 m. gruodžio 7 d. posėdžio išvadas, kuriose pabrėžiama, kad, nepažeidžiant valstybių narių pozicijos dėl jo statuso, ateityje Kosovui įvykdžius visas sąlygas taip pat galėtų būti liberalizuotas vizų režimas, ir prašoma Komisijos laikytis struktūrinio požiūrio, kad Kosovo gyventojai būtų priartinti prie ES,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 4 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO), iš dalies pakeistus 2009  m. birželio 9 d. Tarybos bendraisiais veiksmais 2009/445/BUSP,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 4 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/123/BUSP dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Kosove paskyrimo ir į 2010 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimą 2010/118/BUSP dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Kosove įgaliojimų pratęsimo,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „2009–2010 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ (COM(2009)0533) ir pridėtą Komisijos 2009 m. Kosovo pažangos ataskaitą ir tyrimą „Kosovas(1) siekia europinės perspektyvos' (COM(2009)0534),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 7 d. antrojo tarpparlamentinio EP ir Kosovo susitikimo ir į 2010 m. birželio 23 d. trečiojo tarpparlamentinio EP ir Kosovo susitikimo rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl Kosovo ateities ir ES vaidmens(2) ir savo 2009 m. vasario 5 d. rezoliuciją dėl Kosovo ir ES vaidmens(3),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244 (1999),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1244/2009, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus(4), ir ypač į jo I priedą, kuriame dėl teisinio aiškumo ir saugumo nurodyti asmenys, gyvenantys Kosove (JTSTR 1244 (1999)),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 8 d. Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos rezoliuciją (A/RES/63/3), kurioje Tarptautinio Teisingumo Teismo prašoma pateikti patariamąją nuomonę dėl Kosovo laikinųjų savivaldos institucijų vienašališko nepriklausomybės paskelbimo suderinamumo su tarptautine teise,

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją dėl Komisijos 2009 m. plėtros strategijos dokumento, susijusio su Vakarų Balkanų šalimis, Islandija ir Turkija(5),

–  atsižvelgdamas į JT Ypatingojo pasiuntinio galutinį pranešimą dėl Kosovo ateities statuso ir 2007 m. kovo 26 d. išsamų pasiūlymą dėl Kosovo statuso nustatymo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Vakarų Balkanų regioninis stabilumas ir šio regiono šalių integracija į ES yra Europos Sąjungos prioritetas; kadangi šis prioritetas gali būti išlaikytas tik jei narystės ES galimybė yra reali visoms regiono šalims,

B.  kadangi tarptautinė bendruomenė visada gynė daugiataučių ir kelias religijas išpažįstančių Vakarų Balkanų valstybių, grindžiamų demokratijos, tolerancijos ir kultūrų įvairovės vertybėmis, tvarumą,

C.  kadangi Serbijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Juodkalnijos piliečiai nuo 2009 m. gruodžio 19 d. gali atvykti į ES be vizų, o Albanijos ir Bosnijos ir Hercegovinos atžvilgiu netrukus tikimasi imtis tų pačių priemonių; kadangi Kosovo piliečiams negali būti sudarytos blogesnės sąlygos ir jie negali būti izoliuoti nuo kitų regiono šalių piliečių ir todėl vizų režimo liberalizavimo Kosovui procesas turėtų būti pradėtas nedelsiant, jei šalis atitinka visus reikiamus kriterijus,

D.  kadangi Tarptautinio Teisingumo Teismo paprašyta pateikti patariamąją nuomonę dėl Kosovo laikinųjų savivaldos institucijų vienašališko nepriklausomybės paskelbimo suderinamumo su tarptautine teise ir kadangi ši nuomonė dar negauta,

E.  kadangi sprendimas neliberalizuoti vizų režimo su Kosovu rodo gilų ES strategijos Kosovo atžvilgiu prieštaravimą, kuri pasireiškia neatitikimu tarp to, kad dedamos didžiulės pastangos teikiant pagalbą (išteklius ir personalą), ir to, kad sienos yra uždarytos tiems, kurių darbas galėtų labai padėti vystymuisi,

1.  atkreipia dėmesį į 2008 m. vasario 17 d. Kosovo nepriklausomybės paskelbimą, ją pripažino 69 šalys; pažymi, kad 22 ES valstybės narės pripažino Kosovą kaip nepriklausomą valstybę, o penkios nepripažino; siekiant, kad ES politika būtų veiksmingesnė visų Kosovo gyventojų atžvilgiu, ragina valstybes nares stiprinti bendrą poziciją Kosovo klausimu ir siekti tikslo – Kosovo įstojimo į ES; teigiamai vertina konstruktyvų ES pirmininkaujančios Ispanijos požiūrį į Kosovą, nepaisant to, kad Ispanija nepripažino Kosovo kaip atskiros valstybės; džiaugtųsi, jei visos valstybės narės pripažintų Kosovo nepriklausomybę;

2.  pabrėžia didelę ES integracijos procesų svarbą visoms regiono šalims siekiant regiono stabilizavimo; pabrėžia, kad įstojimo į Europos Sąjungą galimybė yra galinga paskata vykdyti būtinas reformas Kosove, ir ragina imtis praktinių veiksmų, kad šį galimybė tiek vyriausybei, tiek piliečiams taptų apčiuopiamesnė; šiuo tikslu ragina Komisiją nuo 2011 m. pradžios Kosovo klausimą įtraukti į peržiūros procesą siekiant parengti valstybę Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo pradžiai ir nedelsiant pranešti Kosovo valdžios institucijoms, kokių veiksmų reikia imtis prieš Komisijai parengiant vizų režimo liberalizavimo planą ir iš karto po to, kai bus imtasi šių veiksmų, numatyti planą;

3.  pažymi, kad dauguma kaimyninių šalių pripažino Kosovo nepriklausomybę ir kad su šiomis šalimis palaikomi geri kaimyniniai santykiai; atkreipia dėmesį į tai, kad Kosovui leista tapti Pasaulio banko, Tarptautinio valiutos fondo ir kitų tarptautinių organizacijų nariu;

4.  pakartoja savo požiūrį, išreikštą 2007 m. kovo 29 d. ir 2009 m. vasario 5 d. rezoliucijose, kuriuo atmetama Kosovo padalijimo galimybė;

5.  yra susirūpinęs dėl santykių su Serbija padėties ir pabrėžia, kad geri kaimyniniai santykiai yra esminis kriterijus vertinant Serbijos ir visų kitų regiono šalių siekį įstoti į ES; suprasdamas emocinius 1999 m. karo rezultatų padarinius ir tai, kad oficialus Kosovo pripažinimas šiuo metu Belgrado vadovams nėra įgyvendinama politinė galimybė, vis dėlto ragina Serbiją laikytis pragmatinio požiūrio sprendžiant statuso klausimą; šiuo tikslu teigiamai vertina policijos protokolo pasirašymą su Europos Sąjungos teisinės valstybės misija Kosove (EULEX) ir ragina stiprinti bendradarbiavimą su misija; be to, ragina Serbiją neblokuoti Kosovo narystės tarptautinėse organizacijose, ypač neseniai pateikto pareiškimo dėl stojimo į Pasaulio sveikatos organizaciją; pabrėžia, kad konfliktas taip pat turi neigiamą poveikį regioninei prekybai ir bendradarbiavimui pagal Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimą (CEFTA) ir daro žalą regiono šalių ekonomikai; ragina visas šalis laikytis pragmatinio požiūrio siekiant sudaryti sąlygas Kosovo regioninei integracijai; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad laukiama Tarptautinio Teisingumo teismo patariamoji nuomonė dėl Kosovo laikinųjų savivaldos institucijų vienašališko nepriklausomybės paskelbimo suderinamumo su tarptautine teise neturėtų būti kliūtis visoms suinteresuotosioms šalims aiškiai įsipareigoti vykdyti veiksmingą regioninį ir vietinį bendradarbiavimą visų Kosove ir aplink Kosovą gyvenančių asmenų labui;

6.  primena, kad bet kuri šalis, norinti įstoti į ES, privalo atitikti stojimo kriterijus ir kad Vakarų Balkanų šalių atveju stabilizacijos ir asociacijos procesas yra derybų su ES pagrindas; pabrėžia, kad vienas iš trijų svarbių stabilizacijos ir asociacijos tikslų yra regioninis bendradarbiavimas;

7.  pabrėžia, kad regioninė integracija ir bendradarbiavimas yra ypatingai svarbūs Europos saugumui ir stabilumui, taip pat norint sukurti palankią aplinką Serbijos ir Kosovo santykiams normalizuoti; laikosi nuomonės, kad bendras susitarimas dėl saugumo ir bendradarbiavimo Vakarų Balkanų šalyse yra pageidautinas;

8.  ragina stiprinti tarpvalstybinį Serbijos ir Kosovo bendradarbiavimą, ypač vietos lygmeniu, sprendžiant piliečiams svarbius klausimus, pavyzdžiui, aplinkos, infrastruktūros ir prekybos klausimus;

9.  pažymi, kad kai kurios valstybės narės taiko vienašales vizų režimo supaprastinimo priemones, o aštuonios valstybės narės ir toliau reikalauja viso mokesčio už vizą; ragina ES valstybes nares ir Komisiją dėti visas pastangas siekiant greitai priimti bendras laikinąsias supaprastintas procedūras, kad būtų palengvintos Kosovo piliečių keliavimo sąlygos, ypač atsižvelgiant į galimybes, susijusias su naujuoju Vizų kodeksu;

10.  teigiamai vertina vietos rinkimus, surengtus 2009 m. lapkričio 15 d.; tai buvo pirmi rinkimai, suorganizuoti Kosovo vyriausybei prisiėmus politinę atsakomybę; džiaugiasi tuo, kad apskritai rinkimai vyko ramiai ir vyravo gera atmosfera; vis dėlto pabrėžia, kad buvo pranešta apie keletą pažeidimų; ragina valdžios institucijas greitai įgyvendinti tarptautinės bendruomenės rekomendacijas, įskaitant būtinus rinkimų įstatymo pakeitimus, kad būtų išaiškinti jurisdikcijos, susijusios su skundų nagrinėjimu, lygmenys ir aiškiai atskirtos Centrinės rinkimų komisijos ir Skundų nagrinėjimo ir apeliacijų komisijos kompetencijos, rinkėjų sąrašų atnaujinimą ir užtikrinti nuoseklų rinkėjų švietimą; pabrėžia, kad atsižvelgiant į būsimus visuotinius rinkimus ir siekiant vykdyti šias reformas bei užtikrinti, kad už sukčiavimus per rinkimus atsakingi asmenys atsakytų už savo veiksmus, itin svarbi politinė valia;

11.  apgailestauja, kad Belgradas vis dar remia lygiagrečiai egzistuojančias struktūras serbų anklavuose, trikdančias ir silpninančias naujai įkurstų savivaldybių valdžią; ragina Serbiją elgtis konstruktyviau ir šias struktūras panaikinti;

12.  pakartoja veiksmingo decentralizacijos proceso įgyvendinimo svarbą ir itin džiaugiasi aktyviu Kosovo serbų pietinėje Ibaro upės pakrantėje dalyvavimu paskutiniuose rinkimuose; tai žingsnis kuriant tvarią Kosovo serbų ateitį šalyje; primygtinai ragina vyriausybę su Komisijos pagalba visapusiškai remti naujai išrinktus vadovus šiose savivaldybėse ir teikti jiems pakankamą finansinę ir politinę paramą, kad jie galėtų greitai sukurti struktūras, būtinas norint pradėti teikti svarbias paslaugas; mano, kad veiksmingai funkcionuojančios savivaldybių struktūros yra svarbiausias veiksnys, kad Kosovo serbai dalyvautų Kosovo politiniuose procesuose ir administracinėse struktūrose; ragina tarptautinę bendruomenę remti naujai sukurtų savivaldybių parengtus vystymosi ir infrastruktūros projektus; siekiant išvengti konflikto su lygiagrečiai egzistuojančiomis struktūromis, ypač švietimo ir sveikatos srityse, ragina vyriausybę su ES specialiojo įgaliotinio-Tarptautinio civilinio įgaliotinio pagalba parengti strategiją, kaip elgtis su šiomis struktūromis;

13.  teigiamai vertina ES namų šiaurinėje Kosovo dalyje įsteigimą, tačiau yra susirūpinęs dėl padėties Šiaurės Kosove, kur ir toliau susiduriama su rimtomis su teisine valstybe susijusiomis problemomis, o radikalios grupuotės daro vis didesnį spaudimą pilietinei visuomenei ir ją baugina, taip pat organizuoto nusikalstamumo problemomis; todėl pabrėžia, kad būtina, jog Taryba pasirūpintų, kad teisinės valstybės misija veiktų visoje Kosovo teritorijoje, ir ragina Komisiją geriau parodyti jos darbo naudą šiaurinėje dalyje esančiai serbų bendruomenei, taip pat visoms vietos suinteresuotosioms šalims parodant, kad vietinis, regioninis ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas naudingas visiems gyventojams; taigi teigiamai vertina komercinės paskirties prekių registraciją 1 ir 31 užkardose, tai prisidėjo prie kontrabandos sumažėjimo regione; ragina imtis tolesnių veiksmų, kurių tikslas – vėl įvesti muitų rinkimą; reiškia susirūpinimą problemomis, susijusiomis su dabartiniu Mitrovicos regiono teismų sistemos veikimu, ir ragina Serbiją ir Kosovą baigti rengti susitarimas dėl Kosovo serbų teisėjų ir prokuroro įdarbinimo šiaurinės Mitrovicos dalies teisme; pritaria planui reintegruoti šiaurinę dalį į politines ir administracines Kosovo struktūras ir ragina šias struktūras kurti tinkamai atsižvelgiant į serbų mažumai aktualius klausimus, siekiant regione teikti daugiau ir geresnių vyriausybės paslaugų bei pagerinti šio regiono gyventojų sąlygas, ir taip, kad būtų sudarytos sąlygos plataus masto savivaldai; ragina EULEX dėti pastangas intensyvinti veiklą šiaurinėje šalies dalyje, ypač siekiant paskatinti gerus tautų tarpusavio santykius ir vietos gyventojus informuoti apie ES veiksmus ir vykdomą teisinės valstybės misiją;

14.  reiškia didelį susirūpinimą dėl 2010 m. liepos 2 d. per demonstraciją dėl viešųjų paslaugų centro atidarymo Mitrovicos šiaurinėje dalyje įvykusio mirtino sprogimo, per kurį žuvo vienas žmogus ir dešimt žmonių buvo sužeisti, taip pat dėl 2010 m. liepos 5 d. serbų etninės kilmės Kosovo Parlamento nario užpuolimo; griežtai smerkia visus smurto atvejus ir ragina šalis veikti atsakingai; primygtinai ragina EULEX dėti visas pastangas siekiant sumažinti įtampą ir užkirsti kelią naujiems smurto atvejams bei ragina Kosovo policiją, padedant EULEX, nedelsiant pradėti išsamų ir nešališką šių įvykių tyrimą, kad nusikaltimą įvykdę asmenys būtų patraukti atsakomybėn;

15.  pabrėžia, kad ES teisinės valstybės misijos Kosove EULEX sėkmė svarbi tvariai plėtrai, institucijų stiprinimui ir Kosovo stabilumui bei ES kaip pasaulinio masto veikėjos ambicingiems tikslams kurti taiką; pabrėžia EULEX atsakomybę, susijusią su savo vykdomąja valdžia, taip pat jos įgaliojimus stebėti, prižiūrėti ir patarti; todėl ragina EULEX imtis konkrečių veiksmų, kad aukšto lygio korupcijos atvejų tyrimo procesas vyktų aktyviau; pripažįsta, kad kai kuriose srityse padaryta didelė pažanga, pavyzdžiui, policijos veiklos ir muitų srityse, tačiau pabrėžia, kad veikla turėtų būti intensyvinama, kad misija galiausiai pradėtų duoti apčiuopiamų rezultatų, ypač aukšto lygio korupcijos, organizuoto nusikalstamumo ir karo nusikaltimų atvejais; todėl pritaria pastaruoju metu taikomai EULEX strategijai galimus korupcijos atvejus nagrinėti aukščiausiu vyriausybiniu ir administraciniu lygmeniu ir pabrėžia, kad būtina ir toliau tokią strategiją taikyti siekiant užtikrinti pasitikėjimą EULEX veiksmais ir jų matomumą; pabrėžia, kad šiuo atžvilgiu labai svarbu ypatingą dėmesį skirti viešiems pirkimams ir kad organizuoto nusikalstamumo srityje EULEX ir toliau turi siekti konkrečių rezultatų vietoje; atsižvelgdamas į tai yra susirūpinęs dėl didelio neišspręstų bylų skaičiaus, kurių priežastis – netikėtai didelis bylų, kurias EULEX perdavė JT laikinoji administracinė misija Kosove, skaičius; pabrėžia, kad EULEX nepakanka teisėjų ir prokurorų ir ragina valstybes nares komandiruoti reikiamą ekspertų skaičių arba sudaryti sąlygas juos įdarbinti pagal sutartis; pabrėžia, kad svarbu aktyviai mažinti EULEX biurokratiją; todėl pabrėžia, kad tam, jog misija dirbtų veiksmingai, reikalingas kompetentingas valdymas ir koordinavimas; pabrėžia EULEX veiklos skaidrumo ir atskaitomybės poreikį, taip pat misijos veiklos politinio konteksto geresnio supratimo poreikį siekiant stiprinti jos teisėtumą piliečių akyse; be to, pabrėžia tolesnio glaudaus bendravimo su vyriausybe ir Kosovo piliečiais ir žiniasklaida svarbą; ragina EULEX apie misijos pasiekimus informuoti Kosovo piliečius ir, be to, ragina stengtis didinti pasitikėjimą misiją ir paisyti piliečių lūkesčių; džiaugiasi, kad neseniai sukurta Žmogaus teisių peržiūros grupė, kuri bus atsakinga už skundų, kuriuos pateikė asmenys, teigiantys, kad vykdydama savo įgaliojimus EULEX pažeidė jų žmogaus teises, nagrinėjimą;

16.  ragina Parlamento kompetentingus organus, ypač Saugumo ir gynybos pakomitetį, pradėti vykdyti EULEX priežiūrą ir tikrinimą, jei įmanoma, bendradarbiaujant su Kosovo pilietine visuomene; todėl ragina Tarybą kompetentingiems Parlamento komitetams perduoti visus EULEX reguliarius ir neeilinius įvertinimus ir peržiūros ataskaitas;

17.  pažymi, kad Serbija ir Kosovas deda pastangas ieškodami per 1998–1999 m. konfliktą dingusių asmenų, šį darbą vykdyti padeda asmenų, dingusių per įvykius Kosove, paieškos darbo grupė; pabrėžia šio klausimo išsprendimo svarbą žengiant į priekį po 1998–1999 m. konflikto; taip pat pažymi, kad vis dar ieškoma maždaug 1 862 dingusių asmenų, ir ragina Kosovą ir Serbiją išplėsti visus įmanomus tarpusavio bendradarbiavimo, bendradarbiavimo su Tarptautiniu Raudonojo kryžiaus komitetu (angl. ICRC), EULEX ir kitais šių asmenų ieškančiais subjektais būdus;

18.  pabrėžia, kad 2010 m. yra itin svarbūs Kosovui vyriausybei ir visų lygių administracijai siekiant daryti pažangą pagrindinių reformų srityje, pavyzdžiui, kovos su korupcija, ir organizuotu nusikalstamumu, decentralizacijos ir viešojo administravimo reformos srityse; pabrėžia, kad siekiant, jog reformų procesas būtų sėkmingas, jis turi būti paremtas išsamia diskusija dėl teisės aktų projektų konsultuojantis su visomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant pilietinę visuomenę; be to, primena vyriausybei, kad ypač didelis dėmesys turėtų būti skiriamas greitam ir veiksmingam įstatymų įgyvendinimui, be kurio teisėkūros sistemos patvirtinimas neturės jokio apčiuopiamo poveikio padėčiai šalyje;

19.  yra susirūpinęs dėl plačiai paplitusios korupcijos; tai kartu su organizuotu nusikalstamumu išlieka viena didžiausių problemų Kosove; ragina imtis skubių kovos su korupcija veiksmų gerinant teisinę sistemą, skirtą korupcijos problemos sprendimui, priimant kovos su korupcija strategiją ir veiksmų planą, ir stiprinti bendradarbiavimą su visų regiono šalių policija ir teisminėmis institucijomis; yra labai susirūpinęs dėl neseniai įvykusio kraujo praliejimo smurtinio incidento prie Kosovo sienos metu ir raginta nedelsiant imtis priemonių, kad ateityje tokiems incidentams būtų užkirstas kelias, taip pat ragina nutraukti prekybą ginklais, kuri prisideda prie Vakarų Balkanų regiono destabilizavimo; teigiamai vertina specialaus kovos su korupcija departamento įsteigimą Specialiojoje Kosovo prokuratūroje, tačiau pabrėžia, kad norint, jog departamentas būtų veiksmingas, reikia visų ministerijų atstovų įsipareigojimo, ir kad visais atvejais darbuotojai turi būti asmenys, kurių reputacija nepriekaištinga; ragina greitai priimti įstatymą, reglamentuojantį politinių partijų finansavimą, pagal kurį būtų veiksmingai ir skaidriai apibrėžiami partijų finansai užtikrinant visapusišką jų finansinių ataskaitų paskelbimą;

20.  pabrėžia teisminės ir prokuratūros tarnybos reformos, kuri vis dar pradinėje stadijoje, svarbą siekiant užtikrinti teisėjų ir prokurorų nepriklausomumą ir profesionalumą ir atkurti piliečių pasitikėjimą teisine valstybe; taigi teigiamai vertina ombudsmeno, Aukščiausiojo Teismo teisėjų, valstybės prokuratūros prokurorų ir Kosovo specialiosios prokuratūros prokurorų paskyrimą; yra susirūpinęs tuo, kad nepakankama liudininkų apsauga vis dar yra kliūtis teisingumui, kai tiriami rimčiausi nusikaltimai; ragina priimti ir greitai įgyvendinti Įstatymą dėl teismų ir sukurti veiksmingą liudytojų ir teisėjų apsaugos sistemą; šiuo atžvilgiu ragina EULEX atstovus toliau viešai informuoti apie dar neišspręstus uždavinius Kosove, susijusius su teisine valstybe;

21.  ragina dėti daugiau pastangų siekiant pagreitinti viešojo administravimo reformą, kad būtų sukurta profesionalių ir nepriklausomų valstybės tarnautojų sistema išlaikant lyčių pusiausvyrą ir visapusiškai atsižvelgiant į įvairią etninę Kosovo gyventojų sudėtį; pabrėžia, kad siekiant šio tikslo reikia patvirtinti ir įgyvendinti teisinę sistemą ir turi būti skiriamas tinkamas dėmesys žmogiškųjų išteklių kūrimui bei jiems suteikiamas atitinkamas finansavimas; yra susirūpinęs dėl politinio kišimosi skiriant darbuotojus į svarbiausias valstybės pareigas ir ragina atsisakyti šios praktikos, kurią taikant rimtai pažeidžiamas administracijos veikimas;

22.  ragina vyriausybę užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą ir nepriklausomybę finansiniu ir leidybos požiūriu, nedarant politinio spaudimo, ir nuosavybės bei finansavimo skaidrumą; ragina žurnalistams suteikti darbo teises ir taikyti veiksmingas tiriamosios žurnalistikos specialistų apsaugos nuo pavojų procedūras; pabrėžia visuomeninio transliuotojo svarbą aukštos kokybės nepriklausomos informacijos teikimui visiems gyventojams ir yra susirūpinęs dėl to, kad nėra tvarios finansavimo sistemos, kurią taikant būtų galima tai įgyvendinti; džiaugiasi vyriausybės investicijomis į interneto prieigos suteikimą; ragina vyriausybę savo piliečiams suteikti dar platesnę prieigą prie interneto; pabrėžia svarbų necenzūruojamos prieigos prie interneto vaidmenį verslui ir politikai, ypač siekiant padidinti jaunimo dalyvavimą rinkimuose;

23.  ragina teikti paramą Kosovo asamblėjos stiprinimui, kad ji galėtų veiksmingai vykdyti savo teisėkūros funkcijas ir demokratinę vyriausybės politinės ir biudžetinės veiklos priežiūrą; atsižvelgdamas į tai ragina sukurti ad hoc partnerystės programą siekiant Kosovo asamblėjos administracijos darbuotojams suteikti galimybę įgyti praktinės patirties Europos Parlamente ir ragina valstybių narių parlamentus sukurti partnerystės programas, kad Kosovo asamblėjos nariai ir administracijos darbuotojai, ypač parlamentinė mažuma ir opozicijos frakcijos, turėtų mainų galimybę ir galimybę kurti pajėgumus, susijusius su parlamentinėmis teisėkūros ir kontrolės procedūromis;

24.  teigiamai vertina vyriausybės pažangą priimant teisės aktus žmogaus teisių apsaugos srityje ir ragina vyriausybę greitai priimti likusius įstatymus; vis dėlto pažymi, kad teisinės sistemos įgyvendinimas ir toliau yra nepatenkinamas, o bendra pažanga vyksta lėtai; ragina vykdyti aktyvesnę politiką siekiant kovoti su bet kokio pobūdžio diskriminacija (dėl etninės kilmės, religijos, seksualinės orientacijos ir t. t.) ir užtikrinti aktyvų mažumų dalyvavimą politiniame gyvenime ir administracinėse struktūrose nacionaliniu ir vietos lygmenimis; pabrėžia švietimo svarbą šiame procese; ragina vyriausybę užtikrinti mažumų mokymą jų gimtosiomis kalbomis, įskaitant mokymų planus ir vadovėlius tam, kad jie galėtų išsaugoti savo kultūrą ir tapatumą, taip pat padėti mažumoms kurti žmogiškuosius išteklius;

25.  yra susirūpinęs aukštu smurto šeimoje, moterų diskriminacijos ir prekybos žmonėmis, visų pirma mergaitėmis ir moterimis seksualinio išnaudojimo tikslais, lygmeniu; ragina imtis aktyvių veiksmų siekiant užtikrinti lyčių lygybę ir veiksmingai saugoti moterų ir vaikų teises;

26.  pabrėžia, kad ginkluotų konfliktų pasekmės labai sudėtingos; tai sugriovė visuomenės pasitikėjimą taikia konfliktų, kylančių tarp socialinių grupių ir privačiame gyvenime, sureguliavimo galimybe;

27.  pabrėžia, kad nestabili politinė padėtis, etninių grupių konfliktai kai kuriose zonose ir prastos ekonominės sąlygos trukdo ilgalaikiam pabėgėlių sugrįžimui, ir ragina labiau stengtis pagerinti pabėgėlių padėtį;

28.  pabrėžia sudėtingą mažumų, ypač romų, padėtį ir jų patiriamą diskriminaciją prieigos prie švietimo, aprūpinimo būstu, socialinių paslaugų ir užimtumo srityse; teigiamai vertina Komisijos iniciatyvą uždaryti švinu užterštas stovyklas Mitrovicos šiaurinėje dalyje ir jose gyvenančias šeimas perkelti kitur ir ragina greitai įgyvendinti šią iniciatyvą; pritaria Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro išreikštam susirūpinimui, kad Kosovas dar nepajėgus sudaryti tinkamų reintegracijos sąlygų prievarta repatrijuotiems romams, ir primygtinai ragina valstybes nares atsisakyti šios praktikos; atsižvelgdamas į tai atkreipia dėmesį į Vokietijos ir Kosovo valdžios institucijų pasiektą susitarimą palaipsniui repatrijuoti 14 000 pabėgėlių, iš kurių apie 10 000 romai, į Kosovą ir ragina Komisiją intensyviau vykdyti ad hoc paramos programas; ragina šalis „Romų dešimtmečio“ dalyves palengvinti Kosovo įsitraukimą į šias programas;

29.  pabrėžia esminę švietimo svarbą suteikiant jaunimui būtinų įgūdžių darbo rinkoje ir prisidedant prie etninių grupių susitaikymo; taigi ragina vyriausybę palaipsniui įvesti mažumų kalbų mokymą, ypač serbų kalbos albanų etninės grupės mokiniams ir albanų kalbos mokymą visoms mažumoms; teigiamai vertina tai, kad neseniai Mitrovicoje įsteigta Tarptautinė verslo kolegija, kuri yra svarbi užsienio investicija į vietos ekonomiką, ji pritraukia studentus iš visų bendruomenių, o jos tikslas – suteikti jaunimui perspektyvų ir skatinti verslumą, joje jaunimas supažindinamas su Europos profesiniais verslo, aplinkos ir viešojo valdymo standartais;

30.  pabrėžia, kad pagarba kultūros įvairovei visuomet yra europinio projekto esminė dalis ir kad religinis ir kultūros paveldas yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti taiką ir saugumą regione; pabrėžia, kad derama kultūros paveldo apsauga svarbi visoms Kosovo bendruomenėms; ragina vyriausybę pradėti vykdyti numatytą kultūros paveldo sektoriaus institucijų reformą; pabrėžia, kad Kultūros paveldo paminklų sąrašo sudarymas yra svarbi išankstinė sąlyga įgyvendinti su kultūros paveldu susijusius teisės aktus; džiaugiasi Serbijos ortodoksų bažnyčios religinio ir kultūrinio paveldo apsaugos tarpininko veikla ir ragina visas suinteresuotąsias šalis aktyviai su juo bendradarbiauti;

31.  pabrėžia, kad akademiniai mainai turi būti remiami ir skatinami vykdant programas, pvz., „Erasmus Mundus“, siekiant, kad Kosovo piliečiai Europos Sąjungoje įgytų kvalifikaciją ir patirtį bei aktyviau bendrautų su ES piliečiais;

32.  ragina valdžios institucijas aktyviai remti pilietinę visuomenę ir jos įtraukimą į socialinės ir ekonomikos politikos formavimą visapusiškai remiant žodžio ir susirinkimų laisvę, pabrėžia svarbų vaidmenį, kurį pilietinė visuomenė ir tarptautinės NVO atlieka etninių grupių susitaikymo procese, ir ragina Komisiją didinti jų veiklai skirtą finansinę paramą; todėl pabrėžia, kad būtina veiksmingai šiuos klausimus apibrėžti Kosovui skirtoje metinėje programoje, įgyvendinamoje pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę; pažymi, kad vyksta geras žmonių, ypač verslininkų, priklausiančių skirtingoms tautinėms bendruomenėms, bendradarbiavimas, ir kad Kosovo valdžios institucijos, pilietinė visuomenė ir tarptautinė bendruomenė turi dėti daugiau pastangų remdamos tokį bendradarbiavimą skatinančius vietos projektus;

33.  yra rimtai susirūpinęs dėl to, kad Kosovas ir toliau yra viena iš skurdžiausių Europos šalių, nedarbo lygis Kosove siekia per 40 proc.; pabrėžia, kad ši padėtis yra nestabili ir kad dėl sudėtingų gyvenimo sąlygų visuomenėje didėja nepasitenkinimas; ragina imtis skubių veiksmų siekiant pagerinti socialinių sistemų veiksmingumą, kad pažeidžiamoms visuomenės grupėms būtų suteiktas apsaugos tinklas, ir vykdyti aktyvią darbo rinkos politiką siekiant sumažinti nedarbą; atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją visapusiškai pasinaudoti Pasirengimo narystei pagalbos priemone siekiant stiprinti Kosovo socialinį ir ekonominį vystymąsi, ypač susijusį su jaunimu; ragina ES ir valstybes nares priimti kuo daugiau Kosovo piliečių dirbti sezoninius darbus bei tuose sektoriuose, kuriuose trūksta darbo jėgos;

34.  mano, kad ekonominis vystymasis yra pagrindinė svarbių šalies problemų sprendimo priemonė, įskaitant jo gyvybiškai svarbų indėlį į moterų ir mažumų padėties gerinimą ir į geresnių sąlygų įvairių etninių grupių santykiams kūrimą; šiuo tikslu pabrėžia žemės ūkio sektoriaus svarbą; teigiamai vertina daugelį rengiamų šios srities įstatymų ir ragina juos greitai priimti; vis dėlto pabrėžia, kad veiksmingas jau priimtos teisinės sistemos įgyvendinimas yra sąlygų šalyje gerinimo prielaida;

35.  pabrėžia, kad Kosovas turėtų pasirinkti tinkamą ekonominę politiką, kurią įgyvendinant būtų užtikrintas tvarus ekonomikos augimas, aplinkos apsauga, darbo vietų kūrimas ir socialinės atskirties mažinimas; ragina Kosovo valdžios institucijas gerinti ekonomines sąlygas užsienio investicijoms ir didinti prekybos santykių skaidrumą;

36.  ragina imtis aktyvių veiksmų energetikos srityje siekiant užtikrinti Kosovo vystymuisi būtiną energetinį saugumą; pabrėžia, kad didelis šios srities infrastruktūros poreikis suteikia progą įvairinti energijos tiekimą naudojant daugiau ekologinių šaltinių, modernizuoti ir didinti elektros tinklų energijos naudojimo veiksmingumą ir įdiegti geriausias turimas technologijas, taip pat ir planuojamose anglimis kūrenamose elektrinėse; ragina nedelsiant uždaryti Kosovo A atominę elektrinę ir kuo greičiau – Kosovo B atominę elektrinę nedarant žalos šalies energetiniams poreikiams;

37.  ragina Kosovo valdžios institucijas toliau investuoti į atsinaujinančios energijos išteklius bei ieškoti regioninių partnerių, kurie bendradarbiautų šioje srityje;

38.  atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant Kosovo transporto politiką iki šiol didžiausias dėmesys buvo skiriamas kelių statybai; apgailestauja dėl prastos viešojo transporto, ypač geležinkelių, būklės; ragina Kosovo vyriausybę visiškai pasinaudoti Pasirengimo narystei pagalbos priemonės lėšomis tam, kad būtų plėtojami, atnaujinami ir modernizuojami geležinkelių tinklai ir pagerintas susisiekimas su kaimyninėmis šalimis žmonėms ir kroviniams siekiant, kad judumas taptų tausus;

39.  išreiškia susirūpinimą dėl plačiai paplitusių aplinkosaugos problemų, darančių neigiamą įtaką žemei, orui ir vandeniui, ir ragina vyriausybę pakeisti ir įgyvendinti teisinę sistemą, kad ji būtų suderinta su ES standartais, ir švietimą aplinkosaugos tema padaryti pagrindiniu švietimo elementu;

40.  pabrėžia būtinybę sustiprinti ES veiklą Kosove atsižvelgiant į Europos išorės veiksmų tarnybos raidą, ES delegacijų pasaulyje kūrimą ir Europos Komisijos ryšių palaikymo tarnybos pakeitimą ES delegacija, siekiant gerinti ES veiksmų Kosove efektyvumą ir koordinavimą; pažymi, kad Belgrade atidarytas naujas ES biuras ES specialiojo įgaliotinio Kosove įgaliojimams vykdyti, veikiantis atskirai nuo esamos ES delegacijos Serbijoje;

41.  apgailestauja, kad nepakankamai skaidriai neseniai pratęsti ES specialiojo įgaliotinio Kosove įgaliojimai, taip pat labai padidinta asignavimų; primena, kad, atsižvelgiant į Lisabonos sutartį, priimant naują tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto reikės deramai atsižvelgti į reikalavimą Europos Parlamentui teikti informaciją;

42.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai ir Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui-Tarptautiniam civiliniam įgaliotiniui Kosove, Kosovo vyriausybei ir asamblėjai, Serbijos vyriausybei, Tarptautinės iniciatyvinės grupės Kosovo klausimu nariams ir Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai.

(1) Pagal JTST rezoliuciją 1244 (1999).
(2) OL C 27 E, 2008 01 31, p. 207.
(3) OL C 67 E, 2010 03 18, p. 126.
(4) OL L 336, 2009 12 18, p. 1.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2009)0097.

Teisinė informacija - Privatumo politika