Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2610(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0409/2010

Texte depuse :

B7-0409/2010

Dezbateri :

PV 07/07/2010 - 13
CRE 07/07/2010 - 13

Voturi :

PV 08/07/2010 - 6.3
CRE 08/07/2010 - 6.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0281

Texte adoptate
PDF 245kWORD 110k
Joi, 8 iulie 2010 - Strasbourg
Kosovo
P7_TA(2010)0281B7-0409/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 8 iulie 2010 referitoare la procesul de integrare a Kosovo

Parlamentul European,

–  având în vedere Concluziile Președinției Consiliului European desfășurat la Salonic în perioada 19 și 20 iunie 2003, în cadrul căruia tuturor statelor din Balcanii de Vest li s-a promis că vor deveni membre ale Uniunii Europene,

–  având în vedere concluziile reuniunii Consiliului Afaceri Generale din 7 decembrie 2009, în care se subliniază că, fără a aduce atingere poziției exprimate de statele membre cu privire la statutul său, Kosovo ar trebui să beneficieze, de asemenea, de perspectiva unei liberalizări a vizelor în cele din urmă, odată ce vor fi îndeplinite toate condițiile și se adresează Comisiei invitația de a urma în continuare o abordare structurată pentru a apropia cetățenii Kosovo de UE,

–  având în vedere Acțiunea comună 2008/124/PESC a Consiliului din 4 februarie 2008 privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX KOSOVO, modificată prin Acțiunea comună 2009/445/PESC a Consiliului din 9 iunie 2009,

–  având în vedere Acțiunea comună 2008/123/PESC a Consiliului din 4 februarie 2008 de numire a unui Reprezentant special al Uniunii Europene în Kosovo și Decizia 2010/118/PESC a Consiliului din 25 februarie 2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului special al Uniunii Europene în Kosovo,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2009 intitulată „Strategia de extindere și principalele provocări 2009-2010” (COM(2009)0533), Documentul Comisiei de însoțire a raportului privind progresele înregistrate de Kosovo pe durata anului 2009 și studiul intitulat „Kosovo - Drumul către concretizarea perspectivei europene” (COM(2009)0534)(1),

–  având în vedere recomandările celei de-a doua Reuniuni interparlamentare PE-Kosovo din 7 aprilie 2009, şi recomandările celei de a treia reuniuni interparlamentare PE-Kosovo din 23 iunie 2010,

–  având în vedere Rezoluția sa din 29 martie 2007 privind viitorul provinciei Kosovo și rolul UE(2) și Rezoluția sa din 5 februarie 2009 privind Kosovo și rolul UE(3),

–  având în vedere Rezoluția nr. 1244 (1999) a Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1244/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație(4) și în special Anexa I la acesta, în care s-a făcut trimitere la persoanele care își au reședința în Kosovo (Rezoluția nr. 1244 (1999) a Consiliului de Securitate al ONU) din motive de claritate și securitate juridică,

–  având în vedere Rezoluția din 8 octombrie 2008 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (A/RES/63/3), prin care se solicită Curții Internaționale de Justiție un aviz consultativ privind conformitatea declarației unilaterale de independență a instituțiilor provizorii de autoguvernare din Kosovo cu legislația internațională,

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 noiembrie 2009 referitoare la documentul de strategie privind extinderea prezentat de Comisie în 2009 cu privire la țările din regiunea Balcanilor de Vest, Islanda și Turcia(5),

–  având în vedere raportul final al emisarului special al ONU privind viitorul statut al Kosovo și propunerea globală de stabilire a statutului Kosovo din 26 martie 2007,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât stabilitatea regională a Balcanilor de Vest și integrarea acestor țări în UE figurează printre prioritățile Uniunii Europene; întrucât, în cazul în care aderarea la UE nu constituie o perspectivă tangibilă pentru toate țările din regiune, aceste priorități rămân la stadiul de literă moartă;

B.  întrucât comunitatea internațională a apărat dintotdeauna durabilitatea statelor multietnice și multiconfesionale din Balcanii de Vest, pe baza valorilor democrației, toleranței și multiculturalismului;

C.  întrucât, cu începere de la 19 decembrie 2009, cetățenii Serbiei, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei și ai Muntenegrului pot călători în UE fără viză, iar cetățenii Albaniei și ai Bosniei și Herțegovinei ar urma să poată beneficia de aceeași măsură în curând; întrucât cetățenii kosovari nu pot fi abandonați și izolați de cetățenii celorlalte țări din regiune, din care cauză procesul de liberalizare a vizelor cu Kosovo ar trebui să fie inițiat fără întârziere, cu condiția respectării tuturor criteriilor necesare;

D.  întrucât Curții Internaționale de Justiție i-a fost solicitat un aviz consultativ privind conformitatea declarației unilaterale de independență a instituțiilor provizorii de autoguvernare din Kosovo cu legislația internațională și întrucât Curtea nu a emis încă nicio concluzie;

E.  întrucât decizia de a nu include Kosovo în procesul de liberalizare a regimului vizelor reflectă o profundă contradicție a strategiei UE privind Kosovo, constând în decalajul dintre volumul important al ajutorului acordat sub formă de resurse și personal, pe de o parte, și menținerea închiderii frontierelor pentru toți lucrătorii a căror activitate ar putea contribui la dezvoltare, pe de altă parte,

1.  ia act de declarația de independență a Kosovo din 17 februarie 2008, care a fost recunoscută de 69 de țări; ia act de faptul că 22 de state membre ale UE au recunoscut Kosovo ca țară independentă, iar 5 nu au luat această decizie; încurajează statele membre, pentru a crește eficiența politicilor UE pentru toți cetățenii kosovari, să-și intensifice abordarea comună în ceea ce privește Kosovo în vederea aderării Kosovo la UE; salută atitudinea constructivă în raport cu Kosovo a Președinției spaniole, în ciuda faptului că nu a procedat la recunoașterea țării; ar saluta recunoașterea independenței Kosovo de către toate statele membre;

2.  subliniază deosebita importanță pe care o prezintă pentru stabilitatea regională integrarea în UE a tuturor țărilor din regiune; subliniază că perspectiva aderării la UE constituie un puternic stimulent pentru reformele necesare din Kosovo și solicită adoptarea unor măsuri concrete pentru ca această perspectivă să devină mai tangibilă atât pentru guvern cât şi pentru cetățeni, și anume ; solicită Comisiei ca, în acest scop, să includă Kosovo în procesul de monitorizare care debutează la începutul lui 2011 în vederea pregătirii ţării pentru lansarea negocierilor privind Acordul de stabilizare şi asociere şi să comunice fără întârziere autorităților din Kosovo care sunt măsurile care trebuie luate înainte ca Comisia să elaboreze foaia de parcurs pentru liberalizarea regimului vizelor și să stabilească foaia de parcurs imediat după ce respectivele măsuri vor fi fost adoptate;

3.  ia act de recunoașterea independenței Kosovo de către majoritatea țărilor învecinate și de bunele relații de vecinătate cu acestea; ia act de faptul că Kosovo a obținut calitatea de membru al Băncii Mondiale, al Fondului Monetar Internațional și al altor organizații internaționale;

4.  îşi reafirmă poziţia exprimată în rezoluţiile sale din 29 martie 2007 şi din 5 februarie 2009 de a respinge posibilitatea împărţirii Kosovo;

5.  este preocupat de stadiul relațiilor cu Serbia și subliniază că relațiile bune de vecinătate constituie un criteriu esențial pentru aspirațiile Serbiei, ca și ale tuturor celorlalte țări din regiune, de a adera la UE; deși înțelege că, în momentul de față, recunoașterea oficială a Kosovo nu reprezintă o opțiune politică fezabilă pentru conducerea de la Belgrad și că o astfel de eventualitate ar avea, în urma războiului din 1999, implicații de ordin emoțional, solicită totuși din partea Serbiei o atitudine pragmatică în această chestiune; în acest scop, salută semnarea protocolului privind activitatea polițienească cu EULEX și solicită o cooperare mai strânsă cu misiunea; solicită, de asemenea, ca Serbia să se abțină de la blocarea accesului la calitatea de membru a Kosovo în organizațiile internaționale și, în special, recenta sa cerere de a se alătura Organizației Mondiale a Sănătății; subliniază că conflictul afectează, de asemenea, comerțul regional și cooperarea în cadrul Acordului de Liber Schimb Central-European (CEFTA), dăunând astfel economiilor țărilor din regiune; solicită ambelor părți să adopte o abordare pragmatică, care să permită integrarea regională a Kosovo; subliniază, în această privință, că avizul consultativ pe care urmează să-l emită Curtea Internațională de Justiție cu privire la conformitatea cu dreptul internațional a declarației unilaterale de independență a instituțiilor provizorii de autoguvernare din Kosovo nu ar trebui să împiedice toate părțile implicate să-și asume angajamente clare privind o cooperare transfrontalieră, regională și locală concretă, în interesul suprem al întregii populații din Kosovo și din regiunile limitrofe;

6.  reamintește obligația fiecărei țări care dorește să adere la UE de a respecta criteriile de aderare și faptul că, în cazul Balcanilor de Vest, procesul de stabilizare și asociere constituie cadrul în care se desfășoară negocierile cu Uniunea Europeană; subliniază faptul că unul dintre cele trei obiective importante ale procesului de stabilizare și asociere îl constituie cooperarea regională;

7.  subliniază importanța determinantă a integrării și cooperării regionale pentru securitatea și stabilitatea Europei, precum și pentru crearea unui context favorabil normalizării relațiilor dintre Serbia și Kosovo; opinează că încheierea unui acord global privind securitatea și cooperarea în Balcanii de Vest ar trebui să constituie un deziderat;

8.  solicită consolidarea cooperării transfrontaliere dintre Serbia și Kosovo, în special la nivel local, în domeniile care sunt importante pentru cetățeni, cum este mediul, infrastructura și comerțul;

9.  ia act de faptul că anumite state membre aplică unilateral unele facilități în materie de vize, în timp ce opt state membre continuă să perceapă, pentru vize, taxe consulare integrale; solicită statelor membre ale UE și Comisiei să depună toate eforturile pentru a adopta rapid o procedură provizorie unificată menită să faciliteze deplasarea cetățenilor kosovari, în special în lumina posibilităților oferite de noul cod al vizelor;

10.  salută alegerile locale care au avut loc la 15 noiembrie 2009, primele organizate prin angajarea răspunderii politice a guvernului din Kosovo; salută faptul că, în general, acestea s-au desfășurat într-o atmosferă de calm și lipsită de evenimente nedorite; subliniază că, totuși, au fost semnalate o serie de nereguli; solicită autorităților să implementeze urgent recomandările comunității internaționale, inclusiv modificările necesare legislației electorale, pentru a clarifica nivelurile de jurisdicție în cazul plângerilor și pentru a delimita clar competențele Comisiei Electorale Centrale de cele ale Comisiei pentru Plângeri și Contestații, actualizarea listelor de alegători și asigurarea educației coerente a acestora; subliniază deosebita importanță a voinței politice de a merge mai departe pe calea acestor reforme și de a trage la răspundere pe cei care se fac vinovați de fraude electorale, în perspectiva viitoarelor alegeri generale;

11.  regretă că autoritățile de la Belgrad continuă să susțină structuri paralele în enclavele sârbe, sfidând și slăbind autoritatea municipalităților recent înființate; solicită Serbiei să adopte o atitudine mai constructivă și să desființeze aceste structuri;

12.  reiterează importanța implementării efective a procesului de descentralizare și salută călduros procentul ridicat de participare a sârbilor kosovari din sudul râului Ibar la ultimele alegeri, care constituie un pas înainte în edificarea propriului viitor sustenabil în țară; îndeamnă guvernul să sprijine pe deplin noua conducere aleasă în aceste municipii, acordându-i asistența financiară și politică necesară pentru instituirea rapidă a structurilor de care este nevoie pentru a iniția, cu ajutorul Comisiei, furnizarea serviciilor de primă importanță; consideră că funcționarea eficace a municipalităților este fundamentală pentru participarea sârbilor kosovari la procesele politice și în structurile administrative ale Kosovo; încurajează comunitatea internațională să sprijine proiectele de dezvoltare și infrastructură ale municipalităților nou instituite; în scopul de a evita conflicte cu structurile paralele, în special în domeniul educațional și al sănătății, încurajează guvernul să prezinte, cu ajutorul RSUE/RCI, o strategie de soluționare a acestor probleme;

13.  salută înființarea Casei UE în nordul Kosovo, dar își exprimă îngrijorarea față de situația din această zonă, care continuă să fie agravată de gravele lacune ale statului de drept, de creșterea presiunii și intimidarea exercitate asupra societății civile de grupările radicale și criminalitatea organizată; subliniază, prin urmare, faptul că Consiliul trebuie să asigure viabilitatea Misiunii de sprijinire a statului de drept pe întregul teritoriu kosovar și solicită Comisiei să confere o vizibilitate sporită activității desfășurate de misiune în numele comunității sârbe din nord, comunicând clar tuturor părților implicate la fața locului că relațiile de cooperare locală, regională și transfrontalieră sunt în interesul întregii populații în acest scop, salută înregistrarea bunurilor comerciale la porțile 1 și 31, măsură care a contribuit la reducerea activităților de contrabandă din regiune și solicită măsuri suplimentare vizând reintroducerea perceperii taxelor vamale; își exprimă îngrijorarea cu privire la problemele de funcționare cu care se confruntă în prezent autoritățile judiciare din regiunea Mitrovica și invită Serbia și Kosovo să finalizeze acordul privind angajarea unor judecători și a unui procuror kosovari sârbi la tribunalul din Mitrovica Nord; sprijină planul de reintegrare a regiunii de nord în structurile politice și administrative ale Kosovo și solicită ca în cadrul punerii în aplicare a acestui plan să se acorde atenția cuvenită sensibilităților minorității sârbe în vederea îmbunătățirii și a extinderii serviciilor oferite de Guvern în regiune și a asigurării unor condiții de viață mai bune pentru cetățeni, într-un mod care să permită o autoguvernare pe scară largă; solicită EULEX să depună eforturi în scopul intensificării activităților sale din regiunea de nord, în special pentru a promova bunele relații interetnice, informând totodată populația din zonă despre acțiunile desfășurate de UE și Misiunea în curs a UE de sprijinire a statului de drept;

14.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la explozia care a ucis o persoană și a rănit alte zece, care a avut loc în nordul Mitrovicei la data de 2 iulie 2010 în timpul demonstrațiilor împotriva deschiderii unui centru al administrației publice precum și cu privire la atacul din 5 iulie 2010 împotriva unui membru de etnie sârbă al Adunării Parlamentare din Kosovo; condamnă cu fermitate toate actele de violență și solicită tuturor părților să adopte o conduită responsabilă, solicită imperios EULEX să depună toate eforturile pentru a diminua tensiunea și pentru a preveni noi acte de violență și solicită poliției din Kosovo, ca împreună cu EULEX, să inițieze de urgență investigații cuprinzătoare și imparțiale cu privire la aceste evenimente astfel încât cei vinovați să fie aduși în fața justiției;

15.  subliniază importanța succesului misiunii EULEX de instituire a statului de drept, atât din perspectiva dezvoltării durabile și a consolidării instituțiilor și a stabilității Kosovo, cât și din aceea a ambițiilor UE de a acționa ca jucător global în procesul de edificare a păcii subliniază responsabilitatea care revine EULEX cu privire la competențele sale executive, precum și mandatul său de monitorizare, orientare și consiliere; în acest sens, încurajează EULEX să ia măsuri concrete pentru a asigura reușita acțiunilor legate de cazurile de corupție la nivel înalt; recunoaște progresele însemnate înregistrate în unele domenii, cum sunt activitatea polițienească și cea vamală, dar subliniază că ritmul de lucru trebuie accelerat, astfel ca misiunea să ofere rezultate concrete și în alte domenii, în special în ceea ce privește cazurile de corupție la nivel înalt, crima organizată și crimele de război; prin urmare, salută modul în care EULEX a abordat posibilele cazuri de corupție, inclusiv la cel mai înalt nivel al guvernului și al administrației și subliniază necesitatea continuității acestor demersuri pentru a asigura credibilitatea și vizibilitatea acțiunilor întreprinse de EULEX; subliniază că, în această privință, este deosebit de important să se acorde o atenție specială domeniului achizițiilor publice și că, în privința combaterii criminalității organizate, EULEX trebuie să obțină în continuare rezultate concrete pe teren; este preocupat, în acest sens, de numărul neașteptat de mare de cazuri nesoluționate transferate către EULEX de la Misiunea administrativă interimară a ONU în Kosovo; subliniază că numărul judecătorilor și procurorilor puși la dispoziția EULEX este insuficient și solicită statelor membre să delege numărul necesar de experți sau să permită angajarea pe bază de contract a acestora; subliniază importanța fluidizării birocrației în cadrul EULEX; în această privință, subliniază necesitatea unei gestionări, coordonări și cooperări interne competente pentru a asigura funcționarea eficientă a misiunii; subliniază că, pentru a întări legitimitatea EULEX în ochii cetățenilor, este nevoie de transparență și responsabilitate, atât în desfășurarea activității ei, cât și pentru a da dovadă de reactivitate la contextul politic în care activează această misiune; subliniază, de asemenea, importanța pe care o prezintă menținerea unei strânse comunicări cu Guvernul, cetățenii și mediile de informare în masă din Kosovo; încurajează EULEX să facă cunoscute realizările misiunii în rândul cetățenilor kosovari, dar și să depună eforturi pentru a crește încrederea în misiune și să acorde atenție așteptărilor cetățenilor; salută recenta înființare a Grupului de examinare a situației drepturilor omului, care va fi însărcinat să examineze plângerile depuse de persoane care afirmă că au fost victime ale încălcării drepturilor omului de către EULEX în cadrul exercitării mandatului său executiv;

16.  solicită organelor sale competente, în special Subcomisiei pentru securitate și apărare, să-și intensifice acțiunile de control și supervizare a EULEX, eventual în cooperare cu societatea civilă kosovară; în acest scop, solicită Consiliului să transmită Parlamentului toate evaluările și rapoartele de revizuire ordinare și extraordinare privind EULEX;

17.  ia act de eforturile depuse atât de Serbia, cât și de Kosovo, în vederea localizării persoanelor dispărute în urma conflictului din 1998-1999, prin intermediul „Grupului de lucru privind persoanele dispărute ca urmare a evenimentelor din Kosovo”; subliniază importanța soluționării acestei problematici în vederea surmontării conflictului din 1998-1999; ia act, de asemenea, de cele 1 862 de cazuri de persoane care sunt declarate în continuare dispărute și solicită atât Kosovo, cât și Serbiei, să-și amplifice la maximum cooperarea reciprocă, precum și cu CICR (Comitetul Internațional al Crucii Roșii), EULEX și alte entități, în cadrul operațiunilor de căutare a acestor persoane;

18.  subliniază că anul 2010 este esențial atât pentru Guvernul Kosovo, cât și pentru toate nivelurile administrației, pentru a realiza progrese în privința reformelor fundamentale, cum sunt combaterea corupției, descentralizarea și reforma administrației publice; subliniază că, pentru a fi încununat de succes, procesul de reformă trebuie să se bazeze pe dezbaterea integrală a proiectelor de lege cu toate părțile interesate, inclusiv cu societatea civilă; reamintește, de asemenea, Guvernului că punerea în aplicare rapidă și eficace a legilor trebuie să se bucure de o atenție deosebită, fără de care adoptarea cadrului legislativ nu va avea nici un impact real asupra situației din țară;

19.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la corupția larg răspândită care, alături de criminalitatea organizată, rămâne una dintre problemele majore ale Kosovo și solicită desfășurarea unor acțiuni urgente de combatere a fenomenului, prin îmbunătățirea cadrului legislativ de luptă împotriva acestuia, adoptarea unei strategii și a unui plan de acțiune anticorupție și prin intensificarea cooperării cu autoritățile polițienești și judiciare ale tuturor țărilor din regiune; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la recentele evenimente soldate cu pierderi de vieți omenești produse în urma unui incident violent care a avut loc în apropierea frontierelor Kosovo și solicită adoptarea de măsuri imediate pentru a se evita astfel de incidente în viitor și pentru a se pune capăt traficului de armament, care contribuie la destabilizarea regiunii Balcanilor de Vest; salută înființarea unui departament special anticorupție în cadrul Parchetului Special din Kosovo, însă subliniază că eficacitatea acestuia depinde de angajamentul celorlalte ministere conexe și că personalul încadrat trebuie fie ireproșabil; solicită adoptarea rapidă a unei legi privind finanțarea partidelor politice, care să reglementeze în mod eficace și transparent finanțele acestora și să garanteze dezvăluirea integrală a rapoartelor lor financiare;

20.  subliniază importanța capitală pe care o prezintă reformarea sistemului judiciar și a procuraturii, care se află încă într-o fază inițială, astfel încât să se asigure independența și profesionalismul judecătorilor și procurorilor, iar cetățenii să-și recapete încrederea în statul de drept; salută, în acest sens, desemnarea Avocatului Poporului, a judecătorilor Curții Supreme, a procurorilor din cadrul Parchetului General și din acela al Parchetului Special din Kosovo; își exprimă îngrijorarea cu privire la carențele în materie de protecție a martorilor, care continuă să obstrucționeze justiția în cazul infracțiunilor de maximă gravitate; solicită adoptarea și aplicarea rapidă a legii privind instanțele de judecată și instituirea unui sistem eficace de protecție a martorilor și judecătorilor; în acest sens, îndeamnă reprezentanții EULEX să informeze în continuare public cu privire la problemele nesoluționate legate de statul de drept în Kosovo;

21.  solicită depunerea mai multor eforturi pentru accelerarea reformei administrației publice, în scopul creării unui corp profesional și independent de funcționari publici, care să respecte echilibrul dintre genuri și să reflecte pe deplin componența etnică diversificată a populației kosovare; subliniază necesitatea de a adopta și a pune în aplicare a cadrului legislativ ce se impune în acest scop, precum și de a acorda atenția cuvenită și de a asigura resurse financiare adecvate pentru formarea resurselor umane; își exprimă îngrijorarea cu privire la ingerințele politice în numirea titularilor posturilor de primă importanță din funcția publică și solicită să se pună capăt acestei practici, care subminează în mod grav funcționarea administrației;

22.  îndeamnă Guvernul să garanteze pluralismul mediatic și independența financiară și editorială a mediilor de informare în masă, fără presiuni politice, precum și transparența în materie de proprietate și finanțare; solicită acordarea de drepturi profesionale jurnaliștilor, precum și instituirea unor proceduri eficiente de protecție a jurnaliștilor de investigații împotriva amenințărilor; subliniază importanța posturilor publice de radio și televiziune în ceea ce privește furnizarea unor informații independente, de înaltă calitate, către populație și este preocupat de inexistența unui sistem sustenabil de finanțare pentru asigurarea acestora; salută investițiile realizate de Guvern în furnizarea accesului la internet; îndeamnă Guvernul să faciliteze și mai mult accesul cetățenilor la internet; subliniază importanța rolului accesului necenzurat la site-urile internet de interes pentru întreprinderi și la cele cu profil politic, în special în vederea creșterii ratei de participare a tineretului în momentul alegerilor;

23.  solicită sprijin pentru consolidarea Adunării din Kosovo, astfel încât aceasta să-și poată îndeplini cu eficacitate rolul legislativ și să exercite un control democratic asupra activităților politice și bugetare ale Guvernului; solicită, în acest sens, instituirea unui program ad-hoc de înfrățire, care să ofere personalului administrativ al adunării din Kosovo oportunitatea de a efectua stagii în cadrul Parlamentului European și solicită parlamentelor din statele membre să instituie programe de înfrățire care să ofere deputaților și personalului administrativ al parlamentului kosovar oportunitatea unor schimburi și a edificării capacității în materie de proceduri parlamentare legislative și de control, în special pentru minoritatea parlamentară și grupările din opoziție;

24.  felicită Guvernul pentru progresele realizate în ceea ce privește adoptarea legislației de apărare a drepturile omului și îl încurajează să adopte fără întârziere legile aflate în așteptare; ia însă act de faptul că punerea în aplicare a cadrului legislativ continuă să fie nesatisfăcătoare și că, în general, se progresează încet; solicită politici mai active de combatere a discriminării de toate tipurile (pe criterii etnice, religioase, de orientare sexuală, dizabilități și altele) și asigurarea echilibrului între genuri, precum și a participării active a minorităților la viața politică și în structurile administrative, atât la nivel național, cât și local; subliniază importanța educației în cadrul acestui proces; invită Guvernul să asigure minorităților școlarizarea în limba proprie, inclusiv programele școlare și manualele, permițându-le să-și păstreze cultura și identitatea, și să le ofere asistență în ceea ce privește formarea resurselor umane;

25.  este preocupat de nivelul ridicat al fenomenelor de violență domestică, discriminare împotriva femeilor și trafic de persoane, în special fete și femei, în scopul exploatării sexuale; solicită adoptarea unor măsuri ferme vizând garantarea egalității de gen și protecția efectivă a drepturilor femeilor și copiilor;

26.  subliniază moștenirea deosebit de grea lăsată de conflictul armat, care a erodat încrederea opiniei publice în posibilitatea soluționării pașnice a conflictelor, atât între grupurile sociale, cât și în viața privată;

27.  subliniază că situația politică fragilă, incidentele interetnice care se produc în anumite zone și condițiile economice precare au împiedicat întoarcerea durabilă a refugiaților și solicită depunerea de eforturi sporite în vederea îmbunătățirii situației acestora;

28.  subliniază situația dificilă și discriminarea cu care se confruntă minoritățile, în special romii, în ceea ce privește educația, condițiile locative, serviciile sociale și ocuparea forței de muncă; salută inițiativa Comisiei de a închide taberele contaminate cu plumb din nordul Mitrovicei și de a reașeza familiile care trăiesc în acestea și solicită implementarea sa rapidă; împărtășește preocuparea exprimată de Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, în legătură cu faptul că Kosovo nu este încă în măsură să asigure condiții adecvate pentru reintegrarea romilor repatriați forțat și îndeamnă statele membre să stopeze această practică; ia act, în acest sens, de acordul încheiat între autoritățile germane și kosovare privind repatrierea treptată în Kosovo a unui număr de 14.000 de refugiați, dintre care aproximativ 10.000 sunt romi, și îndeamnă Comisia să accelereze programele ad-hoc de asistență; solicită țărilor participante la Deceniului de incluziune a romilor să faciliteze participarea Kosovo la programele din cadrul acestuia;

29.  subliniază importanța fundamentală a educației, atât în ceea ce privește înzestrarea tinerilor cu competențele necesare pe piața muncii, cât și pentru reconcilierea grupurilor etnice; încurajează, în acest sens, guvernul să introducă treptat predarea limbilor minorităților, în special a celei sârbe, la copiii de origine etnică albaneză, și a celei albaneze în rândul tuturor minorităților; salută recenta înființare a Colegiului Internațional pentru Afaceri din Mitrovica, care, pe lângă faptul că reprezintă o importantă investiție internațională în economia locală, atrage studenți din toate comunitățile, urmărește să ofere perspective tineretului prin promovarea spiritului antreprenorial și îi familiarizează pe tineri cu standardele profesionale din domeniul afacerilor, al mediului și al administrației publice;

30.  subliniază că respectul față de diversitatea culturală rămâne un element al nucleului proiectului european, iar patrimoniul religios și cultural constituie o condiție necesară pentru pacea și securitatea regiunii; subliniază că o protecție adecvată a patrimoniului cultural este importantă pentru toate comunitățile din Kosovo; solicită Guvernului să continue reforma instituțională prevăzută în sectorului patrimoniului cultural; subliniază că adoptarea listei siturilor patrimoniului cultural constituie o condiție prealabilă importantă pentru punerea în aplicare a legislației privind patrimoniul cultural; salută activitățile mediatorului pentru protecția patrimoniului religios și cultural sau ale Bisericii Ortodoxe Sârbe și încurajează toate părțile interesate să coopereze în mod activ cu acesta;

31.  subliniază că schimburile universitare trebuie sprijinite și promovate prin intermediul unor programe precum Erasmus Mundus pentru a le permite cetățenilor kosovari să obțină calificări și să câștige experiență în UE, precum și pentru a crește interacțiunile dintre aceștia și cetățenii UE;

32.  solicită autorităților să sprijine în mod activ societatea civilă și implicarea acesteia în elaborarea politicilor sociale și economice, sprijinind pe deplin libertatea de exprimare și de asociere, subliniază rolul important pe care societatea civilă și ONG-urile internaționale îl joacă în ceea ce privește reconcilierea dintre grupurile etnice și solicită Comisiei să-și acorde o asistență financiară mai importantă activității acestora; subliniază în această privință necesitatea unei încadrări eficiente a acestei problematici în programele anuale pentru Kosovo prevăzute de Instrumentul de asistență pentru preaderare; constată că există o bună cooperare interpersonală și, în special, antreprenorială între membrii diferitelor comunități etnice și că autoritățile kosovare, societatea civilă și comunitatea internațională ar trebui să depună eforturi mai intense pentru a sprijini proiectele locale care extind acest tip de cooperare;

33.  este profund preocupat de faptul că Kosovo continuă să fie una dintre cele mai sărace țări din Europa, cu un șomaj care depășește nivelul de 40 %; subliniază că această situație este insuportabilă și că condițiile dificile de viață au avut ca rezultat un grad sporit de nemulțumire în societate; solicită acțiuni urgente în vederea îmbunătățirii eficienței sistemelor sociale, pentru a întinde o plasă de siguranță pentru categoriile vulnerabile ale societății și a pune în practică politici ocupaționale urmărind reducerea șomajului; solicită, în acest sens, Comisiei să facă pe deplin uz de Instrumentul de asistență pentru preaderare, cu scopul de a favoriza dezvoltarea socioeconomică a Kosovo, în special pentru tineret; lansează un apel către UE și statele membre să accepte cât mai mulți cetățeni kosovari cu putință ca lucrători sezonieri și în sectoarele care se confruntă cu penuria de forță de muncă;

34.  consideră că dezvoltarea economică este cheia soluționării problemelor importante ale țării, inclusiv contribuția sa fundamentală la ameliorarea situației femeilor și a minorităților și la facilitarea relațiilor interetnice; subliniază importanța pe care o are, în acest sens, sectorul agricol; salută mai multe legi în curs de pregătire în acest domeniu și solicită adoptarea lor fără întârziere; subliniază însă că punerea în aplicare eficientă a cadrului legislativ deja adoptat constituie o condiție prealabilă pentru ameliorarea situației din zonă;

35.  subliniază că Kosovo ar trebui să opteze pentru politici economice adecvate care să garanteze o creștere economică durabilă, protecția mediului, crearea de noi locuri de muncă și reducerea excluziunii sociale; invită autoritățile kosovare să îmbunătățească climatul economic pentru investițiile străine, precum și transparența în relațiile comerciale;

36.  solicită luarea unor măsuri active în domeniul energiei, în vederea asigurării securității energetice necesare pentru dezvoltarea Kosovo; subliniază că necesitățile uriașe legate de infrastructura din acest domeniu constituie o oportunitate pentru a diferenția alimentarea cu energie, prin orientarea sa către surse mai ecologice, pentru a moderniza și a ameliora randamentul energetic al rețelelor electrice și pentru a implementa cele mai bune tehnologii disponibile, inclusiv în cadrul centralelor pe cărbuni planificate; solicită închiderea fără întârziere a centralei Kosovo A, iar a centralei Kosovo B cât mai curând posibil, fără a compromite acoperirea nevoilor energetice ale țării;

37.  solicită autorităților kosovare să continue investițiile în energia regenerabilă și să încerce să stabilească o cooperare la nivel regional în acest domeniu;

38.  subliniază că, până în prezent, politica urmată de Kosovo în materie de transporturi a pus accentul pe construirea de șosele; regretă starea proastă a transportului public, mai ales a celui feroviar; solicită guvernului kosovar să folosească integral fondurile IPA pentru a dezvolta, actualiza și moderniza rețeaua de cale ferată și pentru a îmbunătăți legăturile cu țările învecinate, atât cele pentru călători cât și cele pentru marfă, pentru a asigura viabilitatea mobilității;

39.  își exprimă preocuparea față de problemele de mediu care afectează pe scară largă solul, aerul și apa și invită Guvernul să modifice și să pună în aplicare cadrul legislativ în vederea alinierii acestuia la normele UE, precum și să transforme educația ecologică într-un element fundamental al educației;

40.  subliniază necesitatea concertării prezenței UE în Kosovo cu dezvoltarea Serviciului european pentru acțiune externă, deschiderea de delegații ale UE la nivel mondial și transformarea Biroului de legătură al Comisiei într-o delegație a UE, astfel încât să se îmbunătățească eficacitatea și modul de coordonare a acțiunilor desfășurate de UE în Kosovo; ia act de deschiderea noului Birou al UE la Belgrad în cadrul mandatului Reprezentantului special al UE în Kosovo, birou care funcționează separat de actuala Delegație a UE în Serbia;

41.  regretă lipsa de transparență care caracterizează ultima extindere a mandatului Reprezentantului special al UE în Kosovo, inclusiv creșterea substanțială a creditelor alocate acestuia; reamintește că adoptarea noului acord interinstituțional privind aspectele bugetare va trebui să răspundă în mod corespunzător cerințelor PE în materie de informare, ținând seama de Tratatul de la Lisabona;

42.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședintei Comisiei, Consiliului și Comisiei, Reprezentantului special al UE/Reprezentantului Civil Internațional pentru Kosovo, Guvernului și Adunării din Kosovo, Guvernului Serbiei, membrilor Grupului internațional de coordonare și Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(1) Conform Rezoluției nr. 1244 (1999) a Consiliului de Securitate al ONU.
(2) JO C 27 E, 31.1.2008, p. 207.
(3) JO C 67 E, 18.3.2010, p. 126.
(4) JO L 336, 18.12.2009, p. 1.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2009)0097.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate