Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2771(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0412/2010

Debatter :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Omröstningar :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0284

Antagna texter
PDF 139kWORD 55k
Torsdagen den 8 juli 2010 - Strasbourg
Aids/hiv inför den XVIII:e internationella konferensen om aids (Wien, 18-23 juli 2010)
P7_TA(2010)0284RC-B7-0412/2010

Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2010 om en rättighetsbaserad strategi för EU:s åtgärder mot hiv/aids

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den XVIII internationella aidskonferensen: ”Right Here, Right Now”, som kommer att hållas i Wien den 18–23 juli 2010,

–  med beaktande av FN:s åtagandeförklaring om hiv/aids ”Global Crisis – Global Action”, som antogs av FN:s generalförsamling den 27 juni 2001 vid dess 26:e extra session,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings extra session (UNGASS) och högnivåmöte om hiv/aids den 2 juni 2006 och den politiska förklaring som antogs vid mötet,

–  med beaktande av Unaids internationella riktlinjer om hiv/aids och mänskliga rättigheter från 2006, vilka grundar sig på det andra internationella samrådet om hiv/aids och mänskliga rättigheter som hölls i Genève den 23–25 september 1996 samt det tredje internationella samrådet om hiv/aids och mänskliga rättigheter som hölls i Genève den 25–26 juli 2002,

–  med beaktande av Världshälsoorganisationens (WHO) rapport med titeln ”Towards Universal Access: Scaling Up Priority HIV/AIDS Interventions in the Health Sector”,

–  med beaktande av Abujaförklaringen av den 27 april 2001 om hiv/aids, tuberkulos och andra relaterade smittsamma sjukdomar, Afrikas gemensamma ståndpunkt inför UNGASS-högnivåmötet 2006 samt uppropet om påskyndade insatser för universell tillgång till hiv/aids-, tuberkulos- och malariavård i Afrika, vilket undertecknades av Afrikanska unionen den 4 maj 2006 i Abuja,

–  med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2006 om hiv/aids: dags att leverera; av den 24 april 2007 om bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006–2009; av den 20 november 2008 om hiv/aids: tidig diagnos och behandling,

–  med beaktande av rådets slutsatser om framstegen med det europeiska handlingsprogrammet mot hiv/aids, malaria och tuberkulos genom yttre åtgärder (2007–2011), november 2009,

–  med beaktande av kommissionens meddelande om bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder och dess strategi för bekämpning av hiv/aids i EU och angränsande länder 2009–2013,

–  med beaktande av Unaids rapport från 2009 om den globala aidsepidemin,

–  med beaktande av Unaids resultatram 2009–2011,

–  med beaktande av 2010 års FN-rapport om millennieutvecklingsmålen,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 juni 2010 om framstegen i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför FN:s högnivåmöte i september 2010,

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Antalet personer som lever med hiv/aids fortsätter att växa. Det beräknas att 33,4 miljoner människor i världen lever med hiv/aids, och särskilt oroande är att 2,7 miljoner smittades under 2008. Detta innebär att hiv/aids är en global katastrof som ställer krav på exceptionella och omfattande globala åtgärder.

B.  Hiv/aids är fortfarande en av de största dödsorsakerna världen över, med 2 miljoner dödsfall under 2008, och väntas förbli en betydande orsak till förtida dödlighet globalt sett under de närmaste årtiondena.

C.  I slutet av 2009 beräknades 5 miljoner människor i låg- och medelinkomstländer få antiretroviral behandling – en tiodubbling på fem år och den största expansionen någonsin i folkhälsohistorien.

D.  Antalet nysmittade ökar fortfarande snabbare än antalet personer som behandlas, och två tredjedelar av de människor som var i behov av behandling under 2009 blev fortfarande utan, vilket innebär att 10 miljoner behövande inte hade tillgång till nödvändig och effektiv behandling.

E.  Afrika söder om Sahara är alltjämt den hårdast drabbade regionen med 22,4 miljoner människor smittade av hiv/aids och 71 procent av alla nysmittade personer under 2008.

F.  Det finns klara bevis för att förebyggande åtgärder mot hiv/aids är ett effektivt sätt att minska antalet nysmittade.

G.  Det finns en stor lucka i programplaneringen när det gäller att få människor som lever med hiv/aids att medverka vid de förebyggande åtgärderna, framför allt de åtgärder vilkas målgrupp består av människor som lever med hiv/aids, och detta gäller också insatserna för att minska stigmatiseringen och diskrimineringen.

H.  Kvinnor och flickor är fortfarande oproportionerligt hårt drabbade av hiv/aids. Uppskattningsvis 60 procent av de hiv/aids-smittade i Afrika söder om Sahara är kvinnor, och hiv/aids är fortfarande den största döds- och sjukdomsorsaken bland kvinnor i barnafödande ålder.

I.  De medel för det hiv-förebyggande arbetet som för närvarande står till buds kan inte erbjuda ett tillräckligt skydd för kvinnor, och preventivmetoder som kondomer och avhållsamhet är inte realistiska alternativ för många kvinnor, särskilt inte dem som är gifta, vill ha barn eller riskerar att utsättas för sexuellt våld. Säkra och effektiva vacciner eller mikrobicidprodukter skulle kunna utgöra kraftfulla nya metoder för skydd mot hiv för kvinnor, utan att deras möjligheter att föda barn begränsas.

J.  Det finns fler och fler belägg för förhöjda infektionsnivåer och större risker bland nyckelpopulationer, däribland sexarbetare, män som har sex med män, transsexuella personer, fångar, sprutnarkomaner, migrerande befolkningsgrupper, flyktingar och mobila arbetstagare i nästan alla regioner. Även i länder med utbredda epidemier får förebyggande program för dessa populationer inte tillräckligt hög prioritet och inte tillräckligt med ekonomiska resurser.

K.  På grund av den stigmatisering som hiv/aids medför är cirka 30 procent av de personer i EU som bär på hiv/aids omedvetna om att de är hiv/aids-positiva, och undersökningar visar att infektioner som inte diagnostiserats underlättar fortsatt spridning av hiv/aids och ökar risken för en tidig död hos personer som lever med hiv/aids.

L.  I WHO:s rapport från 2009 med titeln ”Towards Universal Access-Progress: Scaling Up Priority HIV/AIDS Interventions in the Health Sector” uppskattas det att antiretrovirala läkemedel når ut endast till 23 procent av de behövande i Europa och Centralasien, något som anses vara en dålig täckningsgrad till följd av situationen i Ryssland och Ukraina.

M.  Homosexualitet är fortfarande kraftigt stigmatiserat, framför allt i Afrika söder om Sahara, där frivilliga sexuella förbindelser mellan vuxna av samma kön är straffbara i 31 länder, belagda med dödsstraff i 4 länder och kan leda till över tio års fängelsestraff i andra länder. Denna stigmatisering är ett hinder för det förebyggande arbetet mot hiv/aids.

N.  I många länder betraktas narkotikamissbrukare som kriminella, vilket leder till att de inte får tillgång till förebyggande åtgärder, behandling, vård och stöd i samband med hiv/aids och till att hiv/aids sprids snabbare bland sprutnarkomaner.

O.  Det rapporteras att 106 länder fortfarande har lagar och politik som innebär betydande hinder för ett effektivt bemötande av hiv/aids.

P.  Uppskattningsvis 17,5 miljoner barn förlorade ena eller båda föräldrarna i hiv/aids under 2008. Den överväldigande majoriteten av dessa barn lever i Afrika söder om Sahara och får ofta utstå stigmatisering och diskriminering. Det händer att de nekas tillgång till grundläggande tjänster som utbildning och husrum, vilket också gör dem mer sårbara för hiv/aids.

Q.  Relationen mellan hiv/aids och funktionshinder har inte uppmärksammats tillräckligt, trots att personer med funktionshinder återfinns i alla nyckelpopulationer som löper högre risk att smittas av hiv/aids samt missgynnas i samband med förebyggande åtgärder, behandling och vård.

R.  En rättighetsbaserad strategi för åtgärder mot hiv/aids är ett avgörande bidrag till att få slut på epidemin.

1.  Europaparlamentet bekräftar att tillgången till hälso- och sjukvård fastställs i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och att regeringarna måste uppfylla sin skyldighet att ge alla människor tillgång till allmänna hälsotjänster.

2.  Europaparlamentet anser samtidigt att EU måste högprioritera skyddet av och stödet till människorättsförsvarare både inom och utanför EU, inklusive sådana som i huvudsak arbetar med att sprida kunskap om hiv/aids. Parlamentet efterlyser i det här sammanhanget en försäkran från vice ordföranden /den höga representanten om att alla konkreta insatser och åtgärder som anges i EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare omsätts i praktiken på vederbörligt sätt när det gäller företrädare för det civila samhället som verkar på området hiv/aids.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att leva upp till sina åtaganden och öka sina ansträngningar för att ta itu med hiv/aids som en global prioritering på folkhälsoområdet och låta de mänskliga rättigheterna stå i centrum för förebyggande åtgärder, behandling, vård och stöd i samband med hiv/aids, även inom EU:s utvecklingssamarbete.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att verka för en avkriminalisering av ouppsåtlig överföring av och utsättande av andra för hiv/aids(1), bland annat genom att uppmuntra till ett erkännande av hiv/aids som ett funktionshinder i befintlig och framtida lagstiftning mot diskriminering.

5.  Europaparlamentet uppmanar såväl de baltiska staterna som Ryssland och Ukraina att införa en energisk politik mot hiv/aids i sina respektive länder.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom den politiska dialogen, både på global nivå och nationell nivå, föra fram den bästa politiken och de bästa strategierna för de rättighetsbaserade åtgärderna mot hiv/aids genom att

   främja, skydda och respektera de mänskliga rättigheterna – inklusive sexuella och reproduktiva hälsorättigheter(2) – för personer som lever med hiv/aids och andra nyckelpopulationer,
   åtgärda de viktigaste ekonomiska, juridiska, sociala och tekniska hindren, tillsammans med repressiva lagar och tillvägagångssätt, som hindrar effektiva åtgärder mot hiv, framför allt för nyckelpopulationer,
   stödja översyner och ändringar av sådan lagstiftning som hindrar tillgången till effektiva, evidensbaserade program och tjänster mot hiv/aids, särskilt för nyckelpopulationer,
   motverka eventuell lagstiftning eller eventuella beslut som straffbelägger icke uppsåtlig överföring av hiv eller späder på diskrimineringen av människor som lever med hiv/aids samt utdöma och åtgärda juridiska hinder mot effektiva hiv-åtgärder för kvinnor och flickor, av typ restriktiv lagstiftning och politik inom området sexuell och reproduktiv hälsa, restriktiva lagar om arv och egendomsförhållanden, lagar om att barn får ingå äktenskap etc,
   låta de mänskliga rättigheterna stå i centrum för besluten om tilldelningen av medel till åtgärder mot hiv/aids, både inom och utanför EU,
   planera programmen mot hiv/aids så att de tar sikte på människor som lever med hiv/aids och andra nyckelpopulationer och ökar de enskilda individernas och samhällenas förmåga att reagera på hiv/aids, samtidigt som de minskar risken och sårbarheten för hiv/aids och dämpar skadeverkningarna av hiv/aids,
   arbeta för att olika nyckelpopulationer på ett meningsfullt sätt ska kunna medverka i utformningen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av programmen för förebyggande, behandling, vård och stöd i samband med hiv/aids, liksom vid arbetet för att minska stigmatiseringen och diskrimineringen,
   göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig för alla, i fråga om såväl förebyggande, behandling, vård och stöd i samband med hiv/aids som tillhandahållande av annan medicinsk vård som inte är kopplad till hiv/aids,
   underlätta tillgången till utbildning och sysselsättning för människor som lever med hiv/aids och för andra nyckelpopulationer,
   garantera att det i fortsättningen, i arbetet med att övervaka framstegen i kampen mot hiv/aids, tas med indikatorer för direkt åtgärdande och bedömning av människorättsfrågor i anslutning till hiv/aids,
   respektera de tre principerna om informerat samtycke, konfidentialitet och rådgivning i samband med hiv/aids-testning och andra hiv/aids-relaterade tjänster,
   bekämpa stigmatiseringen och diskrimineringen av människor som lever med hiv/aids samt av andra nyckelpopulationer och slå vakt om deras rätt till säkerhet och skydd mot övergrepp och våld,
   verka för att människor som lever med hiv/aids samt andra nyckelpopulationer i större utsträckning ska kunna medverka i åtgärder mot hiv/aids,
   ge objektiv information om sjukdomen, fri från fördömande uttalanden,
   rusta människor med den handlingskraft, de färdigheter, den kunskap och de resurser de behöver för att skydda sig mot hiv/aids.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bemöta kvinnornas behov av förebyggande, behandling och vård i samband med hiv/aids, något som är väsentligt för att vi ska kunna få bukt med epidemin. Detta bör framför allt ta formen av utökad tillgång till program för hälso- och sjukvård inom området sexuell och reproduktiv hälsa, där tjänster för testning, rådgivning och förebyggande arbete i samband med hiv/aids ingår som en självklar del. Även de underliggande socioekonomiska faktorer som bidrar till risken för hiv/aids bland kvinnor, såsom bristande jämställdhet, fattigdom, dåliga ekonomiska utsikter och bristfälliga möjligheter till utbildning samt avsaknad av rättsligt skydd och skydd för de mänskliga rättigheterna, måste åtgärdas.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att ge rättvis och flexibel finansiering till forskning om ny preventionsteknik, däribland vacciner och mikrobicidprodukter.

9.  Europaparlamentet är mycket oroat över att hälften av alla nya hiv-infektioner drabbar barn och ungdomar. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att bemöta barns och ungdomars behov av förebyggande, behandling, vård och stöd i samband med hiv/aids och se till att de får tillgång till hiv/aids-relaterade tjänster, särskilt tidig diagnostisering av spädbarn, lämpliga och ekonomiskt överkomliga antiretrovirala läkemedel, psykosocialt stöd samt socialt och rättsligt skydd.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja funktionshindrade personers deltagande i åtgärderna mot hiv/aids samt integreringen av deras mänskliga rättigheter i nationella planer och strategier mot hiv/aids i syfte att garantera dem tillgång till hiv/aids-relaterade tjänster som både är anpassade efter deras behov och likvärdiga med de tjänster som erbjuds andra befolkningsgrupper.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja skademinskningsprogram till förmån för fångar och sprutnarkomaner.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att uppmana de länder som drabbats värst av hiv och aids att inrätta samordnade, öppna och ansvariga nationella ramar för hiv-strategier, vilka garanterar tillgången till hiv-relaterade åtgärder för förebyggande och vård samt dessa åtgärders effektivitet. Parlamentet uppmanar i anslutning till detta kommissionen att stödja de nationella regeringarna och engagera det civila samhället för att komma till rätta med problemet att programmen för minskad stigmatisering och diskriminering når så få människor och utöka rätten till rättslig prövning i anslutning till nationella åtgärder mot hiv/aids.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att arbeta med Unaids och andra partner för att förbättra de indikatorer som används för framstegsmätning och kunskapsutbyte på global och nationell nivå samt inom programmen för att minska stigmatisering och diskriminering på grund av aids, inklusive indikatorer som är inriktade på specifika nyckelpopulationer.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att stödja det arbete som utförs av den nyinrättade globala kommissionen för juridiska frågor i samband med hiv med syftet att se till att lagstiftningen främjar effektiva åtgärder mot hiv/aids, hiv-relaterade människorättsfrågor och skyddsmekanismer på internationell nivå.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att engagera Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter i arbetet med att samla in ytterligare uppgifter om människorättssituationen för personer som lever med hiv/aids och för andra nyckelpopulationer i Europa, och då särskilt ta hänsyn till deras utsatthet för flerfaldig och intersektionell diskriminering.

16.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater och kommissionen att anslå minst 20 procent av allt utvecklingsstöd till grundläggande hälso- och sjukvård och utbildning, att öka sina bidrag till den globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria samt att ge mer resurser till andra program avsedda att förbättra hälso- och sjukvården och stärka lokalsamhället. Parlamentet uppmanar dessutom utvecklingsländerna att prioritera folkhälsoanslagen i allmänhet och bekämpandet av hiv/aids i synnerhet. Parlamentet uppmanar kommissionen att förse partnerländer med incitament för att främja prioritering av hälsa som en viktig sektor inom landsstrategidokumenten.

17.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater och kommissionen att bryta den oroande trenden med ständigt minskande anslag till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i utvecklingsländerna samt att stödja en politik för behandling av sexuellt överförbara infektionssjukdomar och tillhandahålla produkter för reproduktiv hälsa såsom livräddande läkemedel och preventivmedel, inklusive kondomer.

18.  Europaparlamentet uppmanar EU till fortsatt arbete med hjälp av en kombination av finansieringsinstrument på global och nationell nivå, som ett tillägg till budgetstödet, samt med relevanta organisationer och mekanismer som med framgång har visat sig kunna lyfta fram människorättsdimensionen i fråga om hiv/aids, framför allt organisationer inom det civila samhället och lokalsamhället.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och det internationella samfundet att lagstifta om att hiv-medicinering ska göras tillgänglig till överkomliga priser, inbegripet antiretrovirala och andra säkra och effektiva mediciner, diagnostik och relaterad teknik för förebyggande, behandlande och palliativ hiv-vård samt vård av hiv-relaterade opportunistiska infektioner och tillstånd.

20.  Europaparlamentet riktar kritik mot bilaterala och regionala handelsavtal med bestämmelser som sträcker sig utöver WHO:s Tripsavtal (”Trips-plus”) och som effektivt står i vägen för, eller rentav begränsar, de skyddsåtgärder som fastställdes i Dohaförklaringen för att ge hälsofrågor företräde framför kommersiella intressen. Parlamentet påpekar vilket ansvar som faller på de länder som utövat påtryckningar på utvecklingsländerna för att de ska underteckna sådana frihandelsavtal.

21.  Europaparlamentet understryker att man med hjälp av tvångslicenser och differentierad prissättning inte har löst problemet till fullo och uppmanar kommissionen att föreslå nya lösningar för att hiv/aids-behandling verkligen ska finnas att tillgå till överkomliga priser.

22.  Europaparlamentet uttrycker sitt gillande till att rådets arbetsgrupp för de mänskliga rättigheterna antagit dokumentet ”Toolkit to Promote and Protect the Enjoyment of all Human Rights by Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People” och uppmanar rådet och kommissionen att omsätta dokumentets rekommendationer i praktiken.

23.  Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner, i vilkas arbetsuppgifter det ingår att sammanställa årsrapporter om människorättssituationen, att i dessa rapporter ta med en sådan betoning av mänskliga rättigheter i relation till hiv, att människor som lever med hiv och de som riskerar att smittas kommer till tals.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att upprepa sitt stöd för punkt 16 i rådets slutsatser om handlingsprogrammet från november 2009, att inleda ett brett samråd med medlemsstaterna och andra berörda parter kring förberedandet av ett europeiskt handlingsprogram mot hiv/aids, malaria och tuberkulos genom yttre åtgärder för 2012 och därefter samt att trycka på för att EU:s insatsgrupper ska inrättas som ett hjälpmedel med vilket kommissionen och medlemsstaterna kan förena sina insatser inom fastställda prioriterade områden.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s gemensamma program mot hiv/aids, WHO och den XVIII internationella aidskonferensens organisatörer.

(1) Enligt Unaids policydokument om kriminalisering av hiv-överföring bör regeringarna begränsa kriminalisering till fall av uppsåtlig överföring, dvs. när en person känner till sin hiv-positiva status, handlar med uppsåt att smitta, och den andra personen verkligen blir smittad.
(2) Att främja och behandla frågan om sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter för personer som lever med hiv/aids är en nyckelfaktor i en människorättsbaserad strategi i fråga om hiv. En sådan strategi bör återspegla rätten för personer som lever med hiv/aids att ha ett fullvärdigt och tillfredsställande sexliv, och respektera hiv-positiva personers val och önskemål i fråga om fertilitet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy