Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2772(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0413/2010

Rozpravy :

PV 07/07/2010 - 19
CRE 07/07/2010 - 19

Hlasování :

PV 08/07/2010 - 6.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0285

Přijaté texty
PDF 213kWORD 46k
Čtvrtek, 8. července 2010 - Štrasburk
Vstup Úmluvy o kazetové munici v platnost dne 1. srpna 2010 a úloha Evropské unie
P7_TA(2010)0285RC-B7-0413/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2010 o vstupu Úmluvy o kazetové munici (CCM) v platnost a o úloze EU

Evropský parlament,

–  s ohledem na Úmluvu o kazetové munici (CCM) přijatou 107 zeměmi na diplomatické konferenci konané v Dublinu ve dnech 19.–30. května 2008,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 30. května 2008, v němž vyzývá „státy, aby tuto významnou dohodu bezodkladně podepsaly a ratifikovaly“, a uvádí, že očekává „její urychlený vstup v platnost“,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2008 o Úmluvě o kazetové munici(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2010 o uplatňování evropské strategie v oblasti bezpečnosti a společné bezpečnostní a obranné politiky(2),

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Úmluvu o kazetové munici bylo možno podepsat od 3. prosince 2008 v Oslu a poté v sídle OSN v New Yorku a že tato úmluva vstoupí v platnost prvním dnem šestého měsíce po její třicáté ratifikaci, což bude dne 1. srpna 2010,

B.  vzhledem k tomu, že Úmluva o kazetové munici definuje kazetovou munici jako munici, která je určena k rozptýlení nebo uvolnění výbušné submunice, jejíž jednotlivé nálože váží méně než 20 kilogramů, a která tuto výbušnou submunici obsahuje,

C.  vzhledem k tomu, že Úmluva o kazetové munici zakáže používání, výrobu, hromadění zásob a přepravu kazetové munice jakožto kategorie zbraní,

D.  vzhledem k tomu, že Úmluva o kazetové munici bude vyžadovat, aby její smluvní strany zničily zásoby této munice,

E.  vzhledem k tomu, že Úmluva o kazetové munici vytvoří nový humanitární standard pro pomoc obětem a bude vyžadovat, aby dotčené státy odstranily zbytky nevybuchlé kazetové munice, které zůstaly po konfliktech,

F.  vzhledem k tomu, že kazetová munice, pokud se používá v blízkosti osídlených oblastí, představuje vážné riziko pro civilisty, protože má typicky rozsáhlý smrtící dosah, a v prostředí, v němž se odehrál konflikt, způsobilo používání této munice mnoho tragických zranění a úmrtí civilistů, jelikož zbytky nevybuchlé submunice často naleznou děti či jiní nic netušící nevinní lidé,

G.  vzhledem k tomu, že Úmluvu o kazetové munici dosud podepsalo dvacet členských států EU, jedenáct států ji ratifikovalo a sedm států ji nepodepsalo ani neratifikovalo,

H.  vzhledem k tomu, že poté, co Úmluva o kazetové munici vstoupí dne 1. srpna 2010 v platnost, bude přístupový proces vztahující se k této úmluvě náročnější, protože státy k ní budou muset přistoupit v jednom kroku,

I.  vzhledem k tomu, že pro úspěšné uzavření procesu dohodnutého v Oslu vypracováním Úmluvy o kazetové munici byla rozhodující podpora většiny členských států EU, meziparlamentních iniciativ a velkého počtu organizací občanské společnosti,

J.  vzhledem k tomu, že podpis a ratifikace Úmluvy o kazetové munici všemi 27 členskými státy EU před jejím vstupem v platnost dne 1. srpna 2010 by byly významným politickým signálem na podporu snahy o svět bez kazetové munice a o splnění cílů EU v oblasti boje proti šíření zbraní bez cíleného účinku,

1.  vítá nadcházející vstup Úmluvy o kazetové munici (CCM) v platnost ke dni 1. srpna 2010;

2.  vyzývá všechny členské státy EU a kandidátské země, aby neprodleně do konce roku 2010 podepsaly a ratifikovaly Úmluvu o kazetové munici, a to včetně Estonska, Finska, Řecka, Lotyšska, Polska, Rumunska, Slovenska a Turecka, které ji dosud nepodepsaly, a včetně států, které úmluvu podepsaly, avšak neratifikovaly, tj. Bulharska, Kypru, České republiky, Maďarska, Itálie, Litvy, Nizozemska, Portugalska a Švédska;

3.  vyslovuje uznání všem státům, které podepsaly a ratifikovaly Úmluvu o kazetové munici a které rovněž přijaly moratorium na používání, výrobu a přepravu kazetové munice a zničily své zásoby této munice;

4.  naléhavě žádá všechny členské státy EU, které podepsaly Úmluvu o kazetové munici, aby využily veškerých příležitostí, včetně dvoustranných schůzek, dialogů mezi armádami a mnohostranných fór, k povzbuzování států, které nejsou smluvními stranami úmluvy, aby ji podepsaly a ratifikovaly nebo aby co nejrychleji k této úmluvě přistoupily a aby v souladu s povinnostmi smluvních stran stanovenými v článku 21 úmluvy vyvinuly veškeré úsilí k odrazování států, které nejsou smluvními stranami úmluvy, od používání kazetové munice;

5.  vyzývá členské státy EU, aby nepodnikaly žádné kroky, kterými by tuto úmluvu a její ustanovení mohly obcházet nebo které by ji mohly ohrozit; zejména vyzývá všechny členské státy EU, aby nepřijímaly, neschvalovaly ani následně neratifikovaly jakýkoli protokol k Úmluvě o některých konvenčních zbraních (CCW), jenž by umožňoval používání kazetové munice, což by nebylo slučitelné se zákazem této munice podle článků 1 a 2 Úmluvy o kazetové munici; vyzývá Radu a členské státy EU, aby v tomto smyslu jednaly na příští schůzce o Úmluvě o některých konvenčních zbraních, která se bude konat ve dnech 30. srpna – 3. září 2010 v Ženevě;

6.  naléhavě žádá členské státy EU, které dosud nejsou smluvními stranami Úmluvy o kazetové munici, aby do přistoupení k ní přijaly prozatímní opatření, včetně moratoria na používání, výrobu a přepravu kazetové munice, a aby neprodleně zahájily ničení zásob kazetové munice;

7.  naléhavě žádá všechny státy, aby se zúčastnily nadcházející první schůzky smluvních stran, která se bude konat ve dnech 8.–12. listopadu 2010 ve Vientiane v Laosu, který je zemí nejvíce zamořenou kazetovou municí na světě;

8.  naléhavě žádá členské státy EU, aby podnikly kroky k provádění úmluvy, včetně ničení zásob, odstraňování nevybuchlé munice a poskytování pomoci obětem, a aby přispívaly k financování či jiným formám pomoci poskytovaným dalším státům ochotným uplatňovat tuto úmluvu;

9.  naléhavě žádá členské státy EU, které úmluvu podepsaly, aby na vnitrostátní úrovni přijaly právní předpisy k jejímu provádění;

10.  vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby vyvinula veškeré úsilí k zajištění přistoupení Unie k Úmluvě o kazetové munici, které je po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost možné, a aby se nadto maximálně zasadila o vypracování strategie pro první hodnotící konferenci ve formě rozhodnutí Rady o společném postoji;

11.  vyzývá Radu a Komisi, aby kromě standardní doložky o nešíření zbraní hromadného ničení začlenily do dohod se třetími zeměmi jako standardní doložku také zákaz kazetové munice;

12.  vyzývá Radu a Komisi, aby začlenily boj proti kazetové munici jako nedílnou součást do programů vnější pomoci Společenství s cílem podporovat třetí země při ničení zásob a při poskytování humanitární pomoci;

13.  vyzývá členské státy EU, Radu a Komisi, aby přijaly opatření zabraňující třetím zemím poskytovat kazetovou munici nestátním subjektům;

14.  naléhavě žádá členské státy EU, aby úsilí, které vyvinou na základě tohoto usnesení, bylo transparentní a aby zveřejňovaly zprávy o své činnosti vyvíjené v souladu s úmluvou;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU a kandidátských zemí, generálnímu tajemníkovi OSN a Koalici proti kazetové munici.

(1) Úř. věst. C 16 E, 22.1.2010, s. 61.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2010)0061.

Právní upozornění - Ochrana soukromí