Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2772(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0413/2010

Arutelud :

PV 07/07/2010 - 19
CRE 07/07/2010 - 19

Hääletused :

PV 08/07/2010 - 6.7
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0285

Vastuvõetud tekstid
PDF 116kWORD 38k
Neljapäev, 8. juuli 2010 - Strasbourg
Kassettlahingumoona konventsiooni (KLK) jõustumine 1. augustil 2010 ja ELi roll
P7_TA(2010)0285RC-B7-0413/2010

Euroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta resolutsioon kassettlahingumoona konventsiooni (KLK) jõustumise ja ELi rolli kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kassettlahingumoona konventsiooni (KLK), mille 107 riiki võttis vastu 19.–30. mail 2008 Dublinis toimunud diplomaatilisel konverentsil;

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 30. mai 2008. aasta teadaannet, milles ta ergutas liikmesriike sellele olulisele kokkuleppele viivitamata alla kirjutama ja seda ratifitseerima ning märkis, et ootab selle kiiret jõustumist;

–  võttes arvesse oma 20. novembri 2008. aasta resolutsiooni kassettlahingumoona konventsiooni kohta(1);

–  võttes arvesse oma 10. märtsi 2010. aasta resolutsiooni Euroopa julgeolekustrateegia ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta(2);

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et KLK-le (edaspidi „konventsioon”) on olnud võimalik alla kirjutada alates 3. detsembrist 2008 Oslos ja seejärel New Yorgis ÜRO peakorteris ning see jõustub kolmekümnendale ratifitseerimisele järgneva kuuenda kuu esimesel päeval, st 1. augustil 2010;

B.  arvestades, et konventsioonis määratletakse kassettlahingumoon lahingumoonana, mis on ette nähtud laiali paiskama või lahti päästma osislõhkekehasid, millest igaüks kaalub alla 20 kilogrammi, ja mis sisaldab nimetatud osislõhkekehasid;

C.  arvestades, et konventsiooniga keelustatakse kassettlahingumoona kui relvaliigi kasutamine, tootmine, ladustamine ja edasiandmine;

D.  arvestades, et konventsioonis nõutakse osalisriikidelt sellise lahingumoona varude hävitamist;

E.  arvestades, et konventsiooniga kehtestatakse uued ohvrite abistamise humanitaarnormid ning nõutakse riikidelt konfliktidest maha jäänud lõhkemata kassettlahingumoona kõrvaldamist;

F.  arvestades, et kassettlahingumoon kui ohtlik relvaliik kujutab endast tõsist ohtu tsiviilisikutele, eriti kui seda kasutatakse asustatud aladel, ning mahajäänud lõhkemata osislõhkekehad on põhjustanud tsiviilelanike hulgas arvukalt vigastusi ja surmajuhtumeid ka konfliktijärgses olukorras, kuna nende ohvriks langevad sageli lapsed ja teised süütud tsiviilisikud;

G.  arvestades, et praeguseks on konventsioonile alla kirjutanud 20 ELi liikmesriiki, 11 liikmesriiki on selle ratifitseerinud ning seitse liikmesriiki ei ole konventsioonile alla kirjutanud ega seda ratifitseerinud;

H.  arvestades, et pärast konventsiooni jõustumist 1. augustil 2010 muutub konventsiooniga liitumise protsess keerukamaks, sest riigid peavad konventsiooniga liituma ühes etapis;

I.  arvestades, et enamiku ELi liikmesriikide, parlamentidevaheliste algatuste ja arvukate kodanikuühiskonna organisatsioonide toetus on olnud otsustava tähtsusega Oslo protsessi edukaks lõpuleviimiseks konventsiooni näol;

J.  arvestades, et konventsioonile allakirjutamine ja selle ratifitseerimine kõigi 27 liikmesriigi poolt enne selle jõustumist 1. augustil 2010 annaks tugeva poliitilise signaali toetuse kohta kassettlahingumoonata maailmale ning ELi eesmärkidele võitluses valimatult tapvate relvadega,

1.  tunneb heameelt kassettlahingumoona konventsiooni eelseisva jõustumise üle 1. augustil 2010;

2.  kutsub kõiki ELi liikmesriike ja kandidaatriike, kes ei ole veel konventsioonile alla kirjutanud, sealhulgas Eestit, Soomet, Kreekat, Lätit, Poolat, Rumeeniat, Slovakkiat ja Türgit, ning riike, kes on konventsioonile alla kirjutanud, kuid ei ole seda veel ratifitseerinud, nagu Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Ungari, Itaalia, Leedu, Holland, Portugal ja Rootsi, üles konventsioonile esimesel võimalusel alla kirjutama ja ratifitseerima seda enne 2010. aasta lõppu;

3.  kiidab kõiki riike, kes on konventsioonile alla kirjutanud ja selle ratifitseerinud, on kehtestanud ka moratooriumi kassettlahingumoona kasutamisele, tootmisele ja edasiandmisele ning viinud lõpule oma kassettlahingumoona varude hävitamise;

4.  nõuab tungivalt, et kõik ELi liikmesriigid, kes on konventsioonile alla kirjutanud, kasutaksid kõiki võimalusi, sealhulgas kahepoolseid kohtumisi, sõjaväelastevahelisi arutelusid ja mitmepoolseid foorumeid, et innustada konventsiooniga mitteühinenud riike konventsioonile võimalikult kiiresti alla kirjutama ja seda ratifitseerima või sellega ühinema, ning annaksid konventsiooni artiklil 21 põhinevate kohustustega kooskõlas parima selleks, et konventsiooniga mitteühinenud riigid ei kasutaks kassettlahingumoona;

5.  palub kõikidel ELi liikmesriikidel hoiduda tegudest, millega välditakse konventsiooni ja selle sätete täitmist või ohustatakse nende täitmist; eelkõige kutsub kõiki ELi liikmesriike üles mitte võtma vastu, kiitma heaks ega seejärel ratifitseerima võimalikku tavarelvade konventsiooni protokolli, mis lubab kassettlahingumoona kasutada ega ole kooskõlas konventsiooni artiklitega 1 ja 2, mis keelustavad sellise lahingumoona kasutamise; kutsub nõukogu ja ELi liikmesriike üles vastavalt tegutsema järgmisel tavarelvade konventsiooni alasel kohtumisel, mis toimub 30. augustist kuni 3. septembrini 2010 Genfis;

6.  nõuab tungivalt, et kõik ELi liikmesriigid, kes ei ole veel kõnealuse konventsiooni liikmed, võtaksid kuni konventsiooniga ühinemiseni vahemeetmeid, sealhulgas kuulutaksid välja kassettlahingumoona kasutamise, tootmise ja edasiandmise moratooriumi, ning alustaksid kiiremas korras kassettlahingumoona varude hävitamist;

7.  nõuab tungivalt, et kõik riigid osaleksid eelseisval osalisriikide esimesel kohtumisel, mis toimub 8.–12. novembril 2010 Laoses Viangchanis kui maailma kõige rohkem kassettlaskemoonast saastatud riigis;

8.  nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid astuksid samme konventsiooni täitmise alustamiseks, sealhulgas lahingumoona varude hävitamise, mahajäänud lahingumoona kõrvaldamise ja ohvrite abistamisega, ning annaksid konventsiooni täita soovivatele riikidele rahalist või muud abi;

9.  nõuab tungivalt, et konventsiooni allkirjastanud ELi liikmesriigid võtaksid vastu õigusaktid selle rakendamiseks siseriiklikul tasandil;

10.  kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles tegema kõik, et saavutada liidu ühinemine KLK-ga, mis on võimalik pärast Lissaboni lepingu jõustumist, ning lisaks töötama välja esimese läbivaatamiskonverentsi strateegiat ühist seisukohta käsitleva nõukogu otsuse vormis;

11.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles lisama kolmandate riikidega sõlmitavatesse lepingutesse lisaks standardsättele massihävitusrelvade leviku tõkestamise kohta standardsättena kassettlahingumoona keelu;

12.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles lisama kassettlahingumoona vastast võitlust ühenduse välisabi programmidesse, et abistada kolmandaid riike lahingumoona varude hävitamise ja humanitaarabi andmisega;

13.  kutsub ELi liikmesriike, nõukogu ja komisjoni üles takistama kolmandate riikide poolset kassettlahingumoona levitamist valitsusvälistele osalejatele;

14.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid kajastaksid läbipaistvalt käesoleva resolutsiooni tulemusena tehtud jõupingutusi ja annaksid oma konventsioonil põhinevast tegevusest üldsusele teada;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, ELi liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile ning kassettlahingumoona koalitsioonile.

(1) ELT C 16 E, 22.1.2010, lk 61.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0061.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika