Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2772(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0413/2010

Keskustelut :

PV 07/07/2010 - 19
CRE 07/07/2010 - 19

Äänestykset :

PV 08/07/2010 - 6.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0285

Hyväksytyt tekstit
PDF 117kWORD 39k
Torstai 8. heinäkuuta 2010 - Strasbourg
Rypäleammuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaantulo 1. elokuuta 2010 ja EU:n rooli
P7_TA(2010)0285RC-B7-0413/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. heinäkuuta 2010 rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen voimaantulosta ja EU:n roolista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen, jonka 107 maata hyväksyi Dublinissa 19.–30. toukokuuta 2008 pidetyssä diplomaattitason konferenssissa,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin 30. toukokuuta 2008 esittämän viestin, jossa hän kehotti valtioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan tämän tärkeän sopimuksen viipymättä todeten odottavansa sen pikaista voimaantuloa,

–  ottaa huomioon 20. marraskuuta 2008 antamansa päätöslauselman rypäleammuksia koskevasta yleissopimuksesta(1),

–  ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman Euroopan turvallisuusstrategian täytäntöönpanosta osana yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että rypäleammuksia koskeva yleissopimus on ollut avoinna allekirjoittamista varten 3. joulukuuta 2008 lähtien ensin Oslossa ja sen jälkeen YK:n päämajassa New Yorkissa ja että se tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuudennen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sen on ratifioinut 30 valtiota, eli 1. elokuuta 2010,

B.  ottaa huomioon, että rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen määritelmän mukaan rypäleammus on suunniteltu levittämään tai vapauttamaan räjähtäviä tytärammuksia, joista se koostuu ja joista jokainen painaa alle 20 kilogrammaa,

C.  toteaa, että rypäleammuksia koskeva yleissopimus kieltää rypäleammusten käytön, valmistuksen, varastoinnin ja siirron aseluokan osalta,

D.  toteaa, että rypäleammuksia koskeva yleissopimus edellyttää, että siihen liittyneet valtiot tuhoavat tällaisten ammusten varastot,

E.  toteaa, että rypäleammuksia koskeva yleissopimus asettaa uudet humanitaariset normit uhrien auttamiselle ja velvoittaa valtioita konfliktien jälkeen raivaamaan jäljelle jääneet räjähtämättömät rypäleammusten jäännökset,

F.  toteaa, että rypäleammukset aiheuttavat vakavan riskin siviileille, kun niitä käytetään asutuilla alueilla, koska ne aiheuttavat kuolettavia vammoja, ja että konfliktien jälkitilanteissa rypäleammusten käyttö on aiheuttanut monia traagisia vammoja ja siviiliuhreja, koska räjähtämättömät ammukset jäävät usein lasten ja muiden pahaa aavistamattomien siviilien löydettäviksi,

G.  ottaa huomioon, että tähän mennessä 20 EU:n jäsenvaltiota on allekirjoittanut ja 11 jäsenvaltiota on ratifioinut rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen, mutta seitsemän jäsenvaltiota ei ole allekirjoittanut eikä ratifioinut sitä,

H.  ottaa huomioon, että rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen 1. elokuuta 2010 tapahtuvan voimaantulon jälkeen sopimukseen liittyminen on vaikeampaa, koska valtioiden on liityttävä siihen yksivaiheisessa prosessissa,

I.  ottaa huomioon, että useimpien EU:n jäsenvaltioiden, parlamenttienvälisten aloitteiden ja erittäin monen kansalaisjärjestön antama tuki on edistänyt ratkaisevalla tavalla rypäleammuksia koskevaan yleissopimukseen johtaneen ”Oslon prosessin” päätökseen saattamista,

J.  ottaa huomioon, että rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen allekirjoittaminen ja ratifiointi jokaisessa EU:n 27 jäsenvaltiossa ennen sen 1. elokuuta 2010 tapahtuvaa voimaantuloa antaisi vahvan poliittisen signaalin, joka edistäisi rypäleammusten hävittämistä maailmasta sekä sattumanvaraisesti tappavien aseiden leviämisen torjuntaa koskevia EU:n tavoitteita,

1.  pitää myönteisenä rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen tulevaa voimaantuloa 1. elokuuta 2010;

2.  kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita ja ehdokasvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen viipymättä vuoden 2010 loppuun mennessä – tämä koskee Kreikkaa, Latviaa, Puolaa, Romaniaa, Slovakiaa, Suomea, Turkkia ja Viroa, jotka eivät ole allekirjoittaneet sopimusta, sekä Alankomaita, Bulgariaa, Italiaa, Kyprosta, Liettuaa, Portugalia, Ruotsia, Tšekin tasavaltaa ja Unkaria, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen mutteivät vielä ratifioineet sitä;

3.  kiittää kaikkia niitä valtioita, jotka ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen sekä keskeyttäneet rypäleammusten käytön, valmistuksen ja siirron ja tuhonneet rypäleammusvarastonsa;

4.  kehottaa kaikkia rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen allekirjoittaneita EU:n jäsenvaltioita käyttämään niille yleissopimuksen 21 artiklassa asetetun velvoitteen mukaisesti hyväkseen jokaista tilaisuutta kannustaakseen muun muassa kahdenvälisten kokousten, sotilaallisen vuoropuhelun ja monenvälisten foorumien kautta valtioita, jotka eivät ole yleissopimuksen osapuolia, allekirjoittamaan ja ratifioimaan yleissopimuksen tai liittymään siihen mahdollisimman pian;

5.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita pidättäytymään kaikista toimista, joilla saatetaan kiertää tai vaarantaa yleissopimusta ja sen määräyksiä; kehottaa erityisesti kaikkia EU:n jäsenvaltioita pidättymään sellaisen tavanomaisia aseita koskevaan yleissopimukseen mahdollisesti sisältyvän pöytäkirjan hyväksymisestä, tukemisesta tai ratifioimisesta, jolla sallittaisiin rypäleammusten käyttö rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen 1 ja 2 artiklan mukaisen kyseisiä ammuksia koskevan kiellon vastaisesti; kehottaa neuvostoa ja EU:n jäsenvaltioita toimimaan tämän mukaisesti Genevessä 30. elokuuta – 3. syyskuuta 2010 järjestettävässä seuraavassa sopimusvaltioiden kokouksessa;

6.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä yleissopimuksen osapuolia, toteuttamaan ennen liittymistä viipymättä väliaikaisia toimia, muun muassa keskeyttämään rypäleammusten käytön, valmistuksen ja siirron ja aloittamaan rypäleammusvarastojen tuhoamisen;

7.  kehottaa kaikkia valtioita osallistumaan tulossa olevaan sopimusvaltioiden ensimmäiseen kokoukseen (1MSP), joka pidetään 8.–12. marraskuuta 2010 Vientianessa, Laosissa, joka on rypäleammusten pahiten saastuttama maa maailmassa;

8.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita aloittamaan yleissopimuksen täytäntöönpanon muun muassa tuhoamalla varastoja, ryhtymällä raivaukseen ja avustamalla uhreja sekä osallistumaan sellaisille muille valtioille suunnattuun rahoitukseen tai erilaiseen apuun, jotka haluavat ryhtyä panemaan yleissopimusta täytäntöön;

9.  kehottaa yleissopimuksen allekirjoittaneita EU:n jäsenvaltioita hyväksymään lainsäädäntöä, jolla yleissopimus pannaan täytäntöön kansallisella tasolla;

10.  kehottaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa tekemään kaikkensa, jotta unioni liittyisi rypäleammuksia koskevaan yleissopimukseen, mikä tuli mahdolliseksi Lissabonin sopimuksen tultua voimaan, ja sen lisäksi kehittämään strategian ensimmäistä tarkistuskonferenssia varten yhteistä kantaa koskevan neuvoston päätöksen muodossa;

11.  kehottaa neuvostoa ja komissiota sisällyttämään joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskevan vakiolausekkeen lisäksi myös rypäleammusten kieltämisen vakiolausekkeena sopimuksiin kolmansien maiden kanssa;

12.  kehottaa neuvostoa ja komissiota ottamaan rypäleammusten vastaiset toimet erottamattomaksi osaksi yhteisön ulkoisen avun ohjelmia, jotta voidaan tukea ammusvarastojen tuhoamista ja humanitaarista apua kolmansissa maissa;

13.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota ryhtymään toimiin, joilla estetään kolmansia maita antamasta rypäleammuksia valtiosta riippumattomille toimijoille;

14.  edellyttää EU:n jäsenvaltioiden ilmoittavan avoimesti tämän päätöslauselman mukaisesti toteuttamistaan toimista ja raportoimaan toiminnastaan julkisesti yleissopimuksen mukaisesti;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, EU:n jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille sekä rypäleammusten vastaiselle liitolle.

(1) EUVL C 16 E, 22.1.2010, s. 61.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0061.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö