Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2772(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0413/2010

Debatter :

PV 07/07/2010 - 19
CRE 07/07/2010 - 19

Omröstningar :

PV 08/07/2010 - 6.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0285

Antagna texter
PDF 118kWORD 37k
Torsdagen den 8 juli 2010 - Strasbourg
Ikraftträdande av konventionen om klustervapen den 1 augusti 2010 och EU:s roll
P7_TA(2010)0285RC-B7-0413/2010

Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2010 om ikraftträdandet av konventionen mot klustervapen och EU:s roll

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av konventionen om klustervapen som antogs av 107 länder vid den diplomatiska konferensen i Dublin den 19–30 maj 2008,

–  med beaktande av att FN:s generalsekreterare i ett meddelande av den 30 maj 2008 uppmuntrade staterna att så snart som möjligt underteckna och ratificera detta viktiga avtal och sade att han ser fram emot att det kommer att träda i kraft inom kort,

–  med beaktande av sin resolution av den 20 november 2008 om konventionen mot multipelbomber(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2010 om genomförandet av den europeiska säkerhetsstrategin och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken(2),

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Konventionen mot klustervapen har stått öppen för undertecknande sedan den 3 december 2008, först i Oslo och därefter vid FN:s högkvarter i New York, och den kommer att träda i kraft den första dagen i den sjätte månaden efter det att den har ratificerats av 30 stater, det vill säga den 1 augusti 2010.

B.  I konventionen mot klustervapen definieras klustervapen som vapen som är utformade för att sprida eller släppa explosiva substridsdelar, som var och en väger mindre än 20 kg, och innefattar dessa explosiva substridsdelar.

C.  Konventionen mot klustervapen kommer att förbjuda användning, tillverkning, lagring och överföring av klustervapen, och förbudet kommer att avse vapenkategorin.

D.  Enligt konventionen mot klustervapen måste de undertecknande staterna förstöra de klustervapen som de har i lager.

E.  Konventionen om klustervapen fastställer nya humanitära normer rörande stöd till offer, och ålägger de berörda staterna att avlägsna alla rester av odetonerade klustervapen som ligger kvar efter konflikter.

F.  Klustervapen utgör en allvarlig risk för civila när de används i närheten av befolkade områden eftersom det typiskt sett är ett stort område som drabbas med dödliga effekter. Användning av dessa vapen har efter det att en konflikt ägt rum orsakat många tragiska skador och dödsfall bland civila i omgivningen eftersom odetonerade substridsdelar som lämnats kvar ofta hittas av barn och andra intet ont anande oskyldiga.

G.  Fram till dags dato har tjugo EU-medlemsstater undertecknat konventionen mot klustervapen och elva har ratificerat den, medan sju varken har undertecknat eller ratificerat den.

H.  När konventionen mot klustervapen träder i kraft den 1 augusti 2010 kommer det att bli besvärligare att ansluta sig till konventionen, eftersom staterna måste ansluta sig till konventionen i en process som består av ett steg.

I.  Stödet från flertalet av EU-medlemsstaterna, interparlamentariska initiativ och ett stort antal organisationer i det civila samhället har på ett avgörande sätt bidragit till att Osloprocessen kunde resultera i konventionen mot klustervapen.

J.  Om alla 27 EU-medlemsstater undertecknar och ratificerar konventionen mot klustervapen innan den träder i kraft den 1 augusti 2010 skulle detta bli en stark politisk signal till stöd för en värld utan klustervapen och för EU:s mål i kampen mot spridning av vapen som dödar urskillningslöst.

1.  Europaparlamentet gläder sig över det förestående ikraftträdandet av konventionen mot klustervapen den 1 augusti 2010.

2.  Europaparlamentet uppmanar alla EU:s medlemsstater och kandidatländer att så snart som möjligt och före slutet av 2010 underteckna och ratificera konventionen mot klustervapen. Vissa stater har inte undertecknat konventionen, bland dem Estland, Finland, Grekland, Lettland, Polen, Rumänien, Slovakien och Turkiet, medan andra har undertecknat konventionen men ännu inte ratificerat den, nämligen Bulgarien, Cypern, Italien, Litauen, Nederländerna, Portugal, Sverige, Tjeckien och Ungern.

3.  Europaparlamentet berömmer de stater som har undertecknat och ratificerat konventionen, vilka också har antagit ett moratorium mot användning, tillverkning och överföring av klustervapen samt förstört sina lager av dessa vapen.

4.  Europaparlamentet uppmanar alla de EU-medlemsstater som har undertecknat konventionen mot klustervapen att utnyttja varje tillfälle att – bland annat på bilaterala möten, i den militära dialogen och i multilaterala forum – uppmuntra de stater som inte har skrivit under konventionen att underteckna, ratificera eller tillträda den så snart som möjligt och, vilket de är skyldiga att göra enligt artikel 21 i konventionen, göra allt de kan för att förmå stater som inte är anslutna till konventionen att låta bli att använda klustervapen.

5.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att inte vidta några åtgärder som kan innebära att konventionen mot klustervapen och dess bestämmelser kringgås eller äventyras. Alla EU:s medlemsstater uppmanas i synnerhet att inte anta, stödja eller ratificera något som helst protokoll till konventionen om konventionella vapen som tillåter användning av klustervapen, eftersom detta inte skulle vara förenligt med det förbud mot klustervapen som föreskrivs i artiklarna 1 och 2 i konventionen mot klustervapen. Parlamentet uppmanar rådet och EU:s medlemsstater att agera i enlighet med detta vid nästa möte om konventionen om konventionella vapen den 30 augusti–3 september 2010 i Genève.

6.  Europaparlamentet uppmanar de EU-medlemsstater som ännu inte är parter i konventionen att vidta ett antal åtgärder inför anslutningen, t.ex. att anta ett moratorium mot användning, tillverkning och överföring av klustervapen samt att omgående börja förstöra sådana vapenlager.

7.  Europaparlamentet uppmanar alla stater att delta i det första mötet mellan de undertecknande staterna, vilket kommer att hållas den 8–12 november 2010 i Vientiane i Laos, landet med världens största koncentration av odetonerade klusterbomber.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att vidta åtgärder för att börja tillämpa konventionen, bland annat genom att förstöra lager, utföra röjningsarbeten och tillhandahålla stöd till offer, och att bidra med tillhandahållande av finansiering eller andra stöd av olika slag till andra stater som önskar genomföra konventionen.

9.  Europaparlamentet uppmanar de EU-medlemsstater som undertecknat konventionen att införa lagstiftning för att genomföra konventionen på nationell nivå.

10.  Europaparlamentet uppmanar unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att göra sitt yttersta för att se till att EU tillträder konventionen mot klustervapen, vilket är möjligt till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande, och att dessutom dra upp en strategi för den första översynskonferensen i form av ett rådsbeslut om en gemensam ståndpunkt.

11.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att införa förbudet mot klustervapen som en standardklausul i avtal med tredjeländer vid sidan av standardklausulen om icke-spridning av massförstörelsevapen.

12.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ta med kampen mot klustervapen i EU:s program för externt bistånd, så att tredjeländer får hjälp med att förstöra lagren och fördela humanitärt bistånd.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater, rådet och kommissionen att vidta åtgärder för att hindra tredjeländer från att förse icke-statliga aktörer med klustervapen.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att öppet redovisa vilka ansträngningar de gjort som ett svar på denna resolution och att offentligt rapportera om sin verksamhet i förbindelse med konventionen.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s medlemsstaters och kandidatländernas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare samt klustervapenkoalitionen.

(1) EUT C 16 E, 22.1.2010, s. 61.
(2) Antagna texter, P7_TA(2010)0061.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy