Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2768(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0415/2010

Debatai :

PV 08/07/2010 - 11.1
CRE 08/07/2010 - 11.1

Balsavimas :

PV 08/07/2010 - 12.1
CRE 08/07/2010 - 12.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0288

Priimti tekstai
PDF 205kWORD 45k
Ketvirtadienis, 2010 m. liepos 8 d. - Strasbūras
Zimbabvė, ypač Farai Maguwu atvejis
P7_TA(2010)0288RC-B7-0415/2010

2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Zimbabvės, ypač dėl Farai Maguwu atvejo

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į daugelį savo ankstesnių rezoliucijų dėl Zimbabvės, kurių naujausia buvo priimta 2008 m. gruodžio 17 d.(1),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 15 d. Tarybos bendrąją poziciją 2010/92/CFSP(2), atnaujinančią iki 2011 m. vasario 20 d. ribojančias priemones Zimbabvei, taikomas pagal Bendrąją poziciją 2004/161/BUSP(3) ir Komisijos 2008 m. gruodžio 8 d. Reglamentą (EB) Nr. 1226/2008(4), iš dalies keičiantį Bendrąją poziciją,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 22 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Zimbabvės ir 10-ojo ES ir Pietų Afrikos šalių ministrų politinio dialogo 2010 m. gegužės 11 d išvadas dėl Zimbabvės,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes JT rezoliucijas dėl kruvinųjų deimantų ir ypač į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1459 (2003 m.) dėl Kimberley proceso sertifikavimo schemos,

–  atsižvelgdamas į Kimberley proceso sertifikavimo schemą (KPCS), reikalaujančios savo narių patvirtinti, kad neapdoroti deimantai nėra naudojami ginkluotiems konfliktams finansuoti,

–  atsižvelgdamas į Afrikos Chartiją dėl žmogaus ir tautų teisių, kurią Zimbabvė ratifikavo,

–  atsižvelgdamas į septintosios Kimberley proceso sertifikavimo schemos (KPCS) plenarinės sesijos, vykusios Svakopmunde, Namibijoje, 2009 m. lapkričio 5 d. komunikatą ir ypač į jo 13, 14 ir 22 dalis,

–  atsižvelgdamas į Kimberley proceso tarpsesinį posėdį, vykusį Tel Avive, Izraelyje, 2010 m. birželio 21–24 d.,

–  atsižvelgdamas į ES ir AKR Kotonu partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d.,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi Zimbabvė yra Kimberley proceso sertifikavimo schemos, leidžiančios jos nariams parduoti neapdirbtus deimantus teisėtoje tarptautinėje rinkoje su sąlyga, kad prekyba jais nefinansuoja ginkluotų konfliktų, savanoriška narė,

B.  kadangi Kimberley procesas šiuo metu nesprendžia žmogaus teisių pažeidimų klausimų,

C.  kadangi manoma, kad Zimbabvė per ateinančius kelerius metus galėtų tapti viena didžiausių deimantų gamintojų pasaulyje, jei Marange (Čiadzvos) deimantų laukai Manikalando provincijoje, galintys atnešti milijardus eurų pajamų, būtų visapusiškai eksploatuojami,

D.  kadangi 2009 m. lapkričio mėn, Swakopmunde (Namibijoje), Zimbabvė įsipareigojo atlikti keletą veiksmų, kad deimantų kasyklos Marange regione atitiktų Kimberley proceso sertifikavimo sistemą,

E.  kadangi Tarpsesiniame Kimberley proceso susitikime, vykusiame Tel Avive 2010 m. birželio 21–23 d., nepavyko pasiekti bendro sutarimo dėl galimybės įtraukti žmogaus teisių problemas į Kimberley procesą,

F.  kadangi daug tarptautinių nevyriausybinių organizacijų (įskaitant Human Rights Watch, Global Witness and Partnership for Africa-Canada), pareiškė didelį susirūpinimą dėl žmogaus teisių padėties Čiadzvoje, ypač dėl Zimbabvės saugumo pajėgų narių vykdomų žmogaus teisių pažeidimų,

G.  kadangi Farai Maguwu, Zimbabvės pilietis bei Tyrimų ir plėtros centro(TPC), žmogaus teisių NVO, įsikūrusios Manikalande, steigėjas ir direktorius, nustatė, kad Zimbabvės valstybės saugumo pajėgos padarė rimtų žmogaus teisių pažeidimų keliuose Zimbabvės deimantų laukuose, ypač Čiadzvoje,

H.  kadangi Farai Maguwu Zimbabvės valdžios institucijų buvo suimtas 2010 m. birželio 3 d., kaltinant jį žalingos Zimbabvės valstybei informacijos skelbimu, ir nuo tada yra laikomas blogomis sąlygomis, negalėdamas gauti būtiniausių vaistų, pasinaudoti teise, kad jo byla būtų teisėjo išnagrinėta per 48 sulaikymo valandas ir negalėdamas pasinaudoti teise būti paleistam už užstatą,

1.  reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti Farai Maguwu ir smerkia jo arešto aplinkybes bei laikymo sąlygas;

2.  primygtinai reikalauja, kad Zimbabvės valdžios institucijos laikytųsi Kimberley proceso metu Svakopmundo posėdyje prisiimtų įsipareigojimų visiškai demilitarizuoti Marange regiono deimantų laukus ir taikyti tinkamas priemones, siekiant užtikrinti viešėją tvarką taip, kad būtų gerbiamos vietos gyventojų teises;

3.  ragina persvarstyti Kimberley procesą, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į žmogaus teisių principus;

4.  primygtinai reikalauja, kad Zimbabvės vyriausybė panaudotų tas dideles pajamas, kurias deimantų kasyba Čiadzvoje gali sukurti, visos Zimbabvės ekonomikos atgaivinimui ir sudarytų sąlygas teikti finansavimą sveikatos, švietimo ir socialinėms sritims, kurias šiuo metu finansuoja tarptautiniai paramos teikėjai, ir šiuo tikslu ragina vyriausybę sukurti nepriklausomą Deimantų patikos fondą, kuris būtų skirtas visų Zimbabvės žmonių gerovei;

5.  ragina Zimbabvės vyriausybę užtikrinti ir išlaikyti neribotą teisę į žodžio laisvę Zimbabvėje, kad NVO (pvz., Farai Maguwu Tyrimų ir plėtros centras) galėtų laisvai pareikšti savo nuomonę nesibaimindami persekiojimo ar laisvės atėmimo;

6.  ragina Kimberley procesą užtikrinti, kad Minitor for Zimbabwe galėtų veikti visiškai nepriklausomai, nevaržomai ir galėtų ginti žmogaus teises;

7.  ragina Pietų Afriką ir Pietų Afrikos vystymosi bendriją (PAVB), savo pačių, taip pat Zimbabvės ir platesnio pietinės Afrikos regiono labui, imtis aktyvių veiksmų, kad paskatintų grįžimą prie visiškos demokratijos Zimbabvėje ir užtikrintų pagarbą teisinės valstybės principams ir Zimbabvės žmonių žmogaus teisėms; pripažįsta, kad Mugabė ir jo artimi rėmėjai ir toliau išlieka pagrindine kliūtimi, apsunkinančia politinį ir ekonominį atkūrimą bei susitaikymą Zimbabvėje ekonominių išteklių grobstymu savo naudai;

8.  džiaugiasi, kad neseniai (2010 m. vasario mėn.) ES atnaujino draudžiamų asmenų ir organizacijų, susijusių su R. Mugabės režimu, sąrašą; pabrėžia, kad šios ribojančios priemonės yra skirtos tik Zimbabvės režimo elementams ir jokiu būdu neturės įtakos visiems Zimbabvės žmonėms;

9.  pabrėžia dialogo tarp Europos Sąjungos ir Zimbabvės svarbą ir palankiai vertina pažangą, padarytą šioje srityje;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Zimbabvės ir Pietų Afrikos vyriausybėms ir parlamentams, ES ir AKR jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams, Afrikos Sąjungos institucijoms, įskaitant Visos Afrikos Parlamentą, JT Generaliniam Sekretoriui, Pietų Afrikos vystymosi bendrijos generaliniam sekretoriui, rotacijos principu Kimberley procesui pirmininkaujančiai valstybei (Izraeliui) ir Sandraugos generaliniam sekretoriui.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0640.
(2) OL L 41, 2010 2 16, p. 6.
(3) OL L 50, 2004 2 20, p. 66.
(4) OL L 331, 2008 12 10, p. 11

Teisinė informacija - Privatumo politika