Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2769(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0416/2010

Debatai :

PV 08/07/2010 - 11.3
CRE 08/07/2010 - 11.3

Balsavimas :

PV 08/07/2010 - 12.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0290

Priimti tekstai
PDF 209kWORD 55k
Ketvirtadienis, 2010 m. liepos 8 d. - Strasbūras
Šiaurės Korėja
P7_TA(2010)0290RC-B7-0416/2010

2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Šiaurės Korėjos

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Korėjos pusiasalio,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, tarptautinius žmogaus teisių paktus ir kitus dokumentus dėl žmogaus teisių,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 25 d. priimtą Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje, kuriai pritarė ES valstybės narės ir kurioje smerkiami „sistemingi, dažni ir sunkūs civilinių, politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pažeidimai“ ir „sunkūs, dažni ir sistemingi žmogaus teisių pažeidimai“ Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1718 (2006) ir Nr. 1874 (2009),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 19 d. 64-osios sesijos metu priimtą Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Trečiojo komiteto rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2009/1002/BUSP,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 7 d. visuotinio tarpusavio vertinimo pranešimą dėl Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos ir į Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (KLDR) sutikimą apsvarstyti 117 rekomendacijų, pateikiamų 2010 m. kovo 18 d. priimtame Žmogaus teisių tarybos visuotinės reguliarios peržiūros darbo grupės pranešime,

–  atsižvelgdamas į specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje klausimu Vitito Muntarbhorno 2010 m. vasario 17 d. pranešimą,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 29 d. Madride vykusį ES ir Kinijos dialogo žmogaus teisių klausimais 29-ąjį raundą, kurio metu buvo aptartas pabėgėlių iš Šiaurės Korėjos klausimas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje vis dar kelia itin didelį susirūpinimą, o humanitarinė padėtis taip pat kelia didelį nerimą,

B.  kadangi Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba savo 2010 m. kovo 25 d. rezoliucijoje dėl žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje išreiškė didelį susirūpinimą dėl nuolat pateikiamų pranešimų, kuriuos nurodomi sistemingi, dažni ir sunkūs civilinių, politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pažeidimai Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje,

C.  kadangi Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje klausimu savo metiniame pranešime JT Žmogaus teisių tarybai nurodė, kad žmogaus teisių padėtis labai bloga,

D.  kadangi KLDR vyriausybė nepripažįsta specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Šiaurės Korėjoje klausimu įgaliojimų, neleido jam atvykti į šalį ir atsisako bendradarbiauti su JT žmogaus teisių institucijomis,

E.  kadangi JT specialiojo pranešėjo pranešime nurodoma, kad atnaujinus šešių šalių derybas dėl branduolinio nusiginklavimo galėtų būti sudarytos sąlygos imtis veiksmų siekiant pagerinti žmogaus teisių padėtį,

F.  kadangi JT specialusis pranešėjas pasiūlė, kad Saugumo Taryba apsvarstytų žmogaus teisių pažeidimus KLDR ir kad turėtų būti sukurta tyrimų komisija, kuri ištirtų įtariamus KLDR vyriausybės nusikaltimus žmoniškumui,

G.  kadangi daugelis tarptautinių nevyriausybinių žmogaus teisių organizacijų ragino Europos Sąjungą atkreipti didesnį dėmesį į žmogaus teisių Šiaurės Korėjoje klausimus,

H.  kadangi Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba apgailestauja dėl sunkių, dažnų ir sistemingų žmogaus teisių pažeidimų KLDR, ypač kalbant apie politinių kalinių ir iš KLDR repatrijavusių piliečių kankinimą ir jų darbo stovyklas,

I.  kadangi KLDR valdžios institucijos sistemingai vykdo egzekucijas be teismo, nesankcionuotus sulaikymus ir prisideda prie asmenų dingimo,

J.  kadangi teismų sistema pavaldi valstybei ir mirties bausmė taikoma už daugybę nusikaltimų prieš valstybę, kadangi ši bausmė numatoma už vis daugiau nusikaltimų nuolat peržiūrint baudžiamąjį kodeksą, o piliečiai, įskaitant vaikus, verčiami stebėti viešas egzekucijas,

K.  kadangi KLDR vyriausybė neleidžia veikti organizuotai politinei opozicijai, draudžia laisvus ir sąžiningus rinkimus, laisvą žiniasklaidą, religinę laisvę, asociacijų laisvę ar kolektyvines derybas,

L.  kadangi trečiųjų šalių piliečių iš Japonijos, Korėjos Respublikos ir kitų šalių, įskaitant, kaip įtariama, ir ES piliečius, grobimo atvejai lieka neištirti ir kadangi atsižvelgiant į tai būtina, kad tarptautinė bendruomenė imtųsi ryžtingų veiksmų,

M.  kadangi nemažai Šiaurės Korėjos gyventojų bėga į Kinijos Liaudies Respubliką (KLD), kur, kaip pranešama, daugelis moterų tampa prekybos žmonėmis ir priverstinių vedybų aukomis, kadangi pranešama, kad Kinijos Liaudies Respublika, pažeisdama tarptautines nuostatas dėl draudimo grąžinti, prievarta grąžina Šiaurės Korėjos pabėgėlius į KLDR ir kad ji taip pat, kaip įtariama, draudžia KLDR piliečiams pasinaudoti Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro taikomomis prieglobsčio suteikimo procedūromis, pažeisdama 1951 m. JT pabėgėlių konvenciją ir šios konvencijos 1967 m. protokolą, prie kurio Kinijos Liaudies Respublika yra prisijungusi, ir kadangi pateikiami nerimą keliantys pranešimai apie prievarta grąžintų piliečių likimą,

N.  kadangi valstybei taikant kaltės nustatymo praktiką remiantis tuo, kad asmuo turi ryšių su kaltinamuoju, už grotų atsiduria ištisos šeimos, įskaitant vaikus ir senelius; kadangi itin šiurkščiai pažeidžiamos šių kalinių žmogaus teisės, jie kankinami, marinami badu, verčiami vergiškai dirbti ir, remiantis pranešimais, jau gali būti mirę apie 100 000 asmenų, dažnai dėl išsekimo arba negydomų ligų,

O.  kadangi, sprendžiant iš palydovinių nuotraukų ir įvairių iš Šiaurės Korėjos pabėgusių asmenų pasakojimų, esama pagrįstų įtarimų, kad KLDR veikia bent šešios koncentracijos stovyklos, kuriose kalinama daugiau negu 150 000 politinių kalinių, ir kad sudėjus duomenis apie visų kitų kategorijų kalinius, pvz., prievarta iš Kinijos Liaudies Respublikos išsiųstus asmenis, sulaikymo centruose turėtų būti kalinama apie 200 000 asmenų,

P.  kadangi didelė dalis gyventojų badauja ir yra iš esmės priklausomi nuo tarptautinės pagalbos maistu ir kadangi Pasaulio maisto programos 2009 m. rugsėjo mėn. pranešime nurodoma, kad trečdalis Šiaurės Korėjos moterų ir vaikų nusilpę dėl prastos mitybos,

Q.  kadangi visuomenė valdoma laikantis politikos, pagal kurią pirmenybę teikiama karinėms struktūroms, ir vadovaujantis vadinamąja čučhės (juche) ideologija, pagal kurią reikalaujama garbinti šalies vadovą,

R.  kadangi remiantis patikimais pabėgusių asmenų pasakojimais vykdomos gyventojų mobilizavimo priverstiniams darbams kampanijos, o žmonių galimybės mokytis ir rasti darbą grindžiamos jų socialiniu statusu (songbun), kuri priklauso nuo jų arba jų šeimos lojalumo režimui,

S.  kadangi 2009 m. lapkričio 30 d. pinigų reforma itin pakenkė jau ir šiaip smunkančiai ekonomikai ir dar labiau nuskurdino neprivilegijuotus visuomenės sluoksnius, taigi kilo didelis socialinis nepasitenkinimas,

T.  kadangi jokiems užsienio žurnalistams neleidžiama be apribojimų atvykti į KLDR ir kadangi Korėjos centrinė žinių agentūra yra vienintelis visų Šiaurės Korėjos žiniasklaidos priemonių informacijos šaltinis, radijas ir televizija gali priimti signalus tik iš vyriausybės valdomų stočių, o užsienio programų transliacijos griežtai draudžiamos ir taikomos itin griežtos sankcijos; kadangi paprasti šalies gyventojai neturi galimybės naudotis internetu,

1.  ragina KLDR nedelsiant nutraukti prieš savo šalies žmones vis dar vykdomus sunkius, sistemingus ir dažnus žmogaus teisių pažeidimus, kurie gali būti įvertinti kaip nusikaltimai žmoniškumui ir atsižvelgiant į tai galėtų būti taikoma tarptautinė baudžiamoji jurisdikcija;

2.  ragina KLDR nedelsiant ir visam laikui nutraukti viešų egzekucijų vykdymą ir panaikinti mirties bausmės taikymą šalyje;

3.  ragina KLDR nutraukti be teismo vykdomas egzekucijas ir prievartinius dingimus, nutraukti kankinimus ir priverstinį darbą, išlaisvinti politinius kalinius ir leisti savo piliečiams laisvai keliauti;

4.  ragina KLDR valdžios institucijas atsižvelgiant į poreikius užtikrinti visiems piliečiams prieigą prie maisto pagalbos ir humanitarinės pagalbos;

5.  ragina KLDR sudaryti sąlygas žodžio ir spaudos laisvei, ir taip pat užtikrinti savo piliečiams necenzūruojamą prieigą prie interneto;

6.  ragina ES paremti JT tyrimų komisijos įsteigimą, kad ji įvertintų ankstesnius ir dabartinius žmogaus teisių pažeidimus KLDR, siekiant nustatyti, kurie iš šių pažeidimų ir nebaudžiamumo atvejų, siejamų su piktnaudžiavimais, galėtų būti laikomi nusikaltimais žmoniškumui, ir ragina ES valstybes nares tuo tikslu paremti JT rezoliuciją Generalinėje Asamblėjoje;

7.  atsižvelgdamas į padėties sunkumą, ragina ES paskirti specialųjį ES atstovą KLDR siekiant užtikrinti nuolatinį dėmesį ir koordinavimą Europos Sąjungos lygmeniu bei dalyvaujant svarbiausioms partnerėms, pvz., Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir Korėjos Respublikai;

8.  ragina KLDR valdžios institucijas vykdyti Žmogaus teisių tarybos visuotinės reguliarios peržiūros darbo grupės rekomendacijas ir visų pirma leisti Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui ir kitiems nepriklausomiems tarptautiniams ekspertams atlikti visų pobūdžių sulaikymo vietų patikrinimus ir leisti JT specialiesiems pranešėjams apsilankyti šalyje;

9.  ragina KLDR vyriausybę užtikrinti išsamius tyrimus, kurių rezultatai būtų skaidrūs ir patenkinami, galutinai ir visiškai perduoti visą informaciją apie ES piliečius ir trečiųjų šalių piliečius, kurie, kaip įtariama, per pastaruosius dešimtmečius buvo pagrobti Šiaurės Korėjos valstybės pareigūnų, ir nedelsiant paleisti pagrobtus asmenis, kurie vis dar laikomi šalyje;

10.  ragina ES valstybes nares ir toliau teikti prieglobstį pabėgėliams iš Šiaurės Korėjos ir veikti labiau sistemingai organizuojant Europos ir tarptautinio masto apsaugą pabėgėliams iš Šiaurės Korėjos, bėgantiems nuo beviltiškos padėties savo šalyje, ir ragina Komisiją ir toliau teikti paramą pilietinės visuomenės organizacijoms, padedančioms pabėgėliams iš Šiaurės Korėjos;

11.  ragina KLR liautis suiminėjus ir grąžinus Šiaurės Korėjos pabėgėlius į KLDR ir įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal 1951 m. Pabėgėlių konvenciją ir jos 1976 m. protokolą, kad būtų sudarytos sąlygos Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisarui susitikti su Šiaurės Korėjos pabėgėliais, nustatyti jų statusą ir padėti jiems saugiai persikelti bei Šiaurės Korėjos moterims, ištekėjusioms už KLR piliečių, suteikti teisėtą gyventojo statusą;

12.  ragina KLR panaudoti savo glaudžius ryšius su KLDR siekiant skatinti ekonomines ir socialines reformas šalyje, kad būtų pagerintos Šiaurės Korėjos gyventojų gyvenimo sąlygos ir socialinės teisės;

13.  ragina Komisiją visų ES ir Kinijos aukšto lygio susitikimų ir ES ir Kinijos dialogo žmogaus teisių klausimais metu kelti klausimus dėl žmogaus teisių padėties KLDR ir dėl Šiaurės Korėjos pabėgėlių Kinijos Liaudies Respublikoje;

14.  ragina Komisiją išsaugoti esamus humanitarinės pagalbos programas ir ryšių su KLDR palaikymo kanalus ir griežtai stebėti, kad maisto pagalbos paskirstymas ir humanitarinė pagalba Šiaurės Korėjoje atitiktų tarptautinius skaidrumo ir atskaitomybės standartus;

15.  ragina Komisiją ir ES valstybes nares tęsti aktyvų dialogą ir toliau remti NVO ir pilietinės visuomenės veikėjus, kurie stengiasi užmegzti ryšius Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje, siekiant skatinti pokyčius, dėl kurių pagerėtų žmogaus teisių aplinka;

16.  ragina Komisiją į ES ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimą įtraukti sąlygą dėl darbuotojų, dirbančių KLDR Kaesongo pramonės komplekse, teisių stebėsenos;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją valstybėms narėms ir šalims kandidatėms, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, Korėjos Respublikos ir Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos vyriausybėms, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei bei Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

Teisinė informacija - Privatumo politika