Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2769(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0416/2010

Debatter :

PV 08/07/2010 - 11.3
CRE 08/07/2010 - 11.3

Omröstningar :

PV 08/07/2010 - 12.3

Antagna texter :

P7_TA(2010)0290

Antagna texter
PDF 223kWORD 48k
Torsdagen den 8 juli 2010 - Strasbourg
Nordkorea
P7_TA(2010)0290RC-B7-0416/2010

Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2010 om Nordkorea

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Koreahalvön,

–  med beaktande av FN-stadgan, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter och andra rättsakter om mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av resolutionen om situationen för de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea, vilken antogs av FN:s råd för de mänskliga rättigheterna den 25 mars 2010 med stöd av EU:s medlemsstater, vilka fördömde de systematiska, utbredda och allvarliga kränkningarna av medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i Demokratiska folkrepubliken Korea liksom de allvarliga, utbredda och systematiska brotten mot de mänskliga rättigheterna i landet,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1718 (2006) och 1874 (2009),

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings tredje kommittés resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea, vilken antogs vid den 64:e sessionen den 19 november 2009,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/1002/Gusp av den 22 december 2009,

–  med beaktande av den allmänna referentgranskningsrapporten (Universal Peer Report) om Demokratiska folkrepubliken Korea av den 7 november 2009 samt av att Demokratiska folkrepubliken Korea gått med på att undersöka 117 rekommendationer i rapporten från människorättsrådets arbetsgrupp för allmän periodisk översyn, vilken antogs den 18 mars 2010,

–  med beaktande av rapporten av den 17 februari 2010 från Vitit Muntarbhorn, den särskilde rapportören för situationen för de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea,

–  med beaktande av den 29:e omgången i dialogen mellan EU och Kina om mänskliga rättigheter, vilken hölls den 29 juni 2010 i Madrid och där frågan om nordkoreanska flyktingar diskuterades,

–  med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Situationen för de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea fortsätter att inge allvarliga farhågor och den humanitära situationen ger allvarlig anledning till oro.

B.  I resolutionen om situationen för de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea, vilken antogs av FN:s råd för de mänskliga rättigheterna den 25 mars 2010, uttrycktes djup oro över de fortsatta rapporterna om systematiska, utbredda och allvarliga kränkningar av medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i Demokratiska folkrepubliken Korea.

C.  FN:s särskilde rapportör för situationen för de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea beskrev i sin årliga rapport till FN:s råd för de mänskliga rättigheterna situationen som ”fasansfull”.

D.  Regeringen i Demokratiska folkrepubliken Korea erkänner inte det uppdrag som FN:s särskilde rapportör för situationen för de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea tilldelats och har vägrat honom inresa i landet och motsätter sig samarbete med FN:s mekanismer för de mänskliga rättigheterna.

E.  I rapporten från FN:s särskilde rapportör stod det att ett återupptagande av sexpartssamtalen om kärnvapennedrustning också skulle erbjuda en möjlighet till ett bättre klimat för de mänskliga rättigheterna.

F.  FN:s särskilde rapportör har föreslagit att säkerhetsrådet ska behandla kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea och att en undersökningskommission ska tillsättas för att utreda de påstådda brotten mot de mänskliga rättigheterna från landets regerings sida.

G.  Ett flertal internationella icke-statliga människorättsorganisationer har uppmanat Europeiska unionen till större engagemang i frågan om de mänskliga rättigheterna i Nordkorea.

H.  I resolutionen från FN:s råd för de mänskliga rättigheterna beklagas de allvarliga, utbredda och systematiska brotten mot de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea, framför allt att landet torterar politiska fångar och egna medborgare som repatrierats och sätter dem i arbetsläger.

I.  De statliga myndigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea dödar systematiskt människor utan några rättsliga förfaranden och sätter dem godtyckligt i fängelse och låter dem försvinna.

J.  Rättsväsendet är ett lydigt redskap för staten och dödsstraffet tillämpas för ett stort antal brott mot staten, vartill kommer att dess tillämpningsområde med jämna mellanrum utvidgas med stöd av strafflagen, medan invånare, bland dem också barn, tvingas närvara vid offentliga avrättningar.

K.  Demokratiska folkrepubliken Koreas regering tillåter inte någon organiserad politisk opposition, lika lite som några fria och rättvisa val eller fria massmedier, och inte heller religionsfrihet, föreningsfrihet eller rätten till kollektiva förhandlingar.

L.  Det finns fortfarande olösta fall av att tredjelandsmedborgare från Japan, Republiken Korea och andra länder och enligt uppgift också EU-medborgare kidnappats och bortförts och de kräver beslutsamma åtgärder från det internationella samfundets sida.

M.  Ett avsevärt antal nordkoreaner flyr till Folkrepubliken Kina där många kvinnor enligt uppgift råkar ut för människohandel och tvångsäktenskap. Folkrepubliken Kina uppges tvångsåtersända nordkoreanska flyktingar till Demokratiska folkrepubliken Korea, vilket strider mot internationella normer om att flyktingar inte får återsändas till orter där de riskerar att råka ut för förföljelse, och förvägrar dessutom Demokratiska folkrepubliken Koreas invånare tillgång till FN:s flyktingkommissariats förfaranden för asylsökan, vilket strider mot FN:s flyktingkonvention från 1951 och dess protokoll från 1967, vilka biträtts av Folkrepubliken Kina. Det finns oroväckande uppgifter om vad som händer med de tvångsåtersända.

N.  Staten tillämpar principen om att människor är ansvariga för sina anhörigas gärningar (”guilt by association”) så att hela familjer, bland dem barn och mor- och farföräldrar, sätts i fängelse. De här fångarnas mänskliga rättigheter kränks på det grövsta genom tortyr, svält och slavarbete och det berättas att uppskattningsvis 100 000 redan kan ha dukat under, ofta av utmattning eller obehandlade sjukdomar.

O.  Satellitbilder och utsagor från avhoppade nordkoreanska politiker styrker att Demokratiska folkrepubliken Korea driver åtminstone sex koncentrationsläger med över 150 000 politiska fångar, och om man lägger till alla andra kategorier av fångar, t.ex. de som tvångsrepatrierats från Kina, hålls uppskattningsvis 200 000 människor fängslade i interneringsläger.

P.  Stora delar av befolkningen svälter och är höggradigt beroende av internationell livsmedelshjälp. Från Världslivsmedelsprogrammet rapporterades i september 2009 att en tredjedel av Nordkoreas kvinnor och barn är undernärda.

Q.  Samhället styrs enligt principen om att militären går före allt annat, samt av juche-ideologin som kräver vördnad för landets ledare.

R.  Enligt trovärdiga rapporter från avhoppare utsätts befolkningen för kampanjer för mobilisering av tvångsarbetare, och möjligheterna till utbildning och arbete beror av vars och ens songbun (alltså vilken samhällsklass den tillhör), vilket i sin tur avgörs utgående från vederbörandes egen eller släktens lojalitet mot regimen.

S.  ”Valutareformen” den 30 november 2009 blev till allvarlig skada för landets redan konkursfärdiga ekonomi och följden blev en ökad utarmning av de missgynnade i samhället och ett allvarligt samhälleligt missnöje.

T.  Ingen utländsk journalist får resa in i Demokratiska folkrepubliken Korea utan att vara ålagd begränsningar och landets centrala nyhetsbyrå (Korean Central News Agency) är den enda informationskällan för alla massmedier i Nordkorea, medan radio- och TV-mottagarna inte kan ta in andra stationer än regeringens egna och det är strängt förbjudet att ta emot utländska radio- och TV-sändningar, med allvarliga påföljder för överträdelser. Gemene man i landet har ingen tillgång till Internet.

1.  Europaparlamentet uppmanar Demokratiska folkrepubliken Korea att omedelbart få slut på de allvarliga, utbredda och systematiska brotten mot de mänskliga rättigheterna som för närvarande förövas mot landets eget folk och som kan innebära brott mot humaniteten och således bli föremål för lagföring inför internationell brottsmålsdomstol.

2.  Europaparlamentet uppmanar Demokratiska folkrepubliken Korea att omedelbart och för gott få slut på de offentliga avrättningarna samt att avskaffa dödsstraffet i landet.

3.  Europaparlamentet uppmanar Demokratiska folkrepubliken Korea att upphöra beröva personer livet utan några rättsliga förfaranden samt sluta med tortyren och tvångsarbetet och att frige politiska fångar och låta invånarna resa fritt.

4.  Europaparlamentet uppmanar Demokratiska folkrepubliken Koreas myndigheter att se till att alla invånare, utgående från sina behov, kan få del av livsmedelshjälpen och det humanitära biståndet.

5.  Europaparlamentet uppmanar Demokratiska folkrepubliken Korea att tillåta yttrandefrihet och tryckfrihet och låta alla invånare få tillgång till Internet utan censur.

6.  Europaparlamentet uppmanar EU att stödja inrättandet av en undersökningskommission i FN:s regi för att utreda brott mot de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea både i gångna tider och i dag för att fastställa i vad mån dessa brott, tillsammans med straffriheten för dem, kan utgöra brott mot humaniteten och uppmanar EU:s medlemsstater att ställa upp bakom en resolution om detta i FN:s generalförsamling.

7.  Europaparlamentet uppmanar mot bakgrund av situationens allvar EU att utnämna en särskild EU-representant för Demokratiska folkrepubliken Korea för att garantera ständig övervakning och samordning både inom EU och med nyckelaktörer som till exempel Förenta staterna och Republiken Korea.

8.  Europaparlamentet uppmanar Demokratiska folkrepubliken Koreas myndigheter att följa rekommendationerna i rapporten från människorättsrådets arbetsgrupp för allmän periodisk översyn och, som ett första led i detta, tillåta Internationella rödakorskommittén och andra oberoende internationella experter att inspektera alla platser där personer hålls internerade samt låta FN:s särskilda rapportörer besöka landet.

9.  Europaparlamentet uppmanar Demokratiska folkrepubliken Koreas regering att se till att det görs en genomgripande utredning, med tillfredsställande resultat som är öppna för insyn, att i slutändan ôverlämna fullständiga upplysningar om alla EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som befaras ha blivit bortrövade av agenter för den nordkoreanska staten under de gångna årtiondena och omedelbart frige alla bortrövade som fortfarande hålls kvar i landet.

10.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU:s medlemsstater att fortsätta bevilja nordkoreanska flyktingar asyl och ta ett mera systematiskt grepp på frågan om hur det europeiska och internationella skyddet ska ordnas för nordkoreaner som flyr den förtvivlade situationen i hemlandet, samt uppmanar kommissionen att fortsätta stödja organisationer inom det civila samhället vilka arbetar med att hjälpa nordkoreanska flyktingar.

11.  Europaparlamentet uppmanar Folkrepubliken Kina att upphöra med att arrestera och återsända nordkoreanska flyktingar till Demokratiska folkrepubliken Korea samt att fullgöra sina skyldigheter enligt FN:s flyktingkonvention från 1951 och dess protokoll från 1967, att låta FN:s flyktingkommissariat ta kontakt med nordkoreanska flyktingar för att avgöra deras status och bidra till deras vidarebosättning under trygga förhållanden samt ge nordkoreanska kvinnor som är gifta med medborgare i Folkrepubliken Kina rättslig ställning som lagligen bosatta personer.

12.  Europaparlamentet uppmanar Folkrepubliken Kina att använda sina nära relationer med Demokratiska folkrepubliken Korea för att verka för ekonomiska och sociala reformer i landet och således förbättra levnadsförhållandena och de sociala rättigheterna för den nordkoreanska befolkningen.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid alla diskussioner på hög nivå mellan EU och Kina, liksom i dialogen mellan EU och Kina om mänskliga rättigheter, ta upp frågan om människorättssituationen i Demokratiska folkrepubliken Korea tillsammans med frågan om nordkoreanska flyktingar i Folkrepubliken Kina.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ha kvar de nuvarande programmen för humanitärt bistånd samt kommunikationskanalerna med Demokratiska folkrepubliken Korea och strikt övervaka distributionen av livsmedelshjälp och humanitärt bistånd så att den sker i enlighet med internationella normer om insyn och redovisningsskyldighet.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och EU:s medlemsstater till fortsatt aktiv dialog med och aktivt stöd till icke-statliga organisationer och aktörer inom det civila samhället som arbetar för att knyta kontakter inom Demokratiska folkrepubliken Korea, för att sporra till förändringar som ger ett bättre klimat för de mänskliga rättigheterna.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea ta med en klausul som ger rätt till övervakning av rättigheterna för de arbetstagare som är anställda i industrikomplexet Kaesong i Demokratiska folkrepubliken Korea.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till medlemsstaterna och kandidatländerna, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, regeringarna i Republiken Korea och Demokratiska folkrepubliken Korea, Folkrepubliken Kinas regering samt FN:s generalsekreterare.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy